ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο Αξηζκ. Πξση. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο Έρνληαο ππόςε : 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α 87) 2) Σελ (3971)/ Πξνθήξπμε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο (ΑΓΑ : ΒΙΦΣ7ΛΛ-06Β) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο ζηνλ Γήκν Βόιβεο. 3) Σελ αξηζκ. πξση (3715)/ Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία γίλεηαη θαηαλνκή εθινγέσλ ηξαηησηηθώλ, αζηπλνκηθώλ θ.ι.π. ζηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ Α & Β Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο. 4) Σελ αξηζκ. 8244/2014 Απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία αλαθεξύρζεθαλ νη ζπλδπαζκνί ησλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ησλ εθινγώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ )Σελ αξηζκ. πξση (3737)/ Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία ζεσξήζεθε ν Πίλαθαο ησλ πλδπαζκώλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο. 7) Σελ αξηζκ. πξση (4043)/ Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αξηζκ (3737)/ πξνγελέζηεξε πνπ αθνξνύζε ηελ ζεώξεζε ηνπ πίλαθα πλδπαζκώλ Τπνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Βόιβεο. ΓΝΧΣΟΠΟΙΟΤΜΔ ΟΣΙ 1) Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κπξηαθή 18 Μαΐνπ 2014 θαη ε ςεθνθνξία ζα δηαξθέζεη από ώξα 07:00 έσο ώξα 19:00 όπσο εηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζκ. 14 εγθύθιην κε αξηζκ, πξση / ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.

2 2) Γηα ηνλ Γήκν Βόιβεο αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί : Α. Ο ζπλδπαζκόο «Γήμος Βόλβες Σόπος να δεις!» κε έκβιεκα ζε γξακκηθή κνξθή απεηθνλίδεη ην γεσγξαθηθό αλάγιπθν ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΣΟΪΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ τοσ ΓΔΩΡΓΗΟΤ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ (ΝΣΗΝΟ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΚΔΛΑΨΓΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 5 ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 6 ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 7 ΠΑΠΑΓΔΡΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 8 ΠΛΟΤΜΟΤΓΖ ΟΦΟΚΛΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 9 ΡΟΚΚΑ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΚΑΕΣΔΡΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΠΤΡΟΤ 2 ΚΑΡΑΨΑΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΛΑΟΤΣΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 4 ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΜΟΤΣΑΚΑ ΣΔΛΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 6 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΔΣΖ 7 ΣΗΛΠΑΚΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 2 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ

3 3 ΞΑΝΘΖ ηνπ ΖΛΗΑ 4 ΑΡΑΒΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 2 ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ ηνπ ΚΟΜΑ 3 ΚΔΛΛΑΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΑΒΒΑ 4 ΜΟΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ 5 ΡΔΣΕΔΠΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ Τ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΟΜΝΖΝΟΤ 3 ΚΡΟΣΑΛΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΠΔΡΔΕΔ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Τ 5 ΡΑΝΣΧΝΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΖΜΧΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΚΛΔΕΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΚΟΣΟΓΛΟΤ ηνπ ΜΔΝΔΛΑΟΤ 4 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΥΑΡΗΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 5 ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΒΑΗΛΔΗΑ ηνπ ΟΓΤΔΑ 7 ΠΟΨΚΛΖ ΔΤΜΟΡΦΗΑ ηνπ ΛΔΧΝΗΓΑ 8 ΜΑΓΑΓΖ ΤΛΒΗΑ ΑΖΜΟΤΛΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 9 ΣΗΛΗΓΓΔΡΗΓΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (ΜΗΛΣΟ) ηνπ ΔΤΚΛΔΗΓΖ 10 ΣΟΛΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 11 ΥΡΤΑΝΗΓΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 12 ΥΡΤΑΦΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ (ΛΗΣΑ) ηνπ Τ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΝΣΑΛΖ ΕΑΥΑΡΗΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΠΑΣΡΧΝΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ 3 ΔΡΑΜΠΗΜΠΗΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

4 4 ΦΔΡΔΚΗΓΟΤ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 5 ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΒΔΝΔΣΗΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΘΔΟΓΧΡΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΘΖ 2 ΚΔΛΔΚΗΓΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ Τ 3 ΜΠΑΡΣΕΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΜΠΗΣΑΥΣΗΔΒΑ ΛΗΟΤΜΠΑ ηνπ ΟΤΚΡΗ 5 ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΥΡΤΑΦΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 6 ΑΠΟΤΝΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΚΑΡΟΝΗΓΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ Τ 3 ΛΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 4 ΠΔΚΡΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 5 ΣΗΣΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΑΡΑΒΗΓΚΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΑΝΑΣΟΛΗ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΓΑΛΑΝΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΓΡΑΒΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΑΣΟΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΜΠΔΡΜΠΔΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ηνπ Τ 4 ΜΤΛΧΝΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ

5 Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΑΓΓΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 2 ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΑΛΔΣΡΑ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΚΤΡΑΣΕΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΑΡΑΦΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΑΝΔΣΖ 4 ΥΑΓΗΔΚ ΟΤΛΣΑΝΑ ζπδ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΚΑΡΤΠΗΓΟΤ ΑΨΑ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 2 ΣΔΚΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΑΒΒΑ 3 ΣΔΚΟΤΡΑ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΚΑΡΑΓΖΜΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΚΑΡΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΜΟΥΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΕΤΓΟΤΡΖ ΒΑΨΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 2 ΚΡΤΣΑΛΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΝΗΚΖΣΑ 3 ΚΧΣΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΑΕΑΡΛΖ ΑΓΑΠΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΚΑΛΗΓΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ 2 ΜΟΤΣΑΦΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

6 4 ΑΜΑΛΔΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΚΑΛΛΗΝΣΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΣΗΝΣΟΝΖ ΚΡΤΣΑΛΗΑ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 4 ΥΑΝΟ ΠΑΤΛΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ 1 ΚΑΠΔΣΑΝΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ηνπ Τ 2 ΚΗΡΛΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΟΤΚΟΤΛΔΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 4 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο 1 ΓΟΤΡΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΑΒΡΗΖΛ 2 ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ζπδ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΚΤΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΣΑΚΜΑΣΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΑΑΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 2 ΝΗΚΟΛΑΚΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 4 ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΛΗΧΣΖ ηνπ ΣΑΜΑΣΖ 2 ΜΟΥΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ Τ 3 ΑΦΑΡΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΓΚΟΤΡΓΚΔΝ 4 ΣΟΛΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

7 Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΟΤΛΗΓΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΤΦΑΝΣΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΗΑΣΡΟΤ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΠΑΛΗΟΤΡΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ ΕΖΖ 3 ΑΡΑΒΑ ΛΔΧΝΗΓΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 ΓΟΤΡΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΧΣΑΚΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΠΔΣΡΗΓΖ ΤΜΔΧΝ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΡΟΤΒΑΝΗΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΠΖΝΔΛΟΠΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΣΗΝΣΑΝΔΛΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ ΚΑΡΛΑΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΕΑΒΡΑΚΛΖ ΠΑΓΧΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΣΟΜΠΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΦΧΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΦΧΣΗΑΓΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Β. Ο ζπλδπαζκόο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» κε έκβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ε ιέμε ΛΑΨΚΖ πάλσ από ηε ιέμε «ΤΠΔΗΡΧΖ», δεμηά ηνπο ππάξρεη παξάζηαζε γαξπθάιινπ κε κίζρν θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ :

8 ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΠΟΛΤΕΩΗΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ τοσ ΣΤΛΗΑΝΟΤ (Τπνςήθηα Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΛΔΞΗΟΤ ΘΔΟΠΗΣΖ ηνπ ΑΛΔΞΗΟΤ 2 ΚΤΠΑΡΗΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΟΛΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΠΑΝΟΤΓΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 6 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 7 ΦΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΝΔΡΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 3 ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 4 ΣΔΜΔΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ 5 ΣΟΛΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΛΣΗΠΑΡΜΑΚΖ-ΚΟΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΑΖΜΑΚΖ 2 ΓΔΧΡΓΑΚΟΤΓΖ ΑΓΑΠΖΣΟ ηνπ ΟΓΤΔΑ 3 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΠΑΣΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΜΑΛΑΜΑ 5 ΠΟΛΤΜΔΡΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ 2 ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΦΔΒΡΧΝΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΠΛΑΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

9 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΑΛΜΠΑΝΖ-ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΑΛΖΝΟΤ 2 ΓΑΛΑΣΗΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (ΜΑΝΟΤΟ) ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 3 ΚΑΡΤΟΦΤΛΛΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 4 ΥΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Τ 5 ΥΑΝΟ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ ΑΒΒΑ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Τ 3 ΓΑΡΓΗΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4 ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ-ΛΗΠΧΝΖ ΔΛΠΗΓΑ ηνπ Τ 6 ΓΑΡΑΒΗΓΚΟΤ ΕΧΖ ηνπ Τ 7 ΚΑΡΑΚΔΥΑΓΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΖΛΗΑ 8 ΜΠΑΛΛΑ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ Τ 9 ΓΟΤΡΟΜΑΛΛΖ ΓΟΤΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 10 ΣΗΛΗΓΓΔΡΗΓΖ ΟΡΔΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 11 ΣΗΣΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 12 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 13 ΦΧΣΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜOΝΟ 2 ΠΑΝΣΔΛΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 4 ΠΛΟΤΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΚΤΠΑΡΗΖ ΣΔΛΛΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΥΡΤΑΦΟΤΓΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ

10 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΚΗΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΝΟΤΡΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΦΗΝΣΗΡΗΚΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ ην 1 ΓΑΕΔΣΑ ΓΑΦΝΖ π ΟΓΤΔΑ 2 ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ην π ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΜΠΡΟΤΣΕΑ) ην π ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΤΝΓΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ-ΚΟΤΛΔΜΔΡΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΣΔΚΝΔΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΚΟΚΚΟΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 2 ΜΟΤΣΑΦΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΦΗΛΗΑΚΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ

11 1 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ- ΗΜΗΓΓΑΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 2 ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 3 ΠΑΝΟΤΓΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΣΔΜΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ 1 ΓΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΥΗΛΛΔΑ 2 ΣΔΜΔΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΓΗΑΡΜΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΜΠΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΓΚΑΓΚΑΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Τ 2 ΛΑΜΠΡΗΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΑΛΔΞΟΤΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 2 ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΑΝΗΖΛ 3 ΜΑΤΡΟΤΓΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΓΟΤΡΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΑΥΠΑΕΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΗΥΑΔΛΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ

12 Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΓΑΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 2 ΠΛΑΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΜΠΑΚΑΣΔΛΟ ΒΛΑΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Γ. Ο ζπλδπαζκόο «μπροστά! γνώσε, σσνέπεια, αλλελεγγύε Γιαμαντής Λιάμας ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΖ» κε έκβιεκα έλα πνπιί ρξώκαηνο κπιε, δύν βνπλά ρξώκαηνο πξαζίλνπ, ήιηνο ρξώκαηνο θίηξηλνπ. Αθνινπζνύλ νη ιέμεηο «κπξνζηά» ρξώκαηνο θόθθηλνπ, «γλώζε», «ζπλέπεηα» θαη «αιιειεγγύε» ρξώκαηνο πξαζίλνπ θαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ Βόιβεο «Γηακαληήο Ληάκαο» κε ραξαθηήξεο κπιε ρξώκαηνο, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ τοσ ΗΩΑΝΝΖ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΓΟΡΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΑΘΔΡΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 4 ΓΟΤΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 5 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ηνπ Τ 6 ΘΔΟΓΧΡΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ 7 ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΣΑΜΑΣΗΟΤ 8 ΚΟΚΟΡΔΝΣΕΑ ΓΔΡΑΚΗΝΑ ηνπ Τ 9 ΜΔΓΑ ΠΟΛΤΜΔΝΖ ηνπ Τ 10 ΜΠΛΟΓΚΟΤΡΑ ΓΑΦΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ 11 ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 12 ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 13 ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ (ΠΟΠΖ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 14 ΣΔΡΓΗΑΝΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ

13 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΕΑΚΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΛΑΚΖ) ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΚΔΑΠΗΓΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 6 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 7 ΑΨΒΑΝΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 8 ΥΑΣΕΖΑΡΓΤΡΗΟΤ ΓΟΤΚΑ ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΜΑΝΔΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 2 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ ΗΧΖΦ 3 ΗΑΣΡΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ 4 ΚΟΣΕΑΓΔΡΗΓΟΤ ΡΟΓΟΤΛΑ ηνπ ΑΒΒΑ 5 ΜΤΛΧΝΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΦΧΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΠΔΡΗΚΛΖ 3 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΜΟΥΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 5 ΟΤΕΟΤΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΖΛΗΑ 6 ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΕΧΓΡΑΦΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 4 ΝΑΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 5 ΧΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 6 ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

14 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ 2 ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ 3 ΒΛΑΥΑΚΖ-ΛΗΣΑΚΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ Τ 4 ΓΑΜΗΑΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΓΖΜΟΤΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 6 ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΘΧΜΑ 7 ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 8 ΚΑΡΑΜΑΝΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 9 ΚΑΡΠΟΤΕΖ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΝΔΚΣΑΡΗΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 10 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 11 ΛΟΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 12 ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 13 ΗΑΓΚΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Τ 14 ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ Τ 2 ΜΠΑΜΑΣΕΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΤΜΔΧΝ 3 ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΠΑΥΑΛΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΚΟΡΓΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ 5 ΥΑΡΗΣΧΝΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ηνπ ΜΟΥΟΤ 6 ΥΑΡΠΟΤΕΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΒΑΛΑΒΑΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΚΤΠΑΡΗΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΑΠΟΤΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ζπδ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ 4 ΑΡΑΚΖΝΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΦΤΛΑΚΣΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 6 ΥΡΤΑΦΟΤΓΖ ΣΔΛΗΟ ηνπ ΣΗΜΟΘΔΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΚΟΛΗΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΕΑΡΗΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 3 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΚΤΡΗΑΕΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΜΠΛΔΜΠΗΣΕΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 5 ΝΣΟΤΛΗΑ - ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

15 6 ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΥΗΛΛΔΑ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 4 ΑΛΟΝΗΚΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ ΔΤΘΑΛΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΑΜΖΛΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΦΛΧΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΥΑΡΗΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΗΧΑΚΔΗΜ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΓΚΑΓΚΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΟΡΟΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 3 ΠΑΤΛΗΓΖ ΑΝΘΗΜΟ ηνπ ΑΒΒΑ 4 ΠΟΝΗΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΒΑΠΟΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΠΑΥΑΛΖ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΑΒΡΑΑΜ 3 ΑΜΑΡΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΣΗΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΑΓΑΜΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 2 ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΠΡΑΠΑ ΑΡΣΔΜΗΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΑΝΓΧΝΖ ηνπ ΥΑΡΗΛΑΟΤ

16 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ ΖΛΗΑ 2 ΓΗΟΤΒΑΝΟΤΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 ΥΑΡΗΣΧΝΗΓΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΓΚΑΣΕΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΚΑΡΑΒΑ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 3 ΚΟΤΣΕΑΜΠΗΟΤΚ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΘΔΟΦΑΝΖ 4 ΚΟΤΣΕΗΑΜΠΔΟΤΚ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΑΡΔΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΔΤΘΤΜΗΟΤ 2 ΚΟΝΗΑΡΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΚΡΤΣΑΛΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ Τ 4 ΗΜΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΓΗΑΠΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΚΗΟΤΡΣΖ ΟΦΗΑ ζπδ. Τ 3 ΑΜΑΡΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΦΟΤΝΣΟΤΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΑΓΓΔΛΑΚΑΡΟ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 2 ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΛΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΡΑΦΔΗΑ ηνπ ΡΑΛΛΖ 4 ΣΑΣΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ

17 1 ΑΛΑΝΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 2 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 3 ΣΑΛΗΥΜΑΝΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΣΗΝΑΡΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο 1 ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΚΤΡΗΛΛΟΤ 2 ΓΟΤΡΑΚΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΑΒΒΗΓΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ Τ 4 ΦΡΔΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΓΗΥΑΛΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΛΗΝΗΚΗΓΟΤ ΔΡΜΗΟΝΖ ζπδ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΨΑΡΗΓΖ ΖΡΑΚΛΖ ηνπ ΗΟΡΓΑΝΖ 4 ΚΟΤΒΑΛΑΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΚΑΡΑΓΟΤΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΜΑΛΑΜΑ 2 ΚΑΡΑΔΤΘΤΜΗΟΤ ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟΤ 3 ΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 4 ΑΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΓΗΟΡΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΠΑΨΑΝΗΓΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 3 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 4 ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

18 Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 1 ΓΗΟΤΒΑΝΟΤΓΖ Α ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΓΟΤΛΗΑΡΗΣΖ ΜΑΛΑΜΑ ηνπ Τ 3 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΜΠΔΗΚΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΕΑΜΠΟΤΝΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΟΡΦΑΝΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΔΡΓΔΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΓΔΡΟΛΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ Τ 2 ΚΟΚΟΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΜΠΟΓΓΑΝΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 4 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΗΧΖΦΗΓΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ 2 ΚΟΣΕΑΓΔΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΣΑΚΗΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 4 ΣΟΤΦΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Γ. Ο ζπλδπαζκόο «Όλοι μαδί! Για το καλό μας Γιώργος Νανάκος Τπουήυιος Γήμαρτος Βόλβες» κε έκβιεκα : ηέζζεξηο θύθινη κέζα ζε εκηθύθιηα ν θαζέλαο θαη δίπια «Όλοι μαδί! Για το καλό μας Γιώργος Νανάκος Τπουήυιος Γήμαρτος Βόλβες», ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ τοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο)

19 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Τ 2 ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΔΥΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟ ηνπ Τ 4 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΠΑΠΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 6 ΠΑΡΗΗΓΖ ΠΑΡΗΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 7 ΣΑΕΟΓΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 8 ΣΗΓΓΔΡΛΗΧΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΑΡΝΑΚΖ ΝΑΘΑΝΑΖΛ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΗΑΡΗΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 3 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΑΡΓΤΡΗΟΤ 4 ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΝΗΚΟΛΗΓΑΚΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ Τ 6 ΠΤΡΟΤ-ΓΑΛΑΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 7 ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο Η Η 1 ΑΛΒΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΜΑΚΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΗΑΜΔΣΖ ΖΛΗΑ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ 4 ΥΑΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΠΟΣΟΛΑΚΗΓΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΚΟΤΣΕΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 3 ΚΟΚΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΜΠΑΛΣΑΚΖ-ΣΔΠΔΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ζπδ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ

20 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΚΑΕΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑ ηνπ ΠΑΓΚΑΛΟΤ 2 ΚΟΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΜΟΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ ΜΟΤΣΑΚΗΓΟΤ- 4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΜΠΑΛΑΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ 6 ΣΟΤΚΑΛΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Τ 2 ΓΟΓΗΑΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΚΑΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΚΟΤΟΤΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 5 ΚΤΡΜΑΝΗΓΖ ΔΤΡΤΠΗΓΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 6 ΛΗΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΦΗΛΗΠΠΟΤ 7 ΜΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 8 ΝΟΤΡΑΚΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 9 ΠΑΝΣΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 10 ΣΕΔΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ Τ 11 ΣΟΤΡΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΠΑΡΚΟΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ζπδ. ΒΛΑΗΟΤ 3 ΣΗΠΛΑΝΣΧΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΓΟΤΛΚΔΡΗΓΖ ηνπ ΑΡΑΝΣΖ 3 ΑΡΑΠΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ζπδ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ

21 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΚΛΔΕΑΚΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΚΑΡΑΚΑΖ ΘΔΟΓΟΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΚΗΝΣΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΜΑΝΧΛΔΑΚΖ-ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΠΑΑΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΓΡΟΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΠΑΠΑΣΕΗΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 3 ΠΛΟΤΜΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 4 ΥΑÏΓΔΤΣΟ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ ζπδ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 2 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ηνπ Τ 3 ΠΔΣΟΓΛΟΤ ΒΔΡΓΟ ηνπ ΑΡΑΝΣΖ 4 ΥΑΡΠΟΤΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΚΟΚΟΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΔΡΔΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΑΖΜΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΑΝΟΤΛΑ ηνπ ΖΛΗΑ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΚΔΣΗΠΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ

22 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΚΑΠΗΣΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΠΑΣΗΚΑ ΠΑΥΑΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΠΑΕΑΡΛΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΓΗΑΠΑΛΖ ΝΗΚΖ ηνπ Τ 2 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΛΑΚΑΡΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 4 ΜΟΓΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΝΑΓΝΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΚΑΣΟΣΑΡΖ-ΜΑΣΟΤΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΔΡΑΦΔΗΜ 2 ΜΠΑΚΟΤΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΟΥΟΤΝΟ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ ηνπ ΔΡΑΦΔΗΜ 4 ΠΑΥΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο ην 1 ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ π ΟΓΤΔΑ 2 ΜΖΣΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ην π ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΜΧΤΗΓΟΤ ΔΒΑΣΖ (ΣΟΤΛΑ) ην π ΠΑΤΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΜΠΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΡΟΓΚΟΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

23 Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΚΤΡΚΧΣΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΑΛΒΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΓΚΟΤΕΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ 3 ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΜΠΔΕΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΘΔΟΥΑΡΖ 3 ΣΑΜΑΛΑΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3) Σα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη αλά Δθινγηθό Γηακέξηζκα είλαη ηα παξαθάησ : 1015 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ α) Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΓΔΠΟΗΝΑ Δσο : ΕΧΜΔΝΟΤ - ΔΗΡΖΝΖ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΚΑΡΑΝΑΗΟ - ΓΔΧΡΓΗΟ Έσο : ΜΠΑΗΑ - ΜΑΡΗΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 1016 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1017 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ α) Από : ΖΛΗΑ - ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ Δσο : ΜΔΡΟΚΖ - β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΜΖΛΣΗΓΖ - ΝΗΚΟΛΑΟ Δσο : ΑΥΠΑΣΗΓΟΤ - ΔΤΓΔΝΗΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ

24 1018 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1019 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1020 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1021 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1022 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1023 ΒΟΛΒΖ 1024 ΒΟΛΒΖ 1025 ΒΟΛΒΖ 1026 ΒΟΛΒΖ 1027 ΒΟΛΒΖ 1028 ΒΟΛΒΖ 1029 ΒΟΛΒΖ 1030 ΒΟΛΒΖ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟΤ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ Από : ΓΟΤΡΝΗΟ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Δσο : ΦΤΛΛΗΓΟΤ - ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ α) Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΛΔΞΗΟ Δσο : ΘΔΟΥΑΡΗΓΟΤ - ΠΔΡΗΣΔΡΑ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ - ΥΡΖΣΟ Έσο : ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ - ΥΡΖΣΟ γ) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΘΡΖΚΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΛΗΓΓΑ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Από : ΛΗΓΓΑ - ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ Δσο : ΑΒΒΗΓΟΤ - ΗΕΟΛΝΣΑ Από : ΑΗΣΗΧΣΖ - ΔΤΦΡΟΤΝΖ Δσο : ΦΑΡΡΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ α) Από : ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ - ΜΗΥΑΖΛ Δσο : ΥΑΣΕΖΣΑΤΡΗΓΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΑΛΔΞΑΚΖ - ΕΑΥΑΡΗΑ Έσο : ΣΗΑΚΗΡΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ γ) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο α) Από : ΑΓΑΠΑΚΖ - ΚΑΛΤΦΧ Δσο : ΓΡΟΤΓΚΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΔΛΔΚΗΓΖ - ΛΑΕΑΡΟ Δσο : ΚΤΡΗΜΟΓΛΟΤ - ΥΡΤΖ Από : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑΝΘΖ Δσο : ΠΑΣΧΝΖ - ΗΧΑΝΝΖ Από : ΠΔΡΗΣΔΡΗΓΟΤ - ΟΦΗΑ Δσο : ΦΑΡΡΑ - ΣΤΛΗΑΝΟ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΚΤΡΗΑΚΖ Δσο : ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΝΑ Από : ΛΑΜΠΑΓΑΡΖ - ΜΑΡΘΑ Δσο : ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΠΑΤΛΟ α) Από : ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ - ΠΑΡΘΔΝΑ Δσο : ΚΧΣΑ - ΣΤΛΗΑΝΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΒΡΑΝΧΝ ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟΤ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ, 57012, ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ ΝΔΑ ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ, 57020, ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ, 57020, ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΔΞΗΧΔΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ, 57020, ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ

25 1031 ΒΟΛΒΖ 1032 ΒΟΛΒΖ 1033 ΒΟΛΒΖ 1034 ΒΟΛΒΖ 1035 ΒΟΛΒΖ 1036 ΒΟΛΒΖ 1037 ΒΟΛΒΖ 1038 ΒΟΛΒΖ 1039 ΒΟΛΒΖ 1040 ΒΟΛΒΖ 1041 ΒΟΛΒΖ 1042 ΒΟΛΒΖ 1043 ΒΟΛΒΖ 1044 ΒΟΛΒΖ 1045 ΒΟΛΒΖ 1046 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟΤ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΚΔΠΑΣΟΤ ΚΔΠΑΣΟΤ ΛΗΜΝΖ ΣΔΦΑΝΗΝΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΛΑΕΑΡΗΓΖ - ΣΑΤΡΟ Δσο : ΥΟΡΣΑΡΓΗΑ - ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΜΤΣΗΛΖΝΔΛΖ - ΓΖΜΖΣΡΑ α) Από : ΝΔΝΟΓΛΟΤ - ΑΝΔΣΖ Δσο : ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ - ΟΦΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΗΧΑΝΝΖ Δσο : ΚΗΘΑΡΗΓΟΤ - ΣΑΤΡΟΤΛΑ Από : ΚΗΛΗΝΣΑΡΖ - ΔΛΗΑΒΔΣ Δσο : ΠΑΠΑΡΔΝΗΟΤ - ΚΑΣΗΝΑ α) Από : ΠΑΡΑΚΔΤΑ - ΥΡΗΣΗΝΑ Δσο : ΦΤΡΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΓΔΧΡΓΗΟ Δσο : ΚΧΣΗΓΟΤ - ΘΔΟΠΗΣΖ Από : ΛΑΕΑΡΗΓΖ - ΑΝΣΧΝΗΟ Δσο : ΥΡΟΝΖ - ΛΑΜΠΡΟ Από : ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΥΛΟΤΕΑ - ΣΔΡΓΗΟ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΗΧΑΝΝΖ Δσο : ΥΧΝΔΤΣΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Από : ΑΓΟΡΑΣΟΤΓΖ - ΔΤΣΤΥΗΑ Δσο : ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤΓΖ - ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Από : ΑΓΓΔΛΖ - ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ Δσο : ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΤ - ΣΔΛΛΑ Από : ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ - ΒΑΗΛΗΚΖ Από : ΜΠΔΛΛΟΤ - ΔΛΔΝΖ Δσο : ΣΔΡΗΔΒΑ - ΟΛΓΑ Από : ΣΕΗΑΓΚΑΝΑ - ΚΑΛΟΤΓΑ Δσο : ΦΤΥΛΟΤΓΖ - ΜΑΡΗΑ Από : ΑΓΓΔΛΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΑΣΑΟΤΝΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ, 57020, ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟ, 57020, ΣΗΒΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟ, 57020, ΣΗΒΟ, 57021,, 57021, ΑΗΘΟΤΑ 3, 57021, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ, 57002, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ, 57002, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΔΠΑΣΟΤ ΚΔΠΑΣΟ, 57002, ΚΔΠΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΗΜΝΖ ΚΔΠΑΣΟΤ ΛΗΜΝΖ ΚΔΠΑΣΟ, 57002, ΚΔΠΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΔΦΑΝΗΝΧΝ ΣΔΦΑΝΗΝΑ, 57021, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ 1047 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΚΔΥΑΗΓΖ - ΔΛΗΑΒΔΣ Δσο : ΠΑΠΑΞΔΝΗΓΟΤ - ΟΛΓΑ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ

26 1048 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΠΑΠΑΠΟΤΛΗΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ Δσο : ΦΤΛΛΟ - ΥΡΖΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ 1049 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1050 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1051 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΥΟΛΑΡΗΟΤ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΛΔΞΗΟ Δσο : ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ - ΑΘΖΝΑ α) Από : ΛΑΓΚΑΓΑΚΖ - ΟΦΗΑ Δσο : ΥΡΤΑΦΑΚΟΓΛΟΤ - ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΗΒΑΣΕΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΧΣΟΤΓΖ - ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ, 57200, ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ, 57200, ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΥΟΛΑΡΗ, 57200, ΥΟΛΑΡΗ 1052 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1053 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1054 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1055 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1056 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1057 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1058 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1059 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1060 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΜΟΓΗ Από : ΛΑΓΚΗΕΟ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ α) Από : ΑΓΑΜΗΓΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο α) Από : ΑΓΓΔΛΑΚΑΡΟ - ΑΓΓΔΛΟ Δσο : ΚΑΛΛΗΝΣΔΡΖ - ΔΡΑΦΔΗΜ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ - ΕΧΖ Έσο : ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ - ΕΧΖ Από : ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ - ΑΓΓΔΛΗΚΖ Δσο : ΜΠΑΥΑΡΗΑ - ΦΧΣΗΟ Από : ΜΠΔΖ - ΒΑΛΑΗΑ Δσο : ΠΤΡΗΓΔΛΖ - ΠΔΣΡΟ Από : ΣΑΘΑΚΖ - ΑΝΑΣΑΗΑ Δσο : ΦΤΛΛΟΤ - ΣΤΛΗΑΝΖ α) Από : ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΛΤΣΟΤ - ΟΦΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΜΑΚΡΟΝΗΚΟ - ΑΝΓΡΔΑ Δσο : ΦΑΡΡΑ - Από : ΑΖΓΟΝΖ - ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δσο : ΥΑΛΗΑΕΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΥΟΛΑΡΗ, 57200, ΥΟΛΑΡΗ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ, 57200, ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, 57014, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, 57014, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΓΗΟΤ ΜΟΓΗ, 57014, ΜΟΓΗ 1061 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1062 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1063 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΒΟΛΒΖ Από : ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ - ΖΛΗΑ Δσο : ΛΗΟΛΗΟΤ - ΚΤΡΗΑΚΖ α) Από : ΜΑΑ - ΓΗΑΝΝΖ Δσο : ΦΤΛΟΤ - ΗΟΤΛΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΓΓΔΛΖ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ

27 1064 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1065 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1066 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΒΟΛΒΖ ΒΟΛΒΖ ΣΑΤΡΟ Από : ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ Δσο : ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ - ΟΦΗΑ α) Από : ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ - ΥΡΗΣΗΝΑ Δσο : ΥΡΤΑΝΗΓΟΤ - ΥΡΤΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΓΖΜΟΤΓΖ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1067 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΓΗΑΚΟΗΓΖ - ΝΗΚΟΛΑΟ Δσο : ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ - ΜΑΡΗΑ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1068 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ α) Από : ΚΑΡΓΑΡΑ - ΔΛΔΝΖ Δσο : ΛΗΛΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1069 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΛΗΟΚΑ - ΘΧΜΑ Δσο : ΝΑΟΤΜ - ΔΛΔΝΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1070 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΝΔΝΣΑ - ΣΔΦΑΝΟ Δσο : ΣΑΤΡΑΚΖ - ΑΡΔΣΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 5 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1071 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ α) Από : ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ - ΔΤΓΔΝΗΑ Δσο : ΦΑΡΡΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ Έσο : ΣΗΚΗΣΗΚΟΤ - ΗΧΑΝΝΑ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 6 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 4) Οη έδξεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζε 27. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ αλέξρνληαη ζε 7. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ρεληίλαο αλέξρνληαη ζε 7 Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Απνιισλίαο αλέξρνληαη ζε 4. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Μαδύηνπ αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αξέζνπζαο αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Δγλαηίαο αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηνπ πκβνπιίνπ θάζε Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο αλέξρνληαη ζε 5. Οη έδξεο ηνπ πκβνπιίνπ θάζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο αλέξρνληαη ζε 3. 5) Σν παξόλ Πξόγξακκα Φεθνθνξίαο λα ηνηρνθνιιεζεί κε θξνληίδα ησλ ππεύζπλσλ αληαπνθξηηώλ ππαιιήισλ ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα θάζε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζηελ εμώζπξα ησλ θαηαζηεκάησλ ςεθνθνξίαο θαη ζηα δεκνζηόηεξα κέξε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζπλνηθηζκώλ ζπληάζζνληαο ζρεηηθό απνδεηθηό ηνηρνθόιιεζεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 14 Μαΐνπ 2014, γηα λα ιάβνπλ γλώζε νη θάηνηθνη. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ Γηακαληήο Ι. Ληάκαο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ. Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: 50070 & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ «Λήςε δηθαζηηθώλ κέηξσλ γηα δηεθδίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι

Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Πξνηάζεηο θαη ζέζεηο γηα ηε δηνίθεζε, αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηέρεη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα