K 05.4 έκδοση ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ"

Transcript

1 K 05.4 έκδοση ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

2 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον Key CERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο Key CERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. Σελίδα 2 από 14

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίου Ορισμοί Διεργασία Πιστοποίησης Αίτηση Δημιουργία Προσωπικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Υποψηφίου προς Πιστοποίηση Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου Μέθοδος Αξιολόγησης του Υποψηφίου Διαδικασία Αξιολόγησης του Υποψηφίου Ενστάσεις, παράπονα, αμφισβητήσεις Αναβαθμολόγηση Τεστ Έκδοση Πιστοποιητικού Ανανέωση και επέκταση της ισχύος του Πιστοποιητικού Μεταβολές στις απαιτήσεις Πιστοποίησης Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Κακή χρήση των Πιστοποιητικών Πληροφορικής Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών Έλεγχος Τροποποιήσεων και ενημέρωση Τηρούμενα αρχεία πιστοποιούμενων Γενικός Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιούμενου *Προσάρτημα Κανονισμού ειδικά για κάθε Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας Σελίδα 3 από 14

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων και των επαγγελματικών ικανοτήτων. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - Key CERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται κυρίως από τον τομέα της εκπαίδευσης με σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της αγοράς και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο Key CERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης ποιότητας κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ISO 17024:2012 και ISO 9001:2008. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της υπ αριθμόν Α/25081/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης. 1. Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίου Ο κανονισμός αυτός αποτελεί το εγχειρίδιο του Υποψηφίου και περιγράφει το σύνολο των κανόνων και των υποχρεώσεων του Φορέα και του Υποψηφίου προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις του Key CERT σύμφωνα με τα πρότυπα και την νομοθεσία. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλα έγγραφα του Φορέα που επηρεάζουν την λειτουργία των εξετάσεων ο υποψήφιος ενημερώνεται άμεσα μέσα από τον επίσημο Δικτυακό τόπο του Φορέα που είναι και ο αρμόδιος για την σύνταξη και την έκδοση του κανονισμού αυτού. Στην ιστοσελίδα του Φορέα υπάρχει ειδική καταχώρηση για όλα τα θέματα που αφορούν τους Υποψηφίους. 1.1 Ορισμοί Στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς και τις σχετικές οδηγίες αναφοράς μαζί με τους ορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετη ορολογία μπορεί να βρεθεί στις Διαδικασίες και τα Εγχειρίδια/Κανονισμούς του Συστήματος. Διεργασία Πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες με βάση τις οποίες ο οργανισμός πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ικανότητα ενός ατόμου να πληροί καθορισμένες απαιτήσεις γνώσεων. Στην διεργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται η αίτηση για πιστοποίηση, η αξιολόγηση, η απόφαση για πιστοποίηση, η επιτήρηση, η ανανέωση της πιστοποίησης και η χρήση των σημάτων πιστοποίησης. Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ): Σχήμα αξιολόγησης με βάση το οποίο πιστοποιούνται καθορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες προσώπων. Σύστημα Πιστοποίησης: Το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης όπως προβλέπεται από το Σχήμα Πιστοποίησης που οδηγεί στην απονομή ενός πιστοποιητικού ικανότητας συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησής του. Παράπονο: Αίτημα προερχόμενο από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που σχετίζονται με την διεργασία πιστοποίησης, στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της έφεσης. Έφεση: Κάθε αίτημα για την άρση μιας απόφασης Πιστοποίησης. Σελίδα 4 από 14

5 Αξιολόγηση: Διεργασία που επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης με την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών μέτρησης. Εξέταση: Μέρος της διεργασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς μέτρησης και τη χρήση γραπτών, πρακτικών και άλλων μεθόδων. Εξεταζόμενος (Υποψήφιος) : Το πρόσωπο που υπόκειται σε αξιολόγηση Πιστοποιούμενο Πρόσωπο : Το πρόσωπο που ολοκληρώνει με επιτυχία την διαδικασία αξιολόγησης Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο που διαθέτει τα προσόντα και την ικανότητα να διεξάγει την εξέταση στο εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο και υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης στο τέλος κάθε εξεταστικής διαδικασίας. Προσόν: Δυνατότητα ενός ατόμου να ικανοποιήσει καθορισμένες απαιτήσεις αποδεικνυόμενη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εμπειρία. Ικανότητα: Επιδεικνυόμενη δυνατότητα για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόδειξη των χαρακτηριστικών ενός ατόμου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός Σχήματος Πιστοποίησης. Εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ): Ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για το εφαρμοζόμενο Σχήμα ΠΕΙ (π.χ. της ΚΥΑ Α/25081/ για την Χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ). Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο του Ε.Κ που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ Εξεταστικού Κέντρου και Key CERT καθώς και για ο,τι αφορά τον Φορέα Πιστοποίησης μέσα στο Ε.Κ, σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου. Τεστ: Η εξέταση για την κάθε ενότητα του Key CERT που εξετάζει τις γνώσεις του Εξεταζόμενου στη συγκεκριμένη ενότητα. Πιστοποιητικό: Το έγγραφο που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων για ένα συγκεκριμένο Σχήμα ΠΕΙ του Key CERT. Επιτηρητής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και παρευρίσκεται στις εκάστοτε εξετάσεις, υπεύθυνος για την σωστή διενέργεια των Εξετάσεων και τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης. Επιθεωρητής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και διεξάγει επιθεωρήσεις στα Εξεταστικά Κέντρα την ώρα των εξετάσεων. Ελεγκτής: Το άτομο που ορίζει ο Key CERT και διεξάγει έλεγχο στα Εξεταστικά Κέντρα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, όπως επίσης και περιοδικούς ελέγχους σε Κέντρα που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Επιθεώρηση: Έλεγχος που πραγματοποιείται την ώρα των εξετάσεων από τους Επιθεωρητές του Key CERT χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Θέματα Εξετάσεων (Questin Test Base, QTB): Η Βάση με τις ερωτήσεις των εξετάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα TEST. Cert Client: Αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα όπου ο Υποψήφιος εξεταζόμενος εξετάζεται στην πραγματική εφαρμογή. Cert Base: Η εφαρμογή όπου γίνεται η διαχείριση των εξετάσεων για την εκάστοτε ημερομηνία εξέτασης από τα Εξεταστικά Κέντρα. Cert Admin: Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση τα Εξεταστικά Κέντρα και οι Υπάλληλοι του Key CERT στην διεύθυνση του διαδικτύου https://www.keycert.gr/exams KEYCERT IT Initial: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει από 1 έως 5 από τα ακόλουθα τεστ: Σελίδα 5 από 14

6 Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει 4 τεστ τηρώντας τους παρακάτω κανόνες: 3 Υποχρεωτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου-Υπολογιστικά Φύλλα- Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 Ενότητα επιλογής: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic Plus: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω 6 θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει και τα 6 παρακάτω τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Expert: Το KEYCERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Wrd), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Pwer Pint). KEYCERT IT Specialist: Τα πιστοποιητικά KEYCERT IT Specialist πιστοποιούν ότι, οι κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής: WEB DESIGNER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WEB DEVELOPER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ GRAPHICS DESIGNER E-COMMERCE WEB DEVELOPER AutCAD 2D (Autdesk AutCAD 3D (Autdesk) 3D STUDIO MAX Design (Autdesk) ArcGIS (Marathn Data Systems) AUTO-ΔΟΜΗΣΗ (ΑRT Δ.Π.Δ.) ΠΟΛΗ για Windws (CivilTech) ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (CivilTech) All Plan (CivilTech) Micrsft Prject JAVA Develper Visual C++ Develper Visual C# Develper Visual Basic Develper PHP/MySQL Develper Javascript Develper Adbe Phtshp Designer Σελίδα 6 από 14

7 Adbe Premiere Editr Adbe After Effects Designer Adbe Illustratr Designer Adbe In-Design Designer Adbe Flash Designer Crel Draw Designer Windws Server 2008 Expert SPSS Expert KeyCERT Specialist Πρακτιική γραμματείας KeyCERT Specialist Τυφλό σύστημα KeyCERT Specialist Διοίκηση επιχειρήσεων KEYCERT KidIT: Το KEYCERT KidIT πιστοποιεί παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικού) και περιλαμβάνει 4 επίπεδα. Preliminary Intermediate Lwer Advanced KEYCERT Prfessinal: Τα πιστοποιητικά KEYCERT Prfessinal πιστοποιούν Επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν κλάδους και ειδικότητες σε τεχνικά και άλλα επαγγέλματα υπηρεσιών και αφορούν πολλούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής πιστοποιήσεις με τη προοπτική ο κατάλογος να μεγαλώνει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Key CERT Prfessinal Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Υπεύθυνος Επισιτιστικών Τμημάτων Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Οροφοκομίας Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Υποδοχής (Receptinist) Key CERT Prfessinal Διαχειριστής Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Key CERT Prfessinal Πρόληψη Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα 1.2 Διεργασία Πιστοποίησης Η διεργασία περιλαμβάνει την διαχείριση των αιτημάτων των υποψηφίων την ένταξή τους στο κεντρικό διαχειριστικό σύστημα των εξετάσεων, την υλοποίηση των εξετάσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, την απονομή των πιστοποιητικών και την παρακολούθηση της επάρκειας των υποψηφίων. Για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης ο Key CERT (στο εξής: Φορέας): - Διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη των σχημάτων πιστοποίησης - Διαθέτει ένα κεντρικά ελεγχόμενο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα των σχημάτων πιστοποίησης, τα αιτήματα των υποψηφίων, τα προγράμματα των εξετάσεων, τα δεδομένα των εξετάσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τις αποφάσεις πιστοποίησης, τα παράπονα, τις ενστάσεις και τις εφέσεις της διαδικασίας και των αποφάσεων πιστοποίησης. - Συνεργάζεται με Εξεταστικά Κέντρα για την υλοποίηση των εξετάσεων τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση των εξετάσεων - Διαθέτει εξωτερικούς συνεργάτες Επιτηρητές οι οποίοι πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια και κύρια αρμοδιότητά τους είναι η επιτήρηση της σωστής διεξαγωγής των εξετάσεων Σελίδα 7 από 14

8 - Διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό για την διερεύνηση των ενστάσεων των παραπόνων και των εφέσεων - Αναθέτει σε εξουσιοδοτημένα ικανά πρόσωπα την ευθύνη της έκδοσης των αποφάσεων πιστοποίησης - Διαθέτει ένα Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων πιστοποίησης. Στην ιστοσελίδα του Φορέα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα σχήματα και την διαδικασία πιστοποίησης. Ο Φορέας οφείλει να γνωστοποιήσει στον υποψήφιο τον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου, όπου περιγράφονται πλήρως οι υποχρεώσεις των υποψηφίων και του Φορέα. Για την απονομή της πιστοποίησης ο Φορέας : - Διαθέτει ένα Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα (ΚΕΔΙΣΠ) και ένα Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξετάσεων (ΑΣΕ) το οποίο διαθέτει εκτός των άλλων την υποδομή της αξιολόγησηςβαθμολόγησης των εξετάσεων το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία μόνιμου προσωπικού του Φορέα - Συνεργάζεται με εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες κατάλληλες υποδομές και έχουν την αρμοδιότητα του προγραμματισμού των εξετάσεων, της παραλαβής των αιτημάτων των υποψηφίων, της καταχώρησης των στοιχείων των αιτήσεων στο ΚΕΔΙΣΠ, την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια των εξετάσεων, της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων - Συνεργάζεται με ένα σώμα επιτηρητών οι οποίοι διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων και παρίστανται στην αίθουσα καθ όλη την διάρκειά τους - Έχει αναθέσει την ευθύνη της απόφασης πιστοποίησης και της έκδοσης των πιστοποιητικών σε κατάλληλο προσωπικό - Έχει αναθέσει την ευθύνη της επιτήρησης της εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης σε ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης - Για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και της συνεχιζόμενης επάρκειας του λογισμικού ο Φορέας έχει αναθέσει υπεργολαβικά τον έλεγχο και την συντήρησή τους σε κατάλληλο συνεργάτη. Στις επόμενες παραγράφους δίνεται μία περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης από την φάση της αίτησης του υποψηφίου μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού και την παρακολούθηση της επάρκειας των πιστοποιημένων προσώπων. 1.3 Αίτηση Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις πρέπει να απευθυνθεί σε ένα από τα Εξεταστικά Κέντρα του Φορέα και να δηλώσει συμμετοχή στις προγραμματισμένες ημερομηνίες εξέτασης υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη αίτηση. Ο Φορέας εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των υποψηφίων στις εξετάσεις. Δεν τίθενται κανενός είδους περιορισμοί, προϋποθέσεις ή πάσης φύσεως κίνητρα, όπως προσφορά εκπαίδευσης ή εργασίας κά, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις (εκτός της περίπτωσης όπου τίθεται κίνδυνος της αμεροληψίας του φορέα). Σε περίπτωση όπου ο εξεταζόμενου ΑΜΕΑ, συμπληρώνει την αντίστοιχη επιλογή στην Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (Ε_Κ_05_1) και δίνει το ανάλογο χαρτί στον φορέα. Ο φορέας στη συνέχεια αναλαμβάνει τον ορισμό της εξέτασης του σε εξεταστικό κέντρο που διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Η διαδικασία επιλογής Ε.Κ. γίνεται μέσω του συστήματος στο οποίο αναγράφεται αν το Ε.Κ. μπορεί να πραγματοποιήσει εξετάσεις σε ΑΜΕΑ. Επιπλέον στον εξεταζόμενο δίνονται 15 λεπτά επιπλέον χρόνο για κάθε εξεταστική ενότητα για να ολοκληρώσει τις εξετάσεις. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίου στις εξετάσεις σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος έχει δεχθεί εκπαίδευση από τον Ελεγκτή για διάστημα δύο χρόνων πριν από την πραγματοποίηση των Σελίδα 8 από 14

9 εξετάσεων. Ο Ελεγκτής και ο υποψήφιος δεσμεύονται να αναφέρουν τέτοιο περιστατικό σε περίπτωση που προκύψει προκειμένου να αναδρομολογηθεί η εξέτασή του. Όλα τα αιτήματα των υποψηφίων εξετάζονται αναλυτικά και στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία για την παροχή υπηρεσιών σε κάποιον υποψήφιο η απόρριψη της αίτησής του τεκμηριώνεται πλήρως και ο υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί για τον λόγο μη παροχής της υπηρεσίας από το εξεταστικό κέντρο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να επικοινωνήσει περεταίρω με τον φορέα, στην ιστοσελίδα του φορέα υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας η οποία προωθείται στον υπεύθυνο του συστήματος διαχείρισης του Φορέα. Στην περίπτωση που εργαζόμενος εξεταστικού κέντρου ή άλλο σχετιζόμενο με τον φορέα πρόσωπο υποβάλει αίτημα συμμετοχής σε εξετάσεις υποχρεούται να δηλώσει ενυπογράφως την σχέση εργασίας με το εξεταστικό κέντρο ή την σχέση με τον Φορέα. Οι αιτήσεις των προσώπων αυτών προωθούνται στον Φορέα ο οποίος αποφασίζει για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να εξασφαλιστεί η αμεροληψία της διαδικασίας πιστοποίησης. Ο Φορέας παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης χωρίς προϋποθέσεις εκπαίδευσης εκτός εάν αυτό αποτελεί ειδική απαίτηση του σχήματος πιστοποίησης και προβλέπεται στην Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του σχήματος. Σε κάθε υποψήφιο δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες από μια διαφορετικές ενότητες κατά την ίδια ημέρα. Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία εξέτασης και το χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση λογισμικό εξέτασης, μπορεί να αναζητήσει κανείς στην ιστοσελίδα του Φορέα. Κατά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος παραλαμβάνει ενυπογράφως τον παρόντα γενικό κανονισμό πιστοποίησης, τον κατά περίπτωση ειδικό κανονισμό του σχήματος πιστοποίησης, αν προβλέπεται, και τον αριθμό μητρώου του. Ο υποψήφιος παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου την οποία φέρει μαζί του όταν προσέρχεται στις εξετάσεις. Μέσα στην αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει ότι : 1. Έλαβα υπόψη μου και αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης Υποψηφίου του KeyCERT, τον οποίο και παρέλαβα από το πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο KeyCERT. 2. Θα τηρώ τον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου του KeyCERT και θα ενημερώνομαι για τυχόν αλλαγές μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου. 3. Τα στοιχεία που έχω δηλώσει στην παρούσα αίτηση καθώς και όλα τα στοιχεία που απορρέουν από την όλη εξεταστική διαδικασία στο φορέα KeyCERT, μπορούν να διατεθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με σκοπό την καταχώρησή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την αίτηση είναι ορθές και σύμφωνες με τα πιστεύω µου. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση που είμαι υπαίτιος για την διαρροή λανθασμένων πληροφοριών ή την αποκάλυψη σχετικών απαιτούμενων πληροφοριών, ο φορέας KeyCERT διατηρεί το δικαίωμα της εξαίρεσής ή διαγραφής μου από το Μητρώο του. Ακόμα δεν θα χρησιμοποιήσω το πιστοποιητικό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα σε τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού θα το επιστρέψω, άμεσα, στον Φορέα. Επίσης οφείλω σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία είχαν δηλωθεί όταν έκανα την πρώτη µου αίτηση, να ενημερώσω μετά την πιστοποίησή μου έγκαιρα το KeyCERT, διαφορετικά φέρω την ευθύνη για πιθανό αποκλεισμό μου από το Μητρώο του KeyCERT. 1.4 Δημιουργία Προσωπικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Υποψηφίου προς Πιστοποίηση Ο Υπεύθυνος εξεταστικής διαδικασίας του Ε.Κ. ανασκοπεί τα στοιχεία της αίτησης και καταχωρεί τα στοιχεία της στο ΚΕΔΙΣΠ, όπου ο υποψήφιος αποκτά έναν αριθμό μητρώου ο οποίος αναγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί την ταυτότητα του υποψηφίου για την συμμετοχή του στις εξετάσεις στις οποίες δεν μπορεί να συμμετέχει χωρίς την χρήση του. Με την Σελίδα 9 από 14

10 έκδοση του κωδικού αριθμού το ΚΕΔΙΣΠ δημιουργεί ένα προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο για τον υποψήφιο το οποίο περιέχει: τον αριθμό μητρώου του τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου το πεδίο της αιτούμενης πιστοποίησης στοιχεία για την φυσική επικοινωνία με τον υποψήφιο στοιχεία για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τον υποψήφιο εφόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα αποτελούσαν κίνδυνο για την αμεροληψία της απόφασης (εργαζόμενος στο εξεταστικό κέντρο, εργαζόμενος στον Φορέα, πρόσωπο που έχει συγγενική σχέση με εργαζόμενο στον φορέα) και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών Το αρχείο αυτό ενημερώνεται με κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τον υποψήφιο σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας του με τον Φορέα. Κάθε φορά που ο υποψήφιος περνάει με επιτυχία μια ενότητα (όταν αυτό προβλέπεται από το σχήμα πιστοποίησης), συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού του αρχείου και όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξεταστική διαδικασία για ένα σχήμα πιστοποίησης, δρομολογείται η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 1.5 Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του υποψηφίου αποτελεί βασική υποχρέωση του Φορέα. Ο Φορέας διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτά στη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης και οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η διαφύλαξη του απορρήτου προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην παράγραφο 13 του νόµου 2472/ Μέθοδος Αξιολόγησης του Υποψηφίου Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας χρησιμοποιείται ηλεκτρονική μέθοδος εξέτασης με χρήση εφαρμογών λογισμικού. Πρόκειται για ένα εξεταστικό σύστημα που χρησιμοποιεί αυτόματη διόρθωση βαθμολόγηση του υλικού των απαντήσεων του εξεταζομένου και άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων αυτού για κάθε αντικείμενο εξέτασης, ξεχωριστά και διακεκριμένα μεταξύ τους. Το εν λόγω Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης (CERT CLIENT) βασίζεται σε τεχνολογία διόρθωσης με χρήση πραγματικής εφαρμογής. Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης περιλαμβάνει Βάση Ερωτήσεων (QTB) με ειδικά διαμορφωμένες θεματικές λίστες για κάθε ενότητα που καλύπτει το σχήμα πιστοποίησης. Το ΑΣΕ αποτελεί μέρος του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Πιστοποίησης (CERT ADMIN). Μέσω του ΚΕΔΙΣΠ (CERT ADMIN) ενημερώνεται το αρχείο του υποψηφίου με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το ΑΣΕ (CERT CLIENT). Η γλώσσα των εξετάσεων είναι η Ελληνική. 1.7 Διαδικασία Αξιολόγησης του Υποψηφίου Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο 20 λεπτά πριν από την έναρξη της προγραμματισμένη ώρας εξέτασης και να έχουν απαραίτητα μαζί τους το αντίγραφο της αίτησης και επίσημο τεκμήριο της ταυτοπροσωπίας τους (ταυτότητα ή διαβατήριο). Ο αρμόδιος του εξεταστικού κέντρου σε συνεργασία με τους επιτηρητές φροντίζει για την ταυτοποίηση των υποψηφίων και την τοποθέτησή τους στις θέσεις του εξεταστικού κέντρου. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους για την χρήση του λογισμικού των εξετάσεων. Όταν εξασφαλιστεί η πρόσβαση των υποψηφίων στη βάση δεδομένων του εξεταστικού κέντρου οι υποψήφιοι πληκτρολογούν τον κωδικό τους και αποδεσμεύεται για τον κάθε υποψήφιο η σειρά των θεμάτων στα οποία θα εξεταστεί. Στη διάρκεια των εξετάσεων στην αίθουσα παρευρίσκονται μόνο οι επιτηρητές. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια δυσλειτουργία ο υπεύθυνος επιτηρητής ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου ο οποίος προβαίνει σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες. Ο Φορέας αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τις απαιτήσεις του κατά περίπτωση Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Η εξεταστέα ύλη προέρχεται από τις μαθησιακές Σελίδα 10 από 14

11 ενότητες που προσδιορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο σχετικό Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού. Ο χρόνος εξέτασης, το είδος και ο αριθμός των ερωτήσεων προσδιορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο σχετικό Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των εξετάσεων είναι διαθέσιμες διαφορετικές ισοδύναμες σειρές ερωτήσεων. Κατά την εξέταση το ΚΕΔΙΣΠ εξασφαλίζει ότι η επιλογή της σειράς ερωτήσεων είναι τυχαία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξετάσεις για δεύτερη φορά στο ίδιο θεματικό αντικείμενο το ΚΕΔΙΣΠ εξασφαλίζει ότι η σειρά ερωτήσεων της πρώτης εξέτασης δεν χρησιμοποιείται για τον ίδιο υποψήφιο κατά την επαναληπτική εξέταση. Για να διασφαλιστεί επιπλέον η αντικειμενικότητα της εξέτασης ο βαθμός επικάλυψης των διαφορετικών θεμάτων εξέτασης ανά γνωστικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το 50% με κάθε άλλο. Βάση επιτυχίας είναι η επιτυχής κάλυψη του 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας της κάθε ενότητας εκτός αν άλλως ορίζεται από το σχήμα πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει μία ή περισσότερες ερωτήσεις και να επανέλθει για να τις απαντήσει μετά την τελευταία ερώτηση του τεστ, κάτι το οποίο ισχύει για όλες τις ενότητες εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται σε μορφή λίστας όλες οι ερωτήσεις που προσπέρασε και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος εξέτασης, του δίνεται η ευκαιρία να τις απαντήσει. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα από τη στιγμή που δοθούν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της ενότητας ή με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης. Ο υποψήφιος, με τη λήξη της εξέτασης καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Αξιολόγησης της Εξέτασης. Εφόσον ο υποψήφιος τερματίσει την εξέταση πριν τον προβλεπόμενο χρόνο λήξης της, και υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις, αυτές θεωρούνται αυτόματα λανθασμένες. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την σχετική φόρμα αξιολόγησης των εξετάσεων και αποχωρούν άμεσα από το εξεταστικό κέντρο. 1.8 Ενστάσεις, παράπονα, αμφισβητήσεις Όλες οι ενστάσεις, οι προσφυγές και τα παράπονα καταγράφονται, διερευνώνται αναλύονται και αντιμετωπίζονται με κατάλληλες κατά περίπτωση διορθωτικές ενέργειες ενώ ταυτόχρονα διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρμογής προληπτικών ενεργειών έτσι ώστε να παρεμποδιστεί η επανάληψή τους. Ο Φορέας διατηρεί αρχεία έντυπα ή/και ηλεκτρονικά για όλες τις ενστάσεις που δέχεται κατά των αποφάσεών του, τις οποίες και εξετάζει. Οι ενστάσεις μπορεί να προέρχονται από αιτούντες, εξεταζόμενους, πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί, εργοδότες των πιστοποιηθέντων καθώς και άλλα μέρη (επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ) και σχετίζονται με τη διεργασία πιστοποίησης. Ειδικότερα οι ενστάσεις καταγγελίες αφορούν: - Τη διενέργεια των εξετάσεων - Τα κριτήρια αξιολόγησης - Την έκδοση ή μη πιστοποιητικών - Τις πολιτικές και τις διαδικασίες πιστοποίησης Ενστάσεις, παράπονα και αμφισβητήσεις συλλέγει ο Φορέας στο τέλος κάθε εξέτασης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που καλείται να συμπληρώσει ο υποψήφιος μέσω του CERT CLIENT την οποία διαχειρίζεται το ΚΕΔΙΣΠ και μέσω των εντύπων αξιολόγησης που υποβάλλονται από τους εξωτερικούς του συνεργάτες (επιτηρητές και Εξεταστικά Κέντρα). Ο Φορέας δέχεται ενστάσεις, παράπονα και αμφισβητήσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται αρκεί να είναι γραπτές και πλήρως τεκμηριωμένες. Όλες οι ενστάσεις, τα παράπονα και οι αμφισβητήσεις συγκεντρώνονται καταγράφονται, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Οι ενστάσεις, τα παράπονα και οι αμφισβητήσεις είναι δυνατό να εντοπιστούν πριν την παροχή Σελίδα 11 από 14

12 υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης, κατά την απόφαση πιστοποίησης και κατά τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο των αντίστοιχων τμημάτων που εμπλέκονται διερευνά τα αίτια και προτείνει διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών και την εφαρμογή προληπτικών ενεργειών. Όλες οι ενστάσεις τα παράπονα και οι αμφισβητήσεις τίθενται υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης στην επόμενη συνεδρίασή του το οποίο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που έχουν εφαρμοστεί ή αποφασίζει την περαιτέρω διερεύνηση και εφαρμογή νέων. Ο υποβάλλων την ένσταση το παράπονο ή την αμφισβήτηση ενημερώνεται από τον Γενικό Διευθυντή για την πορεία και το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα απ ευθείας προσφυγής στο Συμβούλιο Πιστοποίησης. Ο φορέας εξετάζει την ένσταση, προβαίνει όπου απαιτείται σε διορθωτικές ενέργειες και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. 1.9 Αναβαθμολόγηση Τεστ Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναβαθμολόγηση σε ένα ή περισσότερα tests και μέσω της διαδικασίας ενστάσεων, παραπόνων, αμφισβητήσεων εξετάζεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που μέσα από τους μηχανισμούς αυτοελέγχου του οργανισμού διαπιστωθεί μη συμμόρφωση η οποία οδήγησε σε εσφαλμένη απόφαση πιστοποίησης διερευνάται και τεκμηριώνεται αναλυτικά η μη συμμόρφωση υλοποιούνται οι κατάλληλες κατά περίπτωση διορθωτικές ενέργειες μέρος των οποίων μπορεί να είναι η αναβαθμολόγηση. Το σχετικό αρχείο είναι στην διάθεση του Συμβουλίου Πιστοποίησης προς αξιολόγηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές στην πιστοποίηση ή ανάγκες επανεξέτασης ή αναβαθμολόγησης απαιτείται ενημερώνεται ο υποψήφιος ή ο πιστοποιημένος χρήστης για τις σχετικές ενέργειες Έκδοση Πιστοποιητικού Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης ο αρμόδιος του Φορέα για τη λήψη χορήγησης πιστοποιητικού επιβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και αποφασίζει την έκδοσή του Πιστοποιητικού την οποία καταχωρεί στο ΚΕΔΙΣΠ. Κάθε πιστοποιητικό που χορηγείται από τον Φορέα περιλαμβάνει - Το κωδικό και το ονοματεπώνυμο του πιστοποιούμενου προσώπου - την επωνυμία του Φορέα - το σήμα του ιδιοκτήτη στου σχήματος πιστοποίησης - σήματα άλλων ελεγκτικών φορέων όταν αυτό είναι επιτρεπτό - το σχήμα πιστοποίησης - το πρότυπο πιστοποίησης ή τα έγγραφα αναφοράς για την πιστοποίηση αν αυτό - η μέθοδος αξιολόγησης και είναι κατάλληλα υπογεγραμμένο. Η χρονική ισχύς κάθε πιστοποιητικού καθορίζεται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού που αφορά το εν λόγω Σχήμα ΠΕΙ. Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό παραμένει στην ιδιοκτησία του Φορέα ενώ το Πιστοποιούμενο Πρόσωπο παραλαμβάνει ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου μέσω του Εξεταστικού Κέντρου σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημερολογιακές ημέρες Ανανέωση και επέκταση της ισχύος του Πιστοποιητικού Οι προϋποθέσεις ή / και απαιτήσεις ανανέωσης ή / και επέκτασης της ισχύος του Πιστοποιητικού καθορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού που αφορά το εν λόγω Σχήμα ΠΕΙ. Σελίδα 12 από 14

13 Στην περίπτωση που στα πλαίσια επικαιροποίησης και ανάπτυξης του Σχήματος ΠΕΙ υπάρξει αλλαγή στα δεδομένα και προβλέπεται πρόσθετη ή εκ νέου αξιολόγηση του Πιστοποιούμενου Προσώπου, οι κάτοχοι πιστοποιητικών καλούνται σε συμπληρωματική ή εκ νέου εξέταση προκειμένου να επικαιροποιήσουν - ανανεώσουν το πιστοποιητικό τους Μεταβολές στις απαιτήσεις Πιστοποίησης Σε κάθε περίπτωση αλλαγής στο Σχήμα ΠΕΙ ο φορέας ενημερώνει κατάλληλα τον δικτυακό του τόπο και ανακοινώνει το νέο Σχήμα ΠΕΙ σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων Ο Φορέας διατηρεί Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων το οποίο είναι σε θέση να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εκάστοτε χρήστη: Ονοματεπώνυμο Πιστοποιημένου Προσώπου Αριθμό πιστοποιητικού Σχήμα ΠΕΙ Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού Ημερομηνία αναθεώρησης πιστοποιητικού (αν υπάρχει) Ημερομηνία επαναπιστοποίησης (αν υπάρχει) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί μετά από ενυπόγραφη αίτηση να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων Κακή χρήση των Πιστοποιητικών Κάθε Πιστοποιημένο Πρόσωπο διαθέτει πιστοποιητικό με μοναδικό αριθμό, τον οποίο και δύναται να χρησιμοποιεί για να υποστηρίζει την πιστοποίηση των δεξιοτήτων του στη χρήση συγκεκριμένων και καταγεγραμμένων στο πιστοποιητικό ενοτήτων γνωστικού αντικειμένου. Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν επιτρέπεται: - να παραβαίνει τους όρους του παρόντος Κανονισμό - να επικαλείται την κατοχή του πιστοποιητικού με τρόπο που να θίγει την υπόληψη του Φορέα - να επικαλείται ότι είναι πιστοποιημένος γνώστης αντικειμένων τα οποία δεν καταγράφονται στο πιστοποιητικό που κατέχει - να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό με παραπλανητικό τρόπο ή για μη νόμιμη χρήση - να επικαλείται την πιστοποίηση όταν δεν ισχύει το πιστοποιητικού του ή όταν το πιστοποιητικό βρίσκεται σε αναστολή Ο Φορέας ασκεί έλεγχο σχετικά με τη χρήση των πιστοποιητικών από τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα είτε μέσω των καταγγελιών που γίνονται σε αυτόν είτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του εκάστοτε Σχήματος ΠΕΙ και περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού που αφορά το εν λόγω Σχήμα ΠΕΙ. Όλες οι περιπτώσεις κακής χρήσης που εντοπίζονται από τον Φορέα καταγράφονται αξιολογούνται και υλοποιούνται σχετικές ενέργειες, το σχετικό αρχείο τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης προς αξιολόγηση Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών Προβλέπεται ανάκληση των πιστοποιητικών στην περίπτωση που γίνεται κακή χρήση τους, όπως αναφέρεται ρητά στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης που είναι και αρμόδιο για την διαχείριση των καταγγελιών. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ανακοινώνει στο Πιστοποιημένο Πρόσωπο εγγράφως και αιτιολογημένα την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού του. Ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στον Φορέα το επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού που έχει παραλάβει ενώ ο Φορέας ενημερώνει άμεσα το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων. Σελίδα 13 από 14

14 1.16 Έλεγχος Τροποποιήσεων και ενημέρωση Τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα καθώς και κάθε είδους εμπλεκόμενοι με τη δομή πιστοποίησης του Φορέα, ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στο σύστημα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής μέσω του δικτυακού τόπου του Φορέα. Σε περίπτωση τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού ο Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους Υποψήφιους ή/και τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα μέσω του δικτυακού του τόπου ή αν αυτό απαιτείται μέσω μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των Εξεταστικών Κέντρων 1.17 Τηρούμενα αρχεία πιστοποιούμενων Ο Φορέας τηρεί σε αρχεία όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για όλη τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών συν ένα χρόνο Γενικός Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιούμενου Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδέχονται και να τηρούν τον γενικό κώδικα δεοντολογίας (ο οποίος βασίζεται στον ενδεικτικό κώδικα δεοντολογίας που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του ΕΣΥΔ ΚΟ ΣΧΗΠΡΟΣ/01/02/ ) Σύμφωνα με τον Γενικό Κώδικα Δεοντολογίας ο πιστοποιημένος θα πρέπει: Α) να ενεργεί επαγγελματικά και ηθικά Β) να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος Γ) να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες δεν έχει την ικανότητα Δ) να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων Ε) να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους Ζ) να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση Η) να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια Θ) να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας Ι) να τηρεί πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας του. Σελίδα 14 από 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων 1 από 49 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Αντικείμενο της EQA HELLAS AE 1.3 Η Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ»

DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» Γενικά Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Μόνωσης/ Μονωτή, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ 04 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2.0 - Σεπτέμβριος 2007 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα