ΑΔΑ: 0Ζ-033Ζ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 0Ζ-033Ζ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από οκτώ (8) Κεφάλαια και εξήντα επτά (67) άρθρα. Με το Κεφάλαιο Α (άρθρα 1 έως 3), µεταξύ άλλων, συνιστάται στο Υ- πουργείο Υγείας το «Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας-Alzheimer», ως συλλογικό διοικητικό όργανο µε γνωµοδοτικές, ιδίως, αρµοδιότητες (άρθρο 1), και εισάγεται θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση «Περιγεννητικών Κέντρων», δηλαδή τριτοβάθµιων νοσηλευτικών µονάδων για την αντιµετώπιση, ιδίως, προβληµάτων υγείας των επιτόκων, των λεχών, των εµβρύων και των νεογνών (άρθρο 2), για τη δηµιουργία ειδικού χώρου θηλασµού και άντλησης µητρικού γάλακτος σε δηµόσιες υπηρεσίες, φορείς παροχής υπηρεσιών υ- γείας, αερολιµένες, λιµένες, σταθµούς, µουσεία, εµπορικά κέντρα κ.λπ. καθώς και για τη λειτουργία τράπεζας µητρικού γάλακτος (άρθρο 3). Με το Κεφάλαιο Β (άρθρα 4 έως 6) θεσπίζεται, µεταξύ άλλων, ρυθµιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαρµακείων στο διαδίκτυο (άρθρο 4) και ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας των νοσοκοµειακών φαρµακείων (άρθρο 5), των «οµάδων υποστήριξης θρέψης» (ιατρικών, δηλαδή, οµάδων για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόµε-

2 2 νων ασθενών) και των «ογκολογικών συµβουλίων» (ιατρικών, δηλαδή, οµάδων για την παρακολούθηση, ιδίως, της πορείας της θεραπείας καρκινοπαθών ασθενών) (άρθρο 6). Με το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 7 έως 10) ρυθµίζονται υπηρεσιακά ζητήµατα των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Με το Κεφάλαιο Δ (άρθρα 11 έως 30) ρυθµίζονται, ιδίως, υπηρεσιακά ζητήµατα των ιατρών του Ε.Σ.Υ. (άρθρα 11, 12, 15, 16, 18 έως 22, 26 και 28), των πανεπιστηµιακών ιατρών (άρθρο 29) και των δικηγόρων που κατέχουν οργανική θέση µε έµµισθη εντολή σε νοσοκοµείο (άρθρο 13), ζητήµατα οργανωτικής δοµής µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο δηµόσιων (άρθρα 14, 23, 24 και 27) όσο και ιδιωτικών (άρθρο 30), και ζητήµατα σχετικά µε τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων (άρθρο 17). Με το Κεφάλαιο Ε (άρθρα 31 έως 42) ρυθµίζονται, ιδίως, ζητήµατα ειδίκευσης ιατρών (άρθρο 31), αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων (άρθρο 32) και οδοντιατρικών ακτινολογικών εργαστηρίων (άρθρα 35 και 37), λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας (άρθρο 33), διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (άρθρο 36), ζητήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων φυσικοθεραπευτών (άρθρο 34), λειτουργίας ι- διωτικών φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (άρθρο 38), ασυµβιβάστων ιατρών και οδοντιάτρων (άρθρο 39), άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος (άρθρο 40) και επαγγέλµατος ψυχολόγου (άρθρο 41), και συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών και µαιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 42). Με το Κεφάλαιο ΣΤ (άρθρα 43 έως 50) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως, ιδίως, ζητήµατα συµψηφισµού οφειλών του (άρθρο 43), συγκρότησης της Επιτροπής Ενστάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 44), σύστασης Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αρµόδιου για ζητήµατα υ- πηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού, υγειονοµικού και ιατρικού προσωπικού του Οργανισµού (άρθρο 45), και ζητήµατα επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς που επανειληµµένως υπερβαίνουν τα όρια συνταγογράφησης (άρθρο 46) όπως και σε φαρµακοποιούς που, παρά το σχετικό αίτηµα του ασθενούς, δεν χορηγούν το φαρµακευτικό προϊόν µε τη χαµηλότερη λιανική τιµή (άρθρο 47). Εισάγονται, επίσης, ρυθµίσεις για τη συνταγογράφηση φαρµάκων των οποίων οι ενδείξεις δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες, ρυθµίσεις για τη σχετική αποζηµίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 48), όπως και ρυθµίσεις για την καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για Άτοµα µε Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε Ανα-

3 πηρίες (άρθρο 49) και για την εξόφληση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατηγοριών α- παιτήσεων µονάδων υγείας (άρθρο 50). Με το Κεφάλαιο Ζ (άρθρα 51 έως 55) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Με το Κεφάλαιο Η (άρθρα 56 έως 67) ρυθµίζονται λοιπά ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. 3 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 1. Επί του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτ. α Συµφώνως προς τις προτεινόµενες διατάξεις, το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας-Alzheimer «εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το ο- ποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και το οποίο µπορεί να επικαιροποιείται µε βάση την διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονοµικών και νοµικών δεδοµένων». Επισηµαίνεται συναφώς ότι, κατ άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Βουλή των Ελλήνων «ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό, που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76 και δηµοσιεύεται µε παραγγελία του Προέδρου της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Η αυτονοµία της Βουλής εκδηλώνεται µε την αρµοδιότητά της να θεσπίζει, να τροποποιεί, να συµπληρώνει και να ερµηνεύει αυθεντικώς τον Κανονισµό της, χωρίς τη σύµπραξη της εκτελεστικής εξουσίας. Ζητήµατα, εποµένως, για τα οποία το Σύνταγµα θεσπίζει αποκλειστική αρµοδιότητα του Κανονισµού της Βουλής, δεν µπορούν να ρυθµισθούν µε νόµο, όπως και αντιστρόφως, ζητήµατα για τα οποία το Σύνταγµα θεσπίζει αποκλειστική αρµοδιότητα του νόµου, δεν µπορεί να ρυθµίσει ο Κανονισµός της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς, Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2014, σελ , Αθ. Ράικο, Συνταγµατικό Δίκαιο, τ. Ι, τεύχ. Α, 3η έκδ., 2009, Ευ. Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου, 2008, σελ. 185, σελ , Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 2η έκδ., 2007, σελ. 336, Κ. Χρυσόγονο, Συνταγµατικό Δίκαιο, 2003, σελ. 478, Φ. Σπυρόπουλο, Εισαγωγή στο Συνταγµατικό Δίκαιο, 2006, σελ. 105). Συµφώνως, εξ άλλου, µε το άρθρο 21 του Κανονισµού της Βουλής, η Ολο- µέλεια της Βουλής «έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπουν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής», όπου δε «στον Κανονισµό µνηµονεύεται η Βουλή νοούνται η Ολοµέλεια, το Τµήµα διακοπής των εργασιών της Βουλής και οι διαρκείς επιτροπές, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους».

4 4 Ο Κανονισµός της Βουλής περιέχει, όµως, διατάξεις που προβλέπουν τη ρύθµιση ορισµένων θεµάτων και από τον κοινό νόµο (βλ. και Στ. Κουτσου- µπίνα, Η τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής του Απριλίου 2010: ένας απρόσµενος «διάλογος» του κοινού νοµοθέτη µε το νοµοθέτη του Κανονισµού, ΑρχΝοµ 2011, σελ Βλ., επίσης, την από έκθεση της Ε- πιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό», ν. 4270/2014, παρατήρηση επί του άρθρου 28). Εν προκειµένω επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 32 του Κανονισµού της Βουλής δεν περιλαµβάνουν ρητώς, ως αρµοδιότητα της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, την έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου για την άνοια και τη νόσο Alzheimer. Όµως, η προτεινόµενη αρµοδιότητα µπορεί να ανατεθεί στην ανωτέρω Επιτροπή µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων συµφώνως προς το άρθρο 14 περιπτ. η του Κανονισµού της Βουλής («η Διάσκεψη των Προέδρων ( ) αποφασίζει ( ) ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής για όσα θέµατα προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της ρητά από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή νόµο»). Τέλος, και υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται αν η υποβολή και των τυχόν επικαιροποιήσεων του εν λόγω Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου προς έ- γκριση ενώπιον της ως άνω Επιτροπής συνιστά βούληση του έχοντος εν προκειµένω τη νοµοθετική πρωτοβουλία. 2. Επί του άρθρου 1 παρ. 5 Συµφώνως προς τα εδάφ. α και β των εν λόγω διατάξεων, το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας-Alzheimer «µπορεί να ζητά από τις δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο, ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που είναι σχετικό µε την αποστολή του. Ο Πρόεδρος µπορεί να λαµβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως α- πόρρητα». Εν προκειµένω χρήζει εξέτασης η σχέση των προτεινόµενων διατάξεων προς την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Με τις διατάξεις του άρθρου 9Α του Συντάγµατος κατοχυρώνεται ρητώς το δικαίωµα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα: «Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε η- λεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρ-

5 χή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει». Κορµός της προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε επίπεδο κοινής νοµοθεσίας είναι ο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α 50/ ), ο οποίος ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» (ΕΕ L 281 της , σελ Βλ., επίσης, άρθρο 16Β (πρώην άρθρο 286) ΣυνθΛΕΕ) και αποτελεί εκτελεστικό του Συντάγµατος νόµο (από την ευρύτατη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, βλ., εντελώς ενδεικτικώς, Λ. Μήτρου, Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, 1999, Σπ. Βλαχόπουλο, Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδοµένων, 2007, Β. Σωτηρόπουλο, Η συνταγµατική προστασία των προσωπικών δεδο- µένων, 2006, σελ και 54, Κ. Μαυριά, Το συνταγµατικό δικαίωµα ιδιωτικού βίου, σελ. 195, Πρ. Δαγτόγλου, Συνταγµατικό δίκαιο, Ατοµικά Δικαιώµατα, 2010, σελ , Π. Δόνο, Η συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώ- µατος προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία προσωπικών του δεδο- µένων και της αντίστοιχης ανεξάρτητης αρχής, σε: Αναθεώρηση του Συντάγµατος και εκσυγχρονισµός των θεσµών, επιµ. Γ. Παπαδηµητρίου, 2000, σελ , κ.ά.). Ο ν. 2472/1997 εισάγει, ως θεµελιώδη κατηγορία προσωπικών δεδοµένων, την έννοια των «ευαίσθητων» προσωπικών δεδοµένων, στην οποία περιλαµβάνονται ρητώς «τα δεδοµένα που αφορούν ( ) στην υγεία [και] στην κοινωνική πρόνοια» (άρθρο 2 περίπτ. β του ν. 2472/1997). Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα τυγχάνουν αυξηµένης προστασίας, απαγορεύεται δε κατ αρχήν η συλλογή και η επεξεργασία τους (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2472/1997). Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδο- µένων καθώς και η ίδρυση και η λειτουργία σχετικού αρχείου, στην περίπτωση που πληρούται τουλάχιστον µία από τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997 (πρβλ., ιδίως, άρθρο 7 παρ. 2 περίπτ. ε : «Η ε- πεξεργασία εκτελείται από Δηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία ( ) για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ( )» και περίπτ. στ : «Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και επιστηµονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυµία και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων στα ο- 5

6 6 ποία αναφέρονται»). Στο πλαίσιο εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων του ν. 2472/1997 απαιτείται προηγούµενη άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 7 παρ. 2 εδάφ. α και 3 έως 7 του ν. 2472/1997). Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας-Alzheimer αφ ενός λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτ. δ και ζ του ν. 2472/1997), και µάλιστα ευαίσθητων, αφ ετέρου α- ποκτά πρόσβαση σε αρχεία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτ. ε του ν. 2472/1997). Δεδοµένου ότι προτείνεται να θεσπισθούν µε διάταξη νόµου οι εν λόγω λειτουργίες του Παρατηρητηρίου, εφαρµόζεται η ρύθµιση του άρθρου 7Α παρ. 1α) του ν. 2472/1997, συµφώνως προς την οποία: «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση Γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 ( ) όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άµεσα ( ) µε παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόµος ( )». Εφαρµόζεται, επίσης, η ρύθµιση του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτ. β και δ του ν. 2472/1997, συµφώνως προς την οποία: «Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση [του υποκειµένου], όταν ( ) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο» και «η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµόσιου συµφέροντος ή έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και εκτελείται από δηµόσια αρχή ( )». Το Παρατηρητήριο υπόκειται, πάντως, σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ν. 2472/1997 και υποχρεούται να συµµορφώνεται µε ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. άρθρο 7Α παρ. 2 του ν. 2472/1997). Επισηµαίνεται, τέλος, ότι, υπό το φως της συνταγµατικής κατοχύρωσης του δικαιώµατος προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και της προστασίας τους από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυγχάνουν ε- φαρµοστέες κατά την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου Άνοιας-Alzheimer οι γενικές αρχές για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί τόσο στην Οδηγία 95/46/ΕΚ (βλ. άρθρα 6 και 7) όσο και τον ν. 2472/1997 (βλ. άρθρα 4, 5, 10-13). Οι αρχές αυτές αφορούν, ιδίως, την τήρηση των αρχών της νοµι-

7 µότητας των σκοπών και του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των δεδο- µένων, της αναλογικότητας κατά τη συλλογή και επεξεργασία τους, της α- κρίβειας του περιεχοµένου τους, του εµπιστευτικού χαρακτήρα και της α- σφάλειας της επεξεργασίας τους, καθώς και της προστασίας του δικαιώµατος πρόσβασης των υποκειµένων στα δεδοµένα τους που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας Επί του άρθρου 7 παρ. 1 έως 3 Με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 προτείνεται να αντικατασταθεί η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 σχετικώς µε τη µη προσµέτρηση κατηγοριών αδειών στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου των ιατρών. Δεδο- µένου ότι και οι παρ. 2 και 3 του εν λόγω άρθρου του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αναφέρονται στο ίδιο ζήτηµα, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να προστεθούν ως παρ. 2α και 2β στην προτεινόµενη να α- ντικατασταθεί παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2071/ Επί του άρθρου 13 Για λόγους συντακτικής αρτιότητας, πρέπει να απαλειφθεί η λέξη «κατόπιν» από το εδάφ. α του εν λόγω άρθρου. 5. Επί των άρθρων 16 και 18 α. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 προτείνεται να καταργηθούν οι παρ. 40 και 42 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011, µε τις διατάξεις των οποίων έχει τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007. Για λόγους σαφήνειας, η προτεινόµενη ρύθµιση θα ήταν σκόπιµο να αντικαταστήσει ευθέως την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007. β. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 προτείνεται να αντικατασταθεί η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011, µε τις διατάξεις της οποίας έχει τροποποιηθεί η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988. Για λόγους σαφήνειας, η προτεινόµενη ρύθµιση θα ήταν σκόπιµο να αντικαταστήσει ευθέως την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/ Επί του άρθρου 23 Το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 23 χρήζει νοµοτεχνικής αναµόρφωσης. Ενδεικτικώς, θα ήταν σκόπιµη: πρώτον, η αρίθµηση και, όπου χρειάζεται, η αναρίθµηση των διατάξεών του (ιδίως, του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου), δεύτερον, η αναδιατύπωση και η συνένωση των εδαφ. α και

8 8 β ως ακολούθως: «Καταργείται το εδάφ. α της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012», τρίτον, η αντίστοιχη αναρίθµηση των επόµενων προτεινόµενων διατάξεων, τέταρτον, η επανεξέταση από νοµοτεχνικής άποψης των προτεινόµενων να τροποποιηθούν εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/ Επί του άρθρου 25 εδάφ. α και β α. Με τις εν λόγω διατάξεις προτείνεται να επεκταθεί η εφαρµογή των ε- δαφ. α, β και γ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 σε ορισµένες κατηγορίες υπαλλήλων. Επισηµαίνεται ότι το κανονιστικό πεδίο της προτεινόµενης ρύθµισης και των ως άνω αναφερόµενων εδαφίων του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 ταυτίζονται µεταξύ τους, δεδοµένου ότι οι εν λόγω κατηγορίες υπαλλήλων περιλαµβάνονται ήδη στη ρύθµιση των ως άνω εδαφίων του άρθρου 23 του ν. 3370/2005. β. Δεδοµένου ότι το προτεινόµενο άρθρο έχει µόνον µία παράγραφο, η α- ρίθµησή της είναι περιττή. 8. Επί του άρθρου 26 Με τις διατάξεις του άρθρου 26 προτείνεται να αντικατασταθεί, µεταξύ άλλων, το εδάφ. α της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983. Επισηµαίνεται ότι το εδάφ. α της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983 έχει ήδη τη µορφή που προτείνεται να λάβει. 9. Επί του άρθρου 33 παρ. 4 Δεδοµένου ότι µε την παρ. 4 του άρθρου 33 προστίθεται δεύτερη παράγραφος στις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987, σκόπιµο είναι η προτεινόµενη ρύθµιση του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Το εδάφ. α του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 λαµβάνει αρίθµηση παραγράφου υπό τον αραβικό αριθµό 1 και στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται παράγραφος υπό τον αραβικό αριθµό 2 ως εξής: ( )». 10. Επί του άρθρου 34 Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 3329/2005 όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, «οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή ( ) σύµφωνα µε γραπτή διάγνωση ή γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού ( )».

9 Εν προκειµένω προτείνεται να αποσυνδέεται από την ύπαρξη τυχόν προηγούµενης εντολής θεράποντος ιατρού η δυνατότητα των πτυχιούχων του ως άνω Τµήµατος να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εκτελούν πράξεις φυσικοθεραπευτή προτείνεται να αρκεί σχετική γραπτή διάγνωση ή γνωµάτευση. Η εν λόγω ρύθµιση αποδίδει παρόµοια διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 90/1995 («Ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, επιλέγει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις µετά από γραπτή διάγνωση ή γνωµάτευση του ιατρού και σύµφωνα µε τις τυχόν σχετικές οδηγίες του»). Προβληµατισµός γεννάται σχετικώς µε το αν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή τέτοια νοµοθετική ρύθµιση. Ειδικότερα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει επί του ζητήµατος της «αυτοδύναµης» (δηλαδή, εκείνης που δεν απαιτεί προηγούµενη γραπτή εντολή ιατρού) επιλογής φυσικοθεραπευτικών πράξεων από φυσικοθεραπευτές πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. Συγκεκριµένως, µε την υπ αριθµ. 3066/2010 απόφασή του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 90/1995 «πρέπει ( ) να ακυρωθούν» «καθ ο µέρος παρέχουν στους φυσικοθεραπευτές πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. δικαίωµα αυτοδύναµης επιλογής και εφαρµογής φυσικοθεραπευτικών πράξεων και µεθόδων ( ) µε µόνη την προηγούµενη διάγνωση της πάθησης, χωρίς γραπτή εντολή ιατρού ( ). Τούτο συνάδει, εξάλλου, και µε την κατά το Σύνταγµα (άρθρο 21 παρ. 3) υποχρέωση της Πολιτείας προς προστασία της δηµόσιας υγείας ( ), υπό την έννοια της θέσπισης αυστηρών προϋποθέσεων για την εφαρµογή θεραπευτικών µέσων και µεθόδων επί ασθενών και πασχόντων α- πό ειδικώς εκπαιδευµένους επαγγελµατίες µη ιατρούς, όπως εν προκειµένω οι φυσικοθεραπευτές ( )» (σκέψεις υπό 11). Βασικό άξονα, εξ άλλου, των δικανικών σκέψεων του Δικαστηρίου αποτέλεσε η σαφής διάκριση µεταξύ ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα «ως προς την αποστολή και την οργάνωση» (σκέψεις υπό 8). Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπ όψιν τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (σκέψεις υπό 5), συµφώνως προς τις οποίες τα Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση και αποτελούν τον τεχνολογικό τοµέα, κατέληξε ότι «ο προβλεπόµενος στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγµατος νόµος δεν µπορεί να ορίσει ( ) κατά πλήρη εξοµοίωση» µεταξύ τους «τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων» των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελµατικό τοµέα, «διότι η ε- ξοµοίωση αυτή θα αναιρούσε την ανωτέρω ποιοτική διάκριση» µεταξύ της α- ποστολής και οργάνωσης των ως άνω δύο κατηγοριών ιδρυµάτων της ανώ- 9

10 10 τατης εκπαίδευσης και «θα καθιστούσε τα χορηγούµενα πτυχία ουσιαστικώς ισότιµα, ως αναγκαίους τίτλους για την άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος, κατά καταστρατήγηση του Συντάγµατος» (σκέψεις υπό 8). 11. Επί του άρθρου 38 Με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 6 του ν. 4025/2011, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, «Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργούν ( ) κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ( ), υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του παρόντος µε την έκδοση ( ) βεβαίωσης ( ) µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Δεδοµένου ότι η ισχύς «του παρόντος» κατά τα ως άνω ν. 4025/2011 έχει εκκινήσει προ πολλού, σκόπιµο θα ήταν, εν προκειµένω, η ρύθµιση για την εν λόγω προθεσµία είτε να τεθεί µε σηµείο εκκίνησης ρητή ηµεροµηνία είτε να τεθεί αποκλειστικώς στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, χωρίς παραλλήλως να ενσωµατώνεται στο κείµενο του ν. 4025/ Επί του άρθρου 39 παρ. 1 Με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι ιατροί ή οδοντίατροι «στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλ- µατος» «δεν δύνανται να είναι µέτοχοι ( ) σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής που έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας». Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η γενική οικονοµική ελευθερία, στην οποία περιλαµβάνεται η ε- λευθερία σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας κερδοσκοπικών ενώσεων (βλ. Πρ. Δαγτόγλου, Συνταγµατικό δίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα, τόµ. Β, 2η έκδ., 2005, σελ. 1140, 1142, , Κ. Χρυσόγονο, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 2η έκδ., 2002, σελ ). Όπως έχει παγίως γίνει δεκτό από το Συµβούλιο της Επικρατείας, η ελευθερία άσκησης οικονοµικής (επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής) δραστηριότητας «δεν αποκλείει τη θέσπιση από τον κοινό νοµοθέτη ή, κατ εξουσιοδότηση τούτου, κανονιστικώς από την Διοίκηση ( ) περιορισµών της ελευθερίας αυτής για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως είναι η προστασία της δηµόσιας υγείας, η οποία, εξ άλλου, κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση του κράτους» (ΣτΕ Ολοµ 252/2008. Βλ., επίσης, ΣτΕ Ολοµ 3633/2004, ΣτΕ Ολοµ. 2998/1998, κ.ά.). Η αρχή αυτή, εξ άλλου, βρίσκει πεδίο εφαρµογής και στην οριοθέτηση των περιορισµών

11 στην οικονοµική λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας της υγείας [βλ. και Στ. Κτιστάκη, Δικαίωµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δικαίωµα στην υγεία, Νέες τάσεις της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, ΘΠΔΔ 2009, σελ ( )]. Υπό το φως των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι, κατά την οριοθέτηση των περιορισµών που θέτει σχετικώς ο νοµοθέτης ή η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, πρέπει να τηρείται η συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, κατά τρόπον ώστε οι επιβαλλόµενοι από τον νόµο περιορισµοί να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νοµοθέτη σκοπού δηµόσιου συµφέροντος (βλ. ΣτΕ Ολοµ 3665/2005, ΣτΕ επταµ. 3054/2006. Βλ., επίσης, Στ. Κτιστάκη, όπ. π., σελ ). 11 Η εισηγήτρια Μαριάνθη Καλυβιώτου Ειδική Επιστηµονική Συνεργάτις Αθήνα, Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων εφοδιαστικής» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 07-04ΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΔΑ: 07-04ΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Το

Διαβάστε περισσότερα

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθ- µια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθ- µια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθ- µια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις»

«Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α 250) (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257) και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

η ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων»

η ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας»

«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/28-09-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 18η ιδακτική Ενότητα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. «το δικαίωµα προτάσεων νόµων ανήκει στη Βουλή και την Κυβέρνηση» (άρ. 73 1 του Συντάγµατος). 2. Οι κατά τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/15-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5991-1/08-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής»

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑ- ΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2314/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα