K 05.4 έκδοση ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ"

Transcript

1 K 05.4 έκδοση ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον Key CERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο Key CERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. Σελίδα 2 από 14

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίου Ορισμοί Διεργασία Πιστοποίησης Αίτηση Δημιουργία Προσωπικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Υποψηφίου προς Πιστοποίηση Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου Μέθοδος Αξιολόγησης του Υποψηφίου Διαδικασία Αξιολόγησης του Υποψηφίου Ενστάσεις, παράπονα, αμφισβητήσεις Αναβαθμολόγηση Τεστ Έκδοση Πιστοποιητικού Ανανέωση και επέκταση της ισχύος του Πιστοποιητικού Μεταβολές στις απαιτήσεις Πιστοποίησης Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Κακή χρήση των Πιστοποιητικών Πληροφορικής Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών Έλεγχος Τροποποιήσεων και ενημέρωση Τηρούμενα αρχεία πιστοποιούμενων Γενικός Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιούμενου *Προσάρτημα Κανονισμού ειδικά για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας Σελίδα 3 από 14

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων και των επαγγελματικών ικανοτήτων. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - Key CERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται κυρίως από τον τομέα της εκπαίδευσης με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της αγοράς και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο Key CERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης ποιότητας κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ISO 17024:2012 και ISO 9001:2008. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της υπ αριθμόν Α/25081/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης. 1. Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίου Ο κανονισμός αυτός αποτελεί το εγχειρίδιο του Υποψηφίου και περιγράφει το σύνολο των κανόνων και των υποχρεώσεων του Φορέα και του Υποψηφίου προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις του Key CERT σύμφωνα με τα πρότυπα και την νομοθεσία. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλα έγγραφα του Φορέα που επηρεάζουν την λειτουργία των εξετάσεων ο υποψήφιος ενημερώνεται άμεσα μέσα από τον επίσημο Δικτυακό τόπο του Φορέα που είναι και ο αρμόδιος για την σύνταξη και την έκδοση του κανονισμού αυτού. Στην ιστοσελίδα του Φορέα υπάρχει ειδική καταχώρηση για όλα τα θέματα που αφορούν τους Υποψηφίους. 1.1 Ορισμοί Στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς και τις σχετικές οδηγίες αναφοράς μαζί με τους ορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετη ορολογία μπορεί να βρεθεί στις Διαδικασίες και τα Εγχειρίδια/Κανονισμούς του Συστήματος. Διεργασία Πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες με βάση τις οποίες ο οργανισμός πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ικανότητα ενός ατόμου να πληροί καθορισμένες απαιτήσεις γνώσεων. Στην διεργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται η αίτηση για πιστοποίηση, η αξιολόγηση, η απόφαση για πιστοποίηση, η επιτήρηση, η ανανέωση της πιστοποίησης και η χρήση των σημάτων πιστοποίησης. Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ): Σχήμα αξιολόγησης με βάση το οποίο πιστοποιούνται καθορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες προσώπων. Σύστημα Πιστοποίησης: Το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης όπως προβλέπεται από το Σχήμα Πιστοποίησης που οδηγεί στην απονομή ενός πιστοποιητικού ικανότητας συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησής του. Παράπονο: Αίτημα προερχόμενο από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που σχετίζονται με την διεργασία πιστοποίησης, στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της έφεσης. Έφεση: Κάθε αίτημα για την άρση μιας απόφασης Πιστοποίησης. Σελίδα 4 από 14

5 Αξιολόγηση: Διεργασία που επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης με την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών μέτρησης. Εξέταση: Μέρος της διεργασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς μέτρησης και τη χρήση γραπτών, πρακτικών και άλλων μεθόδων. Εξεταζόμενος (Υποψήφιος) : Το πρόσωπο που υπόκειται σε αξιολόγηση Πιστοποιούμενο Πρόσωπο : Το πρόσωπο που ολοκληρώνει με επιτυχία την διαδικασία αξιολόγησης Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο που διαθέτει τα προσόντα και την ικανότητα να διεξάγει την εξέταση στο εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο και υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης στο τέλος κάθε εξεταστικής διαδικασίας. Προσόν: Δυνατότητα ενός ατόμου να ικανοποιήσει καθορισμένες απαιτήσεις αποδεικνυόμενη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εμπειρία. Ικανότητα: Επιδεικνυόμενη δυνατότητα για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόδειξη των χαρακτηριστικών ενός ατόμου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός Σχήματος Πιστοποίησης. Εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ): Ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για το εφαρμοζόμενο Σχήμα ΠΕΙ (π.χ. της ΚΥΑ Α/25081/ για την Χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ). Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο του Ε.Κ που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ Εξεταστικού Κέντρου και Key CERT καθώς και για ο,τι αφορά τον Φορέα Πιστοποίησης μέσα στο Ε.Κ, σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου. Τεστ: Η εξέταση για την κάθε ενότητα του Key CERT που εξετάζει τις γνώσεις του Εξεταζόμενου στη συγκεκριμένη ενότητα. Πιστοποιητικό: Το έγγραφο που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων για ένα συγκεκριμένο Σχήμα ΠΕΙ του Key CERT. Επιτηρητής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και παρευρίσκεται στις εκάστοτε εξετάσεις, υπεύθυνος για την σωστή διενέργεια των Εξετάσεων και τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης. Επιθεωρητής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και διεξάγει επιθεωρήσεις στα Εξεταστικά Κέντρα την ώρα των εξετάσεων. Ελεγκτής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και διεξάγει έλεγχο στα Εξεταστικά Κέντρα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, όπως επίσης και περιοδικούς ελέγχους σε Κέντρα που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Επιθεώρηση: Έλεγχος που πραγματοποιείται την ώρα των εξετάσεων από τους Επιθεωρητές του Key CERT χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Θέματα Εξετάσεων (Questin Test Base, QTB): Η Βάση με τις ερωτήσεις των εξετάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα TEST. Cert Client: Αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα όπου ο Υποψήφιος εξεταζόμενος εξετάζεται στην πραγματική εφαρμογή. Cert Base: Η εφαρμογή όπου γίνεται η διαχείριση των εξετάσεων για την εκάστοτε ημερομηνία εξέτασης από τα Εξεταστικά Κέντρα. Cert Admin: Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση τα Εξεταστικά Κέντρα και οι Υπάλληλοι του Key CERT στην διεύθυνση του διαδικτύου https://www.keycert.gr/exams KEYCERT IT Initial: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει από 1 έως 5 από τα ακόλουθα τεστ: Σελίδα 5 από 14

6 Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει 4 τεστ τηρώντας τους παρακάτω κανόνες: 3 Υποχρεωτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου-Υπολογιστικά Φύλλα- Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 Ενότητα επιλογής: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic Plus: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω 6 θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει και τα 6 παρακάτω τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Expert: Το KEYCERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Wrd), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Pwer Pint). KEYCERT IT Specialist: Τα πιστοποιητικά KEYCERT IT Specialist πιστοποιούν ότι, οι κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής: WEB DESIGNER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WEB DEVELOPER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ GRAPHICS DESIGNER E-COMMERCE WEB DEVELOPER AutCAD 2D (Autdesk AutCAD 3D (Autdesk) 3D STUDIO MAX Design (Autdesk) ArcGIS (Marathn Data Systems) AUTO-ΔΟΜΗΣΗ (ΑRT Δ.Π.Δ.) ΠΟΛΗ για Windws (CivilTech) ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (CivilTech) All Plan (CivilTech) Micrsft Prject JAVA Develper Visual C++ Develper Visual C# Develper Visual Basic Develper PHP/MySQL Develper Javascript Develper Adbe Phtshp Designer Σελίδα 6 από 14

7 Adbe Premiere Editr Adbe After Effects Designer Adbe Illustratr Designer Adbe In-Design Designer Adbe Flash Designer Crel Draw Designer Windws Server 2008 Expert SPSS Expert KeyCERT Specialist Πρακτιική γραμματείας KeyCERT Specialist Τυφλό σύστημα KeyCERT Specialist Διοίκηση επιχειρήσεων KEYCERT KidIT: Το KEYCERT KidIT πιστοποιεί παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικού) και περιλαμβάνει 4 επίπεδα. Preliminary Intermediate Lwer Advanced KEYCERT Prfessinal: Τα πιστοποιητικά KEYCERT Prfessinal πιστοποιούν Επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν κλάδους και ειδικότητες σε τεχνικά και άλλα επαγγέλματα υπηρεσιών και αφορούν πολλούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής πιστοποιήσεις με τη προοπτική ο κατάλογος να μεγαλώνει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Key CERT Prfessinal Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Υπεύθυνος Επισιτιστικών Τμημάτων Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Οροφοκομίας Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Υποδοχής (Receptinist) Key CERT Prfessinal Διαχειριστής Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Key CERT Prfessinal Πρόληψη Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα 1.2 Διεργασία Πιστοποίησης Η διεργασία περιλαμβάνει την διαχείριση των αιτημάτων των υποψηφίων την ένταξή τους στο κεντρικό διαχειριστικό σύστημα των εξετάσεων, την υλοποίηση των εξετάσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, την απονομή των πιστοποιητικών και την παρακολούθηση της επάρκειας των υποψηφίων. Για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης ο Key CERT (στο εξής: Φορέας): - Διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη των σχημάτων πιστοποίησης - Διαθέτει ένα κεντρικά ελεγχόμενο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα των σχημάτων πιστοποίησης, τα αιτήματα των υποψηφίων, τα προγράμματα των εξετάσεων, τα δεδομένα των εξετάσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τις αποφάσεις πιστοποίησης, τα παράπονα, τις ενστάσεις και τις εφέσεις της διαδικασίας και των αποφάσεων πιστοποίησης. - Συνεργάζεται με Εξεταστικά Κέντρα για την υλοποίηση των εξετάσεων τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση των εξετάσεων - Διαθέτει εξωτερικούς συνεργάτες Επιτηρητές οι οποίοι πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια και κύρια αρμοδιότητά τους είναι η επιτήρηση της σωστής διεξαγωγής των εξετάσεων Σελίδα 7 από 14

8 - Διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό για την διερεύνηση των ενστάσεων των παραπόνων και των εφέσεων - Αναθέτει σε εξουσιοδοτημένα ικανά πρόσωπα την ευθύνη της έκδοσης των αποφάσεων πιστοποίησης - Διαθέτει ένα Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων πιστοποίησης. Στην ιστοσελίδα του Φορέα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα σχήματα και την διαδικασία πιστοποίησης. Ο Φορέας οφείλει να γνωστοποιήσει στον υποψήφιο τον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου, όπου περιγράφονται πλήρως οι υποχρεώσεις των υποψηφίων και του Φορέα. Για την απονομή της πιστοποίησης ο Φορέας : - Διαθέτει ένα Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα (ΚΕΔΙΣΠ) και ένα Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξετάσεων (ΑΣΕ) το οποίο διαθέτει εκτός των άλλων την υποδομή της αξιολόγησηςβαθμολόγησης των εξετάσεων το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία μόνιμου προσωπικού του Φορέα - Συνεργάζεται με εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες κατάλληλες υποδομές και έχουν την αρμοδιότητα του προγραμματισμού των εξετάσεων, της παραλαβής των αιτημάτων των υποψηφίων, της καταχώρησης των στοιχείων των αιτήσεων στο ΚΕΔΙΣΠ, την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια των εξετάσεων, της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων - Συνεργάζεται με ένα σώμα επιτηρητών οι οποίοι διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων και παρίστανται στην αίθουσα καθ όλη την διάρκειά τους - Έχει αναθέσει την ευθύνη της απόφασης πιστοποίησης και της έκδοσης των πιστοποιητικών σε κατάλληλο προσωπικό - Έχει αναθέσει την ευθύνη της επιτήρησης της εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης σε ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης - Για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και της συνεχιζόμενης επάρκειας του λογισμικού ο Φορέας έχει αναθέσει υπεργολαβικά τον έλεγχο και την συντήρησή τους σε κατάλληλο συνεργάτη. Στις επόμενες παραγράφους δίνεται μία περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης από την φάση της αίτησης του υποψηφίου μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού και την παρακολούθηση της επάρκειας των πιστοποιημένων προσώπων. 1.3 Αίτηση Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις πρέπει να απευθυνθεί σε ένα από τα Εξεταστικά Κέντρα του Φορέα και να δηλώσει συμμετοχή στις προγραμματισμένες ημερομηνίες εξέτασης υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη αίτηση. Ο Φορέας εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των υποψηφίων στις εξετάσεις. Δεν τίθενται κανενός είδους περιορισμοί, προϋποθέσεις ή πάσης φύσεως κίνητρα, όπως προσφορά εκπαίδευσης ή εργασίας κά, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις (εκτός της περίπτωσης όπου τίθεται κίνδυνος της αμεροληψίας του φορέα). Σε περίπτωση όπου ο εξεταζόμενου ΑΜΕΑ, συμπληρώνει την αντίστοιχη επιλογή στην Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (Ε_Κ_05_1) και δίνει το ανάλογο χαρτί στον φορέα. Ο φορέας στη συνέχεια αναλαμβάνει τον ορισμό της εξέτασης του σε εξεταστικό κέντρο που διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Η διαδικασία επιλογής Ε.Κ. γίνεται μέσω του συστήματος στο οποίο αναγράφεται αν το Ε.Κ. μπορεί να πραγματοποιήσει εξετάσεις σε ΑΜΕΑ. Επιπλέον στον εξεταζόμενο δίνονται 15 λεπτά επιπλέον χρόνο για κάθε εξεταστική ενότητα για να ολοκληρώσει τις εξετάσεις. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίου στις εξετάσεις σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος έχει δεχθεί εκπαίδευση από τον Ελεγκτή για διάστημα δύο χρόνων πριν από την πραγματοποίηση των Σελίδα 8 από 14

9 εξετάσεων. Ο Ελεγκτής και ο υποψήφιος δεσμεύονται να αναφέρουν τέτοιο περιστατικό σε περίπτωση που προκύψει προκειμένου να αναδρομολογηθεί η εξέτασή του. Όλα τα αιτήματα των υποψηφίων εξετάζονται αναλυτικά και στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία για την παροχή υπηρεσιών σε κάποιον υποψήφιο η απόρριψη της αίτησής του τεκμηριώνεται πλήρως και ο υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί για τον λόγο μη παροχής της υπηρεσίας από το εξεταστικό κέντρο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να επικοινωνήσει περεταίρω με τον φορέα, στην ιστοσελίδα του φορέα υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας η οποία προωθείται στον υπεύθυνο του συστήματος διαχείρισης του Φορέα. Στην περίπτωση που εργαζόμενος εξεταστικού κέντρου ή άλλο σχετιζόμενο με τον φορέα πρόσωπο υποβάλει αίτημα συμμετοχής σε εξετάσεις υποχρεούται να δηλώσει ενυπογράφως την σχέση εργασίας με το εξεταστικό κέντρο ή την σχέση με τον Φορέα. Οι αιτήσεις των προσώπων αυτών προωθούνται στον Φορέα ο οποίος αποφασίζει για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να εξασφαλιστεί η αμεροληψία της διαδικασίας πιστοποίησης. Ο Φορέας παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης χωρίς προϋποθέσεις εκπαίδευσης εκτός εάν αυτό αποτελεί ειδική απαίτηση του σχήματος πιστοποίησης και προβλέπεται στην Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του σχήματος. Σε κάθε υποψήφιο δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες από μια διαφορετικές ενότητες κατά την ίδια ημέρα. Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία εξέτασης και το χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση λογισμικό εξέτασης, μπορεί να αναζητήσει κανείς στην ιστοσελίδα του Φορέα. Κατά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος παραλαμβάνει ενυπογράφως τον παρόντα γενικό κανονισμό πιστοποίησης, τον κατά περίπτωση ειδικό κανονισμό του σχήματος πιστοποίησης, αν προβλέπεται, και τον αριθμό μητρώου του. Ο υποψήφιος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου την οποία φέρει μαζί του όταν προσέρχεται στις εξετάσεις. Μέσα στην αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει ότι : 1. Έλαβα υπόψη μου και αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης Υποψηφίου του KeyCERT, τον οποίο και παρέλαβα από το πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT. 2. Θα τηρώ τον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου του KeyCERT και θα ενημερώνομαι για τυχόν αλλαγές μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου. 3. Τα στοιχεία που έχω δηλώσει στην παρούσα αίτηση καθώς και όλα τα στοιχεία που απορρέουν από την όλη εξεταστική διαδικασία στο φορέα KeyCERT, μπορούν να διατεθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με σκοπό την καταχώρησή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την αίτηση είναι ορθές και σύμφωνες με τα πιστεύω µου. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση που είμαι υπαίτιος για την διαρροή λανθασμένων πληροφοριών ή την αποκάλυψη σχετικών απαιτούμενων πληροφοριών, ο φορέας KeyCERT διατηρεί το δικαίωμα της εξαίρεσής ή διαγραφής μου από το Μητρώο του. Ακόμα δεν θα χρησιμοποιήσω το πιστοποιητικό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα σε τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού θα το επιστρέψω, άμεσα, στον Φορέα. Επίσης οφείλω σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία είχαν δηλωθεί όταν έκανα την πρώτη µου αίτηση, να ενημερώσω μετά την πιστοποίησή μου έγκαιρα το KeyCERT, διαφορετικά φέρω την ευθύνη για πιθανό αποκλεισμό μου από το Μητρώο του KeyCERT. 1.4 Δημιουργία Προσωπικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Υποψηφίου προς Πιστοποίηση Ο Υπεύθυνος εξεταστικής διαδικασίας του Ε.Κ. ανασκοπεί τα στοιχεία της αίτησης και καταχωρεί τα στοιχεία της στο ΚΕΔΙΣΠ, όπου ο υποψήφιος αποκτά έναν αριθμό μητρώου ο οποίος αναγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί την ταυτότητα του υποψηφίου για την συμμετοχή του στις εξετάσεις στις οποίες δεν μπορεί να συμμετέχει χωρίς την χρήση του. Με την Σελίδα 9 από 14

10 έκδοση του κωδικού αριθμού το ΚΕΔΙΣΠ δημιουργεί ένα προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο για τον υποψήφιο το οποίο περιέχει: τον αριθμό μητρώου του τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου το πεδίο της αιτούμενης πιστοποίησης στοιχεία για την φυσική επικοινωνία με τον υποψήφιο στοιχεία για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τον υποψήφιο εφόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα αποτελούσαν κίνδυνο για την αμεροληψία της απόφασης (εργαζόμενος στο εξεταστικό κέντρο, εργαζόμενος στον Φορέα, πρόσωπο που έχει συγγενική σχέση με εργαζόμενο στον φορέα) και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών Το αρχείο αυτό ενημερώνεται με κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τον υποψήφιο σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας του με τον Φορέα. Κάθε φορά που ο υποψήφιος περνάει με επιτυχία μια ενότητα (όταν αυτό προβλέπεται από το σχήμα πιστοποίησης), συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού του αρχείου και όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξεταστική διαδικασία για ένα σχήμα πιστοποίησης, δρομολογείται η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 1.5 Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του υποψηφίου αποτελεί βασική υποχρέωση του Φορέα. Ο Φορέας διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτά στη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης και οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η διαφύλαξη του απορρήτου προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην παράγραφο 13 του νόµου 2472/ Μέθοδος Αξιολόγησης του Υποψηφίου Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας χρησιμοποιείται ηλεκτρονική μέθοδος εξέτασης με χρήση εφαρμογών λογισμικού. Πρόκειται για ένα εξεταστικό σύστημα που χρησιμοποιεί αυτόματη διόρθωση βαθμολόγηση του υλικού των απαντήσεων του εξεταζομένου και άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων αυτού για κάθε αντικείμενο εξέτασης, ξεχωριστά και διακεκριμένα μεταξύ τους. Το εν λόγω Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης (CERT CLIENT) βασίζεται σε τεχνολογία διόρθωσης με χρήση πραγματικής εφαρμογής. Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης περιλαμβάνει Βάση Ερωτήσεων (QTB) με ειδικά διαμορφωμένες θεματικές λίστες για κάθε ενότητα που καλύπτει το σχήμα πιστοποίησης. Το ΑΣΕ αποτελεί μέρος του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Πιστοποίησης (CERT ADMIN). Μέσω του ΚΕΔΙΣΠ (CERT ADMIN) ενημερώνεται το αρχείο του υποψηφίου με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το ΑΣΕ (CERT CLIENT). Η γλώσσα των εξετάσεων είναι η Ελληνική. 1.7 Διαδικασία Αξιολόγησης του Υποψηφίου Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο 20 λεπτά πριν από την έναρξη της προγραμματισμένη ώρας εξέτασης και να έχουν απαραίτητα μαζί τους το αντίγραφο της αίτησης και επίσημο τεκμήριο της ταυτοπροσωπίας τους (ταυτότητα ή διαβατήριο). Ο αρμόδιος του εξεταστικού κέντρου σε συνεργασία με τους επιτηρητές φροντίζει για την ταυτοποίηση των υποψηφίων και την τοποθέτησή τους στις θέσεις του εξεταστικού κέντρου. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους για την χρήση του λογισμικού των εξετάσεων. Όταν εξασφαλιστεί η πρόσβαση των υποψηφίων στη βάση δεδομένων του εξεταστικού κέντρου οι υποψήφιοι πληκτρολογούν τον κωδικό τους και αποδεσμεύεται για τον κάθε υποψήφιο η σειρά των θεμάτων στα οποία θα εξεταστεί. Στη διάρκεια των εξετάσεων στην αίθουσα παρευρίσκονται μόνο οι επιτηρητές. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια δυσλειτουργία ο υπεύθυνος επιτηρητής ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου ο οποίος προβαίνει σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Ο Φορέας αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τις απαιτήσεις του κατά περίπτωση Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Η εξεταστέα ύλη προέρχεται από τις μαθησιακές Σελίδα 10 από 14

11 ενότητες που προσδιορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο σχετικό Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού. Ο χρόνος εξέτασης, το είδος και ο αριθμός των ερωτήσεων προσδιορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο σχετικό Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των εξετάσεων είναι διαθέσιμες διαφορετικές ισοδύναμες σειρές ερωτήσεων. Κατά την εξέταση το ΚΕΔΙΣΠ εξασφαλίζει ότι η επιλογή της σειράς ερωτήσεων είναι τυχαία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξετάσεις για δεύτερη φορά στο ίδιο θεματικό αντικείμενο το ΚΕΔΙΣΠ εξασφαλίζει ότι η σειρά ερωτήσεων της πρώτης εξέτασης δεν χρησιμοποιείται για τον ίδιο υποψήφιο κατά την επαναληπτική εξέταση. Για να διασφαλιστεί επιπλέον η αντικειμενικότητα της εξέτασης ο βαθμός επικάλυψης των διαφορετικών θεμάτων εξέτασης ανά γνωστικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το 50% με κάθε άλλο. Βάση επιτυχίας είναι η επιτυχής κάλυψη του 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας της κάθε ενότητας εκτός αν άλλως ορίζεται από το σχήμα πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει μία ή περισσότερες ερωτήσεις και να επανέλθει για να τις απαντήσει μετά την τελευταία ερώτηση του τεστ, κάτι το οποίο ισχύει για όλες τις ενότητες εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται σε μορφή λίστας όλες οι ερωτήσεις που προσπέρασε και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος εξέτασης, του δίνεται η ευκαιρία να τις απαντήσει. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα από τη στιγμή που δοθούν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της ενότητας ή με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης. Ο υποψήφιος, με τη λήξη της εξέτασης καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Αξιολόγησης της Εξέτασης. Εφόσον ο υποψήφιος τερματίσει την εξέταση πριν τον προβλεπόμενο χρόνο λήξης της, και υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις, αυτές θεωρούνται αυτόματα λανθασμένες. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την σχετική φόρμα αξιολόγησης των εξετάσεων και αποχωρούν άμεσα από το εξεταστικό κέντρο. 1.8 Ενστάσεις, παράπονα, αμφισβητήσεις Όλες οι ενστάσεις, οι προσφυγές και τα παράπονα καταγράφονται, διερευνώνται αναλύονται και αντιμετωπίζονται με κατάλληλες κατά περίπτωση διορθωτικές ενέργειες ενώ ταυτόχρονα διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρμογής προληπτικών ενεργειών έτσι ώστε να παρεμποδιστεί η επανάληψή τους. Ο Φορέας διατηρεί αρχεία έντυπα ή/και ηλεκτρονικά για όλες τις ενστάσεις που δέχεται κατά των αποφάσεών του, τις οποίες και εξετάζει. Οι ενστάσεις μπορεί να προέρχονται από αιτούντες, εξεταζόμενους, πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί, εργοδότες των πιστοποιηθέντων καθώς και άλλα μέρη (επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ) και σχετίζονται με τη διεργασία πιστοποίησης. Ειδικότερα οι ενστάσεις καταγγελίες αφορούν: - Τη διενέργεια των εξετάσεων - Τα κριτήρια αξιολόγησης - Την έκδοση ή μη πιστοποιητικών - Τις πολιτικές και τις διαδικασίες πιστοποίησης Ενστάσεις, παράπονα και αμφισβητήσεις συλλέγει ο Φορέας στο τέλος κάθε εξέτασης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που καλείται να συμπληρώσει ο υποψήφιος μέσω του CERT CLIENT την οποία διαχειρίζεται το ΚΕΔΙΣΠ και μέσω των εντύπων αξιολόγησης που υποβάλλονται από τους εξωτερικούς του συνεργάτες (επιτηρητές και Εξεταστικά Κέντρα). Ο Φορέας δέχεται ενστάσεις, παράπονα και αμφισβητήσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται αρκεί να είναι γραπτές και πλήρως τεκμηριωμένες. Όλες οι ενστάσεις, τα παράπονα και οι αμφισβητήσεις συγκεντρώνονται καταγράφονται, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Οι ενστάσεις, τα παράπονα και οι αμφισβητήσεις είναι δυνατό να εντοπιστούν πριν την παροχή Σελίδα 11 από 14

12 υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης, κατά την απόφαση πιστοποίησης και κατά τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο των αντίστοιχων τμημάτων που εμπλέκονται διερευνά τα αίτια και προτείνει διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών και την εφαρμογή προληπτικών ενεργειών. Όλες οι ενστάσεις τα παράπονα και οι αμφισβητήσεις τίθενται υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης στην επόμενη συνεδρίασή του το οποίο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που έχουν εφαρμοστεί ή αποφασίζει την περαιτέρω διερεύνηση και εφαρμογή νέων. Ο υποβάλλων την ένσταση το παράπονο ή την αμφισβήτηση ενημερώνεται από τον Γενικό Διευθυντή για την πορεία και το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα απ ευθείας προσφυγής στο Συμβούλιο Πιστοποίησης. Ο φορέας εξετάζει την ένσταση, προβαίνει όπου απαιτείται σε διορθωτικές ενέργειες και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. 1.9 Αναβαθμολόγηση Τεστ Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναβαθμολόγηση σε ένα ή περισσότερα tests και μέσω της διαδικασίας ενστάσεων, παραπόνων, αμφισβητήσεων εξετάζεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που μέσα από τους μηχανισμούς αυτοελέγχου του οργανισμού διαπιστωθεί μη συμμόρφωση η οποία οδήγησε σε εσφαλμένη απόφαση πιστοποίησης διερευνάται και τεκμηριώνεται αναλυτικά η μη συμμόρφωση υλοποιούνται οι κατάλληλες κατά περίπτωση διορθωτικές ενέργειες μέρος των οποίων μπορεί να είναι η αναβαθμολόγηση. Το σχετικό αρχείο είναι στην διάθεση του Συμβουλίου Πιστοποίησης προς αξιολόγηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στην πιστοποίηση ή ανάγκες επανεξέτασης ή αναβαθμολόγησης απαιτείται ενημερώνεται ο υποψήφιος ή ο πιστοποιημένος χρήστης για τις σχετικές ενέργειες Έκδοση Πιστοποιητικού Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης ο αρμόδιος του Φορέα για τη λήψη χορήγησης πιστοποιητικού επιβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και αποφασίζει την έκδοσή του Πιστοποιητικού την οποία καταχωρεί στο ΚΕΔΙΣΠ. Κάθε πιστοποιητικό που χορηγείται από τον Φορέα περιλαμβάνει - Το κωδικό και το ονοματεπώνυμο του πιστοποιούμενου προσώπου - την επωνυμία του Φορέα - το σήμα του ιδιοκτήτη στου σχήματος πιστοποίησης - σήματα άλλων ελεγκτικών φορέων όταν αυτό είναι επιτρεπτό - το σχήμα πιστοποίησης - το πρότυπο πιστοποίησης ή τα έγγραφα αναφοράς για την πιστοποίηση αν αυτό - η μέθοδος αξιολόγησης και είναι κατάλληλα υπογεγραμμένο. Η χρονική ισχύς κάθε πιστοποιητικού καθορίζεται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού που αφορά το εν λόγω Σχήμα ΠΕΙ. Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό παραμένει στην ιδιοκτησία του Φορέα ενώ το Πιστοποιούμενο Πρόσωπο παραλαμβάνει ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου μέσω του Εξεταστικού Κέντρου σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημερολογιακές ημέρες Ανανέωση και επέκταση της ισχύος του Πιστοποιητικού Οι προϋποθέσεις ή / και απαιτήσεις ανανέωσης ή / και επέκτασης της ισχύος του Πιστοποιητικού καθορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού που αφορά το εν λόγω Σχήμα ΠΕΙ. Σελίδα 12 από 14

13 Στην περίπτωση που στα πλαίσια επικαιροποίησης και ανάπτυξης του Σχήματος ΠΕΙ υπάρξει αλλαγή στα δεδομένα και προβλέπεται πρόσθετη ή εκ νέου αξιολόγηση του Πιστοποιούμενου Προσώπου, οι κάτοχοι πιστοποιητικών καλούνται σε συμπληρωματική ή εκ νέου εξέταση προκειμένου να επικαιροποιήσουν - ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους Μεταβολές στις απαιτήσεις Πιστοποίησης Σε κάθε περίπτωση αλλαγής στο Σχήμα ΠΕΙ ο φορέας ενημερώνει κατάλληλα τον δικτυακό του τόπο και ανακοινώνει το νέο Σχήμα ΠΕΙ σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων Ο Φορέας διατηρεί Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων το οποίο είναι σε θέση να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εκάστοτε χρήστη: Ονοματεπώνυμο Πιστοποιημένου Προσώπου Αριθμό πιστοποιητικού Σχήμα ΠΕΙ Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού Ημερομηνία αναθεώρησης πιστοποιητικού (αν υπάρχει) Ημερομηνία επαναπιστοποίησης (αν υπάρχει) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί μετά από ενυπόγραφη αίτηση να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων Κακή χρήση των Πιστοποιητικών Κάθε Πιστοποιημένο Πρόσωπο διαθέτει πιστοποιητικό με μοναδικό αριθμό, τον οποίο και δύναται να χρησιμοποιεί για να υποστηρίζει την πιστοποίηση των δεξιοτήτων του στη χρήση συγκεκριμένων και καταγεγραμμένων στο πιστοποιητικό ενοτήτων γνωστικού αντικειμένου. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν επιτρέπεται: - να παραβαίνει τους όρους του παρόντος Κανονισμό - να επικαλείται την κατοχή του πιστοποιητικού με τρόπο που να θίγει την υπόληψη του Φορέα - να επικαλείται ότι είναι πιστοποιημένος γνώστης αντικειμένων τα οποία δεν καταγράφονται στο πιστοποιητικό που κατέχει - να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό με παραπλανητικό τρόπο ή για μη νόμιμη χρήση - να επικαλείται την πιστοποίηση όταν δεν ισχύει το πιστοποιητικού του ή όταν το πιστοποιητικό βρίσκεται σε αναστολή Ο Φορέας ασκεί έλεγχο σχετικά με τη χρήση των πιστοποιητικών από τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα είτε μέσω των καταγγελιών που γίνονται σε αυτόν είτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού που αφορά το εν λόγω Σχήμα ΠΕΙ. Όλες οι περιπτώσεις κακής χρήσης που εντοπίζονται από τον Φορέα καταγράφονται αξιολογούνται και υλοποιούνται σχετικές ενέργειες, το σχετικό αρχείο τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης προς αξιολόγηση Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών Προβλέπεται ανάκληση των πιστοποιητικών στην περίπτωση που γίνεται κακή χρήση τους, όπως αναφέρεται ρητά στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης που είναι και αρμόδιο για την διαχείριση των καταγγελιών. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ανακοινώνει στο Πιστοποιημένο Πρόσωπο εγγράφως και αιτιολογημένα την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού του. Ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στον Φορέα το επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού που έχει παραλάβει ενώ ο Φορέας ενημερώνει άμεσα το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων. Σελίδα 13 από 14

14 1.16 Έλεγχος Τροποποιήσεων και ενημέρωση Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα καθώς και κάθε είδους εμπλεκόμενοι με τη δομή πιστοποίησης του Φορέα, ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στο σύστημα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής μέσω του δικτυακού τόπου του Φορέα. Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού ο Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους Υποψήφιους ή/και τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα μέσω του δικτυακού του τόπου ή αν αυτό απαιτείται μέσω μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των Εξεταστικών Κέντρων 1.17 Τηρούμενα αρχεία πιστοποιούμενων Ο Φορέας τηρεί σε αρχεία όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για όλη τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών συν ένα χρόνο Γενικός Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιούμενου Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδέχονται και να τηρούν τον γενικό κώδικα δεοντολογίας (ο οποίος βασίζεται στον ενδεικτικό κώδικα δεοντολογίας που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του ΕΣΥΔ ΚΟ ΣΧΗΠΡΟΣ/01/02/ ) Σύμφωνα με τον Γενικό Κώδικα Δεοντολογίας ο πιστοποιημένος θα πρέπει: Α) να ενεργεί επαγγελματικά και ηθικά Β) να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος Γ) να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες δεν έχει την ικανότητα Δ) να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων Ε) να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους Ζ) να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση Η) να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια Θ) να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας Ι) να τηρεί πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας του. Σελίδα 14 από 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 23 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Έκδοση 01 / 01-10-2014 Σελ. 1 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Τροποποιήσεις Αναθεωρήσεις... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 2014. All rights reserved Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Βασικός Κανονισμός Πιστοποίησης/Ελέγχου απευθύνεται στους πελάτες για πιστοποίηση/έλεγχο προϊόντωνυπηρεσιών-διεργασιών, και είναι δημόσια διαθέσιμος. 1.1.2. Η TÜV

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Προσοχή: τo αρχείo μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2014 Έκδοση 04.1 ΕΚΔΟΣΗ 2.7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ιούνιος 2014 Έκδοση 04.1 ΕΚΔΟΣΗ 2.7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Ιούνιος 2014 Έκδοση 04.1 ΕΚΔΟΣΗ 2.7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@ecdl.gr, www.ecdl.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα