ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο Αξηζκ. Πξση. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο Έρνληαο ππόςε : 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α 87) 2) Σελ (3971)/ Πξνθήξπμε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο (ΑΓΑ : ΒΙΦΣ7ΛΛ-06Β) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο ζηνλ Γήκν Βόιβεο. 3) Σελ αξηζκ. πξση (3715)/ Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία γίλεηαη θαηαλνκή εθινγέσλ ηξαηησηηθώλ, αζηπλνκηθώλ θ.ι.π. ζηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ Α & Β Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο. 4) Σελ αξηζκ. 8244/2014 Απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία αλαθεξύρζεθαλ νη ζπλδπαζκνί ησλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ησλ εθινγώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ )Σελ αξηζκ. πξση (3737)/ Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία ζεσξήζεθε ν Πίλαθαο ησλ πλδπαζκώλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο. 7) Σελ αξηζκ. πξση (4043)/ Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αξηζκ (3737)/ πξνγελέζηεξε πνπ αθνξνύζε ηελ ζεώξεζε ηνπ πίλαθα πλδπαζκώλ Τπνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Βόιβεο. ΓΝΧΣΟΠΟΙΟΤΜΔ ΟΣΙ 1) Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κπξηαθή 18 Μαΐνπ 2014 θαη ε ςεθνθνξία ζα δηαξθέζεη από ώξα 07:00 έσο ώξα 19:00 όπσο εηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζκ. 14 εγθύθιην κε αξηζκ, πξση / ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.

2 2) Γηα ηνλ Γήκν Βόιβεο αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί : Α. Ο ζπλδπαζκόο «Γήμος Βόλβες Σόπος να δεις!» κε έκβιεκα ζε γξακκηθή κνξθή απεηθνλίδεη ην γεσγξαθηθό αλάγιπθν ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΣΟΪΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ τοσ ΓΔΩΡΓΗΟΤ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ (ΝΣΗΝΟ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΚΔΛΑΨΓΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 5 ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 6 ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 7 ΠΑΠΑΓΔΡΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 8 ΠΛΟΤΜΟΤΓΖ ΟΦΟΚΛΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 9 ΡΟΚΚΑ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΚΑΕΣΔΡΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΠΤΡΟΤ 2 ΚΑΡΑΨΑΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΛΑΟΤΣΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 4 ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΜΟΤΣΑΚΑ ΣΔΛΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 6 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΔΣΖ 7 ΣΗΛΠΑΚΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 2 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ

3 3 ΞΑΝΘΖ ηνπ ΖΛΗΑ 4 ΑΡΑΒΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 2 ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ ηνπ ΚΟΜΑ 3 ΚΔΛΛΑΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΑΒΒΑ 4 ΜΟΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ 5 ΡΔΣΕΔΠΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ Τ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΟΜΝΖΝΟΤ 3 ΚΡΟΣΑΛΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΠΔΡΔΕΔ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Τ 5 ΡΑΝΣΧΝΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΖΜΧΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΚΛΔΕΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΚΟΣΟΓΛΟΤ ηνπ ΜΔΝΔΛΑΟΤ 4 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΥΑΡΗΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 5 ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΒΑΗΛΔΗΑ ηνπ ΟΓΤΔΑ 7 ΠΟΨΚΛΖ ΔΤΜΟΡΦΗΑ ηνπ ΛΔΧΝΗΓΑ 8 ΜΑΓΑΓΖ ΤΛΒΗΑ ΑΖΜΟΤΛΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 9 ΣΗΛΗΓΓΔΡΗΓΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (ΜΗΛΣΟ) ηνπ ΔΤΚΛΔΗΓΖ 10 ΣΟΛΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 11 ΥΡΤΑΝΗΓΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 12 ΥΡΤΑΦΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ (ΛΗΣΑ) ηνπ Τ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΝΣΑΛΖ ΕΑΥΑΡΗΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΠΑΣΡΧΝΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ 3 ΔΡΑΜΠΗΜΠΗΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

4 4 ΦΔΡΔΚΗΓΟΤ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 5 ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΒΔΝΔΣΗΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΘΔΟΓΧΡΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΘΖ 2 ΚΔΛΔΚΗΓΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ Τ 3 ΜΠΑΡΣΕΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΜΠΗΣΑΥΣΗΔΒΑ ΛΗΟΤΜΠΑ ηνπ ΟΤΚΡΗ 5 ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΥΡΤΑΦΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 6 ΑΠΟΤΝΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΚΑΡΟΝΗΓΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ Τ 3 ΛΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 4 ΠΔΚΡΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 5 ΣΗΣΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΑΡΑΒΗΓΚΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΑΝΑΣΟΛΗ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΓΑΛΑΝΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΓΡΑΒΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΑΣΟΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΜΠΔΡΜΠΔΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ηνπ Τ 4 ΜΤΛΧΝΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ

5 Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΑΓΓΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 2 ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΑΛΔΣΡΑ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΚΤΡΑΣΕΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΑΡΑΦΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΑΝΔΣΖ 4 ΥΑΓΗΔΚ ΟΤΛΣΑΝΑ ζπδ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΚΑΡΤΠΗΓΟΤ ΑΨΑ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 2 ΣΔΚΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΑΒΒΑ 3 ΣΔΚΟΤΡΑ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΚΑΡΑΓΖΜΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΚΑΡΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΜΟΥΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΕΤΓΟΤΡΖ ΒΑΨΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 2 ΚΡΤΣΑΛΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΝΗΚΖΣΑ 3 ΚΧΣΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΑΕΑΡΛΖ ΑΓΑΠΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΚΑΛΗΓΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ 2 ΜΟΤΣΑΦΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

6 4 ΑΜΑΛΔΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΚΑΛΛΗΝΣΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΣΗΝΣΟΝΖ ΚΡΤΣΑΛΗΑ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 4 ΥΑΝΟ ΠΑΤΛΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ 1 ΚΑΠΔΣΑΝΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ηνπ Τ 2 ΚΗΡΛΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΟΤΚΟΤΛΔΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 4 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο 1 ΓΟΤΡΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΑΒΡΗΖΛ 2 ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ζπδ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΚΤΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΣΑΚΜΑΣΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΑΑΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 2 ΝΗΚΟΛΑΚΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 4 ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΛΗΧΣΖ ηνπ ΣΑΜΑΣΖ 2 ΜΟΥΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ Τ 3 ΑΦΑΡΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΓΚΟΤΡΓΚΔΝ 4 ΣΟΛΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

7 Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΟΤΛΗΓΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΤΦΑΝΣΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΗΑΣΡΟΤ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΠΑΛΗΟΤΡΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ ΕΖΖ 3 ΑΡΑΒΑ ΛΔΧΝΗΓΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 ΓΟΤΡΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΧΣΑΚΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΠΔΣΡΗΓΖ ΤΜΔΧΝ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΡΟΤΒΑΝΗΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΠΖΝΔΛΟΠΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΣΗΝΣΑΝΔΛΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ ΚΑΡΛΑΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΕΑΒΡΑΚΛΖ ΠΑΓΧΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΣΟΜΠΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΦΧΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΦΧΣΗΑΓΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Β. Ο ζπλδπαζκόο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» κε έκβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ε ιέμε ΛΑΨΚΖ πάλσ από ηε ιέμε «ΤΠΔΗΡΧΖ», δεμηά ηνπο ππάξρεη παξάζηαζε γαξπθάιινπ κε κίζρν θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ :

8 ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΠΟΛΤΕΩΗΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ τοσ ΣΤΛΗΑΝΟΤ (Τπνςήθηα Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΛΔΞΗΟΤ ΘΔΟΠΗΣΖ ηνπ ΑΛΔΞΗΟΤ 2 ΚΤΠΑΡΗΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΟΛΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΠΑΝΟΤΓΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 6 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 7 ΦΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΝΔΡΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 3 ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 4 ΣΔΜΔΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ 5 ΣΟΛΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΛΣΗΠΑΡΜΑΚΖ-ΚΟΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΑΖΜΑΚΖ 2 ΓΔΧΡΓΑΚΟΤΓΖ ΑΓΑΠΖΣΟ ηνπ ΟΓΤΔΑ 3 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΠΑΣΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΜΑΛΑΜΑ 5 ΠΟΛΤΜΔΡΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ 2 ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΦΔΒΡΧΝΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΠΛΑΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

9 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΑΛΜΠΑΝΖ-ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΑΛΖΝΟΤ 2 ΓΑΛΑΣΗΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (ΜΑΝΟΤΟ) ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 3 ΚΑΡΤΟΦΤΛΛΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 4 ΥΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Τ 5 ΥΑΝΟ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ ΑΒΒΑ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Τ 3 ΓΑΡΓΗΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4 ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ-ΛΗΠΧΝΖ ΔΛΠΗΓΑ ηνπ Τ 6 ΓΑΡΑΒΗΓΚΟΤ ΕΧΖ ηνπ Τ 7 ΚΑΡΑΚΔΥΑΓΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΖΛΗΑ 8 ΜΠΑΛΛΑ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ Τ 9 ΓΟΤΡΟΜΑΛΛΖ ΓΟΤΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 10 ΣΗΛΗΓΓΔΡΗΓΖ ΟΡΔΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 11 ΣΗΣΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 12 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 13 ΦΧΣΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜOΝΟ 2 ΠΑΝΣΔΛΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 4 ΠΛΟΤΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΚΤΠΑΡΗΖ ΣΔΛΛΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΥΡΤΑΦΟΤΓΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ

10 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΚΗΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΝΟΤΡΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΦΗΝΣΗΡΗΚΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ ην 1 ΓΑΕΔΣΑ ΓΑΦΝΖ π ΟΓΤΔΑ 2 ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ην π ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΜΠΡΟΤΣΕΑ) ην π ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΤΝΓΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ-ΚΟΤΛΔΜΔΡΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΣΔΚΝΔΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΚΟΚΚΟΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 2 ΜΟΤΣΑΦΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΦΗΛΗΑΚΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ

11 1 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ- ΗΜΗΓΓΑΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 2 ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 3 ΠΑΝΟΤΓΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΣΔΜΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ 1 ΓΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΥΗΛΛΔΑ 2 ΣΔΜΔΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΓΗΑΡΜΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΜΠΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΓΚΑΓΚΑΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Τ 2 ΛΑΜΠΡΗΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΑΛΔΞΟΤΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 2 ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΑΝΗΖΛ 3 ΜΑΤΡΟΤΓΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΓΟΤΡΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΑΥΠΑΕΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΗΥΑΔΛΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ

12 Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΓΑΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 2 ΠΛΑΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΜΠΑΚΑΣΔΛΟ ΒΛΑΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Γ. Ο ζπλδπαζκόο «μπροστά! γνώσε, σσνέπεια, αλλελεγγύε Γιαμαντής Λιάμας ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΖ» κε έκβιεκα έλα πνπιί ρξώκαηνο κπιε, δύν βνπλά ρξώκαηνο πξαζίλνπ, ήιηνο ρξώκαηνο θίηξηλνπ. Αθνινπζνύλ νη ιέμεηο «κπξνζηά» ρξώκαηνο θόθθηλνπ, «γλώζε», «ζπλέπεηα» θαη «αιιειεγγύε» ρξώκαηνο πξαζίλνπ θαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ Βόιβεο «Γηακαληήο Ληάκαο» κε ραξαθηήξεο κπιε ρξώκαηνο, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ τοσ ΗΩΑΝΝΖ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΓΟΡΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΑΘΔΡΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 4 ΓΟΤΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 5 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ηνπ Τ 6 ΘΔΟΓΧΡΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ 7 ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΣΑΜΑΣΗΟΤ 8 ΚΟΚΟΡΔΝΣΕΑ ΓΔΡΑΚΗΝΑ ηνπ Τ 9 ΜΔΓΑ ΠΟΛΤΜΔΝΖ ηνπ Τ 10 ΜΠΛΟΓΚΟΤΡΑ ΓΑΦΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ 11 ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 12 ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 13 ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ (ΠΟΠΖ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 14 ΣΔΡΓΗΑΝΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ

13 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΕΑΚΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΛΑΚΖ) ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΚΔΑΠΗΓΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 6 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 7 ΑΨΒΑΝΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 8 ΥΑΣΕΖΑΡΓΤΡΗΟΤ ΓΟΤΚΑ ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΜΑΝΔΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 2 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ ΗΧΖΦ 3 ΗΑΣΡΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ 4 ΚΟΣΕΑΓΔΡΗΓΟΤ ΡΟΓΟΤΛΑ ηνπ ΑΒΒΑ 5 ΜΤΛΧΝΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΦΧΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΠΔΡΗΚΛΖ 3 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΜΟΥΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 5 ΟΤΕΟΤΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΖΛΗΑ 6 ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΕΧΓΡΑΦΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 4 ΝΑΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 5 ΧΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 6 ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

14 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ 2 ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ 3 ΒΛΑΥΑΚΖ-ΛΗΣΑΚΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ Τ 4 ΓΑΜΗΑΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΓΖΜΟΤΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 6 ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΘΧΜΑ 7 ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 8 ΚΑΡΑΜΑΝΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 9 ΚΑΡΠΟΤΕΖ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΝΔΚΣΑΡΗΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 10 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 11 ΛΟΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 12 ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 13 ΗΑΓΚΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Τ 14 ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ Τ 2 ΜΠΑΜΑΣΕΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΤΜΔΧΝ 3 ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΠΑΥΑΛΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΚΟΡΓΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ 5 ΥΑΡΗΣΧΝΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ηνπ ΜΟΥΟΤ 6 ΥΑΡΠΟΤΕΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΒΑΛΑΒΑΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΚΤΠΑΡΗΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΑΠΟΤΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ζπδ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ 4 ΑΡΑΚΖΝΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΦΤΛΑΚΣΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 6 ΥΡΤΑΦΟΤΓΖ ΣΔΛΗΟ ηνπ ΣΗΜΟΘΔΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΚΟΛΗΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΕΑΡΗΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 3 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΚΤΡΗΑΕΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΜΠΛΔΜΠΗΣΕΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 5 ΝΣΟΤΛΗΑ - ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

15 6 ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΥΗΛΛΔΑ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 4 ΑΛΟΝΗΚΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ ΔΤΘΑΛΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΑΜΖΛΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΦΛΧΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΥΑΡΗΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΗΧΑΚΔΗΜ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΓΚΑΓΚΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΟΡΟΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 3 ΠΑΤΛΗΓΖ ΑΝΘΗΜΟ ηνπ ΑΒΒΑ 4 ΠΟΝΗΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΒΑΠΟΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΠΑΥΑΛΖ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΑΒΡΑΑΜ 3 ΑΜΑΡΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΣΗΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΑΓΑΜΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 2 ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΠΡΑΠΑ ΑΡΣΔΜΗΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΑΝΓΧΝΖ ηνπ ΥΑΡΗΛΑΟΤ

16 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ ΖΛΗΑ 2 ΓΗΟΤΒΑΝΟΤΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 ΥΑΡΗΣΧΝΗΓΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΓΚΑΣΕΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΚΑΡΑΒΑ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 3 ΚΟΤΣΕΑΜΠΗΟΤΚ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΘΔΟΦΑΝΖ 4 ΚΟΤΣΕΗΑΜΠΔΟΤΚ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΑΡΔΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΔΤΘΤΜΗΟΤ 2 ΚΟΝΗΑΡΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΚΡΤΣΑΛΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ Τ 4 ΗΜΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΓΗΑΠΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΚΗΟΤΡΣΖ ΟΦΗΑ ζπδ. Τ 3 ΑΜΑΡΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΦΟΤΝΣΟΤΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΑΓΓΔΛΑΚΑΡΟ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 2 ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΛΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΡΑΦΔΗΑ ηνπ ΡΑΛΛΖ 4 ΣΑΣΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ

17 1 ΑΛΑΝΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 2 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 3 ΣΑΛΗΥΜΑΝΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΣΗΝΑΡΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο 1 ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΚΤΡΗΛΛΟΤ 2 ΓΟΤΡΑΚΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΑΒΒΗΓΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ Τ 4 ΦΡΔΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΓΗΥΑΛΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΛΗΝΗΚΗΓΟΤ ΔΡΜΗΟΝΖ ζπδ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΨΑΡΗΓΖ ΖΡΑΚΛΖ ηνπ ΗΟΡΓΑΝΖ 4 ΚΟΤΒΑΛΑΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΚΑΡΑΓΟΤΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΜΑΛΑΜΑ 2 ΚΑΡΑΔΤΘΤΜΗΟΤ ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟΤ 3 ΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 4 ΑΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΓΗΟΡΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΠΑΨΑΝΗΓΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 3 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 4 ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

18 Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 1 ΓΗΟΤΒΑΝΟΤΓΖ Α ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΓΟΤΛΗΑΡΗΣΖ ΜΑΛΑΜΑ ηνπ Τ 3 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΜΠΔΗΚΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΕΑΜΠΟΤΝΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΟΡΦΑΝΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΔΡΓΔΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΓΔΡΟΛΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ Τ 2 ΚΟΚΟΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΜΠΟΓΓΑΝΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 4 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΗΧΖΦΗΓΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ 2 ΚΟΣΕΑΓΔΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΣΑΚΗΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 4 ΣΟΤΦΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Γ. Ο ζπλδπαζκόο «Όλοι μαδί! Για το καλό μας Γιώργος Νανάκος Τπουήυιος Γήμαρτος Βόλβες» κε έκβιεκα : ηέζζεξηο θύθινη κέζα ζε εκηθύθιηα ν θαζέλαο θαη δίπια «Όλοι μαδί! Για το καλό μας Γιώργος Νανάκος Τπουήυιος Γήμαρτος Βόλβες», ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ τοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο)

19 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Τ 2 ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΔΥΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟ ηνπ Τ 4 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΠΑΠΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 6 ΠΑΡΗΗΓΖ ΠΑΡΗΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 7 ΣΑΕΟΓΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 8 ΣΗΓΓΔΡΛΗΧΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΑΡΝΑΚΖ ΝΑΘΑΝΑΖΛ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΗΑΡΗΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 3 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΑΡΓΤΡΗΟΤ 4 ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΝΗΚΟΛΗΓΑΚΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ Τ 6 ΠΤΡΟΤ-ΓΑΛΑΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 7 ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο Η Η 1 ΑΛΒΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΜΑΚΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΗΑΜΔΣΖ ΖΛΗΑ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ 4 ΥΑΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΠΟΣΟΛΑΚΗΓΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΚΟΤΣΕΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 3 ΚΟΚΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΜΠΑΛΣΑΚΖ-ΣΔΠΔΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ζπδ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ

20 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΚΑΕΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑ ηνπ ΠΑΓΚΑΛΟΤ 2 ΚΟΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΜΟΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ ΜΟΤΣΑΚΗΓΟΤ- 4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΜΠΑΛΑΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ 6 ΣΟΤΚΑΛΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Τ 2 ΓΟΓΗΑΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΚΑΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΚΟΤΟΤΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 5 ΚΤΡΜΑΝΗΓΖ ΔΤΡΤΠΗΓΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 6 ΛΗΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΦΗΛΗΠΠΟΤ 7 ΜΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 8 ΝΟΤΡΑΚΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 9 ΠΑΝΣΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 10 ΣΕΔΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ Τ 11 ΣΟΤΡΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΠΑΡΚΟΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ζπδ. ΒΛΑΗΟΤ 3 ΣΗΠΛΑΝΣΧΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΓΟΤΛΚΔΡΗΓΖ ηνπ ΑΡΑΝΣΖ 3 ΑΡΑΠΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ζπδ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ

21 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΚΛΔΕΑΚΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΚΑΡΑΚΑΖ ΘΔΟΓΟΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΚΗΝΣΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΜΑΝΧΛΔΑΚΖ-ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΠΑΑΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΓΡΟΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΠΑΠΑΣΕΗΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 3 ΠΛΟΤΜΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 4 ΥΑÏΓΔΤΣΟ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ ζπδ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 2 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ηνπ Τ 3 ΠΔΣΟΓΛΟΤ ΒΔΡΓΟ ηνπ ΑΡΑΝΣΖ 4 ΥΑΡΠΟΤΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΚΟΚΟΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΔΡΔΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΑΖΜΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΑΝΟΤΛΑ ηνπ ΖΛΗΑ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΚΔΣΗΠΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ

22 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΚΑΠΗΣΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΠΑΣΗΚΑ ΠΑΥΑΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΠΑΕΑΡΛΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΓΗΑΠΑΛΖ ΝΗΚΖ ηνπ Τ 2 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΛΑΚΑΡΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 4 ΜΟΓΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΝΑΓΝΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΚΑΣΟΣΑΡΖ-ΜΑΣΟΤΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΔΡΑΦΔΗΜ 2 ΜΠΑΚΟΤΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΟΥΟΤΝΟ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ ηνπ ΔΡΑΦΔΗΜ 4 ΠΑΥΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο ην 1 ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ π ΟΓΤΔΑ 2 ΜΖΣΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ην π ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΜΧΤΗΓΟΤ ΔΒΑΣΖ (ΣΟΤΛΑ) ην π ΠΑΤΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΜΠΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΡΟΓΚΟΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

23 Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΚΤΡΚΧΣΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΑΛΒΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΓΚΟΤΕΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ 3 ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΜΠΔΕΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΘΔΟΥΑΡΖ 3 ΣΑΜΑΛΑΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3) Σα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη αλά Δθινγηθό Γηακέξηζκα είλαη ηα παξαθάησ : 1015 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ α) Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΓΔΠΟΗΝΑ Δσο : ΕΧΜΔΝΟΤ - ΔΗΡΖΝΖ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΚΑΡΑΝΑΗΟ - ΓΔΧΡΓΗΟ Έσο : ΜΠΑΗΑ - ΜΑΡΗΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 1016 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1017 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ α) Από : ΖΛΗΑ - ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ Δσο : ΜΔΡΟΚΖ - β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΜΖΛΣΗΓΖ - ΝΗΚΟΛΑΟ Δσο : ΑΥΠΑΣΗΓΟΤ - ΔΤΓΔΝΗΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ

24 1018 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1019 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1020 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1021 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1022 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1023 ΒΟΛΒΖ 1024 ΒΟΛΒΖ 1025 ΒΟΛΒΖ 1026 ΒΟΛΒΖ 1027 ΒΟΛΒΖ 1028 ΒΟΛΒΖ 1029 ΒΟΛΒΖ 1030 ΒΟΛΒΖ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟΤ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ Από : ΓΟΤΡΝΗΟ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Δσο : ΦΤΛΛΗΓΟΤ - ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ α) Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΛΔΞΗΟ Δσο : ΘΔΟΥΑΡΗΓΟΤ - ΠΔΡΗΣΔΡΑ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ - ΥΡΖΣΟ Έσο : ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ - ΥΡΖΣΟ γ) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΘΡΖΚΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΛΗΓΓΑ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Από : ΛΗΓΓΑ - ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ Δσο : ΑΒΒΗΓΟΤ - ΗΕΟΛΝΣΑ Από : ΑΗΣΗΧΣΖ - ΔΤΦΡΟΤΝΖ Δσο : ΦΑΡΡΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ α) Από : ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ - ΜΗΥΑΖΛ Δσο : ΥΑΣΕΖΣΑΤΡΗΓΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΑΛΔΞΑΚΖ - ΕΑΥΑΡΗΑ Έσο : ΣΗΑΚΗΡΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ γ) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο α) Από : ΑΓΑΠΑΚΖ - ΚΑΛΤΦΧ Δσο : ΓΡΟΤΓΚΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΔΛΔΚΗΓΖ - ΛΑΕΑΡΟ Δσο : ΚΤΡΗΜΟΓΛΟΤ - ΥΡΤΖ Από : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑΝΘΖ Δσο : ΠΑΣΧΝΖ - ΗΧΑΝΝΖ Από : ΠΔΡΗΣΔΡΗΓΟΤ - ΟΦΗΑ Δσο : ΦΑΡΡΑ - ΣΤΛΗΑΝΟ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΚΤΡΗΑΚΖ Δσο : ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΝΑ Από : ΛΑΜΠΑΓΑΡΖ - ΜΑΡΘΑ Δσο : ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΠΑΤΛΟ α) Από : ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ - ΠΑΡΘΔΝΑ Δσο : ΚΧΣΑ - ΣΤΛΗΑΝΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΒΡΑΝΧΝ ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟΤ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ, 57012, ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ ΝΔΑ ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ, 57020, ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ, 57020, ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΔΞΗΧΔΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ, 57020, ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ

25 1031 ΒΟΛΒΖ 1032 ΒΟΛΒΖ 1033 ΒΟΛΒΖ 1034 ΒΟΛΒΖ 1035 ΒΟΛΒΖ 1036 ΒΟΛΒΖ 1037 ΒΟΛΒΖ 1038 ΒΟΛΒΖ 1039 ΒΟΛΒΖ 1040 ΒΟΛΒΖ 1041 ΒΟΛΒΖ 1042 ΒΟΛΒΖ 1043 ΒΟΛΒΖ 1044 ΒΟΛΒΖ 1045 ΒΟΛΒΖ 1046 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟΤ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΚΔΠΑΣΟΤ ΚΔΠΑΣΟΤ ΛΗΜΝΖ ΣΔΦΑΝΗΝΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΛΑΕΑΡΗΓΖ - ΣΑΤΡΟ Δσο : ΥΟΡΣΑΡΓΗΑ - ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΜΤΣΗΛΖΝΔΛΖ - ΓΖΜΖΣΡΑ α) Από : ΝΔΝΟΓΛΟΤ - ΑΝΔΣΖ Δσο : ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ - ΟΦΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΗΧΑΝΝΖ Δσο : ΚΗΘΑΡΗΓΟΤ - ΣΑΤΡΟΤΛΑ Από : ΚΗΛΗΝΣΑΡΖ - ΔΛΗΑΒΔΣ Δσο : ΠΑΠΑΡΔΝΗΟΤ - ΚΑΣΗΝΑ α) Από : ΠΑΡΑΚΔΤΑ - ΥΡΗΣΗΝΑ Δσο : ΦΤΡΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΓΔΧΡΓΗΟ Δσο : ΚΧΣΗΓΟΤ - ΘΔΟΠΗΣΖ Από : ΛΑΕΑΡΗΓΖ - ΑΝΣΧΝΗΟ Δσο : ΥΡΟΝΖ - ΛΑΜΠΡΟ Από : ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΥΛΟΤΕΑ - ΣΔΡΓΗΟ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΗΧΑΝΝΖ Δσο : ΥΧΝΔΤΣΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Από : ΑΓΟΡΑΣΟΤΓΖ - ΔΤΣΤΥΗΑ Δσο : ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤΓΖ - ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Από : ΑΓΓΔΛΖ - ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ Δσο : ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΤ - ΣΔΛΛΑ Από : ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ - ΒΑΗΛΗΚΖ Από : ΜΠΔΛΛΟΤ - ΔΛΔΝΖ Δσο : ΣΔΡΗΔΒΑ - ΟΛΓΑ Από : ΣΕΗΑΓΚΑΝΑ - ΚΑΛΟΤΓΑ Δσο : ΦΤΥΛΟΤΓΖ - ΜΑΡΗΑ Από : ΑΓΓΔΛΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΑΣΑΟΤΝΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ, 57020, ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟ, 57020, ΣΗΒΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟ, 57020, ΣΗΒΟ, 57021,, 57021, ΑΗΘΟΤΑ 3, 57021, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ, 57002, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ, 57002, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΔΠΑΣΟΤ ΚΔΠΑΣΟ, 57002, ΚΔΠΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΗΜΝΖ ΚΔΠΑΣΟΤ ΛΗΜΝΖ ΚΔΠΑΣΟ, 57002, ΚΔΠΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΔΦΑΝΗΝΧΝ ΣΔΦΑΝΗΝΑ, 57021, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ 1047 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΚΔΥΑΗΓΖ - ΔΛΗΑΒΔΣ Δσο : ΠΑΠΑΞΔΝΗΓΟΤ - ΟΛΓΑ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ

26 1048 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΠΑΠΑΠΟΤΛΗΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ Δσο : ΦΤΛΛΟ - ΥΡΖΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ 1049 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1050 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1051 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΥΟΛΑΡΗΟΤ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΛΔΞΗΟ Δσο : ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ - ΑΘΖΝΑ α) Από : ΛΑΓΚΑΓΑΚΖ - ΟΦΗΑ Δσο : ΥΡΤΑΦΑΚΟΓΛΟΤ - ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΗΒΑΣΕΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΧΣΟΤΓΖ - ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ, 57200, ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ, 57200, ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΥΟΛΑΡΗ, 57200, ΥΟΛΑΡΗ 1052 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1053 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1054 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1055 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1056 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1057 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1058 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1059 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1060 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΜΟΓΗ Από : ΛΑΓΚΗΕΟ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ α) Από : ΑΓΑΜΗΓΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο α) Από : ΑΓΓΔΛΑΚΑΡΟ - ΑΓΓΔΛΟ Δσο : ΚΑΛΛΗΝΣΔΡΖ - ΔΡΑΦΔΗΜ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ - ΕΧΖ Έσο : ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ - ΕΧΖ Από : ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ - ΑΓΓΔΛΗΚΖ Δσο : ΜΠΑΥΑΡΗΑ - ΦΧΣΗΟ Από : ΜΠΔΖ - ΒΑΛΑΗΑ Δσο : ΠΤΡΗΓΔΛΖ - ΠΔΣΡΟ Από : ΣΑΘΑΚΖ - ΑΝΑΣΑΗΑ Δσο : ΦΤΛΛΟΤ - ΣΤΛΗΑΝΖ α) Από : ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΛΤΣΟΤ - ΟΦΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΜΑΚΡΟΝΗΚΟ - ΑΝΓΡΔΑ Δσο : ΦΑΡΡΑ - Από : ΑΖΓΟΝΖ - ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δσο : ΥΑΛΗΑΕΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΥΟΛΑΡΗ, 57200, ΥΟΛΑΡΗ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ, 57200, ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, 57014, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, 57014, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΓΗΟΤ ΜΟΓΗ, 57014, ΜΟΓΗ 1061 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1062 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1063 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΒΟΛΒΖ Από : ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ - ΖΛΗΑ Δσο : ΛΗΟΛΗΟΤ - ΚΤΡΗΑΚΖ α) Από : ΜΑΑ - ΓΗΑΝΝΖ Δσο : ΦΤΛΟΤ - ΗΟΤΛΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΓΓΔΛΖ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ

27 1064 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1065 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1066 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΒΟΛΒΖ ΒΟΛΒΖ ΣΑΤΡΟ Από : ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ Δσο : ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ - ΟΦΗΑ α) Από : ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ - ΥΡΗΣΗΝΑ Δσο : ΥΡΤΑΝΗΓΟΤ - ΥΡΤΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΓΖΜΟΤΓΖ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1067 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΓΗΑΚΟΗΓΖ - ΝΗΚΟΛΑΟ Δσο : ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ - ΜΑΡΗΑ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1068 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ α) Από : ΚΑΡΓΑΡΑ - ΔΛΔΝΖ Δσο : ΛΗΛΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1069 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΛΗΟΚΑ - ΘΧΜΑ Δσο : ΝΑΟΤΜ - ΔΛΔΝΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1070 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΝΔΝΣΑ - ΣΔΦΑΝΟ Δσο : ΣΑΤΡΑΚΖ - ΑΡΔΣΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 5 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1071 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ α) Από : ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ - ΔΤΓΔΝΗΑ Δσο : ΦΑΡΡΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ Έσο : ΣΗΚΗΣΗΚΟΤ - ΗΧΑΝΝΑ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 6 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 4) Οη έδξεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζε 27. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ αλέξρνληαη ζε 7. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ρεληίλαο αλέξρνληαη ζε 7 Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Απνιισλίαο αλέξρνληαη ζε 4. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Μαδύηνπ αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αξέζνπζαο αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Δγλαηίαο αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηνπ πκβνπιίνπ θάζε Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο αλέξρνληαη ζε 5. Οη έδξεο ηνπ πκβνπιίνπ θάζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο αλέξρνληαη ζε 3. 5) Σν παξόλ Πξόγξακκα Φεθνθνξίαο λα ηνηρνθνιιεζεί κε θξνληίδα ησλ ππεύζπλσλ αληαπνθξηηώλ ππαιιήισλ ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα θάζε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζηελ εμώζπξα ησλ θαηαζηεκάησλ ςεθνθνξίαο θαη ζηα δεκνζηόηεξα κέξε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζπλνηθηζκώλ ζπληάζζνληαο ζρεηηθό απνδεηθηό ηνηρνθόιιεζεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 14 Μαΐνπ 2014, γηα λα ιάβνπλ γλώζε νη θάηνηθνη. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ Γηακαληήο Ι. Ληάκαο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ηης 21-02-2011.. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 ΑΠΟΠΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ηης 21-02-2011.. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 Άγιος ηέθανος ΤΝΕΔΡΙΑΗ:..5η/2011.. ηης 21-02-2011....Αριθ. Απόθαζης:..31/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..21/2/2011..

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι

Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Υπνςήθηνο Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο: Κνπξθνύηαο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Πξνηάζεηο θαη ζέζεηο γηα ηε δηνίθεζε, αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηέρεη ην

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ. Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: 50070 & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα