ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015"

Transcript

1 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΗΓΟΥ)Δ.Φ.Α.Α./1212/ (ΑΓΑ: ΧΝΖΦ465ΦΘ3-ΧΧ1) Γιαγωνιζμός: ΑΦΟΡΑ ΣΡΗΑΝΣΑ (30 ) ΘΔΔΗ ΔIΓΗΚΔΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΣΧΝ ( ΤΔ ) ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Α/Α Τποψηθίων προς πρόζληψη Διδικόηηηα Ονομαηεπώνσμο Όνομα παηρός αρ. Αίηηζης ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ανήλικα ηέκνα Μόρια Σέκνων Μόρια Πολσηεκνίας ΖΛΗΚΗΑ ΜΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ύνολο Μορίων Υώρος Δργαζίας Παραηηρήζεις 1 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΧΣΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΓΔΛΟ 1656/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΚΑΝΔΛΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1557/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΗΟ 1578/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1576/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1565/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΣΟΜΑΡΑ ΠΟΛΤΣΗΜΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 1713/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΡΒΗΡΑ ΑΡΓΤΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1689/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΣΕΔΛΔΠΖ ΑΡΗΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1618/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1694/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΥΡΖΣΟ 1592/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΖΛΗΑ ΘΔΟΦΑΝΖ 1373/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 1363/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΗΣΑ ΥΡΖΣΟ 1355/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΟΦΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 1593/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΔΛΗΓΚΟ ΞΔΝΟΦΧΝ ΓΔΧΡΓΗΟ 1272/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΠΔΡΔΡΖ ΜΑΡΟΤΛΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 1537/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΟΤΡΓΗΑΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1447/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΚΛΔΑΝΘΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1595/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΝΑ ΣΗΜΟΛΔΧΝ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ 1370/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 1298/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 1588/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΣΑΟΤΗΑΝΖ ΑΝΓΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 1720/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 1302/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΚΑΦΧΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1555/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1558/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΔΣΡΟ 1325/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1571/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΦΡΟΤΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1611/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΦΧΣΗΟ 1367/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 1607/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΧΝ ΗΧΑΝΝΖ 1333/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΚΑΝΣΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΟ 1660/ ΝΑΗ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 1 από 13

2 33 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΟΤΣΖ ΧΣΖΡΗΟ ΥΡΖΣΟ 1729/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 1446/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΦΧΣΗΟ 1517/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΥΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΔΣΡΟ 1358/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1676/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΚΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΧΣΖΡΗΟ 1584/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΡΒΗΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1323/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1538/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1276/ ΝΑΗ ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 42 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1328/04.03/2015 ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΨΚΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ 1673/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΛΗΑΡΑ ΑΜΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1357/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΦΗΛΛΗΠΟ 1374/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1490/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΜΓΡΗΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΔΧΝΗΓΑ 1362/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΑΜΠΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1545/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΚΟΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 1449/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΟΚΟΖ ΜΠΑΕΑΡΟΓΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1339/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ ΓΗΟΝΤΗΟ 1518/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΧΣΗΟ 1480/ ΝΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΣΖΡΗΟ 1697/ ΝΑΗ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 2 από 13

3 . Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΑΠΟΡΡΗΦΘΔΝΣΔ Α/Α Τποψηθίων προς πρόζληψη Διδικόηηηα Ονομαηεπώνσμο Όνομα παηρός αρ. Αίηηζης Βαθμός απολσηηρίοσ Ανήλικα ηέκνα Μόρια Σέκνων Μόρια Πολσηεκνίας ΖΛΗΚΗΑ ΜΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΔΞΑΜΖΝΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ ΜΟΡΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ύνολο Μορίων Υώρος Δργαζίας Παραηηρήζεις 1 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΝΝΖ ΠΔΣΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1510/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΠΛΟΜΔΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 1715/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1717/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΜΣΕΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1730/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1701/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1670/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΧ ΑΡΓΤΡΗΟ 1671/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝΓΡΔΑ 1477/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 1708/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΥΑΖΛ 1637/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 1601/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 1387/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΑΓΓΔΛΑΚΟ ΣΑΜΑΣΖ ΦΧΣΗΟ 1435/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 3 από 13

4 14 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΗΓΟΤΡΖ ΓΗΧΡΓΟ ΥΡΖΣΟ 1354/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΗΓΟΤΡΖ ΒΑΗΛΖ ΥΡΖΣΟ 1353/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΒΗΒΑΡΓΖ ΥΡΤΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1552/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΒΡΑΚΑΣΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 1667/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΛΗΑΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1688/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1337/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1587/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1597/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΗΑΥΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1639/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 1619/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΚΟΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1700/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΓΑΛΑΒΟΤΡΑ ΣΑΜΑΣΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1711/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΑΡΑΜΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1591/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 4 από 13

5 28 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΔΠΟΤΝΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1659/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΧ ΑΘΑΝΑΗΟ 1709/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΟΤΒΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 1687/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΓΟΤΜΑ ΑΝΓΡΔΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1598/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΛΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1532/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1724/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1509/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΕΖΗΜΑΣΟΤ ΚΛΔΟΠΟΑΣΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1599/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΕΤΓΟΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΖΜΑΚΖ 1342/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΕΤΓΟΤΡΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΑΖΜΑΚΖ 1343/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1450/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1695/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΗΧΡΓΟ ΕΧΖ 1437/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 5 από 13

6 41 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 1719/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 1625/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΡΑΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1683/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΡΣΕΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1570/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΑΣΔΛΑ ΓΔΡΑΗΜΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1444/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΨΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1734/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1344/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΑΣΑΜΠΗΡΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1603/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΗΚΑΣΟ ΜΗΥΑΖΛ ΠΤΡΗΓΧΝ 1661/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΗΚΑΣΟΤ ΝΗΚΟΛΗΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 1640/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΛΛΗΑ ΜΑΡΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 1696/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΟΛΟΚΤΘΑ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ 1560/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΡΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 1502/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 6 από 13

7 54 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΡΚΟΣΕΖΛΑ ΓΔΡΑΗΜΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 1722/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΡΡΟΒΔΖ ΗΧΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟ 1686/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1721/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΡΣΖ ΑΝΓΡΔΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1698/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΗΟ 1615/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΣΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ ΖΛΗΑ 1573/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΟΤΣΗΑ ΓΔΡΑΗΜΟ ΥΡΖΣΟ 1679/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΚΟΤΣΟΛΗΑΚΟΤ ΟΦΗΑ ΖΛΗΑ 1553/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΛΔΑΝΘΖ 1617/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΖΛΗΑ 1669/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 1562/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΑΕΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΝΓΗΧΣΖ 1568/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΛΑΟΤΡΓΔΚΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΑΝΓΡΔΑ 1556/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 7 από 13

8 67 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΧΝ ΑΝΓΡΔΑ 1725/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 1658/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΑΓΗΧΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1664/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΚΡΤΠΟΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1672/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΝΣΔΛΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 1710/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΗΠΠΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1787/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΡΑΓΚΟ ΒΑΗΛΖ ΑΛΔΞΗΟ 1589/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΡΑΣΟ ΓΖΜΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1674/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΑΡΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 1682/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1737/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΔΡΜΔΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 1727/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΔΣΑΛΗΓΖ ΑΛΔΞΗΟ ΗΑΚΧΒΟ 1590/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1442/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 8 από 13

9 80 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1341/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΟΤΡΗΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 1666/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΑΛΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 1348/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΑΜΠΖ ΚΛΔΑΝΘΖ ΒΑΗΛΖ 1680/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΑΡΓΑΚΖ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1736/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΜΠΟΤΥΔΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1788/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΑΣΖ ΖΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1574/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 1431/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΑΥΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1733/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΑΥΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1731/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΑΥΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1732/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1496/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΞΤΓΗΑ ΥΡΖΣΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 1543/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 9 από 13

10 93 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1564/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1707/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΓΗΟΝΤΗΟΤ ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΖΣΟ 1691/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1492/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 1702/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 1428/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 1548/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ 1665/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΗΥΑΖΛ 1432/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΠΑΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝΓΡΔΑ 1705/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΡΑΥΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1436/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 1703/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΔΜΑΣΕΟΓΛΟΤ ΥΑΛΑΛΑΜΠΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1714/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 10 από 13

11 106 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΗΧΑΝΝΖ 1547/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΠΟΛΗΣΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 1681/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΤΡΡΖ ΑΝΓΡΔΑ ΖΛΗΑ 1486/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΡΖΣΟ 1668/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΡΟΓΖ ΑΛΔΞΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1507/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΔΡΔΣΖ ΥΡΖΣΟ ΥΡΖΣΟ 1728/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΚΔΝΣΕΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 1495/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΛΧΜΟ ΑΖΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 1478/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΤΛΔΛΔ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1582/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡΖΣΟ 1482/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1594/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1704/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 1704/ ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 11 από 13

12 119 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΧΣΗΟ 1586/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1541/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΑΜΑΣΗΟ 1395/ / 122 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΥΟΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1738/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΓΚΑΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΥΡΖΣΟ 1585/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΕΑΥΡΖΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 1685/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΡΟΜΠΟΤΚΖ ΥΡΖΣΟ ΚΤΡΚΟ 1678/ ΠΟΤΓΧΝ 126 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡΖΣΟ 1609/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΡΓΑΣΡΗΑ ΣΑΠΑΛΟΤ ΟΛΓΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 1699/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΣΑΣΑΓΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΥΑΖΛ 1677/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 1332/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1427/ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΖ ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 1377/ Η Διεσθύνηρια ηης ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 12 από 13 Εθορείας Αρταιοηήηων

13 Αταϊας Αναζηαζία Κοσμούζη Αρταιολόγος ΣΡΟΠ. 2 ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΩΝ ΤΕ ελίδα 13 από 13

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δηδάζθωλ: Γηώξγνο Γηαγιήο, giaglis@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζα γίλνπλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ζην εξγαζηήξην (δειαδή ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Αριθ. Πρωη.: 20475/26-08-2011 Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Διδικόηηηα : ΣΔ3 ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΟΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛ. ΜΟΝ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΔΡ. ΑΓ. ΜΟΡΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΠΤΠΔ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΤΜΒ. ΜΟΡΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ Ή ΥΟΛΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ

Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ (Πηγή) ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ Από ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζε παλειιήληα βάζε πξνθύπηεη όηη, επί ζπλόινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ. ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΖ : 107 Διδικόηηηα : ΤΔ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ / ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΡΗΧΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ. ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΖ : 107 Διδικόηηηα : ΤΔ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ / ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΡΗΧΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ Α.Μ. ΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΣΡΟ ΑΡΗΘΜ. ΣΑΤΣΟΣ. ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ(1) / ΔΗΡΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (ζε μήνες) ΑΝΖΛΗΚΑ ή ΔΝΖΛΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ (αριθμ. ηέκνων) ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ η ΔΝ ΥΖΡΔΗΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 50%

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Αριθ. Πρωη.: 20472/26-08-2011 Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Διδικόηηηα : ΣΔ1 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 29/02 04/04/ η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα

Α ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 29/02 04/04/ η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2015-16 ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 1602Y-ΔΝΝΟΗΔ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΗΗ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΔΡΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ [ΚΤΚΛΟΗ ΟΜΑΓΔ] Α ΚΤΚΛΟ 29/02 04/04/2016 1 η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ 1 ATHANASOULOPOULOS DIMITRIS ATHENS HONDA XR 200 2 Backys - Παπαθαινπζεο Παλαγηωηεο Αζελα BETA 498 3 BAΛIMHTH ΓΗΧΡΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ HONDA 450

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 13123802 ΑΛΔΒΤΕΑΚΖ ΜΤΡΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΔΛΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. (ΛΑΡΗΑ) (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ:1. ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Σ.Δ. ) ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ 13123844 ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) 13123805

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Σοποθέτηση Προϊσταμένων τοσ 3/θεσιοσ Πειραματικού Δημοτικού τολείοσ Πανεπιστημίοσ Αθηνών και

ΘΕΜΑ: Σοποθέτηση Προϊσταμένων τοσ 3/θεσιοσ Πειραματικού Δημοτικού τολείοσ Πανεπιστημίοσ Αθηνών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ Α Π.Τ..Π.Ε. ΑΘΗΝΑ ------------ Σαχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104 32 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Δ.Θ. Γ/νζη: (313) - Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6ο ΓΔΝ. ΛΥΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΓ ) Δπιηυχόνηες Δπιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύζηημα)

ΥΠ.Π.Δ.Θ. Γ/νζη: (313) - Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6ο ΓΔΝ. ΛΥΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΓ ) Δπιηυχόνηες Δπιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύζηημα) Κφδ. Υπουηφ. Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας Ίδρσμα 16068232 ΑΓΓΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΤΡΗΑΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΝΑΣΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 16068233 ΑΓΑΜΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΔΤΓΔΝΔΗΑ 16068175 ΑΨΣΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΦΤΙΚΗ I 1ν Δμάκελν (ρεηκεξηλό )

ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΦΤΙΚΗ I 1ν Δμάκελν (ρεηκεξηλό ) ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΦΤΙΚΗ I 1ν Δμάκελν (ρεηκεξηλό 2014-2015) ΠΔΜΠΣΗ 10.45-12.30 Α ΣΜΗΜΑ (Α-Λ) ΠΔΜΠΣΗ 8.45-10.30 Β ΣΜΗΜΑ (Μ-Ω) Τπεύζπλε:Καζζηαλή Μαλσιάηνπ(γξ.103,ηει.2988,e-mail:cmanol@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Β Αθήναρ».

ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν και Δ.Κ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Β Αθήναρ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΓΑ: 6Ε5Σ4653Π-Β6Γ Αθήνα,28-07- 2017

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεθωνικός Καηάλογος Υποσργείοσ Διοικηηικής Μεηαρύθμιζης και Ηλεκηρονικής Διακσβέρνηζης

Τηλεθωνικός Καηάλογος Υποσργείοσ Διοικηηικής Μεηαρύθμιζης και Ηλεκηρονικής Διακσβέρνηζης Τηλεθωνικός Καηάλογος Υποσργείοσ Διοικηηικής Μεηαρύθμιζης και Ηλεκηρονικής Διακσβέρνηζης ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Ονομαηεπώνσμο Γραθείο e_mail Τηλ Τηλ2 ΓΡ.ΤΠΟΤΡΓΟΤ 213 131 3590 ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ Γεκνηηθφ ππάιιειν αξάληε Σχπνπ.

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ Γεκνηηθφ ππάιιειν αξάληε Σχπνπ. ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΔΗΜΟ ΩΡΑΘΟΚΑΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΓΡΑΦΕΘΟ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 313 / 2014 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 15 ης / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011 1 15.00-15.45 ΒΑΓΔΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ Ε Β 2 15.45-16.30 ΓΟΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Κ Ε Β 3 16.30-17.15 ΒΛΑΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ Κ Ε Β 4 17.15-18.00 ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΔΝΑΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΤ ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΜΘΜΑΣΟ

ΠΟΛΤΜΔΝΑΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΤ ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΜΘΜΑΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Γφθειο 22-02-2012 ΔΗΜΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ Αριθ. Πρωτ. 3067 Γραφείο Δημάρχου Σαχ. Δ/νςθ : Ελευκερολακϊνων Γφκειο T.K. 232 00 Πλθροφορίεσ : Φωτεινι Πολυμενάκου Σθλ.: 2733360302

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ9-2Θ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ. Αγία Παρασκευή, 17/03/2011. Αριθμ. Πρωτ. 2786

ΑΔΑ: 4Α1Τ9-2Θ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ. Αγία Παρασκευή, 17/03/2011. Αριθμ. Πρωτ. 2786 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Π Α Η Γ Α Γ Ω Γ Η Κ Ο Η Ν Σ Η Σ Ο Τ Σ Ο ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών ςτισ 8 Π.Σ., 3

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Νο 11/

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Νο 11/ TAMEIO ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΘΑ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΘΟΝΘΚΗ - ΛΑΪΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΘ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ Ευπόλιδος 8 Αθήνα 10551 Σηλ. 2103240791 FAX 2103248004 email : info@tapiltat.gr / www.tapiltat.gr ΑΡΙΘ..ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 2843/79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr. 7ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ. 10, 11 και 12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2014

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr. 7ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ. 10, 11 και 12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 7ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 10, 11 και 12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2014 «ΜΔΓΑΛΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΔΧ ΖΜΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιηςσόνηερ 1. ΓΖΜΑ ΗΧΑΝΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΠΘ Βειολάθες Δ. 2. ΚΟΣΗ ΔΛΝΣΑ ΝΟΖΛ. ΔΚΠΑ οσρηδή Π. 3. ΚΟΤΣΚΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΔΗ ΝΟΖΛ. ΛΑΡΗΑ Βειολάθες Δ. 4.

Δπιηςσόνηερ 1. ΓΖΜΑ ΗΧΑΝΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΠΘ Βειολάθες Δ. 2. ΚΟΣΗ ΔΛΝΣΑ ΝΟΖΛ. ΔΚΠΑ οσρηδή Π. 3. ΚΟΤΣΚΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΔΗ ΝΟΖΛ. ΛΑΡΗΑ Βειολάθες Δ. 4. ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 1. ΓΖΜΑ ΗΧΑΝΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΠΘ Βειολάθες Δ. 2. ΚΟΣΗ ΔΛΝΣΑ ΝΟΖΛ. ΔΚΠΑ οσρηδή Π. ΚΟΤΣΚΗΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΔΗ ΝΟΖΛ. ΛΑΡΗΑ Βειολάθες Δ. Γαθλή Ο. ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΑ ΝΟΖΛ.ΔΚΠΑ 5. ΣΔΗ ΔΠΗΚΔΠΣ. ΤΓΔΗΑ Βειολάθες

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 22/2017 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 22/2017 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 22/2017 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Θέμα: σγκρόηηζη Γημοηικής Δπιηροπής Γιαβούλεσζης ζύμθωνα με ηο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΓΙΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ Γιεσθσντής : Καθηγητής ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΗΓΖ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΓΙΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ Γιεσθσντής : Καθηγητής ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ (για τα μαθήματα πος σάθηκαν 27/10,28/10 και 17/11) Καλούνται οι υοιτητέρ να αναπληπώσοςν τα μαθήματα πος σάθηκαν τιρ ημέπερ Γεςτέπα 27/10, Σπίτη 28/10 και Γεςτέπα 17/11,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΔΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ τολικού Έηοσς

ΒΡΑΒΔΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ τολικού Έηοσς ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΛΑΘΗΛΑΣΘΙΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ Μ. ΙΟΖΑΜΗ Πανδώρας 2, 50100 Κοζάνη Τηλ.:24610 41126 Email: emekozanis@yahoo.gr ΙΟΖΑΜΗ 7. 9. 2016 ΒΡΑΒΔΤΗ ΜΑΘΗΣΩΝ τολικού Έηοσς 2015-16 Σν Παξάξηεκα Κνδάλεο ηεο Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόηαζης Επωνσμία Επιτείρηζης Περιθέρεια Υλοποίηζης. Επιτορηγούμενος ΠΕΠ ΠΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ ΘΔΑΛΗΑ ,00 15.

Κωδικός Πρόηαζης Επωνσμία Επιτείρηζης Περιθέρεια Υλοποίηζης. Επιτορηγούμενος ΠΕΠ ΠΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ ΘΔΑΛΗΑ ,00 15. ΠΤ-00327 ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ ΘΔΑΛΗΑ 35.000,00 15.750,00 ΠΤ-00244 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ & ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΣΟΤΛΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 227.382,65 90.953,06 ΠΤ-00120

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΘΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΘΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΘΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νςθ : Χαρ. Σρικοφπθ 51 & Βαλτετςίου Σαχ. Κϊδικασ : 106 81 Ακινα Σθλζφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 086 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ. ύκθσλα κε ηα άξζξα 104, 105, 109, 111, 112 παξ. 1 θαη 165 παξ. 7 ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ (Ν. 4194/2013) Α ν α κ η π ύ ζ ζ ο ν η α ι

Α Ν Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ. ύκθσλα κε ηα άξζξα 104, 105, 109, 111, 112 παξ. 1 θαη 165 παξ. 7 ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ (Ν. 4194/2013) Α ν α κ η π ύ ζ ζ ο ν η α ι ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΖΝΧΝ Αζήλα 1-2-2014 Α Ν Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ύκθσλα κε ηα άξζξα 104, 105, 109, 111, 112 παξ. 1 θαη 165 παξ. 7 ηνπ Κώδηθα Γηθεγόξσλ (Ν. 4194/2013) Α ν α κ η π ύ ζ ζ ο ν η α ι ππνςήθηνη γηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΓΔΗΑ»

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΣΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΓΔΗΑ» ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Γεκηνπξγία ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κειεηά ηε ρξήζε 2004 κηαο εχρξεζηεο ηνπαιέηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Αμηνιφγεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΟΠΟΤ ΜΔ ΠΑ KINGS - ANTONELLA 2 Δ ΘΔΛΧ ΔΓΧ STAN 3 ΔΛΔΓΔ ΜΔΛΗΔ 4 Δ ΔΝΑΝ ΣΟΗΥΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαθοίλωσε γηα Ορησκό τωλ Σκεκάτωλ τες Δυορεστηθής Δπητροπής»

«Αλαθοίλωσε γηα Ορησκό τωλ Σκεκάτωλ τες Δυορεστηθής Δπητροπής» ΞΑΗΡΗΚΩ ΠΗΟΝ Αθήνα 05/11/2014 Απιθμ. Ππωη. Φ09/890 Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΕΝΙΚH IEYΘΤΝH ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΕΤΘΤΝΗ ΙΟΙΚΗΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΗΜΑ : ΜΗΡΩΟΤ ασ./νζη : Αγ. Κωνζηανηίνος 8 ασ.κώδικαρ : 102 41 Πληποθοπίερ : Καπίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟ NUTRIA A.E. EL ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ ΜΔΖΝΗΑ

ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟ NUTRIA A.E. EL ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ ΜΔΖΝΗΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ ΜΔΖΝΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΦΕΦΟΦΟΡΖΑ. ΓΖΑ ΣΖ ΓΓΚΖΗΓ ΒΟΤΘΓΤΣΖΗΓ ΓΗΘΟΓΓ ΣΕ 20 εξ ΓΠΣΓΙΒΡΖΟΤ Ο Δήμανπμξ Βόιβεξ Κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ

ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΦΕΦΟΦΟΡΖΑ. ΓΖΑ ΣΖ ΓΓΚΖΗΓ ΒΟΤΘΓΤΣΖΗΓ ΓΗΘΟΓΓ ΣΕ 20 εξ ΓΠΣΓΙΒΡΖΟΤ Ο Δήμανπμξ Βόιβεξ Κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ ΚΟΙΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ Δ Ε Ι Ο ΒΟΘ Β Ε ηαονόξ 15-09-2015 Ανηζμ. Πνςη.: 19.951 ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΦΕΦΟΦΟΡΖΑ ΓΖΑ ΣΖ ΓΓΚΖΗΓ ΒΟΤΘΓΤΣΖΗΓ ΓΗΘΟΓΓ ΣΕ 20 εξ ΓΠΣΓΙΒΡΖΟΤ 2015 Ο Δήμανπμξ Βόιβεξ Κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νςθ : Χαρ. Σρικοφπθ 51 & Βαλτετςίου Σαχ. Κϊδικασ : 106 81 Ακινα Σθλζφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 086 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος

Σχολικό έτος Σχολικό έτος 20-202 Πράξη η (22/2/20) Στθν Τρίπολθ ςιμερα, 22/2/20, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 4.00, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ κ. Κωνςταντινίδθ Κωνςταντίνου, Σχολικοφ Συμβοφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ:3001 Πξνο Σα Σαθηηθά Μέιε ηνπ Γ.. Σα Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε ηνπ Γ..

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ:3001 Πξνο Σα Σαθηηθά Μέιε ηνπ Γ.. Σα Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε ηνπ Γ.. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 35 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, Άγιος Γημήηριος:25/11/15 ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ:3001 Πξνο Σα Σαθηηθά Μέιε ηνπ Γ.. Σα Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

Σσμβούλιο Εγγραυής Φσσιοθεραπεστών και Φσσιοθεραπεστηρίων. Μητρώο Εγγεγραμμένων Φσσιοθεραστών 2010

Σσμβούλιο Εγγραυής Φσσιοθεραπεστών και Φσσιοθεραπεστηρίων. Μητρώο Εγγεγραμμένων Φσσιοθεραστών 2010 Σσμβούλιο Εγγραυής Φσσιοθεραπεστών και Φσσιοθεραπεστηρίων Μητρώο Εγγεγραμμένων Φσσιοθεραστών 2010 ΗΜ. ΕΓΓΡ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΑΥ. ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ/ΥΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΥΩΡΑ2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ Σ.Ε.Ι. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΛΗΣΖ-ΣΔΡΓΗΟΤ ΒΑΓΓΔΛΖ 2631058201-2631058362 2631025277 polva@teimes.gr ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΥΧΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 2631058440-2631058252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΦ-Σ90. Αθήνα, 8/06/2012. Α.Π.: Οικ.:6419/902 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΦ-Σ90. Αθήνα, 8/06/2012. Α.Π.: Οικ.:6419/902 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Αθήνα, 8/06/2012 Α.Π.: Οικ.:6419/902 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σασ. Γ/νζη : Μεζογείων 119 Σασ. Θςπίδα : 10192, Αθήνα Σηλέθωνο : 210-6969817 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΔΛΧΝ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΛΛΖΝΧΝ ΡΑΓΗΟΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΔΛΧΝ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΛΛΖΝΧΝ ΡΑΓΗΟΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΔΛΧΝ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΛΛΖΝΧΝ ΡΑΓΗΟΔΡΑΗΣΔΥΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Καηόπηλ νκόθσλεο απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλώλ γηα ηελ θαιύηεξε ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη επξύηεξε ζπλεξγαζία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ MASTERS 2014.

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ MASTERS 2014. Απ.ππυη.: 114 Ημεπομηνία: 1.12.2014 Πξνο Σνπο ελδηαθεξόκελνπο νκίινπο ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ MASTERS 2014. Κύξηνη, ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Αγσληζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2015 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2015 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2015 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΣΔΡΜΑ ΜΑΕΧΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 2 ΠΡΗΝ ΠΔΗ ' ΑΓΑΠΧ ΑΜΠΑΝΖ ΓΗΧΡΓΟ 3 ΟΝΔΗΡΟ ΒΔΡΣΖ ΝΗΚΟ 4 ΜΔ ΣΔΝΑΥΧΡΔΗ STAN 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ηης 21-02-2011.. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 ΑΠΟΠΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ηης 21-02-2011.. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 Άγιος ηέθανος ΤΝΕΔΡΘΑΗ:..5η/2011.. ηης 21-02-2011....Αριθ. Απόθαζης:..25/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..21/2/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ9-0Π ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ. Αγία Παξαζθεπή, 08/04/2011. Αξηζκ. Πξση. 3391

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ9-0Π ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ. Αγία Παξαζθεπή, 08/04/2011. Αξηζκ. Πξση. 3391 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Π Α Η Γ Α Γ Ω Γ Η Κ Ο Η Ν Σ Η Σ Ο Τ Σ Ο ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών ςτισ 8 Π.., 3

Διαβάστε περισσότερα

Νο ΛΑΦΝΟΥ Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Δ Ω Ρ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΜΑ ΛΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 1161

Νο ΛΑΦΝΟΥ Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Δ Ω Ρ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΜΑ ΛΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 1161 Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Δ Ω Ρ Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Νο ΛΑΦΝΟΥ 1 ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΟΡΔΜΑ ΛΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 1161 2 ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΣΑΝΣΑ MARYHOLIC BY MARY SOFIKIΣU 1103 3 ΜΑΝΗΚΗΟΤΡ COLOUR MY BEUATY 270 4 ΦΟΤΛΑΡΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ου ΔΣΖΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ CITIES CITIZENS ΣΡΗΣΖ 23 ΜΑΨΟΤ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ου ΔΣΖΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ CITIES CITIZENS ΣΡΗΣΖ 23 ΜΑΨΟΤ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ου ΔΣΖΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ SM@RT CITIES DIGIT@L CITIZENS ΣΡΗΣΖ 23 ΜΑΨΟΤ 2017 09:00 10:00 ΔΓΓΡΑΦΔ - ΠΡΟΔΛΔΤΖ 10:00 10:30 ΑΝΟΗΓΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ ΟΛΓΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόυασεο : 55/2011 Πεξί: Πξήξωσεο ζέσεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2014 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 Ζ ΔΠΗΜΟΝΖ ΟΤ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΔΛΔΧΝΟΡΑ - ΛΔΗΒΑΓΑ ΚΧΣΑ 2 ΔΥΧ ΓΗΟΡΣΖ ΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΟ 3 ΥΑΜΟ ΘΑ ΓΗΝΔΗ MASTER TEMPO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 15/30-09-2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 140/ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΕΙΑ KEΝΗ ΘΕΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΕΙΑ KEΝΗ ΘΕΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΗ Απιθμόρ 370 ΚΕΝΗ ΘΕΗ ΠΡΩΣΟΤ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα κηα θελή κόληκε ζέζε Πξώηνπ Εθηειεζηηθνύ Μεραληθνύ, Σκήκα Δεκνζίσλ Έξγσλ. (Η ζέζε είλαη Πξώηνπ Δηνξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκαν οι σποψηυιότητες για τις εκλογές της 24 ης Νοεμβρίοσ στο ΤΕΕ

Κατατέθηκαν οι σποψηυιότητες για τις εκλογές της 24 ης Νοεμβρίοσ στο ΤΕΕ TEE Δελτίο Σύπου ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 16 Οκτωβρίου 2013 Κατατέθηκαν οι σποψηυιότητες για τις εκλογές της 24 ης Νοεμβρίοσ στο ΤΕΕ Γεκαέξι ζςνδςαζμοί (ένανηι 22 ηο 2010) και ηπειρ μεμονυμένοι ςποτήθιοι

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκόο απόθαζεο: 13 ΔΠ/2010 TO ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ

Αξηζκόο απόθαζεο: 13 ΔΠ/2010 TO ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ Γηαδηθαζία: Δθνπζία δηθαηνδνζία Αξηζκόο απόθαζεο: 13 ΔΠ/2010 TO ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο, Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά Πξσηνδίθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 22/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 22/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 22/17-09-2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 118 /

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ. Σοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ Διδικού Γιαβαθμιδικού σνδέζμοσ Νομού Αηηικής. Αριθμός Απόθαζης : 03/14 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

1 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ. Σοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ Διδικού Γιαβαθμιδικού σνδέζμοσ Νομού Αηηικής. Αριθμός Απόθαζης : 03/14 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 20 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΛΟΓΖ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 20 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΛΟΓΖ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΓΖΜΟ 20 Ηαλνπαξίνπ 2015 Έτοληας σπόυε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΛΟΓΖ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σσλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 26/2012 «Κσδηθνπνίεζε ζ εληαίν θείκελν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ».

ΑΠΟΦΑΗ. «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ». Μαρούζη, 21-6-2011 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 608/13 ΑΠΟΦΑΗ «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ». Η Δζληθή Δπηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΡΖΓΑ ΑΔ ΟΤΜΠΑΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΑΦΟΗ ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΖ Ο.Δ. ΑΓΑΠΖ ΜΠΖΣ ΑΔ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ "ΝΟΣΟ"

ΤΜΗΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΡΖΓΑ ΑΔ ΟΤΜΠΑΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΑΦΟΗ ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΖ Ο.Δ. ΑΓΑΠΖ ΜΠΖΣ ΑΔ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΒΟΛΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Δ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004,2601/98 ΚΑΣΆ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 1.1.2012-31.12.2012 Δπιτείρηζη - Φορέας Ανηικείμενο Δπένδσζης θερειακή ΔνόΠοζό Καηαβολής ΤΜΗΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΡΖΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ

ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ Συναδζλφιςςα, Συνάδελφε, ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 28 Φεβρουαρίου 2013 Παξά ηηο όπνηεο πηθξίεο θαη αδηθίεο πνπ είρακε σο ελ ελεξγεία ππάιιεινη θαη ζπληαμηνύρνη, ζα πξέπεη λα βιέπνπκε ηε δσή καο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΗΗ (2 o ) αλνηρηήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ:

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΗΗ (2 o ) αλνηρηήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. : 12204 / 30-10 - 2012 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΗΗ (2 o ) αλνηρηήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ: ΓΗΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016 1 Α.Π.Δ. Η Τπνινγηζηηθέο εθαξκνγέο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο 23043 Ησάλλεο Κ.,ππξόπνπινο Γεώξγηνο Υ.,Καββαδίαο Κνζκάο Α. Γηαρείξηζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 22701 Ησάλλεο Κ. 2 Α.Π.Δ. ΗΗ Δξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο 2063 1,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία 1516 1,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 23/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 23/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 23/29-09-2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 124 /

Διαβάστε περισσότερα

4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117)

4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117) 4 Απγνχζηνπ 1936, 4 Απγνχζηνπ 1937: έλαο ρξφλνο δεκηνπξγηθνχ κφρζνπ: εξγαζία. Αζήλαη: Δζληθή Δηαηξεία, 1937. 002 ΜΔΣ 1754 (0020508117) ΑΒΔΡΧΦ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΝ. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνβιήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ. παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ηεο παξαιίαο ηεο Φηειηάο ηεο λήζνπ Μπθφλνπ θαη απνζηνιή έγγξαθεο δηακαξηπξίαο».

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ. παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο ηεο παξαιίαο ηεο Φηειηάο ηεο λήζνπ Μπθφλνπ θαη απνζηνιή έγγξαθεο δηακαξηπξίαο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην πξαθηηθφ ηεο 13/31-08-2017 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπθφλνπ ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα