Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Y.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΖΑΧΑΡΩΦ 3 Αθήνα Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ Πληροφορίες : Καλού Ελευθερία ΤΗΛ. : FAX : Mail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31 /2015 Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης ψύξης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ των ΚΥ και των Τοπικών Ιατρείων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση CPV συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (46.258,00) συμπ/νου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 21/07/2015 Ημέρα : Τρίτη Ώρα : 11:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών της 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ (1 ος όροφος ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

2 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ). 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ). 4. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 247 / ) 5. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά. 6. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 7. Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139 / ). 8. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 9. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 10. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 11. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/ ) άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών». 12. Το ΠΔ.370/95 (ΦΕΚ 199/Β 1995).Περί προσαρμογής Ελληνικής Νομοθεσίας Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο. 13. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ) 14. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.66/Α/ ). 15. Του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Φ.Ε.Κ.129/Α/ ). 16. Το Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.112/Α/ ). 17. Το Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Φ.Ε.Κ. 226/Α/ ) 18. Το Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», (Φ.Ε.Κ.115/Α/ ),άρθρο 68: «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών». 19. Το Ν. 4144/2013 άρθρο 22 περί τροποποίησης άρθρου του Ν. 3863/ Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. 21. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 22. Το ΦΕΚ 3261 τ. Β με το οποίο εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2014 της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 23. Την υπ αρ. πρ / Απόφαση του Διοικητή της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης δημόσιων διαγωνισμών και παραλαβής υλικών υπηρεσιών αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών της. 24. Τα σχετικά έγγραφα με τις ανάγκες των Πολυϊατρείων. 25. Την υπ αρ. πρ / Απόφαση του Διοικητή της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 26. Την υπ αρ. πρ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω94Υ469Η26-ΧΓΑ). 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης ψύξης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ των ΚΥ και των Τοπικών Ιατρείων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση CPV συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (46.258,00) συμπ/νου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους Άρθρο 1 : Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Διοίκησης 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, μέχρι τις και ώρα π.μ. (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν προσφορά είτε για όλες της ΜΥ, τα ΚΥ και τα ΤΙ είτε για επιμέρους ΜΥ ή ΚΥ ή Τοπικά Ιατρεία και σύμφωνα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς. 3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο και απαραίτητα φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ., τηλέφωνα, fax, ) καθώς επίσης και τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών εργολάβου παροχής υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης ψύξης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ των ΚΥ και των Τοπικών Ιατρείων CPV συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (46.258,00) συμπ/νου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 4. Ο παραπάνω κλειστός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα (1) φάκελο με τη Τεχνική Προσφορά της εταιρείας και ένα (1) φάκελο με την οικονομική προσφορά σε Ευρώ και θα αναφέρεται χωριστά ο Φ.Π.Α. 5. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, ενώ η αρμόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. 6. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες. 9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 10. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. 11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν την λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. 12. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001 το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν (φωτοτυπία). 3

4 13. Επίσης θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινής απόρριψης υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά την οποία ο ανάδοχος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του να δηλώνει ότι: 1) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 2) Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Ασφαλιστική Νομοθεσία). 4) Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 5) Είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 6) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. 7) Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ). 8) Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό. 9) Δεν εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 παρ. 2γ του Ν. 4144/ για την μη απόρριψη της προσφοράς τους 10) Προσκόμιση ένορκης βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη υποβολής σε βάρος του πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής σοβαρότητας» σύμφωνα με το Ν. 4144/ ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ. Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των εργολάβου παροχής υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης ψύξης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ των ΚΥ και των Τοπικών Ιατρείων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση CPV συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (46.258,00) συμπ/νου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω : 1. ΠΕΔΥ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα, προϋπολογισμού 2.500,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 3.075,00 συμπεριλαμβανομένου 2. ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ του ΠΕΔΥ ΜΥ ΑΘΗΝΑΣ επί της οδού Λένορμαν 200 Αθήνα προϋπολογισμού 3.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 3.690,00 συμπεριλαμβανομένου 3. ΤΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ του ΠΕΔΥ ΜΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ επί της οδού Μεσογείων 250 Χολαργός, προϋπολογισμού 1.800,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 2.214,00 συμπεριλαμβανομένου 4. ΠΕΔΥ ΜΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ επί της οδού Καρόλου 16 Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα, προϋπολογισμού 1.200,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.476,00 συμπεριλαμβανομένου 5. ΤΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ΠΕΔΥ ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ επί της οδού Λ. Ηρακλείου 421 Ν. Ηράκλειο, προϋπολογισμού 1.800,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 2.214,00 συμπεριλαμβανομένου 6. ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΥ του ΠΕΔΥ ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ επί της οδού Λ. Ηρακλείου 421 Ν. Ηράκλειο, προϋπολογισμού 1.800,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 2.214,00 συμπεριλαμβανομένου 7. ΠΕΔΥ ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ επί της οδού Δημοσθένους 8 Χαλάνδρι, προϋπολογισμού 5.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 6.150,00 συμπεριλαμβανομένου 8. ΤΙ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ του ΠΕΔΥ ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 126 Α Κ. Χαλάνδρι, προϋπολογισμού 4.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 4.920,00 συμπεριλαμβανομένου 4

5 9. ΤΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ του ΠΕΔΥ ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ επί της οδού Λ. Πεντέλης 132 Βριλήσσια, προϋπολογισμού 1.500,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.845,00 συμπεριλαμβανομένου 10. ΠΕΔΥ ΜΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (τ. ΔΕΗ) επί της οδού Λ. Ιωνίας 166 Πατήσια, προϋπολογισμού 3.500,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 4.305,00 συμπεριλαμβανομένου 11. ΠΕΔΥ ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ επί της οδού Ι. Δροσοπούλου157 Πατήσια, προϋπολογισμού 1.600,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.968,00 συμπεριλαμβανομένου 12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού Ζαχάρωφ 3 Αθήνα, προϋπολογισμού 3.500,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 4.305,00 συμπεριλαμβανομένου 13. α) ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 7 Κορωπί, προϋπολογισμού 1.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου β) ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ επί της οδού Τέρμα Ευαγγελιστρίας Μαρκόπουλο, προϋπολογισμού 1.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ γ) ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ επί της οδού Περιφερειακός Χρ. Μπέκα & Πικερμίου 1 Σπάτα, προϋπολογισμού 1.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δ) ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Αρτέμιδος Ν. Μάκρη, προϋπολογισμού 1.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ε) ΚΥ ΛΑΥΡΙΟΥ επί της οδού Ι. Ιακώβου Διαμαντοπούλου Λαύριο, προϋπολογισμού 1.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στ) ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ στο Καπανδρίτι, προϋπολογισμού 1.000,00 + ΦΠΑ, δηλαδή 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Η Διοίκηση της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεταστέγασης οποιουδήποτε από τα παραπάνω και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν, να τροποποιήσει ανάλογα τη σύμβαση με τον μειοδότη ανάδοχο. Η επιλογή του μειοδότη θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά ΜΥ, ΚΥ και ΤΙ. Άρθρο 3 : Διάρκεια της Σύμβασης α) Η σύμβαση θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος. Η σύμβαση δύναται να διακοπεί μονομερώς, με αιτιολογημένη απόφαση της, από τη Διοίκηση 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής ιδιαίτερα αλλά όχι περιοριστικά κατά την περίπτωση τελεσφόρησης ενιαίου διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από αυτήν. β) Σε περίπτωση που ένα από τα παραπάνω (ΜΥ, ΚΥ, ΤΙ) σταματήσει τη λειτουργία του, η σύμβαση παύει αυτόματα να ισχύει μετά την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, χωρίς κυρώσεις από τη μεριά της Υπηρεσίας.. γ) Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. δ)σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν. Άρθρο 4 : Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις σύμβασης 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Α. 1) Η πληρωμή των αναδόχων για την αμοιβή τους έναντι της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο (τέσσερα (4) ισόποσα τιμολόγια) και εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 2) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται 5

6 πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,20 ποσοστιαίες μονάδες. 3) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή στο όνομα του δικαιούχου ή επ ονόματί του μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Β.- Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: i) Υπέρ Υπουργείου Υγείας παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3580/2007. ii) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,1% ΕΑΑΔΗΣΥ. Γ. Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 5 : Κατάρτιση της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο υποψήφιος καλείται από την Διοίκηση 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής να προσέλθει και να υπογράψει τη σύμβαση σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την πρόσκληση, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς ΦΠΑ με χρόνο ισχύος ένα μήνα μετά το χρόνο λήξης της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική λήξη της εν λόγω υπηρεσίας. Αν περάσει η προθεσμία των 3 ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί μπορεί να αποφασισθεί η ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο επιλεγέντα ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Άρθρο 6 : Ρήτρες από την μη τήρηση των όρων της σύμβασης και κήρυξη ως Έκπτωτου του Αναδόχου Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παρακολουθείται περιοδικά από Τριμελείς Επιτροπές (μία για κάθε ΜΥ, ΚΥ ή ΤΙ ) και εφόσον, παρατηρηθούν παραλείψεις ή παρατυπίες σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, οι Επιτροπές αυτές συντάσσουν πρακτικά στα οποία αναγράφονται οι παραλείψεις ή παρατυπίες και ακολουθεί πρόσκληση του αναδόχου προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις. Τα πρακτικά από την πλευρά των Τριμελών Επιτροπών και η παροχή εξηγήσεων από την πλευρά της αναδόχου πραγματοποιούνται εγγράφως και πρωτοκολλούνται. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η κατάθεση ενός τέτοιου πρακτικού και ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που αναγράφονται σε αυτό δύναται να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο από 10% έως 20% το τελικό ύψος της οποίας θα ορίζεται από τον Διοικητή 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής, ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος και ύστερα από σχετική έκθεση της Υπηρεσίας. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο θα παρακρατείται κατά την εξόφληση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στον οποίο θα γνωστοποιείται με έγγραφο που θα αναφέρει και την αιτιολογία επιβολής του. Η επανάληψη της ίδιας ή άλλης παράλειψης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα επισύρει το ανώτατο ποσοστό προστίμου. Η μη συμμόρφωση εκ νέου επισύρει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εκπτώτου. Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 6

7 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες προληπτικής συντήρησης που είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος συντηρητής όπου όμως σε κάθε περίπτωση οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται με την συχνότητα τον τρόπο και τις απαιτήσεις που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία και ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Το παρόν πρόγραμμα καθορίζει τις κατ έτος υποχρεώσεις του ανάδοχου για τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση καθώς και την τεχνική υποστήριξη για την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ψύξης θέρμανσης αερισμού τις κάθε μονάδας υγείας. Μετά από την κάθε επίσκεψη θα υποβάλλεται υπόμνημα σχετικά με τις εργασίες που έγιναν, τις εκάστοτε παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν, τις προτάσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης ψύξης καθώς και αναλυτική λίστα καταγραφής του εξοπλισμού που έγιναν οι εργασίες Αερόψυκτοι ψύκτες - αντλίες θερμότητας Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο) Εξαμηνιαίες εργασίες (αρχές θερινής και χειμερινής περιόδου) Οπτικός έλεγχος Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π) Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφ όσον απαιτείται (μέχρι 5kg). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής. Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών. Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων). Έλεγχος απορροφούμενης ισχύος. Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας. Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων. Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού. Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων. Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές - ανεμιστήρες Καθαρισμός στοιχείων. Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων. Καθαρισμός των πτερυγίων της πτερωτής των ανεμιστήρων. Καθαρισμός των πτερυγίων των Dampers. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και των ταινιών στεγανότητας. Εξαμηνιαίες εργασίες Οπτικός έλεγχος (συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις κ.λ.π.). Καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των υγραντήρων. Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού. 7

8 Αμπερομέτρηση των κινητήρων των ανεμιστήρων, έλεγχος των ιμάντων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται, έλεγχος των εδράνων και λίπανση αυτών. Καθαρισμός και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του συνολικού δικτύου της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. Έλεγχος λειτουργίας των σερβοκινητήρων των διαφραγμάτων. Απολύμανση με χημικό κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου της ΛΕΓΕΩΝΑΣ. Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων εισόδου - εξόδου νερού και εξαέρωση και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο. Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών κ.λ.π.) Κεντρικές υδρόψυκτες κλιματιστικές μηχανές (απ ευθείας εκτόνωσης) Όπως στο 1.1 και 1.2 Εξαμηνιαίες εργασίες Όπως στο 1.1 και Κλιματιστικές συσκευές Αέρα - Αέρα ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου. Όπως στο 1.1 και 1.2 Εξαμηνιαίες εργασίες Όπως στο 1.1 και 1.2 εκτός του ελέγχου και της συντήρησης του συστήματος κυκλοφορίας του νερού Τοπικές κλιματιστικές συσκευές (F.C.U.) Καθαρισμός στοιχείων. Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων. Εξαμηνιαίες εργασίες Οπτικός έλεγχος. Έλεγχος τρίοδης βάνας και ανεμιστήρα. Έλεγχος ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώματος. Έλεγχος μονώσεων. Απολύμανση με χημικό κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου της ΛΕΓΕΩΝΑΣ. Καθαρισμός φίλτρων. Εξαέρωση Τοπικές αυτόνομες μονάδες διαιρούμενου τύπου (SPLIT ή PACKAGE) Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας. Εξαμηνιαίες εργασίες Έλεγχος ανεμιστήρων, ψυκτικών συνδέσεων, ηλεκτρικών συνδέσεων, οργάνων αυτοματισμού. Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση όταν απαιτείται. Έλεγχος των πιέσεων και των αντικραδασμικών πελμάτων και μονώσεων. Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του δικτύου αποχέτευσης. Απολύμανση με χημικό κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου της ΛΕΓΕΩΝΑΣ. Καθαρισμός φίλτρων. * Σημείωση: Εάν οι κλιματιστικές μονάδες χρησιμοποιούνται μόνο για ψύξη, οι παραπάνω εξαμηνιαίες εργασίες θα γίνονται ετησίως Δίκτυο αεραγωγών 8

9 Εξαμηνιαίες εργασίες Καθαρισμός και ρύθμιση στομίων αέρα. Απολύμανση με χημικό κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου της ΛΕΓΕΩΝΑΣ Πύργος ψύξεως (πριν το ξεκίνημα) Γενικός έλεγχος. Έλεγχος και ρύθμιση στάθμης νερού, έλεγχος βαλβίδας συμπλήρωσης. Τάνυση ιμάντων. Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων. Καθαρισμός δεξαμενής νερού. Εξωτερικός καθαρισμός ηλεκτροκινητήρων. Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών. Έλεγχος βαφής. Απολύμανση με χημικό κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου της ΛΕΓΕΩΝΑΣ. (Λήξη περιόδου) Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων. Καθαρισμός δεξαμενής νερού. Άδειασμα νερού. Ενδιάμεσες εργασίες Έλεγχος και ρύθμιση στάθμης νερού, έλεγχος βαλβίδας συμπλήρωσης. Τάνυση ιμάντων. Λίπανση των εδράνων και του εντατήρα των ιμάντων. Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών Λεβητοστάσιο Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, τον καπναγωγό και την καμινάδα. Στερέωση (κτίσιμο) και τοποθέτηση πυρότουβλων όπου απαιτείται. Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού, πετρελαίου και αποκατάστασή τους. Αφαίρεση καυστήρα, αποσυναρμολόγησή του και καθαρισμός (πλύσιμο) του ανεμιστήρα, διασκορπιστήρα, σπινθηριστών, φωτοαντίστασης, μπέκ, φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρων τροφοδοσίας πετρελαίου. Έλεγχος του δικτύου διανομής φυσικού αερίου (βάνες, βαλβίδες ασφαλείας, σύστημα ανίχνευσης διαρροών). Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, διακοπτών όλης της εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται. Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, είτε έλεγχος του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής. Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης. Εκκίνηση της εγκατάστασης έλεγχος και ρύθμιση του καυστήρα λήψη μετρήσεων που αφορούν τον ελκυσμό της καμινάδας, την θερμοκρασία των καυσαερίων την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και δείκτη αιθάλης Bacharach. Παρακολούθηση της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης, test όλων των οργάνων προστασίας και αυτοματισμού. Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραμένει στο Υποκατάστημα και το άλλο θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της 1 ης ΥΠΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9

10 1. Η επίβλεψη της λειτουργίας, η συντήρηση, η τυχόν αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση οργάνων, και λοιπών στοιχείων θα γίνεται από ειδικούς πεπειραμένους τεχνίτες. 2. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σε ώρες που θα έχουν από πριν συμφωνηθεί με τον διαχειριστή της Μονάδας Υγείας και ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για τον συμφωνηθέντα χρόνο εγκαίρως την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της Δ/νσης 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 3. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση σε κάθε περίπτωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο, τις δοκιμές, την επισκευή και ρύθμιση των εγκαταστάσεων αυτών καθώς και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, όπως την απαραίτητη ποσότητα χημικού υγρού για τους καθαρισμούς και απολυμάνσεις που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης, λιπαντικά, καθαριστικά κλπ. 4. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης των προγραμματισμένων συντηρήσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συντηρήσεως που θα φυλάσσεται από τον Υπεύθυνο της Μονάδας. Στο βιβλίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, επίσης οποιεσδήποτε άλλες επισκευές, βλάβες και παρατηρήσεις του συντηρητή σχετικά με την λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και οι ενδείξεις των οργάνων (αμπέρ ανά φάση, θερμοκρασίες νερού ή αέρα, πιέσεις υψηλής και χαμηλής των συμπιεστών) και οι θερμοκρασίες των χώρων και του περιβάλλοντος. Το βιβλίο συντήρησης με ευθύνη του συντηρητή θα συντάσσεται μετά από γενικές επισκευές ή συντηρήσεις. Η καταγραφή και ενημέρωση θα γίνετε από τον υπεύθυνο τεχνικό και θα συνυπογράφεται εκτός από τον ίδιο και από τον Υπεύθυνο της Μονάδας ή τον υπάλληλο που αυτός θα έχει ορίσει. 5. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του συστήματος θέρμανσης - ψύξης ο συντηρητής υποχρεούται δια των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του συστήματος θέρμανσης - ψύξης. Εφ όσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών ( π.χ. ρύθμιση, συμπλήρωση freon κλπ ), οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της. Εάν απαιτηθούν επιπλέον υλικά για την επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού η δαπάνη τους θα βαρύνει τον εργοδότη, ύστερα από τεχνική έκθεση που θα υποβληθεί και έλεγχο για έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών. Η εργασία αποκατάστασης βλαβών θα βαρύνει τον συντηρητή. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφτεί την ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ το σύστημα θέρμανσης ψύξης της οποίας καλείται να συντηρήσει και να το ελέγξει και μόνο τότε να υποβάλει την προσφορά του. 10

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ Γ31/1756/2015 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 - Αθήνα. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ 12-05- 2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Πρωτοπαπαδάκη 70 Αρ. Πρωτ 4042 111 47-Γαλάτσι Πληροφορίες: Χ. Αποστολοπούλου Τηλ:2102135487,2102930430 Fax:2102927024

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ info ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΤΚ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ Αριθ. Πρωτ.: 33537 Αθήνα, 29/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.03 15:03:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ9Ρ4690ΒΣ-5ΨΔ ΕΛΛHΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΔΙΟΙΚΗΣΗ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα 19/6/2014, ημέρα Πέμπτη, του μήνα Ιουνίου, του έτους 2014 οι

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Νίκαια:28-04-2015 Αρ. Πρωτ:17871/29-04-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721612 2015-04-22

15PROC002721612 2015-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΒΜΗ6469Η25-Η3Ω Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 03/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΑΡ. 3 /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΥΠ.ΑΡ. 3 /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΞ34690Β5-Α5Ξ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 15PROC002524488 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα