Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 ISSN X 2001 Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Κ.Π.Ν.Τ. EL

2 Νοµικ σηµείωµα Η παρο σα δηµοσίευση αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκο Κέντρου Παρακολο θησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) και προστατε εται απ δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.το ΕΚΠΝΤ δεν φέρει καµία ευθ νη ή υπαιτι τητα για τις συνέπειες απ τη χρήση των στοιχείων που περιέχει το παρ ν έγγραφο. Εκτ ς και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, το δηµοσίευµα αυτ, συµπεριλαµβανοµένης οιασδήποτε άλλης σ στασης ή γνώµης δεν αντιπροσωπε ει την πολιτική του ΕΚΠΝΤ, των εταίρων του, οποιουδήποτε κράτους µέλους της ΕΕ ή θεσµικο οργάνου ή οργανισµο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περισσ τερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται απ το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Η παρο σα έκθεση διατίθεται στα ισπανικά, δανικά, γερµανικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, φινλανδικά, σουηδικά και νορβηγικά. λες οι µεταφράσεις έχουν γίνει απ το Μεταφραστικ Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βιβλιογραφικ δελτίο υπάρχει στο τέλος του παρ ντος τε χους. Λουξεµβο ργο:υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001 ISBN X Ευρωπαϊκ Κέντρο Παρακολο θησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, 2001 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium Ε. Κ. Π. Ν. Τ. Ευρωπαϊκ Κέντρο Παρακολο θησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας Rua da Cruz de Santa Apólonia, P Lisboa Τηλ. (351) Φαξ (351) Internet:

3 Περιεχ µενα Πρ λογος 5 Ευχαριστήρια 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζήτηση και προσφορά ναρκωτικών 7 Χρήση ναρκωτικών 7 Χρήση ναρκωτικών στον γενικ πληθυσµ 7 Προβληµατική χρήση ναρκωτικών 11 Οι συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών για την υγεία 14 Αίτηση για θεραπεία 14 Συνδε µενα µε τα ναρκωτικά λοιµώδη νοσήµατα 17 Συνδε µενοι µε τα ναρκωτικά θάνατοι και θνησιµ τητα των χρηστών ναρκωτικών 18 είκτες επιβολής του ν µου 21 «Συλλήψεις» για αδικήµατα που εµπίπτουν στο ν µο περί ναρκωτικών 21 Χρήστες ναρκωτικών που εκτίουν ποινή φυλάκισης 22 είκτες της αγοράς ναρκωτικών: κατασχέσεις, τιµή, καθαρ τητα 23 Ηρωίνη 23 Κοκα νη 23 Συνθετικά ναρκωτικά: αµφεταµίνες, έκσταση και LSD 24 Κάνναβη 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 27 Τρ ποι αντιµετώπισης της χρήσης ναρκωτικών 27 Πολιτικοί και στρατηγικοί τρ ποι αντιµετώπισης 27 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 Σε εθνικ επίπεδο Στρατηγικές για τα ναρκωτικά στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 Συγκεκριµένοι τρ ποι αντιµετώπισης 31 Μείωση της ζήτησης 31 Μείωση της προσφοράς 37

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 39 Επιλεγµένα θέµατα 39 Κοκα νη και κοκα νη βάση/κρακ 39 Επικράτηση, πρ τυπα και προβλήµατα 39 Αγορά 42 Προγράµµατα παρέµβασης και νέες προσεγγίσεις 42 Θέµατα πολιτικής 43 Λοιµώδη νοσήµατα 44 Επικράτηση και τάσεις 44 Καθοριστικοί παράγοντες και συνέπειες 46 Τρ ποι περιορισµο των βλαβών 48 Συνθετικά ναρκωτικά 50 ιάδοση χρήσης 50 Πρ τυπα συµπεριφοράς και χρήσης 50 ιαθεσιµ τητα ουσιών 51 Στοιχεία σχετικά µε τη θεραπεία 52 Κίνδυνοι για την υγεία 52 Συνδε µενοι µε τα συνθετικά ναρκωτικά θάνατοι 53 Τρ ποι αντιµετώπισης 53 Μείωση προσφοράς 54 Nέες πρωτοβουλίες και προκλήσεις για τη χάραξη πολιτικής 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 57 Το πρ βληµα των ναρκωτικών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 57 Κατάσταση και τάσεις 57 Επικράτηση και πρ τυπα χρήσης ναρκωτικών 57 Αίτηση για θεραπεία 58 ιαθεσιµ τητα 58 Πολιτικοί και θεσµικοί τρ ποι αντιµετώπισης του φαινοµένου των ναρκωτικών 59 Νοµοθεσία 59 Εθνικ ς συντονισµ ς 60 Εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης 60 Νοµιµοποίηση προσ δων απ παράνοµες δραστηρι τητες 62 Εστιακά σηµεία του Reitox 63

5 Πρ λογος Το Ευρωπαϊκ Κέντρο Παρακολο θησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) έχει την ευχαρίστηση να παρουσιάσει την έκτη κατά σειρά ετήσια έκθεσή του σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ ριος σκοπ ς της έκθεσης είναι να βοηθήσει στην καθοδήγηση χάραξης πολιτικής στην ΕΕ, σ εθνικ και τοπικ επίπεδο. προτεραι τητες. Πραγµατικά η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών αποτελεί προκαταρκτικ βήµα για την αξιολ γηση των συνεπειών κάθε δράσης. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει επίσης έµφαση στη σπουδαι τητα της άντλησης πληροφοριών απ διαφορετικές πηγές πληροφ ρησης διαθέσιµες στην ΕΕ πως είναι συγκεκριµένα το ΕΚΠΝΤ και η Europol. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει µια σ γχρονη εικ να του προβλήµατος των ναρκωτικών και τονίζει τις νέες τάσεις και εξελίξεις. Εκτ ς απ τη γενική ανασκ πηση, η έκθεση διαπραγµατε εται λεπτοµερώς ορισµένα θεµελιώδη θέµατα πως κοκα νη, λοιµώδη νοσήµατα και συνθετικά ναρκωτικά. Επίσης παρουσιάζει µια γενική άποψη του προβλήµατος στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το έτος αυτ δίδεται σηµασία στη βελτίωση της ποι τητας και συγκρισιµ τητας των δεδοµένων που υποβάλλονται απ τα κράτη µέλη της ΕΕ. Εντο τοις είναι απαραίτητο να διατηρηθο ν οι προσπάθειες σε λα τα κράτη µέλη χι µ νο για να αυξηθεί η συγκρισιµ τητα των δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ αλλά επίσης για να εξασφαλιστεί η παραγωγή των δεδοµένων αυτών σε τακτά διαστή- µατα. Η ενέργεια αυτή µας οδηγεί στο εξαιρετικά σηµαντικ ζήτηµα της εναρµ νισης των δεδοµένων, τα οποία πρέπει να αποκτώνται ταχέως, για να εξασφαλίσουµε τι οι πληροφορίες οι σχετικές µε τα ναρκωτικά σε επίπεδο ΕΕ είναι περισσ τερο αξι πιστες και συγκρίσιµες απ,τι είναι σήµερα. Για τη διευκ λυνση της ενέργειας αυτής, το κέντρο (ΕΚΠΝΤ) εξέδωσε οδηγίες για την τυποποιηµένη εφαρµογή στην ΕΕ πέντε βασικών επιδηµιολογικών δεικτών.τον επ µενο χρ νο τα κράτη µέλη θα διαδραµατίσουν πρωταρχικ ρ λο για την εξασφάλιση της πλήρους εφαρµογής των τυποποιηµένων αυτών δεικτών σ εθνικ επίπεδο. Είναι αξιοσηµείωτο τι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών και το σχέδιο δράσης της που ακολουθεί ( ) προβάλλουν την πληροφ ρηση και την αξιολ γηση ως κ ριες Το ΕΚΠΝΤ εργάζεται εντατικά για να εκπληρώσει τον βασικ ρ λο του στον τοµέα της πληροφ ρησης. Έχει τελειοποιήσει το πρ γραµµα εργασίας του για την περίοδο για να το ευθυγραµµίσει µε τους έξι στ χους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών, οι οποίοι είναι στις άµεσες προτεραι τητές της. Το κέντρο συµβάλλει στη διαδικασία αξιολ γησης των συνεπειών του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει επίσης εργαστεί µε τα εθνικά εστιακά σηµεία και την Europol καθώς και µε τις εθνικές της µονάδες ναρκωτικών, µε σκοπ τη σχεδίαση καταλλήλων εργαλείων για την παραγωγή δ ο παραστατικών εικ νων µε βάση ένα σ νολο µεταβλητών προσαρµοσµένων στους έξι πρωταρχικο ς στ χους της στρατηγικής της ΕΕ. Η πρώτη παραστατική εικ να θα παρουσιάζει το πρ βληµα και τους τρ πους αντιµετώπισης του το 1999, πριν απ την έγκριση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα παρέχει βάση για την αξιολ γηση της προ δου που θα επιτευχθεί µε την ολοκλήρωση του σχεδίου το Η δε τερη παραστατική εικ να θα παρουσιάζει το πρ βληµα και τους τρ πους αντιµετώπισης του το 2004, µε βάση τις πληροφορίες που αντλο νται σ µφωνα µε την ίδια οµάδα µεταβλητών. λα αυτά τα βήµατα θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση του κ ριου σκοπο του ΕΚΠΝΤ, που είναι η παροχή στους αρµ διους για τη χάραξη πολιτικής βαθιάς γνώσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµ πολιτικής αντιµετώπισης των ναρκωτικών. Georges Estievenart Εκτελεστικ ς διευθυντής 5

6 Ευχαριστήρια Το ΕΚΠΝΤ ευχαριστεί τους ακ λουθους για τη βοήθειά τους στη σ νταξη της παρο σας έκθεσης: τους επικεφαλής των εθνικών εστιακών σηµείων του δικτ ου Reitox και το προσωπικ τους τις υπηρεσίες των κρατών µελών που συνέλεξαν ανεπεξέργαστα δεδοµένα για την παρο σα έκθεση τα µέλη του διοικητικο συµβουλίου και την Επιστηµονική Επιτροπή του ΕΚΠΝΤ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την οριζ ντια οµάδα εργασίας για τα ναρκωτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Οµάδα Pompidou του Συµβουλίου της Ευρώπης, το πρ γραµµα των Ηνωµένων Εθνών για τον διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών, την Παγκ σµια Οργάνωση Υγείας, την Europol, την Interpol, την Παγκ σµια Οργάνωση Τελωνείων και το Κέντρο για την Επιδηµιολογική Παρακολο θηση του AIDS το Μεταφραστικ Κέντρο των Οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τους Andrew Haig & Associates, γραφικά και ιατίθεται επίσης επί γραµµής µια αλληλεπιδραστική έκδοση της ετήσιας έκθεσης 2001 στη διε θυνση Η έκδοση αυτή παρέχει σ νδεση µε πηγές στοιχείων, εκθέσεις και έγγραφα αναφοράς που χρησιµοποιο νται για τη σ νταξη της ετήσιας έκθεσης. 6

7 Κ ε φ ά λ α ι ο 1 Ζήτηση και προσφορά ναρκωτικών Στο παρ ν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά η κατάσταση της χρήσης και προσφοράς ναρκωτικών στην ΕΕ, οι πρ σφατες εξελίξεις καθώς και οι εµφανιζ µενες τάσεις. Βελτίωση της συγκρισιµ τητας των στοιχείων Οι βασικοί δείκτες του ΕΚΠΝΤ Η βελτίωση της συγκρισιµ τητας των στοιχείων µεταξ των κρατών µελών είναι κεντρικ καθήκον του ΕΚΠΝΤ.Το ΕΚΠΝΤ αναπτ σσει και προτείνει νέες µεθ δους και µέσα συλλογής και ανάλυσης εναρµονισµένων στοιχείων καλής ποι τητας σε ευρωπαϊκ επίπεδο. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά µε τα ναρκωτικά ( ) καλεί τα κράτη µέλη να παρέχουν αξι πιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες αναφορικά µε πέντε βασικο ς επιδη- µιολογικο ς δείκτες, σ µφωνα µε τα προτειν µενα τεχνικά εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΕΚΠΝΤ. Αυτοί οι πέντε βασικοί δείκτες είναι: επικράτηση και πρ τυπα χρήσης ναρκωτικών στον γενικ πληθυσµ (έρευνες στον πληθυσµ ) επικράτηση και πρ τυπα προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών (στατιστικές εκτιµήσεις σχετικά µε την επικράτηση/συχν τητα εµφάνισης, οι οποίες συµπληρώνονται απ στοιχεία ερευνών µεταξ των χρηστών ναρκωτικών) συνδε µενα µε τα ναρκωτικά λοιµώδη νοσήµατα (επικράτηση και ρυθµοί συχν τητας εµφάνισης του ιο HIV, της ηπατίτιδας B και C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών) συνδε µενοι µε τα ναρκωτικά θάνατοι και θνησιµ τητα των χρηστών ναρκωτικών (στατιστικά στοιχεία για τη θνησιµ τητα του γενικο πληθυσµο απ ληξιαρχεία και ειδικά αρχεία, καθώς και µελέτες κο ρτης σχετικά µε τη θνησιµ τητα και τις αιτίες θανάτου των χρηστών ναρκωτικών) αίτηση για θεραπεία απ τη χρήση των ναρκωτικών (στατιστικές απ θεραπευτικά κέντρα ατ µων που εισάγονται για θεραπεία απ τη χρήση ναρκωτικών). Χρήση ναρκωτικών Χρήση ναρκωτικών στον γενικ πληθυσµ Για την εκτίµηση της κατάστασης σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών και για την ανάπτυξη και αξιολ γηση πολιτικών, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το ποσοστ του πληθυσµο που κάνει χρήση ή που έχει δοκιµάσει ναρκωτικά. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε σε ποιες οµάδες εστιάζεται η χρήση ναρκωτικών, καθώς και τα πρ τυπα χρήσης τους. Πρ τυπα χρήσης ναρκωτικών Σε λες τις χώρες της ΕΕ, η κάνναβη είναι η συχν τερα χρησιµοποιο µενη παράνοµη ουσία, τ σο απ την άποψη της δοκιµής τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή (οποιαδήποτε χρήση καθ λη τη διάρκεια ζωής εν ς ατ µου) σο και απ την άποψη της πρ σφατης χρήσης. Η χρήση άλλων παράνοµων ουσιών είναι λιγ τερο συχνή. Η δοκιµή της κάνναβης τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή απ τον ενήλικο πληθυσµ (15 έως 64 ετών σ µφωνα µε το πρ τυπο του ΕΚΠΝΤ, αν και µε ορισµένες εθνικές διαφορές) κυµαίνεται απ περίπου 10 % στην Φινλανδία έως περίπου 20 έως 25 % στη ανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο ( 1 ). Τα ποσοστά δοκιµής των άλλων ουσιών είναι πολ χαµηλ τερα. Η δοκιµή αµφεταµινών έχει αναφερθεί απ το 1 έως 4 % των ενηλίκων, αλλά το ποσοστ των ενηλίκων που αναφέρει δοκιµή αµφεταµινών στο Ηνωµένο Βασίλειο ανέρχεται στο 10 %. Έκσταση έχουν δοκιµάσει το 0,5 έως 4 % των ευρωπαίων ενηλίκων και κοκα νη το 0,5 έως 3 %. Η δοκιµή ηρωίνης αναφέρεται γενικά απ ποσοστ µικρ τερο του 1 % των ενηλίκων, γεγον ς που έρχεται σε αντίθεση µε την υψηλή παρουσία της στους δείκτες που αφορο ν το πρ βληµα των ναρκωτικών. ( 1 ) ιάγραµµα 1 ΕΓ: οκιµή τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής κάνναβης, αµφεταµινών και κοκα νης µεταξ των ενηλίκων σε ορισµένες χώρες, πως µετρήθηκε απ εθνικές έρευνες στον πληθυσµ (έκδοση επί γραµµής). 7

8 Eτήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001 Μεθοδολογία για την εκτίµηση της χρήσης ναρκωτικών στον γενικ πληθυσµ Οι έρευνες στον γενικ πληθυσµ πραγµατοποιο νται µε σκοπ την εκτίµηση της χρήσης ναρκωτικών. ώδεκα κράτη µέλη έχουν διεξαγάγει εθνικές έρευνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών στον γενικ πληθυσµ (παρ λο που στο Λουξεµβο ργο το δείγµα ήταν µικρ ) και τα υπ λοιπα (Ιταλία, Πορτογαλία και Αυστρία) βρίσκονται στη διαδικασία προετοιµασίας τέτοιων ερευνών. Ορισµένες χώρες έχουν ήδη καθιερώσει σειρά επαναλαµβαν µενων εθνικών ερευνών, χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία (για παράδειγµα η Γερµανία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο), ενώ στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες έχουν ξεκινήσει σειρές ερευνών. Ορισµένες χώρες πραγµατοποιο ν διαδοχικές ad hoc έρευνες, οι οποίες είναι σε µεγάλο βαθµ συγκρίσιµες (για παράδειγµα η ανία, η Φινλανδία και η Γαλλία). Υπάρχουν διαφορές µεταξ των χωρών σον αφορά τις µεθ δους συλλογής των στοιχείων, στα µεγέθη και στα πλαίσια των δειγµάτων, οι οποίες θα µπορο σαν να επηρεάσουν την ακρίβεια και την εγκυρ τητα των εκτιµήσεων. Έως του λυθο ν αυτά τα ζητήµατα, οι άµεσες συγκρίσεις µεταξ επιπέδων χρήσης στα κράτη µέλη θα πρέπει να γίνονται µε προσοχή, ειδικά στις περιπτώσεις που οι διαφορές είναι µικρές. Το ΕΚΠΝΤ έχει αναπτ ξει κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση της ποι τητας και της συγκρισιµ τητας των ερευνών στον πληθυσµ στην ΕΕ. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές περιλαµβάνουν ένα σ νολο κοινών βασικών στοιχείων, τα οποία µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν για την αναφορά δεδοµένων απ υπάρχουσες έρευνες ή να περιληφθο ν σε ευρ τερα ερωτηµατολ για και βασικές µεθοδολογικές οδηγίες. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές τίθενται σταδιακά σε εφαρµογή στα κράτη µέλη. Η χρήση παράνοµων ναρκωτικών εστιάζεται σε ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες, και συγκεκριµένα σε νεαρο ς ενήλικες, άνδρες και κατοίκους αστικών περιοχών. Οι νεαροί ενήλικες (ηλικίας 15 έως 34 σ µφωνα µε το πρ τυπο του ΕΚΠΝΤ µε ορισµένες εθνικές διαφορές) παρουσιάζουν ρυθµο ς χρήσης ναρκωτικών έως και διπλάσιους ή ακ µη µεγαλ τερους απ εκείνους ολ κληρου του ενήλικου πληθυσµο, για τα περισσ τερα ναρκωτικά ( 2 ) ( 3 ). Παραδείγµατος χάρη, κάνναβη έχει δοκιµάσει περίπου το 15 % των νεαρών ενηλίκων στη Φινλανδία και τη Σουηδία, 2 ώς 40 % περίπου στη ανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ αµφεταµίνες, έκσταση και κοκα νη έχουν δοκιµάσει περίπου το 1 έως 6 % των νεαρών ενηλίκων (παρ λο που στο Ηνωµένο Βασίλειο το ποσοστ για την αµφεταµίνη και την έκσταση είναι κατά προσέγγιση 16 και 8 % αντίστοιχα). Στους άνδρες εµφανίζονται υψηλ τεροι ρυθµοί χρήσης ναρκωτικών, αν και οι ρυθµοί αυτοί διαφέρουν µεταξ των χωρών και οι διαφορές τείνουν να µειώνονται µε το χρ νο ( 4 ). στοιχεία θα µπορο σαν να εξαρτώνται κατά µεγάλο µέρος απ το ποσοστ του αστικο πληθυσµο ( 5 ). Παρ λο που χρησιµοποιείται ευρέως, η δοκιµή τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή δεν αρκεί για τον υπολογισµ της πρ σφατης χρήσης ναρκωτικών, καθώς περιλαµβάνει λους εκείνους που κάποτε δοκίµασαν ναρκωτικά, είτε µία µ νο φορά είτε χρ νια πριν. Ως πρ σφατη χρήση υπολογίζεται συνήθως οποιαδήποτε χρήση έγινε κατά τη διάρκεια του προηγο µενου έτους (επικράτηση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο). Η πρ σφατη χρήση (η οποία ορίζεται ως χρήση εντ ς των δώδεκα τελευταίων µηνών) κάνναβης αναφέρεται απ το 1 έως 9 % των ευρωπαίων ενηλίκων. Η πρ σφατη χρήση άλλων παράνοµων ουσιών σπανίως υπερβαίνει το 1 % στους ενήλικες. Οι νεαροί ενήλικοι αναφέρουν υψηλ τερο ποσοστ επικράτησης, περίπου διπλάσιο εκείνου που αναφέρεται για λους τους ενηλίκους. Στην Ιρλανδία, την Ισπανία (σχετικά µε την κοκα νη) και το Ηνωµένο Βασίλειο, το ποσοστ τείνει να είναι κάπως υψηλ τερο απ εκείνο άλλων χωρών ( 6 ). Οι κάτοικοι αστικών περιοχών αναφέρουν υψηλ τερους ρυθµο ς χρήσης ναρκωτικών απ εκείνους των αγροτικών περιοχών, και οι διαφορές στα συνολικά εθνικά Τάσεις Στοιχεία τα οποία εξετάζουν τις τάσεις που διαµορφώνονται στα ναρκωτικά µπορεί να είναι πολ πιο διαφωτιστικά ( 2 ) ιάγραµµα 2 ΕΓ: Επικράτηση της χρήσης έκστασης και κοκα νης κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο ανά οµάδα ηλικίας στην Αγγλία και την Ουαλία, 1998 (έκδοση επί γραµµής). ( 3 ) ιάγραµµα 3 ΕΓ: οκιµή κάνναβης τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια ζωής σε λους τους ενηλίκους και στους νεαρο ς ενηλίκους σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, πως µετρήθηκε απ εθνικές έρευνες στον πληθυσµ (έκδοση επί γραµµής). ( 4 ) ιάγραµµα 4 ΕΓ: οκιµή κάνναβης τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια ζωής στους ενηλίκους (άνδρες και γυναίκες) σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, πως µετρήθηκε απ εθνικές έρευνες στον πληθυσµ (έκδοση επί γραµµής). ( 5 ) ιάγραµµα 5 ΕΓ: οκιµή κάνναβης τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια ζωής στους ενηλίκους στη Φινλανδία ανά επίπεδο αστικοποίησης, 1998 (έκδοση επί γραµµής). ( 6 ) ιάγραµµα 6 ΕΓ: οκιµή κάνναβης τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια ζωής και επικράτηση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο σε ενηλίκους σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, πως µετρήθηκε απ εθνικές έρευνες στον πληθυσµ (έκδοση επί γραµµής). 8

9 Ζήτηση και προσφορά ναρκωτικών ιάγρ. 1 % 20 Πρ σφατη χρήση (επικράτηση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο) κάνναβης, αµφεταµινών και κοκα νης απ νέους ενήλικες σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, πως µετρήθηκε απ εθνικές έρευνες στον πληθυσµ Κάνναβη Αµφεταµίνες Κοκα νη ανία (2000) Γερµανία (πρώην υτική) (1997) Ελλάδα (1998) Ισπανία (1999) Γαλλία (1999) Ιρλανδία (1998) Κάτω Χώρες (1997/98) Φινλανδία (1998) Σουηδία (1998) Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία) (1998) Σηµειώσεις: Τα στοιχεία προέρχονται απ τις πλέον πρ σφατες εθνικές έρευνες που είναι διαθέσιµες σε κάθε χώρα. Το ε ρος ηλικιών είναι απ 15 έως 18 µέχρι 34 έως 39. Οι διακυµάνσεις στο ε ρος ηλικιών µπορεί να επηρεάζουν τις διαφορές µεταξ των χωρών. Σε ορισµένες χώρες τα ποσοστά επανυπολογίστηκαν σε εθνικ επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται σο το δυνατ ν περισσ τερο στις ηλικιακές οµάδες που καθ ρισε το ΕΚΠΝΤ (νέοι ενήλικες 15 έως 34 ετών). Πηγές: Εθνικές εκθέσεις δικτ ου Reitox για το 2000, απ εκθέσεις ερευνών στον πληθυσµ ή απ επιστηµονικά άρθρα. Βλέπε επίσης τους τυποποιηµένους επιδηµιολογικο ς πίνακες στην ιστοθέση του ΕΚΠΝΤ. απ στοιχεία που αναφέρονται σε παγιωµένες καταστάσεις. Εντο τοις, µέχρι σήµερα, µ νο η Γερµανία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο διεξήγαγαν συγκρίσιµες εθνικές έρευνες. Άλλες χώρες διεξήγαγαν αρκετές έρευνες διαφορετικών ειδών, ωστ σο οι τάσεις πρέπει να αναλυθο ν µε προσοχή. Οι αυξηµένες περιπτώσεις δοκιµής κάνναβης τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή δεν υποδηλώνουν απαραίτητα παράλληλη α ξηση στην πρ σφατη χρήση. Η επικράτηση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο έχει γενικά αυξηθεί λιγ τερο απ,τι η δοκιµή τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή. Η δοκιµή κάνναβης τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή αυξήθηκε κατά τη δεκαετία του 90 στις περισσ τερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. Σε πρ σφατες έρευνες, πολλές χώρες αναφέρουν παρ µοια ποσοστά επικράτησης περίπου 20 έως 25 %. Στις περιπτώσεις στις οποίες η επικράτηση ήταν χαµηλή στις αρχές του 90 (για παράδειγµα, στην Ελλάδα, τη Φινλανδία και τη Σουηδία), οι αυξήσεις φαίνεται να είναι αναλογικά µεγαλ τερες απ τις περιπτώσεις στις οποίες η αρχική επικράτηση ήταν υψηλ τερη (για παράδειγµα, στη ανία, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο). Οι τάσεις σχετικά µε τη χρήση άλλων ουσιών είναι πιο δ σκολο να ανιχνευθο ν. Αυτές οι εξελίξεις αφορο ν σχετικά περιορισµένες πληθυσµιακές οµάδες, εντο τοις µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη δηµ σια υγεία και την πολιτική για τα ναρκωτικά. Για παράδειγµα, η πολυσυζητηµένη πιθανή α ξηση στη χρήση της κοκα νης χρήζει περαιτέρω ανάλυσης στις περισσ τερες χώρες. Επίσης, η πρ σφατη α ξηση στη χρήση έκστασης καλά τεκµηριωµένη µεταξ των οµάδων νεαρών ατ µων δεν εµφανίζεται µε σαφήνεια στις έρευνες στον πληθυσµ.τα δείγµατα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα και η ανάλυση ιάγρ. 2 % 40 Εξέλιξη της δοκιµής τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή και της πρ σφατης (τελευταίο δωδεκάµηνο) χρήσης κάνναβης σε ορισµένες χώρες της ΕΕ κατά τη δεκαετία του 1990, πως µετρήθηκε απ εθνικές έρευνες στον πληθυσµ οκιµή τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή Επικράτηση κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο ανία (1994, 2000) Βλέπε σηµειώσεις Γερµανία (πρώην υτική) (1995, 1997) Ισπανία (1995, 1997, 1999) Γαλλία (1992, 1995, 1999) Φινλανδία (1992, 1996, 1998) Σουηδία (1994, 1996, 1998, 2000) Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία) (1994, 1996, 1998) Σηµειώσεις: Το ε ρος ηλικιών είναι απ 15 έως 18 µέχρι 59 έως 69 (στη Φινλανδία ήταν 74 το 1992 και το 1996). Οι διακυµάνσεις στο ε ρος ηλικιών µπορεί να επηρεάζουν τις διαφορές µεταξ των χωρών. Στη ανία το ε ρος ηλικιών είναι απ 16 έως 44, µε σκοπ τη σ γκριση µεταξ των ετών. Στη Γερµανία, µία έρευνα για το 2000 (ή οποία δηµοσιε θηκε τον Μάιο 2001) καταδεικν ει α ξηση της χρήσης κάνναβης. Πηγές: Εθνικές εκθέσεις δικτ ου Reitox για το 2000, απ εκθέσεις ερευνών στον πληθυσµ ή απ επιστηµονικά άρθρα. Βλέπε επίσης τους τυποποιηµένους επιδηµιολογικο ς πίνακες στην ιστοθέση του ΕΚΠΝΤ. 9

10 Eτήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001 Χρήση ναρκωτικών στον σχολικ πληθυσµ Για άτοµα κάτω των 18 ετών, το ΕΚΠΝΤ αντλεί πληροφορίες απ µια συγκρίσιµη έρευνα στον µαθητικ πληθυσµ, στην οποία περιλαµβάνονται στοιχεία για 30 µετέχουσες χώρες στην Ευρώπη, και επίσης στοιχεία για τις ΗΠΑ. Έντεκα κράτη µέλη της ΕΕ µετείχαν στο πιο πρ σφατο ευρωπαϊκ πρ γραµµα ερευνών στον µαθητικ πληθυσµ για το αλκο λ και άλλα ναρκωτικά 1999 (ESPAD)( 1 ), το οποίο περιγράφει τη χρήση του καπνο, του αλκο λ και άλλων ναρκωτικών σε µαθητές 15 έως 16 ετών.το Βέλγιο, το Λουξεµβο ργο και η Ισπανία έχουν επίσης διεξαγάγει έρευνες στον µαθητικ πληθυσµ το 1998 ή 1999, ανεξάρτητα απ την έρευνα του ESPAD, και τα αποτελέσµατα που προκ πτουν συµφωνο ν µε εκείνα του ESPAD. Κατάσταση και πρ τυπα Οι έρευνες δείχνουν τι η κάνναβη εξακολουθεί να είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιο µενη παράνοµη ουσία στους µαθητές σχολείων. Η δοκιµή τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή σε µαθητές 15 έως 16 ετών κυµαίνεται απ 8 % στη Σουηδία και την Πορτογαλία έως 35 % στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σε δ ο κράτη µέλη (Ελλάδα και Σουηδία), η χρήση εισπνε µενων ουσιών τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή (πτητικές ουσίες) είναι υψηλ τερη ή ίση µε εκείνη της κάνναβης. Οι έρευνες στα σχολεία αναφέρουν χρήση αµφεταµινών τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή σε ποσοστ απ 1 έως 8 % των µαθητών σχολείου ηλικίας 15 έως 16 ετών, χρήση έκστασης απ 1 έως 5 %, και το ποσοστ για χρήση κοκα νης τουλάχιστον για µία φορά είναι µεταξ του 1 και 4 %, µε την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες να παρουσιάζουν τη µεγαλ τερη χρήση κοκα νης. Ένα διαφορετικ πρ τυπο εµφανίζεται σχετικά µε την παράνοµη χρήση τουλάχιστον για µία φορά ηρεµιστικών και υπνωτικών (χωρίς ιατρική συνταγή), που το χαµηλ τερο ποσοστ, 4 %, παρατηρείται στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Νορβηγία και το υψηλ τερο (12 %) στη Γαλλία. Η παράνοµη χρήση τουλάχιστον για µία φορά ηρεµιστικών και υπνωτικών είναι υψηλ τερη στα κορίτσια απ,τι στα αγ ρια στη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Αντιθέτως, η επικράτηση της χρήσης παράνοµων ναρκωτικών τουλάχιστον µία φορά σε λη τη ζωή είναι υψηλ τερη στα αγ ρια απ,τι στα κορίτσια σε λα τα κράτη µέλη. Υπάρχει µια αντίστροφη σχέση µεταξ του ποσοστο επικράτησης της χρήσης παράνοµων ναρκωτικών σε µια χώρα και του κινδ νου που πιστε εται τι εµπερικλείει η χρήση του συγκεκριµένου ναρκωτικο. Τα κορίτσια τείνουν γενικ τερα, περισσ τερο απ τα αγ ρια, να θεωρο ν τη χρήση παράνοµων ναρκωτικών επικίνδυνη. Η αποδοκιµασία της χρήσης παράνοµων ναρκωτικών είναι σταθερά υψηλή στα αγ ρια και τα κορίτσια σε λα τα κράτη µέλη της ΕΕ µε ποσοστ περίπου 80 % κατά µέσο ρο, εξαιρουµένης της αποδοκιµασίας της κάνναβης, η οποία είναι χαµηλ τερη µε ποσοστ 70 % κατά µέσο ρο. Τάσεις Σε λα τα κράτη µέλη, εκτ ς απ δ ο (το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία) τα οποία συµµετείχαν τ σο στις πρώτες σο και στις επ µενες έρευνες του ESPAD, η επικράτηση της χρήσης λων των παράνοµων ναρκωτικών τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή αυξήθηκε ανάµεσα στα έτη 1995 και Χρήση κάνναβης τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή Τα ποσοστά παράνοµων ναρκωτικών που λαµβάνονται γενικά απ µαθητές σχολείου ηλικίας 15 έως 16 ετών καθορίζονται σε µεγάλο βαθµ απ το ποσοστ κάνναβης. Στην πλειον τητα των χωρών, η επικράτηση της χρήσης κάνναβης τουλάχιστον για µία φορά έχει αυξηθεί. Στη Φινλανδία και τη Νορβηγία, τα ποσοστά της χρήσης κάνναβης τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή διπλασιάστηκαν κατά το χρονικ διάστηµα µεταξ 1995 και Αυξήσεις παρουσιάστηκαν επίσης στη Σουηδία, την Πορτογαλία, τη ανία και την Ιταλία. Εντο τοις, υπήρξε µείωση σε δ ο κράτη µέλη που το 1995 παρουσίασαν την υψηλ τερη επικράτηση της χρήσης κάνναβης τουλάχιστον για µία φορά. Στο Ηνωµένο Βασίλειο µεταξ 1995 και 1999 η χρήση κάνναβης µειώθηκε απ 41 έως 35 % και στην Ιρλανδία απ 37 έως 32 %. Η διαπιστωµένη διαθεσιµ τητα κάνναβης αυξήθηκε σε µεγάλο βαθµ στη ανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και τη Νορβηγία µεταξ 1995 και Μείωση της διαπιστωµένης διαθεσιµ τητας κάνναβης σηµειώθηκε στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά σε µικρ τερο βαθµ απ τη µείωση στην επικράτηση χρήσης τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή. Αξίζει να επισηµανθεί τι τα συγκρίσιµα στοιχεία που προέρχονται απ τις ΗΠΑ δείχνουν τι τα ποσοστά για τη χρήση τουλάχιστον για µία φορά εν ς αριθµο παράνο- µων ναρκωτικών είναι υψηλ τερα απ,τι σε οποιοδήποτε απ τα κράτη µέλη της ΕΕ: κάνναβη (41 %), αµφετα- µίνη (16 %), έκσταση (6 %) και κοκα νη (8 %). (1) Έκθεση του ESPAD 1999: «Alcohol and other drug use among students in 30 European countries» (χρήση αλκο λ και άλλων ναρκωτικών απ τους µαθητές σε 30 ευρωπαϊκές χώρες), B. Hibell, B. Andersson, S. Ahlström, O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, M. Morgan, σουηδικ συµβο λιο πληροφ ρησης σχετικά µε το αλκο λ και άλλα ναρκωτικά (CAN), Οµάδα Pompidou του Συµβουλίου της Ευρώπης, εκέµβριος

11 Ζήτηση και προσφορά ναρκωτικών Η χρήση τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή «άλλων παράνοµων ναρκωτικών» (αµφεταµινών, LSD/παραισθησιογ νων, κρακ, κοκα νης, έκστασης και ηρωίνης) Η έρευνα του ESPAD καταδεικν ει επίσης α ξηση στη χρήση τουλάχιστον για µία φορά «άλλων παράνοµων ναρκωτικών» στην πλειον τητα των κρατών µελών, αλλά µεγάλη πτώση στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, που τα ποσοστά σηµείωσαν πτώση απ 22 έως 12 % και απ 16 έως 9 % αντίστοιχα. Οι αυξήσεις στην πλειον τητα των κρατών µελών και η πτώση στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία επιβεβαιώνουν την τάση προς σ γκλιση σον αφορά τα πρ τυπα χρήσης ναρκωτικών µεταξ των κρατών µελών. Η ουσιαστική µείωση στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να σηµαίνει τι σε προχωρη- µένα στάδια διάδοσης ναρκωτικών το σ νολο ατ µων 15 έως 16 ετών τα οποία επιθυµο ν να δοκιµάσουν παράνοµα ναρκωτικά παρουσιάζει κορεσµ. Χρήση τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή ηρεµιστικών ή υπνωτικών χωρίς ιατρική συνταγή Παραδοσιακά, η χρήση ηρεµιστικών ή υπνωτικών χωρίς ιατρική συνταγή είναι σηµαντικά υψηλ τερη στα κορίτσια απ,τι στα αγ ρια. Ανάµεσα στα έτη 1995 και 1999, τα κορίτσια στη ανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, παρουσίασαν σηµαντική µείωση κατά το ήµισυ περίπου στα ποσοστά για την επικράτηση χρήσης τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια ζωής ηρεµιστικών και υπνωτικών χωρίς ιατρική συνταγή. Αντίθετα, τα κορίτσια στη Φινλανδία και την Πορτογαλία παρουσίασαν α ξηση (3 και 2 % αντίστοιχα), ενώ τα αγ ρια στις δ ο αυτές χώρες παρουσίασαν µείωση. Χρήση εισπνε µενων ουσιών τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή Σηµειώθηκε µικρή µεταβολή στη χρήση εισπνε µενων ουσιών τουλάχιστον για µία φορά σε λη τη ζωή, µε εξαίρεση τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, που σηµειώθηκε µείωση ανάµεσα στο 1995 και πρέπει να επικεντρώνεται στις κατάλληλες ηλικιακές οµάδες. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπ ψη η υπερδειγµατοληψία των νέων ατ µων. ιάγρ. 3 Εθνικές εκτιµήσεις σχετικά µε την επικράτηση της προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών στην ΕΕ και τη Νορβηγία, Ποσοστ ανά κατοίκους 10 απ 15 έως 64 ετών ,7-12,8 2,0-6,2 3,1-6, ,7-4,6 3,6-4,3 3,2-4,6 4,0-5,4 1,4-2,7 2,5-2,9 7,1-7,8 3,0-3,5 3,3-4,8 Μπενελο ξ 1,5-6,9 µ.δ. 6,6-7,7 Προβληµατική χρήση ναρκωτικών Γενικά, οι ρυθµοί επικράτησης της προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών φαίνεται να είναι υψηλ τεροι στην Ιταλία, το Λουξεµβο ργο, την Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε µεταξ πέντε και οκτώ προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών ανά κατοίκους ηλικίας 15 έως 64 (λαµβάνοντας τα µέσα σηµεία διακ µανσης σε µια χώρα). Οι ρυθµοί φαίνεται να είναι χαµηλ τεροι στο Βέλγιο (αλλά αυτά τα στοιχεία αναφέρονται µ νο στους ΧΕΝ και συνεπώς οι αριθµοί υποεκτιµο νται), στη Γερµανία και τις Κάτω Χώρες, µε δ ο έως τρεις προβληµατικο ς χρήστες ναρκωτικών ανά κατοίκους ηλικίας 15 έως 64. Οι ενδιάµεσοι ρυθµοί κυµαίνονται µεταξ τριών και πέντε προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών ανά κατοίκους ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Αυστρία, τη ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία. Ορισµένες χώρες αναφέρουν ελαφρώς διαφορετικά ποσοστά απ εκείνα που παρουσιάστηκαν το 2000 λ γω των βελτιωµένων στοιχείων και των εκτιµήσεων. Η ανία και ειδικά η Φινλανδία, ωστ σο, παρουσιάζουν πολ υψηλ τερα ποσοστά λ γω του τι διέγραψαν λιγ τερο αξι πιστες (και στις δ ο περιπτώσεις χαµηλ τερες) εκτιµήσεις. Σηµειώσεις: µ.δ. = µη διαθέσιµα στοιχεία. Οι διαφορές µεταξ των χωρών πρέπει να ερµηνε ονται µε προσοχή λ γω της επιλογής διαφορετικών µεθ δων και οµάδων-στ χων. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφερθείτε στον επί γραµµής πίνακα 1 στη διε θυνση Τα στοιχεία για την Αυστρία και το Βέλγιο αφορο ν το έτος 1995, ενώ για την Ιταλία το Η πλειον τητα είναι χρήστες ενδοφλέβιας λήψης αµφεταµινών, έως είναι ηρωινοµανείς. Η αρχική εκτίµηση για τη Σουηδία µειώθηκε κατά 8 % για να εξαιρεθο ν οι εθισµένοι στην κάνναβη σ µφωνα µε τον ορισµ του ΕΚΠΝΤ για την προβληµατική χρήση ναρκωτικών.το χρώµα κάθε χώρας δείχνει το διάµεσο σηµείο του φάσµατος των εκτιµήσεων σχετικά µε την επικράτηση της προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών, µε εξαίρεση το Βέλγιο, για το οποίο το διάµεσο είναι 3,0 και το διάστηµα εµπιστοσ νης 95 %). Η εκτίµηση για το Βέλγιο αναφέρεται στους ΧΕΝ και, κατά συνέπεια, υποεκτιµάται η προβληµατική χρήση ναρκωτικών. Πηγές: Εστιακά σηµεία του δικτ ου Reitox, Για τη Σουηδία: Olsson, B., Wahren, C. A., και Bygvist, S.: Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998, CAN. Stockholm, Εξίσου σηµαντικές µε τις εκτιµήσεις σχετικά µε την επικράτηση χρήσης είναι και τα πρ τυπα χρήσης ναρκωτικών. Ωστ σο διατίθενται λίγα στοιχεία σχετικά µε τα πρ τυπα αυτά µεταξ των προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών, οι οποίοι δεν υποβάλλονται σε θεραπεία, παρ τι είναι απαραίτητα για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στον τοµέα της ζήτησης για θεραπεία. Σε β ρειες χώρες, ειδικά στη Φινλανδία και τη Σουηδία, οι βασικοί 11

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

EUropean Drug abuse prevention trial

EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial Ευχαριστίες Η παραγωγή αυτού του οδηγού δε θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής. Για τις πολύτιμες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς Έκθεση για το κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας σε σχέση με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διαλεκτική Συμβουλευτική. με γονείς

Διαλεκτική Συμβουλευτική. με γονείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Διαλεκτική Συμβουλευτική με Γονείς Δ À K º π À Ο σκοπ ς αυτο του κεφαλαίου είναι να γίνει μια γενική ανασκ πηση της διαλεκτικής συμβουλευτικής με γονείς, καθώς και της εμπειρικής τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση *

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * 2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * ƒa ø O π ΟΜαξ Βέµπερ (Max Weber) είχε πολλά πνευµατικά ενδιαφέροντα και η διευκρίνιση του κεντρικο θέµατος του έργου του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια

Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 3 Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα