Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή, Βαζίιεην Παπαζαλαζίνπ, Πξσηνδίθε, θαη ηε Γξακκαηέα Γέζπνηλα Λνπθή. πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηνπ, ζηηο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 3852/2010 θαη θαηόπηλ ηεο 189/ Πξάμεο ηεο Πξνέδξνπ Πξσηνδηθώλ ύξνπ, γηα λα επηθπξώζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο θαη ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2010 ζην Γήκν ύξν Δξκνύπνιεο θαη λα αλαθεξύμεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο, ην δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θάζε ζπλδπαζκνύ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνλ εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, αθνύ παξήιζαλ πέληε εκέξεο από ηελ έθζεζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ δύν εθινγώλ κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ.

2 ειίδα 2/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΑΦΟΤ ΜΔΛΔΣΗΔ ΣΟΤ ΥΔΣΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΔΦΣΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν επηθπξώλεη κε απόθαζή ηνπ ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, κεηά ηελ πάξνδν πελζεκέξνπ από ηελ έθζεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο εθινγήο καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζην θαηάζηεκα ηνπ πξσηνδηθείνπ, θαη αλαθεξύζζεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο θαζώο θαη ην δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θάζε ζπλδπαζκνύ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνπο ζπκβνύινπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, πνπ εθιέγνληαη. Με ηελ ίδηα απόθαζε αλαθεξύζζνληαη νη ηαθηηθνί ζύκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ζην ζύλνιν ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ. Οη ζύκβνπινη ησλ δεκνηηθώλ ή ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη θαη, αλ δελ ππάξρνπλ ζηαπξνί, κε αιθαβεηηθή ζεηξά. πλεπώο, αθνύ παξήιζαλ πέληε εκέξεο από ηηο , νπόηε εθηέζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2010, καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαη από ηηο , νπόηε εθηέζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο επαλαιεπηηθήο εθινγήο ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2010, καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, γηα ηελ αλάδεημε δεκνηηθώλ αξρώλ ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο, πξέπεη, ην Γηθαζηήξην ηνύην, λα επηθπξώζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εθινγώλ θαη λα αλαθεξύμεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο θαζώο θαη ην δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θάζε ζπλδπαζκνύ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνλ εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο.

3 ειίδα 3/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ύκθσλα κε ηα άξζξα 25 θαη 30 ηνπ λ. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 1 ηεο 46494/ απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο, απνηειείηαη από 27 δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, αθνύ ν ελ ιόγσ Γήκνο, θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ έγηλε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2001 (6821/Γ5-908/ θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθώλ «Κύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο απνγξαθήο ηεο 18 εο Μαξηίνπ 2001»), είρε θαηνίθνπο, ελώ κε ηελ ίδηα ππνπξγηθή απόθαζε θαζνξίζηεθε ν αξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Άλσ ύξνπ ζε 5, ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Δξκνππόιεσο ζε 18 θαη ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πνζεηδσλίαο ζε 4. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηα πξαθηηθά εθινγήο, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο θαη ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ςεθνθνξηώλ ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2010, θαζώο θαη ην γεληθό απνηέιεζκα πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ (363/ πξαθηηθό έθζεζεο εθινγήο θαη πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο, ησλ δεκνηηθώλ εθινγώλ ηεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ), ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ ζηνλ παξαπάλσ Γήκν έρεη σο εμήο: πλνιηθόο αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ: είθνζη ρηιηάδεο ελληαθόζηνη εμήληα ηξεηο (20.963) πλνιηθόο αξηζκόο ςεθηζάλησλ εθινγέσλ: έληεθα ρηιηάδεο επηαθόζηνη ελελήληα δύν (11.792) πλνιηθόο αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ: δέθα ρηιηάδεο νθηαθόζηα ηξηάληα νθηώ (10.838) πλνιηθόο αξηζκόο άθπξσλ ςεθνδειηίσλ:εμαθόζηα νγδόληα ηξία (683) πλνιηθόο αξηζκόο ιεπθώλ ςεθνδειηίσλ: δηαθόζηα εβδνκήληα έλα (271) Δθινγηθή δύλακε θάζε ζπλδπαζκνύ (αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο): (Α) «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ»: έιαβε πέληε ρηιηάδεο ηξηάληα δύν (5.032) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 46,43%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή

4 ειίδα 4/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ εμαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα (634) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα εβδνκήληα νθηώ (3.678) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο επηαθόζηα είθνζη (720) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Β) «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: έιαβε ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα ηέζζεξα (3.604) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 33,25%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ρίιηα ζαξάληα ηξία (1.043) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ρίιηα ελληαθόζηα έλα (1.901) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο εμαθόζηα εμήληα (660) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Γ) «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ»: έιαβε ρίιηα νγδόληα νθηώ (1.088) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 10,04%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ νγδόληα ηξία (83) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ελληαθόζηα ηξηάληα έλα (931) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο εβδνκήληα ηέζζεξα (74) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Γ) «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ»: έιαβε πεληαθόζηα εμήληα πέληε (565) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 5,21%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ζαξάληα ηέζζεξα (44) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηεηξαθόζηα εβδνκήληα έλα (471) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο πελήληα (50) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Δ) «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ»: έιαβε πεληαθόζηα ζαξάληα ελλέα (549) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 5,07%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ελελήληα πέληε (95) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηεηξαθόζηα δέθα ηέζζεξα (414) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο ζαξάληα (40) έγθπξα ςεθνδέιηηα. Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ε ζεηξά επηηπρίαο ησλ ζπλδπαζκώλ ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ

5 ειίδα 5/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ θαη ζπκβνύισλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, θαηά ηελ εθινγή ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2010, είλαη ε εμήο: (Α) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΡΑ»: ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΚΑΒΑΛΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΞΑΓΟΡΑΡΖ ΦΧΣΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ή ΕΧΕΔΦΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ- ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΚΗΝΔΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΣΟΤ ΒΔΝΔΓΗΚΣΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΠΔΛΛΑ ΑΝΣΧΝΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΦΡΔΡΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΦΡΑΓΚΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΑΝΑΣΑΟΤΛΑ-ΒΑΗΛΗΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΜΧΣΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΚΔΡΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΓΑΒΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΖΛΗΧΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ-ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΗΣΑΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΜΑΝΘΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΔΚΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΖΣΑ ΕΟΤΛΟΤΦΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΗΑΛΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΡΑΚΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΔΒΑΣΗΑΝΟ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ ΓΑΒΡΗΖΛ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΔΡΣΔΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΛΣΟΤΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΣΑΝΣΑ-ΥΡΖΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΕΑΒΑΡΑ ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 629 ςήθνπο 483 ςήθνπο 406 ςήθνπο 242 ςήθνπο 239 ςήθνπο 162 ςήθνπο 143 ςήθνπο 95 ςήθνπο 1351 ςήθνπο 844 ςήθνπο 585 ςήθνπο 551 ςήθνπο 448 ςήθνπο 433 ςήθνπο 430 ςήθνπο 427 ςήθνπο 402 ςήθνπο 361 ςήθνπο 329 ςήθνπο 322 ςήθνπο 302 ςήθνπο 218 ςήθνπο 218 ςήθνπο 195 ςήθνπο 188 ςήθνπο 186 ςήθνπο 173 ςήθνπο 161 ςήθνπο 150 ςήθνπο

6 ειίδα 6/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΒΑΛΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ ΗΓΑΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ-ΛΟΤΨΕΑ (ΔΛΗΕΑ) ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΡΣΑΝΟΤ-ΠΡΟΒΔΛΔΓΓΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΜΖΛΗΓΑΚΖ ΦΗΛΗΑ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΓΟΤΡΑΣΟΤ ΠΔΡΑΝΣΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΡΟΤΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΡΟΤΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΜΑΡΗΝΟΤ ΑΡΓΟΛΟΓΟ ΑΛΦΟΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΑΡΑΝΣΖ-ΝΗΚΟΛΟΤΕΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΡΑΟΤΕΑΗΟ ΠΑΤΛΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΞΑΝΘΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΛΟΤΜΗΓΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΝΑΞΑ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΑΜΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΧ ΣΟΤ ΘΔΟΓΟΗΟΤ 120 ςήθνπο 114 ςήθνπο 77 ςήθνπο 71 ςήθνπο 60 ςήθνπο 40 ςήθνπο 532 ςήθνπο 456 ςήθνπο 440 ςήθνπο 402 ςήθνπο 277 ςήθνπο 189 ςήθνπο 150 ςήθνπο 83 ςήθνπο 82 ςήθνπο 57 ςήθνπο 36 ςήθνπο 23 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΗ ΜΑΚΡΤΧΝΗΣΟΤ ΗΧΖΦΗΝΑ ΣΟΤ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ ΦΡΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΚΔΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΑΡΘΑΛΗΣΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΗΑΚΧΒΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΚΑΦΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΗΣΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΒΑΦΗΑ ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΛΑΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΜΑΞΗΜΟΤ ΑΠΔΡΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΟΝΣΟΡΟΤΖ-ΛΗΑΡΑΚΟΤ ΜΟΥΑ ΣΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ΞΑΓΟΡΑΡΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΘΔΟΦΑΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 165 ςήθνπο 115 ςήθνπο 74 ςήθνπο 61 ςήθνπο 15 ςήθνπο 10 ςήθνπο 748 ςήθνπο 594 ςήθνπο 572 ςήθνπο 385 ςήθνπο 319 ςήθνπο 279 ςήθνπο 276 ςήθνπο 194 ςήθνπο

7 ειίδα 7/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΞΔΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΟΤ ΛΑΤΡΔΝΣΗΟΤ ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΤΒΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΛΑΚΟΤΡΖ ΓΑΝΗΔΛΑ-ΚΑΡΟΛΑ-ΟΛΔΓΑΓ ΣΟΤ ΟΡΑΗΟΤ-ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ ΡΟΟΛΑΣΟΤ ΜΑΓΓΑΛΗΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΜΑΡΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΗΜΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΚΡΤΧΝΗΣΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΒΑΛΒΖ-ΜΠΑΣΑ ΟΦΗΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΛΗΑ ΦΡΔΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΧΑΝΝΖ-ΑΗΜΤΛΗΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΡΟΤΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΣΕΧΡΣΕΖ ΦΡΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΟΤ ΝΟΜΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΛΔΝΣΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΡΟΤΟ ΜΑΣΘΑΗΟ ΣΟΤ ΣΕΧΡΣΕΖ ΠΗΚΟΠΗΑΝΟΤ ΥΑΡΗΘΔΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΠΑΛΟΠΖΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΡΟΤΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΓΑΛΔΑ ΜΑΡΗΑΝΘΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΡΟΤΧΝ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΣΑΤΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 121 ςήθνπο 111 ςήθνπο 108 ςήθνπο 45 ςήθνπο 67 ςήθνπο 63 ςήθνπο 49 ςήθνπο 44 ςήθνπο 20 ςήθνπο 11 ςήθνπο 33 ςήθνπο 29 ςήθνπο 21 ςήθνπο 10 ςήθνπο 37 ςήθνπο 17 ςήθνπο 17 ςήθνπο 11 ςήθνπο 72 ςήθνπο 31 ςήθνπο 29 ςήθνπο 16 ςήθνπο 55 ςήθνπο 39 ςήθνπο 27 ςήθνπο 14 ςήθνπο 22 ςήθνπο

8 ειίδα 8/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 14 ςήθνπο (Β) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»: ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΠΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΒΗΚΔΝΣΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΡΑΒΑ-ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΡΟΕΔ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΒΡΟΤΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΒΔΝΣΟΤΡΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΠΑΨΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΗΑΚΧΒΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΛΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΦΧΚΟΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟΤ-ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΤΕ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΥΑΛΚΗΑ-ΜΠΟΤΜΠΑ ΑΝΘΖ ΤΕ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΦΧΚΟΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΔΡΑΡΓΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟΤ-ΞΑΝΘΟΜΑΛΖ ΔΛΗΑΒΔΣ ΤΕ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΕΑΡΑΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΑΡΣΔΜΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΣΟΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΡΟΤΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΠΔΛΔΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 680 ςήθνπο 461 ςήθνπο 328 ςήθνπο 316 ςήθνπο 249 ςήθνπο 246 ςήθνπο 226 ςήθνπο 150 ςήθνπο 362 ςήθνπο 341 ςήθνπο 339 ςήθνπο 335 ςήθνπο 326 ςήθνπο 246 ςήθνπο 224 ςήθνπο 220 ςήθνπο 216 ςήθνπο 206 ςήθνπο 193 ςήθνπο 179 ςήθνπο 178 ςήθνπο 158 ςήθνπο 151 ςήθνπο 150 ςήθνπο 150 ςήθνπο 144 ςήθνπο 143 ςήθνπο 116 ςήθνπο 114 ςήθνπο 92 ςήθνπο 72 ςήθνπο 67 ςήθνπο

9 ειίδα 9/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΑΘΑΝΑΗΑΓΟΤ-ΑΡΑΟΤΕΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΤΕ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΟΤ ΒΔΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΑΣΦΟΡΝΣ ΥΡΗΣΗΝΑ-ΚΑΗΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΛΟΤΒΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟΤ ΛΟΤΚΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΛΑΚΑΣΑΜΗΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΘΖΡΔΗΑ-ΔΛΗΑΒΔΣ ΤΕ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΘΧΜΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΚΟΡΝΖΛΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΞΑΝΘΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΗ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΠΗΣΖ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΤΕ. ΗΧΑΝΝΖ ΓΑΜΗΑΝΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΤΕ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΟΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΨΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΞΑΡΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΗΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΗΣΖ ΒΗΚΔΝΣΗΟ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΒΟΨΚΟΤ-ΛΟΤΜΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΑΛΒΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΚΑΡΟΛΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΖΓΟΤΣΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΤΜΔΧΝ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 62 ςήθνπο 42 ςήθνπο 38 ςήθνπο 338 ςήθνπο 336 ςήθνπο 325 ςήθνπο 216 ςήθνπο 201 ςήθνπο 177 ςήθνπο 214 ςήθνπο 160 ςήθνπο 145 ςήθνπο 114 ςήθνπο 108 ςήθνπο 70 ςήθνπο 98 ςήθνπο 84 ςήθνπο 75 ςήθνπο 72 ςήθνπο 66 ςήθνπο 32 ςήθνπο 296 ςήθνπο 150 ςήθνπο 130 ςήθνπο 129 ςήθνπο 129 ςήθνπο 108 ςήθνπο 100 ςήθνπο 73 ςήθνπο 64 ςήθνπο 62 ςήθνπο

10 ειίδα 10/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΔΚΔΖ ΚΑΛΤΦΧ-ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΑ ΣΟΤ ΦΧΣΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ ΡΖΓΟΤΣΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΦΡΑΓΚΗΚΟΤ ΑΛΤΜΑΣΖΡΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΛΑΒΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΔΛΠΗΓΟΦΟΡΟΤ ΚΔΡΜΗΣΕΟΓΛΟΤ ΔΛΛΖ ΤΕ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΛΗΑ ΞΑΝΘΑΚΖ ΑΛΟΨΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΑΛΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΠΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΟΤ ΞΑΝΘΑΚΖ ΔΒΑΣΗΑΝΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΜΑΡΗΝΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΟΤΚΗΑ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 58 ςήθνπο 52 ςήθνπο 98 ςήθνπο 96 ςήθνπο 65 ςήθνπο 44 ςήθνπο 36 ςήθνπο 8 ςήθνπο 53 ςήθνπο 37 ςήθνπο 31 ςήθνπο 6 ςήθνπο 72 ςήθνπο 61 ςήθνπο 18 ςήθνπο 17 ςήθνπο 50 ςήθνπο 36 ςήθνπο 30 ςήθνπο 7 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΔΒΑΣΗΑΝΟΤ 93 ςήθνπο ΒΟΤΣΗΝΟΤ-ΠΔΡΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 43 ςήθνπο ΡΟΤΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΗΔΡΡΟΤ 34 ςήθνπο ΛΗΕΑΡΓΟΤ ΗΧΖΦΗΝΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 9 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΡΟΤΧΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ-ΗΗΓΧΡΟ ΣΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ 28 ςήθνπο 16 ςήθνπο

11 ειίδα 11/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ (Γ) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΔΝΧΜΔΝΗ ΤΡΑ» ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΠΔΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΝΗΚΟΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΚΔΡΑΜΗΧΣΖ ΑΛΔΞΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟΤΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΛΟΤΚΑ ΛΟΤΨΕΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΠΑΡΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΜΑΤΡΖ ΖΛΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΤΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΣΟΤ ΜΟΓΔΣΟΤ ΓΡΤΠΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΛΑΣΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΤΡΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΡΑΟΤΕΑΗΟΤ ΤΕ. ΖΛΗΑ ΛΤΓΝΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΡΗΓΟ ΖΛΗΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΗΚΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΛΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΥΑΡΗΖ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΟΡΔΣΖ ΤΕ. ΑΡΧΝΖ ΤΠΔΡΜΑΥΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΕΑΓΟΡΗΑΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΛΑΜΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ ΡΟΤΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 306 ςήθνπο 273 ςήθνπο 212 ςήθνπο 205 ςήθνπο 112 ςήθνπο 102 ςήθνπο 85 ςήθνπο 71 ςήθνπο 68 ςήθνπο 67 ςήθνπο 62 ςήθνπο 56 ςήθνπο 48 ςήθνπο 43 ςήθνπο 40 ςήθνπο 36 ςήθνπο 24 ςήθνπο 21 ςήθνπο 21 ςήθνπο 17 ςήθνπο 145 ςήθνπο 119 ςήθνπο 116 ςήθνπο 56 ςήθνπο 24 ςήθνπο 16 ςήθνπο 6 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ

12 ειίδα 12/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΣΡΟΤΜΠΔΣΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΡΔΡΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤ ΤΕ. ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΗΣΑΡΑ ΣΖΛΔΜΑΥΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΛΑΜΑΡΖ ΗΗΓΧΡΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΛΟΤΨΕΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 21 ςήθνπο 13 ςήθνπο 6 ςήθνπο 18 ςήθνπο 7 ςήθνπο (Γ) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «Λαϊκή σζπείρωζη ύροσ» ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΝΑΞΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΑΠΑΡΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΒΑΕΑΗΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΠΔΣΡΑΚΖ ΠΔΣΡΗΝΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΜΠΔΛΖ ΑΝΣΧΝΔΣΣΑ-ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΦΡΑΓΚΗΚΟΤ ΣΔΡΕΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΑΓΟΤΛΑ ΣΔΛΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΚΑΨΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΕΑΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΕΑΒΟΤΓΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΠΑΡΗ ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΜΑΝΧΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΥΑΣΕΑΝΣΧΝΖ ΦΛΧΡΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΝΑΞΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΣΔΡΕΖ ΓΗΧΡΓΟ-ΠΑΝΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΑΛΟΨΗΟ ΣΟΤ ΗΑΚΧΒΟΤ ΜΑΓΟΤΛΑ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΣΔΛΗΟΤ ΓΟΤΛΑΜΖ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΜΑΣΗΥΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΤ ΜΑΡΗΟΤ 49 ςήθνπο 49 ςήθνπο 48 ςήθνπο 41 ςήθνπο 28 ςήθνπο 16 ςήθνπο 42 ςήθνπο 34 ςήθνπο 27 ςήθνπο 23 ςήθνπο 17 ςήθνπο 102 ςήθνπο 100 ςήθνπο 46 ςήθνπο 35 ςήθνπο 33 ςήθνπο 26 ςήθνπο 20 ςήθνπο

13 ειίδα 13/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΛΤΡΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΟΤ ΘΧΜΑ 11 ςήθνπο (Δ) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΤΡΑ με λογιζμό και μ Γημοηική Κίνηζη για ηον άνθρωπο και ηο περιβάλλον» ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΕΗΝΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ όνειρο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΓΟΓΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΟΤΡΑΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΓΑΒΑΛΛΑ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ-ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΛΔΚΛΔΡΚ-ΝΣΔ ΛΑ ΒΔΡΠΗΛΛΗΔΡ ΜΑΡΗΑ-ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΓΚΤ- ΕΑΚ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΣΕΗΝΖ ΖΛΔΚΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΛΑΜΠΡΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ-ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΚΑΣΟΤΡΟ ΜΑΡΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΜΟΗΡΑΓΗΑ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΛΟΤΣΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΖ ΑΡΓΤΡΧ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΡΤΟΥΟΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΚΗΕΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΤΝΟΓΗΝΟΤ ΗΗΓΧΡΑ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝΟ ΓΡΤΜΠΛΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΚΟΚΚΑΛΖ-ΚΑΣΟΤΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΛΣΟΤΒΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΗΓΝΑΣΗΟΤ ΓΔΜΗΡΖ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 49 ςήθνπο 42 ςήθνπο 30 ςήθνπο 29 ςήθνπο 28 ςήθνπο 120 ςήθνπο 80 ςήθνπο 59 ςήθνπο 57 ςήθνπο 55 ςήθνπο 44 ςήθνπο 41 ςήθνπο 36 ςήθνπο 34 ςήθνπο 32 ςήθνπο 31 ςήθνπο 20 ςήθνπο 15 ςήθνπο 10 ςήθνπο 7 ςήθνπο 42 ςήθνπο 41 ςήθνπο 41 ςήθνπο 30 ςήθνπο

14 ειίδα 14/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ ΕΗΑΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ (ΓΗΟΛΑΝΣΑ) ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΞΔΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΗΟΡΒΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΟΤ ΓΡΟΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΤΠΑΣΗΟΤ 9 ςήθνπο 9 ςήθνπο 9 ςήθνπο 3 ςήθνπο Πεξαηηέξσ, αθνύ θαλέλαο ππνςήθηνο ζπλδπαζκόο δε ζπγθέληξσζε, θαηά ηε ςεθνθνξία ηεο , ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιήθζεθε ζηηο αλάκεζα κόλν ζηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο ησλ δύν ζπλδπαζκώλ, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 3852/2010. ύκθσλα κε ηα πξαθηηθά εθινγήο, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο θαη ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ςεθνθνξηώλ ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2010, θαζώο θαη ην γεληθό απνηέιεζκα πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ (365/ πξαθηηθό έθζεζεο εθινγήο θαη πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο, ησλ επαλαιεπηηθώλ δεκνηηθώλ εθινγώλ ηεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ), ην απνηέιεζκα ησλ επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ ζηνλ παξαπάλσ Γήκν έρεη σο εμήο: πλνιηθόο αξηζκόο ςεθηζάλησλ εθινγέσλ: δέθα ρηιηάδεο εθαηόλ πελήληα δύν (10.152) πλνιηθόο αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ: ελλέα ρηιηάδεο πεληαθόζηα δέθα ελλέα (9.519) πλνιηθόο αξηζκόο άθπξσλ ςεθνδειηίσλ: ηξηαθόζηα νθηώ (308) πλνιηθόο αξηζκόο ιεπθώλ ςεθνδειηίσλ: ηξηαθόζηα είθνζη πέληε (325) Δθινγηθή δύλακε θαζέλα από ηνπο δύν ζπλδπαζκνύο, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαη ζπκκεηείραλ ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο (αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο): (Α) «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ» κε ππνςήθην δήκαξρν ηνλ Ησάλλε Γεθαβάιια ηνπ Νηθνιάνπ: έιαβε πέληε ρηιηάδεο εθαηόλ ηέζζεξα (5.104)

15 ειίδα 15/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 53,62%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ηεηξαθόζηα νγδόληα πέληε (485) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηέζζεξηο ρηιηάδεο νγδόληα δύν (4.082) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο πεληαθόζηα ηξηάληα επηά (537) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Β) «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» κε ππνςήθην δήκαξρν ην Γεώξγην Πάπηηζε ηνπ Βηθέληηνπ: έιαβε ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα δέθα πέληε (4.415) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 46,38%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ρίιηα δηαθόζηα νγδόληα επηά (1.287) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επηά (2.307) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο νθηαθόζηα είθνζη έλα (821) έγθπξα ςεθνδέιηηα. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, ν ζπλδπαζκόο «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ» ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, κε πνζνζηό 53,62%, θαη, ζπλεπώο, πξέπεη λα αλαθεξπρηεί επηηπρώλ ζπλδπαζκόο, ν δε επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ απηνύ, Ησάλλεο Γεθαβάιιαο ηνπ Νηθνιάνπ, πξέπεη λα αλαθεξπρηεί Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 33 παξ. 1 εδ. β ηνπ λ. 3852/2010. Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δύν εθινγώλ (ηεο 7 εο θαη 14 εο Ννεκβξίνπ 2010) νη ζπλδπαζκνί α) «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ», β) «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ», γ) «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ» θαη δ) «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ» πξέπεη λα αλαθεξπρηνύλ επηιαρόληεο ζπλδπαζκόο (άξζξν 31 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010). Οη έδξεο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζηνλ παξαπάλσ Γήκν αλέξρνληαη ζε 27 (άξζξν 30 λ. 3852/2010 ζε ζπλδ. κε άξζξν 1 ηεο 46494/ ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο), νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ λ. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (3852/2010), θαηαλέκνληαη, ζε δύν θάζεηο (θαηαλνκέο) βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε ν θάζε

16 ειίδα 16/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ζπλδπαζκόο θαη ζηηο δύν εθινγέο (14 θαηαλέκνληαη ζηε πξώηε θαηαλνκή θαη 13 ζηε δεύηεξε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010) ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζε θάζε επηκέξνπο εθινγηθή πεξηθέξεηα, ιακβαλόκελσλ ππόςε θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ππόινηπσλ ςήθσλ -ώζηε λα ιακβάλεη έδξα θαη ν ζπλδπαζκόο πνπ δελ έιαβε αξηζκό ςήθσλ ίζσλ κε ην εθινγηθό κέηξν-, θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ςήθσλ, πνπ θάζε ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο έιαβε, σο εμήο: (Α) Ο ζπλδπαζκόο «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ» ιακβάλεη 6 έδξεο θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή θαη 10 έδξεο θαηά ηε δεύηεξε θαη, ζπλνιηθά, ιακβάλεη 16 έδξεο (επηηπρώλ ζπλδπαζκόο), από ηηο νπνίεο 3 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ, 11 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο θαη 2 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο. (Β) Ο ζπλδπαζκόο «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ιακβάλεη 5 έδξεο θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή θαη 3 έδξεο θαηά ηε δεύηεξε θαη, ζπλνιηθά, ιακβάλεη 8 έδξεο (α επηιαρώλ ζπλδπαζκόο), από ηηο νπνίεο 2 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ, 4 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο θαη 2 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο. (Γ) Ο ζπλδπαζκόο «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ» ιακβάλεη 1 έδξα (β επηιαρώλ ζπλδπαζκόο) θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή (δε ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε), ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο, όπνπ έιαβε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. (Γ) Ο ζπλδπαζκόο «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ» ιακβάλεη 1 έδξα (γ επηιαρώλ ζπλδπαζκόο) θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή (δε ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε), ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο, όπνπ δηαηεξεί ην κεγαιύηεξν αδηάζεην ππόινηπν ςεθνδειηίσλ, θαη άξζξν 34 παξ. 3 εδ. γ ηνπ λ. 3852/2010 ζε ζπλδ. κε άξζξα 33 παξ. 3 θαη 38 παξ. 1 εδ. β ηνπ ίδηνπ λόκνπ (3852/2010), παξόηη ζηελ πεξηθέξεηα απηή δελ έρνπλ αλαθεξπρηεί ππνςήθηνί ηνπ, αθνύ ε έδξα θαηαιακβάλεηαη από ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ. (Δ) Ο ζπλδπαζκόο «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ» ιακβάλεη 1 έδξα (δ επηιαρώλ ζπλδπαζκόο) θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή (δε ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε), ζηελ

17 ειίδα 17/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο, όπνπ έιαβε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. πλεπώο, πξέπεη λα αλαθεξπρηνύλ νη παξαθάησ ππνςήθηνη ησλ παξαπάλσ ζπλδπαζκώλ σο ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί δεκνηηθνί ζύκβνπινη γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη σο ζύκβνπινη ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, αθνύ δηελεξγήζεθαλ πέληε θιεξώζεηο, θαη άξζξα 38 θαη 39 ηνπ λ. 3852/2010, ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, κεηαμύ ησλ ηζνςεθηζάλησλ: (1) εβαζηηαλνύ Βαξζαιίηε ηνπ Λενλάξδνπ θαη Γαβξηήι Υαξάιακπνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ππνςήθησλ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 218 ςήθνπο ν θαζέλαο, (2) Νηθνιάνπ Λεληέξε ηνπ Κσλ/λνπ θαη Μαηζαίνπ Ρνύζζνπ ηνπ Σδώξηδε (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 17 ςήθνπο ν θαζέλαο, (3) Νεθηάξηνπ Γεξαξδε ηνπ Γεσξγίνπ θαη Διηζζάβεη Γαιέδηνπ Ξαλζνκάιε ζπδ. Κσλ/λνπ (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ α επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 150 ςήθνπο ν θαζέλαο, (4) Αλαζηάζηνπ Μαπξνζαιαζζίηε ηνπ Δκκαλνπήι θαη Βηθέληηνπ Πάπηηζε ηνπ Δηξελαίνπ (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ α επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 129 ςήθνπο ν θαζέλαο, (5) Γεώξγηνπ Λύξε ηνπ Διεπζεξίνπ θαη Αζελάο Υαξίζε ηνπ Οξέζηε, ζπδ. Αξώλε (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ β επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 21 ςήθνπο ν θαζέλαο, από ηηο νπνίεο θιεξώζεθαλ, θαηά ζεηξά: (1) Πξώηνο ν Γαβξηήι Υαξάιακπνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη δεύηεξνο ν εβαζηηαλόο Βαξζαιίηεο ηνπ Λενλάξδνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, (2) πξώηνο ν Μαηζαίνο Ρνύζζνο ηνπ Σδώξηδε θαη δεύηεξνο ν Νηθόιανο Λεληέξεο ηνπ Κσλ/λνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Πάγνπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, (3) πξώηνο ν Νεθηάξηνο Γεξαξδεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη δεύηεξε ε Διηζζάβεη Γαιέδηνπ Ξαλζνκάιε ζπδ. Κσλ/λνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ πξώηνπ επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ, 4) πξώηνο ν Αλαζηάζηνο Μαπξνζαιαζζίηεο ηνπ Δκκαλνπήι θαη δεύηεξνο ν Βηθέληηνο Πάπηηζεο ηνπ Δηξελαίνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Δξκνππόιεσο ηνπ πξώηνπ επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ θαη (5) πξώηε ε Αζελά Υαξίζε ηνπ Οξέζηε, ζπδ. Αξώλε θαη δεπηεξνο ν Γεώξγηνο Λύξεο ηνπ Διεπζεξίνπ γηα ηηο

18 ειίδα 18/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ ηξίηνπ επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ Α) Σαθηηθνί Γεκνηηθνί ύκβνπινη γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα: Α1) Από ηνλ επηηπρόληα ζπλδπαζκό «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΞΑΓΟΡΑΡΖ ΦΧΣΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ή ΕΧΕΔΦΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ-ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΚΗΝΔΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΣΟΤ ΒΔΝΔΓΗΚΣΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΜΧΣΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΚΔΡΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΓΑΒΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΖΛΗΧΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ-ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΗΣΑΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΜΑΝΘΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΔΚΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΖΣΑ ΕΟΤΛΟΤΦΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΗΑΛΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΓΟΤΡΑΣΟΤ ΠΔΡΑΝΣΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α2) Από ηνλ α επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΒΡΟΤΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΒΔΝΣΟΤΡΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΠΑΠΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΒΗΚΔΝΣΗΟΤ, σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΛΟΤΒΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ

19 ειίδα 19/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ Α3) Από ην β επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΑΠΔΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηηο ινηπέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ εθιέγνληαη ππνςήθηνη ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ. Α4) Από ην γ επηιαρόληα ζπλδπαζκό «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΓΔΝΑΞΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΑΠΑΡΖ, σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηηο ινηπέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ εθιέγνληαη ππνςήθηνη ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ. Α5) Από ην δ επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΣΕΗΝΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηηο ινηπέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ εθιέγνληαη ππνςήθηνη ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ. Β) Αλαπιεξσκαηηθνί Γεκνηηθνί ύκβνπινη γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα (θαηά ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη): Β1) Από ηνλ επηηπρόληα ζπλδπαζκό «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΠΔΛΛΑ ΑΝΣΧΝΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΦΡΔΡΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΦΡΑΓΚΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΑΝΑΣΑΟΤΛΑ-ΒΑΗΛΗΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ

20 ειίδα 20/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΓΡΑΚΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΓΑΒΡΗΖΛ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΔΒΑΣΗΑΝΟ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ ΠΔΡΣΔΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΛΣΟΤΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΣΑΝΣΑ-ΥΡΖΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΕΑΒΑΡΑ ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΛΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ ΗΓΑΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ-ΛΟΤΨΕΑ (ΔΛΗΕΑ) ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΡΣΑΝΟΤ-ΠΡΟΒΔΛΔΓΓΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΜΖΛΗΓΑΚΖ ΦΗΛΗΑ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΡΟΤΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΜΑΡΗΝΟΤ ΑΡΓΟΛΟΓΟ ΑΛΦΟΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΑΡΑΝΣΖ-ΝΗΚΟΛΟΤΕΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Β2) Από ηνλ α επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΡΑΒΑ ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΡΟΕΔ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΜΠΑΨΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΗΑΚΧΒΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΛΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΦΧΚΟΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟΤ-ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΤΕ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΥΑΛΚΗΑ-ΜΠΟΤΜΠΑ ΑΝΘΖ ΤΕ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ Αξηζ. Πξση. : 5926/4331/09-03-2017 Αξηζ. Απόθαζεο 42/2017 ΑΠΟΦΑΗ Για «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». ην Πέξακα θαη ζηελ αίζνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δηδάζθωλ: Γηώξγνο Γηαγιήο, giaglis@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζα γίλνπλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ζην εξγαζηήξην (δειαδή ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 13123802 ΑΛΔΒΤΕΑΚΖ ΜΤΡΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΔΛΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. (ΛΑΡΗΑ) (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ:1. ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Σ.Δ. ) ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ 13123844 ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) 13123805

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011 1 15.00-15.45 ΒΑΓΔΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ Ε Β 2 15.45-16.30 ΓΟΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Κ Ε Β 3 16.30-17.15 ΒΛΑΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ Κ Ε Β 4 17.15-18.00 ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 29/02 04/04/ η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα

Α ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 29/02 04/04/ η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2015-16 ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 1602Y-ΔΝΝΟΗΔ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΗΗ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΔΡΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ [ΚΤΚΛΟΗ ΟΜΑΓΔ] Α ΚΤΚΛΟ 29/02 04/04/2016 1 η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ

Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ (Πηγή) ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ Από ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζε παλειιήληα βάζε πξνθύπηεη όηη, επί ζπλόινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόυασεο : 55/2011 Πεξί: Πξήξωσεο ζέσεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΦΤΙΚΗ I 1ν Δμάκελν (ρεηκεξηλό )

ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΦΤΙΚΗ I 1ν Δμάκελν (ρεηκεξηλό ) ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΦΤΙΚΗ I 1ν Δμάκελν (ρεηκεξηλό 2014-2015) ΠΔΜΠΣΗ 10.45-12.30 Α ΣΜΗΜΑ (Α-Λ) ΠΔΜΠΣΗ 8.45-10.30 Β ΣΜΗΜΑ (Μ-Ω) Τπεύζπλε:Καζζηαλή Μαλσιάηνπ(γξ.103,ηει.2988,e-mail:cmanol@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σεο αξηζ. 1/2011 εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σεο αξηζ. 1/2011 εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 1/2011 εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 2/2011 ΘΕΜΑ : Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 38/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Αριθ. Πρωη.: 20475/26-08-2011 Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Διδικόηηηα : ΣΔ3 ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα