ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) i

2 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος... iii Θεσμικό πλαίσιο...iv Περιεχόμενο και διάθρωση του προγράμματος... v Ομάδα έργου... ix Το όραμα και οι αρχές του Δήμου... ix Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου... x Συγκρότηση ιεραρχικού διαγράμματος... xi Οι άξονες, τα μέτρα & οι γενικοί στόχοι του προγράμματος... xi ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ...18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 ΔΙΕΤΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Γενικά Τεχνικές παραδοχές κατάρτισης του Σχεδίου Ανάλυση Δράσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3 ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Γενικά ρηματοδοτικοί Πίνακες για το σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ρηματοδοτικοί Πίνακες, για τις Δράσεις Α Προτεραιότητας ανα άξονα και στο σύνολο ρηματοδοτικοί Πίνακες, για τις Δράσεις Β και Γ Προτεραιότητας ανα άξονα και στο σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.4 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.5 ΤΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...99 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) ii

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος Σύμφωνα µε τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που καταρτίζεται µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί η περιοχή ως ενιαίος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήμου συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο , σε εναρμόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα διετίας, με απώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ήµου: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα που αποκοπεί στη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων που εποπτεύονται από το ήµο. Αποτελεί το διετές πρόγραµµα δράσης του ήµου και των Νοµικών προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα της ηµοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Είναι στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ήµου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ήµου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων και της αρµόδιας υπηρεσίας προγραµµατισµού του. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς (διετούς αυτή τη φορά) επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του διετούς προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) iii

4 Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ήµου, Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διατυπώνει µετρήσιµους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται µέσω της αξιοποίησης συστήµατος δεικτών επίδοσης. Θεσμικό πλαίσιο Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., η οποία τροποποιήθηκε µε την 5694/ απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού και καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του καθώς και των Ετήσιων Προγραμμάτων που το εξειδικεύουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 3. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Α βαθμού 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) iv

5 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού». Περιεχόμενο και διάθρωση του προγράμματος Η διαδικασία που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού για το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Α & Β Φάση), ακολουθεί πιστά τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αφορούν στο περιεχόμενο, στη δοµή και τον τρόπο υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ Α Βαθµού. Για την Α Φάση αντλήθηκαν στοιχεία από τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα του ήµου, το διαδίκτυο, των προηγούμενων Ε.Σ. των Δήμων και Σταυρούπολης καθώς επίσης από τις σχετικές πηγές βιβλιογραφία. Τα αρχικά κείμενα που περιελάμβαναν την περιγραφή και αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης (στην περιοχή του Δήμου και στις Υπηρεσίες του), δόθηκαν - από την ομάδα έργου- προς συζήτηση σε όλες τις Υπηρεσίες και τα Ν.Π. του Δήμου με σκοπό την εκ μέρους τους διατύπωση παρατηρήσεων. Για την Β Φάση δόθηκε το τελικό κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου σε όλες τις Υπηρεσίες και τα Ν.Π. του Δήμου και ζητήθηκε η ανάλυση των γενικών στόχων σε επιμέρους δράσεις, στα πεδία που έχουν αρμοδιότητα. Συνολικά υπάρχουν εννέα βήματα για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Τα παρακάτω πρώτα πέντε βήματα αναφέρονται στην διαδικασία προετοιμασίας, ολοκλήρωσης και έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα στη Β Φάση που αφορούν τον οικονομικό προγραμματισμό και τους δείκτες παρακολούθησης/αξιολόγησης. Αναλυτικά : Βήµα 1: Προετοιµασία και οργάνωση Το πρώτο βήµα αφορά στην προετοιµασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος, µέσω ενεργειών όπως η συγκρότηση της οµάδας έργου, η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δηµοτικής αρχής, η οργάνωση και ο προγραµµατισµός του έργου και η ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών του ήµου. Βήµα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του ήµου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) v

6 Σε αυτό το βήµα περιγράφεται συνοπτικά η γενική, µακροσκοπική εικόνα της περιοχής του ήµου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεµατικό τοµέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός», «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση», «Καθηµερινότητα», «ιακυβέρνηση»). ρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία από άλλες µελέτες που αφορούν στην περιοχή του ήµου αλλά και πηγές όπως η βιβλιογραφία, η αρθογραφία και το διαδίκτυο. Βήµα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του ήµου και των νοµικών προσώπων του ως οργανισµών Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία µε τους προϊστάµενους του ήµου και των Νοµικών Προσώπων, περιέγραψαν και αξιολόγησαν συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε Υπηρεσίας. Βήµα 4: Καθορισµός της στρατηγικής ήµου Σκοποί του βήµατος ήταν α) η διατύπωση του οράµατος και των αρχών λειτουργίας, β) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ήµος µέσω του καθορισµού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, γ) η οµαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την οµάδα έργου σε συνεργασία µε τη ηµοτική αρχή, µε βάση τα: συµπεράσµατα της αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του ήµου, το ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίσιο και τις προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής. Βήµα 5: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες : Το Προγραμματισμού υπέβαλε το Στρατηγικό Σχέδιο στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία και το εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Το ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο, στη συνεδρίαση της 3/9/2012 (αρ. απ.256/2012) Έγινε δηµοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, από τις έως τις , µέσω της επίσημης Ιστοσελίδας του ήµου και ζητήθηκε η συμμετοχή όλων των δημοτών για την υποβολή παρατηρήσεων/σχολίων. Έγινε παρουσίαση του στην Επιτροπή Διαβούλευσης στις 21/9/2012 και ψηφίστηκε ομόφωνα. Επισημάνθηκαν τομείς στους οποίους πρέπει να γίνει περεταίρω εξειδίκευση δράσεων και όλα τα σχόλια μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για να ληφθούν υπόψη, όπου αυτό είναι εφικτό. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) vi

7 Ενημερώθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή για το τελικό κείμενο και ολοκληρώθηκε η Α Φάση του Στραγητικού Σχεδίου. Η κατάρτιση της Β Φάσης του Επιχειρισιακού Προγράµµατος, που αναφέρεται στον Επιχειρησιακό και Οικονοµικό προγραµµατισµό, ολοκληρώνεται µε τα ακόλουθα βήµατα: Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από το Προγραμματισμού με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων από την αρμόδια υπηρεσία. Βήμα 7: Πενταετής (Διετής για την τρέχουσα περίοδο) Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σκοποί του βήματος είναι: Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, εκροές, κλπ. Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Ο πενταετής (διετής) και οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από το Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο και έχει όλα τα δεδομένα της εκάστοτε δράσης. Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, το Προγραμματισμού δημιουργεί συγκεντρωτικούς χρηματοδοτικούς Πίνακες, που αφορούν τους άξονες ανά έτος, την πηγή χρηματοδότησης τους αλλά και την προτεραιότητα των δράσεων. Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) vii

8 Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος &Τελικές Ενέργειες Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες : έγκριση από το Δ.Σ. του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Προγραμματισμού. υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις. έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ). Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) viii

9 Ομάδα έργου Με την αριθμ /1520/ απόφαση του Δημάρχου συγκροτήθηκε η διεπιστημονική ομάδα έργου με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την σύνταξη σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Αυτή αποτελείται από τους: 1. Σπανού Μαρία, προϊσταμένη Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, ως υπεύθυνη της ομάδας και προεδρεύοντα. 2. Κάρτη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΔΕΥΑΞ. 3. Τερζόγλου Μελέτη, προϊστάμενο τος Μελετών & Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ξ. 4. Παυλίδη Πέτρο, προϊστάμενο τος Προγραμματισμού. 5. Συμεωνίδου Παρθενόπη, προϊσταμένη τος Μελετών & Ε.Ε. Δ.Ε Σταυρούπολης & Μύκης. 6. Μπαμπάτσο Αθανάσιο, προϊστάμενο τος Πρασίνου. 7. Μαυρομάτη Αικατερίνη, υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Δήμου. 8. ρηστίδου Βασιλική, υπάλληλο του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας& Αλληλεγγύης. 9. Θεοδοσάκη αράλαμπο, υπάλληλο του τος Οικονομικών. 10. ρυσαφίδη Σωτήρη, υπάλληλο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας. 11. Πεταλά Κλεοπάτρα, υπάλληλο τος Κοινωνικής Πολιτικής & Εκπαίδευσης. 12. Πανδρακλάκη Θανάση, υπάλληλο του Δήμου. 13. Τσακμάκη Ιωάννη, υπάλληλο της του τμήματος καθαριότητας. 14. Τσορμπατζίδη Βασίλη, υπάλληλο της Δ.Ε. Σταυρούπολης. 15. Αθανασιάδη Ιωάννη, υπάλληλο της Δ.Ε. Σταυρούπολης. Τις εργασίες της ομάδας έργου υποστήριξε το Προγραμματισμού του Δήμου και τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών τις είχε η Εκτελεστική Επιτροπή. Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου Δήμου, για την περίοδο , για να είναι ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, θα πρέπει να στηρίζεται στις εξής παραμέτρους: Τις πολιτικές δεσμεύσεις και τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) ix

10 Στις διαπιστώσεις και τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Δήμου για τα δυνατά και αδύνατα σημεία αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που χαρακτηρίζουν το Δήμο (SWOT ανάλυση), Στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχει το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, στο πλαίσιο της Δ Προγραμματικής Περιόδου, Στον ρεαλισμό ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού όσον αφορά τον τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό. Αποστολή: Η αποστολή ενός Δήμου, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είναι: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». Όραμα: Ο, σε συνέχεια με το προηγούμενο Επιχειρησιακό του Σχέδιο, οραματίζεται το μέλλον του ως: Ένα ΔΗΜΟ που νοιάζεται για τους πολίτες του, με συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των Υπηρεσιών που προσφέρονται. Ένα ΔΗΜΟ τεχνολογικά πρωτοπόρο και οικονομικά ισορροπημένο. Ένα ΔΗΜΟ που προωθεί την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, με ευαισθησία για το περιβάλλον. Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, με αντικείμενο: i. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. ii. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου iii. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του) iv. τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) x

11 Συγκρότηση ιεραρχικού διαγράμματος Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του Δήμου. Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της στρατηγικής. Κατά συνέπεια, το όραμα του Δήμου θα αναλύεται σε Άξονες προτεραιότητας. Οι Άξονες αναλύονται σε Μέτρα και κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Στόχους, δηλαδή: Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων, Στόχων Οι άξονες, τα μέτρα & οι γενικοί στόχοι του προγράμματος Στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και µε απώτερο στόχο την υλοποίηση του οράματος του Δήμου, διαμορφώνεται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα , που δομείται πάνω σε τέσσερεις (4) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε µια σειρά από μέτρα και γενικούς στόχους. Για την πραγματοποίηση των γενικών στόχων έχουν καταρτιστεί,, στην Β Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (που ακολουθεί),, ξεχωριστά σχέδια δράσης από την κάθε αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση/υλοποίηση τους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν μερικές τροποποιήσεις/βελτιώσεις στους γενικούς στόχους σε σχέση με το Στρατηγικό Σχέδιο, οι οποίες προέκυψαν μέσα από τη διαβούλευση και για το λόγο αυτό αναπτύσσονται ξανά πλήρως. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xi

12 ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον Μέτρο 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Μέτρο 1.3: Μεταφορική Υποδομή Κυκλοφορία Στάθμευση - Συγκοινωνία Μέτρο 1.4: Υποδομές βασικών δικτύων : Ύδρευσης Αποχέτευσης ς Επικοινωνιών Μέτρο 1.5: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και καθαριότητα Δήμου Μέτρο 1.6: Ασφάλεια - Πολιτική Προστασία ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική πρόνοια Μέτρο 2.2: Παιδεία / Νεολαία Μέτρο 2.3: Αθλητισμός Μέτρο 2.4: Πολιτισμός Μέτρο 2.5: Δια βίου Μάθηση ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ Μέτρο 3.1: Ενίσχυση Απασχόλησης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μέτρο 3.2: Τουρισμός Μέτρο 3.3: Οικονομικές δραστηριότητες για την αξιοποίηση φυσικών πόρων & Αγροτικής παραγωγής ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο 4.1: Διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία, ποιότητα και αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Μέτρο 4.2: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη Μέτρο 4.3: Δραστηριότητες και συνεργασίες Δήμου Μέτρο 4.4: Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή Μέτρο 4.5: Οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xii

13 Άξονας Ι : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Άξονας ΙΙ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Άξονας ΙΙΙ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ Άξονας IV : Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον Μέτρο 2.1 : Υγεία και Κοινωνική πρόνοια Μέτρο 3.1 : Ενίσχυση Απασχόλησης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μέτρο 4.1 : ιοίκηση, οργάνωση, λειτουργία, ποιότητα και αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Μέτρο 1.2 : Οικιστική και Πολεοδοµική Ανάπτυξη Μέτρο 2.2 : Παιδεία - Νεολαία Μέτρο 3.2 : Τουρισμός Μέτρο 4.2 : Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Μέτρο 1.3 : Μεταφορική Υποδομή Κυκλοφορία Στάθμευση - Συγκοινωνία Μέτρο 2.3 : Αθλητισµός Μέτρο 3.3 : Οικονομικές δραστηριότητες για την αξιοποίηση φυσικών πόρων & Αγροτικής παραγωγής Μέτρο 4.3 : Δραστηριότητες και συνεργασίες Δήμου Μέτρο 1.4 : Υποδομές βασικών δικτύων : Ύδρευσης Αποχέτευσης ς Επικοινωνιών Μέτρο 2.4 : Πολιτισµός Μέτρο 4.4 : Υλικοτεχνική Υποδομή Μέτρο 1.5 : Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και καθαριότητα Δήμου Μέτρο 2.5 : Δια βίου Μάθησης Μέτρο 4.5 : Οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου Μέτρο 1.6 : Ασφάλεια-Πολιτική Προστασία Η διάρθρωση των Αξόνων & Μέτρων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xiii

14 ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον 1.1.1:Προώθηση ενεργειών βελτίωσης, προστασίας και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος 1.1.2:Προώθηση ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα :Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων 1.2.2:Προώθηση έργων αναπλάσεων και αναβάθμισης των δύο πόλων της πόλης, των γειτονιών και των Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων 1.2.3:Υλοποίηση έργων για την προστασία και ανάδειξη Παλιάς 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Μεταφορική Υποδομή Κυκλοφορία Στάθμευση - Συγκοινωνία Μέτρο 1.4: Υποδομές βασικών δικτύων : Ύδρευσης Αποχέτευσης ς Επικοινωνιών :Υλοποίηση έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας 1.3.1:Βελτίωση υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας 1.3.2:Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις σε πολεοδομικές ενότητες στο Κέντρο και στις γειτονιές της πόλης 1.4.1:Εξασφάλιση επάρκειας σε ποσότητα και ποιότητα νερού 1.4.2:Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Επέκταση και εκσυγχρονισμός βιολογικού καθαρισμού 1.4.3:Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας Μέτρο 1.5: Διαχείριση στερεών αποβλήτων και καθαριότητα Δήμου 1.5.1:Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.5.2:Προώθηση ενεργειών μείωσηςεπαναχρησιμοποίησηςανακύκλωσης στερεών αποβλήτων Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xiv

15 Μέτρο 1.6: Ασφάλεια - Πολιτική Προστασία 1.6.1:Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 1.6.2:Ανάπτυξη υποδοµών πολιτικής προστασίας 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική πρόνοια Μέτρο 2.2: Παιδεία/ Νεολαία Μέτρο 2.3: Αθλητισμός Μέτρο 2.4: Πολιτισμός 2.1.1:Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας 2.2.1:Αναβάθμιση υπαρχουσών και συμπλήρωση υποδομών εκπαίδευσης 2.2.2:Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την Νεολαία 2.3.1:Αναβάθμιση και αξιοποίηση υφισταμένων υποδομών άθλησης και δημιουργία νέων 2.3.2:Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραµµάτων άθλησης 2.3.3: ηµιουργία κινήτρων για την ενεργή συµµετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσµική λειτουργία 2.3.4:Προώθηση συνεργασιών µε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις 2.4.1:Αξιοποίηση της χρήσης διατηρητέων κτιρίων μέσω της δημιουργίας νέων πολιτιστικών δομών 2.4.2:Αναβάθμιση πολιτιστικών θεσμών και δραστηριοτήτων Δήμου Μέτρο 2.5: Δια βίου Μάθηση 2.5.1:Προώθηση ενεργειών (και σε συνεργασία με άλλους Φορείς), για την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xv

16 3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο 3.1: Ενίσχυση Απασχόλησης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μέτρο 3.2: Τουρισμός Μέτρο 3.3: Οικονομικές δραστηριότητες για την αξιοποίηση φυσικών πόρων & Αγροτικής παραγωγής Μέτρο 4.1: Διαδικασίες διοίκησης Μέτρο 4.2: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Μέτρο 4.3: Δραστηριότητες και συνεργασίες Δήμου 3.1.1:Συμβολή και ενίσχυση πρωτοβουλιών για την αποφυγή του κινδύνου της μείωσης θέσεων εργασίας και αύξηση της ανεργίας 3.1.2:Προώθηση ενεργειών σε συνεργασία με άλλους Φορείς για τη δημιουργία οικονομικών υποδομών 3.2.1:Ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού Αύξηση των επισκεπτών στο Δήμο 3.3.1:Προώθηση ενεργειών για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 4.1.1:Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης 4.1.2:Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης με στόχο την βελτίωση - αναβάθμιση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου 4.1.3:Βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και αναδιοργάνωση των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου 4.1.4:Εφαρμογή συνολικού συστήματος διαχείρισης των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Δήμου 4.2.1:Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών 4.2.2:Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών 4.3.1:Δημιουργία και οργάνωση κατάλληλης δομής για την άσκηση δραστηριοτήτων του Δήμου στον κοινωνικό τομέα 4.3.2:Αναβάθμιση υφισταμένων δομών καθώς και ανάπτυξη νέων με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xvi

17 4.3.3: Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών Μέτρο 4.4: Υλικοτεχνική Υποδομή 4.3.4:Αύξηση των συνεργασιών του Δήμου και αναβάθμιση αξιοποίηση υφισταμένων 4.4.1:Βελτίωση και συντήρηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και απόκτηση νέων 4.4.2:Ευρύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων, Γενικών Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) xvii

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Στην φάση αυτή σχεδιάζεται για κάθε μέτρο και στόχο, το σχέδιο δράσεων. Οι δράσεις είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα καθώς και οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των λοιπών δομών του Δήμου. Με το σύνολο αυτών των έργων σχεδιάζεται η βελτίωση της εικόνας του Δήμου ως σύνολο στη κατεύθυνση υποστήριξης του Στρατηγικού Στόχου. ΑΞΟΝΑΣ: 1.:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ: 1.1. : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΟΣ: : Προώθηση ενεργειών βελτίωσης προστασίας και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος Προετοιμασία προτάσεων για την ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Τοπογραφική μελέτη καθορισμού οριογραμμών ποταμού Νέστου στα διοικητικά όρια του Δήμου Συντήρηση πρασίνου πλατειών, πάρκων, νησίδων, δενδροστοιχιών Δημιουργία νέων δενδροστοιχιών σε πεζοδρόμια κεντρικών δρόμων Δημιουργία νέου φυτευτικού υλικού Καταπολέμηση ασθενειών στα δέντρα μέσα στους οικισμούς με οικολογικές μεθόδους Απασχόληση ατόμων με αναπηρία στο Δημοτικό φυτώριο και σε εργασίες συντήρησης πρασίνου Βελτίωση του εξοπλισμού του Δήμου για την καλύτερη διαχείριση πρασίνου Μελέτη-Ερευνα σπηλαιολογικών συγκροτημάτων της περιοχής Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλευσης των χώρων αμμοληψίαςεντός εντός των διοικιτικών ορίων του Δ. Σταυρούπολης Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με πανεπιστημιούπολη :Προώθηση ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ΣΤΟΟΣ: περιβαλλοντικά θέματα Σχεδιασμός και Υλοποίηση εκπομπών πληροφόρησης και ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον σε συνεργασία φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό το αντικείμενο. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση)

19 Σχεδιασμός και Υλοποίηση εκπομπών πληροφόρησης και ενημέρωσης, σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Υλοποίηση εκπομπών πληροφόρησης και ενημέρωσης, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο μελετών και ερευνών γύρω από θέματα περιβάλλοντος Συγγραφή, παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος Δημοσίευση στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου άρθρων σχετικών με το περιβάλλον και την προστασία του Δημοσίευση στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου "banner" σχετικά με το περιβάλλον Δενδροφυτεύσεις σε συνεργασία με σχολεία και φορείς Οργάνωση εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Ευαισθητοποίησης κατοίκων,επιχειρήσεων και επισκεπτών για την πρόληψη και προστασία του Φυσικού και Αστικού περιβάλλοντος (δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού) ΜΕΤΡΟ: 1.2. : ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΟΣ: : Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων Προετοιμασία προτάσεων για την ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης & εκπόνηση Πράξης εφαρμογής στις περιοχές Πέρα- Αμπέλια-Π. Τσαλδάρη-Γυμναστηρίου Δ.Ξ Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης & Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του Γ.Π.Σ. Λευκού Πύργου, Λαχανόκηποι, & Σιδ. Σταθμού Δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων & Γ.Π.Σ. Δήμου Σύνταξη πράξης τακτοποίησης- αναλογισμού & αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Τσιμισκή από οδό Μιαούλη έως λεωφόρο Στρατού Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Λευκού Πύργου του Δήμου Περιβαλλοντικές μελέτες Γεωλογικές μελέτες Οριοθετήσεις ρεμάτων Οριοθετήσεις οικισμών Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή επικίνδυνων κτισμάτων Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για τη σύνταξη & έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Κιμμερίων του Δήμου για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως χώρος αθλητισμού & καθορισμός όρων δόμησης αυτού ΣΤΟΟΣ: :Προώθηση έργων αναπλάσεων και αναβάθμισης των δύο πόλων της πόλης, των γειτονιών και των Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Προετοιμασία προτάσεων για την ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Βελτίωση & ανάδειξη προαύλιου χώρου κολυμβητηρίου Μελέτη- έρευνα αναβάθμισης, αξιοποίησης χώρων μεταβατικής ζώνης Αξιοποίηση περιοχής Λιμνίου Ανάπλαση & διαμορφώσεις οδών & κόμβων ευρύτερης περιοχής Δημοτικής Αγοράς Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ. Ευμοίρου Ανάπλαση τμημάτων οδών Ορεστιάδος, Σαλαμίνος, Προύσσης & Λυγδών Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή Κυψέλης Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση)

20 Διαμόρφωση πεζοδρομίου ανατολικής πλευράς κεντρικής πλατείας Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων Αποκατάσταση- ανακατασκευή πεζοδρομίων Δημιουργία ποδηλατόδρομου μεταξύ των δυο (2) γεφυρών του Κόσυνθου Αισθητικές παρεμβάσεις στον οικισμό Σταυρούπολης με σκοπό την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών πολεοδομικών στοιχείων του Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή πλατείας Ελευθερίας Διαμορφώσεις-Ανάπλαση ελεύθερων Κ.., Πλατειών κ.λ.π. Σε ΟΤΑ του συμβ. Περ. της 2ης Εδ. Περ.Ξ. ΣΤΟΟΣ: :Υλοποίηση έργων για την προστασία και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Συνεργασία με Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Παλιάς Πόλης Προετοιμασία προτάσεων για την ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Υπηρεσίες υποστήριξης για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης του Δημαρχείου Ανάπλαση οδού Ι Μεραρχίας ΣΤΟΟΣ: : Υλοποίηση έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας Προετοιμασία προτάσεων για την ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Εξοικονόμηση ς ΜΕΤΡΟ: ΣΤΟΟΣ: Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού Σχολείου και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Μελέτη δημιουργίας Πράσινου Δώματος εκτατικού τύπου στο πρώην κτίριο Τραπέζης της Ελλάδος 1.3. : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ : Βελτίωση υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας Προετοιμασία προτάσεων για την ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθ. Αιμοδότη Μελέτη γέφυρας στον ποτ. Κόσυνθο επί της επ. οδού προς το Πίλημα και σύνδεσή της με κόμβο επί της Ε.Ο Κατασκευή γέφυρας Πιλήματος Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου Δ.Ε Σταυρούπολης Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή Κατασκευή πεζογέφυρας Κοσύνθου Διανοίξεις οδών στην περιοχή λαϊκής αγοράς Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της Δ.Ε. Σταυρούπολης Δ.Ξ. με την Αρ. 14 Εθ. Οδό Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών Ασφαλτικός τάπητας οδού Ανδ. Δημητρίου Ασφαλτικός τάπητας οδού Αν. Θράκης Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση)