Synthetic drugs. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Synthetic drugs. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union"

Transcript

1 Synthetic drugs EMCDDA 2001 selected issue In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union

2 Eτήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001 Ποια είναι τα συνθετικά ναρκωτικά; Ο ρος «συνθετικά ναρκωτικά» αναφέρεται ειδικά στις ψυχοδραστικές ουσίες που παρασκευάζονται µε χηµική διεργασία, στην οποία τα βασικά ψυχοδραστικά συστατικά δεν λαµβάνονται απ φυσικές πηγές. Ο ρος «συνθετικ ναρκωτικ» άρχισε να χρησιµοποιείται ως συνώνυµο των ναρκωτικών «χορο» ή «ψυχαγωγίας» µετά την εµφάνιση του συνθετικο ναρκωτικο «έκσταση» (MDMA) και άλλων υποκατεστηµένων στο δακτ λιο αµφεταµινών στο χώρο των «ψυχαγωγικών» ναρκωτικών. Εντο τοις σε αυτο ς τους χώρους καταναλώνονται επίσης µη συνθετικά ναρκωτικά πως είναι η κάνναβη, η κοκα νη και τα παραισθησιογ να µανιτάρια.τα συνθετικά ναρκωτικά, µε µακρά παράδοση παράνοµης χρήσης, περιλαµβάνουν τις αµφεταµίνες και τη λυσεργική ξινη διαιθυλαµίδη (LSD), ενώ η έκσταση (MDMA) και τα άλλα ναρκωτικά που παρατίθενται στον κατάλογο Pihkal των Ann και Alexander Shulgin ( 1 ) έχουν πολ πιο βραχ βιο ιστορικ παράνοµης χρήσης. Παρατηρείται αυξαν µενη ανησυχία παγκοσµίως σχετικά µε την ενδεχ µενη παρασκευή άλλων και νε τερων συνθετικών ναρκωτικών που θα πωλο νται ως εναλλακτική λ ση έναντι του MDMA ή θα προστίθενται στα χάπια του MDMA. Η ευκολία µε την οποία µπορο ν να παρασκευαστο ν πολλά «συνθετικά ναρκωτικά» συνιστά πρ κληση για τις προσπάθειες ελέγχου της προµήθειας, δεδοµένης της ευχερο ς σ στασης και µετακίνησης των εργαστηρίων. Ορισµένα συνθετικά ναρκωτικά έχουν παραισθησιογ νες επιδράσεις και λειτουργο ν είτε ως διεγερτικά είτε ως κατασταλτικά του κεντρικο νευρικο συστήµατος. Το τελευταίο ισχ ει για τη γάµα-υδροξυβουτυράση (GHB). Υπάρχουν επίσης συνθετικές οπιο χες ουσίες πως είναι η µεθαδ νη, η πεθιδίνη (ΜΡΡΡ, ΜΡΤΡ), η φενταν λη, η 3- µεθυλ-φενταν λη κλπ. Τα «ειδικά σχεδιασµένα ναρκωτικά» είναι τα χηµικά ανάλογα των ελεγχ µενων ουσιών. Παράνοµοι παραγωγοί τροποποιο ν ελάχιστα τη µοριακή δοµή µιας απαγορευ- µένης ουσίας προκειµένου να επιτ χουν παρ µοια ή ισχυρ τερα φαρµακολογικά αποτελέσµατα, αποφε γοντας µε αυτ τον τρ πο την ποινική δίωξη. Η κοινή δράση της ΕΕ σχετικά µε τα νέα συνθετικά ναρκωτικά (βλέπε πλαίσιο στη σ. 55) τέθηκε σε εφαρµογή τον Ιο νιο 1997 µε σκοπ την πρ ληψη και/ή τον περιορισµ της επέκτασης παρ µοιων πρακτικών. Οι αµφεταµίνες είναι συνθετικά ναρκωτικά. Μπορο ν να χρησιµοποιο νται ενδοφλεβίως, πως συµβαίνει στη Σουηδία και τη Φινλανδία, ή να λαµβάνονται σε µορφή χαπιο ή σκ νης. Οι αµφεταµίνες αναµειγν ονται συχνά µε το MDMA ή µε συγγενείς της έκστασης ουσίες υπ τη µορφή χαπιών παρ µοιων µε την έκσταση. Οι µεταµφεταµίνες είναι παράγωγα µεθυλίου των αµφεταµινών (κυρίως αλλά χι αποκλειστικά του τ που του µη υποκατεστηµένου στο δακτ λιο). Περιλαµβάνουν τη «µεθεδρίνη» καθώς επίσης «κρυστάλλους» και «πάγο», µορφές οι οποίες καταναλώνονται µε το κάπνισµα. (1) A. and A. Shulgin (1991): Pihkal: A chemical love story, Transform Press. Συνθετικά ναρκωτικά Η εν τητα αυτή συµπληρώνει τα στοιχεία και τις αναλ σεις που παρέχονται σε άλλες εν τητες της ετήσιας έκθεσης. Επίσης συνοψίζει τα κ ρια ερωτήµατα, τους προβληµατισµο ς και τις προκλήσεις σχετικά µε τα συνθετικά ναρκωτικά. ιάδοση χρήσης Ενώ η παγκ σµια εικ να για το 2000 επιβεβαιώνει τι η διάδοση της χρήσης συνθετικών ναρκωτικών στην ΕΕ έχει γενικά σταθεροποιηθεί, παρατηρο νται ακ µα ανοδικές τάσεις σον αφορά τη χρήση έκστασης σε αστικά ή παραθεριστικά κέντρα, τα οποία µπορο ν να προσελκ σουν νέους ευρωπαίους τουρίστες λ γω της τοποθεσίας και της µεγάλης προσφοράς εκδηλώσεων που αφορο ν τη νεολαία. Γενικ τερα, οι αστικές περιοχές που έχει αναπτυχθεί κουλτο ρα των νέων µπορεί να συνεχίσουν να παρέχουν ένα πλαίσιο για την εδραίωση και την ανάπτυξη «ψυχαγωγικών ναρκωτικών». Η διασταυρο µενη ανάλυση ποιοτικών ερευνών καταδεικν ει τι η κατανάλωση συνθετικών ναρκωτικών έχει εξαπλωθεί, πέρα απ τους χώρους «τέκνο», στις ντισκοτέκ, στα νυχτερινά κέντρα καθώς και σε ιδιωτικο ς χώρους. Αναφέρονται επίσης και άλλου είδους περιβάλλοντα. Παραδείγµατος χάρη, στην Ελλάδα, 35 % των µαθητών που είναι χρήστες έκστασης έχουν χρησιµοποιήσει το ναρκωτικ σε ποδοσφαιρικο ς αγώνες (µελέτη του 1998). Πρ τυπα συµπεριφοράς και χρήσης Η τάση που διαπιστώνεται ολοένα και περισσ τερο στη συµπεριφορά δεν είναι τ σο η κατανάλωση εν ς συγκεκριµένου ναρκωτικο έναντι κάποιου άλλου αλλά ο 50

3 Επιλεγµένα θέµατα συνδυασµ ς διαφ ρων ναρκωτικών ανάλογα µε τις ανάγκες και τις καταστάσεις. Περιστασιακ ς χρήστης, µε λιγ τερες γνώσεις και επίγνωση των πιθανών κινδ νων. Τα µεταβαλλ µενα πρ τυπα της συµπεριφοράς των νέων έχουν επισηµανθεί σε ορισµένα κράτη µέλη ως θέµα που χρήζει µεγαλ τερης έρευνας: Οι περισσ τερες χώρες επισηµαίνουν το φαιν µενο των γρήγορα µεταβαλλ µενων προτ πων σε ένα ευρ κοιν που πειραµατίζεται και/ή συνδυάζει διάφορες ουσίες ώστε να «φτιαχτεί» και/ή να εξισορροπήσει τις επιδράσεις των ουσιών. Στις Κάτω Χώρες, αυτή την εποχή εκτιµάται το φαιν - µενο της κ πωσης απ την έκσταση. Η τάση αυτή µπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: παραδείγµατος χάρη, δεν υπάρχει καµία ένδειξη της ακριβο ς σ νθεσης της ουσίας πάνω στο λογ τυπο ο τε αυξηµένη ευαισθητοποίηση (απ τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε τις σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική διάθεση και τα συναισθήµατα).τίθεται επίσης το ζήτηµα του µέτρου στο οποίο η κοκα νη χρησιµοποιείται εναλλακτικά ως διεγερτικ µε τις γνωστές και συνήθεις επιδράσεις. Ο συνδυασµ ς κοκα νης και αλκο λ θεωρείται απ τους έµπειρους χρήστες ως «καλ µείγµα», ενώ ο συνδυασµ ς της έκστασης και του αλκο λ θεωρείται τι αντιµετωπίζεται πιο δ σκολα. σον αφορά τους προβληµατικο ς χρήστες έκστασης, ορισµένες µελέτες για την τοξικοµανία επισηµαίνουν τι η εθιστική ιδι τητα της ουσίας έχει ελάσσονα ρ λο σε σ γκριση µε τα πρ τυπα συµπεριφοράς και µε άλλους παράγοντες εκτ ς των χηµικών ουσιών που οδηγο ν στον εθισµ. λα τα κράτη µέλη, κατά τη χάραξη στρατηγικής, προσδίδουν σηµασία στη διαφοροποίηση των οµάδων των χρηστών συνθετικών ναρκωτικών. Μπορεί να γίνει µια πρώτη γενική διαφοροποίηση των χρηστών έκστασης. Η συνδυασµένη χρήση διαφ ρων ουσιών, νοµίµων και παραν µων, αποτελεί σ νηθες πρ τυπο συµπεριφοράς των νέων ανθρώπων που βγαίνουν συχνά (µπαρ, ντισκοτέκ, πάρτι «ρέιβ» και «τέκνο», ιδιωτικές γιορτές). Η χρήση πολλαπλών ουσιών ανάµειξη ή εναλλαγή µεγάλου φάσµατος ουσιών, συνθετικών ή µη συνθετικών αποτελεί την κ ρια τάση, ενώ η «αυτοδιαχείριση» της χρήσης πολλαπλών ουσιών σε ένα µεταβαλλ µενο πλαίσιο είναι το επικρατέστερο πρ τυπο. Η εναλλαγή απ το ένα προϊ ν στο άλλο και τα πρ τυπα χρήσης πολλαπλών ουσιών συνδέονται σε ορισµένο βαθ- µ µε τη διαθεσιµ τητα των διαφ ρων ουσιών και τον καιροσκοπισµ. Συχνά, αναπτ σσονται προσωπικές/οµαδικές στρατηγικές για να αποκτηθεί µια συγκεκριµένη ουσία, ενώ παίζει σηµαντικ ρ λο και η δυναµική της οµάδας. ιάκριση θα πρέπει να γίνει µεταξ των ουσιών που θεωρο νται τι ταιριάζουν καλ τερα σε µουσικές εκδηλώσεις και των άλλων ναρκωτικών ( πως ναρκωτικά για µετά το χορ ή ναρκωτικά που δεν σχετίζονται µε το χορ ) ή των ουσιών που δοκιµάζονται σε έναν κ κλο µ ησης µε επικεφαλής έµπειρους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον κάποιες εµπειρικές γνώσεις για τη δοσολογία και τις παρενέργειες. Για περιορισµένο αριθµ συνθετικών ναρκωτικών, η έλλειψη παρ µοιου περιβάλλοντος θα µπορο σε πιθαν ν να εγκυµονεί µεγαλ τερους κινδ νους. ιαθεσιµ τητα ουσιών Το MDMA εξακολουθεί να είναι το «αγαπηµένο» προϊ ν της αγοράς της έκστασης και εµφανίζεται µε πολυάριθµα διαφορετικά λογ τυπα και εµπορικές ονοµασίες. Παραδείγµατος χάρη, το εγκληµατολογικ εργαστήριο της Γερµανίας στο Wiesbaden που ανέλυσε τα χάπια µε το λογ τυπο «Mitsubishi», συνοδευ µενο απ τρία διαµάντια σε σχήµα τριγώνου, έχει εκδώσει έναν κατάλογο µε περισσ τερα απ 200 διαφορετικά τελικά προϊ ντα. Εντατικ ς χρήστης. Ακ µα και αν το MDMA έχει µικρ δυναµικ εξάρτησης, µειοψηφία χρηστών παρουσιάζει ένα πρ τυπο υπέρµετρης χρήσης: περισσ τερο απ µία φορά την εβδοµάδα, πάνω απ ένα χάπι τη φορά, χρήση πολλαπλών άλλων ουσιών, έντονη δραστηρι τητα σε πάρτι το σαββατοκ ριακο και έλλειψη πνου. Συχνά, αποτελο ν µέρος εν ς κυκλώµατος που η χρήση ναρκωτικών είναι πολ συνηθισµένη. Προσεκτικ ς χρήστης, µε λιγ τερο εκτεταµένο πρ τυπο χρήσης. Η υπερβολική δ ση χαπιών MDMA ανιχνε θηκε µέσω κατασχέσεων και τοξικολογικής ανάλυσης ή µέσω επιτ πιου ελέγχου χαπιών απ οµάδες πρ ληψης σε µουσικές εκδηλώσεις, επιτρέποντας την ταχεία διάδοση των πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά των χαπιών σε λες τις χώρες της ΕΕ, µέσω του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ. Μια τάση που πρέπει να παρακολουθηθεί στενά είναι ο αυξαν µενος αριθµ ς ψυχοτρ πων φαρµάκων πως η κεταµίνη, τα οποία διοχετε ονται απ ν µιµες πηγές. 51

4 Eτήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001 ιάγρ Εισαχθέντες για εξωτερική θεραπεία απ τη χρήση έκστασης και αµφεταµινών στις Κάτω Χώρες Αµφεταµίνες Έκσταση Η αµφεταµίνη (ή «σπιντ»: θειικ άλας αµφεταµίνης) χαρακτηρίζεται απ χαµηλ τερη καθαρ τητα και διαθεσι- µ τητα. Οι σκανδιναβικές χώρες εξακολουθο ν να αποτελο ν την κ ρια αγορά για την αµφεταµίνη ενδοφλέβιας χρήσης και το Ηνωµένο Βασίλειο την κ ρια αγορά για την αµφεταµίνη µη ενδοφλέβιας χρήσης. Η µέση κατανάλωση των µεταµφεταµινών εξακολουθεί να είναι πολ περιορισµένη στην ΕΕ. Ωστ σο, σ µφωνα µε την Europol ( 29 ), υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την παραγωγή (εξάρθρωση εργαστηρίων) στη Γερµανία και τις Κάτω Χώρες. Η Εσθονία και ιδίως η Τσεχική ηµοκρατία έχουν επίσης αναµειχθεί στην παραγωγή και τη διακίνηση. Η µεταµφεταµίνη, που πιθαν ν παράγεται στην Τσεχική ηµοκρατία, έχει προοδευτικά αντικαταστήσει την αµφεταµίνη, για τους καταναλωτές στη Βαυαρία και τη Σαξονία, δ ο γειτονικά Länder της Γερµανίας. Πολλές κατασχέσεις της ουσίας αυτής καταγγέλθηκαν στην Europol το 1999 απ τις υπηρεσίες επιβολής του ν µου της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών. Οι αγορές του LSD και άλλων παραισθησιογ νων έχουν σταθεροποιηθεί στις περισσ τερες χώρες της ΕΕ, αν και είναι πάντοτε παρο σες στο χώρο των ναρκωτικών. Στοιχεία σχετικά µε τη θεραπεία Τα στοιχεία σχετικά µε τη θεραπεία, ως ένδειξη του επιπέδου της προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών, καλ πτουν ελάχιστα τα συνθετικά ναρκωτικά µε εξαίρεση την αµφεταµίνη ενδοφλέβιας χρήσης. Η έκσταση σπανίως καταχωρίζεται ως το πρωτε ον ναρκωτικ για το οποίο ζητείται θεραπεία, δεδοµένου τι οι ασθενείς συνήθως είναι χρήστες πολλαπλών ναρκωτικών. Ο υψηλ τερος αριθµ ς αιτήσεων για θεραπεία απ τις αµφεταµίνες ως πρωτε ον ναρκωτικ παρατηρείται στη Σουηδία και τη Φινλανδία και µπορεί να εξηγηθεί απ το ιστορικ πρ τυπο της ενδοφλέβιας χρήσης του θειικο άλατος αµφεταµίνης στις χώρες αυτές σον αφορά το σ στηµα εξωτερικής θεραπείας στις Κάτω Χώρες, η ξεχωριστή καταχώριση της χρήσης έκστασης, η οποία άρχισε να εφαρµ ζεται το 1994, είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη καταγραφή το 1995.Τα αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε τις αιτήσεις για θεραπεία απ τη χρήση έκστασης παρουσιάζουν πτωτική τάση απ το 1997, λαµβάνοντας υπ ψη τι η εµφανής αρχική α ξηση των δ ο προηγο µενων ετών µπορεί να οφείλεται, τουλάχιστον εν µέρει, σε βελτιωµένη καταγραφή. Εντο τοις, µ νο ποσοστ 1 % του συν λου των ασθενών εισήχθη για θεραπεία απ τη χρήση έκστασης (3,1 % για τις αµφεταµίνες).το 1999, ο αριθµ ς των ασθενών που ανέφεραν την έκσταση ως δευτερε ον ναρκωτικ ήταν διπλάσιος απ τον αριθµ των ασθενών που χρησιµοποιο ν την έκσταση ως κ ριο ναρκωτικ, ένα ποσοστ που συµφωνεί µε το γεγον ς τι οι χρήστες της έκστασης είναι συνήθως χρήστες πολλαπλών ναρκωτικών. Κίνδυνοι για την υγεία Αν και τα στοιχεία είναι σπάνια και ελλιπή, υπάρχουν πιθανές οξείες παρενέργειες των ουσιών τ που «έκσταση», ιδίως ταν λαµβάνονται µαζί µε άλλα ν µιµα ή παράνοµα ναρκωτικά ( πως GHB και αλκο λ), ταν αναµειγν ονται µε άλλα ναρκωτικά µε λιγ τερες οξείες ανεπιθ µητες ενέργειες ή ταν τα χάπια περιέχουν εξαιρετικά υπερβολική δ ση και/ή ταν τα χάπια λαµβάνονται επανειληµµένα µέσα σε σ ντοµο χρονικ διάστηµα. Οι κλινικοί γιατροί δίνουν µεγαλ τερη έµφαση στο ρ λο της επικίνδυνης συµπεριφοράς ( πως η υπέρµετρη αναζήτηση του «φτιαξίµατος» και η άγνοια της σ νθεσης και/ή των επιπτώσεων) παρά στην τοξικ τητα µιας συγκεκριµένης ουσίας αποµονωµένης απ το πλαίσι της και τα πρ τυπα χρήσης. Το προσωπικ ιστορικ υγείας µπορεί επίσης να είναι ένας καθοριστικ ς παράγοντας. Στις περισσ τερες περιπτώσεις, η διάγνωση είναι δηλητηρίαση απ πολλαπλές ουσίες, καθώς είναι αδ νατον να εξακριβωθεί η ουσία που προκάλεσε τη δηλητηρίαση. Προκειµένου να κατανοηθεί η φ ση, οι πιθανοί µακροπρ θεσµοι κίνδυνοι καθώς και οι νευροψυχικές πτυχές που εµφανίζονται συχνά σε κρο σµατα οξείας δηλητηρίασης, οι κλινικοί γιατροί δίνουν προτεραι τητα τώρα στην παρακολο θηση των κρουσµάτων µη θανατηφ ρας δηλητηρίασης στους νεαρο ς χρήστες της έκστασης, κατά το πλείστον ταν έχει αναµειχθεί µε άλλα ναρκωτικά. Η µακροχρ νια χρήση µπορεί να επιφέρει παρενέργειες. Οι αναστρέψιµες και/ή µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στον (29) Έκθεση 2000 της Europol, Χάγη, Κάτω Χώρες. 52

5 Επιλεγµένα θέµατα εγκέφαλο τελο ν ακ µα υπ συζήτηση. Σε µεγάλους χρήστες έκστασης, υπάρχουν αυξαν µενα αποδεικτικά στοιχεία βλάβης στους σεροτονινεργικο ς νευρώνες. Οι κλινικές επιπλοκές καταδεικν ουν ανεπάρκεια του γνωστικο αλλά τα ερευνητικά προγράµµατα σε αυτ τον τοµέα (σε εξέλιξη στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ) εξακολουθο ν να είναι ελάχιστα. Συνδε µενοι µε τα συνθετικά ναρκωτικά θάνατοι Απ τ τε που ελήφθησαν µέτρα εκτ ς δοµών και άλλα προληπτικά µέτρα σε εκδηλώσεις και πάρτι «τέκνο/ χάουζ», έχει παρατηρηθεί µείωση των θανατηφ ρων περιστατικών σε σ γκριση µε τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τουλάχιστον στις χώρες που είχαν καταγραφεί και τεκµηριωθεί περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Μεταξ των θανάτων που καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες κατά το διάστηµα και οι οποίοι οφείλονταν στη λήψη υπερβολικής δ σης παραγώγων αµφεταµινών ή φενυλπροπανολαµίνης, τα παράγωγα αυτά θεωρο νται ως η κ ρια αιτία θανάτου στο 50 % των περιπτώσεων. Στις υπ λοιπες περιπτώσεις, εντοπίστηκαν παράγωγα αµφεταµινών, αλλά ο θάνατος αποδ θηκε σε άλλα ναρκωτικά και/ή αλκο λ ή σε άγνωστες αιτίες. ιάγρ. 32 Αριθµ ς κατασχέσεων έκστασης το 1999 Οι ποσ τητες σε αριθµ χαπιών αναφέρονται σε παρένθεση Άνω των Κάτω απ (31 319) ( ) ( ) ( ) 649 ( ) µ.δ. ( ) 197 (26 117) ( ) µ.δ. ( ) 160 (73 250) 215 (31 129) 159 (17 665) Βέλγιο και Λουξεµβο ργο ( ) ( 1 ) ( 1 ) Περιλαµβάνονται επίσης τα χάπια αµφεταµινών που κατασχέθηκαν. Είναι δυνατ ν να υπάρχουν διαφορές µεταξ των προαναφερθέντων στοιχείων και αυτών που δηµοσιε θηκαν απ την Europol, λ γω των διαφορετικών ηµεροµηνιών υποβολής εκθέσεων. Σηµείωση: µ.δ. = µη διαθέσιµα στοιχεία. Πηγές: Εθνικά εστιακά σηµεία του δικτ ου Reitox, (357) µ.δ. (2 815) Ένα νέο συνθετικ ναρκωτικ, το 4-µεθυλθειοαµφετα- µίνη (4-MTA, το γνωστ στην αγορά «flatliner») θεωρείται υπε θυνο για διάφορους θανάτους στην ΕΕ (τέσσερις θάνατοι στο Ηνωµένο Βασίλειο και ένας στις Κάτω Χώρες). Επίσης, ένα άλλο «νέο» συνθετικ φάρµακο, η γάµα-υδροξυβουτυράση (GHB), έχει συνδεθεί µε ορισµένους θανάτους, γενικά σε συνδυασµ µε το αλκο λ και/ή µε άλλα ναρκωτικά. Αυτές οι δ ο ουσίες υπ κεινται σε παρακολο θηση και εκτίµηση κινδ νου στο πλαίσιο της κοινής δράσης της ΕΕ σχετικά µε τα νέα συνθετικά ναρκωτικά (βλέπε πλαίσιο στη σ. 55). Τρ ποι αντιµετώπισης Οι τρ ποι αντιµετώπισης των συνθετικών ναρκωτικών οργανώνονται σε διάφορα επίπεδα παρέµβασης: Η βασική πρ ληψη επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα συνθετικά ναρκωτικά και συνήθως διεξάγεται µε δηµ σιες εκστρατείες και παρεµβάσεις σε σχολεία. Οι δραστηρι τητες περιορισµο των βλαβών/µέτρα εκτ ς δοµών σε ψυχαγωγικο ς χώρους συνίστανται στην παραχώρηση αιθουσών, που οι χρήστες µπορο ν να ανανήψουν, σε ελέγχους χαπιών, στη διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων και στη σ σταση επιτ πιων γραφείων. Υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες «αυτοϋποστήριξης» στους χώρους «τέκνο», οι οποίες σκοπ έχουν την ένταξη πληροφοριών για τα συνθετικά ναρκωτικά και τις συναφείς ουσίες σε ένα φάσµα δραστηριοτήτων προσανατολισµένων στη µουσική. Η πληροφ ρηση των χρηστών σχετικά µε τους κινδ νους της ανάµειξης ουσιών (ιδίως τον κίνδυνο ανάµειξής τους µε το αλκο λ) και η έγκαιρη εντ πιση των νέων οµάδων κινδ νου στους νέους θεωρείται τώρα µέγιστης σηµασίας. Σκοπ ς της έγκαιρης ιατρικής βοήθειας είναι η παροχή στοχοθετηµένης πληροφ ρησης στον τοµέα της πρ ληψης, η οποία πληροφ ρηση θα επιτρέψει, στους επαγγελ- µατίες σε αίθουσες έκτακτης ανάγκης και µονάδες δηλητηρίασης, σε γενικο ς παθολ γους, επαγγελµατίες που εργάζονται άµεσα µε τους χρήστες στον τοµέα της υγείας κλπ., να ανιχνε ουν και να αντιµετωπίζουν καλ τερα τα περιστατικά οξείας δηλητηρίασης. Στη Γαλλία, απ το 1998, η οργάνωση Γιατροί του Κ σµου έχει εξασφαλίσει ιατρική εφεδρική υποστήριξη σε «ρέιβ» και άλλα πάρτι. Οι δυσκολίες περιλαµβάνουν την έλλειψη κλινικής βιβλιογραφίας για επεισ δια οξείας δηλητηρίασης και την έλλειψη δυνατ τητας να εξεταστεί το ιατρικ ιστορικ του υπ ψη ατ µου. Ακ µα και αν έχουν λιγ τερο προβληµατικ προφίλ ως προς τη χρήση ναρκωτικών, οι «νέοι» χρήστες ναρκωτικών (νέοι ή έµπειροι χρήστες που δεν είναι γνωστοί στις 53

6 Eτήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001 υπηρεσίες θεραπείας) µπορεί να λαµβάνουν βελτιωµένη πληροφ ρηση σχετικά µε το πώς να εντοπίζουν ενδείξεις προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών και πώς να αντιλαµβάνονται την ανάγκη για υποστήριξη. Η προσωπική αντίληψη εν ς ατ µου για την κατάσταση της υγείας του, η επίγνωση τι χάνεται ο έλεγχος της «αυτοδιαχειριζ µενης» χρήσης και οι γνώσεις σχετικά µε την πρ σβαση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες είναι πιθανοί δείκτες που πρέπει να συνδυαστο ν µε προληπτικές δράσεις εκτ ς δοµών. Ωστ σο, η έλλειψη διαφοροποίησης και/ή η µη καταλληλ τητα της υπάρχουσας προσφοράς θεραπείας ίσως περιορίσει την αποτελεσµατικ τητα των εν λ γω προσπαθειών. Μείωση προσφοράς Σ µφωνα µε την Europol (ετήσια έκθεση 2000), οι Κάτω Χώρες εξακολουθο ν να είναι η πρώτη χώρα παραγωγής και εξαγωγής της έκστασης: το 1999, εντοπίστηκαν 36 χώροι παραγωγής. Την ίδια χρονιά, εξαρθρώθηκαν τέσσερα εργαστήρια στο Βέλγιο, δ ο στην Ισπανία και ένα στη Γερµανία. Ένα απ τα µεγαλ τερα εργαστήρια αµφεταµινών που έχει βρεθεί ποτέ εξαρθρώθηκε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο Στην παραγωγή και στην εξαγωγή ενέχονται επίσης και ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (η Τσεχική ηµοκρατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία) και οι βαλτικές χώρες. Παραδείγµατος χάρη, 10 έως 20 % των συνθετικών ναρκωτικών για τη βρετανική αγορά παρασκευάζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ το υπ λοιπο ποσοστ θεωρείται τι παρασκευάζεται στην ηπειρωτική Ευρώπη (κυρίως στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο) και εισέρχεται στο Ηνωµένο Βασίλειο απ λιµάνια ή αεροδρ µια της Μάγχης. Η µέση τιµή χονδρικής πώλησης (πωλήσεις ανά κιλ ) για χάπια που διοχετε ονται στην αγορά ως έκσταση κυµαίνεται απ 4 έως 5 ευρώ ανά χάπι, µε ελάχιστη τιµή 1 ευρώ στην Πορτογαλία και µέγιστη 13 ευρώ στη ανία ( 30 ). Η µέση τιµή λιανικής πώλησης κυµαίνεται απ 4 έως 28 ευρώ ανά γραµµάριο, µε ελάχιστη τιµή 4 ευρώ στις Κάτω Χώρες και µέγιστη 34 ευρώ στη ανία. Νέες πρωτοβουλίες και προκλήσεις για τη χάραξη πολιτικής Τα συνθετικά ναρκωτικά βρίσκονται στο πολιτικ προσκήνιο παρά τα περιορισµένα επιστηµονικά αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σον αφορά τους κινδ νους για τη δηµ σια υγεία. Το υψηλ επίπεδο χρήσης τους σε κοινωνικά ενταγµένες οµάδες, ο ρ λος τους ως µοντέλο αναφοράς στην κουλτο ρα των νέων και το γεγον ς τι τα ναρκωτικά παράγονται και διακινο νται στην Ευρώπη (τ σο για εσωτερικές σο και εξωτερικές αγορές) ασκο ν ισχυρή πίεση για ανάληψη υπε θυνης δράσης απ την ΕΕ. Οι συνθετικές ουσίες και η εκτίµηση κινδ νου τους προοδευτικά εντάσσονται σε ευρ τερη θεώρηση µεταβαλλ µενων προτ πων και συµπεριφορών, υποκουλτο ρας και εξελίξεων. Αυτ έχει καταλήξει στις ακ λουθες δράσεις: θέσπιση αποτελεσµατικών δια λων επικοινωνίας µεταξ λων των παραγ ντων που εµπλέκονται σε συστήµατα ταχείας αντιµετώπισης θέσπιση καλ τερης επικοινωνίας ανάµεσα σε επιστη- µονικά βασισµένες πληροφορίες και αντιδράσεις πολιτικής βελτίωση ικαν τητας για τη λήψη συγκεκριµένων πληροφοριών σχετικά µε τα συνθετικά ναρκωτικά και, γενικ τερα, µε τις εµφανιζ µενες τάσεις σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών, µέσω εθνικών και τοπικών εκτιµήσεων περί επικράτησης, µητρώων αίτησης για θεραπεία, λαµβάνοντας επίσης υπ ψη τον κ ριο προσανατολισµ των υπηρεσιών θεραπείας στους χρήστες οπιο χων. (30) Τελευταία δεδοµένα: Ιο λιος Οι τιµές ποικίλλουν εντ ς των διαφ ρων κρατών µελών ανάλογα µε το βαθµ καθαρ τητας, την ποσ τητα που αγοράστηκε και την τοποθεσία της αγοράς (Πηγή: Europol, ΕΕ 2000). 54

7 Επιλεγµένα θέµατα Η κοινή δράση της ΕΕ για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά Κατά την περίοδο , κοινή δράση της ΕΕ «σ στηµα έγκαιρης προειδοποίησης» για την ταχεία συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα νέα συνθετικά ναρκωτικά έχει εντοπίσει διάφορες ουσίες που εµφανίστηκαν στην παράνοµη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινές εκθέσεις προ δου που συνοψίζουν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σε αυτ το προκαταρκτικ στάδιο παρουσιάστηκαν απ το ΕΚΠΝΤ και την Europol στην Οριζ ντια Οµάδα Εργασίας περί Ναρκωτικών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δε τερο στάδιο, κατ πιν αιτήµατος του Συµβουλίου, εκτιµήθηκαν οι κίνδυνοι για τέσσερις ουσίες MBDB, 4-MTA, GHB και κεταµίνη απ τη διευρυµένη επιστηµονική επιτροπή του ΕΚΠΝΤ. Με βάση την έκθεση για την εκτίµηση των κινδ νων και µια γνωµοδ τηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα νέο συνθετικ ναρκωτικ, το 4-MTA, υποβλήθηκε σε διαδικασία ελέγχου σε λα τα κράτη µέλη της ΕΕ δυνάµει µιας απ φασης του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου Άλλα νέα συνθετικά ναρκωτικά, πως τα PMMA, 2-CT-5 και 2-CT-7, εντοπίστηκαν πρ σφατα στο πλαίσιο του «συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης» της κοινής δράσης και προς το παρ ν παρακολουθο νται απ κοινο απ το ΕΚΠΝΤ και την Europol, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκ Οργανισµ για την Αξιολ γηση των Φαρµακευτικών Προϊ ντων. Λειτουργώντας επίσης ως µέσο που καθορίζει κατά π σο µια συγκεκριµένη ουσία πρέπει να τεθεί υπ έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ ή χι, η κοινή δράση παρέχει επίσης τακτικά στα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά ργανα µια εικ να του πλαισίου της χρήσης ναρκωτικών σε ψυχαγωγικο ς χώρους και προσφέρει έγκαιρες ενδείξεις για τις τάσεις διακίνησης σε σχέση µε τα συνθετικά ναρκωτικά. Τα εγχειρήµατα εκτίµησης κινδ νων παρέχουν αξι πιστο υλικ στους αρµ διους χάραξης πολιτικής, για να προβληµατιστο ν σχετικά µε τις πιθανές επιλογές µε στ χο την τήρηση µιας ισ ρροπης προσέγγισης µεταξ της επιβολής του ν µου και των µέτρων πρ ληψης. 55

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Infectious diseases EMCDDA 21 selected issue In EMCDDA 21 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Eτήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2014 COM(2014) 716 final 2014/0340 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπαγωγή της 4-μεθυλο-5-(4-μεθυλφαινυλο)-4,5-διυδροοξαζολ-2-αμίνης (4,4'-DMAR) και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISSN 1609-610X 2001 Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Κ.Π.Ν.Τ. EL Νοµικ σηµείωµα Η παρο σα δηµοσίευση αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκο Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται από χημική διαφοροποίηση ήδη υπαρχόντων ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Πρόκειται για ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται από χημική διαφοροποίηση ήδη υπαρχόντων ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Πρόκειται για ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται από χημική διαφοροποίηση ήδη υπαρχόντων ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. DESIGNER DRUGS (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) Ναρκωτικές ουσίες στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2014

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2014 Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2014 Όλο και πιο πολύπλοκο, γίνεται το ζήτημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη, καθώς εμφανίζονται νέες προκλήσεις που εγείρουν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Σε αυτή τη διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ του Οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά, Λισαβόνα Αρ.14/2001 20 Νοεµβρίου 2001 Να µην δηµοσιευθεί πριν: 11:00 (Βρυξέλλες) 20/11/2001 Ετήσια έκθεση σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στην ΕΕ: Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Η Ευρώπη αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις λόγω των αλλαγών στην προσφορά και στη χρήση των ναρκωτικών (10.11.2010, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ µέχρι τις 10 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΜΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004: ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµεία προόδου: µείωση των θανάτων από ναρκωτικά, των νέων µολύνσεων από τον ιό HIV και της χρήσης ηρωίνης, αλλά αυξανόµενες ανησυχίες για την αύξηση της χρήσης άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Την έκθεση συµπληρώνουν για πρώτη φορά 30 Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Δελτίο Τύπου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δελτίο Τύπου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Ο διευθυντής του EMCDDA, Wolfgang Götz, δηλώνει: «Αν δει κανείς τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(1-πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν- 1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014

Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014 ΙSSN 1450-3794 Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΡΩΙΝΗ: ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-φαινυλοπιπεριδιν-4-υλο)-Nφαινυλακρυλαμίδιο

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-φαινυλοπιπεριδιν-4-υλο)-Nφαινυλακρυλαμίδιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2017 COM(2017) 161 final 2017/0073 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-φαινυλοπιπεριδιν-4-υλο)-Nφαινυλακρυλαμίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.11.2013 2013/0305(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Ιωάννα Γιασεμή Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3- καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕΛ. 1 1. Χρήση παράνοµων ουσιών εξάρτησης στο γενικό πληθυσµό Σύµφωνα µε αποτελέσµατα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσµού (ΑΣΚ, 2009) Η κάνναβη

Διαβάστε περισσότερα

12847/1/10 REV 1 AI/θμ/ΚΚ 1 DG H 3A

12847/1/10 REV 1 AI/θμ/ΚΚ 1 DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010 (08.10) (OR. en) 12847/1/10 REV 1 CORDROGUE 68 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 367 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 367 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0152 (NLE) 10947/17 CORDROGUE 91 SAN 287 ENFOPOL 348 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0309 (CNS) 5550/16 CORDROGUE 7 SAN 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο EKTEΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 19.10.2016 2016/0261(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-42 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristian-Silviu Buşoi (PE592.081v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες.

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες. Τι είναι ναρκωτικά; Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιεύεται σήμερα η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη «γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο»

ημοσιεύεται σήμερα η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη «γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο» ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ημοσιεύεται σήμερα η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη «γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0073 (NLE) 8858/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CORDROGUE 56 SAN 181 ENFOPOL 212 Σχέδιο EKTEΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Δελτίο Τύπου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δελτίο Τύπου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του EMCDDA, Joao Goulao, δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η επάνοδος της MDMA: αύξηση της χρήσης και των προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας

Η επάνοδος της MDMA: αύξηση της χρήσης και των προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2016: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ To EMCDDA επισηµαίνει νέους κινδύνους για την υγεία καθώς αλλάζουν τα προϊόντα και τα πρότυπα χρήσης (31.5.2016, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση 54Απρίλιος 2014

Σκιαγράφηση 54Απρίλιος 2014 ΙSSN 1450-3794 Συνθετικά κανναβινοειδή στην Ευρώπη Σκιαγράφηση 54Απρίλιος 2014 Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ, 2013), η κάνναβη είναι

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0359/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0359/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0359/2016 30.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΤΕΠΝ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΕΛ. 1 1. Χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης στο γενικό πληθυσμό Σύμφωνα με αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

1 στους 5 έχει κάνει χρήση κάνναβης ενώ αύξηση παρουσιάζει η αίτηση για θεραπεία

1 στους 5 έχει κάνει χρήση κάνναβης ενώ αύξηση παρουσιάζει η αίτηση για θεραπεία ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ο Οργανισµός προειδοποιεί: «συγκρατηµένη αισιοδοξία» αλλά όχι εφησυχασµός (22.10.2003 ΛΙΣΑΒΟΝΑ/ΝΑ ΜΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2014 COM(2014) 362 final 2014/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπαγωγή των ουσιών: 4-ιωδο-2,5-διμεθοξυ-Ν-(2-μεθοξυβενζυλο)φαιναιθυλαμίνη (25I-NBOMe),

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/23. Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0359/23. Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2017 A8-0359/23 Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0359/2016 Michał Boni Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Ο Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά κρούει τον κώδωνα προειδοποιώντας για την πολυπλοκότητα της αγοράς διεγερτικών και για την πληθώρα των ουσιών σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Η έκθεση του ESPAD για το έτος 2007 Χρήση ουσιών από μαθητές σε 35 ευρωπαϊκές χώρες

Σύνοψη Η έκθεση του ESPAD για το έτος 2007 Χρήση ουσιών από μαθητές σε 35 ευρωπαϊκές χώρες Σύνοψη Η έκθεση του ESPAD για το έτος Χρήση ουσιών από μαθητές σε 35 ευρωπαϊκές χώρες EL Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου Η παρούσα έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικά προγράμματα

Θεραπευτικά προγράμματα Η ευρωπαϊκή εικόνα σε ότι αφορά την πρόσφατη χρήση κοκαΐνης (τελευταίο έτος) στο γενικό πληθυσμό, κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις χαμηλές θέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης (βλ. γράφημα 2). Γράφημα 2: Πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ του οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά, Λισαβόνα Αριθ. 5/2000 11 Οκτωβρίου 2000 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2016 2016/0261(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Μεσσηνίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Μεσσηνίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Μεσσηνίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2017: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Το EMCDDA επισηµαίνει τις διογκούµενες απειλές από τις νέες και τις καθιερωµένες ουσίες (6.6.2017, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 12:45

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάποιες ναρκωτικές ουσίες δρουν µόνο στο βιολογικό υπόστρωµα και άλλες δρουν σε βιολογικό και σε ψυχικό επίπεδο συγχρόνως, προκαλούν αλλαγές στις σωµα

Κάποιες ναρκωτικές ουσίες δρουν µόνο στο βιολογικό υπόστρωµα και άλλες δρουν σε βιολογικό και σε ψυχικό επίπεδο συγχρόνως, προκαλούν αλλαγές στις σωµα Ψυχοδιεγερτικά Παραισθησιογόνα Ηρεµιστικά ναρκωτικά Κάποιες ναρκωτικές ουσίες δρουν µόνο στο βιολογικό υπόστρωµα και άλλες δρουν σε βιολογικό και σε ψυχικό επίπεδο συγχρόνως, προκαλούν αλλαγές στις σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ρεθύμνης

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ρεθύμνης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ρεθύμνης Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

CANNABIS SATIVA. 106 ñ

CANNABIS SATIVA. 106 ñ 5. Tοξικολογία των κανναβινοειδών Oι κίνδυνοι της κάνναβης για την υγεία πρέπει να εκτιµηθο ν µέσα στο γενικ τερο πλαίσιο της χρήσης, µε την έννοια τι αναφερ µαστε, συνήθως, σε άτοµα νεαρής ηλικίας που

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011

Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδοµαδιαία Έκθεση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 23 εκεµβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδοµαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδηµιολογικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικό για την ετήσια έκθεση 2000 σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε υπογράµµιση) Σελίδα 21,

ιορθωτικό για την ετήσια έκθεση 2000 σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε υπογράµµιση) Σελίδα 21, ιορθωτικό για την ετήσια έκθεση 2000 σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τροποποιηµένο κείµενο µε υπογράµµιση) Σελίδα 21, υπότιτλος Εξελίξεις των συνδεόµενων µε

Διαβάστε περισσότερα

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71)

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71) 1973L0437 EL 01.01.1981 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης εκεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος Πολιτικής Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ 2013-2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Χαλκιδικής Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το EMCDDA διερευνά νέες δυναμικές και πτυχές του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Το EMCDDA διερευνά νέες δυναμικές και πτυχές του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2015 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Το EMCDDA διερευνά νέες δυναμικές και πτυχές του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη (4.6.2015, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Έβρου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Έβρου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Έβρου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σερρών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σερρών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σερρών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων

Περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.12.2008 SEC(2008) 2675 C6-0513/08 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λευκάδας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λευκάδας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λευκάδας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Αργολίδας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Αργολίδας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Αργολίδας Σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Πιερίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Πιερίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Πιερίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Μαγνησίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Μαγνησίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Μαγνησίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά Eυρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας el,. Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments SSN 2314-9078 Τάσεις και εξελίξεις 2013 Eυρωπαϊκό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λαρίσης Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ISSN X ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ISSN X ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ISSN 1609-610X ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ EL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Άρτας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Άρτας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Άρτας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ξάνθης

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ξάνθης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Ξάνθης Σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο:

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο: ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, 14.00 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ): Κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών και άλλων ουσιών (2014)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ): Κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών και άλλων ουσιών (2014) ΕΚΤΕΠΝ: Παρακολούθηση και Pori Τεκμηρίωση Κατάσταση του φαινομένου στην Κύπρο και στοιχεία για την Ευρώπη (2014) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ): Κατάσταση του φαινομένου

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης

IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης SC43-1971-00 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λακωνίας

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λακωνίας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Λακωνίας Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα