ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ Ε ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: , FAX: ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (σχετ. απόφαση.σ./ι.νε. Ι.ΒΙ.Μ. 509/25/ , Α Α:Β4ΓΠ46ΨΖΣΠ-Η 8 ), για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Ξενώνα φιλοξενιών ΗΜ. & ΛΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ) του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., χρονικήςδιάρκειας ενός έτους. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Ξενώνα φιλοξενιών ΗΜ. & ΛΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ) του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., χρονικής διάρκειας ενός έτους και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του έργου. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, Γραφείο 270, ιεύθυνση Προµηθειών. Κάθε προσφορά πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 28/01/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ., εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα µόνο πρωτότυπο, που θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: : τα στοιχείατου του προσφέροντος, την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ. & Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ)», υπ όψιν κου Βατίκαλου Παναγιώτη. Σελίδα 1

2 Πληροφορίες για την διενέργεια του ιαγωνισµού, δίδονται στα γραφεία του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ Αθήνα, 2 ος όροφος, ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα γραφεία της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, τηλ: , , δ/νση: Πανεπιστηµιούπολη Ρίου, Πάτρα. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσκαλούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µία και µοναδική προσφορά µε την ακόλουθη δοµή: 1) ικαιολογητικά Συµµετοχής 2) Τεχνική Προσφορά 3) Οικονοµική Προσφορά Στην ενότητα ικαιολογητικά Συµµετοχής πρέπει να συµπεριληφθούν: Υπεύθυνη ήλωση (επικυρωµένη) του προσφέροντος ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. Υπεύθυνη ήλωση (επικυρωµένη) του προσφέροντος ότι έχειτην τεχνική και οικονοµική ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη ενότητα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Στην ενότητα Τεχνική Προσφορά πρέπει να συµπεριληφθούν: : Υπεύθυνη ήλωση ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέµενες στην παρούσα πρόσκλησηλειτουργικές λειτουργικέςαπαιτήσεις, Προαιρετικά, τεχνικές περιγραφές ή άλλα στοιχεία που τεκµηριώνουν / ενισχύουν την ποιοτική και ποσοτική υπεροχή των προσφερόµενων προϊόντων / υπηρεσιών, Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η προσκόµιση: Πιστοποιητικού για την ποιότητα ISO 9001:2008 (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο), Πιστοποιητικού για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων OHSAS 18001:2007 (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο), Πρωτότυπης βεβαίωσης ή φωτοαντίγραφα, καλής συνεργασίας (τουλάχιστον δύο) από δηµόσια έργα και να πιστοποιούν την ενασχόληση του αναδόχουσε έργα που αφορούν τη διάθεση προσωπικού σε υπηρεσίες καθαριότητας. Στην ενότητα Οικονοµική Προσφορά πρέπει να συµπεριληφθούν: Οι πίνακες από τους οποίους θα προκύπτει µε σαφήνεια το οικονοµικό αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υπηρεσίες. Σελίδα 2

3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή ιενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βηµάτων, που περιγράφεται στησυνέχεια: συνέχεια Στο Βήµα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών για όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για αξιολόγηση στοεπόµενο Βήµα. Στο Βήµα 2, αξιολογείται κάθε προσφορά ως προς την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση απόταπροσφερόµενα προσφερόµεναπροϊόντα και υπηρεσίες. ιευκρινίζεται ότι η Επιτροπή ιενέργειας έχει το δικαίωµα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχήδιευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι προσφορές οι οποίες κρίνονται ως ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόµενο Βήµα. Στο Βήµα 3, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, µε τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατ αύξον ύψος τιµήµατος, όπως αυτό προκύπτει από την προσφορά τους. Προσφορές οι οποίες είναι τεχνικά και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως απαράδεκτες. Ο µειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσµίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να καταθέσει Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης, προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από την αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικάκατακύρωσης κατακύρωσηςυποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. Σε περίπτωση αποδοχής των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός, για την υπογραφή της Σύµβασης του Έργου. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ικαιολογητικών Κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισµού του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 4. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικήςτουδραστηριότητας. του Σελίδα 3

4 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης ςαπόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους ίσου προς το 10% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ, προ της υπογραφής της σχετικήςσύµβασης. σύµβασης Η εγγύηση αυτή δίνεται µε εγγυητική επιστολή ελληνικού τραπεζικού ιδρύµατος ή µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Θα υπογραφεί σύµβαση µεταξύ του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. καιτου υποψήφιου Αναδόχου µε χρονική διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για ένα (1) έτος. 5. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Α. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Το Ιδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης, µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν συµµορφώνεται προς αυτές ύστερα από σχετικές έγγραφες υποδείξεις της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από το.σ. του Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ Ε ΙΒΙ.Μ. και είναι: Επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους µέχρι του ποσού του ηµίσεως της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης µε αντίστοιχη µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου µε το ποσόν της εγγυητικής µε αντίστοιχη ολική κατάπτωση τηςεγγυητικής επιστολής. Κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ηµερών να αντικαταστήσει µε νέα εγγυητική επιστολή την ρήτρα αυτή. Σε διαφορετική Σελίδα 4

5 περίπτωση το.σ./ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόµατα όλα τα στάδια α.β.γ. που προαναφέρονται. Πέρα και ανεξάρτητα των προβλεποµένων ανωτέρω κυρώσεων το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ ΒΙ.Μ., διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να επιδιώξει σύµφωνα µε το Αστικό ίκαιο την αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε ζηµιάς που υπέστη το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. από υπαιτιότητά του. Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτητήρηση τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία Σ.Σ.Ε., τήρηση του νοµίµου µου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ.. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. Β. Η ποιοτική παραλαβή των παρεχοµένων υπηρεσιών θαγίνεται από ειδική επιτροπή της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, η οποία θα συντάσσει ανά µήνα ειδικό Πρακτικό όπου θα αναφέρεται επακριβώς η τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τα καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και µε στόχο πάντοτε την ακριβή τήρηση τουισχύοντος κανονισµού. Γ. Η πληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα µετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και την προσκόµιση του νόµιµου τιµολογίου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.. εν θα δοθείπροκαταβολή. Ε. Σηµειώνεται ότιστηπροσφορά σας, θα αναγράφετε τη καθαρήαξία αξίακαι το νόµιµο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε µηνιαία βάση καθώς τη καθαρή αξία και το νόµιµο Φ.Π.Α. που αναλογεί για το σύνολο του έργου. Ζ. Το Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΒΙΜ θα µπορεί να διακόψει της σύµβαση εργασίας µετον ανάδοχο εάν το αντίστοιχο Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ιδρύσει Ν.Π.Ι.. και αναλάβει την καθαριότητα των κτιρίων, ή δεν ανανεωθεί η σύµβαση καθαριότητας µε κάποιο από τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ή Τ.Ε.Ι.. Σελίδα 5

6 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα 6

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΩΝ ΗΜ. & ΛΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ Το Ίδρυµα Νεόλαίας και ια Βίου Μάθησης, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες, γιατον µηνιαίο καθαρισµό των Κτιρίων του Ξενώνα Φιλοξενιών ηµ. & Λιλής Σταυροπούλου και την συντήρηση πρασίνουτου περιβάλλοντος χώρου. Η παρούσα αφορά τις αναλυτικές προδιαγραφές καιτιςπροϋποθέσεις εκτέλεσης του αναφερόµενου έργου, αποτελεί δε ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της σχετικής ιακήρυξης και τωνλοιπών συµβατικών τευχών. Οι εργασίες θα περιλαµβάνουν Ηµερήσια και Μηνιαίακαθαριότητα και θα έχουν σαν γενικό χαρακτηριστικό και απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης της σύµβασης, την σωστή και υγιεινή διατήρηση και εµφάνιση των χώρων του Ξενώνα ανά πάσα στιγµή, µε τη συνεχή απασχόληση και παρουσία του απαραίτητου προσωπικού στους χώρους του Ξενώνα, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις τηςπαρούσας. Η καθαριότητα αφορά όλους ανεξαίρετα τους στεγασµένους χώρους του Ξενώνα καθώς και τους περιβάλλοντες υπαίθριους χώρους. Εντός των δωµατίων του Ξενώνα δεν θα γίνεται καθαριότητα, εκτός των περιπτώσεων προετοιµασίας των δωµατίων για παράδοση σεφιλοξενίες. Επίσης η καθαριότητα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, θα γίνεται µε χωριστό κατ αποκοπή τίµηµα, σύµφωνα µε σχετική εντολή της ΦΕΠ καιθα συντάσσεται χωριστό Σελίδα 7

8 πρακτικό. Η καθαριότητα αυτή που εκτιµάται σε 20 φορές το έτος, περιλαµβάνει ιδιαίτερα επιµεληµένη εργασία όλων των εσωτερικών χώρων του θεάτρου, που θα γίνεται εντός δύο ηµερών από την εντολή της ΦΕΠ. Η ΦΕΠ έχει το δικαίωµααυξοµείωσης αυξοµείωσηςτων ανωτέρω ποσοτήτων. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Α) Μια φορά ηµερησίωςθα καθαρίζονται οι εξής χώροι: Οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής του ισογείου. Οι διάδροµοι τουυπογείου υπογείου, ισογείου και ορόφου. Η κεντρική είσοδοςτης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Το κλιµακοστάσιοκαι και ο ανελκυστήρας. Το εξωτερικό κλιµακοστάσιο ανάγκης, η ράµπα ΑΜΕΑ καιόλοι οι εξωτερικοί χώροι πρόσβασης, στάθµευσης, εξυπηρέτησης, ο εξώστης ορόφουκλπ. Ο χώροι του Λεβητοστασίου, Υδροστασίου, Πλυντηρίου, Αποθηκών, κλπ. Οι χώροι των διαφόρων γραφείων του Ξενώνα και του COMPUTER ROOM µόνον κατά τις εργάσιµες ηµέρες. Η εργασία αυτή θα εκτελείται κατά τις πρωινές ώρες µε ειδικότερους όρους που θα καθοριστούν από την νση της ΦΕΠ ώστε να µην παρεµποδίζεταιτουπηρεσιακό το έργο. Β) Όλοι οι χώροι των Τουαλετών θα πλένονται και θα σφουγγαρίζονταιονται δύο (2) φορές ηµερησίως, µια φοράπρωί (από ώρα 7 µέχρι 8.30 ) και µιαφορά µεσηµέρι ( από ώρα µέχρι ), οι δε χώροι υγιεινής θα απολυµαίνονται καθηµερινά µε πλήρη προσοχή. Η διατήρηση καθαριότητας όλων των χώρων σε άριστη ανά πάσα στιγµή κατάσταση, αποτελεί βασικό και κυρίαρχο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. Η κάθε φάση της ηµερήσιας καθαριότητας θα περιλαµβάνει επιµεληµένη καθαριότητα και σφουγγάρισµα όλων των δαπέδων, καθαριότητα επίπλων, δοχείων απορριµµάτων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, καθρεπτών, µε χρήση των κατάλληλων εγκεκριµένου τύπου ειδών, αρίστης ποιότητας σε επαρκή ποσότητα καθώς και µε τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού, σε τρόπο που να επιτυγχάνεται και να Σελίδα 8

9 εξασφαλίζεται απόλυτα η αρίστη καθαριότητα και σωστή εµφάνιση των χώρων αυτών. Επίσης σε κάθε φάση καθαριότητας θα αποµακρύνονται τααπορρίµµατα απορρίµµατα τα οποία θα µεταφέρονται σε ειδικούς κάδους που διαθέτει ο ήµος Πατρέων. Ακόµα θα καθαρίζονται οι οροφές από αράχνες κλπ και γενικάθα δίδεται φροντίδα για την εµφάνιση των χώρων σε αρίστη κατάσταση. 2.ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Μια φορά το µήνα θαγίνεται πλύσιµο µε την χρήση κατάλληλων µέσων και των απαραίτητων υλικών όλων των υαλοπινάκων των εσωτερικών χώρων που αναφέρονται στην ηµερήσια καθαριότητα. Το πλύσιµο των υαλοπινάκων θα γίνει και στις δύο όψεις και θα εξασφαλίζει την άψογη εµφάνισή τους. Έκτακτες περιπτώσεις θα αντιµετωπίζονται άµεσα, έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή, η καθαριότητα των υαλοπινάκων να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. 3.ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Στην παρούσα περιλαµβάνεται και η εργασία συλλογής καιαποµάκρυνσης, αποµάκρυνσης σε χώρο επιτρεπόµενο από τις αρχές, κάθε είδους ογκωδών αντικειµένων οικιακής χρήσης (ψυγεία, πλυντήρια, κρεβάτια, στρώµατα, τραπέζια, πάγκοι, κλπ). Τα ογκώδη αυτά αντικείµενα θα υποδεικνύονται από τους αρµοδίους της ΦΕΠκαιαφού αφούκαταγραφούν θα µεταφέρονται µε κάθε προσοχή, µε ειδικευµένο εργατικό προσωπικό και µε κατάλληλα µέσα σε κατάλληλο-νόµιµο χώρο ή σε χώρο της ΦΕΠ σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.. Για την προσωρινή, µέχρι της οριστικής τους µεταφοράς εκτός του Ξενώνα των ογκωδών ή άλλων αδρανών αντικειµένων,ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικό κάδο προσωρινής αποθήκευσης σε χώρο που θα υποδειχθείαπό την ΦΕΠ. 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στην παρούσα περιλαµβάνονται κάθε είδους εργασίες κηπουρικής και συντήρησης πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου όλων των εγκαταστάσεων του Ξενώνα. Συγκεκριµένα θα εκτελούνται όλες οι απαραίτητεςεργασίες εργασίες για τη συντήρηση Σελίδα 9

10 του πρασίνου και του καλλωπισµού των εξωτερικών χώρων του Ξενώνα. Αναλυτικά οι εργασίεςείναι είναι : α) Κοπή δέντρων, κλάδεµα δέντρων θάµνων δενδρυλλίων, ελαφρύ ή βαθύ, δυο τουλάχιστον φορές κατά τη διάρκεια της σύµβασης και επιπλέον φορές αν αυτό απαιτηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας. Μετά το κλάδεµα ή την κοπή θα αποµακρύνονται πλήρως όλα τα κοµµένα κλαδιά από τον Ξενώνα σε κατάλληλο χώρο. Ειδικά το εκτεταµένο κλάδεµα δέντρων θαγίνεται µε κάθε προσοχή και µετά από εντολήτηςφεπ. της β) Κοπή χόρτων, καθάρισµα χώρων, αποµάκρυνση πευκοβελόνων, κοπή ζιζανίων µε χέρια ή κόσσα κλπ. Η εργασία αυτή θα εκτελείται καθηµερινά ώστε να διατηρούνται καθαροί οι χώροι και να µηνυπάρχει βλάστηση ανταγωνιστικήγύρω γύρωαπό τα φυτά και τα χόρτα να µην είναι µεγαλύτερα των 10 εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους.. Όλα τα κοµµένα χόρταθα αποµακρύνονται πλήρως. γ) Συντήρηση χλοοτάπητα Το κούρεµα του χλοοτάπητα θα γίνεται µε ειδική επαγγελµατική χλοοκοπτική µηχανή που θα διαθέτει ο Ανάδοχος και τα προϊόντα κουρέµατος θα µεταφέρονται εκτός του Ξενώνα. Το κούρεµα του χλοοτάπητα θα γίνεται τρείς (3) φορές τους µήνες Μάϊο και Σεπτέµβριο, τέσσερις φορές για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και από µια φορά τους άλλους µήνες του χρόνου. Επίσης δύο φορές ετησίως θα γίνεται κατάλληλη λίπανση του χλοοτάπητα πριν την άρδευσή του. Θα γίνεταιβοτάνισµα του χλοοτάπητα για την αφαίρεση ακαλαίσθητων αυτοφυών ζιζανίων που θα αναπτυχθούν και κυρίως των πλατύφυλλων. Το βοτάνισµα θα γίνεται µε τα χέρια δύο φορές τον χρόνο ή επιπλέον αν απαιτηθείσύµφωνα µε τις εντολές της ΦΕΠ. δ) Άρδευση Τόσο τα φυτά όσο και ο χλοοτάπητας θα αρδεύονται επαρκώς ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες από τις υπάρχουσες υδραυλικές παροχέςκαισυστήµατα αυτοµάτου ποτίσµατος, µε συντήρησήσή τους, υλικά και εξαρτήµατα ευθύνης του Αναδόχου. Η άρδευση του χλοοτάπητα θα πραγµατοποιείται κατά τις πρώτεςπρωινές πρωινές ώρες ή αργά το απόγευµα και µε συχνότητα τέτοια που θα εξασφαλίζει τηνάρτια εµφάνισή του. 5. Στην παρούσα επίσης περιλαµβάνονται οι εργασίες: Σελίδα 10

11 -µεταφοράς κρεβατιών,στρωµάτων και λοιπών υλικών εξοπλισµού στους κοιτώνες ή στις αποθήκες του Ξενώνα σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΦΕΠ. -καθάρισµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα (το αργότερο ανάδίµηνο) των δωµάτων των κτιρίων του Ξενώνακαθώς και των υδρορροών. - µεταφορά ειδών λινοθήκης, προσεκτικό στρώσιµο κρεβατιώνκαι και τοποθέτηση λοιπού εξοπλισµού δωµατίων και πλήρης καθαρισµός τους, κατά τη φάση προετοιµασίας για παράδοση σε φιλοξενουµένους, καθώς και τοποθέτηση τουεξοπλισµού µε πλήρη τάξη και καθαριότητα (ενδεικτικά 300 δωµάτια ανά έτος). - προσεκτική καταµέτρηση όλου του εξοπλισµού δωµατίωνµετά µετά την χρήση από τους φιλοξενουµένους και µεταφορά χρησιµοποιηµένων ειδών λινοθήκης. Γ Ε Ν Ι Κ Α Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά (απορρυπαντικά καθαρισµού, σακούλες απορριµµάτων, υλικά απολύµανσης, κλπ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα είναι εγκεκριµένου τύπου, αρίστης ποιότητας και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΦΕΠ. Τα υλικά αυτά θα είναι επωνύµων προµηθευτών και θα επιλεγούν από τη ΦΕΠ µετά την προσκόµιση τριών τουλάχιστον δειγµάτων από τον Ανάδοχο θα υπογραφεί δε σχετικό πρακτικό, µεταξύ ΦΕΠ και Αναδόχου για την χρήσητωνεπιλεχθέντων υλικών. Στην παρούσα δεν περιλαµβάνονται τα χαρτιά υγείας τα οποίαθα χορηγούνται από την ΦΕΠ και θα τοποθετούνται στους κατάλληλους χώρους. Η ΦΕΠ θα διαθέσει στον ανάδοχο έναν χώρο για τηναποθήκευση των διαφόρων ειδών ή την παραµονήτου προσωπικού καθαριότητας. Το προσωπικό καθαριότητας θα έχει την υποχρέωση της απολύτου διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του Ξενώνα και θα ενηµερώνει άµεσα τον αρµόδιο υπάλληλο της ΦΕΠ για τις τυχούσες βλάβες που θα εµφανίζονται στους διάφορους χώρους ώστε να υπάρχει επαρκής και ικανοποιητική συντήρηση. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκαθίσταται, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την ιεύθυνση της ΦΕΠ άµεσα. Έκτακτες περιπτώσεις εργασιών καθαριότητας που προκύπτουν από εργασίες συνήθους συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα. Σελίδα 11

12 Στην παρούσα συµπεριλαµβάνεται και οποιαδήποτε άλληεργασία δεν αναφέρεται προηγουµένως πλην όµως, κρίνεται απαραίτητη για την καλήλειτουργία λειτουργίακαι εµφάνιση των χώρων. Όλες οι ανωτέρω εργασίες των φάσεων καθαριότητας (ηµερήσια, µηνιαία) καθώς και κηπουρικής θα εκτελούνται από ειδικευµένο προσωπικό τοοποίο οποίο θα φοράει ειδικές στολές εργασίας. Οι στολές θα είναι ειδικού τύπου, κατάλληλες για τη συγκεκριµένη χρήση και θα χρησιµοποιούνται από το προσωπικό σε όλητηδιάρκεια της απασχόλησής τουςστον Ξενώνα. Το απασχολούµενο προσωπικό πρέπει να επαρκεί για την άψογη υλοποίηση των απαιτήσεων της παρούσης αλλά και των ισχυόντων κανόνων περί υγιεινής και ασφαλούς εµφάνισης των χώρων. Ο ελάχιστα απαιτούµενος αριθµός εργαζοµένων στην καθαριότητα, σε καθηµερινή βάση, καθορίζεται σε δύο (2) άτοµα, σε ωράριο από 07:30 µέχρι 13:00 και 13:00 µέχρι 18:30 αντίστοιχα. Τα στοιχεία των εργαζοµένων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, ώστε να υπάρχει απαραίτητα η σύµφωνη γνώµη της /νσης της ΦΕΠ, η οποία θα διατυπώνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο. Το προσωπικό κηπουρικής θα απασχολείται µε τρόπο που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Τα στοιχεία των εργαζοµένων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, ώστε να υπάρχει απαραίτητα η σύµφωνη γνώµη της /νσης της ΦΕΠ, η οποία θα διατυπώνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο. Κατά τις ηµέρες Σάββατο Κυριακή και τις αργίες, θα απασχολείται µόνο προσωπικό καθαριότητας σε πρωινή βάρδια. Το απασχολούµενο προσωπικό θα ελέγχεται πλήρωςαπότην ΦΕΠ ως προς την τήρηση του προβλεπόµενου ωραρίου και των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειεςγια τον τρόπο ελέγχου θα γνωστοποιηθούνεγκαίρως στον Ανάδοχο. Το προσωπικό αυτό θα µισθοδοτείται, ασφαλίζεται, κλπ πλήρως από τον ανάδοχο χωρίς η ΦΕΠ να έχει την παραµικρή ευθύνη για τα θέµατα αυτά. Επίσης ο Σελίδα 12

13 ανάδοχος θα λαµβάνει µε αποκλειστική του ευθύνη, όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή απασχόληση του προσωπικού αυτού. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την προµήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών σακουλών απορριµµάτων κάθε τύπου κάδων. Για την συνεννόηση και συνεργασία µε την ΦΕΠ θα ορισθεί από τον ανάδοχο αρµόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και εκτέλεσης των οδηγιών της ΦΕΠ, που θα εναρµονίζονται µε τους όρους τηςπαρούσης και ο οποίος θα παρίσταται σε καθηµερινή βάση στον Ξενώνα, συνεργαζόµενος µε τον αρµόδιο υπάλληλο της ΦΕΠ. Η καθαριότητα αφορά όλους τους µήνες και ηµέρες τουχρόνου. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φ.Ε.Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 13

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα