ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της για το σύνολο του τρέχοντος έτους Οι ξένες αγορές παρουσίασαν υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης έναντι της εγχώριας αγοράς, αυξάνοντας τη συνεισφορά τους σε επίπεδο Οµίλου Ο Όµιλος αποδίδει πλέον ιδιαίτερη έµφαση στις στρατηγικές αγορές των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, και ειδικότερα στα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα αυτών των κατηγοριών Η ιοίκηση στοχεύει στη δυναµικότερη είσοδο του Οµίλου στις νέες γεωγραφικές αγορές καθώς και σε σταδιακή έξοδο από µη στρατηγικές δραστηριότητες Από το τρέχον τρίµηνο, ο Όµιλος Σαράντη ακολουθεί νέα ανάλυση πωλήσεων και κερδών σε επίπεδο κλάδων δραστηριοποίησης Οικονοµικά Στοιχεία ( εκ.) 3M 2006 % 3M 2005 Πωλήσεις 48,83 8,93% 44,82 Μικτό Κέρδος 24,05 12,38% 21,40 Περιθώριο ΜΚ 49,25% 47,74% EBITDA 6,54 0,12% 6,53 Περιθώριο EBITDA 13,39% 14,57% EBIT 5,65 1,86% 5,54 Περιθώριο EBIT 11,57% 12,37% ΚΠΦ 6,10 24,85% 4,89 Περιθώριο ΚΠΦ 12,50% 10,91% Φόροι 1,66 26,67% 1,31 ΚΜΦ 4,45 24,18% 3,58 Περιθώριο ΚΜΦ 9,11% 7,99% ικαιώµατα Μειοψηφίας -0,03 0,06 ΚΜΦΜ Μ 4,47 27,20% 3,52 Περιθώριο ΚΜΦΜ Μ 9,16% 7,84% Κέρδη ανα Μετοχή 0,12 27,20% 0,09 Κύριες Επισηµάνσεις Άνοδος των πωλήσεων του Οµίλου Σαράντη κατά 8,93% στα 48,83 εκ. το α τρίµηνο του Τα προϊόντα οικιακής χρήσης και τα καλλυντικά ευρείας διανοµής αποτέλεσαν τους κυριότερους άξονες συνεισφοράς εσόδων κατά την εξεταζόµενη περίοδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Τα προϊόντα υγείας και φροντίδας παρουσίασαν την υψηλότερη άνοδο σε ετήσια βάση, κατά 22,79% στα 4,64 εκ., µεταξύ των βασικών τοµέων δραστηριότητας του Οµίλου, ενώ η πτώση των εσόδων από τις στρατηγικές συµµαχίες βρίσκεται σε ακολουθία µε τη νέα πολιτική του Οµίλου. Σε επίπεδο ξένων αγορών, οι αγορές της Πολωνίας και της Ρουµανίας ξεχώρισαν σε επίπεδο συνεισφοράς στις συνολικές πωλήσεις, ενώ οι αγορές της Βουλγαρίας, Σερβίας και Τσεχίας παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. 1

2 Ενοποιηµένες Πωλήσεις ( εκ.) 8,93% 48, , M M 2005 Ενοποιηµένο EBITDA ( εκ.) 0,12% 7 6,54 6, M M 2005 Ενοποιηµένο EBIT ( εκ.) 1,86% 6 5,65 5, M M 2005 Ενοποιηµένα ΚΜΦΜ Μ ( εκ.) 27,20% 5 4,47 4 3, M M µ 06 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Πωλήσεις Η ανάπτυξη των πωλήσεων στη διάρκεια του α τριµήνου 2006 ήταν της τάξεως του 8,93%. Επισηµαίνεται ότι σε συγκρίσιµη βάση, εάν ληφθεί υπόψη η µη καταγραφή εσόδων κατά το α τρίµηνο του 2006 από τον τοµέα PET (wholesale), κατά 1,2 εκατ. ευρώ, καθώς και από τις υπηρεσίες προς την Estee Lauder JV κατά 1,1 εκατ. ευρώ, ο ρυθµός ανάπτυξης των ενοποιηµένων πωλήσεων ανήλθε σε διψήφιο ποσοστό της τάξης του 14%. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των δύο βασικών κλάδων δραστηριότητας, των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας του Οµίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Μικτό κέρδος Το µικτό κέρδος του Οµίλου αυξήθηκε κατά 12,38% στα 24,05 εκ. το α τρίµηνο Το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 49,25% έναντι 47,74% κατά το α τρίµηνο 2005, ως αποτέλεσµα ενός σταθερά βελτιούµενου προϊοντικού µείγµατος για τον Όµιλο, καθώς και εξαιτίας της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας. EBITDA Η αύξηση του EBITDA κατά 0,12% στα 6,54 εκ. το εν λόγω τρίµηνο, οδήγησε στην υποχώρηση του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους στο 13,39% έναντι 14,57% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η συρρίκνωση του περιθωρίου ήταν φυσιολογική απόρροια της έντονης υποστήριξης marketing των στρατηγικών σηµάτων, τα οποία ιστορικά είναι υψηλότερα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου, καθώς και του απαιτούµενου υψηλού κόστους εγκατάστασης στη Ρωσία και Ουγγαρία, όπου το κόστος διαµορφώθηκε σε χωρίς να σηµειωθούν αντίστοιχα έσοδα. Η εν λόγω εξέλιξη αναµένεται να αντισταθµισθεί από τις επιδόσεις των επόµενων τριµήνων. EBIT Σε συνέχεια των ανωτέρω τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 5,65 εκ. από 5,54 εκ. αυξηµένα κατά 1,86%. Αύξηση µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν του EBITDA εξαιτίας της µείωσης του επιπέδου των αποσβέσεων το εν λόγω τρίµηνο. ΚΠΦ Σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών εξόδων, ο Όµιλος Σαράντη παρουσίασε θετικό αποτέλεσµα, 0,45 εκ. έναντι 0,66 εκ. κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίµηνο, λόγω και των κεφαλαιακών κερδών ( 1,3 εκ.) της θέσης στη Multirama. Στα πλαίσια αυτά τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 6,10 εκ., υψηλότερα κατά 24,85% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο EATAM Τέλος τα κέρδη µ.φ.µ.δ.µ. ανήλθαν σε 4,47 εκ. (+27,2%), µε παράλληλη βελτίωση των αντίστοιχων περιθωρίων κέρδους. 2

3 Βασικά Σηµεία 3µ 06 Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ο Όµιλος Σαράντη έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δηµιουργία σταθερών ταµειακών ροών µέσα από τις λειτουργικές του δραστηριότητες, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση της αναπτυξιακής του στρατηγικής και των επενδύσεων του Οµίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Ο τραπεζικός δανεισµός, το πρώτο τρίµηνο του 2006, µειώθηκε κατά 3,45% (από 100,61 εκατ. ευρώ σε 97,14 εκατ. ευρώ) σε σχέση µε το δωδεκάµηνο 2005, εξαιτίας των ισχυρών ταµειακών ροών που δηµιουργήθηκαν. Η διαφοροποίηση του βραχυπρόθεσµου και του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού σε σχέση µε το περυσινό τρίµηνο οφείλεται στις διατάξεις των IFRS, που ορίζουν ότι δάνεια που λήγουν την επόµενη χρήση απεικονίζονται ως βραχυπρόθεσµα. Η ιοίκηση του Οµίλου προγραµµατίζει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 15/6/06, να λάβει έγκριση για την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού µε οµολογιακά δάνεια µακροπρόθεσµης λήξης µε καλύτερο κόστος δανεισµού, που θα επιτρέψει εκ νέου την επίτευξη ωφελειών σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών εξόδων. ( εκ.) 3M 2006 % 2005 Ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια 44,03-1,69% 44,79 Ασώµατα Πάγια 0,03 0,00 Επενδύσεις 23,14 8,12% 21,41 Λοιπές Παγιοποιήσεις 0,31-16,20% 0,38 Αναβαλλόµενοι Φόροι 3,38-1,95% 3,44 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 70,89 1,26% 70,01 Αποθέµατα 43,75 9,27% 40,04 Απαιτήσεις από Πελάτες 71,75-2,28% 73,42 Λοιπές Απαιτήσεις 8,95 31,14% 6,83 Χρεόγραφα 13,14-20,46% 16,52 Μετρητά & Ισοδύναµα Μετρητών 10,06 1,66% 9,90 Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,36-57,06% 0,84 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 148,02 0,32% 147,55 Σύνολο Ενεργητικού 218,92 0,62% 217,56 Παθητικό Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ανεισµός 15,30-83,51% 92,80 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0,02-9,38% 0,02 Προβλέψεις 5,53 0,69% 5,49 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 20,85-78,79% 98,32 Πιστωτές 40,33-12,46% 46,07 Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ανεισµός 81,84 947,27% 7,81 Άλλες Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8,78 239,97% 2,58 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 130,94 131,91% 56,46 Μετοχικό Κεφάλαιο 57,22 0,00% 57,22 Υπέρ το άρτιο 38,75 0,00% 38,75 Αποθεµατικά -53,61-1,27% -54,30 Κέρδη εις Νέον 24,76 17,29% 21,11 Καθαρή Θέση 67,12 6,91% 62,78 Σύνολο Παθητικού 218,92 0,62% 217,56 3

4 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων Η ανάλυση των ενοποιηµένων πωλήσεων εκτείνεται σε 4 κατηγορίες, που βάσει της νέας στρατηγικής αποτελούν τους οργανικούς άξονες ανάπτυξης της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, αυτοί οι άξονες είναι, τα καλλυντικά ευρείας διανοµής, τα προϊόντα οικιακής χρήσης, τα προϊόντα υγείας & φροντίδας και οι στρατηγικές συµµαχίες. 3m 06 Ενοποιηµένες Πωλήσεις ανά Τοµέα ραστηριοτήτων εκ. 3M 06 % 3M 05 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 17,89 19,92% 14,92 % Πωλήσεων 36,63% 33,28% Ιδιοπαραγώµενα 12,10 21,69% 9,94 ιανεµόµενα 5,79 16,38% 4,97 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 18,46 9,40% 16,88 % Πωλήσεων 37,82% 37,65% Ιδιοπαραγώµενα 17,20 11,60% 15,41 ιανεµόµενα 1,26-13,73% 1,47 Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας 4,64 22,79% 3,77 % Πωλήσεων 9,49% 8,42% Στρατηγικές Συµµαχίες 7,84-15,29% 9,25 % Πωλήσεων 16,06% 20,65% Συνολικές Πωλήσεις 48,83 8,93% 44,82 Ειδικότερα, τα καλλυντικά ευρείας διανοµής παρουσίασαν σηµαντική άνοδο κατά 19,92% το α τρίµηνο του 2006, ανερχόµενα στα 17,89 εκατ. ευρώ, µε τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα του εν λόγω κλάδου να εµφανίζουν ακόµη µεγαλύτερη αύξηση κατά 21,69%. Τα προϊόντα οικιακής χρήσης παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση κατά 9,4% στην εξεταζόµενη περίοδο, µε τα έσοδά τους να ανέρχονται σε 18,46 εκατ. ευρώ, εξαιτίας σηµαντικής ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο των ιδίοπαραγωµένων προϊόντων του Οµίλου. Ο εν λόγω τοµέας παρέµεινε για ένα ακόµη τρίµηνο ο πρώτος σε συνεισφορά µεταξύ των δραστηριοτήτων του Οµίλου. 4

5 Ιδιαίτερα θετική ήταν η αύξηση των προϊόντων υγείας και φροντίδας, κατά 22,79% σε 4,64 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της ενίσχυσης του δικτύου διανοµής. Τέλος, η υποχώρηση των εσόδων στην κατηγορία στρατηγικές συµµαχίες εντάσσεται στα πλαίσια της νέας πολιτικής της ιοίκησης για επικέντρωση του Οµίλου στα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα και στις στρατηγικές για αυτόν δραστηριότητες και οφείλεται στη µη καταγραφή εσόδων από τις κατηγορίες PET χονδρική (κατά 1,2 εκατ. ευρώ) και υπηρεσίες προς στην E. Lauder JV (κατά 1,1 εκατ. ευρώ). Σηµειώνεται ότι η ανάλυση της εν λόγω κατηγορίας είναι διαθέσιµη στο παράρτηµα του παρόντος δελτίου. Ιδιοπαραγωµένα & ιανεµόµενα Προϊόντα - Ανάλυση Πωλήσεων ιανεµόµενα Προιόντ α; 19,40% 3M 2006 (%) ιανεµόµενα Προιόντ α; 20,26% 3M 2005 (%) Ιδιοπαραγώµενα Προιόντα;80,60% ΙδιοπαραγώµεναΠ ροιόντα;79,74% Η ανάλυση των ενοποιηµένων πωλήσεων σε επίπεδο ιδιοπαραγώµενων και διανεµόµενων προϊόντων αφορά µόνο στους άξονες των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης. Κατά το α τρίµηνο του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις των ιδιοπαραγωµένων προϊόντων των ανωτέρω κατηγοριών στο σύνολο τους ανήλθαν σε 29,3 εκατ. από 25,35 εκατ. το α τρίµηνο του 2005 αυξηµένες κατά 15,56%. Η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις των δύο αυτών κλάδων το α τρίµηνο του 2006 αποτέλεσε το 80,60% από 79,74% το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, επιβεβαιώνοντας τη νέα στρατηγική του Οµίλου για ενίσχυση των ιδιοπαραγώµενων προϊόντων. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των διανεµοµένων προϊόντων κατά το α τρίµηνο του 2006 ανήλθαν σε 7,05 εκατ. από 6,44 εκατ. αυξηµένες κατά 9,53%. Η συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις των δύο κατηγοριών αποτέλεσε το 19,40% το α τρίµηνο του 2006 από 20,26% το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 5

6 1.2. 3µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Κερδών προ Τόκων και Φόρων Η επίδοση του Οµίλου σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων ήταν ικανοποιητική, λαµβανοµένης υπόψη της πραγµατοποίησης εκ µέρους του Οµίλου υψηλών δαπανών υποστήριξης marketing και εξόδων εγκατάστασης στις νέες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης που επεκτείνεται ο Όµιλος. 3m 06 Ανάλυση Ενοποιηµένου EBIT εκ. 3M 06 % 3M 05 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 2,43 37,01% 1,78 % ΕΒΙΤ 43,06% 32,02% Ιδιοπαραγώµενα 1,88 12,71% 1,66 ιανεµόµενα 0,56 401,68% 0,11 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 1,53-4,26% 1,59 % ΕΒΙΤ 27,01% 28,74% Ιδιοπαραγώµενα 1,48-0,48% 1,49 ιανεµόµενα 0,04-58,60% 0,10 Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας 0,76 41,53% 0,53 % ΕΒΙΤ 13,40% 9,65% Στρατηγικές Συµµαχίες 0,93-43,14% 1,64 % ΕΒΙΤ 16,52% 29,60% Συνολικό ΕΒΙΤ 5,65 1,86% 5,54 Οι κατηγορίες καλλυντικών ευρείας διανοµής και προϊόντων υγείας και φροντίδας παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των κερδών προ τόκων και φόρων (+37,01% και +41,53% αντίστοιχα), µε αντίστοιχη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους (+43,06% από +32,02% και +13,40% από +9,65% αντίστοιχα). Αντίθετα, η υποχώρηση του κέρδους στα προϊόντα οικιακής χρήσης ήταν αποτέλεσµα των αυξηµένων εξόδων marketing, ενώ ανάλογη της νέας πολιτικής του Οµίλου ήταν η επίδοση των στρατηγικών συµµαχιών σε επίπεδο ενοποιηµένων κερδών προ τόκων και φόρων. 6

7 Ιδιοπαραγωµένα & ιανεµόµενα Προϊόντα - Ανάλυση ΕΒΙΤ 3M 2006 (%) 3M 2005 (%) ιανεµόµενα Προιόντα; 15,14% ιανεµόµενα Προιόντα; 6,37% Ιδιοπαραγώµενα Προιόντα;84,86% Ιδιοπαραγώµενα Προιόντα;93,63% Αναλύοντας τα κέρδη προ τόκων και φόρων των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης σε ιδιοπαραγώµενα & διανεµόµενα, κατά το α τρίµηνο του 2006, διαπιστώνουµε ότι τα ιδιοπαραγώµενα προϊόντα στο σύνολο τους ανήλθαν σε 3,36 εκατ. από 3,15 εκατ., αυξηµένα κατά 6,48%. Η συνεισφορά τους στα συνολικά κέρδη προ τόκων και φόρων των δύο κατηγοριών στο α τρίµηνο του 2006 αποτέλεσε το 84,86% από 93,63% το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων των διανεµόµενων προϊόντων κατά το α τρίµηνο του 2006 ανήλθαν στα 0,60 εκατ. από 0,21 εκατ. αυξηµένα κατά 179,47%. Η συνεισφορά τους στα συνολικά κέρδη προ τόκων και φόρων των δύο κατηγοριών το α τρίµηνο του 2006 αποτέλεσε το 15,14% σε σχέση µε 6,37% το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 7

8 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων Κατά το α τρίµηνο του 2006, η Ελλάδα εξακολούθησε να αποτελεί τον κύριο γεωγραφικό τοµέα συνεισφοράς στις ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου, µε τις επιδόσεις της όµως σε απόλυτους όρους να παραµένουν σταθερές εξαιτίας της ωρίµανσης της αγοράς. Σηµειώνεται ότι η ανεπαίσθητη µείωση στα έσοδα της Ελλάδας οφείλεται, πέραν από τον παράγοντα της ωρίµανσης της αγοράς, στο γεγονός της µη καταγραφής εσόδων κατά το α τρίµηνο του 2006 από τον τοµέα PET (χονδρική), καθώς και από τις υπηρεσίες προς την κοινοπραξία Estee Lauder JV. 3m 06 Ενοποιηµένη Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα εκ. 3M 06 % 3M 05 Ελλάδα 26,79-0,11% 26,82 % Πωλήσεων 54,86% 59,83% Πολωνία 8,86 12,52% 7,87 Ρουµανία 6,69 14,42% 5,85 Βουλγαρία 2,58 21,90% 2,12 Σερβία 1,62 27,24% 1,27 Τσεχία 0,66 20,44% 0,55 ΠΓ Μ 0,27-21,75% 0,34 Ουκρανία 0,15 0,00 Τουρκία 1,21 0,00 Ανατολική Ευρώπη 22,04 22,41% 18,00 % Πωλήσεων 45,14% 40,17% Συνολικές Πωλήσεις 48,83 8,93% 44,82 Παράλληλα η εντονότερη είσοδος του Οµίλου Σαράντη στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης είναι εµφανής σε αυτό το τρίµηνο, καθώς συνεισφορά της Ελληνικής αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων κινήθηκε µε καθοδικούς ρυθµούς από τρίµηνο σε τρίµηνο (54,86% επί του συνόλου το α τρίµηνο 2006, έναντι 59,83% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2005). Οι σηµαντικότερες ξένες αγορές σε επίπεδο συνεισφοράς στις ενοποιηµένες πωλήσεις παρέµειναν οι χώρες Πολωνία (+12,52%), Ρουµανία (+14,42%) και Βουλγαρία (+21,90%), ενώ τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης παρουσίασε η αγορά της Σερβίας µε 27,24%. 8

9 Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά Ανάλυση Πωλήσεων 3M 2006 (%) 3M 2005 (%) Ανατολική Ευρώπη; 45,14% Ελλάδα; 54,86% Ανατολική Ευρώπη; 40,17% Ελλάδα; 59,83% Οι πωλήσεις του οµίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητα του στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης ανήλθαν σε 22,04 εκ. το α τρίµηνο του 2006 από 18 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, αυξηµένες κατά 22,41%. Η συνολική συνεισφορά της Ανατολικής Ευρώπης στις ενοποιηµένες πωλήσεις αποτέλεσε το 45,14% από 40,17% που ήταν το

10 2.2 3µ 06 Ανάλυση Ενοποιηµένων Κερδών προ Τόκων και Φόρων Η ανάλυση των ενοποιηµένων κερδών προ τόκων και φόρων ανά γεωγραφική αγορά κατά το α τρίµηνο του 2006, επιβεβαιώνει τη σταδιακά µειούµενη συνεισφορά της Ελλάδας στα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων και φόρων του Οµίλου. 3µ 06 Ενοποιηµένη Ανάλυση EBIT ανά Χώρα mio 3M 06 y-o-y growth 3M 05 Ελλάδα 5,11-2,93% 5,26 % ΕΒΙΤ 90,45% 94,91% Πολωνία -0,12-78,38% -0,56 Ρουµανία 0,56 80,89% 0,31 Βουλγαρία 0,13-23,52% 0,17 Σερβία 0,37 16,13% 0,32 Τσεχία 0,04 0,00 ΠΓ Μ 0,04-1,13% 0,04 Ουκρανία -0,15 0,00 Τουρκία -0,05 0,00 Ρωσία & Ουγγαρία -0,28 0,00 Ανατολική Ευρώπη 0,54 91,09% 0,28 % ΕΒΙΤ 9,55% 5,09% Συνολικό ΕΒΙΤ 5,65 1,86% 5,54 Σε απόλυτα µεγέθη, η Ελλάδα παρουσίασε µείωση των κερδών προ τόκων και φόρων της κατά 2,93% καθώς ανήλθαν σε 5,11 εκατ. ευρώ το α τρίµηνο του έτους από 5,26 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Η επίδοση της αγοράς της Πολωνίας είναι καθαρά εποχικού χαρακτήρα και αναµένεται να αντιστραφεί έντονα στα επόµενα τρίµηνα, ενώ όσον αφορά στις σχετικά νεότερες αγορές του Οµίλου, Ουκρανία, Τουρκία, Ρωσία και Ουγγαρία, η ιοίκηση στοχεύει σε βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων στα επόµενα τρίµηνα, αµέσως µόλις αρχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις προώθησης και διαφήµισης στις εν λόγω αγορές. 10

11 Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά Ανάλυση ΕΒΙΤ 3M 2006 (%) 3M 2005 (%) Ανατολική Ευρώπη; 9,55% Ανατολική Ευρώπη; 5,09% Ελλάδα; 90,45% Ελλάδα; 94,91% Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και τόκων των χώρων της Ανατολικής Ευρώπης ανήλθαν σε 0,54 εκατ. το α τρίµηνο του 2006 από 0,28 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, αυξηµένα κατά 91,09%. Η συνολική συνεισφορά της ανατολικής Ευρώπης στις ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκε 9,55% από 5,09%.. 11

12 3. Στόχοι & Προοπτικές για το 2006 Οι επιδόσεις του α τριµήνου 2006 επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες συνίστανται στους ακόλουθους βασικούς άξονες: o Γεωγραφική εξάπλωση στις 4 νέες και σηµαντικές αγορές, της Τουρκίας, Ουκρανίας, Ρωσίας και Ουγγαρίας. o Έµφαση στην εντονότερη υποστήριξη marketing και επέκταση της παραγωγής του χαρτοφυλακίου ιδίων προϊόντων. o Επίτευξη µεγαλύτερων ρυθµών ανάπτυξης στις βασικές προϊοντικές κατηγορίες, που είναι τα καλλυντικά ευρείας διανοµής και τα προϊόντα οικιακής χρήσης, καθώς και σε δεύτερο βαθµό, στα προϊόντα υγείας και φροντίδας. Σηµειώνεται ότι η ιοίκηση του Οµίλου έχει θέσει ως στόχο, η συνεισφορά των πωλήσεων του εξωτερικού να ανέλθει τουλάχιστον στο 50% των συνολικών ενοποιηµένων πωλήσεων µέχρι το τέλος του Η επίτευξη αυτού του στόχου θα βασισθεί µεταξύ των άλλων στην ηγετική θέση που κατέχει ο Όµιλος Σαράντη στις κατηγορίες των προϊόντων οικιακής χρήσης και των καλλυντικών ευρείας διανοµής στην πλειοψηφία των ξένων αγορών όπου δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των προϊόντων οικιακής χρήσης, πέρα από την Ελλάδα, στις χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, FYROM και Πολωνία. Επίσης κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των αρωµάτων ευρείας διανοµής (mass market cosmetics) στις χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία και FYROM. 12

13 Παράρτηµα Στρατηγικές Συµµαχίες 3µ 06 Στρατηγικές Συµµαχίες Ανάλυση Υποκατηγοριών εκ. 3M 06 % 3M 05 Καλλυντικά Επιλεκτικής ιανοµής (χωρίς E/L) Πωλήσεις 3,30 12,60% 2,93 Περιθώριο Πωλήσεων 42,14% 31,70% ΕΒΙΤ 0,04-0,31 Περιθώριο ΕΒΙΤ 4,08% -18,78% Αξεσουάρ Αυτοκινήτων Πωλήσεις 3,10 5,52% 2,94 Περιθώριο Πωλήσεων 39,56% 31,76% ΕΒΙΤ -0,11 0,16 Περιθώριο ΕΒΙΤ -11,90% 9,95% Προϊόντα Κατοικίδιων Ζώων Πωλήσεις 0,91-48,61% 1,78 Περιθώριο Πωλήσεων 11,64% 19,19% ΕΒΙΤ -0,17 0,05 Περιθώριο ΕΒΙΤ -18,33% 2,89% Υπηρεσίες προς Estee Lauder JV Πωλήσεις 0,52-67,49% 1,60 Περιθώριο Πωλήσεων 6,66% 17,34% ΕΒΙΤ -0,27 0,09 Περιθώριο ΕΒΙΤ -28,74% 5,37% Έσοδα απο Συγγενείς Εταιρίες ΕΒΙΤ 1,45-12,42% 1,65 Περιθώριο ΕΒΙΤ 154,89% 100,56% Συνολικές Πωλήσεις Υποκατηγοριών 7,84-15,29% 9,25 Συνολικό ΕΒΙΤ Υποκατηγοριών 0,93-43,14% 1,64 13

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 9µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 Βασικά Σημεία : 3Μ 2010 Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου του 2010 προερχόμενη κυρίως από την οργανική

Διαβάστε περισσότερα

εξαιρώντας τα 8,5 εκ. έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της πώλησης συµµετοχής στην Κ.Π. Μαρινόπουλος ΑΕ.

εξαιρώντας τα 8,5 εκ. έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της πώλησης συµµετοχής στην Κ.Π. Μαρινόπουλος ΑΕ. Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008 SARANTIS GROUP Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 12Μ 2007 Αύξηση ΕΑΤΑΜ κατά 40,80% περιλαµβανοµένων των έκτακτων & µη επαναλαµβανόµενων κερδών από την πώληση της συµµετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 57% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, πορεία σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Βασικά Σημεία : 9Μ 2015 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Ουσιώδης αύξηση κατά 126% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 18% άνοδος πωλήσεων, 24% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις Βασικά Σημεία : 12Μ 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ισχυρή οικονομική θέση, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) H1 '16* % H1 '15. Πωλήσεις 159,64 20,56% 132,42

P&L ( εκ.) H1 '16* % H1 '15. Πωλήσεις 159,64 20,56% 132,42 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, εύρωστη οικονομική θέση, διατήρηση θετικών προοπτικών. Βασικά Σημεία : Η1 2016 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '14 % 9M '13

P&L ( εκ.) 9M '14 % 9M '13 Τρίτη, 11 Νοεμβρίου2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Σημαντική αύξηση πωλήσεων, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Βασικά Σημεία : 9Μ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008 Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2008 (IFRS) Η Frigoglass ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της δομής κόστους Θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) FY '14 % FY '13. Πωλήσεις 248,44 5,01% 236,59

P&L ( εκ.) FY '14 % FY '13. Πωλήσεις 248,44 5,01% 236,59 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 Σημαντική αύξηση πωλήσεων, ισχυρή ενίσχυση κερδών και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006 Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών σύµφωνα µε το άρθρο 292 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Δωδεκάμηνο & 4 ο Τρίμηνο σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις &

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) Αποτελέσµατα Οµίλου Εννεάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2008

Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2008 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ισολογισμός Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2014 30/5/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 3Μ2014 Το 1 ο τρίµηνο 2014 σηµατοδοτεί βελτίωση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου - τα ενοποιηµένα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρά Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων αυξηµένα κατά 26,4% στα 20,4 εκατ.

Καθαρά Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων αυξηµένα κατά 26,4% στα 20,4 εκατ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ: ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q1 2008 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση το Α τρίµηνο 2008: Οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν στα 381,1 εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2011

ελτίο Τύπου ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2011 Αθήνα 21 Μαρτίου 2012 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα Ομίλου του επιβαρύνθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009. Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009 Αθήνα 31 Ιουλίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου 2012 31/05/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο τρίµηνο 2012 µειώθηκαν κατά 22,3%σε 280,7 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου / 11 / 2008

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου / 11 / 2008 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2008 28 / 11 / 2008 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 9 M 2007 9 M 2008 Πωλήσεις 636,1 1.254,7 97,2% EBITDA 77,0 221,7 187,9% Περιθώριο EBITDA 12,1% 17,7% EBIT 60,6 162,3 167,8% Περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 1H 2007 1H 2008 Μεταβολή (%) Πωλήσεις 415,4 791,6 90,6% EBITDA 58,0 146,5 152,6% Περιθώριο EBITDA (%) 14,0% 18,5% EBIT 47,3 107,8 128,1%

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα