ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο Αξηζκ. Πξση. : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο Έρνληαο ππόςε : 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α 87) 2) Σελ (3971)/ Πξνθήξπμε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο (ΑΓΑ : ΒΙΦΣ7ΛΛ-06Β) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο ζηνλ Γήκν Βόιβεο. 3) Σελ αξηζκ. πξση (3715)/ Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία γίλεηαη θαηαλνκή εθινγέσλ ηξαηησηηθώλ, αζηπλνκηθώλ θ.ι.π. ζηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ Α & Β Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο. 4) Σελ αξηζκ. 8244/2014 Απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία αλαθεξύρζεθαλ νη ζπλδπαζκνί ησλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ησλ εθινγώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ )Σελ αξηζκ. πξση (3737)/ Απόθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο κε ηελ νπνία ζεσξήζεθε ν Πίλαθαο ησλ πλδπαζκώλ ππνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο. 7) Σελ αξηζκ. πξση (4043)/ Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αξηζκ (3737)/ πξνγελέζηεξε πνπ αθνξνύζε ηελ ζεώξεζε ηνπ πίλαθα πλδπαζκώλ Τπνςεθίσλ Γεκάξρσλ, Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, πκβνύισλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη πκβνύισλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Βόιβεο. ΓΝΧΣΟΠΟΙΟΤΜΔ ΟΣΙ 1) Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κπξηαθή 18 Μαΐνπ 2014 θαη ε ςεθνθνξία ζα δηαξθέζεη από ώξα 07:00 έσο ώξα 19:00 όπσο εηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζκ. 14 εγθύθιην κε αξηζκ, πξση / ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.

2 2) Γηα ηνλ Γήκν Βόιβεο αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί : Α. Ο ζπλδπαζκόο «Γήμος Βόλβες Σόπος να δεις!» κε έκβιεκα ζε γξακκηθή κνξθή απεηθνλίδεη ην γεσγξαθηθό αλάγιπθν ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΣΟΪΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ τοσ ΓΔΩΡΓΗΟΤ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ (ΝΣΗΝΟ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΚΔΛΑΨΓΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 5 ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 6 ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 7 ΠΑΠΑΓΔΡΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 8 ΠΛΟΤΜΟΤΓΖ ΟΦΟΚΛΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 9 ΡΟΚΚΑ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΚΑΕΣΔΡΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΠΤΡΟΤ 2 ΚΑΡΑΨΑΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΛΑΟΤΣΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 4 ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΜΟΤΣΑΚΑ ΣΔΛΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 6 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΔΣΖ 7 ΣΗΛΠΑΚΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 2 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ

3 3 ΞΑΝΘΖ ηνπ ΖΛΗΑ 4 ΑΡΑΒΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 2 ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ ηνπ ΚΟΜΑ 3 ΚΔΛΛΑΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΑΒΒΑ 4 ΜΟΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ 5 ΡΔΣΕΔΠΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ Τ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΟΜΝΖΝΟΤ 3 ΚΡΟΣΑΛΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΠΔΡΔΕΔ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Τ 5 ΡΑΝΣΧΝΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΖΜΧΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΚΛΔΕΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΚΟΣΟΓΛΟΤ ηνπ ΜΔΝΔΛΑΟΤ 4 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΥΑΡΗΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 5 ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΒΑΗΛΔΗΑ ηνπ ΟΓΤΔΑ 7 ΠΟΨΚΛΖ ΔΤΜΟΡΦΗΑ ηνπ ΛΔΧΝΗΓΑ 8 ΜΑΓΑΓΖ ΤΛΒΗΑ ΑΖΜΟΤΛΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 9 ΣΗΛΗΓΓΔΡΗΓΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (ΜΗΛΣΟ) ηνπ ΔΤΚΛΔΗΓΖ 10 ΣΟΛΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 11 ΥΡΤΑΝΗΓΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 12 ΥΡΤΑΦΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ (ΛΗΣΑ) ηνπ Τ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΝΣΑΛΖ ΕΑΥΑΡΗΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΠΑΣΡΧΝΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ 3 ΔΡΑΜΠΗΜΠΗΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

4 4 ΦΔΡΔΚΗΓΟΤ ΑΝΓΡΟΝΗΚΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 5 ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΒΔΝΔΣΗΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΘΔΟΓΧΡΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΘΖ 2 ΚΔΛΔΚΗΓΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ Τ 3 ΜΠΑΡΣΕΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΜΠΗΣΑΥΣΗΔΒΑ ΛΗΟΤΜΠΑ ηνπ ΟΤΚΡΗ 5 ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΥΡΤΑΦΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 6 ΑΠΟΤΝΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΚΑΡΟΝΗΓΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ Τ 3 ΛΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 4 ΠΔΚΡΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 5 ΣΗΣΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΑΡΑΒΗΓΚΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΑΝΑΣΟΛΗ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΓΑΛΑΝΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΓΡΑΒΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΑΣΟΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΜΠΔΡΜΠΔΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ηνπ Τ 4 ΜΤΛΧΝΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ

5 Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΑΓΓΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 2 ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΑΛΔΣΡΑ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΚΤΡΑΣΕΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΑΡΑΦΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΑΝΔΣΖ 4 ΥΑΓΗΔΚ ΟΤΛΣΑΝΑ ζπδ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΚΑΡΤΠΗΓΟΤ ΑΨΑ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 2 ΣΔΚΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΑΒΒΑ 3 ΣΔΚΟΤΡΑ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΚΑΡΑΓΖΜΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΚΑΡΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΜΟΥΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΕΤΓΟΤΡΖ ΒΑΨΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 2 ΚΡΤΣΑΛΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΝΗΚΖΣΑ 3 ΚΧΣΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΑΕΑΡΛΖ ΑΓΑΠΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΚΑΛΗΓΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ 2 ΜΟΤΣΑΦΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

6 4 ΑΜΑΛΔΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΚΑΛΛΗΝΣΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΣΗΝΣΟΝΖ ΚΡΤΣΑΛΗΑ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 4 ΥΑΝΟ ΠΑΤΛΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ 1 ΚΑΠΔΣΑΝΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ηνπ Τ 2 ΚΗΡΛΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΟΤΚΟΤΛΔΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 4 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο 1 ΓΟΤΡΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΑΒΡΗΖΛ 2 ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ζπδ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΚΤΡΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΣΑΚΜΑΣΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΑΑΡΗΓΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 2 ΝΗΚΟΛΑΚΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 4 ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΛΗΧΣΖ ηνπ ΣΑΜΑΣΖ 2 ΜΟΥΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ Τ 3 ΑΦΑΡΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΓΚΟΤΡΓΚΔΝ 4 ΣΟΛΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

7 Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΟΤΛΗΓΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΤΦΑΝΣΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΗΑΣΡΟΤ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΠΑΛΗΟΤΡΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ ΕΖΖ 3 ΑΡΑΒΑ ΛΔΧΝΗΓΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 ΓΟΤΡΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΧΣΑΚΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΠΔΣΡΗΓΖ ΤΜΔΧΝ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΡΟΤΒΑΝΗΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΠΖΝΔΛΟΠΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΣΗΝΣΑΝΔΛΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ ΚΑΡΛΑΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΕΑΒΡΑΚΛΖ ΠΑΓΧΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΣΟΜΠΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΦΧΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΦΧΣΗΑΓΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Β. Ο ζπλδπαζκόο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» κε έκβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ε ιέμε ΛΑΨΚΖ πάλσ από ηε ιέμε «ΤΠΔΗΡΧΖ», δεμηά ηνπο ππάξρεη παξάζηαζε γαξπθάιινπ κε κίζρν θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ :

8 ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΠΟΛΤΕΩΗΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ τοσ ΣΤΛΗΑΝΟΤ (Τπνςήθηα Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΛΔΞΗΟΤ ΘΔΟΠΗΣΖ ηνπ ΑΛΔΞΗΟΤ 2 ΚΤΠΑΡΗΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΟΛΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΠΑΝΟΤΓΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 6 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 7 ΦΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΝΔΡΑΝΣΕΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 3 ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 4 ΣΔΜΔΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ 5 ΣΟΛΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΛΣΗΠΑΡΜΑΚΖ-ΚΟΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΑΖΜΑΚΖ 2 ΓΔΧΡΓΑΚΟΤΓΖ ΑΓΑΠΖΣΟ ηνπ ΟΓΤΔΑ 3 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΠΑΣΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΜΑΛΑΜΑ 5 ΠΟΛΤΜΔΡΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΣΡΟΚΛΟΤ 2 ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΦΔΒΡΧΝΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΠΛΑΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

9 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΑΛΜΠΑΝΖ-ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΑΛΖΝΟΤ 2 ΓΑΛΑΣΗΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (ΜΑΝΟΤΟ) ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 3 ΚΑΡΤΟΦΤΛΛΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 4 ΥΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Τ 5 ΥΑΝΟ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ ΑΒΒΑ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Τ 3 ΓΑΡΓΗΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4 ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ-ΛΗΠΧΝΖ ΔΛΠΗΓΑ ηνπ Τ 6 ΓΑΡΑΒΗΓΚΟΤ ΕΧΖ ηνπ Τ 7 ΚΑΡΑΚΔΥΑΓΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΖΛΗΑ 8 ΜΠΑΛΛΑ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ Τ 9 ΓΟΤΡΟΜΑΛΛΖ ΓΟΤΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 10 ΣΗΛΗΓΓΔΡΗΓΖ ΟΡΔΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 11 ΣΗΣΟ ΦΗΛΗΠΠΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 12 ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 13 ΦΧΣΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜOΝΟ 2 ΠΑΝΣΔΛΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 4 ΠΛΟΤΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΚΤΠΑΡΗΖ ΣΔΛΛΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΥΡΤΑΦΟΤΓΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ

10 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΚΗΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΝΟΤΡΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΦΗΝΣΗΡΗΚΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ ην 1 ΓΑΕΔΣΑ ΓΑΦΝΖ π ΟΓΤΔΑ 2 ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ην π ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΜΠΡΟΤΣΕΑ) ην π ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΤΝΓΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ-ΚΟΤΛΔΜΔΡΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΣΔΚΝΔΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΚΟΚΚΟΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 2 ΜΟΤΣΑΦΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΦΗΛΗΑΚΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ

11 1 Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ ΚΑΡΑΜΠΟΤΚΑ- ΗΜΗΓΓΑΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 2 ΜΑΤΡΗΓΟΓΛΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 3 ΠΑΝΟΤΓΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 4 ΣΔΜΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ 1 ΓΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΥΗΛΛΔΑ 2 ΣΔΜΔΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΓΗΑΡΜΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΜΠΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΓΚΑΓΚΑΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Τ 2 ΛΑΜΠΡΗΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΑΛΔΞΟΤΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 2 ΜΑΝΧΛΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΑΝΗΖΛ 3 ΜΑΤΡΟΤΓΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΓΟΤΡΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΑΥΠΑΕΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΗΥΑΔΛΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ

12 Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΓΑΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 2 ΠΛΑΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΜΠΑΚΑΣΔΛΟ ΒΛΑΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Γ. Ο ζπλδπαζκόο «μπροστά! γνώσε, σσνέπεια, αλλελεγγύε Γιαμαντής Λιάμας ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΖ» κε έκβιεκα έλα πνπιί ρξώκαηνο κπιε, δύν βνπλά ρξώκαηνο πξαζίλνπ, ήιηνο ρξώκαηνο θίηξηλνπ. Αθνινπζνύλ νη ιέμεηο «κπξνζηά» ρξώκαηνο θόθθηλνπ, «γλώζε», «ζπλέπεηα» θαη «αιιειεγγύε» ρξώκαηνο πξαζίλνπ θαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ Βόιβεο «Γηακαληήο Ληάκαο» κε ραξαθηήξεο κπιε ρξώκαηνο, ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ τοσ ΗΩΑΝΝΖ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο) Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΑΓΟΡΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΑΘΔΡΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 4 ΓΟΤΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 5 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ηνπ Τ 6 ΘΔΟΓΧΡΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ 7 ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΣΑΜΑΣΗΟΤ 8 ΚΟΚΟΡΔΝΣΕΑ ΓΔΡΑΚΗΝΑ ηνπ Τ 9 ΜΔΓΑ ΠΟΛΤΜΔΝΖ ηνπ Τ 10 ΜΠΛΟΓΚΟΤΡΑ ΓΑΦΝΖ ηνπ ΘΧΜΑ 11 ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 12 ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 13 ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ (ΠΟΠΖ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 14 ΣΔΡΓΗΑΝΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ

13 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΕΑΚΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΛΑΚΖ) ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΚΔΑΠΗΓΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 6 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 7 ΑΨΒΑΝΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 8 ΥΑΣΕΖΑΡΓΤΡΗΟΤ ΓΟΤΚΑ ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο 1 ΑΜΑΝΔΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 2 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ ΗΧΖΦ 3 ΗΑΣΡΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ 4 ΚΟΣΕΑΓΔΡΗΓΟΤ ΡΟΓΟΤΛΑ ηνπ ΑΒΒΑ 5 ΜΤΛΧΝΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 6 ΦΧΣΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΠΔΡΗΚΛΖ 3 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 4 ΜΟΥΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 5 ΟΤΕΟΤΝΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΖΛΗΑ 6 ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 2 ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΕΧΓΡΑΦΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 4 ΝΑΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 5 ΧΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 6 ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

14 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ Τ 2 ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ 3 ΒΛΑΥΑΚΖ-ΛΗΣΑΚΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ Τ 4 ΓΑΜΗΑΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΓΖΜΟΤΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 6 ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΘΧΜΑ 7 ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 8 ΚΑΡΑΜΑΝΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 9 ΚΑΡΠΟΤΕΖ-ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΝΔΚΣΑΡΗΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 10 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 11 ΛΟΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 12 ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 13 ΗΑΓΚΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Τ 14 ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ ηνπ Τ 2 ΜΠΑΜΑΣΕΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΤΜΔΧΝ 3 ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΠΑΥΑΛΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΚΟΡΓΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ 5 ΥΑΡΗΣΧΝΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ηνπ ΜΟΥΟΤ 6 ΥΑΡΠΟΤΕΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΒΑΛΑΒΑΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΚΤΠΑΡΗΖ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 3 ΑΠΟΤΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ζπδ. ΓΖΜΟΘΔΝΖ 4 ΑΡΑΚΖΝΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΦΤΛΑΚΣΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 6 ΥΡΤΑΦΟΤΓΖ ΣΔΛΗΟ ηνπ ΣΗΜΟΘΔΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΚΟΛΗΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 2 ΕΑΡΗΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 3 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΚΤΡΗΑΕΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΜΠΛΔΜΠΗΣΕΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 5 ΝΣΟΤΛΗΑ - ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

15 6 ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΥΗΛΛΔΑ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ 3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 4 ΑΛΟΝΗΚΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ ΔΤΘΑΛΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΑΜΖΛΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΦΛΧΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΥΑΡΗΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΗΧΑΚΔΗΜ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΓΚΑΓΚΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΚΟΡΟΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 3 ΠΑΤΛΗΓΖ ΑΝΘΗΜΟ ηνπ ΑΒΒΑ 4 ΠΟΝΗΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΒΑΠΟΡΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΠΑΥΑΛΖ 2 ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΑΒΡΑΑΜ 3 ΑΜΑΡΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΣΗΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΑΓΑΜΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 2 ΚΑΛΔΝΣΔΡΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΠΡΑΠΑ ΑΡΣΔΜΗΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΑΝΓΧΝΖ ηνπ ΥΑΡΗΛΑΟΤ

16 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ ΖΛΗΑ 2 ΓΗΟΤΒΑΝΟΤΓΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 ΥΑΡΗΣΧΝΗΓΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΓΚΑΣΕΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 2 ΚΑΡΑΒΑ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 3 ΚΟΤΣΕΑΜΠΗΟΤΚ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΘΔΟΦΑΝΖ 4 ΚΟΤΣΕΗΑΜΠΔΟΤΚ ΓΖΜΟΘΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΑΡΔΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΔΤΘΤΜΗΟΤ 2 ΚΟΝΗΑΡΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 3 ΚΡΤΣΑΛΛΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ Τ 4 ΗΜΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΓΗΑΠΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΚΗΟΤΡΣΖ ΟΦΗΑ ζπδ. Τ 3 ΑΜΑΡΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΦΟΤΝΣΟΤΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΑΓΓΔΛΑΚΑΡΟ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 2 ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΛΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΡΑΦΔΗΑ ηνπ ΡΑΛΛΖ 4 ΣΑΣΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νηθνκεδηλνύ

17 1 ΑΛΑΝΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 2 ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 3 ΣΑΛΗΥΜΑΝΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 4 ΣΗΝΑΡΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο 1 ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΚΤΡΗΛΛΟΤ 2 ΓΟΤΡΑΚΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΑΒΒΗΓΖ ΦΧΣΗΟ ηνπ Τ 4 ΦΡΔΚΟΤ ΑΝΑΣΟΛΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεξηζηεξώλαο 1 ΓΗΥΑΛΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΛΗΝΗΚΗΓΟΤ ΔΡΜΗΟΝΖ ζπδ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΨΑΡΗΓΖ ΖΡΑΚΛΖ ηνπ ΗΟΡΓΑΝΖ 4 ΚΟΤΒΑΛΑΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΚΑΡΑΓΟΤΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΜΑΛΑΜΑ 2 ΚΑΡΑΔΤΘΤΜΗΟΤ ηνπ ΘΔΟΦΗΛΟΤ 3 ΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 4 ΑΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΓΗΟΡΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΠΑΨΑΝΗΓΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 3 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 4 ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

18 Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 1 ΓΗΟΤΒΑΝΟΤΓΖ Α ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΓΟΤΛΗΑΡΗΣΖ ΜΑΛΑΜΑ ηνπ Τ 3 ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 4 ΜΠΔΗΚΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηίβνπ 1 ΕΑΜΠΟΤΝΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΟΡΦΑΝΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 4 ΠΔΡΓΔΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΓΔΡΟΛΑΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ Τ 2 ΚΟΚΟΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΜΠΟΓΓΑΝΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 4 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΗΧΖΦΗΓΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ 2 ΚΟΣΕΑΓΔΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΣΑΚΗΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 4 ΣΟΤΦΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Γ. Ο ζπλδπαζκόο «Όλοι μαδί! Για το καλό μας Γιώργος Νανάκος Τπουήυιος Γήμαρτος Βόλβες» κε έκβιεκα : ηέζζεξηο θύθινη κέζα ζε εκηθύθιηα ν θαζέλαο θαη δίπια «Όλοι μαδί! Για το καλό μας Γιώργος Νανάκος Τπουήυιος Γήμαρτος Βόλβες», ηνπ νπνίνπ ππνςήθηνο δήκαξρνο, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, ζύκβνπινη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζύκβνπινη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ είλαη νη παξαθάησ : ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΤΡΗΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ τοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (Τπνςήθηνο Γήκαξρνο)

19 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ 1 ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Τ 2 ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 3 ΚΔΥΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟ ηνπ Τ 4 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΠΑΠΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 6 ΠΑΡΗΗΓΖ ΠΑΡΗΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 7 ΣΑΕΟΓΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 8 ΣΗΓΓΔΡΛΗΧΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Απνιισλίαο 1 ΑΡΝΑΚΖ ΝΑΘΑΝΑΖΛ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΚΑΛΗΑΡΗΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 3 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ ΑΡΓΤΡΗΟΤ 4 ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 5 ΝΗΚΟΛΗΓΑΚΖ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ Τ 6 ΠΤΡΟΤ-ΓΑΛΑΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 7 ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Αξέζνπζαο Η Η 1 ΑΛΒΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΜΑΚΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ΗΑΜΔΣΖ ΖΛΗΑ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ 4 ΥΑΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5 ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Δγλαηίαο 1 ΑΠΟΣΟΛΑΚΗΓΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2 ΓΚΟΤΣΕΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 3 ΚΟΚΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΜΠΑΛΣΑΚΖ-ΣΔΠΔΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ζπδ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ

20 Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Μαδύηνπ 1 ΚΑΕΑΚΖ ΑΓΓΔΛΑ ηνπ ΠΑΓΚΑΛΟΤ 2 ΚΟΝΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 3 ΜΟΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ ΜΟΤΣΑΚΗΓΟΤ- 4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΜΠΑΛΑΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ 6 ΣΟΤΚΑΛΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ρεληίλαο 1 ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Τ 2 ΓΟΓΗΑΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΚΑΡΑΚΑΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 4 ΚΟΤΟΤΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Τ 5 ΚΤΡΜΑΝΗΓΖ ΔΤΡΤΠΗΓΖ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 6 ΛΗΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΦΗΛΗΠΠΟΤ 7 ΜΠΟΤΡΑ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 8 ΝΟΤΡΑΚΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 9 ΠΑΝΣΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 10 ΣΕΔΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ Τ 11 ΣΟΤΡΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΠΑΡΚΟΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ζπδ. ΒΛΑΗΟΤ 3 ΣΗΠΛΑΝΣΧΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαζλώλ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 2 ΓΟΤΛΚΔΡΗΓΖ ηνπ ΑΡΑΝΣΖ 3 ΑΡΑΠΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ζπδ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ

21 Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηαπξνύ Τπνςήθηνη ύκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 1 ΓΚΛΔΕΑΚΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΚΑΡΑΚΑΖ ΘΔΟΓΟΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΚΗΝΣΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 4 ΜΑΝΧΛΔΑΚΖ-ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 5 ΠΑΑΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ ηαπξνύ 1 ΓΡΟΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΠΑΠΑΣΕΗΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 3 ΠΛΟΤΜΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 4 ΥΑÏΓΔΤΣΟ ΑΣΔΡΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Απνιισλίαο 1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ ζπδ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 2 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ηνπ Τ 3 ΠΔΣΟΓΛΟΤ ΒΔΡΓΟ ηνπ ΑΡΑΝΣΖ 4 ΥΑΡΠΟΤΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Τ Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξέζνπζαο 1 ΚΟΚΟΕΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΔΡΔΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βόιβεο 1 ΑΖΜΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ 2 ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΑΝΟΤΛΑ ηνπ ΖΛΗΑ Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπαγγειηζκνύ 1 ΚΔΣΗΠΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ Τ

22 Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνύδαο 1 ΚΑΠΗΣΑΛΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηζζνπξγνύ 1 ΠΑΣΗΚΑ ΠΑΥΑΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μνδίνπ 1 ΠΑΕΑΡΛΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΣΔΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Απνιισλίαο 1 ΓΗΑΠΑΛΖ ΝΗΚΖ ηνπ Τ 2 ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 3 ΛΑΚΑΡΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 4 ΜΟΓΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΝΑΓΝΧΣΖ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νέαο Μαδύηνπ 1 ΚΑΣΟΣΑΡΖ-ΜΑΣΟΤΚΖ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΔΡΑΦΔΗΜ 2 ΜΠΑΚΟΤΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 3 ΟΥΟΤΝΟ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ ηνπ ΔΡΑΦΔΗΜ 4 ΠΑΥΑΛΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Νπκθνπεηξαο ην 1 ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ π ΟΓΤΔΑ 2 ΜΖΣΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ην π ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3 ΜΧΤΗΓΟΤ ΔΒΑΣΖ (ΣΟΤΛΑ) ην π ΠΑΤΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνθήηνπ 1 ΜΠΑΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 2 ΡΟΓΚΟΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

23 Σνπηθή Κνηλόηεηα θεπαζηνύ 1 ΚΤΡΚΧΣΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ ΣΔΡΓΗΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεθαληλώλ 1 ΑΛΒΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2 ΓΚΟΤΕΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΧΚΡΑΣΖ 3 ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα ρνιαξίνπ 1 ΜΠΔΕΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Σνπηθή Κνηλόηεηα Φηιαδειθίνπ 1 ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΛΔΧΝΗΓΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΘΔΟΥΑΡΖ 3 ΣΑΜΑΛΑΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 3) Σα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη αλά Δθινγηθό Γηακέξηζκα είλαη ηα παξαθάησ : 1015 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ α) Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΓΔΠΟΗΝΑ Δσο : ΕΧΜΔΝΟΤ - ΔΗΡΖΝΖ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΚΑΡΑΝΑΗΟ - ΓΔΧΡΓΗΟ Έσο : ΜΠΑΗΑ - ΜΑΡΗΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 1016 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1017 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ α) Από : ΖΛΗΑ - ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ Δσο : ΜΔΡΟΚΖ - β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΜΖΛΣΗΓΖ - ΝΗΚΟΛΑΟ Δσο : ΑΥΠΑΣΗΓΟΤ - ΔΤΓΔΝΗΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ

24 1018 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1019 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1020 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1021 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1022 ΒΟΛΒΖ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 1023 ΒΟΛΒΖ 1024 ΒΟΛΒΖ 1025 ΒΟΛΒΖ 1026 ΒΟΛΒΖ 1027 ΒΟΛΒΖ 1028 ΒΟΛΒΖ 1029 ΒΟΛΒΖ 1030 ΒΟΛΒΖ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΒΡΑΝΧΝ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟΤ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ Από : ΓΟΤΡΝΗΟ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Δσο : ΦΤΛΛΗΓΟΤ - ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ α) Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΛΔΞΗΟ Δσο : ΘΔΟΥΑΡΗΓΟΤ - ΠΔΡΗΣΔΡΑ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ - ΥΡΖΣΟ Έσο : ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ - ΥΡΖΣΟ γ) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΘΡΖΚΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΛΗΓΓΑ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Από : ΛΗΓΓΑ - ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ Δσο : ΑΒΒΗΓΟΤ - ΗΕΟΛΝΣΑ Από : ΑΗΣΗΧΣΖ - ΔΤΦΡΟΤΝΖ Δσο : ΦΑΡΡΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ α) Από : ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ - ΜΗΥΑΖΛ Δσο : ΥΑΣΕΖΣΑΤΡΗΓΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΑΛΔΞΑΚΖ - ΕΑΥΑΡΗΑ Έσο : ΣΗΑΚΗΡΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ γ) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο α) Από : ΑΓΑΠΑΚΖ - ΚΑΛΤΦΧ Δσο : ΓΡΟΤΓΚΑ - ΠΑΡΑΚΔΤΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΔΛΔΚΗΓΖ - ΛΑΕΑΡΟ Δσο : ΚΤΡΗΜΟΓΛΟΤ - ΥΡΤΖ Από : ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑΝΘΖ Δσο : ΠΑΣΧΝΖ - ΗΧΑΝΝΖ Από : ΠΔΡΗΣΔΡΗΓΟΤ - ΟΦΗΑ Δσο : ΦΑΡΡΑ - ΣΤΛΗΑΝΟ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΚΤΡΗΑΚΖ Δσο : ΠΟΤΛΟΤ - ΑΝΝΑ Από : ΛΑΜΠΑΓΑΡΖ - ΜΑΡΘΑ Δσο : ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΠΑΤΛΟ α) Από : ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ - ΠΑΡΘΔΝΑ Δσο : ΚΧΣΑ - ΣΤΛΗΑΝΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ, 57021, ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΒΡΑΝΧΝ ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΒΡΑΝΧΝ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ, 57021, ΝΔΑ ΒΡΑΝΑ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟΤ ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ, 57012, ΜΔΛΗΟΤΡΓΟ ΝΔΑ ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΝΔΑ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ, 57015, ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ, 57020, ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟΤ ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ, 57020, ΝΗΚΟΜΖΓΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΔΞΗΧΔΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ, 57020, ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ

25 1031 ΒΟΛΒΖ 1032 ΒΟΛΒΖ 1033 ΒΟΛΒΖ 1034 ΒΟΛΒΖ 1035 ΒΟΛΒΖ 1036 ΒΟΛΒΖ 1037 ΒΟΛΒΖ 1038 ΒΟΛΒΖ 1039 ΒΟΛΒΖ 1040 ΒΟΛΒΖ 1041 ΒΟΛΒΖ 1042 ΒΟΛΒΖ 1043 ΒΟΛΒΖ 1044 ΒΟΛΒΖ 1045 ΒΟΛΒΖ 1046 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟΤ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΚΔΠΑΣΟΤ ΚΔΠΑΣΟΤ ΛΗΜΝΖ ΣΔΦΑΝΗΝΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΛΑΕΑΡΗΓΖ - ΣΑΤΡΟ Δσο : ΥΟΡΣΑΡΓΗΑ - ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΜΤΣΗΛΖΝΔΛΖ - ΓΖΜΖΣΡΑ α) Από : ΝΔΝΟΓΛΟΤ - ΑΝΔΣΖ Δσο : ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ - ΟΦΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΗΧΑΝΝΖ Δσο : ΚΗΘΑΡΗΓΟΤ - ΣΑΤΡΟΤΛΑ Από : ΚΗΛΗΝΣΑΡΖ - ΔΛΗΑΒΔΣ Δσο : ΠΑΠΑΡΔΝΗΟΤ - ΚΑΣΗΝΑ α) Από : ΠΑΡΑΚΔΤΑ - ΥΡΗΣΗΝΑ Δσο : ΦΤΡΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΓΔΧΡΓΗΟ Δσο : ΚΧΣΗΓΟΤ - ΘΔΟΠΗΣΖ Από : ΛΑΕΑΡΗΓΖ - ΑΝΣΧΝΗΟ Δσο : ΥΡΟΝΖ - ΛΑΜΠΡΟ Από : ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΥΛΟΤΕΑ - ΣΔΡΓΗΟ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΗΧΑΝΝΖ Δσο : ΥΧΝΔΤΣΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Από : ΑΓΟΡΑΣΟΤΓΖ - ΔΤΣΤΥΗΑ Δσο : ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤΓΖ - ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ Από : ΑΓΓΔΛΖ - ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ Δσο : ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΤ - ΣΔΛΛΑ Από : ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΖ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δσο : ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ - ΒΑΗΛΗΚΖ Από : ΜΠΔΛΛΟΤ - ΔΛΔΝΖ Δσο : ΣΔΡΗΔΒΑ - ΟΛΓΑ Από : ΣΕΗΑΓΚΑΝΑ - ΚΑΛΟΤΓΑ Δσο : ΦΤΥΛΟΤΓΖ - ΜΑΡΗΑ Από : ΑΓΓΔΛΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΑΣΑΟΤΝΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ, 57020, ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟ, 57020, ΣΗΒΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΗΒΟΤ ΣΗΒΟ, 57020, ΣΗΒΟ, 57021,, 57021, ΑΗΘΟΤΑ 3, 57021, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ, 57002, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΜΑΤΡΟΤΓΑ, 57002, ΜΑΤΡΟΤΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΔΠΑΣΟΤ ΚΔΠΑΣΟ, 57002, ΚΔΠΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΗΜΝΖ ΚΔΠΑΣΟΤ ΛΗΜΝΖ ΚΔΠΑΣΟ, 57002, ΚΔΠΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΔΦΑΝΗΝΧΝ ΣΔΦΑΝΗΝΑ, 57021, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ, 57002, ΦΗΛΑΓΔΛΦΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ 1047 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΚΔΥΑΗΓΖ - ΔΛΗΑΒΔΣ Δσο : ΠΑΠΑΞΔΝΗΓΟΤ - ΟΛΓΑ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ

26 1048 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΠΡΟΦΖΣΖ Από : ΠΑΠΑΠΟΤΛΗΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ Δσο : ΦΤΛΛΟ - ΥΡΖΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΓΝΑΣΗΑ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΠΡΟΦΖΣΖ, 57200, ΠΡΟΦΖΣΖ 1049 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1050 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1051 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΥΟΛΑΡΗΟΤ Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΛΔΞΗΟ Δσο : ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ - ΑΘΖΝΑ α) Από : ΛΑΓΚΑΓΑΚΖ - ΟΦΗΑ Δσο : ΥΡΤΑΦΑΚΟΓΛΟΤ - ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΗΒΑΣΕΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΧΣΟΤΓΖ - ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ, 57200, ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ, 57200, ΝΤΜΦΟΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΥΟΛΑΡΗ, 57200, ΥΟΛΑΡΗ 1052 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1053 ΒΟΛΒΖ ΔΓΝΑΣΗΑ 1054 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1055 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1056 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1057 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1058 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1059 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ 1060 ΒΟΛΒΖ ΜΑΓΤΣΟΤ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΜΟΓΗ Από : ΛΑΓΚΗΕΟ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ α) Από : ΑΓΑΜΗΓΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ - ΜΑΡΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο α) Από : ΑΓΓΔΛΑΚΑΡΟ - ΑΓΓΔΛΟ Δσο : ΚΑΛΛΗΝΣΔΡΖ - ΔΡΑΦΔΗΜ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ - ΕΧΖ Έσο : ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ - ΕΧΖ Από : ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ - ΑΓΓΔΛΗΚΖ Δσο : ΜΠΑΥΑΡΗΑ - ΦΧΣΗΟ Από : ΜΠΔΖ - ΒΑΛΑΗΑ Δσο : ΠΤΡΗΓΔΛΖ - ΠΔΣΡΟ Από : ΣΑΘΑΚΖ - ΑΝΑΣΑΗΑ Δσο : ΦΤΛΛΟΤ - ΣΤΛΗΑΝΖ α) Από : ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΛΤΣΟΤ - ΟΦΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΜΑΚΡΟΝΗΚΟ - ΑΝΓΡΔΑ Δσο : ΦΑΡΡΑ - Από : ΑΖΓΟΝΖ - ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δσο : ΥΑΛΗΑΕΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΟΛΑΡΗΟΤ ΥΟΛΑΡΗ, 57200, ΥΟΛΑΡΗ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ, 57200, ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΝΔΑ ΜΑΓΤΣΟ, 57014, ΜΑΓΤΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, 57014, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, 57014, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΓΗΟΤ ΜΟΓΗ, 57014, ΜΟΓΗ 1061 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1062 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1063 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΒΟΛΒΖ Από : ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ - ΖΛΗΑ Δσο : ΛΗΟΛΗΟΤ - ΚΤΡΗΑΚΖ α) Από : ΜΑΑ - ΓΗΑΝΝΖ Δσο : ΦΤΛΟΤ - ΗΟΤΛΗΑ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΓΓΔΛΖ - ΜΑΡΗΑ Δσο : ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΑΝΧ ΣΑΤΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ

27 1064 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1065 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ 1066 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΒΟΛΒΖ ΒΟΛΒΖ ΣΑΤΡΟ Από : ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ - ΚΑΛΛΗΟΠΖ Δσο : ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ - ΟΦΗΑ α) Από : ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ - ΥΡΗΣΗΝΑ Δσο : ΥΡΤΑΝΗΓΟΤ - ΥΡΤΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο Από : ΑΒΡΑΜΗΓΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ Δσο : ΓΖΜΟΤΓΖ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ, 57014, ΜΗΚΡΖ ΒΟΛΒΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1067 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΓΗΑΚΟΗΓΖ - ΝΗΚΟΛΑΟ Δσο : ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ - ΜΑΡΗΑ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1068 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ α) Από : ΚΑΡΓΑΡΑ - ΔΛΔΝΖ Δσο : ΛΗΛΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ β) Όινη νη Κνηλνηηθνί Δθινγείο 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 3 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1069 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΛΗΟΚΑ - ΘΧΜΑ Δσο : ΝΑΟΤΜ - ΔΛΔΝΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 4 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1070 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ Από : ΝΔΝΣΑ - ΣΔΦΑΝΟ Δσο : ΣΑΤΡΑΚΖ - ΑΡΔΣΖ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 5 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 1071 ΒΟΛΒΖ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΑΤΡΟ α) Από : ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ - ΔΤΓΔΝΗΑ Δσο : ΦΑΡΡΟΤ - ΦΧΣΔΗΝΖ β) Δηεξνδεκόηεο Από : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ Έσο : ΣΗΚΗΣΗΚΟΤ - ΗΧΑΝΝΑ 1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤ ΑΗΘΟΤΑ 6 ΣΑΤΡΟ, 57014, ΣΑΤΡΟ 4) Οη έδξεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζε 27. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ αλέξρνληαη ζε 7. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Ρεληίλαο αλέξρνληαη ζε 7 Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Απνιισλίαο αλέξρνληαη ζε 4. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Μαδύηνπ αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Αξέζνπζαο αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Δγλαηίαο αλέξρνληαη ζε 3. Οη έδξεο ηνπ πκβνπιίνπ θάζε Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο αλέξρνληαη ζε 5. Οη έδξεο ηνπ πκβνπιίνπ θάζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο αλέξρνληαη ζε 3. 5) Σν παξόλ Πξόγξακκα Φεθνθνξίαο λα ηνηρνθνιιεζεί κε θξνληίδα ησλ ππεύζπλσλ αληαπνθξηηώλ ππαιιήισλ ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα θάζε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζηελ εμώζπξα ησλ θαηαζηεκάησλ ςεθνθνξίαο θαη ζηα δεκνζηόηεξα κέξε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ζπλνηθηζκώλ ζπληάζζνληαο ζρεηηθό απνδεηθηό ηνηρνθόιιεζεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 14 Μαΐνπ 2014, γηα λα ιάβνπλ γλώζε νη θάηνηθνη. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ Γηακαληήο Ι. Ληάκαο

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011 1 15.00-15.45 ΒΑΓΔΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ Ε Β 2 15.45-16.30 ΓΟΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Κ Ε Β 3 16.30-17.15 ΒΛΑΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ Κ Ε Β 4 17.15-18.00 ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δηδάζθωλ: Γηώξγνο Γηαγιήο, giaglis@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζα γίλνπλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ζην εξγαζηήξην (δειαδή ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ

ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΥΕ ENDUROMANIA 2013 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ONOMA ΠΟΛΗ ΜΑΡΚΑ - ΚΤΒΙΜΟ 1 ATHANASOULOPOULOS DIMITRIS ATHENS HONDA XR 200 2 Backys - Παπαθαινπζεο Παλαγηωηεο Αζελα BETA 498 3 BAΛIMHTH ΓΗΧΡΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ HONDA 450

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΟΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛ. ΜΟΝ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΔΡ. ΑΓ. ΜΟΡΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΠΤΠΔ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΤΜΒ. ΜΟΡΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ Ή ΥΟΛΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΔΝΑΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΤ ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΜΘΜΑΣΟ

ΠΟΛΤΜΔΝΑΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΤ ΓΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΜΘΜΑΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Γφθειο 22-02-2012 ΔΗΜΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ Αριθ. Πρωτ. 3067 Γραφείο Δημάρχου Σαχ. Δ/νςθ : Ελευκερολακϊνων Γφκειο T.K. 232 00 Πλθροφορίεσ : Φωτεινι Πολυμενάκου Σθλ.: 2733360302

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόυασεο : 55/2011 Πεξί: Πξήξωσεο ζέσεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛΠΑ 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η μεγάλη ζσμμεηοτή ηων 170 ιζηορικών ασηοκινήηων και ηων 109 μοηοζσκλεηών αναμένεηαι να προζθέρει μοναδικό θέαμα και ζσγκινήζεις ζηο κοινό ποσ θαν ηην

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ

Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Αριθ. Πρωη.: 20472/26-08-2011 Ονομαζηική καηάζηαζη σπουηθίφν ποσ έτοσν καηαθέζει δικαιολογηηικά για ηην επιλογή ηοσς ζηην πρόζληυη μονίμοσ προζφπικού ηοσ Διδικόηηηα : ΣΔ1 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ηης 21-02-2011.. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 ΑΠΟΠΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ηης 21-02-2011.. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Σατ. Δ/νζη: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκοσ 01 Άγιος ηέθανος ΤΝΕΔΡΘΑΗ:..5η/2011.. ηης 21-02-2011....Αριθ. Απόθαζης:..25/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..21/2/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΦΕΦΟΦΟΡΖΑ. ΓΖΑ ΣΖ ΓΓΚΖΗΓ ΒΟΤΘΓΤΣΖΗΓ ΓΗΘΟΓΓ ΣΕ 20 εξ ΓΠΣΓΙΒΡΖΟΤ Ο Δήμανπμξ Βόιβεξ Κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ

ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΦΕΦΟΦΟΡΖΑ. ΓΖΑ ΣΖ ΓΓΚΖΗΓ ΒΟΤΘΓΤΣΖΗΓ ΓΗΘΟΓΓ ΣΕ 20 εξ ΓΠΣΓΙΒΡΖΟΤ Ο Δήμανπμξ Βόιβεξ Κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ ΚΟΙΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ Δ Ε Ι Ο ΒΟΘ Β Ε ηαονόξ 15-09-2015 Ανηζμ. Πνςη.: 19.951 ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΦΕΦΟΦΟΡΖΑ ΓΖΑ ΣΖ ΓΓΚΖΗΓ ΒΟΤΘΓΤΣΖΗΓ ΓΗΘΟΓΓ ΣΕ 20 εξ ΓΠΣΓΙΒΡΖΟΤ 2015 Ο Δήμανπμξ Βόιβεξ Κμμμύ Θεζζαιμκίθεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr. 7ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ. 10, 11 και 12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2014

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr. 7ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ. 10, 11 και 12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 7ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 10, 11 και 12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2014 «ΜΔΓΑΛΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΗ ΚΤΠΡΗΟΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΔΧ ΖΜΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκόο απόθαζεο: 13 ΔΠ/2010 TO ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ

Αξηζκόο απόθαζεο: 13 ΔΠ/2010 TO ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ Γηαδηθαζία: Δθνπζία δηθαηνδνζία Αξηζκόο απόθαζεο: 13 ΔΠ/2010 TO ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο, Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά Πξσηνδίθε,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο 2063 1,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία 1516 1,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα