Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή, Βαζίιεην Παπαζαλαζίνπ, Πξσηνδίθε, θαη ηε Γξακκαηέα Γέζπνηλα Λνπθή. πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηνπ, ζηηο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 3852/2010 θαη θαηόπηλ ηεο 189/ Πξάμεο ηεο Πξνέδξνπ Πξσηνδηθώλ ύξνπ, γηα λα επηθπξώζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο θαη ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2010 ζην Γήκν ύξν Δξκνύπνιεο θαη λα αλαθεξύμεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο, ην δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θάζε ζπλδπαζκνύ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνλ εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, αθνύ παξήιζαλ πέληε εκέξεο από ηελ έθζεζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ δύν εθινγώλ κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ.

2 ειίδα 2/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΑΦΟΤ ΜΔΛΔΣΗΔ ΣΟΤ ΥΔΣΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΔΦΣΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν επηθπξώλεη κε απόθαζή ηνπ ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο, κεηά ηελ πάξνδν πελζεκέξνπ από ηελ έθζεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο εθινγήο καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζην θαηάζηεκα ηνπ πξσηνδηθείνπ, θαη αλαθεξύζζεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο θαζώο θαη ην δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θάζε ζπλδπαζκνύ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνπο ζπκβνύινπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, πνπ εθιέγνληαη. Με ηελ ίδηα απόθαζε αλαθεξύζζνληαη νη ηαθηηθνί ζύκβνπινη θάζε ζπλδπαζκνύ ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ζην ζύλνιν ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ. Οη ζύκβνπινη ησλ δεκνηηθώλ ή ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη θαη, αλ δελ ππάξρνπλ ζηαπξνί, κε αιθαβεηηθή ζεηξά. πλεπώο, αθνύ παξήιζαλ πέληε εκέξεο από ηηο , νπόηε εθηέζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2010, καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαη από ηηο , νπόηε εθηέζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο επαλαιεπηηθήο εθινγήο ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2010, καδί κε ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, γηα ηελ αλάδεημε δεκνηηθώλ αξρώλ ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο, πξέπεη, ην Γηθαζηήξην ηνύην, λα επηθπξώζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εθινγώλ θαη λα αλαθεξύμεη ηνλ επηηπρόληα θαη ηνπο επηιαρόληεο ζπλδπαζκνύο θαζώο θαη ην δήκαξρν, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θάζε ζπλδπαζκνύ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο ζπκβνύινπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνλ εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο, ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο.

3 ειίδα 3/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ύκθσλα κε ηα άξζξα 25 θαη 30 ηνπ λ. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 1 ηεο 46494/ απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο, απνηειείηαη από 27 δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, αθνύ ν ελ ιόγσ Γήκνο, θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ έγηλε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2001 (6821/Γ5-908/ θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκηθώλ «Κύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο απνγξαθήο ηεο 18 εο Μαξηίνπ 2001»), είρε θαηνίθνπο, ελώ κε ηελ ίδηα ππνπξγηθή απόθαζε θαζνξίζηεθε ν αξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Άλσ ύξνπ ζε 5, ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Δξκνππόιεσο ζε 18 θαη ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Πνζεηδσλίαο ζε 4. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηα πξαθηηθά εθινγήο, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο θαη ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ςεθνθνξηώλ ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2010, θαζώο θαη ην γεληθό απνηέιεζκα πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ (363/ πξαθηηθό έθζεζεο εθινγήο θαη πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο, ησλ δεκνηηθώλ εθινγώλ ηεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ), ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ ζηνλ παξαπάλσ Γήκν έρεη σο εμήο: πλνιηθόο αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ: είθνζη ρηιηάδεο ελληαθόζηνη εμήληα ηξεηο (20.963) πλνιηθόο αξηζκόο ςεθηζάλησλ εθινγέσλ: έληεθα ρηιηάδεο επηαθόζηνη ελελήληα δύν (11.792) πλνιηθόο αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ: δέθα ρηιηάδεο νθηαθόζηα ηξηάληα νθηώ (10.838) πλνιηθόο αξηζκόο άθπξσλ ςεθνδειηίσλ:εμαθόζηα νγδόληα ηξία (683) πλνιηθόο αξηζκόο ιεπθώλ ςεθνδειηίσλ: δηαθόζηα εβδνκήληα έλα (271) Δθινγηθή δύλακε θάζε ζπλδπαζκνύ (αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο): (Α) «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ»: έιαβε πέληε ρηιηάδεο ηξηάληα δύν (5.032) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 46,43%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή

4 ειίδα 4/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ εμαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα (634) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα εβδνκήληα νθηώ (3.678) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο επηαθόζηα είθνζη (720) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Β) «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: έιαβε ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα ηέζζεξα (3.604) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 33,25%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ρίιηα ζαξάληα ηξία (1.043) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ρίιηα ελληαθόζηα έλα (1.901) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο εμαθόζηα εμήληα (660) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Γ) «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ»: έιαβε ρίιηα νγδόληα νθηώ (1.088) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 10,04%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ νγδόληα ηξία (83) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ελληαθόζηα ηξηάληα έλα (931) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο εβδνκήληα ηέζζεξα (74) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Γ) «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ»: έιαβε πεληαθόζηα εμήληα πέληε (565) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 5,21%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ζαξάληα ηέζζεξα (44) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηεηξαθόζηα εβδνκήληα έλα (471) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο πελήληα (50) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Δ) «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ»: έιαβε πεληαθόζηα ζαξάληα ελλέα (549) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 5,07%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ελελήληα πέληε (95) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηεηξαθόζηα δέθα ηέζζεξα (414) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο ζαξάληα (40) έγθπξα ςεθνδέιηηα. Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ε ζεηξά επηηπρίαο ησλ ζπλδπαζκώλ ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ

5 ειίδα 5/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ θαη ζπκβνύισλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, θαηά ηελ εθινγή ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ 2010, είλαη ε εμήο: (Α) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΡΑ»: ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΚΑΒΑΛΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΞΑΓΟΡΑΡΖ ΦΧΣΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ή ΕΧΕΔΦΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ- ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΚΗΝΔΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΣΟΤ ΒΔΝΔΓΗΚΣΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΠΔΛΛΑ ΑΝΣΧΝΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΦΡΔΡΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΦΡΑΓΚΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΑΝΑΣΑΟΤΛΑ-ΒΑΗΛΗΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΜΧΣΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΚΔΡΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΓΑΒΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΖΛΗΧΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ-ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΗΣΑΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΜΑΝΘΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΔΚΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΖΣΑ ΕΟΤΛΟΤΦΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΗΑΛΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΡΑΚΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΔΒΑΣΗΑΝΟ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ ΓΑΒΡΗΖΛ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΔΡΣΔΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΛΣΟΤΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΣΑΝΣΑ-ΥΡΖΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΕΑΒΑΡΑ ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 629 ςήθνπο 483 ςήθνπο 406 ςήθνπο 242 ςήθνπο 239 ςήθνπο 162 ςήθνπο 143 ςήθνπο 95 ςήθνπο 1351 ςήθνπο 844 ςήθνπο 585 ςήθνπο 551 ςήθνπο 448 ςήθνπο 433 ςήθνπο 430 ςήθνπο 427 ςήθνπο 402 ςήθνπο 361 ςήθνπο 329 ςήθνπο 322 ςήθνπο 302 ςήθνπο 218 ςήθνπο 218 ςήθνπο 195 ςήθνπο 188 ςήθνπο 186 ςήθνπο 173 ςήθνπο 161 ςήθνπο 150 ςήθνπο

6 ειίδα 6/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΒΑΛΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ ΗΓΑΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ-ΛΟΤΨΕΑ (ΔΛΗΕΑ) ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΡΣΑΝΟΤ-ΠΡΟΒΔΛΔΓΓΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΜΖΛΗΓΑΚΖ ΦΗΛΗΑ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΓΟΤΡΑΣΟΤ ΠΔΡΑΝΣΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΡΟΤΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΡΟΤΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΜΑΡΗΝΟΤ ΑΡΓΟΛΟΓΟ ΑΛΦΟΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΑΡΑΝΣΖ-ΝΗΚΟΛΟΤΕΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΡΑΟΤΕΑΗΟ ΠΑΤΛΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΞΑΝΘΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΛΟΤΜΗΓΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΝΑΞΑ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΑΜΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΧ ΣΟΤ ΘΔΟΓΟΗΟΤ 120 ςήθνπο 114 ςήθνπο 77 ςήθνπο 71 ςήθνπο 60 ςήθνπο 40 ςήθνπο 532 ςήθνπο 456 ςήθνπο 440 ςήθνπο 402 ςήθνπο 277 ςήθνπο 189 ςήθνπο 150 ςήθνπο 83 ςήθνπο 82 ςήθνπο 57 ςήθνπο 36 ςήθνπο 23 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΗ ΜΑΚΡΤΧΝΗΣΟΤ ΗΧΖΦΗΝΑ ΣΟΤ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ ΦΡΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΚΔΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΑΡΘΑΛΗΣΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΗΑΚΧΒΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΚΑΦΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΗΣΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΒΑΦΗΑ ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΛΑΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΜΑΞΗΜΟΤ ΑΠΔΡΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΟΝΣΟΡΟΤΖ-ΛΗΑΡΑΚΟΤ ΜΟΥΑ ΣΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ΞΑΓΟΡΑΡΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΘΔΟΦΑΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 165 ςήθνπο 115 ςήθνπο 74 ςήθνπο 61 ςήθνπο 15 ςήθνπο 10 ςήθνπο 748 ςήθνπο 594 ςήθνπο 572 ςήθνπο 385 ςήθνπο 319 ςήθνπο 279 ςήθνπο 276 ςήθνπο 194 ςήθνπο

7 ειίδα 7/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΞΔΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΟΤ ΛΑΤΡΔΝΣΗΟΤ ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΤΒΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΛΑΚΟΤΡΖ ΓΑΝΗΔΛΑ-ΚΑΡΟΛΑ-ΟΛΔΓΑΓ ΣΟΤ ΟΡΑΗΟΤ-ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ ΡΟΟΛΑΣΟΤ ΜΑΓΓΑΛΗΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΜΑΡΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΗΜΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΚΡΤΧΝΗΣΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΒΑΛΒΖ-ΜΠΑΣΑ ΟΦΗΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΛΗΑ ΦΡΔΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΧΑΝΝΖ-ΑΗΜΤΛΗΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΡΟΤΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΣΕΧΡΣΕΖ ΦΡΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΟΤ ΝΟΜΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΛΔΝΣΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΡΟΤΟ ΜΑΣΘΑΗΟ ΣΟΤ ΣΕΧΡΣΕΖ ΠΗΚΟΠΗΑΝΟΤ ΥΑΡΗΘΔΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΠΑΛΟΠΖΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΡΟΤΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΓΑΛΔΑ ΜΑΡΗΑΝΘΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΡΟΤΧΝ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΣΑΤΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 121 ςήθνπο 111 ςήθνπο 108 ςήθνπο 45 ςήθνπο 67 ςήθνπο 63 ςήθνπο 49 ςήθνπο 44 ςήθνπο 20 ςήθνπο 11 ςήθνπο 33 ςήθνπο 29 ςήθνπο 21 ςήθνπο 10 ςήθνπο 37 ςήθνπο 17 ςήθνπο 17 ςήθνπο 11 ςήθνπο 72 ςήθνπο 31 ςήθνπο 29 ςήθνπο 16 ςήθνπο 55 ςήθνπο 39 ςήθνπο 27 ςήθνπο 14 ςήθνπο 22 ςήθνπο

8 ειίδα 8/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 14 ςήθνπο (Β) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»: ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΠΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΒΗΚΔΝΣΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΡΑΒΑ-ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΡΟΕΔ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΒΡΟΤΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΒΔΝΣΟΤΡΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΠΑΨΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΗΑΚΧΒΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΛΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΣΗΝΟ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΦΧΚΟΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟΤ-ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΤΕ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΥΑΛΚΗΑ-ΜΠΟΤΜΠΑ ΑΝΘΖ ΤΕ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΦΧΚΟΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΔΡΑΡΓΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟΤ-ΞΑΝΘΟΜΑΛΖ ΔΛΗΑΒΔΣ ΤΕ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΕΑΡΑΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΑΡΣΔΜΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΣΟΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΡΟΤΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΠΔΛΔΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 680 ςήθνπο 461 ςήθνπο 328 ςήθνπο 316 ςήθνπο 249 ςήθνπο 246 ςήθνπο 226 ςήθνπο 150 ςήθνπο 362 ςήθνπο 341 ςήθνπο 339 ςήθνπο 335 ςήθνπο 326 ςήθνπο 246 ςήθνπο 224 ςήθνπο 220 ςήθνπο 216 ςήθνπο 206 ςήθνπο 193 ςήθνπο 179 ςήθνπο 178 ςήθνπο 158 ςήθνπο 151 ςήθνπο 150 ςήθνπο 150 ςήθνπο 144 ςήθνπο 143 ςήθνπο 116 ςήθνπο 114 ςήθνπο 92 ςήθνπο 72 ςήθνπο 67 ςήθνπο

9 ειίδα 9/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΑΘΑΝΑΗΑΓΟΤ-ΑΡΑΟΤΕΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΤΕ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΦΡΔΗΓΔΡΗΚΟΤ ΒΔΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΑΣΦΟΡΝΣ ΥΡΗΣΗΝΑ-ΚΑΗΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΛΟΤΒΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟΤ ΛΟΤΚΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΛΑΚΑΣΑΜΗΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΘΖΡΔΗΑ-ΔΛΗΑΒΔΣ ΤΕ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΘΧΜΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΛΔΕΗΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΚΟΡΝΖΛΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΞΑΝΘΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΗ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΠΗΣΖ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΤΕ. ΗΧΑΝΝΖ ΓΑΜΗΑΝΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΤΕ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΟΛΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΨΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΞΑΡΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΗΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΗΣΖ ΒΗΚΔΝΣΗΟ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΒΟΨΚΟΤ-ΛΟΤΜΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΑΛΒΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΚΑΡΟΛΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΖΓΟΤΣΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΤΜΔΧΝ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 62 ςήθνπο 42 ςήθνπο 38 ςήθνπο 338 ςήθνπο 336 ςήθνπο 325 ςήθνπο 216 ςήθνπο 201 ςήθνπο 177 ςήθνπο 214 ςήθνπο 160 ςήθνπο 145 ςήθνπο 114 ςήθνπο 108 ςήθνπο 70 ςήθνπο 98 ςήθνπο 84 ςήθνπο 75 ςήθνπο 72 ςήθνπο 66 ςήθνπο 32 ςήθνπο 296 ςήθνπο 150 ςήθνπο 130 ςήθνπο 129 ςήθνπο 129 ςήθνπο 108 ςήθνπο 100 ςήθνπο 73 ςήθνπο 64 ςήθνπο 62 ςήθνπο

10 ειίδα 10/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΔΚΔΖ ΚΑΛΤΦΧ-ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΑ ΣΟΤ ΦΧΣΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ ΡΖΓΟΤΣΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΦΡΑΓΚΗΚΟΤ ΑΛΤΜΑΣΖΡΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΡΟΤΟ ΛΔΟΝΑΡΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΚΛΑΒΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ΓΑΛΔΕΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΔΛΠΗΓΟΦΟΡΟΤ ΚΔΡΜΗΣΕΟΓΛΟΤ ΔΛΛΖ ΤΕ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΛΗΑ ΞΑΝΘΑΚΖ ΑΛΟΨΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΑΛΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΠΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΡΟΤΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΟΤ ΞΑΝΘΑΚΖ ΔΒΑΣΗΑΝΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΡΖΓΟΤΣΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΜΑΡΗΝΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΟΤΚΗΑ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 58 ςήθνπο 52 ςήθνπο 98 ςήθνπο 96 ςήθνπο 65 ςήθνπο 44 ςήθνπο 36 ςήθνπο 8 ςήθνπο 53 ςήθνπο 37 ςήθνπο 31 ςήθνπο 6 ςήθνπο 72 ςήθνπο 61 ςήθνπο 18 ςήθνπο 17 ςήθνπο 50 ςήθνπο 36 ςήθνπο 30 ςήθνπο 7 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΡΟΤΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΔΒΑΣΗΑΝΟΤ 93 ςήθνπο ΒΟΤΣΗΝΟΤ-ΠΔΡΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ ΤΕ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 43 ςήθνπο ΡΟΤΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΗΔΡΡΟΤ 34 ςήθνπο ΛΗΕΑΡΓΟΤ ΗΧΖΦΗΝΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 9 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΡΟΤΧΝ ΜΑΡΑΓΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΡΘΑΛΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ-ΗΗΓΧΡΟ ΣΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ 28 ςήθνπο 16 ςήθνπο

11 ειίδα 11/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ (Γ) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΔΝΧΜΔΝΗ ΤΡΑ» ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΠΔΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΝΗΚΟΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΚΔΡΑΜΗΧΣΖ ΑΛΔΞΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟΤΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΛΟΤΚΑ ΛΟΤΨΕΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΠΑΡΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΜΑΤΡΖ ΖΛΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΤΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΣΟΤ ΜΟΓΔΣΟΤ ΓΡΤΠΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΛΑΣΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΤΡΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΡΑΟΤΕΑΗΟΤ ΤΕ. ΖΛΗΑ ΛΤΓΝΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΡΗΓΟ ΖΛΗΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΗΚΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΛΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΥΑΡΗΖ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΟΡΔΣΖ ΤΕ. ΑΡΧΝΖ ΤΠΔΡΜΑΥΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΕΑΓΟΡΗΑΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΛΑΜΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ ΡΟΤΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΒΟΤΣΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 306 ςήθνπο 273 ςήθνπο 212 ςήθνπο 205 ςήθνπο 112 ςήθνπο 102 ςήθνπο 85 ςήθνπο 71 ςήθνπο 68 ςήθνπο 67 ςήθνπο 62 ςήθνπο 56 ςήθνπο 48 ςήθνπο 43 ςήθνπο 40 ςήθνπο 36 ςήθνπο 24 ςήθνπο 21 ςήθνπο 21 ςήθνπο 17 ςήθνπο 145 ςήθνπο 119 ςήθνπο 116 ςήθνπο 56 ςήθνπο 24 ςήθνπο 16 ςήθνπο 6 ςήθνπο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ

12 ειίδα 12/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΣΡΟΤΜΠΔΣΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΡΔΡΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤ ΤΕ. ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΗΣΑΡΑ ΣΖΛΔΜΑΥΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΛΑΜΑΡΖ ΗΗΓΧΡΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΛΟΤΨΕΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 21 ςήθνπο 13 ςήθνπο 6 ςήθνπο 18 ςήθνπο 7 ςήθνπο (Γ) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «Λαϊκή σζπείρωζη ύροσ» ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΝΑΞΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΑΠΑΡΖ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΒΑΕΑΗΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΠΔΣΡΑΚΖ ΠΔΣΡΗΝΑ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΜΠΔΛΖ ΑΝΣΧΝΔΣΣΑ-ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΦΡΑΓΚΗΚΟΤ ΣΔΡΕΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΑΓΟΤΛΑ ΣΔΛΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΚΑΨΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΕΑΗΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΕΑΒΟΤΓΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΠΑΡΗ ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΜΑΝΧΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ΥΑΣΕΑΝΣΧΝΖ ΦΛΧΡΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΝΑΞΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΣΔΡΕΖ ΓΗΧΡΓΟ-ΠΑΝΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΑΛΟΨΗΟ ΣΟΤ ΗΑΚΧΒΟΤ ΜΑΓΟΤΛΑ ΑΘΖΝΑ ΣΟΤ ΣΔΛΗΟΤ ΓΟΤΛΑΜΖ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΜΑΣΗΥΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΣΟΤ ΜΑΡΗΟΤ 49 ςήθνπο 49 ςήθνπο 48 ςήθνπο 41 ςήθνπο 28 ςήθνπο 16 ςήθνπο 42 ςήθνπο 34 ςήθνπο 27 ςήθνπο 23 ςήθνπο 17 ςήθνπο 102 ςήθνπο 100 ςήθνπο 46 ςήθνπο 35 ςήθνπο 33 ςήθνπο 26 ςήθνπο 20 ςήθνπο

13 ειίδα 13/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΛΤΡΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΟΤ ΘΧΜΑ 11 ςήθνπο (Δ) σνδσαζμός με ηην επωνσμία «ΤΡΑ με λογιζμό και μ Γημοηική Κίνηζη για ηον άνθρωπο και ηο περιβάλλον» ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΕΗΝΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ όνειρο ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΓΟΓΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΟΤΡΑΣΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΓΑΒΑΛΛΑ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ-ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΛΔΚΛΔΡΚ-ΝΣΔ ΛΑ ΒΔΡΠΗΛΛΗΔΡ ΜΑΡΗΑ-ΑΝΝΑ ΣΟΤ ΓΚΤ- ΕΑΚ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΣΕΗΝΖ ΖΛΔΚΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΛΑΜΠΡΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ-ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΚΑΣΟΤΡΟ ΜΑΡΗΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΜΟΗΡΑΓΗΑ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΛΟΤΣΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΖ ΑΡΓΤΡΧ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΡΤΟΥΟΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΚΗΕΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΤΝΟΓΗΝΟΤ ΗΗΓΧΡΑ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝΟ ΓΡΤΜΠΛΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΚΟΚΚΑΛΖ-ΚΑΣΟΤΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΛΣΟΤΒΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΗΓΝΑΣΗΟΤ ΓΔΜΗΡΖ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 49 ςήθνπο 42 ςήθνπο 30 ςήθνπο 29 ςήθνπο 28 ςήθνπο 120 ςήθνπο 80 ςήθνπο 59 ςήθνπο 57 ςήθνπο 55 ςήθνπο 44 ςήθνπο 41 ςήθνπο 36 ςήθνπο 34 ςήθνπο 32 ςήθνπο 31 ςήθνπο 20 ςήθνπο 15 ςήθνπο 10 ςήθνπο 7 ςήθνπο 42 ςήθνπο 41 ςήθνπο 41 ςήθνπο 30 ςήθνπο

14 ειίδα 14/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΝΑ ΕΗΑΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ (ΓΗΟΛΑΝΣΑ) ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΞΔΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΗΟΡΒΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΟΤ ΓΡΟΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΤΠΑΣΗΟΤ 9 ςήθνπο 9 ςήθνπο 9 ςήθνπο 3 ςήθνπο Πεξαηηέξσ, αθνύ θαλέλαο ππνςήθηνο ζπλδπαζκόο δε ζπγθέληξσζε, θαηά ηε ςεθνθνξία ηεο , ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιήθζεθε ζηηο αλάκεζα κόλν ζηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο ησλ δύν ζπλδπαζκώλ, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 3852/2010. ύκθσλα κε ηα πξαθηηθά εθινγήο, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο θαη ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ςεθνθνξηώλ ηεο 14 εο Ννεκβξίνπ 2010, θαζώο θαη ην γεληθό απνηέιεζκα πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ (365/ πξαθηηθό έθζεζεο εθινγήο θαη πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο, ησλ επαλαιεπηηθώλ δεκνηηθώλ εθινγώλ ηεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ), ην απνηέιεζκα ησλ επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ ζηνλ παξαπάλσ Γήκν έρεη σο εμήο: πλνιηθόο αξηζκόο ςεθηζάλησλ εθινγέσλ: δέθα ρηιηάδεο εθαηόλ πελήληα δύν (10.152) πλνιηθόο αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ: ελλέα ρηιηάδεο πεληαθόζηα δέθα ελλέα (9.519) πλνιηθόο αξηζκόο άθπξσλ ςεθνδειηίσλ: ηξηαθόζηα νθηώ (308) πλνιηθόο αξηζκόο ιεπθώλ ςεθνδειηίσλ: ηξηαθόζηα είθνζη πέληε (325) Δθινγηθή δύλακε θαζέλα από ηνπο δύν ζπλδπαζκνύο, πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαη ζπκκεηείραλ ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο (αξηζκόο έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκόο): (Α) «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ» κε ππνςήθην δήκαξρν ηνλ Ησάλλε Γεθαβάιια ηνπ Νηθνιάνπ: έιαβε πέληε ρηιηάδεο εθαηόλ ηέζζεξα (5.104)

15 ειίδα 15/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 53,62%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ηεηξαθόζηα νγδόληα πέληε (485) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο ηέζζεξηο ρηιηάδεο νγδόληα δύν (4.082) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο πεληαθόζηα ηξηάληα επηά (537) έγθπξα ςεθνδέιηηα. (Β) «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» κε ππνςήθην δήκαξρν ην Γεώξγην Πάπηηζε ηνπ Βηθέληηνπ: έιαβε ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα δέθα πέληε (4.415) έγθπξα ςεθνδέιηηα (πνζνζηό 46,38%) θαη εηδηθόηεξα αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα: α) εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ ρίιηα δηαθόζηα νγδόληα επηά (1.287) έγθπξα ςεθνδέιηηα, β) εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επηά (2.307) έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη γ) εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο νθηαθόζηα είθνζη έλα (821) έγθπξα ςεθνδέιηηα. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, ν ζπλδπαζκόο «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ» ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, κε πνζνζηό 53,62%, θαη, ζπλεπώο, πξέπεη λα αλαθεξπρηεί επηηπρώλ ζπλδπαζκόο, ν δε επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ απηνύ, Ησάλλεο Γεθαβάιιαο ηνπ Νηθνιάνπ, πξέπεη λα αλαθεξπρηεί Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ ύξνπ Δξκνύπνιεο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 33 παξ. 1 εδ. β ηνπ λ. 3852/2010. Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δύν εθινγώλ (ηεο 7 εο θαη 14 εο Ννεκβξίνπ 2010) νη ζπλδπαζκνί α) «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ», β) «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ», γ) «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ» θαη δ) «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ» πξέπεη λα αλαθεξπρηνύλ επηιαρόληεο ζπλδπαζκόο (άξζξν 31 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010). Οη έδξεο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζηνλ παξαπάλσ Γήκν αλέξρνληαη ζε 27 (άξζξν 30 λ. 3852/2010 ζε ζπλδ. κε άξζξν 1 ηεο 46494/ ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο), νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ λ. 3852/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (3852/2010), θαηαλέκνληαη, ζε δύν θάζεηο (θαηαλνκέο) βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ έιαβε ν θάζε

16 ειίδα 16/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ζπλδπαζκόο θαη ζηηο δύν εθινγέο (14 θαηαλέκνληαη ζηε πξώηε θαηαλνκή θαη 13 ζηε δεύηεξε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010) ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζε θάζε επηκέξνπο εθινγηθή πεξηθέξεηα, ιακβαλόκελσλ ππόςε θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ ππόινηπσλ ςήθσλ -ώζηε λα ιακβάλεη έδξα θαη ν ζπλδπαζκόο πνπ δελ έιαβε αξηζκό ςήθσλ ίζσλ κε ην εθινγηθό κέηξν-, θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ςήθσλ, πνπ θάζε ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο έιαβε, σο εμήο: (Α) Ο ζπλδπαζκόο «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ» ιακβάλεη 6 έδξεο θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή θαη 10 έδξεο θαηά ηε δεύηεξε θαη, ζπλνιηθά, ιακβάλεη 16 έδξεο (επηηπρώλ ζπλδπαζκόο), από ηηο νπνίεο 3 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ, 11 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο θαη 2 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο. (Β) Ο ζπλδπαζκόο «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ιακβάλεη 5 έδξεο θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή θαη 3 έδξεο θαηά ηε δεύηεξε θαη, ζπλνιηθά, ιακβάλεη 8 έδξεο (α επηιαρώλ ζπλδπαζκόο), από ηηο νπνίεο 2 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Άλσ ύξνπ, 4 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο θαη 2 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Πνζεηδσλίαο. (Γ) Ο ζπλδπαζκόο «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ» ιακβάλεη 1 έδξα (β επηιαρώλ ζπλδπαζκόο) θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή (δε ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε), ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο, όπνπ έιαβε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. (Γ) Ο ζπλδπαζκόο «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ» ιακβάλεη 1 έδξα (γ επηιαρώλ ζπλδπαζκόο) θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή (δε ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε), ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο, όπνπ δηαηεξεί ην κεγαιύηεξν αδηάζεην ππόινηπν ςεθνδειηίσλ, θαη άξζξν 34 παξ. 3 εδ. γ ηνπ λ. 3852/2010 ζε ζπλδ. κε άξζξα 33 παξ. 3 θαη 38 παξ. 1 εδ. β ηνπ ίδηνπ λόκνπ (3852/2010), παξόηη ζηελ πεξηθέξεηα απηή δελ έρνπλ αλαθεξπρηεί ππνςήθηνί ηνπ, αθνύ ε έδξα θαηαιακβάλεηαη από ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ. (Δ) Ο ζπλδπαζκόο «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ» ιακβάλεη 1 έδξα (δ επηιαρώλ ζπλδπαζκόο) θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή (δε ζπκκεηέρεη ζηε δεύηεξε), ζηελ

17 ειίδα 17/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δξκνππόιεσο, όπνπ έιαβε θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. πλεπώο, πξέπεη λα αλαθεξπρηνύλ νη παξαθάησ ππνςήθηνη ησλ παξαπάλσ ζπλδπαζκώλ σο ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί δεκνηηθνί ζύκβνπινη γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη σο ζύκβνπινη ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, αθνύ δηελεξγήζεθαλ πέληε θιεξώζεηο, θαη άξζξα 38 θαη 39 ηνπ λ. 3852/2010, ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, κεηαμύ ησλ ηζνςεθηζάλησλ: (1) εβαζηηαλνύ Βαξζαιίηε ηνπ Λενλάξδνπ θαη Γαβξηήι Υαξάιακπνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ (ππνςήθησλ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 218 ςήθνπο ν θαζέλαο, (2) Νηθνιάνπ Λεληέξε ηνπ Κσλ/λνπ θαη Μαηζαίνπ Ρνύζζνπ ηνπ Σδώξηδε (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 17 ςήθνπο ν θαζέλαο, (3) Νεθηάξηνπ Γεξαξδε ηνπ Γεσξγίνπ θαη Διηζζάβεη Γαιέδηνπ Ξαλζνκάιε ζπδ. Κσλ/λνπ (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ α επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 150 ςήθνπο ν θαζέλαο, (4) Αλαζηάζηνπ Μαπξνζαιαζζίηε ηνπ Δκκαλνπήι θαη Βηθέληηνπ Πάπηηζε ηνπ Δηξελαίνπ (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ α επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 129 ςήθνπο ν θαζέλαο, (5) Γεώξγηνπ Λύξε ηνπ Διεπζεξίνπ θαη Αζελάο Υαξίζε ηνπ Οξέζηε, ζπδ. Αξώλε (ππνςήθησλ ζπκβνύισλ ηνπ β επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ), πνπ έιαβαλ 21 ςήθνπο ν θαζέλαο, από ηηο νπνίεο θιεξώζεθαλ, θαηά ζεηξά: (1) Πξώηνο ν Γαβξηήι Υαξάιακπνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη δεύηεξνο ν εβαζηηαλόο Βαξζαιίηεο ηνπ Λενλάξδνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, (2) πξώηνο ν Μαηζαίνο Ρνύζζνο ηνπ Σδώξηδε θαη δεύηεξνο ν Νηθόιανο Λεληέξεο ηνπ Κσλ/λνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Πάγνπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, (3) πξώηνο ν Νεθηάξηνο Γεξαξδεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη δεύηεξε ε Διηζζάβεη Γαιέδηνπ Ξαλζνκάιε ζπδ. Κσλ/λνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ πξώηνπ επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ, 4) πξώηνο ν Αλαζηάζηνο Μαπξνζαιαζζίηεο ηνπ Δκκαλνπήι θαη δεύηεξνο ν Βηθέληηνο Πάπηηζεο ηνπ Δηξελαίνπ γηα ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Δξκνππόιεσο ηνπ πξώηνπ επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ θαη (5) πξώηε ε Αζελά Υαξίζε ηνπ Οξέζηε, ζπδ. Αξώλε θαη δεπηεξνο ν Γεώξγηνο Λύξεο ηνπ Διεπζεξίνπ γηα ηηο

18 ειίδα 18/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ ηξίηνπ επηιαρόληνο ζπλδπαζκνύ Α) Σαθηηθνί Γεκνηηθνί ύκβνπινη γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα: Α1) Από ηνλ επηηπρόληα ζπλδπαζκό «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΞΑΓΟΡΑΡΖ ΦΧΣΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΑΚΟΝΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ή ΕΧΕΔΦΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΖΦ-ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΚΗΝΔΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΣΟΤ ΒΔΝΔΓΗΚΣΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΜΧΣΟ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΚΔΡΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΓΑΒΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΖΛΗΧΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ-ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΗΣΑΟΤΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΜΑΝΘΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΒΔΚΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΖΣΑ ΕΟΤΛΟΤΦΟ ΜΗΥΑΖΛ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΗΑΛΟΓΛΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΡΟΤΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΓΟΤΡΑΣΟΤ ΠΔΡΑΝΣΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ Α2) Από ηνλ α επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΤΡΟ ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΗΧΖΦ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΒΡΟΤΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΒΔΝΣΟΤΡΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΠΑΠΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΒΗΚΔΝΣΗΟΤ, σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΟΔΙΓΧΝΙΑ ΠΡΗΝΣΔΕΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΛΟΤΒΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΛΔΟΝΑΡΓΟΤ

19 ειίδα 19/44 ηεο 14 ΔΠ /2010 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ύξνπ Α3) Από ην β επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΡΑ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΑΠΔΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηηο ινηπέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ εθιέγνληαη ππνςήθηνη ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ. Α4) Από ην γ επηιαρόληα ζπλδπαζκό «Λατθή πζπείξσζε ύξνπ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΓΔΝΑΞΑ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΑΠΑΡΖ, σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηηο ινηπέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ εθιέγνληαη ππνςήθηνη ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ. Α5) Από ην δ επηιαρόληα ζπλδπαζκό «ΤΡΑ κε ινγηζκό θαη κ όλεηξν Γεκνηηθή Κίλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ ΣΕΗΝΖ ΑΝΓΡΔΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηηο ινηπέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο δελ εθιέγνληαη ππνςήθηνη ηνπ παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ. Β) Αλαπιεξσκαηηθνί Γεκνηηθνί ύκβνπινη γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα (θαηά ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη): Β1) Από ηνλ επηηπρόληα ζπλδπαζκό «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΡΑ»: ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΧ ΤΡΟΤ ΡΟΤΟ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΠΔΛΛΑ ΑΝΣΧΝΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΦΡΔΡΖ ΜΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΦΡΑΓΚΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΑΝΑΣΑΟΤΛΑ-ΒΑΗΛΗΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΣΟΤ ΗΧΖΦ ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα