έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,"

Transcript

1 P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2, 13 και 14, παράγραφος 4, και 141 αυτής, καθώς και τη νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1979 σχετικά µε την κατάργηση κάθε µορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW), έχοντας υπόψη την Πλατφόρµα δράσης που υιοθετήθηκε κατά την Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για την Γυναίκα στις 15 Σεπτεµβρίου 1995 στο Πεκίνο, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρµα δράσης του Πεκίνου 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 11ης Φεβρουαρίου , την θέση του της 24ης Μαΐου και το ψήφισµά του της 2ας Μαρτίου σχετικά µε την συµµετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Μαρτίου και τη σύσταση 96/694/ΕΚ του Συµβουλίου της 2ας εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 7, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 15ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε την καθιέρωση ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στο δηµόσιο τοµέα 8, ΕΕ C 364 της , σ. 1. ΕΕ C 59 της , σ ΕΕ C 61 της , σ ΕΕ C 166 της , σ ΕΕ C 346 της , σ. 82. ΕΕ C 168 της , σ. 3. ΕΕ L 319 της , σ. 11. ΕΕ C 362 της , σ. 337.

2 έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του της 16ης Σεπτεµβρίου 1997 σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα: «ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων mainstreaming» 1 και της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε την έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτήν την ανακοίνωση 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής οι οποίοι συνεδρίασαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου στις 29 Ιουνίου 2000, σχετικά µε την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στον οικογενειακό και επαγγελµατικό βίο 3, έχοντας υπόψη τη απόφασή του της 15ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί του πρόγραµµατος που αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών( ) 4 και το ψήφισµά του της 3ης Ιουλίου 2001 σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων: Πρόγραµµα εργασίας για το , έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 18ης Ιανουαρίου 2001 επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της σύστασης 96/694/ΕΚ του Συµβουλίου της 2ας εκεµβρίου 1996 για την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 6, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 25ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε την εκπροσώπηση των γυναικών µεταξύ των κοινωνικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7, έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, που τροποποιεί την οδηγία του Συµβουλίου 76/207/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την ιεραρχική ανέλιξη καθώς επίσης και τις συνθήκες εργασίας 8, έχοντας υπόψη τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης που εφαρµόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως τα άρθρα 1, (α), 27, δεύτερο εδάφιο, 28, 29 και 45, παράγραφος 1 αυτού, έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα «προς µια νέα πολιτική προσωπικού» που εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Οκτώβριο 1997 καθώς και την έκθεση αξιολόγησης της 22ας Μαρτίου 2001, έχοντας υπόψη τις εκθέσεις σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες στην Γραµµατεία του ΕΕ C 304 της , σ. 50. ΕΕ C 175 της , σ. 72. ΕΕ C 218 της , σ. 5. ΕΕ C 337 Ε της , σ ΕΕ C 65 Ε της , σ. 43. ΕΕ C 262 της , σ P5_ΤA (2002)0438. ΕΕ L 269 της , σ. 15.

3 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Προεδρείο το 1998 (έκθεση της κ. Hoff), το 2000 (έκθεση της κ. Lienemann) και το 2002 (έκθεση της κ. Lalumière) 1, έχοντας υπόψη το τρίτο Πρόγραµµα ράσης της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών (CΟΡΕC), έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Απριλίου 2002 σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος και ειδικότερα τις παραγράφους 17 έως 22 αυτού, έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε η Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών στις 17 Ιουνίου 2002 στις Βρυξέλλες, έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών καθώς και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων (Α5-0060/2003), A. εκτιµώντας ότι η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου, την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης, η Κοινότητα έχει την αποστολή να προαγάγει, B. εκτιµώντας ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει την αρχή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου ορίζοντας ότι η Κοινότητα επιδιώκει, σε όλες της τις δραστηριότητες, να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, Γ. έχοντας υπόψη ότι η Πλατφόρµα ράσης του Πεκίνου υποστήριζε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου ως αποτελεσµατική στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων και όριζε ότι οι κυβερνήσεις και οι άλλοι διάφοροι παράγοντες θα πρέπει να προωθούν ενεργή και ορατή πολιτική ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα, έτσι ώστε, πριν από τη λήψη των αποφάσεων, να αναλύονται οι επιπτώσεις για τις γυναίκες και τους άνδρες αντιστοίχως,. λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου συνεπάγεται την (αναδι)οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής έτσι ώστε η προοπτική της ισότητας των φύλων να ενσωµατώνεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια εκ µέρους των παραγόντων οι οποίοι µετέχουν συνήθως στη διαµόρφωση της πολιτικής 3, Ε. εκτιµώντας ότι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου οδηγεί σε δικαιότερη και δηµοκρατικότερη κοινωνία στην οποία συµµετέχουν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες, και ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών, αξιοποιούνται στο έπακρο οι ανθρώπινοι πόροι, PE /ΠΡΟΕ Ρ. P5_TA(2002)0167. Έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου ΕG-S-ΜS (98) 2.

4 ΣΤ. εκτιµώντας ότι η πολιτική της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου συµπληρώνει αλλά δεν υποκαθιστά τις ειδικές πολιτικές για την ισότητα και τις θετικές δράσεις, ως µέρος µιας διττής προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων, Ζ. έχοντας υπόψη ότι οι θετικές δράσεις προβλέπονται στο άρθρο 141 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ (στον τοµέα της απασχόλησης και της επαγγελµατικής δραστηριότητας), στο άρθρο 4 της σύµβασης των ΗΕ για την κατάργηση κάθε µορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ και στη σύσταση του Συµβουλίου της 13ης εκεµβρίου 1982 σχετικά µε την προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, ήδη το 1996, πολιτική ενσωµάτωσης του φύλου και των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές της Κοινότητας, Θ. έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει σηµατοδοτήσει τη δέσµευσή της σε πολύ υψηλό επίπεδο θεσπίζοντας οµάδα επιτρόπων για τις ίσες ευκαιρίες, ότι επιπλέον δηµιούργησε µια οργανωτική δοµή σε κάθε Γ και τµήµα και ανέπτυξε εργαλεία για την εναρµόνιση των πολιτικών και την παρακολούθηση της διαδικασίας ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, Ι. έχοντας υπόψη ότι η ανική Προεδρία του Συµβουλίου προώθησε µια φιλόδοξη προσέγγιση για την ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Συµβουλίου, ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. Ι. ΙΕ. εκτιµώντας ότι η ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων συνιστά σηµαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση µιας πολιτικής ευαίσθητης στα θέµατα των φύλων και αποτελεί συνεπώς αναπόσπαστο µέρος της προσέγγισης για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, έχοντας υπόψη ότι, παρά την σταθερή αύξηση του ποσοστού γυναικών στο ΕΚ από 17,5% το 1979 στο 31,5% στις εκλογές του 1999, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόµη σε µεγάλο βαθµό σε ό,τι αφορά τις θέσεις µε αυξηµένες αρµοδιότητες και ευθύνες στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων στο ΕΚ (ιδίως στο Προεδρείο στο οποίο µόνον δύο αντιπρόεδροι είναι γυναίκες, και στη ιάσκεψη των Προέδρων µε µια µόνον γυναίκα ως συµπρόεδρο), υπενθυµίζοντας ότι η συµµετοχή και η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική σε διάφορες υποψήφιες χώρες είναι χαµηλότερη από το µέσο όρο της ΕΕ και ότι το σηµερινό ποσοστό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορούσε να µειωθεί εάν δεν ληφθούν µέτρα προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες µπορούν και είναι πρόθυµες να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές των εν λόγω χωρών, εκτιµώντας ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε µεγάλο βαθµό τις υψηλότερες βαθµίδες της διοίκησης του ΕΚ και τονίζοντας ότι δεν σηµειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος µετά τις εκθέσεις του Προεδρείου το 1998 και το 2000, λαµβάνοντας δε υπόψη ότι η έκθεση που ενέκρινε το Προεδρείο στις 3 Σεπτεµβρίου 2002 εστιάζει το ενδιαφέρον της στην πρόσβαση των γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις στο Κοινοβούλιο (πρόσληψη και διορισµός, εξέλιξη της σταδιοδροµίας) και θέτει στόχους για το σκοπό αυτό, έχοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισµά του της 18ης Ιανουαρίου 2001 ζητούσε

5 την προώθηση της ισορροπίας µεταξύ των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς πολιτικής και σε όλες τις επιτροπές σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ώστε η εκπροσώπηση και των δύο φύλων να µην πέφτει κάτω από 40%, ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας στις Μαρτίου 2000 αναγνώρισε τη σηµασία της προώθησης όλων των παραµέτρων των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και έθεσε τον στόχο της αύξησης του αριθµού των απασχολούµενων γυναικών σε άνω των 60% έως το 2010, ΙΣΤ. έχοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το ανωτέρω ψήφισµα του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, οι στόχοι της ισόρροπης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στον οικογενειακό και επαγγελµατικό βίο και της ισόρροπης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν δύο ιδιαιτέρως βασικές προϋποθέσεις για την ισότητα ανδρών και γυναικών, ΙΖ. υπενθυµίζοντας ότι στο ίδιο ψήφισµα του Συµβουλίου εζητείτο από τα θεσµικά όργανα και τους άλλους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να εφαρµόσουν µέτρα, υπό την εργοδοτική τους ιδιότητα, προκειµένου να υπάρξει ισορροπία στις προσλήψεις και στην ιεραρχική ανέλιξη ανδρών και γυναικών µε σκοπό να αποτραπεί ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισµός της αγοράς εργασίας, 1. δεσµεύεται να εγκρίνει και να εφαρµόσει σχέδιο πολιτικής για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου δηλώνει ότι ο γενικός στόχος αυτή της πολιτικής είναι να συµβάλει στην ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών λαµβάνοντας πράγµατι υπόψη τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών και των δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων των δοµών και των οργάνων λήψης αποφάσεων, καθώς και της διοίκησης, έτσι ώστε, πριν από τη λήψη των αποφάσεων, να αποτιµώνται οι διαφορετικές επιπτώσεις των µέτρων και των πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες και να κατοχυρώνεται η διασφάλιση της ποιότητας, η οποία δεν αφορά µόνον τις διαδικασίες και τις δοµές, αλλά και το περιεχόµενο, και αναπτύσσεται στο πλαίσιο µίας αντίληψης περί διαχείρισης του φύλου 2. θεωρεί ότι το σχέδιο πολιτικής του πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες: α) σηµατοδότηση της πολιτικής βούλησης και της δέσµευσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο µε τη σύσταση οµάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των δύο φύλων, η οποία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µέλη του Προεδρείου, τους προέδρους των συναφών επιτροπών και τον Γενικό Γραµµατέα β) ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός µέσω του αποτελεσµατικού έργου της αρµόδιας επιτροπής και, αφετέρου, µε την συνεκτίµηση της προοπτικής της ισότητας γυναικών και ανδρών εκ µέρους των άλλων επιτροπών και αντιπροσωπειών γ) ισορροπία µεταξύ των δύο φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων µέσω της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στα καθοδηγητικά όργανα του Κοινοβουλίου, στο προεδρείο των επιτροπών και των αντιπροσωπειών και σε άλλες υπεύθυνες θέσεις, στη σύνθεση των αντιπροσωπειών και σε άλλες αποστολές όπως είναι οι αποστολές παρατηρητών σε εκλογικές αναµετρήσεις

6 δ) ενσωµάτωση της ανάλυσης κατά φύλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισµού ως εργαλείο για την προώθηση της διαφάνειας και της ισότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και προτεραιότητες γυναικών και ανδρών λαµβάνονται εξίσου υπόψη και αποτιµώντας τον αντίκτυπο των κοινοτικών πόρων τόσο για τις γυναίκες και όσο και για τους άνδρες ε) αποτελεσµατική πολιτική σχέσεων µε τον Τύπο και ενηµέρωσης η οποία λαµβάνει συστηµατικά υπόψη την ισότητα των φύλων και αποφεύγει τα στερεότυπα, όπως επίσης λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προοπτικές των γυναικών, και η οποία δεν συνίσταται απλώς και µόνον σε παροχή πληροφοριών για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, αλλά επιπλέον ενθαρρύνει αυτή την πολιτική 3. υπογραµµίζει την ανάγκη για επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαθέτουν τα απαιτούµενα εργαλεία, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης και της αξιολόγησης κατά φύλο, την κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη σε ό,τι αφορά τα φύλα (έρευνες και τεκµηρίωση, εξειδικευµένο προσωπικό, εµπειρογνώµονες) και συγκεκριµένα, κατά φύλο, δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία 4. καλεί τη ιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και τη ιάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών να διατυπώσουν συστάσεις προς τη ιάσκεψη των Προέδρων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµοστεί συγκεκριµένα η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών µε βάση τις προτάσεις της αρµόδιας επιτροπής του 5. προτείνει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: ορισµός ενός µέλους (του προέδρου ή του αντιπροέδρου) ως υπευθύνου για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών ιεράρχηση κατά προτεραιότητα των τοµέων και των θεµάτων µε τα οποία σχετίζεται η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αναλαµβάνοντας ένα σχέδιο ή µια πρωτοβουλία σε αυτόν τον τοµέα ετήσια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγµάτων στον τοµέα της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου οι επιτροπές και οι αντιπροσωπείες πρέπει να επικουρούνται σε αυτά τα καθήκοντα από τα µέλη της γραµµατείας που έχουν παρακολουθήσει κατάλληλη επιµόρφωση και αποτελούν µέρους δικτύου εµπειρογνωµόνων στα θέµατα της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 6. ενίσχυση της γραµµατείας της αρµόδιας επιτροπής ώστε να µεγιστοποιηθεί η λειτουργία της και να µπορεί να συνδράµει καταλλήλως του βουλευτές της συντονίζοντας την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς πολιτικής 7. θεωρεί ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό τµήµα της στρατηγικής για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και προτείνει, για το σκοπό

7 αυτό, να συντάσσει η αρµόδια επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του εντοπισµού και της αξιολόγησης της µη δυνατότητας να το πράξουν, την οποία θα υποβάλλει στην ολοµέλεια η ετήσια έκθεση σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από κοινού µε την έκθεση του Προεδρείου για τις ίσες ευκαιρίες στη Γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αποτελεί την κατάσταση πραγµάτων στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας των φύλων στο σύνολό του 8. τονίζει το σηµαντικό ρόλο των πολιτικών κοµµάτων για την εφαρµογή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου αλλάζοντας τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα µέσω των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων τους και προωθώντας τη συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική 9. καλεί τη ιάσκεψη των Προέδρων να συζητήσει µε πιο τρόπο θα µπορούσε να ενσωµατωθεί η διάσταση του φύλου (ενδεχοµένως µε τροποποίηση του εσωτερικού Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) στις δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων και να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε σκοπό ιδίως να εξασφαλισθεί η ισορροπία µεταξύ γυναικών και ανδρών στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα προεδρεία των επιτροπών και των αντιπροσωπειών 10. απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή, αναλαµβάνοντας και το ίδιο αυτή τη δέσµευση, να ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να θεσπίσουν προγράµµατα και να διεξάγουν εκστρατείες υπέρ των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων ώστε να διασφαλιστεί η προετοιµασία τους για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2004, µε στόχο να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 11. προτρέπει να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραµµές για µια ουδέτερη γλώσσα, σε ό,τι αφορά τα φύλα, στα κείµενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αναθεωρηθεί η χρησιµοποιούµενη ορολογία και γλώσσα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι τούτο θα απαιτήσει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού που εµπλέκεται στη σύνταξη διοικητικών κειµένων καθώς και της µεταφραστικής υπηρεσίας 12. καλεί τις εξειδικευµένες επιτροπές να εξασφαλίσουν ότι όλα τα προγράµµατα και οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητά τους, προωθούν την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και να συντάσσουν ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της επιτροπής τους σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και την συνεκτίµηση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη Γραµµατεία του ΕΚ 13. ζητεί να εφαρµοστεί ένα συνεκτικό και συνολικό πλαίσιο για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις διοικητικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε στενή συνεργασία µε τη Γενική ιεύθυνση Προσωπικού και την CΟΡΕC, καθώς και µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του προσωπικού αυτό το σχέδιο πολιτικής θα πρέπει να συντονίζει όλες τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, να υποδεικνύει στόχους και προτεραιότητες, καθώς και τα µέσα για την επίτευξή τους, και να συµπληρώνεται από

8 δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία κατά φύλο, από δείκτες, σαφείς στόχους και συγκριτικές επιδόσεις 14. χαιρετίζει την ενίσχυση της µονάδας ίσων ευκαιριών στη Γενική ιεύθυνση Προσωπικού και τον ορισµό, το Μάρτιο 2001, «συµβούλων για τις ίσες ευκαιρίες» σε κάθε Γενική ιεύθυνση θεωρεί αναγκαίο να καθορισθούν µε ακρίβεια ο ρόλος και τα καθήκοντα αυτών των συµβούλων 15. υπενθυµίζει την ευκαιρία που προβλέπουν το άρθρο 141, παράγραφος 4 και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2002/73/ΕΚ 16. θεωρεί ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης, η ενηµέρωση και η επαγγελµατική επιµόρφωση αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την υποστήριξη των αλλαγών στις νοοτροπίες και στις συµπεριφορές ζητεί να καθιερωθούν διδακτικές ενότητες σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στα σχέδια επιµόρφωσης κάθε Γενικής ιεύθυνσης για τα µέλη του προσωπικού όλων των βαθµίδων, αρχής γενοµένης από τα υψηλά διοικητικά στελέχη, καθώς και ειδικό πρόγραµµα διασκέψεων και σεµιναρίων 17. συνιστά να ενσωµατωθεί η διάσταση του φύλου σε όλα τα έγγραφα πολιτικής προσωπικού και τους κανονισµούς πρέπει να αναθεωρηθούν οι υφιστάµενοι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής µέσα από την οπτική της διάστασης του φύλου και να αναπροσαρµοστούν αναλόγως 18. συνιστά, κάθε Γενική ιεύθυνση να ορίσει τοµείς προτεραιότητας τους οποίους θεωρεί κατάλληλους για έναρξη ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου τα αποτελέσµατα των δράσεών τους ή των πρωτοβουλιών τους σε αυτόν τον τοµέα θα διαδίδονται σε συνεργασία µε την CΟΡΕC, τη µονάδα ίσων ευκαιριών και το δίκτυο αντιπροσώπων για τις ίσες ευκαιρίες σε κάθε Γ τα επιτυχή ή ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα σχέδια/πρωτοβουλίες θα µπορούσαν να προβάλλονται ως καλύτερη πρακτική κατά την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 19. καλεί την Επιτροπή Προσωπικού να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην εφαρµογή της στρατηγικής για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη Γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωνιζόµενη για την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των φύλλων στο διορισµό των εκπροσώπων της σε όλα τα συµβούλια και τις επιτροπές και την κατανοµή των ευθυνών µεταξύ των µελών της τονίζει πόσο σηµαντικό είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση γύρω από τα θέµατα ισότητας των φύλων και το να προβλεφθεί ειδική επιµόρφωση για τα µέλη της Επιτροπής Προσωπικού 20. επαναλαµβάνει ότι είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η ισορροπία µεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως σηµαντική προϋπόθεση για την επίτευξη µιας ευαίσθητης ως προς το θέµα των φύλων πολιτικής για το σκοπό αυτό: α) υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης για το 2002 της κ. Lalumière, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 3 Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, καθώς και τα µέτρα που προτάθηκαν σε ό,τι αφορά τους διαγωνισµούς, τις προσλήψεις και την εξέλιξη των σταδιοδροµιών β) ζητεί, ως συµπλήρωµα προς τις συστάσεις του Προεδρείου και τα µέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης της CΟΡΕC , την καθιέρωση

9 συστηµάτων «καθοδήγησης» ως µέρος της παροχής συµβουλών σταδιοδρόµησης, µε βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών, καθώς και την εκπόνηση µελέτης µε σκοπό να αναλυθεί η ιεραρχική ανέλιξη του γυναικείου προσωπικού όλων των κατηγοριών σε σύγκριση µε τους άνδρες και του προσωπικού µε µερική απασχόληση σε σύγκριση µε το προσωπικό µε πλήρη απασχόληση γ) επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 70,4% του προσωπικού της κατηγορίας C και θεωρεί ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρµογή µέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της µετακίνησης σε υψηλότερη κατηγορία, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τη µειούµενη αναλογία των γυναικών στην κατηγορία Β µετά το 1998 (βλ. έκθεση Lalumière προς το Προεδρείο) παρόµοια µέτρα θα συµβάλουν στον περιορισµό του χάσµατος των προσδοκιών ιεραρχικής ανέλιξης µεταξύ γυναικών και ανδρών δ) υπενθυµίζει την ανάγκη που υπογράµµισε ο Γενικός Γραµµατέας στην έκθεσή του, το 1997, προς το Προεδρείο να προσαρµοστεί το εργασιακό περιβάλλον προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται µε µερική απασχόληση, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, ή κατ' οίκον (τηλε-εργασία), δεν υφίστανται διακρίσεις σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες για επιµόρφωση, προαγωγή ή κινητικότητα ε) χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ των φύλων στις προσλήψεις, τις επιτροπές προεπιλογής και τις εξεταστικές επιτροπές συνιστά στόχους που θα επιδιώκουν την επίτευξη της ίσης εκπροσώπησης της διοίκησης και της Επιτροπής Προσωπικού στα όργανα που προβλέπει ο Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης και στις συµβουλευτικές επιτροπές 21. θεωρεί, από την άποψη της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, τις ρυθµίσεις περί εργασίας και τη δυνατότητα συµφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και της εργασίας ως τοµέα προτεραιότητας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες επισύρει την προσοχή στα ακόλουθα ζητήµατα: να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ειδικότερα µε συστηµατική αντικατάσταση του προσωπικού που εργάζεται µε µερική απασχόληση ώστε να εξασφαλισθεί ότι η µερική απασχόληση παρέχεται σε όλες τις γενικές διευθύνσεις σε υπαλλήλους που τη ζητούν (βλ. παράγραφο 21 του προαναφερθέντος ψηφίσµατός του της 10ης Απριλίου 2002) και ότι θεωρείται έγκυρη επιλογή τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες να καθιερωθούν συστήµατα ευέλικτου ωραρίου που θα µπορούσαν να ταιριάζουν περισσότερο την ειδική οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα βοηθούσαν το προσωπικό να συνδυάσει καλύτερα την επαγγελµατική µε την ιδιωτική του ζωή να προβλεφθούν επαρκείς και καλά οργανωµένες υποδοµές φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθµοί, σταθµοί φύλαξης των παιδιών µετά στο σχολείο, ιατρική περίθαλψη, ευέλικτα ωράρια, κ.ά.) µε στόχο τη διευκόλυνση και των δύο γονέων (γυναικών και ανδρών), που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να καλυφθούν οι αυξανόµενες ανάγκες που θα προκύψουν λόγω της διεύρυνσης

10 να εξασφαλισθεί η επιστροφή στην αρχική, ή σε ισότιµη, θέση µετά από άδεια άνευ αποδοχών που ζητήθηκε για οικογενειακούς λόγους και/ή γονική άδεια να εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασης της τηλε-εργασίας, σε εθελούσια και προσωρινή βάση, και σε άλλες υπηρεσίες πέραν της µετάφρασης να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα γενικής οργάνωσης της εργασίας ιδίως των παρατεταµένων ωρών εργασίας, των αργοπορηµένων συνεδριάσεων και των αποστολών 22. θεωρεί ουσιαστικής σηµασίας την εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας καθώς επίσης την καταπολέµηση της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε ορισµένες έρευνες, οι γυναίκες είναι συχνότερα θύµατα παρενόχλησης από τους άνδρες 1 αναµένει ότι η συµβουλευτική επιτροπή για τη ψυχολογική παρενόχληση, που συστάθηκε το 2000, θα διαδραµατίσει έναν συνεχώς αποτελεσµατικότερο ρόλο στην καταπολέµηση και την πρόληψη της παρενόχλησης 23. υποστηρίζει τη διάταξη κατά των διακρίσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης, και την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης όταν υπάρχει ενδεχόµενο άµεσης ή έµµεσης διάκρισης, όπως διατυπώθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για κανονισµό του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των µονίµων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM(2002) 213 ο ο ο 24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την Επιτροπή και την COPEC καθώς και τις κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών. 1 Ψήφισµα του ΕΚ της 20ής Σεπτεµβρίου 2001 σχετικά µε την παρενόχληση στους χώρους εργασίας (ΕΕ C 77 E της , σ. 138).

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων P7_TA(2012)0070 Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2011/0455(COD) 5.3.2012 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) P7_TA(2011)0330 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9948/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 393 GENDER 26 ANTIDISCRIM 39 FREMP 107 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/2121(INI) 16 Οκτωβρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 28.10.2015 EP-PE_TC2-COD(2011)0901B ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 28 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B

15926/14 ΠΜ/γπ 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15926/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2014 COMER 237 PESC 1213 CONOP 115 ECO 169 UD

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000), 1. Κοινωνική Ατζέντα A5-0291/2000 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Διαβάστε περισσότερα

14327/15 ΜΑΚ/γπ 1 DG B 3A

14327/15 ΜΑΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14327/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9481/17 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0311 Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16620/11 SAN 234 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα