ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015"

Transcript

1 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΗΓΟΥ)Δ.Φ.Α.Α./1212/ (ΑΓΑ: ΧΝΖΦ465ΦΘ3-ΧΧ1) Γιαγωνιζμός: ΑΦΟΡΑ ΣΡΗΑΝΣΑ (30 ) ΘΔΔΗ ΔIΓΗΚΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΣΧΝ ( ΤΔ ) ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Α/Α Τποψηθίων προς πρόζληψη Διδικόηηηα Ονομαηεπώνσμο Όνομα παηρός αρ. Αίηηζης ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ανήλικα ηέκνα Μόρια Σέκνων Μόρια Πολσηεκνίας ΖΛΗΚΗΑ ΜΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ύνολο Μορίων Υώρος Δργαζίας Παραηηρήζεις 1 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΧΣΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΓΔΛΟ 1656/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΚΑΝΔΛΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1557/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΗΟ 1578/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1576/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1565/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΣΟΜΑΡΑ ΠΟΛΤΣΗΜΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 1713/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΡΒΗΡΑ ΑΡΓΤΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1689/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΣΕΔΛΔΠΖ ΑΡΗΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1618/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1694/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΥΡΖΣΟ 1592/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΖΛΗΑ ΘΔΟΦΑΝΖ 1373/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 1363/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΗΣΑ ΥΡΖΣΟ 1355/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΟΦΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 1593/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΔΛΗΓΚΟ ΞΔΝΟΦΧΝ ΓΔΧΡΓΗΟ 1272/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΠΔΡΔΡΖ ΜΑΡΟΤΛΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 1537/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΟΤΡΓΗΑΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1447/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΚΛΔΑΝΘΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1595/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΝΑ ΣΗΜΟΛΔΧΝ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ 1370/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 1298/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 1588/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΣΑΟΤΗΑΝΖ ΑΝΓΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 1720/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 1302/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΚΑΦΧΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1555/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1558/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔΣΡΟ 1325/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1571/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΦΡΟΤΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1611/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΧΣΗΟ 1367/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 1607/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΧΝ ΗΧΑΝΝΖ 1333/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΚΑΝΣΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΟ 1660/ ΝΑΗ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 1 από 13

2 33 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΟΤΣΖ ΧΣΖΡΗΟ ΥΡΖΣΟ 1729/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 1446/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΦΧΣΗΟ 1517/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΥΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΔΣΡΟ 1358/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1676/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΚΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΧΣΖΡΗΟ 1584/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΡΒΗΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1323/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1538/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1276/ ΝΑΗ ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 42 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1328/04.03/2015 ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΨΚΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ 1673/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΛΗΑΡΑ ΑΜΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1357/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΦΗΛΛΗΠΟ 1374/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1490/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΜΓΡΗΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΔΧΝΗΓΑ 1362/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΑΜΠΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1545/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΚΟΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 1449/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΟΚΟΖ ΜΠΑΕΑΡΟΓΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1339/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ ΓΗΟΝΤΗΟ 1518/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΧΣΗΟ 1480/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΣΖΡΗΟ 1697/ ΝΑΗ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 2 από 13

3 . Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΑΠΟΡΡΗΦΘΔΝΣΔ Α/Α Τποψηθίων προς πρόζληψη Διδικόηηηα Ονομαηεπώνσμο Όνομα παηρός αρ. Αίηηζης Βαθμός απολσηηρίοσ Ανήλικα ηέκνα Μόρια Σέκνων Μόρια Πολσηεκνίας ΖΛΗΚΗΑ ΜΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ύνολο Μορίων Υώρος Δργαζίας Παραηηρήζεις 1 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΝΝΖ ΠΔΣΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1510/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΠΛΟΜΔΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 1715/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1717/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΜΣΕΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1730/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1701/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1670/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΧ ΑΡΓΤΡΗΟ 1671/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝΓΡΔΑ 1477/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 1708/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΥΑΖΛ 1637/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 1601/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 1387/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΓΓΔΛΑΚΟ ΣΑΜΑΣΖ ΦΧΣΗΟ 1435/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 3 από 13

4 14 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΗΓΟΤΡΖ ΓΗΧΡΓΟ ΥΡΖΣΟ 1354/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΗΓΟΤΡΖ ΒΑΗΛΖ ΥΡΖΣΟ 1353/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΒΗΒΑΡΓΖ ΥΡΤΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1552/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΡΑΚΑΣΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 1667/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΛΗΑΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1688/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1337/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1587/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1597/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΥΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1639/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 1619/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΚΟΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1700/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΓΑΛΑΒΟΤΡΑ ΣΑΜΑΣΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1711/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΡΑΜΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1591/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 4 από 13

5 28 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΔΠΟΤΝΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1659/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΧ ΑΘΑΝΑΗΟ 1709/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΟΤΒΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 1687/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΟΤΜΑ ΑΝΓΡΔΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1598/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΛΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1532/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1724/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1509/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΕΖΗΜΑΣΟΤ ΚΛΔΟΠΟΑΣΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1599/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΕΤΓΟΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΖΜΑΚΖ 1342/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΕΤΓΟΤΡΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΑΖΜΑΚΖ 1343/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1450/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1695/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΗΧΡΓΟ ΕΧΖ 1437/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 5 από 13

6 41 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 1719/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 1625/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1683/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΡΣΕΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1570/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΑΣΔΛΑ ΓΔΡΑΗΜΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1444/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΨΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1734/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1344/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΜΠΗΡΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1603/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΗΚΑΣΟ ΜΗΥΑΖΛ ΠΤΡΗΓΧΝ 1661/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΗΚΑΣΟΤ ΝΗΚΟΛΗΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 1640/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΛΛΗΑ ΜΑΡΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 1696/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΟΛΟΚΤΘΑ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ 1560/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΡΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1502/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 6 από 13

7 54 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΡΚΟΣΕΖΛΑ ΓΔΡΑΗΜΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 1722/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΡΡΟΒΔΖ ΗΧΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟ 1686/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1721/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΡΣΖ ΑΝΓΡΔΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1698/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΗΟ 1615/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΣΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ ΖΛΗΑ 1573/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΣΗΑ ΓΔΡΑΗΜΟ ΥΡΖΣΟ 1679/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΟΤΣΟΛΗΑΚΟΤ ΟΦΗΑ ΖΛΗΑ 1553/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΛΔΑΝΘΖ 1617/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΖΛΗΑ 1669/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1562/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΑΕΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΝΓΗΧΣΖ 1568/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΛΑΟΤΡΓΔΚΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΑΝΓΡΔΑ 1556/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 7 από 13

8 67 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΧΝ ΑΝΓΡΔΑ 1725/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 1658/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΑΓΗΧΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1664/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΚΡΤΠΟΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1672/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΝΣΔΛΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 1710/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΗΠΠΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1787/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΡΑΓΚΟ ΒΑΗΛΖ ΑΛΔΞΗΟ 1589/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΡΑΣΟ ΓΖΜΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1674/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΡΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1682/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1737/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΔΡΜΔΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 1727/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΔΣΑΛΗΓΖ ΑΛΔΞΗΟ ΗΑΚΧΒΟ 1590/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1442/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 8 από 13

9 80 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1341/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΟΤΡΗΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 1666/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΑΛΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 1348/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΑΜΠΖ ΚΛΔΑΝΘΖ ΒΑΗΛΖ 1680/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΑΡΓΑΚΖ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1736/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΟΤΥΔΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1788/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΑΣΖ ΖΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1574/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 1431/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΑΥΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1733/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΑΥΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1731/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΑΥΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1732/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1496/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΞΤΓΗΑ ΥΡΖΣΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 1543/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 9 από 13

10 93 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1564/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1707/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΓΗΟΝΤΗΟΤ ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΖΣΟ 1691/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1492/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1702/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1428/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 1548/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1665/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΗΥΑΖΛ 1432/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝΓΡΔΑ 1705/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΡΑΥΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1436/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1703/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΔΜΑΣΕΟΓΛΟΤ ΥΑΛΑΛΑΜΠΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1714/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 10 από 13

11 106 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΗΧΑΝΝΖ 1547/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΟΛΗΣΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 1681/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΤΡΡΖ ΑΝΓΡΔΑ ΖΛΗΑ 1486/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΡΖΣΟ 1668/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΡΟΓΖ ΑΛΔΞΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1507/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΔΡΔΣΖ ΥΡΖΣΟ ΥΡΖΣΟ 1728/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΔΝΣΕΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 1495/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΛΧΜΟ ΑΖΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 1478/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΤΛΔΛΔ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1582/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡΖΣΟ 1482/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1594/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1704/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1704/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 11 από 13

12 119 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΧΣΗΟ 1586/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1541/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΑΜΑΣΗΟ 1395/ / 122 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΥΟΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1738/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΓΚΑΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΥΡΖΣΟ 1585/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΕΑΥΡΖΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1685/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΡΟΜΠΟΤΚΖ ΥΡΖΣΟ ΚΤΡΚΟ 1678/ ΠΟΤΓΧΝ 126 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡΖΣΟ 1609/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΣΑΠΑΛΟΤ ΟΛΓΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 1699/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΣΑΓΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΥΑΖΛ 1677/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 1332/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1427/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1377/ Η Διεσθύνηρια ηης ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 12 από 13 Εθορείας Αρταιοηήηων

13 Αταϊας Αναζηαζία Κοσμούζη Αρταιολόγος ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 13 από 13

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 Ζ ΔΠΗΜΟΝΖ ΟΤ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΔΛΔΧΝΟΡΑ - ΛΔΗΒΑΓΑ ΚΧΣΑ 2 ΔΥΧ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΟ 3 ΥΑΜΟ ΘΑ ΓΗΝΔΗ MASTER TEMPO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων ΙΣΟΡΙΑ Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ του χώρου Τγείασ Πληροφοριακό φςτημα Τγείασ ΑΚΛΗΠΙΟ περιλαμβάνοντασ Διοικητικά & Οικονομικά ςυςτήματα για τα Ελληνικά Νοςοκομεία Προςθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝΚΑΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργαλαστή 27 /12/2013 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 24724 ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙ(3) ΘΕΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ιαγωνισµός : 47649 / 10/6/2013. Αριθ. Πρωτ.: 58300 / 19-7-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ιαγωνισµός : 47649 / 10/6/2013. Αριθ. Πρωτ.: 58300 / 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 583 / 9-7-3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 2/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αο ππνβάιιω πξνο έγθξηζε ην ρέδην ηνπ «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας».

αο ππνβάιιω πξνο έγθξηζε ην ρέδην ηνπ «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας». ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» Έτος Ιδρύσεως 1890 Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών & Βραβείο Ινστιτούτου Robert Schuman Φιλαρμονικής αρ.23, Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ Tηλ/fax.: 26610 3700 www.femantzaros.com & info@femantzaros.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 265 00010000 00010000 00020000 00020000 00030000 00030000 01000000 01000000 01110000 01110000 01111100 01111100 01111200 01111200 01111201 01111201 01111300

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα