Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»"

Transcript

1 EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας 1: Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Ειδικός Στόχος 1.2: Ειδικός Στόχος 2.1 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Ειδικός Στόχος 2.2 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη Πράξη Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων του Μουσείου Καζαντζάκη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων του Μουσείου Καζαντζάκη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών» μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ ΕΙΕ και του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη κωδικός: Π31_45 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 Στην Αθήνα σήμερα 10 Οκτωβρίου 2012, Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη που εδρεύει στη Μυρτιά Ηρακλείου Κρήτης, TK 70100, στο παρόν εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ρούσσο Εμμ. Κυπριωτάκη, Μέλος Δ.Σ. του Μουσείου και θα καλείται εφεξής «Δικαιούχος» και Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης /Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ) που εδρεύει στη Βασ. Κωνσταντίνου 48, και στο παρόν εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή κο Ευάγγελο Μπούμπουκα (απόφαση της 2012/13/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΙΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Την με αρ.πρωτ /ΨΣ5206-Α2 / Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 31 και τίτλο «Πρόσκληση Πολιτισμού», όπως ισχύει, 2. Τους βασικούς στόχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 οι οποίοι είναι: «η δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό» «η επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών) και η κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών ομοειδών υπηρεσιών ή επικαλύψεων με υφιστάμενες, χωρίς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας ή την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών» «η ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του Ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες (π.χ. ψηφιακή πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)» «η βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετά το πέρας της χρηματοδότησης», 3. Το Πλαίσιο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων που εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΨΣ σε συνεργασία με το ΕΚΤ ως συνοδευτικό των Προσκλήσεων 31 και 31.2 υλικό, 4. Τα Πρότυπα Τεύχη Προκήρυξης, και ιδίως τους πίνακες συμμόρφωσης του τεύχους Γ, για τις Πράξεις των Προσκλήσεων 31 και 31.2 που έχει δημοσιεύσει η ΕΥΔ ΨΣ, 5. Τις διατάξεις των π.δ. 226/89, π.δ. 347/96, και των ν. 3190/2003 (άρθρο 23) και ν. 1566/85 (άρθρο 70), στις οποίες καθορίζεται ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ, 6. Το ΦΕΚ 114, τεύχος Β, 2 Μαρτίου 1984, 7. α) Την υπ αριθμ /ΨΣ11176-Α2/ Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου» και κωδικό ΟΠΣ και β) Την με αρ. πρωτ /ΨΣ4395-Α2/ η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου» και κωδικό ΟΠΣ , με αναφορά στις Προσκλήσεις 31 και 31.2, 8. Την υπάρχουσα ηλεκτρονική υποδομή που διαθέτει το ΕΚΤ, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου που συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος πλαισίου Π31_45 2

3 συνεργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν δράσεις και αποτελέσματα της Πράξης «ΕΠΣ Ε+Τ- Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα με την αρ. πρωτ /ΨΣ6044- Α2 Απόφαση ένταξης της οριζόντιας Πράξης, όπως κάθε φορά ισχύει, 9. Το από και με κωδικό Π31/06 Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του Δικαιούχου, 10. Την από 29/03/2012 και με αρ. πρωτ.: /ΨΣ6727-Α2 απόφαση ένταξης της Πράξης του Δικαιούχου, 11. Το ερωτηματολόγιο όπως αυτό συμπληρώθηκε από τον Δικαιούχο, 12. Τις εθνικές προτεραιότητες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές που προσδιορίζουν τους ευρύτερους στόχους στον τομέα του πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ειδικός Στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα») στο οποίο προτείνεται η ανάπτυξη «στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων», καθώς και «η υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος». «Στρατηγική i Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM (2005) 229 τελικό), που αποτελεί το πλαίσιο για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της πληροφορίας, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. «Η Στρατηγική i Ετήσια έκθεση για την ΚτΠ 2007 (COM (2007) 146) τελικό), η οποία αναφέρεται στις «εμβληματικές πρωτοβουλίες για ψηφιακές βιβλιοθήκες» και στις κατευθύνσεις για την ψηφιοποίηση, την online προσβασιμότητα πολιτισμικού υλικού, την ψηφιακή διαφύλαξη και τους επιστημονικούς πόρους. η Ανακοίνωση «Europe s cultural heritage at the click of a mouse. Progress on the digitalization and online accessibility of cultural material and digital preservation across the EU» COM (2008) 513 τελικό) και οι αναφορές στη δράση EUROPEANA. Το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010) 245 τελικό/2) με αναφερόμενούς στόχους την υλοποίηση «νέων ευκαιριών σε µέσα επικοινωνίας και ευκολότερης πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικό περιεχόµενο», «την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και τη διάθεσή της στην παρούσα και τις μελλοντικές γενιές», την «ανάπτυξη περαιτέρω ηλ-υποδοµών και καθιέρωση ενωσιακής στρατηγικής υπολογιστικού νέφους, ιδίως στη διοίκηση και την επιστήµη». Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011) 882 τελικό) με τίτλο Ανοιχτά Δεδομένα: Κινητήρας καινοτομίας, οικονομικής μεγέθυνσης και διακυβέρνησης με διαφάνεια, που θέτει τα ανοιχτά δεδομένα ως βασικό στόχο της στρατηγικής Ευρώπη Την Πρόταση για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα (COM(2011) 877 τελικό) που εντάσσει και το πολιτιστικό περιεχόμενο στην πληροφορία δημοσίου τομέα που πρέπει να διατίθεται προς επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς. Την Απόφαση της Επιτροπής της (2011/833/ΕΕ) που θέτει τους νέους κανόνες για την επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περιορισμούς. Π31_45 3

4 Τη Σύσταση της Επιτροπής της για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναμένεται να έχει εντάξει πάνω από ψηφιακά τεκμήρια στη Europeana με όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά να είναι διαθέσιμα στο κοινό χωρίς περιορισμούς, τεχνικούς, νομικούς ή άλλους. Συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Ορισμοί Ανοιχτά Δεδομένα: Είναι τα δεδομένα που διατίθενται με τέτοια άδεια, ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί, να τα επαναχρησιμοποιεί και να αναδιανέμει τα ίδια ή τροποποιήσεις τους με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή τους ή την παρόμοια διανομή. Ανοιχτό Ψηφιακό Πολιτιστικό Απόθεμα των Προσκλήσεων 31 και 31.2: Είναι το σύνολο των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων, σε μορφή μηχαναγνώσιμη, επεξεργάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη. Σύμφωνα με τους όρους των Προσκλήσεων 31 και 31.2, οι Δικαιούχοι διασφαλίζουν την ελεύθερη, από σταθερό σημείο απόθεσης και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση όλων στους παραγόμενους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση, στο πλαίσιο των όποιων περιορισμών θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους των Προσκλήσεων 31 και 31.2, τα μεταδεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το αδειοδοτικό πλαίσιο της Europeana. Ασφαλής διαφύλαξη (Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων των Προσκλήσεων 31 και 31.2): Είναι η παροχή υπηρεσιών για την επαύξηση της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων, σύμφωνα με τις αρχές που θέτουν διεθνή πρότυπα για την ασφαλή παροχή και λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων. Αφορά απομακρυσμένη, από το κύριο σημείο διάθεσης, ασφαλή αποθήκευση των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και μηχανισμούς διασφάλισης της διαθεσιμότητας και ακεραιότητας τους σε βάθος χρόνου, σεβόμενη τις απαιτήσεις ελέγχου πρόσβασης. Διασφαλίζει την αξία της επένδυσης από πιθανούς κινδύνους στο επίπεδο των Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ αποτελεί το προαπαιτούμενο βήμα για την διενέργεια δράσεων Ψηφιακής Διατήρησης, εξειδικευμένων για το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προδιαγραφών: Είναι το πληροφοριακό σύστημα που διατίθεται από το ΕΚΤ και ελέγχει τους Ψηφιακούς Πόρους και τις υπηρεσίες του Δικαιούχου για το βαθμό κατά τον οποίο συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας και αποτελούν εξειδίκευση του συνοδευτικού υλικού των Προσκλήσεων 31 και 31.2, ιδίως του Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων. Βασικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες (α) Ενιαίου Καταλόγου Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος και (β) Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 που παρέχονται από το ΕΚΤ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας. Όλοι οι Δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στις Βασικές Υπηρεσίες. Δικαιούχος: Ο Δικαιούχος εγκεκριμένης στην Πρόσκληση 31 Πράξης. Ο Δικαιούχος μπορεί να διενεργεί τα οριζόμενα στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας ο ίδιος ή μέσω Αναδόχων, που παρέχει το ΕΚΤ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας. Π31_45 4

5 Ενιαίος Κατάλογος (του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος των Προσκλήσεων 31 και 31.2): Είναι ο κατάλογος του συνόλου των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που θα προκύψουν από την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από τις Προσκλήσεις 31 και 31.2 Πράξεων. Με τη δημιουργία Ενιαίου Καταλόγου που θα φιλοξενείται στις υποδομές και θα διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του ΕΚΤ, το σύνολο των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 θα είναι αναζητήσιμο και προσβάσιμο με ενιαίο και ανοιχτό τρόπο, από τουλάχιστον ένα σημείο αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου του Ενιαίου Ψηφιακού Καταλόγου και η δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες (α) Αποθετηρίου Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων (β) Διαχείρισης Ανοιχτών Βιβλιοθηκονομικών Δεδομένων (γ) Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης στις ανωτέρω υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΚΤ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας. Οι Δικαιούχοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες ύστερα από σχετική αίτηση στο ΕΚΤ. Παρόμοια Διανομή: Είναι ο όρος σε μια άδεια χρήσης που ορίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση επί των αρχικών δεδομένων θα πρέπει να διατίθεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως τα αρχικά δεδομένα. Περιεχόμενο: Είναι οποιοδήποτε έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2121/1993 για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ψηφιακοί Πολιτιστικοί Πόροι: Είναι το ψηφιακό περιεχόμενο, δηλαδή το ψηφιοποιημένο υλικό, η συναφής τεκμηρίωση, μεταδεδομένα και όποια άλλη πληροφορία παράγεται και προκύπτει κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από τις Προσκλήσεις 31 και 31.2 Πράξεων. Ορίζεται από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι Δικαιούχοι έναντι της ΕΥΔ ΨΣ, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα Τεχνικά Δελτία Εγκεκριμένων Πράξεων και τους όρους που περιγράφονται στα σχετικά Σύμφωνα Αποδοχής Όρων της ένταξης των Πράξεων. 2. Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας είναι η αμοιβαία αποδοχή των όρων που αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια, βάσει των οποίων θα επιτευχθούν βασικοί στόχοι των Προσκλήσεων 31 και 31.2, που αφορούν: 1. τη δημιουργία του Ενιαίου Καταλόγου Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος, 2. την Ασφαλή Διαφύλαξη Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων, 3. την ενσωμάτωση διεθνών προτύπων σε σχέση με την απόθεση και διάθεση ανοιχτών ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων, για το σύνολο των εγκεκριμένων Πράξεων των Προσκλήσεων 31 και Προσδιορισμός Ψηφιακών Πόρων 3.1 Ψηφιακοί Πόροι που αφορούν την Εγκεκριμένη Πράξη Οι Ψηφιακοί Πολιτιστικοί Πόροι αφορούν την Πράξη «Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων του Μουσείου Καζαντζάκη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31 και θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των Βασικών και Επιπρόσθετων Υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας. Για τον προσδιορισμό των Ψηφιακών Πολιτιστικών πόρων του Δικαιούχου επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ το σχετικό ερωτηματολόγιο, όπως έχει ήδη αποσταλεί συμπληρωμένο στην ΕΥΔ ΨΣ για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που το Π31_45 5

6 σχετικό ερωτηματολόγιο περιέχει πληροφορίες διαφορετικές από αυτές του Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης, το τελευταίο υπερισχύει. Επίσης, (α) σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Δικαιούχος απέναντι στην ΕΥΔ ΨΣ κατά τη σύναψη του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης και (β) στο βαθμό που τηρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος, ο Δικαιούχος παρέχει προς απόθεση και ευρετηρίαση Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους, που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων. Σε περίπτωση που η εγκεκριμένη Πράξη περιλαμβάνει λογισμικό για το οποίο ο Δικαιούχος αποκτά τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άδειες που του επιτρέπουν να το χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς (π.χ. Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ), ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει το λογισμικό στο αποθετήριο που διαχειρίζεται το ΕΚΤ σύμφωνα με οδηγίες που θα παρέχονται από το ΕΚΤ και θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση. 4. Βασικές Υπηρεσίες Το ΕΚΤ αναλαμβάνει να προσφέρει στον Δικαιούχο τις ακόλουθες υπηρεσίες: του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος: Το ΕΚΤ αναλαμβάνει να διαθέτει τον ενιαίο κατάλογο ως υπηρεσία, διασυνδέοντας τα μεταδεδομένα με τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους του Δικαιούχου στο σημείο σταθερής διάθεσής τους. Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων: Στοχεύει στην ασφαλή διαφύλαξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Δικαιούχου που παράγονται στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Ενιαίο Κατάλογο και αποτελεί προαπαιτούμενο για την μελλοντική παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας ψηφιακής διατήρησης του ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ στο Δικαιούχο βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, (εικονικοποιημένα πληροφοριακά συστημάτα, ψηφιακά αποθετήρια, παροχή «Υπηρεσιών Νέφους» Software as a Service Cloud), χρησιμοποιούν τεχνολογίες Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΕΛ/ΛΑΚ), υποστηρίζουν ανοιχτά πρότυπα και επιτρέπουν την ανοιχτή διάθεση περιεχομένου, δεδομένων και μετα-δεδομένων. 5. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Το ΕΚΤ ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού περιεχομένου», αναπτύσσει υπηρεσίες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν φορείς δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό και οι Δικαιούχοι των Προσκλήσεων 31 και 31.2 δύνανται να αξιοποιήσουν τις εξής υπηρεσίες: Αποθετήριο Τεκμηριωμένων Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ως Υπηρεσία, η οποία θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Θα είναι παραμετροποιήσιμη από τον Δικαιούχο με βάση τις ανάγκες του και εντός των προδιαγραφών λειτουργίας της. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόθεση, οργάνωση, διαχείριση και διάθεση του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματός του Δικαιούχου. Το αποθετήριο μπορεί να λειτουργεί και ως κύριο σημείο σταθερής διάθεσης. Διαχείριση Ανοιχτών Βιβλιοθηκονομικών Δεδομένων ως Υπηρεσία, η οποία θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Θα είναι παραμετροποιήσιμη από τον Δικαιούχο με βάση τις ανάγκες του και εντός των Π31_45 6

7 προδιαγραφών λειτουργίας της. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόθεση, οργάνωση, διαχείριση και διάθεση των βιβλιοθηκονομικών του δεδομένων. Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε σχέση με τις ως άνω υπηρεσίες 1 και 2. Εφόσον ο Δικαιούχος θέλει να του παρασχεθεί κάποια από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΚΤ. Στη συνέχεια, οι λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και ΕΚΤ αναφορικά με τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα ενσωματωθούν με επιπλέον Παράρτημα στο υπάρχον Πλαίσιο Συνεργασίας. 6. Υποχρεώσεις των Μερών Για την επίτευξη της συνεργασίας ο Δικαιούχος οφείλει: Να αποθέσει τα μεταδεδομένα για το σύνολο των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που προκύπτουν από την υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης, σε μορφή και με τρόπο και διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, στις υποδομές που παρέχονται με τη Βασική Υπηρεσία του Ενιαίου Καταλόγου. Να αποθέσει το σύνολο των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων σε μορφή και με τρόπο και διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχει στις υποδομές που παρέχονται με τη Βασική Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης. Να τηρεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας και ειδικότερα στο τμήμα 7 και στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πλαισίου Συνεργασίας και οι οποίες αποτελούν εξειδίκευση του συνοδευτικού υλικού των Προσκλήσεων 31 και 31.2, ιδίως του Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων. Να παρέχει τις απαραίτητες άδειες χρήσης, προκειμένου να δημιουργηθεί ο Ενιαίος Κατάλογος, να διασφαλισθεί η νομική και οργανωτική διαλειτουργικότητα, να υποστηριχθεί η δυνατότητα πρόσβασης από το ευρύ κοινό, η επαναχρησιμοποίηση και η Ασφαλής Διαφύλαξη των Ψηφιακών Πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Προσκλήσεις 31 και Να διαθέτει το σύνολο των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που παράγει στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης σύμφωνα με τους κανόνες για το συντονισμό και ενιαία αδειοδότηση των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων των Δικαιούχων. Να συνεργάζεται με το ΕΚΤ και να συμμετέχει στις σχετικές ομάδες εργασίας (α) για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας προκειμένου να υλοποιηθεί το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας και (β) για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων μεταδεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου. Το ΕΚΤ οφείλει να παρέχει: Οδηγίες, προδιαγραφές και πρότυπα διαλειτουργικότητας, τα οποία εξειδικεύονται στη συνέχεια και ειδικότερα στο τμήμα 7 και στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πλαισίου Συνεργασίας, ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που κάνει διαθέσιμα ο Δικαιούχος με τις υπηρεσίες (α) Ενιαίου Καταλόγου του Ψηφιακού Πολιτιστικού αποθέματος και (β) Ασφαλούς Διαφύλαξης ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Πόρους και σύστημα ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών που έχουν τεθεί για τον Ενιαίο Κατάλογο, για την Ασφαλή Διαφύλαξη, καθώς και για τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας των συστημάτων σταθερής διάθεσης που θα χρησιμοποιηθούν από τον Δικαιούχο στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης. Π31_45 7

8 7. Απαιτήσεις, Πρότυπα, Διαδικασίες 7.1. Γενικές Αρχές Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των Προσκλήσεων 31 και 31.2: Για την υλοποίηση της «Υπηρεσίας Ενιαίου Καταλόγου Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» το αποθετήριο του Δικαιούχου ή η τεχνολογική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Εγκεκριμένης Πράξης, θα πρέπει να προσφέρει Υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) με βάση το πρότυπο OAI-PMH για τη συσσώρευση των μεταδεδομένων στον Ενιαίο Καταλόγο. Η Υπηρεσία Διαδικτύου OAI-PMH του Δικαιούχου, θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη για την συνεχή ανανέωση του Ενιαίου Καταλόγου. Η υλοποίηση της «Υπηρεσίας Ασφαλούς Διαφύλαξης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου» και η συσσώρευση των ψηφιακών αρχείων θα πραγματοποιείται με τη λήψη μέσω Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) του ψηφιακού περιεχομένου με βάση πεδίο που θα δίνει στο ΟΑΙ-PMH το αποθετήριο του Δικαιούχου. Η λήψη των αρχείων θα πρέπει να γίνεται από σταθερό δικτυακό σημείο, ή η τεχνολογική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης Απαιτήσεις για την παροχή των Βασικών Υπηρεσιών Προκειμένου να (α) πραγματοποιηθεί η ασφαλής διαφύλαξη και (β) να επιτευχθεί σε σημασιολογικό επίπεδο η διαλειτουργικότητα για τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους που παράγονται και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2: 1. Ο Δικαιούχος οφείλει να χρησιμοποιεί ένα από τα διεθνώς καθιερωμένα σχήματα και οντολογίες για την τεκμηρίωση των Ψηφιακών του Πόρων με δυνατότητες αναλυτικής καταγραφής της σημασιολογίας των μεταδεδομένων (Βλ. Πίνακα 3 σημείο 24). 2. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει (α) να αντιστοιχήσει το πλήρες σχήμα μεταδεδομένων του στο σχήμα των μεταδεδομένων των Europeana Semantic Elements (ESE) (β) να διαθέσει την αντιστοίχιση και το σύνολο των εγγραφών μεταδεδομένων του σε μορφή ESE. 3. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει στο ΕΚΤ στην πιο αναλυτική και δομημένη τους μορφή τα παρακάτω: (α) το σύνολο των εγγραφών μεταδεδομένων, (β) το σχήμα μεταδεδομένων, (γ) τα πρότυπα / κανόνες περιγραφής (δ) το σύνολο των εγγραφών των ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμησης (ε) τα σχήματα ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμησης (π.χ. καθιερωμένοι όροι - επικεφαλίδες, θησαυροί, ταξινομικά συστήματα κ.λπ.) καθώς και (στ) οποιαδήποτε άλλη σχετική τεκμηρίωση εφαρμόζει για τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους του έργου 4. O Δικαιούχος οφείλει να καθιστά διαθέσιμα με διαρκή online πρόσβαση στο σύστημα του Ενιαίου Καταλόγου Ψηφιακού Πολιτιστικού αποθέματος (Βλ Πίνακα 6) τουλάχιστον το σύνολο των εγγραφών μεταδεδομένων (σημείο 3α), το σχήμα μεταδεδομένων (3β) καθώς και την αντιστοίχιση και το σύνολο των εγγραφών μεταδεδομένων του σε μορφή ESE (2β) O Δικαιούχος οφείλει να καθιστά διαθέσιμα στην αρχική τους μορφή και με κάθε επικαιροποίησή τους όλα τα υπόλοιπα σημεία που ορίζονται στα ανωτέρω σημεία 2 και 3, δηλαδή: τα πρότυπα / κανόνες περιγραφής (3γ), το σύνολο των εγγραφών των ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμησης (3δ), τα σχήματα ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμησης (π.χ. καθιερωμένοι όροι - επικεφαλίδες, θησαυροί, ταξινομικά συστήματα κ.λπ.) (3ε), οποιαδήποτε άλλη σχετική τεκμηρίωση εφαρμόζει για τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους του έργου (3στ). Π31_45 8

9 5. Ο Δικαιούχος οφείλει να καθιστά το σύνολο των Ψηφιακών Πόρων διαθέσιμο στο σύστημα της Ασφαλούς Διαφύλαξης των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων που διαθέτει το ΕΚΤ με διαρκή on-line πρόσβαση μέσω Authenticated Web service. 6. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να παρέχει στο ΕΚΤ σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν από τον ενδιάμεσο έλεγχο από την ΕΥΔ ΨΣ (α) τουλάχιστον το 5% των εγγραφών Ψηφιακών Πόρων ή τουλάχιστον 50 εγγραφές αντιπροσωπευτικών Ψηφιακών Πόρων που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της Εγκεκριμένης Πράξης καθώς και (β) τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 προκειμένου να ελεγχθούν οι ως άνω προδιαγραφές. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να δώσει τις υπόλοιπες εγγραφές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Πίνακα 8 του παρόντος. 7. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει (α) να παρέχει όλες τις πληροφορίες και να προβαίνει στις Πράξεις αντιστοίχισης που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των δράσεων διαλειτουργικότητας και (β) να συμμετέχει στις ομάδες εργασίας και κοινότητες που υποστηρίζει και συντονίζει το ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλισθεί η σημασιολογική, οργανωτική και νομική διαλειτουργικότητα μέσω της υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο πρότυπα και πρακτικές του Europeana Data Model (EDM 5.2.3), συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτικών πρακτικών Μόνιμοι Προσδιοριστές Για τη διάθεση των Ψηφιακών του Πόρων ο Δικαιούχος αναλαμβάνει, με δικό του κόστος, να χρησιμοποιήσει μόνιμους προσδιοριστές διευθύνσεων (persistent identifiers), εξασφαλίζοντας μια σταθερή διεύθυνση αναφοράς στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το πρότυπο HANDLE system/ RFC3650, RFC Αυτοματοποιημένος έλεγχος προδιαγραφών και προτύπων Για τη διασφάλιση των στόχων των Προσκλήσεων 31 και 31.2, το ΕΚΤ αναλαμβάνει να παρέχει στο Δικαιούχο ή στον ανάδοχο που θα του υποδείξει ο Δικαιούχος, γνωμοδότηση σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ανοιχτών δεδομένων, μεταδεδομένων και διαλειτουργικότητας, που προσδιορίζονται στα σημεία και στους πίνακες του παραρτήματος Ι. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών από τη στιγμή διάθεσής τους στο ΕΚΤ, όπως αυτή προκύπτει από αίτημα που καταχωρείται στο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προδιαγραφών που διαθέτει το ΕΚΤ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απάντηση στο διάστημα αυτό, θα λογίζεται ότι ο Δικαιούχος έχει λάβει σχετική θετική γνωμοδότηση. 8. Όροι διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης Ψηφιακών Πόρων 1. Το σύνολο των δικαιωμάτων επί των Ψηφιακών Πόρων αποτελούν ιδιοκτησία του Δικαιούχου ή έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες που επιτρέπουν τη διάθεση του σύμφωνα με τους όρους των Προσκλήσεων 31 και 31.2, καθώς και του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης. 2. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Προσκλήσεις 31 και 31.2, το ψηφιοποιημένο υλικό, η συναφής τεκμηρίωση και όποια άλλη πληροφορία παράγεται στο πλαίσιο των προτεινόμενων πράξεων πρέπει να είναι ανοιχτή, επεξεργάσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε αυτήν τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση, στο πλαίσιο των όποιων περιορισμών θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Π31_45 9

10 3. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του Ενιαίου Καταλόγου Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος είναι να ακολουθηθεί ενιαία αδειοδοτική πολιτική, συμβατή με αυτήν της Europeana. 4. Προκειμένου να υλοποιηθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, ο Δικαιούχος δεσμεύεται να συνεργαστεί με το ΕΚΤ ώστε να τηρηθούν ενιαία πρότυπα ανοιχτής αδειοδότησης του περιεχομένου του. 5. Προκειμένου να εξειδικευτούν οι βασικοί στόχοι των Προσκλήσεων 31 και 31.2 και σε κάθε περίπτωση ο Δικαιούχος αναλαμβάνει, [Ι] να προσδιορίζει τον τρόπο αναφοράς στο Δημιουργό, στον αδειοδότη ή στο δικαιούχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ψηφιακών πόρων, [ΙΙ] να προσδιορίζει τους όρους με τους οποίους θα πραγματοποιείται η επαναχρησιμοποίηση των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων για εμπορικούς σκοπούς στην περίπτωση που αυτοί διατίθενται με το σχετικό περιορισμό, [ΙΙΙ] να χρησιμοποιεί τυποποιημένες ανοιχτές άδειες και να συμμορφώνεται με τους κανόνες τυποποίησης αδειών που θα παρέχονται από το ΕΚΤ, ώστε να διασφαλίζεται η νομική διαλειτουργικότητα, ειδικά στην περίπτωση αδειών που χρησιμοποιούν στοιχεία Copyleft [IV] να προσδιορίζει την άδεια με την οποία διατίθενται οι ψηφιακοί του πόροι. 9. Πόροι για την Υλοποίηση του Πλαισίου Συνεργασίας Για την υλοποίηση του παρόντος Πλαισίου Συνεργασίας το ΕΚΤ χρησιμοποιεί τους πόρους που παρέχει η Πράξη «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού περιεχομένου», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ταυτόχρονα αξιοποιεί υποδομές και εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και την μέσω δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης «ΕΠΣ Ε+Τ- Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες». 10. Εκπροσώπηση Για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος και την παρακολούθηση της πορείας του, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν τους εκπροσώπους τους. Ως εκπρόσωπος από την πλευρά του ΕΚΤ ορίζεται η Δρ Ε. Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής & Ανάπτυξης ΕΚΤ, με αναπληρώτρια την κα Μ. Ανδρουτσοπούλου, Τμήμα Στρατηγικής & Ανάπτυξης ΕΚΤ. Ως εκπρόσωπος από την πλευρά του Δικαιούχου ορίζεται η κα Βαρβάρα Τσάκα, Διευθύντρια του Ιδρύματος, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνη Λεβέντη, Υπεύθυνο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 11. Διάρκεια Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων, για τη διάρκεια υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης από τον Δικαιούχο και για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά το επιτυχές πέρας αυτής. Για το διάστημα αυτό, το ΕΚΤ αναλαμβάνει να παρέχει τις Βασικές Υπηρεσίες που προσδιορίζονται στο παρόν πλαίσιο συνεργασίας και ο Δικαιούχος να τηρεί τους όρους του παρόντος. Π31_45 10

11 12. Τροποποίηση Πλαισίου Συνεργασίας Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Πλαισίου Συνεργασίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 13. Αντίγραφα Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και κατατίθεται σε τρία αντίγραφα: (α) για την ΕΥΔ ΨΣ (β) για το αρχείο του ΕΚΤ και (γ) για το αρχείο του Δικαιούχου. Οι συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Μπούμπουκας Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης Διευθυντής ΕΚΤ Μέλος ΔΣ Ιδρύματος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» Π31_45 11

12 Παράρτημα Ι: Πίνακες Προδιαγραφών Πίνακας 1. Ψηφιοποίηση Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 1. Παράδοση RAW αρχείων 2. Παράδοση επεξεργασμένου ασυμπίεστου αρχείου TIFF 3. Φωτοτυπημένο υλικό (ασπρόμαυρο) 4. Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) Έντυπο υλικό (έγχρωμο) Χάρτες και γραφικά (ασπρόμαυρα) Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα) Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) Φωτογραφίες (έγχρωμες) Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα) 11. Έργα τέχνης, υφάσματα (έγχρωμα) dpi και 8 bit γκρι 400 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 400 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 300 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 300 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit mm slides, αρνητικά κλπ 2400 dpi και 8 bit γκρι (ασπρόμαυρα) mm slides, αρνητικά κλπ 2400 dpi και24 bit (έγχρωμα) 14. 6cm X 6cm slides 2000 dpi και 8 bit γκρι (ασπρόμαυρα) 15. 6cm X 6cm slides (έγχρωμα) 2000 dpi και 24 bit 16. Slides ή πλάκες από γυαλί 600 dpi και 8 bit γκρι (ασπρόμαυρα) 17. Θα πρέπει να παρέχεται κατάλογος αντιστοίχισης των ψηφιακών υποκατάστατων με τις εγγραφές μεταδεδομένων 18. Για κάθε ψηφιακό υποκατάστατο θα πρέπει να παρέχεται η πληροφορία για το τύπο του υλικού. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά ελάχιστο οι παρακάτω τύποι υλικού: έντυπο υλικό, φωτογραφία, έργο τέχνης, slide/διάσταση slide, έγχρωμο/ασπρόμαυρο τεκμήριο Π31_45 Παράρτημα Ι 12

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 19. Θα πρέπει στο ψηφιακό υλικό που παρέχεται να είναι ενσωματωμένο τα διαθέσιμα τεχνικά μεταδεδομένα των ψηφιακών υποκαταστάτων σε πρότυπη μορφή ανάλογα με τον τύπο του υλικού Π.χ. EXIF για εικόνες Πίνακας 2. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων Σημείωση: Ο κάτωθι πίνακας είναι υποχρεωτικός μόνο εφόσον η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων έχει προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί από την Πράξη. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή 1. Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) για υποστήριξη αναζήτησης και ευρετηρίασης του πλήρους κειμένου Παραγωγή αδιόρθωτου OCR για το σύνολο του προς ψηφιοποίηση έντυπου περιεχομένου 2. Μορφή αποτελεσμάτων OCR Παράδοση αρχείων text και XML σε μορφή UTF8 αδιόρθωτου OCR. Το text αρχείο πρέπει να βρίσκεται ξεχωριστό αρχείο τύπου κωδικοποίησης UTF-8 και να συμπεριλαμβάνει αλλαγές γραμμής και σελίδας. 3. Μορφή αποτελεσμάτων OCR Σε αναλυτικό αρχείο στις πρότυπες μορφές μορφή ABBYY XML ή την ανοικτή μορφή hocr, που περιλαμβάνουν στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και επιτρέπουν την παρουσίαση του κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης και με δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting. 4. Παράδοση τελικού αρχείου Εφόσον απαιτείται παράδοση αρχείων σε μορφή PDF, ενσωμάτωση στο PDF αρχείο «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή κειμένου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Π31_45 Παράρτημα Ι 13

14 Πίνακας 3. Διαλειτουργικότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή 1. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων 2. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων 3. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων 4. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων αναζήτησης 5. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής 6. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό Για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων χρησιμοποιείται το πρότυπο UTF-8. Θα πρέπει να υποστηρίζεται ανάκτηση των μεταδεδομένων βάσει του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0, με υποστήριξη σε όλα τα verbs του πρωτοκόλλου και. με μόνιμη πρόσβαση από τον ενιαίο κατάλογο ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διάθεση των μεταδεδομένων μέσω τουλάχιστον ενός πρωτοκόλλου διάθεσης / μετα-αναζήτησης, συγκεκριμένα ένα εκ των SRU/SRW, Ζ Η συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να διατίθεται δημόσια, χωρίς περιορισμούς πρόσβασης για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πεδίων. Πρέπει να υποστηρίζεται η ευρετηρίαση τουλάχιστον των μεταδεδομένων από συνήθεις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo). Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Dublin Core (ISO 15836:2009). Τα δεκαπέντε (15) βασικά πεδία του Dublin Core namespace dc ( /1.1) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για κάθε εγγραφή, όπου έχουν εφαρμογή. Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι μονίμως διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Europeana Semantic Elements (έκδοση 3.4.1). Η αντιστοίχιση του πλήρους σχήματος μεταδεδομένων στο πρότυπο Europeana ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Αφορά κυρίως σε συστήματα βιβλιοθηκών, αποθετηρίων καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα καταλόγου Θα πρέπει να παρέχεται ανά εγγραφή το σύνολο των πεδίων μεταδεδομένων που μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή Europeana Semantic Elements (έκδοση 3.4.1) όχι Πεδίο Εφαρμογής (όπου έχει εφαρμογή) Π31_45 Παράρτημα Ι 14

15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή 7. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων αναζήτησης και καταλόγων 8. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων 9. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό Semantic Elements (ESE) είναι μονίμως διαθέσιμα για ανάκτηση. Θα πρέπει να ορίζονται με τη μορφή OAI-PMH Sets και γίνονται διαθέσιμα για ανάκτηση μέσω OAI-PMH σε μορφή Dublin Core υποσύνολα των εγγραφών του αποθετηρίου, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: i. Το σύνολο των εγγραφών που περιέχουν πλήρες κείμενο. ii. Από ένα σύνολο εγγραφών για κάθε διαφορετική τιμή του πεδίου dc.type. Στα Dublin Core μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας τουλάχιστον μόνιμος προσδιοριστής (persistent identifiers) που να ταυτοποιεί την εγγραφή. Ο μόνιμος προσδιοριστής δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο. Ο μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle. O Δικαιούχος οφείλει να παρέχει στο ΕΚΤ στην πιο αναλυτική και δομημένη τους μορφή τα παρακάτω: (α) το σύνολο των εγγραφών μεταδεδομένων, (β) το σχήμα μεταδεδομένων, (γ) τα πρότυπα / κανόνες περιγραφής (δ) το σύνολο των εγγραφών των ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμησης (ε) τα σχήματα ελεγχόμενων λεξιλογίων / ταξινόμησης (π.χ. καθιερωμένοι όροι - επικεφαλίδες, θησαυροί, ταξινομικά συστήματα κ.λπ.) καθώς και (στ) οποιαδήποτε άλλη σχετική τεκμηρίωση εφαρμόζει για τους Ψηφιακούς Πολιτιστικούς Πόρους του έργου. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ μόνο αυτά που προορίζονται κατά περίπτωση για διοχέτευση στη Europeana. Η πρόσβαση θα παρέχεται μόνο στον ενιαίο κατάλογο ψηφιακού αποθέματος (όχι δημόσια) με χρήση κατάλληλων μηχανισμών ασφάλειας. Π31_45 Παράρτημα Ι 15 Πεδίο Εφαρμογής

16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή 10. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων Θα πρέπει να παρέχεται από τον κάθε πάροχο περιεχομένου προς το σύστημα του ενιαίου κατάλογου / μητρώο περιεχομένου η δυνατότητα απευθείας ανάκτηση του κάθε ψηφιακού αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση σε μόνιμη βάση μέσω κατάλληλου αυτοματοποιημένου μηχανισμού, ο οποίος θα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται για ενσωμάτωση στον ενιαίο κατάλογο μέσω OAI-PMH μπορεί να ενσωματώνει θα πρέπει για κάθε ένα έλεγχο πρόσβασης. από τα ψηφιακά αρχεία Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται με την που δεν είναι εφικτή η εγγραφή να περιέχεται παραπάνω προσέγγιση, θα λειτουργούσα υπάρχει η εναλλακτική τα διαδικτυακή διεύθυνση ψηφιακά αρχεία να (URL) η οποία να διατίθενται μαζικά για επιτρέπει την ανάκτηση ανάκτηση μέσω HTTP server του κάθε αρχείου στη ή FTP server. Στην μέγιστη διαθέσιμη περίπτωση αυτή, τα ονόματα ανάλυση. των αρχείων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπαριστούν μοναδικό identifier της αντίστοιχης εγγραφής μεταδεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η άμεση αντιστοίχιση ψηφιακών αρχείων με εγγραφές μεταδεδομένων. Πεδίο Εφαρμογής 11. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων 12. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων Θα πρέπει να παρέχονται κατά ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες στα μεταδεδομένα αδειοδότησης: - Άδειας χρήσης μεταδεδομένων και ψηφιακού υποκατάστατου κωδικοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο CC-REL - Πεδίο (on/off) που καταγράφει για το αν προβλέπεται η δυνατότητα download του υλικού από τον τελικό χρήστη. Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI- PMH προς τον ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει Π31_45 Παράρτημα Ι 16

17 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ την ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την προβολή/προεπισκόπιση του κάθε αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα ανάλυσης επιπέδου thumbnail για εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, κώδικας ενσωμάτωσης σε τρίτη ιστοσελίδα για streaming video με άδεια χρήσης συμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2.5 για τα μεταδεδομένα. 13. Διαλειτουργικότητα σε Η κωδικοποίηση του πεδίου επίπεδο σύνταξης και dc.type στα μεταδεδομένα δομής μεταδεδομένων εγγραφής που διατίθενται Το τυποποιημένο Διαλειτουργικότητα σε μέσω OAI-PMH θα πρέπει να λεξιλόγιο μπορεί να σημασιολογικό περιέχει μοναδικό οριστεί και από τον αναγνωριστικό με αναφορά φορέα. σε τυποποιημένο λεξιλόγιο όρων για τύπους 14. Διαλειτουργικότητα σε Η κωδικοποίηση του πεδίου επίπεδο σύνταξης και dc.creator στα μεταδεδομένα δομής μεταδεδομένων εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί καθιερωμένο πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών σε ό,τι αφορά τη γραφή των ονομάτων δημιουργών. 15. Διαλειτουργικότητα σε Η κωδικοποίηση του πεδίου επίπεδο σύνταξης και dc.language (αν υπάρχει) δομής μεταδεδομένων στα μεταδεδομένα εγγραφής και δεδομένων που διατίθενται μέσω OAI- PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν δύο διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-2/B). 16. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων 17. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής μεταδεδομένων και δεδομένων Η κωδικοποίηση του πεδίων ημερομηνιάς (dc.date & qualifiers) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθεται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI- PMH το πεδίο dc.date θα αναφέρεται στην ημερομηνία Πεδίο Εφαρμογής Π31_45 Παράρτημα Ι 17

18 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ έκδοσης του τεκμηρίου, όπου υπάρχει έκδοση. Διαφορετικά θα συμπληρώνεται η ημερομηνία δημιουργίας του τεκμηρίου στο πεδίο dcterms.created ( ated). 18. Διαλειτουργικότητα σε Δεσμευμένα λεξιλόγια, επίπεδο σύνταξης και θησαυροί και συναφή δομής μεταδεδομένων εργαλεία ορολογίας που Διαλειτουργικότητα σε αναπτύσσονται στο πλαίσιο σημασιολογικό έργων θα πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε μορφή συμβατή με ένα από τα παρακάτω πρότυπα: Simple Knowledge Organization System (SKOS) ISO 2788 ISO 5964 Το υλικό αυτό θα παρέχεται με άδεια χρήσης συμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2.5 για τα μεταδεδομένα. 19. Διαλειτουργικότητα σε Κάθε αναφορά στα σημασιολογικό μεταδεδομένα εγγραφών σε θεματικές κατηγορίες θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. 20. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 21. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 22. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 23. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό Κάθε αναφορά στα Το καθιερωμένο μεταδεδομένα εγγραφών σε λεξιλόγιο μπορεί να ονόματα ανθρώπων θα οριστεί και από τον πρέπει να περιέχει μοναδικό φορέα αν δεν υπάρχει αναγνωριστικό τους σε αντίστοιχο διαθέσιμο καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο/θησαυρός λεξιλόγιο / θησαυρό. ευρείας χρήσης Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε τοπωνύμια θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και θησαυρό. Κάθε αναφορά στα Το καθιερωμένο μεταδεδομένα εγγραφών σε λεξιλόγιο μπορεί να ονόματα οργανισμών θα οριστεί και από τον πρέπει να περιέχει μοναδικό φορέα αν δεν υπάρχει αναγνωριστικό τους σε αντίστοιχο διαθέσιμο καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο/θησαυρός λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. ευρείας χρήσης Κάθε αναφορά στα Το καθιερωμένο μεταδεδομένα εγγραφών σε λεξιλόγιο μπορεί να χρονολογικές περιόδους θα οριστεί και από τον Πεδίο Εφαρμογής Π31_45 Παράρτημα Ι 18

19 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ πρέπει να περιέχει μοναδικό φορέα αν δεν υπάρχει αναγνωριστικό τους σε αντίστοιχο διαθέσιμο καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο/θησαυρός λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. ευρείας χρήσης 24. Διαλειτουργικότητα σε Ο Δικαιούχος οφείλει να σημασιολογικό χρησιμοποιεί κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά καθιερωμένα σχήματα και οντολογίες για την τεκμηρίωση των Ψηφιακών του Πόρων με δυνατότητες αναλυτικής καταγραφής της σημασιολογίας των μεταδεδομένων, όπως MARC21, UNIMARC, MODS, EAD, Europeana Data Model, LIDO, VRA Core, CIDOC- CRM. 25. Διαλειτουργικότητα σε Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει σημασιολογικό (α) να παρέχει όλες τις πληροφορίες και να προβαίνει στις Πράξεις αντιστοίχισης που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των δράσεων διαλειτουργικότητας και (β) να συμμετέχει στις ομάδες εργασίας και κοινότητες που δύναται να δημιουργήσει το ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλισθεί η σημασιολογική διαλειτουργικότητα μέσω της υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο πρότυπα και πρακτικές του Europeana Data Model (EDM 5.2.3), συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτικών πρακτικών 26. Διαλειτουργικότητα σε Παροχή των μεταδεδομένων σημασιολογικό επίπεδο σε μορφή σύμφωνη με το μοντέλο CIDOC-CRM. 27. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων αναζήτησης και καταλόγων. Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό 28. Διαλειτουργικότητα σε νομικό Τα μεταδεδομένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιμα ως Linked Data. Περιέχονται μεταδεδομένα για το είδος της άδειας με την οποία διατίθεται ο Ψηφιακός Πόρος. Ακολουθούνται οι οδηγίες Πεδίο Εφαρμογής Μουσεία, Αρχαιολογικό υλικό, πολιτιστικοί φορείς Π31_45 Παράρτημα Ι 19

20 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή τυποποιημένης αδειοδότησης από το ΕΚΤ προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα μεταξύ των αδειών των Ψηφιακών Πόρων του συνόλου των Δικαιούχων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Πεδίο Εφαρμογής Πίνακας 4. Μόνιμοι προσδιοριστές (διευθύνσεις) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Απαιτείται παροχή των τεκμηρίων με αποθετήριο που να υποστηρίζει μηχανισμό persistent identifier handle service για την παροχή μονίμων τοποθεσιών ψηφιακού περιεχομένου ανεξάρτητους από το συγκεκριμένο σύστημα λογισμικού που υλοποιεί το αποθετήριο. 2. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον φορέα θα πρέπει να εκδώσει persistent identifiers Handle System RFC3650,RFC To λογισμικό να υποστηρίζει διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στις διευθύνσεις που ορίζουν τα persistent identifiers 4. Το λογισμικό διάθεσης θα πρέπει να υποστηρίζει Handle System RFC3650 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Πίνακας 5. Διαλειτουργικότητα με βασική υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α Τίτλος Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 1. Είδος ψηφιακών αρχείων αρχεία που κάνει διαθέσιμα ο Δικαιούχος στο σύστημα Ασφαλούς Διαφύλαξης 2. Πρότυπα και διεπαφές για συλλογή ψηφιακών πόρων από σύστημα Ασφαλούς Διαφύλαξης 3. Συλλογή ψηφιακών πόρων Δικαιούχων από σύστημα Ασφαλούς Διαφύλαξης Τα ψηφιακά αρχεία στην υψηλότερη ποιότητα και πιστότητα των Ψηφιακών Πόρων στην τελική τους επεξεργασμένη μορφή METS ή OAI-ORE μηχανισμοί ή άλλοι τεκμηριωμένα από τον δικαιούχο ή τον Ανάδοχο αντίστοιχοι μηχανισμοί μέσω Web Service για μεταφόρτωση αντιγράφων ασφαλείας σε υποδομή Ασφαλούς Διαφύλαξης δικτυακοί μηχανισμοί Web service με δυνατότητα authentication/access restriction για διαδικτυακή μεταφόρτωση του πλήρους ψηφιακού αρχείου με βάση την μόνιμη (persistent) διεύθυνση του αντίστοιχου ψηφιακού πόρου όπως δίνεται σύμφωνα και με τον Πίνακα 3 σημείο 8 από το σύστημα Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακών Πόρων Π31_45 Παράρτημα Ι 20

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Unified search of digital cultural content: Searching culture

Unified search of digital cultural content: Searching culture Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Unified search of digital cultural content: Searching culture Ioanna- Ourania Stathopoulou, Ph.D. Senior So;ware Engineer EKT iostath@ekt.gr Haris Georgiadis, Ph.D. Senior So;ware

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 21.

Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 21. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας» Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 145.000 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 178.350 (με ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Διενέργειας Διαγωνισμού 20/02/2014 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Διενέργειας Διαγωνισμού 20/02/2014 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας» Αναθέτουσα Αρχή: ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 145.000 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 178.350 (με ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργιών βιβλιοθήκης

λειτουργιών βιβλιοθήκης SaaS Ολοκληρωμένη openabekt υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & Ολοκληρωμένη λειτουργιών βιβλιοθήκης υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης openabekt.gr openabekt.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου Αγάθη Παπανότη Αρχαιολόγος ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EKT / Ομάδα τεκμηρίωσης 1 το EKT ως

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης: Δήμητρα Πελεκάνου Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 352.330,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016 H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Απρίλιος 2016 Στο ΕΚΤ στοχεύουμε στην κυκλοφορία της γνώσης Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην οικολογία της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Προϋπολογισμός χωρίς δικαιώματα προαίρεσης: 262.821,14 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ, της Πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Nομική Αρχιτεκτονική Ψηφιακής Πολιτιστικής Πληροφορίας

Nομική Αρχιτεκτονική Ψηφιακής Πολιτιστικής Πληροφορίας Περαιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων και πολιτιστικού περιεχομένου και προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η διάδραση των Ν.3448/2006, 2121/1993, 3028/2002 και οι άδειες Creative Commons Δρ. Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2)

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Επιτρέπει την αναζήτηση / πλοήγηση σε περισσότερα του ενός αρχεία από ενιαίο σημείο Όφελος για το χρήστη / ερευνητή: o Ενιαία αναζήτηση της πληροφορίας σε πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Διαλειτουργική Πλατφόρµα του έργου ATHENA

Η Τεχνολογική Διαλειτουργική Πλατφόρµα του έργου ATHENA Η Τεχνολογική Διαλειτουργική Πλατφόρµα του έργου ATHENA Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Συστηµάτων Εικόνας, Βίντεο και Πολυµέσων Βασίλης Τζουβάρας, Νάσος Δροσόπουλος, Arne Stabenau, Κώστας Παρδάλης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Υποέργο 1 Ελευθερία Κοσέογλου Το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης Εύχρηστη και αξιόπιστη τεκμηρίωση για όλους τους χρήστες Στον Κατάλογο του openabekt τεκμηριώνετε με αποτελεσματικότητα, ακόμα και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Προϋπολογισμός: 196.631,17 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ}

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία Αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο

Ενιαία Αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ενιαία Αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο Χάρη Γεωργιάδης, Ph.D. Senior Software Engineer EKT hgeorgiadis@ekt.gr Πιστοποίηση, διασφάλιση & ευρεία διάθεση έγκριτου ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Ψηφιοποίηση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΪΡΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ } Προϋπολογισμός: 150.745,40 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Έλενα Λαγούδη Μουσειολόγος, Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού HΜΕΡΙΔΑ 7.12.2015 ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του openabekt

H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του openabekt Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης H Σχολική Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία ενός σύγχρονου, διαδραστικού μαθήματος με τη χρήση του openabekt Ελένη Αγγελίδη Υπεύθυνη Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ Αλεξία Παναγοπούλου Επιστήμονας Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

1η Ομιλήτρια: Ιωάννα Σαραντοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

1η Ομιλήτρια: Ιωάννα Σαραντοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS 1η Ομιλήτρια: Ιωάννα Σαραντοπούλου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

μοντέλα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Εθνική Πολιτική για τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Ελλάδα και την Ευρώπη μοντέλα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Πρόδροµος Τσιαβός The London School of Economics and Political Science

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά δεδομένα & Ανοικτές Συλλογές Η συμβολή του crowdcollεκτ και του Searchculture

Ανοικτά δεδομένα & Ανοικτές Συλλογές Η συμβολή του crowdcollεκτ και του Searchculture Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανοικτά δεδομένα & Ανοικτές Συλλογές Η συμβολή του crowdcollεκτ και του Searchculture Ελένη Αγγελίδη Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Δέσποινα Χαρδούβελη Αλέξανδρος Ναυπλιώτης Ημερίδα «Ψηφιακά Αποθετήρια: Ανοιχτή Πρόσβαση και Ανάπτυξη Γνώσης» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 15 Ιουνίου 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Δρ. Εύη Σαχίνη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Τμήματος Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου Στέφανος Κόλλιας & Γιώργος Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: 772520,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΪΡΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ } Προϋπολογισμός: 150.745,40 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα