Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών"

Transcript

1 P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών (2008/2198(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 2, το άρθρο 3, παράγραφος 2, το άρθρο 13, το άρθρο 137, παράγραφος 1, στοιχείο ι, και το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διακήρυξη του οποίου έγινε στις 7 εκεµβρίου 2000, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπογράφηκε στις 13 εκεµβρίου 2007 στη Λισαβόνα, έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών της 18ης εκεµβρίου 1979 για την εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, έχοντας υπόψη την τέταρτη παγκόσµια διάσκεψη για τις γυναίκες, που πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέµβριο του 1995, τη δήλωση και πλατφόρµα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα συνακόλουθα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στις έκτακτες συνόδους των Ηνωµένων Εθνών «Πεκίνο, 5 χρόνια µετά» και «Πεκίνο, 10 χρόνια µετά» σχετικά µε περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή της δήλωσης και πλατφόρµας δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000 και στις 11 Μαρτίου 2005 αντίστοιχα, έχοντας υπόψη το πρόγραµµα δράσης της ΕΕ σχετικά µε τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 18 Ιουνίου 2008, έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών S/RES/1325(2000), το οποίο εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2000, και S/RES/1820 (2008), το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2008, σχετικά µε τις γυναίκες και την ειρήνη και ασφάλεια, έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 23ης και 24ης Μαΐου 2005 σχετικά µε την ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2008 µε τίτλο «Εφαρµογή του ψηφίσµατος 1325 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών όπως ενισχύθηκε από το ψήφισµα 1820 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας», έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 13ης Νοεµβρίου 2006 σχετικά µε την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων,

2 έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 8ης εκεµβρίου 2008 σχετικά µε την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ιδίως στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, και όλων των µορφών διακρίσεων σε βάρος τους, έχοντας υπόψη το έγγραφο «Ολοκληρωµένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρµογή εκ µέρους της ΕΕ των ψηφισµάτων 1325 και 1820 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια» που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 8 εκεµβρίου 2008, έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει εργασίες για τη σύνταξη εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο «Προς ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά µε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ», έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) από το 2004 και µετά, και συγκεκριµένα τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της, καθώς και τα σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από κοινού µε την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Τυνησία και την Ουκρανία, έχοντας υπόψη τη διαδικασία διεύρυνσης και τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής, έχοντας υπόψη προηγούµενα ψηφίσµατά του σχετικά µε τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης και τον ρόλο τους στην ασφάλεια και την ειρήνη, και συγκεκριµένα το ψήφισµα της 1ης Ιουνίου , το ψήφισµα της 16ης Νοεµβρίου και το ψήφισµα της 13ης Μαρτίου , έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του σχετικά µε την ΕΠΓ, τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ, έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του σχετικά µε τα µέσα εξωτερικής βοήθειας, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 18ης εκεµβρίου 2008 σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόµηση ειρήνης και την οικοδόµηση κράτους σε µετασυγκρουσιακές καταστάσεις 4, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0225/2009), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πραγµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών, η χειραφέτηση και η δράση των γυναικών δεν είναι σηµαντικές µόνο για την αντιµετώπιση της ανισότητας των φύλων και για την εφαρµογή της ενσωµάτωσης µιας πραγµατικής διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά και καίριας σηµασίας για την EE C 298 Ε, , σ EE C 314 Ε, , σ Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0103. Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0639.

3 επιτυχή υλοποίηση των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, περιλαµβανοµένων των τοµέων της βοήθειας, της ανάπτυξης, της διεύρυνσης, της πολιτικής γειτονίας, της διευθέτησης των συγκρούσεων, της ασφάλειας και της οικοδόµησης της ειρήνης, καθώς και του διεθνούς εµπορίου, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρότι τα κράτη µέλη συµµετέχουν σε όλα τα µείζονα διεθνή πλαίσια για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώµατα των γυναικών και παρότι υπάρχουν αρκετά έγγραφα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η πρακτική δέσµευση για την προώθηση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και της χειραφέτησης των γυναικών στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών παραµένει αδύναµη, η εφαρµογή των υφιστάµενων εγγράφων πολιτικής είναι περιορισµένη και οι πόροι του προϋπολογισµού που προορίζονται ειδικώς για τα ζητήµατα του φύλου είναι ανεπαρκείς, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων τα τελευταία έτη, τα κύρια θεσµικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή, δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό ειδικά επιφορτισµένο µε την υλοποίηση των δεδηλωµένων στόχων αναφορικά µε τα δύο φύλα στους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και της διεύρυνσης και η πλειονότητα των σηµερινών υπαλλήλων που είναι αρµόδιοι για ζητήµατα φύλων έχουν να συνδυάσουν τη δραστηριότητα αυτή µε τουλάχιστον µία, ή ενίοτε και δύο, άλλες δέσµες καθηκόντων,. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται µια ολιστική και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, Γενικές παρατηρήσεις 1. αναγνωρίζει ότι τα θεσµικά όργανα της ΕΕ προσδίδουν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και τη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά υπογραµµίζει ότι πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά για να εφαρµοστούν οι πολιτικές δεσµεύσεις, και τονίζει τη σηµασία της επαρκούς χρηµατοδότησης και του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την εφαρµογή των στόχων σχετικά µε τα θέµατα φύλου 2. υπενθυµίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν απαιτεί µόνο πολιτικές δηλώσεις υψηλού επιπέδου αλλά επίσης και την πολιτική βούληση της ΕΕ, τον ηγετικό ρόλο των κρατών µελών, την ιεράρχηση των στόχων και την παρακολούθηση της επιτευχθείσας προόδου 3. επικροτεί την έγκριση της προπαρατεθείσας «Ολοκληρωµένης προσέγγισης όσον αφορά την εφαρµογή εκ µέρους της ΕΕ των ψηφισµάτων 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια», καθώς και την έγκριση από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 8ης εκεµβρίου 2008 κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέµηση όλων των µορφών διακρίσεων σε βάρος τους καλεί τα κράτη µέλη που δεν έχουν εγκρίνει ακόµη τα εθνικά σχέδια δράσης τους αναφορικά µε το ψήφισµα 1325 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών να ανταποκριθούν άµεσα στην έκκληση του Συµβουλίου Ασφαλείας να το πράξουν καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική συνδροµή και βοήθεια σε τρίτες χώρες που προτίθενται να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την εφαρµογή των προαναφερθέντων ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το αναθεωρηµένο κείµενο για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας περιλαµβάνει αναφορά στα προαναφερθέντα

4 ψηφίσµατα S/RES/1325 (2000) και S/RES/1820 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στο ψήφισµα S/RES/1612 (2005) 5. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της και να προτείνει έως τον Ιούλιο 2009, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τη Γραµµατεία του Συµβουλίου, ένα «Σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά µε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ», το οποίο θα εφαρµοστεί στα 27 κράτη µέλη και στις διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες, µαζί µε σειρά αποτελεσµατικών µέσων παρακολούθησης 6. ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να συµπεριλαµβάνουν συστηµατικά την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στον πολιτικό διάλογο και τις συζητήσεις πολιτικής που διεξάγει η ΕΕ µε τις χώρες εταίρους 7. ζητεί από τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου να επισηµαίνουν τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στις σχέσεις τους µε τα κοινοβούλια τρίτων χωρών υπογραµµίζει τη σηµασία της παροχής στήριξης και βοήθειας στα εθνικά κοινοβούλια τρίτων χωρών, µε σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς τους να εισαγάγουν την προοπτική του φύλου στο νοµοθετικό έργο τους 8. υπογραµµίζει τη σηµασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χειραφέτηση των γυναικών καλεί την Επιτροπή να τους παράσχει επαρκή χρηµατοδοτική στήριξη και να προωθήσει τη συµµετοχή των µη κυβερνητικών οργανώσεων γυναικών στις διαδικασίες πολιτικού διαλόγου µε τις χώρες εταίρους, καθώς και σε ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις σε ολόκληρο τον κόσµο 9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν τη συνοχή της πολιτικής προσέγγισής τους σχετικά µε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών ζητεί να συγκεντρωθούν τα ποικίλα υφιστάµενα πλαίσια πολιτικής στον τοµέα αυτό προς µια συναίνεση της ΕΕ σχετικά µε τη διάσταση του φύλου, η οποία θα καλύπτει και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές 10. ενθαρρύνει την τακτική διεξαγωγή συνεδριάσεων για τη συζήτηση θεµάτων σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, µε τη συµµετοχή αντιπροσωπειών σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, που συγκροτούνται από γυναίκες και άνδρες, σε συνδυασµό µε την καθιέρωση κοινών στρατηγικών για την εφαρµογή των προγραµµάτων που εµπίπτουν στο συγκεκριµένο θέµα 11. ζητεί από την Επιτροπή να επισηµάνει και να ιεραρχήσει, µε πιο συνεπή και συστηµατικό τρόπο, τις ανισότητες των φύλων κατά τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των µέσων εξωτερικής βοήθειας, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας για τη µεταρρύθµιση του τοµέα ασφάλειας ζητεί µετ' επιτάσεως τη συµπερίληψη στόχων, δραστηριοτήτων και χρηµατοδότησης που σχετίζονται µε το φύλο στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, και τη βελτίωση της ενσωµάτωσης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε το φύλο µέσω αυτών των εγγράφων στρατηγικής υπογραµµίζει την ανάγκη υιοθέτησης µιας σφαιρικής προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση των µέσων εξωτερικής βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένων του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας, του Μέσου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα ικαιώµατα, του Μέσου Σταθερότητας, και θεµατικών προγραµµάτων όπως το πρόγραµµα «Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους»,

5 προκειµένου να επιτευχθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών 12. θεωρεί ανεπαρκείς τους πόρους που διατίθενται στον τοµέα της υγείας και κατά συνέπεια για την υγεία των κοριτσιών και των γυναικών, δεδοµένων των δεσµεύσεων της ΕΕ για την αναπτυξιακή πολιτική υπογραµµίζει την ανάγκη να διατεθούν περαιτέρω οικονοµικά κονδύλια στο πλαίσιο των µέσων εξωτερικής βοήθειας για τα προγράµµατα υγείας των γυναικών τονίζει ότι, σύµφωνα µε την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αναπτυξιακή συνδροµή που παρέχει η ΕΚ στις υπηρεσίες υγείας στην υπό τη Σαχάρα Αφρική, που δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2009, τα κονδύλια προς τον τοµέα υγείας στην περιοχή αυτή δεν έχουν αυξηθεί από το 2000, ως ποσοστό της συνολικής βοήθειας της ΕΕ για την υγεία, ενώ ο Χάρτης Προόδου των ΑΣΧ για το 2007 εξακολουθεί να διαπιστώνει πολύ υψηλά επίπεδα µητρικής θνησιµότητας στη συγκεκριµένη περιοχή 13. επισηµαίνει ότι για µια πραγµατική ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου απαιτείται αυξηµένος συντονισµός µεταξύ χορηγών και παραγόντων, µηχανισµοί λογοδοσίας και αυξηµένη ανάληψη της αναπτυξιακής διαδικασίας από τις εθνικές κυβερνήσεις υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προστιθέµενη αξία της Εταιρικής Σχέσης ΕΚ/ΟΗΕ όσον αφορά την Ισότητα των Φύλων για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, καθώς και των πρωτοβουλιών για τη συνεκτίµηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισµό επικροτεί τη συγκρότηση ειδικής οµάδας (Task Force) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως προβλέπεται στην προπαρατεθείσα ολοκληρωµένη προσέγγιση εφαρµογής, από την ΕΕ, των ψηφισµάτων S/RES/1325 (2000) και S/RES/1820 (2008)του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 14. επαναλαµβάνει την ανάγκη να επικεντρωθεί η προσοχή όχι µόνο στις γυναίκες αλλά και σε εκείνες τις σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών που δηµιουργούν και διαιωνίζουν τις ανισότητες των φύλων θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι τα έργα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και τους άνδρες και τις γυναίκες 15. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισµένων γυναικών, ιδίως των γυναικών µε αναπηρία, των προσφύγων και των γυναικών από οµάδες µειονοτήτων 16. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω διαδικασίες, σηµεία αναφοράς και δείκτες προκειµένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τις δεσµεύσεις της όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της 17. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που ιδρύθηκε το 2006 πρέπει να καταστεί λειτουργικό το συντοµότερο δυνατόν και ότι η εντολή του πρέπει να επεκταθεί σε εξωτερικές πολιτικές 18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την Brussels Call to Action (έκκληση των Βρυξελλών για δράση) για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων αλλά και εκτός αυτών 19. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 20. υπογραµµίζει ότι ο βιασµός και η σεξουαλική βία χρησιµοποιούνται ως πολεµικό όπλο τονίζει ότι θα πρέπει να τιµωρούνται ως εγκλήµατα πολέµου και ως εγκλήµατα κατά της

6 ανθρωπότητας ζητεί περισσότερα υποστηρικτικά προγράµµατα για τα θύµατα αυτών των εγκληµάτων 21. υπογραµµίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η εταιρική σχέση της ΕΕ µε τα ΗΕ, αντλώντας χρήσιµα στοιχεία από τη διεθνή εµπειρογνωµοσύνη τους στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, µε σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και ο αντίκτυπος των πολιτικών και της βοήθειας της ΕΕ, και να διασφαλιστεί η συνοχή της εξωτερικής υποστήριξης προς τις χώρες εταίρους ώστε να βοηθηθούν να εκπληρώσουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 22. θεωρεί ότι ο σηµερινός αριθµός του προσωπικού που εργάζεται µε αντικείµενο ζητήµατα φύλου εντός του Συµβουλίου και της Επιτροπής είναι ανεπαρκής καλεί τα εν λόγω θεσµικά όργανα να διαθέσουν περισσότερο προσωπικό στις δοµές που είναι υπεύθυνες για την εξωτερική δράση της ΕΕ, το οποίο θα είναι ειδικά επιφορτισµένο µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και της χειραφέτησης των γυναικών 23. σηµειώνει τη συνεχή απουσία γυναικών από υψηλόβαθµες θέσεις στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, και ζητεί, συγκεκριµένα, να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση του αριθµού των γυναικών µεταξύ των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των ειδικών αντιπροσώπων της ΕΕ τονίζει ότι η στελέχωση της µελλοντικής Υπηρεσίας Εξωτερικής ράσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από καλύτερη ισορροπία µεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως όσον αφορά τις υψηλόβαθµες θέσεις, και ότι πρέπει να περιλαµβάνει περισσότερους υπαλλήλους αρµόδιους για θέµατα φύλου 24. καλεί τα κράτη µέλη να συµπεριλαµβάνουν περισσότερες γυναίκες σε αποστολές και επιχειρήσεις ΕΠΑΑ και ζητεί να αυξηθεί η συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και όλες τις φάσεις του προγραµµατισµού και της εφαρµογής υπογραµµίζει την ανάγκη να συµπεριλαµβάνεται εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα φύλου από την αρχή του σχεδιασµού µιας αποστολής ή επιχείρησης, καθώς και τη σηµασία της συστηµατικής και ουσιαστικής κατάρτισης σε θέµατα φύλου πριν από την ανάπτυξη προσωπικού σε αποστολές και επιχειρήσεις 25. σηµειώνει ότι καταβάλλεται επί του παρόντος µεγάλη προσπάθεια για να ενσωµατωθεί µια ευαίσθητη σε θέµατα φύλου προσέγγιση στη νοοτροπία της ΕΠΑΑ, αναπτύσσοντας µεταξύ άλλων την ποσοτική πτυχή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στη συγκεκριµένη πολιτική (π.χ. µέσω ερωτηµατολογίων, της ανάπτυξης καταλόγων ελέγχου, καταµέτρησης του αριθµού των ανδρών και των γυναικών στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, κ.λπ.) τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να αναπτυχθεί το ποσοτικό εννοιολογικό πλαίσιο που απαιτείται προκειµένου να γίνεται κατανοητό το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (δηλαδή σε ζώνες συγκρούσεων) και οι προβληµατισµοί που λαµβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την εφαρµογή των επιχειρήσεων και προγραµµάτων 26. επικροτεί τον ορισµό συµβούλου σε θέµατα ισότητας των φύλων σε όλες σχεδόν τις αποστολές της ΕΠΑΑ, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Νοεµβρίου 2006 τονίζει, ωστόσο, ότι το έργο αυτών των συµβούλων φύλου ενδέχεται να υπονοµευθεί από την απουσία συγκεκριµένης πολιτικής της ΕΕ σε θέµατα ισότητας των φύλων - ιδίως την απουσία συνειδητοποίησης σε θέµατα φύλων και/ή την

7 απροθυµία να ληφθεί υπόψη η σηµασία τους- και την απουσία ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισµού σχετικών µε τα φύλα στη χρηµατοδότηση αποστολών της ΕΠΑΑ 27. επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες για την παροχή κατάρτισης σχετιζόµενης µε το φύλο στο προσωπικό που χρησιµοποιείται στις αποστολές ΕΠΑΑ και στα αντίστοιχα κεντρικά γραφεία, καθώς και τη σηµαντική προσπάθεια που καταβάλλει η Επιτροπή να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, και ιδίως στις αντιπροσωπείες επαναλαµβάνει ότι κάθε υπάλληλος σε οποιοδήποτε επίπεδο σχεδιασµού, προγραµµατισµού και εφαρµογής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισµένος ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχεται υποχρεωτική κατάρτιση σε όλους τους υπαλλήλους των αποστολών και αντιπροσωπειών, συµπεριλαµβανοµένης της διοίκησης, και ότι τους προσφέρεται καθοδήγηση σχετικά µε ζητήµατα φύλου και τη χειραφέτηση των γυναικών 28. είναι πεπεισµένο ότι ο προγραµµατισµός της αποστολής ΕΠΑΑ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την συµπερίληψη των τοπικών γυναικείων οργανώσεων στην ειρηνευτική διαδικασία, ούτως ώστε να αξιοποιείται η ειδική συνεισφορά που αυτές µπορούν να έχουν και να αναγνωριστούν οι ιδιαίτεροι τρόποι µε τους οποίους οι γυναίκες πλήττονται από τις συγκρούσεις 29. τονίζει ότι επί του παρόντος, οι ποσοστώσεις αποτελούν απαραίτητο µέσο για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στις ειρηνευτικές αποστολές και στις αποστολές ασφάλειας και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών διαδικασιών ανοικοδόµησης, καθώς και για τη διασφάλιση της πολιτικής παρουσίας των γυναικών στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων 30. υπογραµµίζει τη σηµασία της κατάρτισης προϋπολογισµών που λαµβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου επισηµαίνει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να αναπτύσσεται ως θεµατικό ζήτηµα στα µείζονα χρηµατοδοτικά µέσα και ότι θα πρέπει να ορίζονται δείκτες επιδόσεων, προκειµένου να καταµετρούν πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιούνται τα παρεχόµενα κονδύλια ο ο ο 31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0238(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0238(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.9.2013 2013/0238(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2209(INI) 4.1.2005 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 19.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) σχετικά με τον προϋπολογισμό 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 865 final 2013/0420 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

16891/14 ΓΒ/νικ 1 DG B 4A

16891/14 ΓΒ/νικ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16891/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες SOC 867 EGC 60 EMPL 203 CONUN 208 ONU 164

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 231 C5-0396/2001), έχοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 231 C5-0396/2001), έχοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001, P5_TA(2002)0257 Εταιρική σχέση ΕΕ/Ηνωµένα Έθνη Ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά την οικοδόµηση µιας αποτελεσµατικής εταιρικής σχέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 4.5.2017 2017/2025(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 4.12.2013 2013/2187(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ σχετικά µε τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων ως εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 4.9.2006 B6-0481/2006 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συµβουλίου και της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συµφωνία συνεργασίας Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 202 final 2014/0117 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0023/1. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0023/1. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.2.2017 A8-0023/1 1 του 2016 για την Αλβανία Παράγραφος 23 α (νέα) 23 α. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη ζωή, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενός ορισμένου αριθμού παιδιών να φοιτούν σε σχολείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/2121(INI) 16 Οκτωβρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 16 Οκτωβρίου 2002 PE 316.373/1-13 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 316.373) Luciana Sbarbati σχετικά µε το ρόλο των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) P7_TA(2011)0330 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2127(INI) 13.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2017/2127(INI))

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2017/2025(INI) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 14.6.2012 2012/2087(DEC) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) «ιαρθρωτικά Ταµεία Αντιµετώπισε επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα