ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

2 26686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Ημερομηνία Ελέγχου: Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή 1 : Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή 2 : Υπογραφή: Επωνυμία Φορέα και διακριτικός τίτλος: Νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, το οποίο έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα Διεύθυνση: Τηλέφωνο: E mail:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α Δικαιολογητικά ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 1 Αίτηση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 Εγχειρίδιο Ποιότητας Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου με όλες τις τροποποιήσεις του ή σε 3 κωδικοποιημένη μορφή. Το Καταστατικό συνοδεύεται από την πλήρη σειρά εγγράφων νομιμοποίησης του νομικού προσώπου για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου. Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο, όταν αφορά σε νομικό πρόσωπο του 4 αστικού ή του εμπορικού δικαίου, δεν τελεί υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, υπό εκκαθάριση ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, καθώς και ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 5 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, 6 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία 7 βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας του υποψήφιου φορέα είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος φορέας έχει λάβει γνώση των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το 8 διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στο πεδίο «χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ».

4 26688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 του νόμιμου εκπρόσωπου του νομικού προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του, καθώς και στο πρόσωπο των μετόχων ή εταίρων του νομικού προσώπου τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι 9 δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με τη χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και διαπίστευση προτύπων στην πληροφορική. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με θεώρηση του 10 γνησίου της υπογραφής του, ότι το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 11 Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού, ως ανταποδοτικού τέλους. Στην περίπτωση που την αίτηση υποβάλλει ημεδαπό νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής, με την αίτηση και τα, ως άνω, δικαιολογητικά του, υποβάλλεται μεταφρασμένο, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, επίσημο το προσήκον έγγραφο της αρμόδιας Αρχής της χώρας προέλευσης του 12 εκπροσωπούμενου φορέα της αλλοδαπής με την οποία κατέστη φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Επίσης, προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και επίσημο, μεταφρασμένο από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του αιτούντος νομικού προσώπου της ημεδαπής και του εκπροσωπούμενου φορέα της αλλοδαπής, από το οποίο προκύπτει ότι το αιτούν νομικό πρόσωπο εκπροσωπεί το φορέα της αλλοδαπής στην Ελλάδα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά κριτήρια Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 13 Ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαθέτει τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση φυσικών προσώπων σε δεξιότητες χειρισμού Η/Υ και λαμβάνει τα μέτρα που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό αυτών των διαδικασιών, ανάλογα κάθε φορά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι διαδικασίες του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, αλλά και ο 14 τρόπος εφαρμογής τους, χαρακτηρίζονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα και συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να 15 αποκτήσουν Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του φορέα χορήγησης. 16 Οργανόγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η ιεραρχική δομή του. 17 Το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης είναι ορθολογικά κατανεμημένο, σύμφωνα με το οργανόγραμμα. 18 Το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης συνδέεται με σχέση εργασίας με το φορέα χορήγησης και εκτελεί τα καθήκοντα του. 19 Το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης ελέγχεται από το φορέα χορήγησης με τεκμηριωμένες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται το

6 26690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αδιάβλητο των εξετάσεων και η αμεροληψία του φορέα χορήγησης. Οι εργασίες που εκτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ποιότητάς του και οι κυριότερες από αυτές είναι: α. Επιλέγει, ελέγχει και επαληθεύει την επάρκεια των 20 Εξεταστικών Κέντρων, των υπεργολάβων και του προσωπικού που χρησιμοποιούν. β. Ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εξεταστικής διαδικασίας και προβαίνει στις σχετικές, με την απαραίτητη επιμόρφωσή τους κατευθύνσεις. γ. Διεκπεραιώνει τα θέματα που αφορούν στην έκδοση ή στην ανάκληση των χορηγούμενων πιστοποιητικών. Ο φορέας χορήγησης διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, 21 όσον αφορά στην εμπειρία του προσωπικού και στον εξοπλισμό, για να αναλάβει την πιστοποίηση των εξεταζομένων. 22 Αν η αξιολόγηση των εξεταζόμενων ή η επιτήρησή τους έχει ανατεθεί από το φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε υπεργολάβους, ο φορέας χορήγησης δεσμεύει εγγράφως τον υπεργολάβο για τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις του φορέα χορήγησης και της παρούσας απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, η αμεροληψία και η εμπιστευτικότητα. 23 Ο φορέας χορήγησης τηρεί κατάλογο Εξεταστικών Κέντρων και υπεργολάβων που τυχόν χρησιμοποιεί, καθώς και των λειτουργιών τους και περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συστήματος πιστοποίησης σε δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. 24 Διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των υπεργολάβων και του προσωπικού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που χρησιμοποιούν. 25 Συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ του φορέα χορήγησης και των υπεργολάβων 26 Ηλεκτρονική υπηρεσία επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα του εντύπου αίτησης υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, του περιεχόμενου της πιστοποίησης 27 (εξεταστέα ύλη), της διαδικασίας εξέτασης, τις διαδικασίες ενστάσεων, χρήσης και ανάκλησης του πιστοποιητικού, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη συμμετοχή φυσικών προσώπων στις εξετάσεις του φορέα χορήγησης. 28 Τεκμηριωμένη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου του συστήματος χορήγησης πιστοποιητικών. Τεκμηριωμένη διαδικασία ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών, εντύπως και ηλεκτρονικώς, στους 29 ενδιαφερομένους σχετικά με τις προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Τεκμηριωμένη διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και 30 πιστοποίησης των υποψηφίων σε δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Τεκμηριωμένη διαδικασία από τον φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ 31 με την οποία διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων προς πιστοποίηση δεν επηρεάζουν την αξιολόγησή τους. Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Πιστοποίησης ο οποίος αποφασίζει για την χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με βάση τα 32 αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης και δεν δύναται να συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση ή στην κατάρτιση των εξεταζομένων.

8 26692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο φορέας χορήγησης διαθέτει λογότυπο είτε άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, τεκμηριώνει 33 τις προϋποθέσεις χρήσης του στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και διαχειρίζεται νόμιμα τα δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής του. 34 Ο λογότυπος είτε κάθε άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του φορέα χορήγησης δεν προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό. 35 Διαδικασία ελέγχου αναφορικά με τη χρήση των Πιστοποιητικών πληροφορικής. 36 Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εξετάσεων είναι εγκατεστημένα σε δικτυακά προστατευμένο χώρο σε εξυπηρετητή (server) του φορέα χορήγησης και περιέχουν, με συστηματικό τρόπο, τα στοιχεία κάθε εξεταζομένου και των εξετάσεών του από το φορέα χορήγησης. 37 Τα διαθέσιμα στοιχεία που αρχειοθετούνται από το φορέα χορήγησης τηρούν όλους, τους εκάστοτε προβλεπόμενους από την ελληνική νομοθεσία, κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 38 Τεκμηριωμένη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου των εξεταστικών κέντρων του φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. 39 Διαδικασία επιλογής, κατάρτισης και ορισμού Επιτηρητών του φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. 40 Έλεγχος της αρχιτεκτονικής Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξέτασης (Α.Σ.Ε.) του φορέα χορήγησης. 41 Έλεγχος της εφαρμογής του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επωνυμία Εξεταστικού Κέντρου: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ν) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Κωδικός Εξεταστικού Κέντρου: Διεύθυνση Εξεταστικού Κέντρου: Τηλέφωνο: E mail: Προδιαγραφές Εξεταστικού Κέντρου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Διαθέτει τουλάχιστον μια (1) ενιαία και αυτόνομη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 αίθουσα εξέτασης, διακεκριμένη από τους άλλους χώρους του οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες εξέτασης. 2 Η αίθουσα εξέτασης είναι εξοπλισμένη καταλλήλως με εργονομικά καθίσματα και θρανία. 3 Η αίθουσα εξέτασης δεν είναι υπόγεια. 4 Η αίθουσα εξέτασης πληροί όλες τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. 5 Η αίθουσα εξέτασης πληροί όλες τις προδιαγραφές ηλεκτρολογικής ασφάλειας. 6 Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει φυσικό εξαερισμό και φυσικό φωτισμό. 7 Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει θέρμανση και ψύξη. 8 Η ελάχιστη επιφάνεια ανά εξεταζόμενο είναι 2 τ.μ. 9 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων 1 μέτρο. 10 Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει επαρκή αριθμό Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

10 26694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξεταστικού συστήματος του φορέα χορήγησης. 11 Κάθε Η/Υ διαθέτει το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών που απαιτείται για την πραγματοποιούμενη εξέταση. Σε περίπτωση που η εξέταση διενεργείται σε πραγματικό περιβάλλον, η εγκατάσταση των εφαρμογών είναι πλήρης με όλες τις διορθωτικές εκδόσεις. 12 Στην αίθουσα εξέτασης εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 13 Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει τηλεομοιότυπο (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail). 14 Η δικτυακή διασύνδεση του φορέα χορήγησης με τον εξυπηρετητή (server) του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται μέσω σύνδεσης ADSL, έχει ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps, ενώ το τοπικό δίκτυο του Εξεταστικού Κέντρου έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbit. 15 Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει την Αδιάλειπτη Παροχή Τάσης (UPS). 16 Διασφαλίζονται απαραίτητες συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας. 17 Σε περίπτωση που εξετάζονται και άτομα με αναπηρία διασφαλίζεται η πρόσβασή τους από την είσοδο του εξεταστικού κέντρου έως την αίθουσα εξέτασης. 18 Απαγορεύεται σε χώρο που χρησιμοποιείται ως Εξεταστικό Κέντρο από φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και ο οποίος λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης ή και επιμόρφωσης, να προβάλλεται - με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο - ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση ή και επιμόρφωση έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από τον φορέα χορήγησης

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Αξιολόγησης: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Τμήματος Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : Υπογραφή: 2. Ονοματεπώνυμο Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής από το Μητρώο Αξιολογητών-Επιτηρητών-Ελεγκτών-Επιθεωρητών- Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : Υπογραφή: Επωνυμία Φορέα και διακριτικός τίτλος: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: E mail:

12 26696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 Κάθε Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διατηρεί Τράπεζα Θεμάτων με τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ερωτήσεις για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε έκδοση λογισμικού. Οι ερωτήσεις επιλέγονται με ψηφιακή κλήρωση και διακρίνονται ανά ενότητα, με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε τρεις (3) κατηγορίες: 50% εύκολες, 25% μέτριες και 25% δύσκολες. Οι ερωτήσεις αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων βάσει της εξεταστέας ύλης, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Ζ της παρούσας απόφασης. 2 Για κάθε γνωστικό αντικείμενο τα προς εξέταση θέματα (ερωτήσεις) της Τράπεζας Θεμάτων του κάθε Φορέα ανανεώνονται κάθε έτος, μετά την πρώτη υποβολή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τουλάχιστον σε ποσοστό 50%.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Ονοματεπώνυμο Επιτηρητή 1 : Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο Επιτηρητή 2 : Υπογραφή: Επωνυμία Φορέα και διακριτικός τίτλος: Νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, το οποίο έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα Διεύθυνση: Τηλέφωνο: E mail:

14 26698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξεταστικό Κέντρο: Κωδικός Εξέτασης: Πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ: Κωδικός Εξεταστικού Κέντρου: Διεύθυνση Εξεταστικού Κέντρου: Αίθουσα: Τηλέφωνο: E mail: Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Υπεύθυνου Ονοματεπώνυμο Επιτηρητή 1 Ονοματεπώνυμο Επιτηρητή 2 Ημερομηνία Εξέτασης: Εκτός Έδρας: Ώρα Προγραμματισμένης Έναρξης: Πραγματική Ώρα Έναρξης: Ώρα Προγραμματισμένης Λήξης: Πραγματική Ώρα Λήξης: Εκτός Έδρας ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η αίθουσα εξέτασης είναι ενιαία, αυτόνομη και διακεκριμένη από άλλους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου: Διαθέτει η αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου τουλάχιστον 2 τ.μ. σε κάθε εξεταζόμενο; Η αίθουσα εξέτασης του Εξεταστικού Κέντρου εξασφαλίζει ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κέντρων των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων τα 80 cm; Διαθέτει το Εξεταστικό Κέντρο δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο; Υπάρχει τοπικό δίκτυο; H αίθουσα εξέτασης καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις πυροσβεστικής και ηλεκτρολογικής ασφάλειας (ρελέ στον πίνακα) καθώς και εξαερισμού, φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης (πυροσβεστήρας, a/c); Ποιο λειτουργικό σύστημα (έκδοση των Windows) Win 2000 Win XP Win Vista Win Seven

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είχαν οι υπολογιστές της αίθουσας εξέτασης; Ποια έκδοση του Microsoft Office είχαν οι υπολογιστές της αίθουσας εξέτασης; / XP ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έγινε επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της αίθουσας και του συνόλου των θέσεων όπου διενεργούνται οι εξετάσεις ως προς την προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ και τα διατιθέμενα τ.μ. ανά εξεταζόμενο; Έχει παραλάβει ο επιτηρητής την κατάσταση των εξεταζoμένων για τη συγκεκριμένη εξέταση πριν από την έναρξή της; Επιβεβαιώθηκε η ταυτοπροσωπία σε κάθε εξεταζόμενο; Η επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων γίνεται: 1. Για Έλληνες πολίτες από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης. 2. Για αλλοδαπούς, στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα ή τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 3. Για ανηλίκους απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και σφραγίδα. Έχουν υπογράψει όλοι οι εξεταζόμενοι την αίτηση εξέτασης με γνωστοποίηση περί της τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων; Έχει καθοριστεί η θέση του Υπολογιστή κάθε εξεταζομένου ανά αίθουσα, ώρα εξέτασης και εξεταστέα ενότητα; Έχει ανακοινωθεί στους εξεταζομένους ότι απαγορεύεται η χρήση βοηθημάτων και κινητών τηλεφώνων; Έχει ανακοινωθεί ότι δεν επιτρέπεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των εξεταζομένων; ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εξασφαλίστηκε η ΜΗ επικοινωνία και η ΜΗ συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων; Εξασφαλίστηκε η ΜΗ χρήση βοηθημάτων και κινητών τηλεφώνων; Υπήρξε πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης; Έγινε διακοπή της; Εάν, τότε περιγράψτε το πρόβλημα: Χρειάστηκε να καλέσει ο Επιτηρητής του Φορέα τον Τεχνικό Υπεύθυνο;

16 26700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρουσιάστηκαν λόγοι που να επέβαλαν την απομάκρυνση εξεταζόμενου από την αίθουσα; Χρειάστηκε να καλέσει ο Επιτηρητής του Φορέα τον Τεχνικό Υπεύθυνο; Παρουσιάστηκαν λόγοι που να επέβαλαν την απομάκρυνση εξεταζόμενου από την αίθουσα; ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο Επιτηρητής βεβαίωσε το πέρας των εξετάσεων και ότι όλοι οι εξεταζόμενοι έχουν σταματήσει να εργάζονται; Ο Επιτηρητής συμπλήρωσε το Απολογιστικό Δελτίο εξέτασης; ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Ο Επιτηρητής που ανακοινώθηκε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι αυτός που παρευρίσκεται στην αίθουσα; Εάν η παραπάνω απάντηση είναι, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό του. Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης ήταν αυτός που είχε ανακοινωθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.; Εάν η παραπάνω απάντηση είναι συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης ήταν διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, ώστε να επιλαμβάνεται τα τεχνικά προβλήματα που πιθανόν να διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης; Υπάρχουν δύο (2) Επιτηρητές ανά είκοσι (20), το πολύ, εξεταζομένους; Έγινε έλεγχος από επόπτη του Φορέα κατά τη διάρκεια της εξέτασης; Παρατηρήσεις: Οι Επιτηρητές του Φορέα επισυνάπτουν στο παρόν έντυπο τις καταστάσεις εξεταζομένων ανά ώρα εξέτασης Ο Επιτηρητής 1 του Φορέα Ο Επιτηρητής 2 του Φορέα Ο Υπεύθ. Εξεταστ. Κέντρου.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Ημερομηνία Ελέγχου: Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή 1 : Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή 2 : Υπογραφή: Επωνυμία Φορέα και διακριτικός τίτλος: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: E mail:

18 26702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικά κριτήρια Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 1 Ο φορέας χορήγησης εφαρμόζει διαδικασίες για την αξιολόγηση φυσικών προσώπων σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ και λαμβάνει τα μέτρα που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό αυτών των διαδικασιών, ανάλογα κάθε φορά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι διαδικασίες του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή 2 χειρισμού Η/Υ, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους, χαρακτηρίζονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα και συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να 3 αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του φορέα χορήγησης. Ο φορέας χορήγησης δεν επιτρέπεται να πιστοποιεί φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση με αυτόν, 4 καθώς και φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης, μετόχους, ή εταίρους ή εργαζόμενους σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται στον φορέα χορήγησης να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση ή και κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν 5 πιστοποιητικά πληροφορικής. Επίσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε οιασδήποτε μορφής φορέα παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν πιστοποιητικά

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πληροφορικής. Ο φορέας χορήγησης πρέπει να διαθέτει ισχύον 6 πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008 στο πεδίο της χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής 7 Οργανόγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η ιεραρχική δομή του φορέα χορήγησης. Το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης 8 είναι ορθολογικά κατανεμημένο, σύμφωνα με το οργανόγραμμα. Το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης 9 συνδέεται με σχέση εργασίας με το φορέα χορήγησης και εκτελεί τα καθήκοντα του. Το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης ελέγχεται από το φορέα χορήγησης με 10 τεκμηριωμένες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων και η αμεροληψία του φορέα χορήγησης. Οι εργασίες που εκτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα χορήγησης, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ποιότητάς του και οι κυριότερες από αυτές είναι: α. Επιλέγει, ελέγχει και επαληθεύει την επάρκεια των Εξεταστικών Κέντρων, των υπεργολάβων και του προσωπικού που χρησιμοποιούν. 11 β. Ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εξεταστικής διαδικασίας και προβαίνει στις σχετικές, με την απαραίτητη επιμόρφωσή τους κατευθύνσεις. γ. Διεκπεραιώνει τα θέματα που αφορούν στην έκδοση ή στην ανάκληση των χορηγούμενων πιστοποιητικών. 12 Ο φορέας χορήγησης διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, όσον αφορά στην εμπειρία του

20 26704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσωπικού και στον εξοπλισμό, για να αναλάβει την πιστοποίηση των εξεταζομένων. Αν η αξιολόγηση των εξεταζόμενων ή η επιτήρησή τους έχει ανατεθεί από το φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής σε υπεργολάβους, ο φορέας χορήγησης δεσμεύει 13 εγγράφως τον υπεργολάβο για τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις του φορέα χορήγησης και της παρούσας απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, η αμεροληψία και η εμπιστευτικότητα. Ο φορέας χορήγησης τηρεί κατάλογο Εξεταστικών Κέντρων και υπεργολάβων που τυχόν χρησιμοποιεί, καθώς και των λειτουργιών 14 τους και περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συστήματος πιστοποίησης σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου 15 και αξιολόγησης των υπεργολάβων και του προσωπικού που χρησιμοποιούν. Συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ του φορέα χορήγησης και των υπεργολάβων και 16 κοινοποίησή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη εκτέλεσης εργασιών από τον υπεργολάβο. Κατάλογο πιστοποιημένων φυσικών προσώπων 17 και καταγραφή γνωστικών αντικειμένων στα οποία έχουν πιστοποιηθεί. 18 Ηλεκτρονική υπηρεσία επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα χορήγησης 19 την αίτηση, το περιεχόμενο της πιστοποίησης (εξεταστέα ύλη), όπως έχει κατατεθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η διαδικασία εξέτασης, οι διαδικασίες ενστάσεων, χρήσης και ανάκλησης

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του πιστοποιητικού, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη συμμετοχή φυσικών προσώπων στις εξετάσεις. 20 Εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου του συστήματος χορήγησης πιστοποιητικών. Παροχή πληροφοριών, εντύπως και 21 ηλεκτρονικώς, στους ενδιαφερομένους σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Εφαρμογή διαδικασίας επιλογής, αξιολόγησης 22 και πιστοποίησης των υποψηφίων σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Εφαρμογή διαδικασίας από τον φορέα χορήγησης με την οποία διασφαλίζεται ότι τα 23 προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων προς πιστοποίηση δεν επηρεάζουν την αξιολόγησή τους. Έλεγχος Καταλόγου πιστοποιηθέντων φυσικών 24 προσώπων του φορέα χορήγησης ώστε να συμφωνεί με το τηρούμενο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το λογότυπο είτε κάθε άλλο αναγνωριστικό 25 χαρακτηριστικό γνώρισμα των φορέων χορήγησης της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό. Ο φορέας χορήγησης ασκεί έλεγχο στα 26 πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα αναφορικά με τη χρήση των Πιστοποιητικών πληροφορικής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητάς του. 27 Εφαρμογή διαδικασίας ανάκλησης πιστοποιητικών. Έλεγχος για παραπλανητική αναφορά στα 28 συστήματα πιστοποίησης ή εσφαλμένη χρήση των χορηγούμενων Πιστοποιητικών από τον φορέα χορήγησης σε διαφημίσεις, καταλόγους και οποιαδήποτε άλλη προβολή του.

22 26706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29 Τήρηση αρχείου σε έντυπη μορφή της Τράπεζας των θεμάτων εξέτασης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εξετάσεων είναι εγκατεστημένα σε δικτυακά προστατευμένο 30 χώρο σε εξυπηρετητή (server) του φορέα χορήγησης και περιέχουν, με συστηματικό τρόπο, τα στοιχεία κάθε εξεταζομένου και των εξετάσεών του από το φορέα χορήγησης. Ο πιστοποιούμενος ενημερώνεται ενυπόγραφα για την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία που τηρούνται από τον φορέα χορήγησης, ο οποίος 31 διασφαλίζει, με την τήρηση όλων των κανόνων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για τη διάθεση του σχετικού αρχείου με τα στοιχεία του, τη χρήση τους, την επεξεργασία τους και δημοσιοποίησής τους και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 32 Εφαρμογή διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου των εξεταστικών κέντρων του φορέα χορήγησης. 33 Εφαρμογή διαδικασίας επιλογής, κατάρτισης και ορισμού Επιτηρητών του φορέα χορήγησης. 34 Έλεγχος Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξέτασης (Α.Σ.Ε.) του φορέα χορήγησης. Έλεγχος της εφαρμογής του Κεντρικού 35 Διαχειριστικού Συστήματος της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Ημερομηνία Ελέγχου: Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή 1 : Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή 2 : Υπογραφή: Επωνυμία και διακριτικός τίτλος Φορέα: Επωνυμία Εξεταστικού Κέντρου: Κωδικός Εξεταστικού Κέντρου: Διεύθυνση Εξεταστικού Κέντρου: Τηλέφωνο: E mail:

24 26708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προδιαγραφές Εξεταστικού Κέντρου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 1 Διαθέτει τουλάχιστον μια (1) ενιαία και αυτόνομη αίθουσα εξέτασης, διακεκριμένη από τους άλλους χώρους του οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες εξέτασης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 Η αίθουσα εξέτασης είναι εξοπλισμένη καταλλήλως με εργονομικά καθίσματα και θρανία. 3 Η αίθουσα εξέτασης δεν είναι υπόγεια. 4 Η αίθουσα εξέτασης πληροί όλες τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. 5 Η αίθουσα εξέτασης πληροί όλες τις προδιαγραφές ηλεκτρολογικής ασφάλειας. 6 Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει φυσικό εξαερισμό και φυσικό φωτισμό. 7 Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει θέρμανση και ψύξη. 8 Η ελάχιστη επιφάνεια ανά εξεταζόμενο είναι 2 τ.μ. 9 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων 1 μέτρο. 10 Η αίθουσα εξέτασης διαθέτει επαρκή αριθμό Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος του φορέα χορήγησης. 11 Κάθε Η/Υ διαθέτει το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών που απαιτείται για την πραγματοποιούμενη εξέταση. Σε περίπτωση που η εξέταση διενεργείται σε πραγματικό περιβάλλον, η εγκατάσταση των εφαρμογών είναι πλήρης με όλες τις διορθωτικές εκδόσεις. 12 Στην αίθουσα εξέτασης εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει τηλεομοιότυπο (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail). 14 Η δικτυακή διασύνδεση του φορέα χορήγησης με τον εξυπηρετητή (server) του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται μέσω σύνδεσης ADSL, έχει ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps, ενώ το τοπικό δίκτυο του Εξεταστικού Κέντρου έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbit. 15 Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει την Αδιάλειπτη Παροχή Τάσης (UPS). 16 Διασφαλίζονται απαραίτητες συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας. 17 Σε περίπτωση που εξετάζονται και άτομα με αναπηρία διασφαλίζεται η πρόσβασή τους από την είσοδο του εξεταστικού κέντρου έως την αίθουσα εξέτασης. 18 Απαγορεύεται σε χώρο που χρησιμοποιείται ως Εξεταστικό Κέντρο από φορέα χορήγησης και ο οποίος λειτουργεί και ως κέντρο εκπαίδευσης ή και επιμόρφωσης, να προβάλλεται - με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο - ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση ή και επιμόρφωση έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής από τον φορέα χορήγησης. Διενέργεια Εξετάσεων Α/Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 19 Είναι δημοσιευμένη η ημερομηνία εξέτασης στην ιστοσελίδα του φορέα χορήγησης (το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 20 Ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον φορέα χορήγησης για την πραγματοποίηση της εξέτασης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. 21 Ο φορέας χορήγησης έχει καθορίσει τη θέση - Η/Υ κάθε εξεταζομένου. 22 Έχει οριστεί από το φορέα χορήγησης υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης; 23 Ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης είναι παρών στην εξέταση;

26 26710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24 Ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης προέβει στο λειτουργικό έλεγχο των συστημάτων εξέτασης και στις απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας του χώρου, των θέσεων εξέτασης και των συστημάτων Η/Υ, προκειμένου να διενεργηθούν οι εξετάσεις στα θέματα, στα οποία θα εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος 25 Παρίσταται στην εξέταση ο οριζόμενος από τον φορέα χορήγησης επιτηρητής (1 επιτηρητής/20 εξεταζόμενους); Πριν από την έναρξη της εξέτασης επιβεβαιώνονται από τον επιτηρητή του φορέα: οι προδιαγραφές της αίθουσας, 26 τη θέση - Η/Υ και την εξεταστέα ενότητα με βάση τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενου, η ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων η μη χρήση τυχόν βοηθημάτων και κινητών τηλεφώνων; Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο επιτηρητής του φορέα: επιβλέπει τη διαδικασία και αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων, προβαίνει στη διακοπή των εξετάσεων, εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους, προβαίνει στην απομάκρυνση από την εξέταση ενός ή 27 περισσοτέρων εξεταζομένων, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη συμμόρφωσης στα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του φορέα χορήγησης, καλεί τον Υπεύθυνο Τεχνικό Υποστήριξης του Εξεταστικού Κέντρου σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος, για να επιληφθεί του προβλήματος, απαγορεύει στους εξεταζόμενους την ενεργοποίηση του διαδικτύου και την χρήση κινητού τηλεφώνου μεριμνά για την ασφαλή εκκένωση του Εξεταστικού Κέντρου σε περίπτωση ανάγκης, σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα χορήγησης Ο επιτηρητής του φορέα : 28 έχει προσέλθει στο Εξεταστικό Κέντρο τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης. φέρει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του. δεν αποσπάται από το έργο του την ώρα της εξέτασης

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποδέχεται κάθε προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους από τον φορέα χορήγησης και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. ελέγχει ότι όλοι οι εξεταζόμενοι στην αίθουσα σταματούν αμέσως με την ανακοίνωση της λήξης του καθορισμένου χρόνου της εξέτασής τους 29 Εξετάστηκε ο κάθε υποψήφιος σε διαφορετικά θέματα εξέτασης για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο; 30 Συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου Εξέτασης από τον Επιτηρητή. Ηλεκτρονική αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των αποτελεσμάτων της εξέτασης και ειδικότερα τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων, τα στοιχεία ταυτότητας των επιτυχόντων, τα γνωστικά αντικείμενα 31 στα οποία εξετάστηκαν καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι οι Επιτηρητές των εξετάσεων πιστοποίησης πληροφορικής δεν έχουν εκπαιδεύσει, καταρτίσει και επιμορφώσει τους υποψήφιους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' Διαδικασία ιστοποίησης Φορέα χορήγησης ιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής.

Σχέδιο Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Άρθρο 1 Δικαίωμα συμμετοχής. Σχέδιο Νόμου «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1263 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4204 Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Μελέτη για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Μελέτη για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ «Σύστημα Χορήγησης Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής» V. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η εξέταση πιστοποίησης, αξιολογεί το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ωφελούμενων. 2. Το διαπιστευμένο Σχήμα «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κα

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Λαζαρίδης Αρ. Πρωτ. Γ/25055/1-12-2005 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102709149 ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστήµατος Πιστοποίησης και Περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26674 Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση των προγραμμάτων κατάρτισης του κέντρου σας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 249), από 1 η Μαρτίου 2012 απαιτείται έλεγχος των οικοδομών από Ελεγκτές

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ1 Διοικητικού ΤΜΗΜΑ : Διοίκησης Προσωπικού Πληροφορίες : Αχτύπη Αποστολία Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Κατά τη διάρκεια της 3 ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ο ωφελούμενος (μαθησιακά αποτελέσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 18-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 5725/68135 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 3.02.2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2852 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047330

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο «Μίσθωση οπτικού κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω :

Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω :

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Logistics

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Logistics ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - Logistics Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Στέλεχος Εταιρείας Δια Μεταφορών / Διαλογέας Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμός της

Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμός της ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34802οικ ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανον. λειτουργίας επιτροπ. εξετάσεων υποψήφ. διαμεσολαβητών και έλεγχος φορέων κατάρτ. διαμεσολαβητών (571464) Αρθρο :0 Αριθμ. 34802 οικ (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΙ(ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ( ( ΛεωφόροςΕθνικήςΑντιστάσεως41,14234ΝέαΙωνία www.eoppep.gr ΑΙΤΗΣΗ(ΓΙΑ(ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΔΕΙΑ(( ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(ΦΟΡΕΑ(ΠΑΡΟΧΗΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΚΑΙ(ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 22-03-2016 Αριθμ.Πρωτ.: 1684 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ DQS HELLAS ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Γενικά Ο παρών Κανονισμός αποτελεί μία γενική οδηγία με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

BCED Best in Continuing Education & Development. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικά και Εξειδικευμένα Αγγλικά 1 BCED/17024.EE.KSP.

BCED Best in Continuing Education & Development. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικά και Εξειδικευμένα Αγγλικά 1 BCED/17024.EE.KSP. BCED Best in Continuing Education & Development ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικά και Εξειδικευμένα Αγγλικά 1 BCED/17024.EE.KSP.02 1) Γενικά Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων αφορά την διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 / 12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 66373 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 26613 62767 781 FAX: 26610 25555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα