1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία"

Transcript

1 1. Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 1.1 Γενικά Η ροή της ηλεκτρομαγνητικής ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στο όριο της γήινης ατμόσφαιρας είναι περίπου 1368 Wm -2 και ονομάζεται ηλιακή σταθερά. Η τιμή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται κατά την διάρκεια ενός έτους κατά περίπου 3.3%, μία που εξαρτάται από την μεταβλητή απόσταση της γης από τον ήλιο λόγω ελλειπτικότητας της τροχιάς της. Το μέγιστο της ηλιακής ενέργειας στο όριο της ατμόσφαιρας παρατηρείται τον Ιανουάριο και το ελάχιστο τον Ιούλιο. Το 30% αυτής ανακλάται και επιστρέφει στο διάστημα. Η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας αντιστοιχεί σε αυτήν ενός μέλανος σώματος σε θερμοκρασία περίπου 6000 Κ. Η ποσοστιαία κατανομή της ηλιακής ενέργειας στις διάφορες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος παρουσιάζεται στον πίνακα 1.1. ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (%) ΚΥΜΑΤΟΣ (nm) ΥΠΕΡΥΘΡΟ > ΟΡΑΤΟ UV-A UV-B UV-C < Πίνακας 1.1: Κατανομή της ηλιακής ενέργειας στις διάφορες φασματικές περιοχές. Στο μεγαλύτερο ποσοστό της η ηλιακή ενέργεια κατανέμεται στο υπέρυθρο και το ορατό τμήμα του φάσματος, ενώ μόνο το 8.3% ανήκει στο υπεριώδες. Παρόλα αυτά, η μελέτη της υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχει άμεσες επιπτώσεις στα έμβια όντα, στα φυτά και τους θαλάσσιους οργανισμούς. Με βάση ακριβώς αυτές τις επιπτώσεις και την επικινδυνότητά τους, η υπεριώδης ακτινοβολία χωρίζεται σε τρεις φασματικές περιοχές: την UV-C, την UV-B και την UV-A. Ο διαχωρισμός αυτός παρουσιάζεται και γραφικά στο σχήμα

2 Σχήμα 1.1: Οι περιοχές του ηλιακού φάσματος Η ακτινοβολία UV-C εκτείνεται από τα 100 μέχρι τα 280 nm (κατά άλλες βιβλιογραφικές πηγές μέχρι τα 290 nm) και είναι πολύ επικίνδυνη, όσον αφορά τις βιολογικές της επιπτώσεις. Απορροφάται όμως εξ ολοκλήρου από το όζον και το οξυγόνο της ανώτερης ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην είναι επικίνδυνη για την βιόσφαιρα, είναι σημαντική όμως γιατί καθορίζει τον ρυθμό θέρμανσης των ατμοσφαιρικών στρωμάτων στα οποία απορροφάται. Η ακτινοβολία UV-B εκτείνεται από τα 280 μέχρι και τα 315 nm (κατά άλλες βιβλιογραφικές πηγές από τα 290 μέχρι τα 320 nm). Εκτός από κάποιες θετικές επιδράσεις (όπως η παραγωγή βιταμίνης D) προκαλεί σημαντικές βλάβες στους έμβιους οργανισμούς όπως πρόκληση ερυθέματος, καρκίνο στο δέρμα και καταρράκτη στα μάτια. Καταστροφικές είναι οι συνέπειες από την έκθεση στην UV- B και στα οικοσυστήματα, επειδή μπορεί να προκαλέσει μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών, καθώς και αλλοίωση των υποθαλάσσιων οργανικών συστημάτων. Η ακτινοβολία UV-B απορροφάται κυρίως από το όζον, γι αυτό και η σχέση της συγκέντρωσης του όζοντος με την ποσότητα της UV-B που φθάνει στη βιόσφαιρα και οι πιθανές επιπτώσεις των μεταβολών του όζοντος αποτελούν αντικείμενο ευρείας έρευνας τα τελευταία χρόνια από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η ακτινοβολία UV-Α εκτείνεται μέχρι και τα 400 nm. Εκτός από ένα μικρό ποσοστό της που απορροφάται από το όζον και που απορροφάται ή σκεδάζεται από τα αιωρούμενα σωματίδια, το μεγαλύτερο μέρος της (περίπου 80% για ανέφελο ουρανό ενός καλοκαιρινού μεσημεριού) φθάνει στην επιφάνεια της γης. Η επικινδυνότητά της όμως είναι σαφώς μικρότερη από αυτή της UV-B, γι αυτό και οι επιπτώσεις της είναι σημαντικές μόνο σε μεγάλες δόσεις. Η πιο σημαντική επίπτωση 2

3 της UV-A είναι η φωτογήρανση του δέρματος, η οποία προκαλείται μετά από συστηματική και παρατεταμένη υπερέκθεση (π.χ. εργάτες υπαίθρου, αγρότες). 1.2 Απορρόφηση και η σκέδαση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα Η ηλιακή ακτινοβολία καθώς διαπερνά την ατμόσφαιρα σκεδάζεται και απορροφάται. Το ποσοστό και το είδος της σκέδασης και της απορρόφησης αλλά και η κατεύθυνση της σκέδασης εξαρτώνται από διάφορα συστατικά της ατμόσφαιρας, όπως αέρια, αιωρούμενα σωματίδια, σκόνη, υδρατμοί και νέφη. Στην παράγραφο αυτή επιχειρείται μια περιληπτική αναφορά της θεωρίας της σκέδασης και της απορρόφησης, η οποία είναι ουσιώδους σημασίας για τους υπολογισμούς της διάδοσης της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Το φως μπορεί να θεωρηθεί ως κύμα ημιτονοειδούς μορφής που αποτελείται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο. Τα δύο πεδία είναι κάθετα μεταξύ τους όσον αφορά την διεύθυνση και είναι συμφασικά. Καθώς ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα σωμάτιο που έχει διαστάσεις πολύ μικρότερες από το μήκος κύματος του φωτονίου, δημιουργεί ένα ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο στο σωμάτιο, το οποίο στην συνέχεια παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα σε διεύθυνση που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του διπόλου. Η ισχύς του διπόλου εξαρτάται από την πολωσιμότητα του σωματίου και το μήκος κύματος του φωτός. Το αποτέλεσμα είναι η σκέδαση του φωτονίου σε διαφορετική κατεύθυνση. Η θεωρία της σκέδασης περιγράφηκε από τον Rayleigh, ο οποίος θεώρησε ότι το φως αλληλεπιδρά με ένα σφαιρικό και ομογενές σωμάτιο πολύ μικρού μεγέθους σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική προσέγγιση για την μοριακή σκέδαση. Για μη πολωμένο φως μήκους κύματος λ, που προσπίπτει σε ένα σωμάτιο πολωσιμότητας α, η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός Ι σε κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία Θ σε σχέση με την κατεύθυνση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας δίνεται από την σχέση: 3

4 (1.1) όπου Ι ο είναι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και r η ακτίνα του σωματίου. Από την παραπάνω εξίσωση θα πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχει εξάρτηση της σκεδαζόμενης έντασης προς μια διεύθυνση από τον παράγοντα 1/λ 4. Αυτό σημαίνει ότι τα μόρια του αέρα σκεδάζουν περισσότερο στα μικρότερα μήκη κύματος. Ο τρόπος σκέδασης του φωτός εξαρτάται από την πόλωσή του. Στο σχήμα 1.2 παρουσιάζεται η κατανομή της έντασης του φωτός μετά την σκέδασή του στις περιπτώσεις που έχουμε πολωμένο και μη πολωμένο φως. Είναι φανερό ότι για το μη πολωμένο φως εμφανίζεται μέγιστη σκέδαση προς τα εμπρός και προς τα πίσω, ενώ η σκέδαση είναι ελάχιστη σε διευθύνσεις κάθετες στην προσπίπτουσα ακτινοβολία. Φαίνεται επίσης ότι η ένταση του μη πολωμένου φωτός που σκεδάζεται αρχικά είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων για τις περιπτώσεις πολωμένου φωτός που εξετάζουμε. Η θεωρία του Rayleigh βασίζεται στην κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, η Κβαντική Ηλεκτροδυναμική διαδέχθηκε την κλασική θεωρία, εισάγοντας κάποιες διαφοροποιήσεις. Έτσι λοιπόν, είναι δυνατή η μικρή μεταβολή του μήκους κύματος της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας (περίπου 0.5 nm) σύμφωνα με την σκέδαση Raman. Για την μελέτη της ολικής ακτινοβολίας όμως η σκέδαση Raman μπορεί να παραλειφθεί, επειδή οι μέγιστες τιμές της είναι περίπου έξι τάξεις μεγέθους μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές με σταθερό μήκος κύματος για τη σκέδαση Rayleigh. Σχήμα 1.2: Σχεδιάγραμμα της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας κατά Rayleigh. Οι περιπτώσεις (1) και (2) αφορούν πολωμένο φως, ενώ η (3) μη πολωμένο. Για την πραγματοποίηση αυτής της διατριβής έχει υποτεθεί σε όλες τις περιπτώσεις ότι το φως είναι μη πολωμένο. Και αυτό γιατί αν και με τη σκέδαση 4

5 Rayleigh το φως πολώνεται, η υπόθεση της μη πόλωσης δεν επηρεάζει την ολική ακτινοβολία με αναφορά στο οριζόντιο επίπεδο, αλλά μόνο την κατανομή της έντασης από τα διάφορα σημεία του ουρανού. Εκτός από τα μόρια της ατμόσφαιρας και μεγαλύτερα σωματίδια, όπως οι παγοκρύσταλλοι, οι σταγόνες νερού και τα αιωρούμενα σωματίδια, σκεδάζουν το φως. Για την εξήγηση αυτού του φαινομένου διατυπώθηκε η θεωρία του Mie στις αρχές του εικοστού αιώνα. Σύμφωνα με αυτήν, είναι δυνατός ο υπολογισμός της σκέδασης από ένα σφαιρικό και ομογενές σώμα. Τα ποσοστά σκέδασης και απορρόφησης του φωτός από το σώμα εξαρτώνται από το μέγεθός του και το φανταστικό μέρος του δείκτη διάθλασης m (m=m r -im i ). Στο σχήμα 1.3 παρουσιάζεται γραφικά η εξάρτηση της ικανότητας σκέδασης (Q s ) ενός σώματος (μέγεθος που συνδέεται άμεσα την ενεργό διατομή σκέδασης) με πραγματικό μέρος του δείκτη διάθλασης (m r ) ίσο με 1.33 και διάφορες τιμές του φανταστικού μέρους (-m i ) σε συνάρτηση με τον παράγοντα μεγέθους 2πα/λ, όπου α είναι η ακτίνα του σώματος. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο παράγοντας Q s μπορεί να είναι μεγαλύτερος της μονάδας, ενώ για σωματίδια που δεν απορροφούν (m i =0) και έχουν μεγάλο μέγεθος τείνει ασυμπτωτικά στην τιμή 2. Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές που παρατηρούνται στο διάγραμμα οφείλονται στην συμβολή φωτός από πολλαπλή σκέδαση στα σωμάτια. Αντίθετα οι μικρότεροι κυματισμοί αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που το φως περνά οριακά κοντά από την επιφάνεια του σωματιδίου. Στην ατμόσφαιρα τα νέφη και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν διάφορες διαστάσεις. Αν υπολογιστεί η ικανότητα σκέδασης Q s για κατανομές τέτοιου μεγέθους, αποδεικνύεται ότι οι ενεργές διατομές απορρόφησης μεταβάλλονται ελάχιστα με το μήκος κύματος στο υπεριώδες. 5

6 Σχήμα 1.3: Η εξάρτηση της ικανότητας σκέδασης (Q s ) από τον παράγοντα x=2πα/λ με πραγματικό μέρος του συντελεστή σκέδασης (m r ) ίσο με 1.33 και διάφορες τιμές του φανταστικού μέρους (-m i ) (Liou, 1980). Με την θεωρία του Mie είναι δυνατός και ο υπολογισμός της χωρικής κατανομής της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Στο σχήμα 1.4 παρουσιάζεται ο τρόπος κατανομής της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας από ένα αδιαφανές σωματίδιο που δεν απορροφά στο UV (π.χ. σκόνη). Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο μέγιστο που παρατηρείται στην σκέδαση προς τα εμπρός όταν το μέγεθος των σωματιδίων είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Τέτοιου είδους σκέδαση συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών, με αποτέλεσμα η σκέδαση να εξαρτάται ελάχιστα από το μήκος κύματος και να εισάγει πολύ μικρή πόλωση στο φως. Τέλος, έμφαση πρέπει να δοθεί στο ότι οι παγοκρύσταλλοι στην ατμόσφαιρα δεν είναι σφαιρικοί και έχουν πολλά διαφορετικά σχήματα. Παρόλα αυτά μπορούν με τη βοήθεια της θεωρίας του Mie να προσομοιωθούν με σφαιρικά σώματα με όσο το δυνατόν παρόμοια οπτικά χαρακτηριστικά. 6

7 Σχήμα 1.4: Διαγράμματα σκέδασης για σωματίδια διαφόρων μεγεθών (Liou,1980). Η ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας μπορεί να ορισθεί με την βοήθεια μιας συνάρτησης φάσης Ρ(Θ), που κανονικοποιείται ως: (1.2) όπου Ω είναι η στερεά γωνία, δηλαδή Ω=sinΘdθdφ Η συνάρτηση φάσης Ρ(Θ) εκφράζει την πιθανότητα για ένα φωτόνιο που προσπίπτει σε έναν σκεδαστή υπό γωνία θ να σκεδαστεί προς την διεύθυνση θ, όπου Θ=θ -θ. Στο σχήμα 1.5 παρουσιάζονται γραφικά διάφορες γωνίες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της διάδοσης της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα 1.3 Παραμετροποίηση της διάδοσης της υπεριώδους ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η εξίσωση διάδοσης της υπεριώδους ακτινοβολίας για ατμόσφαιρα παράλληλων και οριζόντιων στρωμάτων, καθώς και η 7

8 μέθοδος των διακριτών τεταγμένων (Discrete Ordinates Method, DOM) για την επίλυσή της. Ας θεωρήσουμε μία παράλληλη και στενή δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας που διανύει απόσταση ds μέσα από ένα οπτικό μέσο που μπορεί να την σκεδάζει και να την απορροφά. Από την απορρόφηση και την απλή σκέδαση της ακτινοβολίας, η έντασή της Ι θα μειωθεί. Όμως, μπορεί να ενισχυθεί είτε από επανεκπομπή στο ίδιο μήκος κύματος (φαινόμενο αμελητέο στο υπεριώδες), είτε από σκέδαση στην διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μεταβολή της έντασης της ακτινοβολίας κατά di. Έτσι μπορεί να σχηματισθεί μία πρώτης μορφής εξίσωση της διάδοσης της ακτινοβολίας ανεξάρτητη από σύστημα συντεταγμένων: (1.3) όπου J είναι η ένταση λόγω ενίσχυσης της ακτινοβολίας, k ο μαζικός συντελεστής απορρόφησης και ρ η πυκνότητα του οπτικού μέσου. Στην περίπτωση που εξετάζουμε μία ατμόσφαιρα από παράλληλα και οριζόντια στρώματα, το οπτικό βάθος από το όριο της ατμόσφαιρας και προς τα κάτω (στην κατακόρυφη διεύθυνση z) μπορεί να ορισθεί από την σχέση: διαμορφώνοντας την εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας ως εξής: (1.4) (1.5) με μ=cosθ, όπου θ είναι η ζενίθια γωνία και Ω η στοιχειώδης στερεά γωνία πρόσπτωσης της μονοχρωματικής ακτινοβολίας. Αν υποθέσουμε ότι ο Ήλιος εκπέμπει ακτινοβολία ροής F o από την διεύθυνση Ω ο στο ανώτερο όριο της ατμόσφαιρας, τότε η ακτινοβολία στην διεύθυνση της μονοχρωματικής δέσμης μπορεί να ενισχυθεί με δύο τρόπους, είτε με σκέδαση κάποιας ποσότητας ηλιακής ακτινοβολίας προς την ίδια διεύθυνση, είτε με σκέδαση από μία άλλη διεύθυνση. Στην πρώτη περίπτωση η ενίσχυση περιγράφεται από την εξίσωση: 8

9 (1.6) όπου F(z) είναι η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στο ύψος z από το νόμο των Beer- Bouguer-Lambert: (1.7) και Ρ(-Ω ο,ω) είναι η συνάρτηση φάσης, που δίνει την πιθανότητα σκέδασης της ακτινοβολίας από γωνία Ω ο σε Ω. Στην δεύτερη περίπτωση εξετάζουμε το φαινόμενο της πολλαπλής σκέδασης, δηλαδή την περίπτωση όπου η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει από διεύθυνση Ω, αλλά έχει ήδη σκεδαστεί (διάχυτη, Σχήμα 1.5). Η σχέση που περιγράφει την ενίσχυση από αυτόν τον παράγοντα είναι: (1.8) Σχήμα 1.5: Σχηματική παράσταση της πορείας μίας ακτινοβολία από διεύθυνση Ω που σκεδάζεται προς νέα διεύθυνση Ω. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ακτινοβολία μπορεί να ενισχυθεί και από θερμική εκπομπή ακτινοβολίας μελανού σώματος από τα αέρια της ατμόσφαιρας. Όμως, ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας να ξεπεράσει τους 320 Κ, τέτοιου είδους εκπομπή ακτινοβολίας στο υπεριώδες είναι απειροελάχιστη και μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 9

10 Έτσι λοιπόν, ο προαναφερόμενος παράγοντας ενίσχυσης J(z,Ω) μπορεί να εκφρασθεί ως άθροισμα των σχέσεων (1.6) και (1.8) και η εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας να διαμορφωθεί ως εξής: (1.9) Με το σύμβολο ω ορίσαμε την ανακλαστικότητα μεμονωμένης σκέδασης (single scattering albedo), δηλαδή την πιθανότητα ένα φωτόνιο να σκεδαστεί παρά να απορροφηθεί κατά την πρόσπτωσή του σε ένα σωματίδιο της ατμόσφαιρας. Το ω ορίζεται λοιπόν ως: ω=σ sca /(σ sca +σ abs ), όπου σ sca και σ abs οι ενεργές διατομές σκέδασης και απορρόφησης αντίστοιχα. Για το υπεριώδες φάσμα οι τιμές του ω κυμαίνονται από 0.99 έως για τα νέφη και από 0.65 έως 0.99 για διάφορα είδη αιωρούμενων σωματιδίων και διαφορετικές τιμές σχετικής. Το συνημίτονο της γωνίας σκέδασης μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση: (1.10) Και η συνάρτηση φάσης να θεωρηθεί ως ένα σύνολο πολυωνύμων Legendre: (1.11) Εισάγοντας την εξίσωση (1.10) στην (1.11) και αναλύοντας του όρους των πολυωνύμων Legendre, λαμβάνουμε την σχέση: (1.12) όπου ο όρος Α l είναι ο συντελεστής βάρους για κάθε πολυώνυμο Legendre και ισούται με (2l+1)B, όπου Β είναι όρος Legendre. Στο σχήμα 1.6 παρουσιάζονται τα τέσσερα πρώτα πολυώνυμα Legendre που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της συνάρτησης φάσης ως συνάρτηση της γωνίας σκέδασης. 10

11 Σχήμα 1.6: Τα τέσσερα πρώτα πολυώνυμα Legendre που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της συνάρτησης φάσης ως συνάρτηση της γωνίας σκέδασης (Liou, 1980) Αντίστοιχα, η ένταση μπορεί να γραφεί ως εξής: (1.13) Η εισαγωγή των εξισώσεων (1.12) και (1.13) στην εξίσωση (1.9) που περιγράφει την εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας οδηγεί σε σύστημα με Ν+1 εξισώσεις. Για τους υπολογισμούς όμως της ολικής υπεριώδους ακτινοβολίας ολοκληρώνουμε σε όλο το άνω ή κάτω ημισφαίριο, με αποτέλεσμα μόνο οι όροι με m=0 να παραμένουν. Έτσι, η ροή της ακτινοβολίας προς τα πάνω ή κάτω δίνεται πλέον από την σχέση: (1.14) και η εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας μπορεί να γραφεί ως εξής: (1.15) Η επίλυση της εξίσωσης διάδοσης της ακτινοβολίας από την σχέση (1.15) είναι δυνατή χρησιμοποιώντας κάποιες συγκεκριμένες προσεγγίσεις όσον αφορά την σκέδαση. Για τον σκοπό αυτό στα μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας η ατμόσφαιρα χωρίζεται σε στρώματα συγκεκριμένου οπτικού βάθους, συνάρτησης φάσης και 11

12 ανακλαστικότητας μεμονωμένης σκέδασης, ενώ ορίζονται και οι κατάλληλες οριακές συνθήκες για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που προκύπτουν. Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στους διάφορους τρόπους επίλυσης που υπάρχουν στη βιβλιογραφία είναι η προσέγγιση της συνάρτησης φάσης, εφόσον όσο πιο πολύπλοκη είναι αυτή, τόσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των εξισώσεων που πρέπει να επιλυθούν. Για την επίλυση της εξίσωσης (1.15), το ολοκλήρωμα που αναφέρεται στην διάχυτη ακτινοβολία από πολλαπλή σκέδαση μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άθροισμα υπολογισμένο σε πεπερασμένα σημεία τετραγωνισμού (quadrature points). Οι Frederik and Lubin (1988) χρησιμοποίησαν την προσέγγιση δύο διευθύνσεων των Μο et. al., (1975) για τους υπολογισμούς τους, η οποία υποθέτει ότι η σκέδαση της ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα είναι ισοτροπική. Μια τέτοια υπόθεση μειώνει την δυσκολία επίλυσης της εξίσωσης (1.15), αλλά και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων Μελέτες ευαισθησίας που έχουν γίνει, έδειξαν ότι η προσέγγιση των δύο διευθύνσεων εισάγει για συνθήκες ανέφελου ουρανού αμελητέο σφάλμα στα αποτελέσματα σε σχέση με τα σφάλματα από τους υπόλοιπους παράγοντες που υπάρχουν στην εξίσωση (1.15). Όμως, σε νεφοσκεπή ουρανό, σε ομίχλη και σε περιπτώσεις όπου η ανακλαστικότητα της επιφάνειας είναι εξαιρετικά μεγάλη (π.χ. όταν είναι χιονοσκεπής) το σφάλμα στους υπολογισμούς μπορεί να ξεπεράσει το 10% (Thomas and Stamnes, 2002). Στην μέθοδο αυτή χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος όρος Legendre (g) για την προσέγγιση της συνάρτησης φάσης. Για παράδειγμα η συνάρτηση φάσης των Heney και Greenstein (1941) μπορεί να γραφεί ως εξής: (1.16) Ο πρώτος όρος Legendre (g) ονομάζεται παράγοντας ασυμμετρίας και είναι αντιπροσωπευτικός της διεύθυνσης σκέδασης των φωτονίων. Για g=+1 έχουμε πλήρη εμπρόσθια σκέδαση, για g=-1 πλήρη οπισθοσκέδαση, ενώ για g=0 ισοτροπική σκέδαση και σκέδαση Rayleigh. Για τα νέφη ο παράγοντας g έχει τιμές μεταξύ του 0.8 και 0.9, ενώ μειώνεται ( ) για τα αιωρούμενα σωματίδια. 12

13 1.3.1 Η μέθοδος των διακριτών τεταγμένων Η μέθοδος των διακριτών τεταγμένων προτάθηκε αρχικά από τον Chandrasekhar (1960). Ο Liou (1980) ανακάλυψε ότι αριθμητικά η μέθοδος είναι ασταθής, ενώ οι Stamnes et al (1988) πρότειναν ένα νέο αλγόριθμο, όπου το ολοκλήρωμα της εξίσωσης (1.15) αντικαταστάθηκε από ένα άθροισμα υπολογισμένο σε διακριτές γωνίες (μ j ). Οι γωνίες που λαμβάνονται υπόψη στο άθροισμα υπολογίζονται από τον τύπο του Gauss για τετραγωνισμό (Stamnes et. al., 1988, Kylling et. al., 1995). Έτσι, η σχέση (1.15) μπορεί να γραφεί ως: (1.17) όπου μ j είναι τα σημεία τετραγωνισμού και α j τα αντίστοιχα Γκαουσσιανά βάρη. Ο αριθμός n αντιστοιχεί στο αριθμό των Γκαουσσιανών βαρών που χρησιμοποιούνται, ενώ προκύπτουν 2n διαφορικές εξισώσεις. Αν η ατμόσφαιρα είναι χωρισμένη σε L επίπεδα, οι Stamnes et al. (1988) δημιούργησαν ένα σύστημα (2nL) 2 γραμμικών εξισώσεων για τον υπολογισμό της ακτινοβολίας κάτω από τα L επίπεδα. Η ακρίβεια της μεθόδου εξαρτάται από τον αριθμό των Γκαουσσιανών βαρών (ή διαφορετικά των εξισώσεων) που θα χρησιμοποιηθούν. Η μελέτη ευαισθησίας που έγινε από τον Liou (1980) έδειξε ότι για τις περισσότερες ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι δυνατός ο υπολογισμός της ροής της ακτινοβολίας με ακρίβεια δύο ή τριών δεκαδικών ψηφίων συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν χρησιμοποιώντας 8 και 16 εξισώσεις για κάθε στρώμα της ατμόσφαιρας. 13

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία Τσιάπα Ειρήνη Επιβλέπων Καθηγητής: Παπάζογλου Δημήτριος Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΕ EXCIMER LASER» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση του Ανιχνευτή

Προσομοίωση του Ανιχνευτή 9 Προσομοίωση του Ανιχνευτή Εισαγωγή Μετά από την αλληλεπίδραση, μέσω της ανταλλαγής φορτισμένων (Charge Current Interaction), των υψηλό-ενεργειακών μιονικών νετρίνων με την ύλη παράγονται σχετικιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές των laser

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΑΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Γκίνης Χαρίλαος, PhD Φυσικός Παπάζογλου Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το Μάθημα «Εργονομία και Φωτισμός περιβάλλοντος» Του Ζ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα