ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

2 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο 4 ο 6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 6 Άρθρο 5 ο 8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 8 Άρθρο 6 ο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 8 Άρθρο 7 ο 9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 9 Άρθρο 8 ο 11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 11 Άρθρο 9 ο 13 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΉ - ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13 Άρθρο 10 ο 14 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 14 Άρθρο 11 ο 14 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 14 Άρθρο 12 ο 15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 15 Άρθρο 13 ο 15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 15 Άρθρο 14 ο 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 16 Άρθρο 15 ο 16 2

3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 21 3

4 Άρθρο 1ο ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική. Στο ταμείο ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του καταστατικού πρόσωπα. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην ασφάλιση είναι τα κατωτέρω: 2.1. Για τον έμμισθο ασφαλισμένο: τo δελτίο απογραφής που υποβάλει ο εργοδότης Για τον μη έμμισθο ασφαλισμένο: τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος 3. Το Ταμείο τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του καταστατικού του μητρώα και απογράφει τους ασφαλισμένους (άμεσα και έμμεσα) και συνταξιούχους. 4. Το Ταμείο διαγράφει από τα μητρώα του τον ασφαλισμένο, τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο περιήλθε σε γνώση του η έλλειψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλισή του. Η διαγραφή δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται ατόκως. 4 Άρθρο 2 Ο ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Η ασφάλιση στο Ταμείο αρχίζει από την έναρξη της ασφαλιστέας στο Ταμείο απασχόλησης και διαρκεί όσο διαρκεί η ασφαλιστέα στο Ταμείο απασχόληση. 2. Αναδρομική ασφάλιση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ του καταστατικού, για μεν τους έμμισθους ασφαλισμένους την πενταετία για δε τους μη έμμισθούς τη διετία. Η αναδρομική υπαγωγή προϋποθέτει την εξόφληση των εισφορών προς το Ταμείο με τα τρέχοντα κατά τον χρόνο της εξόφλησης ποσά. 3. Η ασφάλιση των έμμισθων αρχίζει από την αναγγελία του εργαζομένου στο Ταμείο από τον εργοδότη και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που το Ταμείο

5 διαπιστώνει ότι για έμμισθο που υπάγεται στην ασφάλισή του δεν έχει γίνει η σχετική αναγγελία αυτεπάγγελτα τον ασφαλίζει υπό τον χρονικό περιορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 4. Η ασφάλιση των μη έμμισθων αρχίζει από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Ταμείο και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και μπορεί να γίνει αναδρομικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το ζητήσει, υπό τον χρονικό περιορισμό που τίθεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Χρόνος πραγματικής ασφάλισης είναι: α) Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Τομέα ΤΕΑΑΠΑΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ. β) Ο χρόνος που διαρκεί η ασφαλιστέα στο Ταμείο απασχόληση κατά το άρθρο 3 του καταστατικού. 5 Ο πραγματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης. 2. Χρόνος πλασματικής ασφάλισης είναι: α) Ο χρόνος που αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται κατά το άρθρο 27 παρ του καταστατικού του Ταμείου. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2.3 του Καταστατικού του Ταμείου. β) Ο χρόνος που αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται κατά το άρθρο 27 παρ του καταστατικού του Ταμείου. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση ή/και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εξαγοράζεται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι οικείες διατάξεις της νομοθεσίας. γ) Το σύνολο της αναγνωριζομένης προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο της πραγματικής, σε καμία δε περίπτωση τα 10 έτη. Κάθε μία από τις αναγνωριζόμενες προϋπηρεσίες δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με χρόνο άλλης συντάξιμης υπηρεσίας ή να έχει ληφθεί υπόψη για την απονομή σύνταξης

6 από άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2.5 του καταστατικού του Ταμείου. 3. Xρόνος προαιρετικής ασφάλισης είναι: ο χρόνος που προβλέπεται από τα άρθρα 3 παρ 3, 4 του καταστατικού. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης. 4. Xρόνος διαδοχικής ασφάλισης είναι: ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου οργανισμού υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 5. Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές. Εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη μπορεί να καταβληθούν από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, προκειμένου να του αναγνωρισθεί ο χρόνος ασφάλισης. Στην περίπτωση που καταβάλει ο ίδιος ο ασφαλισμένος τις οφειλόμενες εισφορές ο μεν παλαιός πληρώνει στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης και ο νέος ασφαλισμένος στο 20% του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης. Με απόφαση του ΔΣ ειδικά αιτιολογημένη για λόγους εξαιρετικούς και προκειμένου ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να γίνεται έκπτωση των οφειλόμενων εισφορών μέχρι 40%. 6 Άρθρο 4 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΗΡΑΤΟΣ (βλ. άρθρο 22 παρ Α του καταστατικού) 1. Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο δικαιούται πλήρη επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος εφόσον σωρευτικά: α) του έχει χορηγηθεί πλήρης σύνταξη από τον κύριο οργανισμό ασφάλισης ή το Δημόσιο β) έχει πραγματοποιήσει Ημέρες Εργασίας ή 15 Έτη επικουρικής ασφάλισης και γ) έχει συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62 ο ) έτος της ηλικίας του, εκτός αν ο οργανισμός κύριας ασφάλισης χορηγεί τη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας ή με μειωμένο όριο ηλικίας ή ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την

7 2. Στην περίπτωση που στον ασφαλισμένο έχει χορηγηθεί μειωμένη κύρια σύνταξη, χορηγείται μειωμένη επικουρική σύνταξη από το Ταμείο και απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον του εξηκοστού δεύτερου έτους (62 ου ) της ηλικίας του ασφαλισμένου, εκτός αν ο οργανισμός κύριας ασφάλισης χορηγεί τη μειωμένη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας ή με μειωμένο όριο ηλικίας ή ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την Η σύνταξη μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι και το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1. Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 παρ. Β του καταστατικού. Ειδικότερα, για τη συνταξιοδότηση απαιτείται ο ασφαλισμένος: α) να έχει συνταξιοδοτηθεί από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης λόγω αναπηρίας και β) να έχει ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συγκεκριμένα: 7 Στην περίπτωση της αναπηρίας λόγω κοινής νόσου να έχει χρόνο ασφάλισης Ημερών εργασίας οποτεδήποτε ή ΗΕ από τις οποίες οι 600 ΗΕ την τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας. Στην περίπτωση του εκτός εργασίας ατυχήματος απαιτούνται μειωμένες κατά το ήμισυ οι παραπάνω προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Στην περίπτωση του εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής νόσου δεν απαιτείται καμία χρονική προϋπόθεση. 2. H σύνταξη αναπηρίας μπορεί να μετατραπεί σε σύνταξη γήρατος, κατόπιν αίτησης του συνταξιούχου, εφόσον η κύρια σύνταξη αναπηρίας έχει αντίστοιχα μετατραπεί σε γήρατος και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή της σύνταξης γήρατος που ορίζει το καταστατικό του Ταμείου και ο παρών κανονισμός. Αντίστοιχα η σύνταξη γήρατος μπορεί να μετατραπεί σε σύνταξη αναπηρίας κατόπιν αίτησης του συνταξιούχου, εφόσον η κύρια σύνταξη γήρατος έχει μετατραπεί σε αναπηρίας και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή της σύνταξης αναπηρίας που ορίζει το καταστατικό και ο παρών κανονισμός.

8 Γ. ΘΑΝΑΤΟΥ Τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του Καταστατικού του Ταμείου προστατευόμενα μέλη της οικογένειας δικαιούνται σύνταξης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22 Γ του καταστατικού και συγκεκριμένα, εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης για την αιτία αυτή. Στην περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου σύνταξη επιζώντος χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος είχε ημέρες ασφάλισης στο Ταμείο εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από τον θάνατο. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Το Ταμείο χορηγεί προσωρινή σύνταξη εφόσον διαζευκτικά, α) Ο ασφαλισμένος έχει λάβει σύνταξη από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης και πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει αυτοτελώς σύνταξη από το Ταμείο σε περίπτωση που εκκρεμεί η διαδοχική ασφάλιση. 8 β) Ο ασφαλισμένος έχει λάβει προσωρινή σύνταξη από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης, πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει αυτοτελώς σύνταξη από το Ταμείο και έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του. Άρθρο 6 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Ο ασφαλισμένος καταθέτει στο Ταμείο αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για σύνταξη γήρατος. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 2. Ο ασφαλισμένος καταθέτει στο Ταμείο αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 3. Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων καταθέτουν στο Ταμείο αίτηση με πλήρη τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για σύνταξη επιζώντων. Η αίτηση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

9 4. Το Ταμείο αφού παραλάβει την αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πλήρης φάκελος) υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός τριμήνου εκτός από την περίπτωση της συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση, οπότε το τρίμηνο ισχύει από την εκ μέρους των άλλων υπόχρεων οργανισμών κοινοποίηση των απαραίτητων στοιχείων και αποφάσεων. 5. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης καλούν τον ασφαλισμένο ή τους δικαιούχους σύνταξης επιζώντων για να τους ενημερώσουν και να λάβουν υπόψη τις απόψεις τους. 6. Η απόφαση του Ταμείου για τη συνταξιοδότηση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον ασφαλισμένο ή ηλεκτρονικά (εφόσον το έχει επιλέξει στην αίτησή του). 7. Η απορριπτική απόφαση περιέχει ειδική αιτιολογία για τον λόγο της απόρριψης και υπόκειται σε αίτηση αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή) που πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του ΔΣ του Ταμείου εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτής και σε κάθε περίπτωση από τη γνώση αυτής. Το ΔΣ οφείλει να αποφασίσει για την αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας τριών μηνών. Η απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και σε αυτήν αναγράφεται ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 9 Άρθρο 7 ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 1. Η σύνταξη αποτελείται από 35 (τριακοστά πέμπτα) των συντάξιμων αποδοχών όσα τα έτη του χρόνου ασφάλισης και υπολογίζεται ως κατωτέρω: I. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μέχρι ) α) Έμμισθοι : ΣΑ επί 80% επί ΕΑ δια 35 Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = ο μέσος όρος των 12 τελευταίων μηνών χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35 Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται εισφορές που προβλέπεται στο άρθρο 9 του καταστατικού του Ταμείου.

10 β) Μη έμμισθοι : ΣΑ επί ΕΑ δια 35. Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι εισφορές προς το Ταμείο των τελευταίων 24 μηνών ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35 Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται εισφορές. 2. Χρόνος ασφάλισης πέραν των 35 ετών και κατ ανώτατο μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης προσαυξάνει τη σύνταξη κατά 0,5%, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1, εδ. 11 του καταστατικού του Ταμείου. ΙΙ. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μετά την ) α) Έμμισθοι: ΣΑ επί 20% επί ΕΑ δια 35 Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = ο μέσος όρος των 5 τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, για τους οποίους πληρώθηκαν εισφορές χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει 1000 ΗΕ στα 5 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης συνυπολογίζονται οι αποδοχές μηνών εργασίας της προηγούμενης περιόδου μέχρι τη συμπλήρωση των ημερών. Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη προσαυξημένες κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ταμείου. ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35 β) Μη έμμισθοι: ΣΑ επί ΕΑ δια Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = οι οριζόμενες στο άρθρο 28 παρ. 1.3 του καταστατικού του Ταμείου. ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από Χρόνος ασφάλισης μικρότερος ή μεγαλύτερος των 35 ετών προσαυξάνει ή μειώνει το ποσοστό του 20% κατά 1/35.

11 Άρθρο 8 ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1. Το πλήρες ποσό της σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται ως εξής: I. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μέχρι ) α) Έμμισθοι : ΣΑ επί 80% επί ΕΑ δια 35 Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = ο μέσος όρος των 12 τελευταίων μηνών χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35 Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται εισφορές. β) Μη έμμισθοι : ΣΑ επί ΕΑ δια 35. Όπου 11 ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι εισφορές προς το Ταμείο των τελευταίων 24 μηνών ΕΑ : έτη ασφάλισης, όχι περισσότερα από 35 Ο μέσος όρος των ΣΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επί του οποίου επιβάλλονται εισφορές. ΙΙ. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Μετά την ) α) Έμμισθοι: ΣΑ επί 20% επί ΕΑ δια 35 Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = ο μέσος όρος των 5 τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, για τους οποίους πληρώθηκαν εισφορές χωρίς τυχόν δώρα εορτών και επιδόματα αδείας Ε.Α. : ΕΑ = έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35

12 Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει 1000 ΗΕ στα 5 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης συνυπολογίζονται οι αποδοχές μηνών εργασίας της προηγούμενης περιόδου μέχρι τη συμπλήρωση των ημερών. Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη προσαυξημένες κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ταμείου. β) Μη έμμισθοι: Σ.Α. επί ΕΑ δια 35. Όπου ΣΑ = Συντάξιμες αποδοχές ΣΑ = οι οριζόμενες στο άρθρο 28 παρ. 1.3 του καταστατικού του Ταμείου. Ε.Α. : Έτη ασφάλισης όχι περισσότερα από 35 Χρόνος ασφάλισης πέραν των 35 ετών και κατ ανώτατο μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης προσαυξάνει τη σύνταξη (νέων και παλαιών ασφαλισμένων) κατά 0,5%, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1, εδ. 11 του καταστατικού του Ταμείου. 2. Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας κλιμακώνεται ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας (βαριά, συνήθης, απλή) ως εξής : 12 α. Βαριά αναπηρία, ήτοι ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω: καταβάλλεται το πλήρες ποσό της σύνταξης. β. Συνήθης αναπηρία, ήτοι ποσοστό ανικανότητας 66,6% μέχρι 80%, καταβάλλονται τα ¾ του ποσού της πλήρους σύνταξης. Κατ εξαίρεση, ο ανάπηρος δικαιούται την πλήρη σύνταξη, εφόσον έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση 6000 Η.Ε. ή εάν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε νευροψυχιατρικές παθήσεις. γ. Μερική αναπηρία, ήτοι ποσοστό ανικανότητας 50% μέχρι 66,6%: καταβάλλεται το ½ του ποσού της πλήρους σύνταξης. Η σύνταξη αναπηρίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

13 Άρθρο 9 ο ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΉ - ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1. Η καταβολή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων διακόπτεται και αναστέλλεται για όλους τους λόγους για τους οποίους προβλέπεται αναστολή ή διακοπή από τον οργανισμό κύριας κοινωνικής ασφάλισης. 2. Η καταβολή της σύνταξης γήρατος αναστέλλεται για όσο χρόνο ο συνταξιούχος αναλαμβάνει ασφαλιστέα στο Ταμείο εργασία ή απασχόληση. 3. Η σύνταξη επιζώντος χήρου ή χήρας που εργάζεται ή λαμβάνει άλλη επικουρική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από οργανισμό επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων και όσων λειτουργούν με τη μορφή ταμείων υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης) ή το Δημόσιο καταβάλλεται για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Μετά την πάροδο της τριετίας καταβάλλεται το 50% της σύνταξης λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου της ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας καταβάλλεται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου. Σε περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και ο ίδιος από προσωπικό δικαίωμα επικουρική σύνταξη, ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός γίνεται κατ' επιλογήν του σε μια επικουρική σύνταξη από αυτές που λαμβάνει. 13 Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, η σύνταξη του επιζώντα των συζύγων που διακόπτεται ή το υπόλοιπο σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, επιμερίζεται στα τέκνα κατ ίσα μέρη. 4. Σε περίπτωση της άρσης των λόγων αναστολής, η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την υποβολή αίτησης από τον ασφαλισμένο ή δικαιούχο.

14 Άρθρο 10 ο ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει ασφαλιστέα στο Ταμείο απασχόληση η σύνταξή του αναστέλλεται ενώ ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιεί προσαυξάνει κατά 0,5% για κάθε πλήρες έτος (300 ΗΕ) τη σύνταξή του μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης. Άρθρο 11 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 1. Το Ταμείο χορηγεί τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους συνταξιούχους του μέχρι του ποσού τριών καταστατικών συντάξεων. Για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται αίτηση από τον συνταξιούχο Το επιτόκιο των δ ανείων κ αθορίζεται με αποφάσεις του το Δ.Σ. του Ταμείου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο καταθέσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών. 3. Η απόδοση των χορηγούμενων δανείων προς το Ταμείο γίνεται σε ε ί κ ο σι τ έσ σε ρεις (2 4) μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις που καθορίζονται από το Δ.Σ. και παρακρατούνται από το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται στον δανειζόμενο. Σε περίπτωση θανάτου, όσοι έλκουν δικαιώματα από τον αποβιώσαντα υποχρεούνται να καταβάλουν τις καθορισθείσες από τη σύμβαση του δανείου δόσεις μέχρι την εξόφλησή τους. Στην περίπτωση που δικαιούνται σύνταξη, οι δόσεις μπορεί να παρακρατηθούν από τις συντάξεις αιτία θανάτου. 4. Οι συνταξιούχοι που δανειοδοτήθηκαν από το Ταμείο δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν νέο δάνειο πριν από την παρέλευση 6 μηνών από την αποπληρωμή του προηγούμενου δανείου, εκτός αν το ΔΣ του ταμείου αιτιολογημένα αποφασίσει διαφορετικά.

15 Άρθρο 12 ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δεν χορηγείται σύνταξη αναδρομικά για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υποβολή αίτησης προς το Ταμείο για την απονομή σύνταξης και πάντως όχι πριν από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας ασφάλισης. Σύνταξη που δεν έχει εισπραχθεί εντός δύο ετών από τότε που κατέστη απαιτητή παραγράφεται (άρθρο 26 του Καταστατικού). Άρθρο 13 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Κάθε ασφαλισμένος, συνταξιούχος και δικαιούχος σύνταξης θανάτου υποχρεούται να κοινοποιεί αμέσως εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Ταμείο κάθε μεταβολή που επέρχεται στην οικογενειακή και επαγγελματική του κατάσταση ή κάθε άλλο στοιχεία που είναι σε θέση να επιφέρει αλλαγή, αναστολή ή διακοπή στην ασφάλιση ή τη σύνταξη που λαμβάνει. Κοινοποίηση στο Ταμείο οποιασδήποτε ανωτέρω μεταβολής μετά την παρέλευση τριμήνου από την ημέρα κατά την οποία αυτή επήλθε, συνεπάγεται την επιστροφή ποσών που ελήφθησαν αχρεωστήτως εντόκως με το επιτόκιο υπερημερίας. Οφείλουν δε να παρακολουθούν τακτικά και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Ταμείου και τις υπηρεσίες του για την ασφαλιστική τους κατάσταση και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 15 Οι εργοδότες οφείλουν να κοινοποιούν αμέσως, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο Ταμείο την εκ μέρους τους απασχόληση προσώπου που ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Ταμείο και κάθε μεταβολή της εργασιακής του σχέσης που επηρεάζει την ασφάλιση του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Προς τον σκοπό αυτό οφείλουν να παρακολουθούν τακτικά και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Ταμείου και τις υπηρεσίες του για την ασφαλιστική κατάσταση των εργαζομένων τους που ασφαλίζονται στο Ταμείο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδίων και των εργαζομένων τους. Σύνταξη αχρεωστήτως καταβληθείσα από το Ταμείο επιστρέφεται εντόκως με το επιτόκιο υπερημερίας και αναζητείται κατά τις διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών του Ταμείου.

16 Άρθρο 14 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Όλα τα δικαιολογητικά και έντυπα που αναφέρονται στα Παραρτήματα τροποποιούνται με απόφαση του ΔΣ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. του Κανονισμού Παροχών Άρθρο 15 ο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Μπορεί όμως με αίτηση του ενδιαφερομένου να εφαρμοσθεί ο παρών Κανονισμός Παροχών. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. Οι μη έμμισθοι ασφαλισμένοι για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 2. Ο ασφαλιστικός πράκτορας υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ αυτού και μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 3. Ο μεσίτης ασφαλίσεων υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεσιτείας μεταξύ αυτού και μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 4. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ αυτού και της ασφαλιστικής επιχείρησης ή μεταξύ αυτού και ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών. 5. Ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ αυτού και μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή μίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά ζημιών. 6. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει αντίγραφα της Απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου περί διορισμού του ως νόμιμου αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας και του φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί, Βεβαίωση του αμιγούς Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του Επαγγελματικού Τμήματος του ενιαίου Επιμελητηρίου της έδρας του ασφαλιστικού πράκτορα, του μεσίτη ασφαλίσεων, του ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων αντιστοίχως περί εγγραφής αυτών στα οικεία μητρώα. Σε περίπτωση ανανέωσης των δικαιολογητικών εγγραφής, κατατίθεται στο Ταμείο αντίστοιχη βεβαίωση περί μη διαγραφής αυτών από το οικείο Επιμελητήριο. Για τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2170/1993 ασκούσαν το επάγγελμα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και διευθυντών γραφείων υποκαταστημάτων ασφαλίσεων, δεν απαιτείται εγγραφή στα μητρώα των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων του οικείου αμιγούς Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του Επαγγελματικού Τμήματος του ενιαίου Επιμελητηρίου της έδρας τους. 8. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ασφαλιστικός πράκτορας, ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, ο πραγματογνώμονας και ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών, υποβάλλουν Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, το έντυπο «Συμπληρωματικά στοιχεία» και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος. Ειδικά ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει και αντίγραφο του εντύπου «Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος» και τη Δήλωση αποτελεσμάτων της αντιπροσωπευόμενης εταιρείας.

18 9. Βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιρειών περί της καθαρής ασφαλιστικής παραγωγής η οποία έχει πραγματοποιηθεί κατ` έτος αντιστοίχως από τον ασφαλιστικό πράκτορα, το μεσίτη ασφαλίσεων, τον ασφαλιστικό σύμβουλο και το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, περί της προμήθειας η οποία τους έχει χορηγηθεί εκ του λόγου αυτού και ότι τα καταβληθέντα ποσά για ασφαλιστικές εργασίες ανταποκρίνονται πλήρως προς τα αναγραφόμενα στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αμοιβών τους, όπως έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Οικονομική Εφορία. 10. Ο πραγματογνώμονας υποβάλλει αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές, τις οποίες έλαβε από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το Ταμείο μπορεί να ζητήσει από τις ασφαλιστικές εταιρείες να του υποβάλλουν και βεβαίωση για τις ετήσιες αμοιβές των πραγματογνωμόνων που απασχόλησαν. 11. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών υποβάλλει βεβαίωση της αντιπροσωπευόμενης εταιρείας για την καθαρή ασφαλιστική παραγωγή την οποία πραγματοποίησε κατ έτος. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές του τελευταίου 12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της εργασίας καθώς και αν έχει πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα η εισφορά γάμου (για έμμισθους). 3.Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 4. Αντίγραφο οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί. 5.Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα που ήσαστε ασφαλισμένη/ος στο Ταμείο μας. 6.Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους) 8. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (για μητέρες ανηλίκων τέκνων) 9. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την εξαγορά χρόνων

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές του τελευταίου 12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της εργασίας καθώς και αν έχει πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα η εισφορά γάμου (για έμμισθους). 3.Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί. 5. Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα που ήσαστε ασφαλισμένη/ος στο Ταμείο μας. 6.Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους) 8. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού (για μητέρες ανηλίκων τέκνων) 9. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την εξαγορά χρόνων

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Α. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα στα ανήλικα τέκνα, ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης. 2. Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών 3. Εκκαθαριστικό εφορίας 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου. 6. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του παιδιού σας, σε περίπτωση που σπουδάζει 7. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί 9. Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ του/της θανόντος/θανούσης για το χρονικό διάστημα που ήταν ασφαλισμένος/η στο Ταμείο μας Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ. 11. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους) 12. Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την εξαγορά χρόνων

22 Β. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα στα ανήλικα τέκνα, ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης. 2. Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών 3. Εκκαθαριστικό εφορίας 4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δε διαλύθηκε και δεν ακυρώθηκε ο γάμος από το δικαστήριο 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ληξιαρχική πράξη γάμου 7. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του παιδιού σας, σε περίπτωση που σπουδάζει 8. Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 1. Λόγω Ασθένειας (Με προηγούμενη διακοπή επαγγέλματος) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3. Για επιδείνωση της υγείας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 ο 3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ... 4 Άρθρο 3 ο 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Ονομα Ονομα Πατέρα Ονομα Μητέρας Ονομα Συζύγου 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Πόλη Συνοικία Οδός Αριθμός Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 3. ΕΡΩΤΗΣΗ :Η επιχείρησή σας διαλύθηκε ή συνεχίζεται και αν συνεχίζεται από ποιον ;

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 3. ΕΡΩΤΗΣΗ :Η επιχείρησή σας διαλύθηκε ή συνεχίζεται και αν συνεχίζεται από ποιον ; Κ 0610/4/06 (Περιφ. Τμήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 1. Λόγω Ασθένειας (Με προηγούμενη διακοπή επαγγέλματος) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου:

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24. 1. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σ70/7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 12 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. για το έτος 2014, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Μετά τη υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. για το έτος 2014, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΥ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΑΡΟΦΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ Σαχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Σηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. Γήρατος με 25 έτη ασφάλισης για γονείςσυζύγους-αδελφούς

1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. Γήρατος με 25 έτη ασφάλισης για γονείςσυζύγους-αδελφούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. Γήρατος με 25

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Άρθρο 1 Πρόσωπα που υπάγονται στην Ασφάλιση Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί προλόγου... 2 Μέρος Α: Ασφαλιστικές εισφορές.. 3 Μέρος Β: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: * ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: * ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Σ1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον αιτούντα ή από νόμιμο εκπρόσωπό του, οπότε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου ασφαλιστικού φορέα, για την μεταβίβαση της σύνταξης.

3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου ασφαλιστικού φορέα, για την μεταβίβαση της σύνταξης. & Άλλων Τραπεζών Ευπόλιδος 8 Αθήνα, 105 51 Τηλ. : 210 3240791 Fax : 210-3248004 Website : www.tapiltat.gr Email: info@tapiltat.gr ΑΡΙΘ. ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2843/79 1. Αίτηση στο Ταμείο για συνταξιοδότηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. από τον ασφαλισμένο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.:

Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. από τον ασφαλισμένο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 1. 1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. 2. Γήρατος

Διαβάστε περισσότερα