ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ A.E.», β) της κατ άρθρο 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό. 2. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 1 ο : Έγκριση: α)του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ A.E.», β) της κατ άρθρο 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό. Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για το σύνολο των γενόμενων έως σήμερα ενεργειών, για την υλοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, και συγκεκριμένα: Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (απορροφώσα εταιρεία) και «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (απορροφώμενη εταιρεία), στις συνεδριάσεις τους της 30 ης Ιουνίου 2014, απεφάσισαν ομόφωνα την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993. Επιπρόσθετα στις ίδιες ως άνω συνεδριάσεις τους τα Διοικητικά Συμβούλια απεφάσισαν και όρισαν την 30 η Ιουνίου 2014 ως ημερομηνία κατάρτισης των προβλεπομένων Οικονομικών Καταστάσεων Μετασχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα απεφάσισαν τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο, πιστοποίηση 1 / 17

2 και υπογραφή της έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της προς απορρόφηση εταιρείας. Ακολούθως τα Διοικητικά Συμβούλια των εμπλεκομένων Ανωνύμων εταιρειών, στις συνεδριάσεις τους της 31 ης Οκτωβρίου 2014, απεφάσισαν και ενέκριναν το από κοινού συνταχθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.) με απορρόφηση, Σχέδιο το οποίο υπεγράφη αυθημερόν από τους ορισθέντες εκπροσώπους κάθε εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, που έχει ως εξής : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» Άλιμος, 2014 Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, των οποίων τα μέλη ενεργούν εν προκειμένω συλλογικά, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση δι απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη εταιρεία. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε. 1. Στοιχεία συγχωνευομένων Εταιρειών: ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Δήμο Αλίμου Αττικής, οδός Σολωμού 20, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.Μ.Η που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 31/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αθανάσιο Κλαπαδάκη και Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στον Δήμο Αλίμου Αττικής, οδός Σολωμού 20, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.Μ.Η που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 31/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Λυρίγκο. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις μετασχηματισμού της και μετά από έλεγχο και διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων από τους ορισθέντες, βάσει των αντιστοίχων πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των μετασχηματιζομένων εταιρειών, Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής δι απορροφήσεως, η απορροφώμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» λύεται και παύει να υφίσταται. Το σύνολο της περιουσίας της θα μεταβιβασθεί στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάστασή της, η οποία φαίνεται στη Λογιστική Κατάσταση της η δε διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων στοιχείων έγινε από τον Ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2166/ Η απορροφώσα έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), 2 / 17

3 το οποίο διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία. 3. Η απορροφώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ), το οποίο διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία. 4. Σύμφωνα με τον νόμο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας. Η απορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες μετοχές κατά το ποσοστό της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι κατά ποσοστό σαράντα οκτώ και είκοσι τρία εκατοστά τοις εκατό (48,23%), επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ανωτέρω ποσοστό αποσβέννυται λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, αφού η απορροφώσα κατέχει το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα ( ) μετοχές της απορροφώμενης. Οι μετοχές αυτές που αντιπροσωπεύουν το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου και που ανήκουν στην απορροφώσα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και σύγχυσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» θα αυξηθεί κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( , ,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ,00 ). Περαιτέρω δε, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά τρία ευρώ (3 ) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, θα ανέλθει στο ποσό των ,00 (διακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ), διαιρούμενο σε (σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ΕΥΡΩ. 5. Κατ εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης μεταξύ των οποίων: α) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών, β) δείκτες κεφαλαιαγοράς, γ) δείκτες συναλλαγών δ) αναμορφωμένη καθαρή θέση και ε) χρηματιστηριακή αξία, οι οποίες μέθοδοι αξιολογήθηκαν και σταθμίσθηκαν με βάση τη δυναμική των δύο εταιρειών και τις συνθήκες αγοράς από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης 9,63 προς 1 αντίστοιχα. Αυτή η σχέση αξιών (9,63 προς 1) μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης μετά την απάλειψη της συμμετοχής της απορροφώσας στην απορροφώμενη, λόγω σύγχυσης και ως εκ τούτου ακύρωσης των δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πενήντα ( ) μετοχών της απορροφώμενης, που ανήκουν στην απορροφώσα, διαμορφώνεται σε 18,60 προς 1 αντίστοιχα. Η παραπάνω σχέση των αξιών κρίθηκε εύλογη και δίκαιη σύμφωνα με την έκθεση προσδιορισμού σχέσεων αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών DELOITTE & TΟUCHE. 6. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, απεφάσισαν όπως η σχέση ανταλλαγής των νέων προς έκδοση μετοχών της απορροφώσας εταιρείας διαμορφωθεί ως ακολούθως: α) Απορροφώσα εταιρεία Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», θα ανταλλάξουν τις παλαιές μετοχές τους με νέες μετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1, νέες μετοχές (1 : 1, ). 3 / 17

4 α) Απορροφώμενη εταιρεία Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θα ανταλλάξουν τις μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας με νέες μετοχές της απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 0, νέες μετοχές (1 : 0, ). Σχέσεις οι οποίες κρίνονται δίκαιες και εύλογες και ανταποκρινόμενες στην πραγματική αξία των εταιρειών. 7. Οι νέοι μέτοχοι που θα προέλθουν από την παραπάνω συγχώνευση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η παρούσα συγχώνευση. 8. Η ως άνω συγχώνευση θα υπαχθεί στα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων του Ν.2166/93, γι αυτό και γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού. 9. Δεν υπάρχουν ειδικά ή ιδιαίτερα δικαιώματα ή προνόμια για τους νέους μετόχους που θα προέλθουν μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχωνεύσεως. 10. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευόμενων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά τους ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την εν λόγω συγχώνευση. 11. Τα αποτελέσματα της εν λόγω συγχώνευσης, επέρχονται από την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η., της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση. Οι αποφάσεις των εμπλεκομένων στην εν λόγω συγχώνευση εταιρειών μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα καταρτισθεί αφού εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των εμπλεκομένων εταιρειών, οι οποίες θα συνέλθουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και η εγκριτική απόφαση της εν λόγω συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για κάθε μια από τις μετασχηματιζόμενες εταιρείες. 12. Από την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις την απορροφώμενη εταιρεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών μετά την εν λόγω συγχώνευση. 13. Κατά την υπογραφή της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, θα υπογραφούν όλες οι σχετικές μεταβιβαστικές συμβάσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη, οι δε μεταβιβαστικές αυτές συμβάσεις θα τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχωρίσεως στο Γ.Ε.Μ.Η., της εγκριτικής απόφασης της Οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης από την αρμόδια αρχή. Ειδικότερα θα εκχωρηθούν, παραχωρηθούν, μεταβιβασθούν και παραδοθούν προς την απορροφώσα εταιρεία το σύνολο των μεταβιβάσιμων πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, εννόμων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικώς το σύνολο των πάσης φύσεως περιουσιακών και επιχειρηματικών στοιχείων που ανήκουν ή εξυπηρετούν μέχρι σήμερα τη δραστηριότητα της απορροφώμενης εταιρείας, στα οποία, ενδεικτικώς αναφέρονται κοινοπρακτικές συμμετοχές κατά τα ειδικότερα συμφωνηθέντα, τα πάγια ακίνητα ή κινητά στοιχεία και μηχανήματα και τα εμπράγματα επ αυτών δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις και πάσα έννομη σχέση με τρίτους (συμβάσεις προμηθειών, εμπορικής ή τεχνικής συνεργασίας, εγγυήσεων, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως κλπ), υλικά και άυλα αγαθά, τα οποία αποτελούν οικονομική ενότητα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στην σχετική από λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού και ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της αναφερομένης ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής μετοχών. 4 / 17

5 14. Από την , δηλαδή από την επόμενη ημέρα συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων μετασχηματισμού και μέχρι του χρόνου ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που διενεργούνται, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Τα ποσά των πιο πάνω πράξεων θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την επέλευση των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/ Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της εν λόγω συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των εμπλεκομένων ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και από τις αρμόδιες αρχές. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, το οποίο υπογράφεται νομίμως από τους παραπάνω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των εταιρειών και το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. ΑΛΙΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Αθανάσιος Κλαπαδάκης Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Κωνσταντίνος Λυρίγκος Μετά τον έλεγχο των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, περίληψη του εν λόγω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.) με απορρόφηση, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν.4070/2012. Τέλος το Δ.Σ. ενημερώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των προαναφερομένων Ανωνύμων εταιρειών, στις συνεδριάσεις τους της 31 ης Οκτωβρίου 2014, συνέταξαν την προβλεπόμενη για κάθε εταιρεία, από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματική έκθεσή τους προς τις Γενικές Συνελεύσεις. Η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί του εν λόγω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει ως εξής : «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» Γ.Ε.Μ.Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» Κύριοι Μέτοχοι, Σκοπός της παρούσας μας έκθεσης είναι να επεξηγήσει και να δικαιολογήσει από νομική και οικονομική άποψη το από 31 Οκτωβρίου από κοινού συνταχθέν από τα Διοικητικά Συμβούλια των εμπλεκομένων εταιριών Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.». 5 / 17

6 Ι. Οικονομική άποψη της Συγχώνευσης Οι λόγοι που επιβάλλουν την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής μας εταιρείας«μοχλοσ Α.Ε.», από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» είναι οι παρακάτω: α) Με την συγχώνευση αυτή προβλέπεται ότι με το νέο σχήμα θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος καθόσον τόσο η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. όσο και η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. διαθέτουν στελέχη με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία και ιστορικά ικανοποιητική πορεία. Με την συγχώνευση αυτή η δυναμική και η τεχνογνωσία αυτών θα συνενωθεί δημιουργώντας πολλαπλάσιες οικονομίες κλίμακος και εύρους στον τομέα της διαχείρισης. β) Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά ο συντονισμός των διαφόρων παραγωγικών τμημάτων του Ομίλου, ενώ επιπλέον προβλέπεται να επιτευχθούν στόχοι όπως: - ορθολογικότερος προγραμματισμός - μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων γ) Περαιτέρω το, παρά τα αναμενόμενα, συνεχιζόμενο δυσμενές οικονομικό κλίμα, τόσο διεθνώς αλλά και ειδικότερα και με μεγαλύτερη ένταση στην χώρα μας, έχει επηρεάσει ήδη για αρκετά χρόνια και συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά σε μεγάλο βαθμό την αγορά κατασκευής ιδιωτικών έργων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συνέπεια την έλλειψη δυνατότητας ανάπτυξης της μόνης πλέον δραστηριότητας της εταιρείας μας. ΙΙ. Νομική άποψη της Συγχώνευσης Η απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), το οποίο διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία. Η απορροφώμενη εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ), το οποίο διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με τον νόμο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας. Η απορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες μετοχές κατά το ποσοστό της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι κατά ποσοστό σαράντα οκτώ και είκοσι τρία εκατοστά τοις εκατό (48,23%), επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ανωτέρω ποσοστό αποσβέννυται λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, αφού η απορροφώσα κατέχει το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα ( ) μετοχές της απορροφώμενης. Οι μετοχές αυτές που αντιπροσωπεύουν το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου και που ανήκουν στην απορροφώσα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και σύγχυσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» θα αυξηθεί κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια χίλια τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( , ,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ,00 ). Περαιτέρω δε, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά τρία ευρώ (3 ) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Τελικά το 6 / 17

7 μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, θα ανέλθει στο ποσό των ,00 (διακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ), διαιρούμενο σε (σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ΕΥΡΩ. Κατ εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης μεταξύ των οποίων: α) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών, β) δείκτες κεφαλαιαγοράς, γ) δείκτες συναλλαγών δ) αναμορφωμένη καθαρή θέση και ε) χρηματιστηριακή αξία, οι οποίες μέθοδοι αξιολογήθηκαν και σταθμίσθηκαν με βάση τη δυναμική των δύο εταιρειών και τις συνθήκες αγοράς από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης 9,63 προς 1 αντίστοιχα. Αυτή η σχέση αξιών (9,63 προς 1) μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης μετά την απάλειψη της συμμετοχής της απορροφώσας στην απορροφώμενη, λόγω σύγχυσης και ως εκ τούτου ακύρωσης των δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πενήντα ( ) μετοχών της απορροφώμενης, που ανήκουν στην απορροφώσα, διαμορφώνεται σε 18,60 προς 1 αντίστοιχα. Η παραπάνω σχέση των αξιών κρίθηκε εύλογη και δίκαιη σύμφωνα με την έκθεση προσδιορισμού σχέσεων αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών DELOITTE & TΟUCHE. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, απεφάσισαν όπως η σχέση ανταλλαγής των νέων προς έκδοση μετοχών της απορροφώσας εταιρείας διαμορφωθεί ως ακολούθως: 1. Απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» α) Η απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» η οποία είναι μητρική εταιρεία του ομίλου θεωρείται μία από τις γνωστές εταιρείες συμμετοχών,εισηγμένη στο Χ.Α. Με την σκοπούμενη συγχώνευση, η απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», θα προσθέσει την εισφερόμενη εμπειρία της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», εμπειρία που αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», θα ανταλλάξουν τις παλαιές μετοχές τους με νέες μετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1, νέες μετοχές (1 : 1, ). 2. Απορροφώμενη εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.». Η εταιρία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θεωρείται μία μεγάλη εταιρεία, με πολυετή δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό στον τομέα ανάληψης και υλοποίησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η οποία όμως μετά την εισφορά τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των δημοσίων έργων στην επίσης θυγατρική εταιρείας μας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» το 2012 περιορίσθηκε μόνο σε ιδιωτικά τεχνικά έργα στο εσωτερικό, μη διαθέτουσα πλέον εργοληπτικό πτυχίο 7 ης τάξεως ΜΕΕΠ, καθώς και σέ ένα έργο στην Ρουμανία το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του Δυστυχώς λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, την διετία δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα των ιδιωτικών έργων.οι συνθήκες αυτές δεν διαφαίνονται να βελτιώνονται τα επόμενα έτη. Με τη σκοπούμενη συγχώνευση, η εμπειρία της, προστιθέμενη στην εμπειρία της απορροφώσας εταιρείας μας αξιοποιείται πλήρως. Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θα ανταλλάξουν τις μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας με νέες μετοχές της απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 0, νέες μετοχές (1 : 0, ). Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα όπως εγκρίνετε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και αποφασίσετε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», με τον ανωτέρω τρόπο.» 7 / 17

8 Κατόπιν αυτών, αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993 διαδικασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την: Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.». Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας μας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.». Έγκριση της συνταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο επεξηγηματική έκθεσή του, προς την παρούσα Γενική Συνέλευση. Έγκριση της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των νέων μετοχών που δικαιούνται τόσο οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., όσο και οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., από την συγχώνευση αυτή. Παροχή εξουσιοδότησης προς τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αθανάσιο Κλαπαδάκη και Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, όπως ενεργώντας από κοινού εκπροσωπήσουν την εταιρεία για την υπογραφή, για λογαριασμό της εταιρείας μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, καθώς και όπως προβούν σε όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες πράξεις, ενέργειες ή δηλώσεις για την επιτυχή υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Θέμα2 ο : Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης. Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα γενομένων πράξεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της αναφορικά με την υλοποίηση της ως άνω εγκριθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση. Θέμα 3 ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Επί του θέματος αυτού και σε συνέχεια των προτεινομένων από το Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί του ανωτέρω 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο υπολογισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και ο προσδιορισμός των μετοχών της απορροφώσας εταιρείας που δικαιούνται τόσο οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., όσο και οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει: - Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια χίλια τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( , ,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και 8 / 17

9 σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ,00 ), ως και την περαιτέρω αύξηση αυτού κατά τρία ευρώ (3 ) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών. - Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας«τεχνικη ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε (σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ΕΥΡΩ με έκδοση σαράντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ( ) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 ) εκάστης. Μετά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως: Μετοχικό Κεφάλαιο 'Αρθρο 5 (Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι) α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ και διαιρείτο σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ , όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν (ΦΕΚ 1031/ του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) καταστατικό της εταιρίας. β) Με την υπ'αριθμ. 6/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. με την έκδοση νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο 1464/ ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. γ) Με την υπ'αριθμ. 8/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. με την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ Η αύξηση αυτή έγινε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο 3495/ ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δ) Με την υπ'αριθμ. 10/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την 39113/ απόφαση του Νομάρχου Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και αυξήθηκε τοις μετρητοίς το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. με την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία δρχ , - και δημοσιεύθηκε στο 2904/1978 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ε) Με την 11/ απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με τις 147/ και 202/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο τοις μετρητοίς κατά δρχ., δρχ. και δρχ. αντίστοιχα με την έκδοση 6.000, και 962 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 834/ / , 3999/ και 941/ τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο συνολικό ποσό των δρχ. διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές αξίας δρχ. η κάθε μία. στ) Με την 17/ απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε τοις μετρητοίς το μετοχικό κεφάλαιο, αφενός κατά δρχ. που αποτελεί επικύρωση της 215Β/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, 9 / 17

10 δημοσιευθείσης στο 1010/ ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφετέρου κατά δρχ., κατατεθειμένο στο ταμείο της εταιρίας τοις μετρητοίς, την (ΦΕΚ 3598/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων ( ) δρχ., διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο. ζ) Με την 21/ απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. που προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με την 2665/1988 Υπουργική απόφαση. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ., διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4049/ τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). η) Με την 24/ απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δρχ διηρέθη σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4301/ τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). θ) Με την 24Α/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ., διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, αξίας δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 468/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). ι) Με την 25Α/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετετράπησαν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού (ΦΕΚ 15/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). ια) Με την 25Β/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανώνυμων μετοχών από δρχ. σε 250 δρχ. της κάθε μίας, με καταστροφή των παλαιών μετοχών και την έκδοση νέων ανωνύμων, σε τίτλους των 10 μετοχών ή σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως εξής : ια1) Mε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (φορολογηθέντα κέρδη χρήσης σε νέο) ύψους δρχ. ια2) Με ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και τους αναδόχους, ύψους δρχ. με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". ια3) Με δημόσια εγγραφή και διάθεση στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ύψους δρχ., με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Οι μετοχές που διατέθηκαν με Δημόσια Εγγραφή αντιστοιχούσαν στο 27,3% του ποσού που προέκυπτε από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της συνολικής αύξησης 10 / 17

11 που διετέθη με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.1914/1990. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ( ) δρχ. διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές των 250 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 938/ τεύχος Α.ε. και Ε.Π.Ε.) ιβ) Με την 27Α/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν όλες οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές κατ εφαρμογήν των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/ ) και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δρχ διηρέθη σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία μετοχή, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών. ιγ) Με την 29/ απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ( ) δρχ. ως εξής : ιγ1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έγινε στην χρήση 1996, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 εκ δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ) δρχ., με την έκδοση εκατό χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή. ιγ2) Με κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα ( ) δρχ., με έκδοση εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ( ) δρχ., διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. κάθε μία, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών. ιδ) Με την 30Α/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια ( ) δρχ., ως εξής : Με κεφαλαιοποίηση: α) τμήματος της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δρχ. εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μίας ( ) και β) τμήματος των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων Ν. 1828/89 εκ δρχ. εξακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ( ) δρχ., με αντίστοιχη έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ( ) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους (ΦΕΚ 1673/ , τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 11 / 17

12 ιε) Mε την 31/ απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ( ) δραχμές, ως εξής : Με την καταβολή μετρητών εκ δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ( ), με έκδοση δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ. και τιμής διάθεσης επτακοσίων (700) δραχμών ανά μετοχή. H προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ( ) (ήτοι, νέες μετοχές Χ 450 δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους (ΦΕΚ 2187/ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). ιστ) Με την υπ αριθμ. 31Β/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκε : Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές η κάθε μία σε εκατό (100) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εβδομήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ( ) νέων άϋλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ( ) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς κάθε δέκα (10) παλαιές. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ( ) δραχμών, διαιρείτο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους (ΦΕΚ 8413/ Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). ιζ) Mε την 31Γ / απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των δώδεκα δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) δραχμών, ως εξής : ιζ.α) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων ( ) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων 12 / 17

13 τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξήντα δύο ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. ιζ.β) Με καταβολή μετρητών εκ δρχ. έντεκα δισεκατομμυρίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ( ), με έκδοση εκατόν δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ( ) (ήτοι Χ 900 δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσια εκατομμύρια ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους (ΦΕΚ 8829/ Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε). ιη) Με την υπ αριθμ. 32Γ/ απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού), αποφασίσθηκαν : ιη.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από εκατό (100) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) νέων άϋλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των διακοσίων εκατομμυρίων ( ) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, διανεμήθηκαν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε 3,2 παλαιές. ιη.β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. είκοσι δισεκατομμυρίων ( ) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) νέων άϋλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων είκοσι (320) δραχμών εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα δισεκατομμυρίων ( ) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριακοσίων (320) δραχμών η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους. ιθ) Ήδη με την υπ αριθμ. 32ΣΤ/ απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν : ιθ.α) Ή αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες σαράντα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (340,75) δρχ. και η μετατροπή της δραχμικής ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα (1) ΕΥΡΩ. ιθ,β) Η κάλυψη της εκ δρχ προκύπτουσας συνολικής αξίας από την παραπάνω αυξητική μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ( μετοχές Χ 20,75 δρχ.) θα πραγματοποιηθεί με ισόποση κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» των αποθεματικών της εταιρείας. Έτσι, μετά τις παραπάνω μεταβολές και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 13 / 17

14 ανέρχεται πλέον σε σαράντα δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχμές ή σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ( ) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές των 340,75 δρχ. ή ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους. κ) Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατ εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Το ως άνω ποσό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 3 παρ. 9 Κ.Ν.2190/1920). Έτσι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους. κα) Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατ εφαρμογή της απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 1,05 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ( ) ευρώ, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Έτσι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους. κβ) Ήδη με την από απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών (από 1,00 σε 5,00 ευρώ), με ταυτόχρονη έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία, μίας (1) νέας μετοχής προς πέντε (5) παλαιές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε ευρώ, διαιρείται πλέον σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μίας». κγ) Ήδη με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν: κγα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια χίλιες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ ( ,00 ), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( , ,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ,00 ) 14 / 17

15 κγβ). Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία (3 ) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών, με ταυτόχρονη έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Από αυτές μετοχές, σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία, (1, ) νέας μετοχής προς μία (1) παλαιά καθώς και μετοχές, σε αντικατάσταση παλαιών μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» με αναλογία (0, ) νέας μετοχής προς μία (1) παλαιάς Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε ευρώ, διαιρείται πλέον σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μίας». Θέμα 4 ο : Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού Επί του θέματος αυτού και σε συνέχεια των προτεινομένων από το Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί του ανωτέρω 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού με συμπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, ώστε σε αυτούς να περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που απαιτούνται από την απορρόφηση της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και προβλέπονταν στο καταστατικό αυτής. Μετά ταύτα το άρθρο 2 του καταστατικού διαμορφώνεται ως κατωτέρω: Άρθρο 2 (Σκοπός) Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομίμων προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό. 2.- Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή μίσθωση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. 3.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 4.- Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών λατομείου και γενικά αδρανών και οικοδομικών υλικών, με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεμάτων, τσιμέντου και ασφάλτου. 5.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 6.- Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 7.- Η άσκηση κτηματικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο. 8.- Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρινών. 15 / 17

16 9.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων ως και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και η εμπορία των μέσων αυτών και των ανταλλακτικών τους. Η εκτέλεση δημόσιων αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων με τα παραπάνω μέσα, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις, οι αεροδιαφημίσεις, οι αεροψεκασμοί και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα. 12. α) Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής. β) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων και νέων τεχνολογιών, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης. γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. δ) Η παραγωγή, εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή ανταλλακτικών τους. ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα ανωτέρω, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών Η απόκτηση συμμετοχών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας Η συγχώνευση μετ άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή κλάδων αυτών, ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό Η μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων Η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αερίων καυσίμων με αγωγούς Η άσκηση δραστηριοτήτων από τη συλλογή, καθαρισμό και διανομή νερού, ως και από την παροχή ατμού και ζεστού νερού. 16 / 17

17 19.- Η άσκηση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και η εμπορία των παραγώγων αυτών Η άσκηση δραστηριοτήτων από την παραγωγή χημικών προϊόντων και η εμπορία αυτών Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων παντός είδους. 23.-Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και η ανέγερση επ αυτών κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων Η αγορά και η πώληση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών. Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία). Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες. Θέμα 5 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την μη εκλογή νέου ΔΣ. 17 / 17

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 7 ης Δεκεμβρίου 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 7 ης Δεκεμβρίου 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 7 ης Δεκεμβρίου 2015 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) της απόσχισης του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (όπως ισχύει μετά την από 18/06/2009 τροποποίησή του. Με υπογράμμιση τίθεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. «AKINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, 2. «VARIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, και 3. «RIPLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα του Καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία RODOS AUTO SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» της ανώνυμης εταιρίας '' RODOS MOTOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των εταιρειών «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα