Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης"

Transcript

1 Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε Φνξέαο θαηάζεζεο: ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. # 127 Δηδηθόηεηα: ΠΔ01 ΘΔΟΛΟΓΟΗ # 13 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 1 ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 84 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,7 59, ,65 Β Σξηθάιωλ 4 0 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 2 ΒΟΤΕΑ ΕΧΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 10 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,16 54, ,17 Β Καξδίηζαο 4 0 Β Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 3 ΓΚΑΡΓΚΑΝΑ ΟΤΛΣΑΝΑ ΣΔΡΓΗΟ 8 ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,33 70, ,22 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 4 ΕΑΥΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 118 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη , ,05 Β Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 5 ΚΑΝΔΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 114 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Γ Γξεβελώλ Όρη ,25 51, ,72 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε ΓΔΚΑΣΖ 6 ΚΟΤΠΣΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ ΑΒΡΑΑΜ 121 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,5 19, ,29 Α Θεζζαινλίθεο 4 0 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 7 ΜΖΣΡΑΗΝΑ ΜΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 89 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΗΒΧΣΟΤ Β Γξεβελώλ Όρη ,95 81, ,72 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 8 ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΔΛΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 99 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,33 61, ,94 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 9 ΠΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 100 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ Α Γξεβελώλ Όρη ,45 49, ,89 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 10 ΑΛΣΟΓΛΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 49 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,62 41, ,55 Γ Κνδάλεο 4 Α Κνδάλεο 4 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε 11 ΣΑΜΑΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 123 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,5 42, ,4 Α Θεζζαινλίθεο 4 Α Θεζζαινλίθεο 4 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 12 ΣΕΗΚΑ ΔΤΘΤΜΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 97 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ Α Γξεβελώλ Όρη , ,25 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 13 ΣΗΓΑΡΑ ΠΖΛΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 107 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,37 40, ,71 Α Σξηθάιωλ 4 0 Β Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ # 28 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 14 ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 103 2ν ΓΤΜΝΑΗΟ Α Γξεβελώλ Όρη ,91 26, ,3 Α Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 15 ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΘΧΜΑ 104 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,83 56, ,77 Β Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 16 ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 54 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΠΔΡΟΤ Β Γξεβελώλ Όρη ,54 73, ,17 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 17 ΓΗΧΣΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ΛΔΧΝΗΓΑ 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,58 27, ,71 Α Καξδίηζαο 4 Α Καξδίηζαο 4 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 18 ΓΚΗΑΣΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 115 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη , ,66 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε ΚΑΡΠΔΡΟΤ 19 ΓΚΟΤΜΑ ΒΑΗΑ ΠΔΣΡΟ 105 1ν ΔΠΑΛ Α Γξεβελώλ Όρη ,41 26, ,23 Β Καξδίηζαο 4 Α Σξηθάιωλ 4 Β Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 20 ΕΖΖ ΣΔΡΓΗΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 5 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,41 26, ,36 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 21 ΚΑΒΟΤΡΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΟΤΡΑ 116 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη , ,31 Β Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Β Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 22 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΡΔΑ ΣΔΦΑΝΟ 23 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,7 54, ,77 Β Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 23 ΚΑΣΗΜΠΑ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 34 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,66 27, ,32 Α Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 24 ΚΔΡΑΜΑ ΑΛΔΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 58 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,91 44, ,89 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 25 ΚΛΖΜΟΤ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΧ- ΣΔΛΗΟ 9 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη , ,98 Α Καξδίηζαο 4 Α Καξδίηζαο 4 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε ΑΓΟΡΗΣΑ 26 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΥΡΖΣΟ 65 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ Α Γξεβελώλ Όρη ,37 22, , Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 27 ΚΟΘΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΡΖΣΟ 38 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,91 40, , Α Γωδεθαλήζνπ 2 Παξειήθζε 28 ΚΟΚΚΟΒΑ ΔΛΔΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 72 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη , ,12 Α Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 29 ΚΧΣΑΡΔΛΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 24 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη , ,4 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 30 ΛΗΑΠΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 43 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε ΚΑΡΠΔΡΟΤ 31 ΛΗΟΛΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 69 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΠΔΡΟΤ Β Γξεβελώλ Όρη ,58 104, , Β Αλαη. Αηηηθήο 2 Παξειήθζε 32 ΜΑΡΓΧΝΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη , , Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 33 ΜΗΥΑΖΛ ΔΗΡΖΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 113 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,5 35, , Β Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε 34 ΜΠΑΜΠΑ ΥΡΖΣΟ ΣΔΦΑΝΟ 22 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,2 31, ,68 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 35 ΜΠΗΣΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 14 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,37 18, , Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 36 ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 39 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,2 51, ,68 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Β Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε εξγαζίαο εξγαζίαο

2 37 ΠΑΠΠΟΤ ΒΔΛΟΤΓΗΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 16 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη , ,31 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Αζήλαο 2 Παξειήθζε 38 ΡΟΕΟΤ ΑΛΔΞΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 42 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,41 16, ,7 Α Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 39 ΑΚΟΡΑΦΑ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 78 1ν ΔΠΑΛ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 52, ,83 Α Λάξηζαο 4 0 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 40 ΗΟΤΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 13 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,62 64, ,35 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 41 ΣΗΣΗΠΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΔΤΘΤΜΗΟ 98 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,62 14, ,54 Α Σξηθάιωλ 4 0 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ03 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ # 5 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 42 ΑΝΣΧΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΧΚΡΑΣΖ 85 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΠΔΡΟΤ Β Γξεβελώλ Όρη ,2 35, ,28 Β Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 43 ΓΚΑΓΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 88 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,04 13, ,83 Α Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 44 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 64 1ν ΔΠΑΛ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,12 37, , Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 45 ΜΑΡΚΑΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 57 ΓΤΜΝΑΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη ,5 29, ,6 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ 46 ΦΛΟΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 86 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη ,58 32, ,33 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε ΚΑΡΠΔΡΟΤ Δηδηθόηεηα: ΠΔ04.01 ΦΤΗΚΟΗ # 9 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 47 ΑΡΚΟΤΜΑΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 90 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,2 29, ,19 Β Σξηθάιωλ 4 Β Καξδίηζαο 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 48 ΚΑΡΑΣΕΑ ΣΑΤΡΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 63 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,41 26, ,06 Γ Δπβνίαο 4 Γ Δπβνίαο 4 Γ Δπβνίαο 2 Παξειήθζε 49 ΜΠΑΚΑΛΖ ΒΑΨΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 59 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,83 30, ,32 Γ Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Γ Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 50 ΠΑΛΑΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 41 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,62 32, ,17 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 4 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 51 ΡΑΓΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΛΑΜΠΡΟ 102 ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,45 32, ,42 Α Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 52 ΣΕΖΜΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΝΓΡΔΑ 80 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,62 21, ,51 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Γ Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 53 ΣΑΚΣΑΡΑ ΥΡΖΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 126 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη ,91 30, ,4 Α Γξεβελώλ 4 0 Α Γξεβελώλ 2 Παξειήθζε ΚΑΡΠΔΡΟΤ 54 ΣΔΛΔΚΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 122 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη , ,5 0 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 55 ΣΟΤΜΑΝΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΥΡΗΣΟ 33 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,83 25, ,48 Α Ηωαλλίλωλ 4 Α Ηωαλλίλωλ 4 Α Ηωαλλίλωλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ04.02 ΥΖΜΗΚΟΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 56 ΣΟΤΣΟΤΛΖ ΧΣΖΡΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,58 18, ,39 Α Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ04.04 ΒΗΟΛΟΓΟΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 57 ΜΠΔΛΣΔ ΔΛΔΝΖ ΣΔΡΓΗΟ 17 ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη , ,47 Γ Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ05 ΓΑΛΛΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ # 8 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 58 ΚΑΛΑΜΑΚΗΓΟΤ ΔΡΜΟΦΗΛΖ ΑΘΑΝ 111 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 40, , Γ Κηιθίο 2 Παξειήθζε 59 ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 112 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,95 54, ,41 Α Ζκαζίαο 4 0 Γ Ζκαζίαο 2 Παξειήθζε 60 ΚΟΜΟΓΡΟΜΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 52, ,61 Α Λάξηζαο 4 0 Β Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 61 ΚΟΤΣΟΤΛΑ ΥΡΖΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 92 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη , , Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 62 ΛΗΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 81 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,08 46, ,47 Α Ζκαζίαο 4 0 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 63 ΟΜΟΤΡΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 28 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,5 63, ,96 Γ Θεζζαινλίθεο 4 Γ Θεζζαινλίθεο 4 Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 64 ΠΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ ΦΧΣΗΟ 19 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,79 58, ,52 Α Ζκαζίαο 4 Α Ζκαζίαο 4 Α Ζκαζίαο 2 Παξειήθζε 65 ΣΑΠΖ-ΠΤΡΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑ ΜΗΥΑΖΛ 77 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 43, ,33 Α Μαγλεζίαο 4 0 Γ Μαγλεζίαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ06 ΑΓΓΛΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ # 7 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 66 ΑΤΓΔΡΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΑΡΗΣΑΡΥΟ 52 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,41 71, ,78 Α Θεζζαινλίθεο 4 0 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 67 ΓΑΜΣΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 106 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 44, ,82 Γ Ζκαζίαο 4 Γ Ζκαζίαο 4 Γ Ζκαζίαο 2 Παξειήθζε 68 ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 83 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΠΔΡΟΤ Β Γξεβελώλ Όρη , ,5 Α Θεζζαινλίθεο 4 0 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 69 ΛΔΚΚΑ ΔΛΔΝΖ ΣΔΦΑΝΟ 91 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,16 56, ,82 Γ εξξώλ 4 Α Θεζζαινλίθεο 4 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 70 ΜΖΗΟΠΟΤΛΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 29 ΓΤΜΝΑΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη ,66 113, ,49 Α Γξεβελώλ 4 Α Γξεβελώλ 4 Α Γξεβελώλ 2 Παξειήθζε ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ 71 ΜΠΑΓΓΔΑ ΟΛΤΜΠΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 74 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη , ,08 Β Πηεξίαο 4 Α Πηεξίαο 4 Β Πηεξίαο 2 Παξειήθζε εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο

3 72 ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΑΡΔΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 108 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Γ Γξεβελώλ Όρη , ,72 0 Γ Θεζζαινλίθεο ΓΔΚΑΣΖ Δηδηθόηεηα: ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ # 7 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε εξγαζίαο 4 Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 73 ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΥΡΖΣΟ 110 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,33 18, , Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 74 ΚΟΤΠΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΜΗΥΑΖΛ 36 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,29 25, ,34 Α Καζηνξηάο 4 0 Α Καζηνξηάο 2 Παξειήθζε 75 ΛΗΑΛΗΟΤ ΔΤΘΑΛΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 44 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,66 16, ,05 Α Κνδάλεο 4 0 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε 76 ΛΤΚΟΓΖΜΟΤ ΟΦΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 50 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,41 37, ,48 Β Θεζζαινλίθεο 4 Β Θεζζαινλίθεο 4 Β Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 77 ΜΑΡΣΑΚΖ ΕΖΝΟΒΗΑ ΥΡΖΣΟ 12 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη , , Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε ΑΠΟΣΟΛΟ 78 ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΦΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 124 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,66 21, ,22 Α Λάξηζαο 4 0 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 79 ΣΑΒΓΑΡΗΓΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 79 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,33 9, ,31 0 Α Πέιιαο 4 Α Πέιιαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ08 ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 80 ΛΗΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 31 ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,7 38, ,08 Α Αζήλαο 4 0 Α Αζήλαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ09 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΗ # 4 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 81 ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 68 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,45 14, ,39 Β Θεζζαινλίθεο 4 Α Θεζζαινλίθεο 4 Β Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 82 ΚΑΦΑΛΖ ΥΑΜΑΨΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 71 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Γ Γξεβελώλ Όρη , , Γ Λάξηζαο 2 Παξειήθζε ΓΔΚΑΣΖ 83 ΚΡΟΜΜΤΓΑ ΓΔΠΟΗΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 70 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,2 52, ,77 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 84 ΣΡΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑ ΠΔΣΡΟ 45 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,95 46, ,25 Δ Θεζζαινλίθεο 4 Α Θεζζαινλίθεο 4 Δ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ11 ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ # 3 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 85 ΚΟΤΣΗΚΟΤ ΜΑΡΗΑ ΗΧΑΝΝ 94 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,16 60, ,67 Γ Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Β Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 86 ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΘΧΜΑ 66 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη , ,49 Β Λάξηζαο 4 Γ Γξεβελώλ 4 Β Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 87 ΠΑΠΑΝΗΚΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΥΡΖΣΟ 127 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,41 66, ,3 Α Γξεβελώλ 4 Α Γξεβελώλ 4 Α Γξεβελώλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ12.01 ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ # 2 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 88 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΠΔΣΡΟ ΘΧΜΑ 117 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,5 22, , Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 89 ΚΧΣΑΡΔΛΑ ΠΟΛΔΜΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 27 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 24, ,31 Β Ζκαζίαο 4 Β Ζκαζίαο 4 Β Ζκαζίαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ12.02 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΔ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 90 ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 101 1ν ΔΠΑΛ Α Γξεβελώλ Όρη ,5 15, ,43 Β Θεζζαινλίθεο Δηδηθόηεηα: ΠΔ12.03 ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο 4 0 Β Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε εξγαζίαο 91 ΣΔΝΗΓΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ ΣΔΡΓΗΟ 7 1ν ΔΠΑΛ Α Γξεβελώλ Όρη ,08 24, ,9 0 Γ Θεζζαινλίθεο Δηδηθόηεηα: ΠΔ12.04 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε εξγαζίαο 4 Γ Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 92 ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 4 1ν ΔΠΑΛ Α Γξεβελώλ Όρη ,2 65, , Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ13 ΝΟΜΗΚΟΗ-ΠΟΛ. ΔΠΗΣΖΜΧΝ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 93 ΝΣΡΗΓΚΟΓΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 76 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη , ,25 Γ Λάξηζαο 4 0 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ14.04 ΓΔΧΠΟΝΟΗ # 3 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 94 ΓΟΤΛΑ ΘΔΟΓΧΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 95 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,91 29, , Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε 95 ΑΡΡΖ ΔΛΔΝΖ ΑΠΟΣΟΛΖ 46 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,91 30, ,62 Α Πηεξίαο 4 0 Α Πηεξίαο 2 Παξειήθζε 96 ΤΦΑΝΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΑΜΠΡΟ 67 1ν ΔΠΑΛ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,41 38, ,65 Β Καξδίηζαο 4 Α Καξδίηζαο 4 Α Καξδίηζαο 2 Παξειήθζε εξγαζίαο εξγαζίαο

4 Δηδηθόηεηα: ΠΔ14.05 ΓΑΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΦΤ.ΠΔΡ/ΝΣΟ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 97 ΑΛΔΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 73 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη , ,21 Β Λάξηζαο 4 Β Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ15 ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ # 2 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 98 ΧΣΖΡΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΚΡΗΣΧΝ 51 2ν ΓΤΜΝΑΗΟ Α Γξεβελώλ Όρη ,08 82, ,75 Γ Γξεβελώλ 4 0 Γ Γξεβελώλ 2 Παξειήθζε 99 ΣΟΤΛΗΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΦΧΣΗΟ 47 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,12 41, , Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ16.01 ΜΟΤΗΚΖ ΠΣΤΥ. ΜΟΤΗΚΖ # 1 Όλνκα Όλνκα ΔΠΗΣΖΜΖ παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε εξγαζίαο 100 ΠΑΛΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ΒΑΗΟ 21 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ Α Γξεβελώλ Όρη ,33 27, ,15 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ17.01 ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΑΔΣΔΜ # 2 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 101 ΚΟΤΣΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 60 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,37 25, ,34 Α Καζηνξηάο 4 0 Α Καζηνξηάο 2 Παξειήθζε 102 ΠΑΛΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΔΡΓΗΟ 56 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,37 42, ,82 Γ Λάξηζαο 4 0 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ17.02 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΑΔΣΔΜ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 103 ΣΗΛΗΧΝΖ ΥΡΖΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 48 ΔΠΑ Α Γξεβελώλ Όρη ,5 23, ,82 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ17.03 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ ΑΔΣΔΜ # 2 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 104 ΓΚΟΤΓΟΒΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΤΘΤΜΗΟ 32 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,16 34, ,95 Α Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 4 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 105 ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 26 1ν ΔΠΑΛ Α Γξεβελώλ Ναη ,04 32, , Β Αζήλαο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ17.08 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΣΔΗ - ΚΑΣΔΔ # 2 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 106 ΕΔΕΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΑΡΓΤΡΗΟ 119 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη , ,37 Α Καζηνξηάο 4 0 Α Καζηνξηάο 2 Παξειήθζε 107 ΚΗΟΤΡΣΗΓΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 15 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,79 21, ,77 Α Θεζζαινλίθεο 4 0 Α Θεζζαινλίθεο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ18.03 ΛΟΓΗΣΗΚΖ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 108 ΚΟΤΛΟΤΗΑ ΣΕΖΜΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 40 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,87 42, ,6 Γ Κνδάλεο 4 0 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ18.04 ΑΗΘΖΣΗΚΖ # 2 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 109 ΓΟΤΛΗΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 37 ΔΠΑ Α Γξεβελώλ Όρη ,7 17, ,95 Α Καζηνξηάο 4 Α Καζηνξηάο 4 Α Καζηνξηάο 2 Παξειήθζε 110 ΗΑΣΡΑ ΟΦΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 35 ΔΠΑ Α Γξεβελώλ Όρη , ,49 Α Καζηνξηάο 4 0 Α Καζηνξηάο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ18.18 ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 111 ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΑΛΗΟΠΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 53 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,87 20, ,68 Α Κνδάλεο 4 0 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ18.33 ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΟΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 112 ΕΑΛΟΚΧΣΑ-ΓΗΠΛΑ ΜΑΡΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 87 1ν ΔΠΑΛ Α Γξεβελώλ Όρη ,83 73, ,64 Α Ηωαλλίλωλ 4 Α Ηωαλλίλωλ 4 Α Ηωαλλίλωλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ.Η. # 8 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 113 ΓΗΧΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 11 1ν ΔΠΑΛ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,45 53, ,69 Β Λάξηζαο 4 0 Β Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 114 ΓΟΤΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 18 1ν ΔΠΑΛ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,62 44, ,94 Β Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 115 ΝΣΟΤΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 125 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Β Γξεβελώλ Όρη ,33 53, ,82 Β Σξηθάιωλ 4 0 Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε ΚΑΡΠΔΡΟΤ 116 ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΖΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 62 ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,12 43, ,35 Α Λάξηζαο 4 Γ Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 117 ΠΡΑΝΣΟΤΓΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ 93 ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Γ Γξεβελώλ Όρη ,75 46, ,99 Γ Λάξηζαο 4 0 Γ Λάξηζαο 2 Παξειήθζε ΓΔΚΑΣΖ 118 ΠΡΔΚΑΣΔ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΣΧΝΗΟ 30 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,41 55, ,66 Α Σξηθάιωλ 4 0 Α Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο εξγαζίαο

5 119 ΑΓΡΖ ΜΑΡΗΑ ΥΡΖΣΟ 55 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Γ Γξεβελώλ Όρη ,5 43, ,88 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 4 Α Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 120 ΣΡΗΜΗΝΣΕΗΟ ΥΡΖΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 82 1ν ΔΠΑΛ ΓΔΚΑΣΖ Γ Γξεβελώλ Όρη ,37 92, , Α Γξεβελώλ 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΠΔ20 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σ.Δ.Η. # 6 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 121 ΓΑΛΑΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 120 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,33 30, ,47 Α Ζκαζίαο 4 Α Ζκαζίαο 4 Α Ζκαζίαο 2 Παξειήθζε 122 ΓΚΑΣΕΖ ΠΔΡΗΣΔΡΑ ΣΔΦΑΝΟ 96 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,33 33, ,64 Α Κνδάλεο 4 0 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε 123 ΚΑΛΚΑΝΖ ΘΧΜΑ ΝΑΠΟΛΔΧΝ 109 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Β Γξεβελώλ Όρη ,54 55, , Β Σξηθάιωλ 2 Παξειήθζε 124 ΚΑΣΗΜΠΟΤΡΑ ΦΗΛΟΜΔΝΖ ΖΛΗΑ 20 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,12 28, ,87 Β Λάξηζαο 4 0 Β Λάξηζαο 2 Παξειήθζε 125 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΣΔΛΖ 3 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,75 31, ,05 Α Κνδάλεο 4 0 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε 126 ΣΗΑΝΑ ΝΑΟΤΜ ΘΧΜΑ 61 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,33 37, ,06 Α Κνδάλεο 4 Α Κνδάλεο 4 Α Κνδάλεο 2 Παξειήθζε Δηδηθόηεηα: ΣΔ01.06 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ # 1 Όλνκα Όλνκα παηξόο Α/Α Οξγαληθή ζέζε νξγαληθήο πλεμέηαζε 127 ΓΚΟΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 75 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ.Δ. Α Γξεβελώλ Όρη ,45 64, ,81 Β Λάξηζαο 4 0 Β Λάξηζαο 2 Παξειήθζε εξγαζίαο εξγαζίαο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΟΠΟΤ ΜΔ ΠΑ KINGS - ANTONELLA 2 Δ ΘΔΛΧ ΔΓΧ STAN 3 ΔΛΔΓΔ ΜΔΛΗΔ 4 Δ ΔΝΑΝ ΣΟΗΥΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι

Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Πξνηάζεηο θαη ζέζεηο γηα ηε δηνίθεζε, αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηέρεη ην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/404/7.11.2014 ΑΓΑ:70ΠΚ46Φ842-ΣΓ3 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα