ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αδειών διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών (ν. 3386/2005)» ΓΕΝΙΚΑ Σας γνωρίζουµε ότι µε το νόµο 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/ ) ρυθµίζονται θέµατα εισόδου, διαµονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Η εφαρµογή του ν.3386/2005 διακρίνεται σε δύο στάδια: στο στάδιο των µεταβατικών ρυθµίσεων (άρθρο 91, παρ. 10 και 11), η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου, δηλ. από , και στο στάδιο που αφορά στις κυρίως ρυθµίσεις της εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στις µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 91) που αφορούν στο χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του νόµου µέχρι Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, οι άδειες διαµονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι , σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3242/2004, καθώς και οι άδειες διαµονής που έληξαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν έχουν ανανεωθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι , χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας στις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, από τη δηµοσίευση του νόµου και µέχρι , µαζί µε τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2910/2001. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και για το χρονικό διάστηµα από µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη 150 ηµερών ετησίως. Όσοι από τους ανωτέρω δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, µπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση 150 ηµερών ετησίως στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις. Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, θα χορηγούν, σύµφωνα µε

2 2 την εγκύκλιο αριθµ. 26/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ Α), βεβαίωση σχετικά µε την υπαγωγή του υπηκόου τρίτης χώρας στις ρυθµίσεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου. Με τη βεβαίωση αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας θα απευθύνεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των απαιτούµενων εισφορών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του νέου νόµου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αρµόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαµονής τους γίνεται από τη σχετική θεώρηση εισόδου στη χώρα ή από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) ή από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήµων. Ειδικά στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί αίτηµα παροχής ασύλου, η διαµονή αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στους οικείους ήµους, από µέχρι Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται περιλαµβάνεται και βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, βάσει του είδους της απασχόλησης που θα δηλώσει ο ενδιαφερόµενος, για ασφάλιση εκατόν πενήντα (150) ηµερών. Εάν ο αιτών δηλώσει ειδικό λόγο διαµονής στη χώρα και δεν υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα µε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α η εξαγορά των ενσήµων θα γίνεται από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Για τους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91, η βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη θα χορηγείται από τον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, στον οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι. Ειδικά για τον ΟΓΑ, οι 150 ηµέρες εργασίας, ετησίως, αναλογούν σε ένα έτος ασφάλισης, εφόσον ο ΟΓΑ µε 150 ηµέρες εργασίας, ετησίως, ασφαλίζει για ολόκληρο το έτος. Συνεπώς, οι ενδιαφερόµενοι που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν άδεια διαµονής, η ισχύς των οποίων είχε λήξει) θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ή να καταβάλουν στον ΟΓΑ εισφορές για 2 έτη, ενώ οι ενδιαφερόµενοι που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα µέχρι ) θα πρέπει να εξαγοράσουν στον ΟΓΑ εισφορές ενός έτους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίζουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, την προαναφερόµενη βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Εργασίας, ότι υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι που υπάγονται στις ρυθµίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91, θα πρέπει να καταθέτουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10, αλλά εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11, και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και µπορούν να αποδείξουν µε ένα από τα οριζόµενα από το νόµο δικαιολογητικά, ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι Επισηµαίνουµε, ότι επειδή η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη είναι διαφορετική, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, σχετικά µε το αν οι ενδιαφερόµενοι εµπίπτουν στις διατάξεις της

3 3 παρ. 10 ή της παρ. 11. Σηµειώνουµε ακόµη, ότι σύµφωνα µε την αριθµ. 26/2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α, σε περίπτωση που η Περιφέρεια διαπιστώσει παράβαση των ανωτέρω διατάξεων (ο αλλοδαπός δηλαδή υποβάλει αίτηση για νοµιµοποίησή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11, ενώ εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 10) θα προβαίνει σε απόρριψη του αιτήµατος. Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία υπήκοοι τρίτων χωρών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες, όσον αφορά στην εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, και αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε την περίπτωση: Απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91. ιακρίνονται στις κατωτέρω επί µέρους κατηγορίες: Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ. Υπήκοοι τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία. Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτησή τους για ασφάλιση στον ΟΓΑ. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία, οι οποίοι ουδέποτε υπέβαλαν αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ. Απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης, τις οποίες και θα πρέπει να συµβουλεύονται µε προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να αποφευχθούν λάθη στην εξαγορά των εισφορών και προβλήµατα ή καθυστερήσεις στην εφαρµογή των ως άνω διατάξεων. Ειδικά για τις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας που απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες στον πρωτογενή τοµέα ή ως αλιεργάτες και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον ΟΓΑ, προκειµένου να λάβουν σχετικές οδηγίες και να πληροφορηθούν το απαιτούµενο για την εξαγορά ποσό. 1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 Κατωτέρω ακολουθούν οδηγίες σχετικά µε το απαιτούµενο ασφαλιστικό δικαιολογητικό, για τους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία υπηκόους τρίτης χώρας που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 91, ανάλογα µε το αν έχουν ασφαλιστεί ή όχι στον ΟΓΑ ή εκκρεµεί αίτησή τους για ασφάλιση. Για τη διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών του ΟΓΑ έχουν εκτυπωθεί και αποστέλλονται συνηµµένα, σε κάθε ηµοτικό ιαµέρισµα ή Κοινότητα, καταστάσεις στις οποίες εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των παρακάτω περιπτώσεων α και β, δηλαδή οι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ και οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους επειδή δεν προσκόµισαν εγκαίρως δικαιολογητικά για τη συνέχισή της. α) Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα προσκοµίζουν στην /νση Εργασίας της οικείας

4 4 Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας» συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 1. Η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από τον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ του ηµοτικού ιαµερίσµατος ή της Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισµένων του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο ασφαλισµένος. Επισηµαίνεται, ότι αν ο ασφαλισµένος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, θα πρέπει επίσης να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ηµ. ιαµερίσµατος ή της Κοινότητας που είναι εγγεγραµµένος. Για να λάβει ο ασφαλισµένος την απαιτούµενη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, θα πρέπει προηγουµένως να έχει εξοφλήσει, µέσω ΕΛΤΑ, µε την ειδοποίηση - απόδειξη που του έχει σταλεί πρόσφατα (ταχυπληρωµή) το σύνολο των εισφορών του, δηλαδή την εισφορά του Α εξαµήνου 2005 και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες ή αν έχει ρυθµίσει τις οφειλές του, την εισφορά του Α εξαµήνου 2005, την τρέχουσα δόση του και τυχόν ληξιπρόθεσµες. Αφού εξοφλήσει τις εισφορές, θα πρέπει να προσκοµίσει την απόδειξη πληρωµής των ΕΛΤΑ, µαζί µε τη βεβαίωση της αρµόδιας /νσης Εργασίας ότι εµπίπτει στις ρυθµίσεις της παρ. 10, στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος και θα του χορηγήσει τη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. Αν ο ασφαλισµένος έχει χάσει την ειδική ειδοποίηση απόδειξη που του έχει αποσταλεί ή δεν την έχει λάβει καθόλου (π.χ. νέα εγγραφή στα Μητρώα), µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία εξόφλησης µέσω της ΑΤΕ, που περιγράφεται στο έγγραφό µας αριθ / και στην εγκύκλιό µας αριθ. 5/2005. Πληρωτέο ποσό είναι το ποσό που αναγράφεται στην κατάσταση ασφαλισµένων υπηκόων τρίτων χωρών που επισυνάπτεται στην παρούσα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο για την ΑΤΕ το οποίο είχε επισυναφθεί στο παραπάνω έγγραφό µας και όχι το συνηµµένο στην παρούσα έντυπο για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ν. 3386/05, το οποίο συµπληρώνεται για τις επόµενες κατηγορίες ενδιαφεροµένων. β) Υπήκοοι τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία. Όπως γνωρίζετε, σε πολλές περιπτώσεις διακόπτεται η ασφάλιση στον ΟΓΑ προσώπων που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία ως αγρεργάτες, επειδή δεν προσκοµίζουν εγκαίρως δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται, ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ. Μετά την προσκόµιση των απαιτούµενων αποδεικτικών δικαιολογητικών, οι αγρεργάτες αυτοί επανεγγράφονται στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ επειδή δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εξακολουθούν όµως να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία, θα πρέπει να καταβάλουν στον ΟΓΑ εισφορές δύο ετών και να καταθέσουν στην αρµόδια /νση Εργασίας, ως δικαιολογητικό για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ηµ. ιαµ/τος ή της Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισµένων του οποίου έχουν εγγραφεί, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή απασχόλησής τους, προσκοµίζοντας απαραίτητα τη βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία.

5 5 Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι της κατηγορίας αυτής, για τα δύο έτη εισφορών, ανέρχεται σε 798,48 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά ασθένειας και την εισφορά για ΛΑΕ. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής του ποσού, µέσω ΑΤΕ, παρέχονται στη σελίδα 14. Σηµειώνεται, ότι όλοι οι ασφαλισµένοι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους για το λόγο ότι δεν προσκόµισαν δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής τους, συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση που στέλνουµε συνηµµένα, στην οποία αναφέρεται και το ποσό που πρέπει να καταβάλουν στην ΑΤΕ προκειµένου να λάβουν την απαιτούµενη βεβαίωση. Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών Μετά την καταβολή του απαιτούµενου ποσού στην ΑΤΕ, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος και θα του χορηγήσει στη συνέχεια την απαιτούµενη «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3. Η Βεβαίωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εις τριπλούν και να φέρει αριθµό πρωτοκόλλου. Το πρωτότυπο και το ένα αντίγραφο θα δίδεται στον ενδιαφερόµενο. Το δεύτερο αντίγραφο θα φυλάσσεται στο Αρχείο του Ανταποκριτή µε φωτοαντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης, φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρµόδιας /νσης Εργασίας ότι εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 10 και την Υπεύθυνη ήλωση του ν.1599/86 του ενδιαφερόµενου, ότι εξακολουθεί να απασχολείται στην αγροτική οικονοµία. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει, να προσκοµίσει την πρωτότυπη βεβαίωση στην αρµόδια /νση Εργασίας και να φυλάξει µε επιµέλεια το αντίγραφο µαζί µε το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ. Υποβολή δικαιολογητικών για τη συνέχιση της ασφάλισης Επισηµαίνεται ότι ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συγκεντρώσει σύντοµα και να προσκοµίσει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ (αν δεν τα έχει ήδη καταθέσει) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας, δηλαδή Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών, Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, το αντίγραφο της Βεβαίωσης καταβολής / εξαγοράς εισφορών και τα συνηµµένα σ αυτό δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στον ΟΓΑ µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραµείνουν στο αρχείο του Ανταποκριτή. Το καταβληθέν ποσό των 798,48 θα πιστωθεί στη µερίδα του ασφαλισµένου και θα εξοφλήσει τις εισφορές που θα προκύψουν µετά την επανεγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου. Ασφάλιση σε άλλο φορέα Επισηµαίνουµε, ότι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης, θα πρέπει να απευθυνθούν στον τελευταίο ασφαλιστικό τους φορέα για την καταβολή των απαιτούµενων εισφορών, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ασφάλισής τους στον ΟΓΑ. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν θα λαµβάνεται υπόψη και τούτο για τη διευκόλυνση και τη συντόµευση της διαδικασίας νοµιµοποίησης της παραµονής των ενδιαφεροµένων στη χώρα.

6 6 γ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ, θα πρέπει επίσης να καταβάλουν εισφορές δύο ετών και να προσκοµίσουν στην /νση Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τη σχετική «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3. Αρµόδιος για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του ηµοτ. ιαµ/τος ή της Κοινότητας που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι την αίτησή τους. Επισηµαίνουµε, ότι και οι ενδιαφερόµενοι αυτοί θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ τη βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία. Το πληρωτέο ποσό, για τα δύο έτη εισφορών, ανέρχεται και στις περιπτώσεις αυτές σε 798,48 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά ασθένειας και την εισφορά για ΛΑΕ. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Βλ. σχετικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ στη σελ. 14 ). Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών, συµπληρωµένη στο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην περίπτωση 1β (σελ.5). Σηµειώνουµε ότι µε το ποσό των 798,48 που θα καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι αυτής της κατηγορίας θα εξοφληθούν οι εισφορές που θα προκύψουν µετά την εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΓΑ. Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 1, σελίδα 8 παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ των εκκρεµούντων ελτίων Απογραφής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών. Ασφάλιση σε άλλο φορέα Επισηµαίνουµε, ότι αν τα πρόσωπα αυτά µετά την υποβολή της αίτησης έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης, δεν θα πρέπει να εξαγοράσουν χρόνο στον ΟΓΑ αλλά στο νέο ασφαλιστικό φορέα τους. δ) Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 10, οι οποίοι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές δύο ετών και να προσκοµίσουν στην /νση Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών» την οποία θα λάβουν από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους. Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους τη βεβαίωση της αρµόδιας /νσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι απασχολούνται συστηµατικά στην αγροτική οικονοµία.

7 7 Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 2.040,72 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για ΛΑΕ και την κρατική εισφορά. Με την εξαγορά οι ενδιαφερόµενοι θα αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης δύο ετών. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. (Βλ. σχετικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ στη σελ. 14 ). Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών συµπληρωµένη στο ίδιο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην περίπτωση 1 β ( σελ.5). Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 2, σελίδα 9 παρέχονται οδηγίες για την υποβολή, συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ ελτίων Απογραφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών της περίπτωσης αυτής. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 Οι διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 αναφέρονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα, µέχρι Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, οι οποίοι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές ενός έτους προκειµένου να λάβουν ως ασφαλιστικό δικαιολογητικό «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών» (ίδιο υπόδειγµα 3). Η βεβαίωση χορηγείται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου. Εκτός των απασχολούµενων στην αγροτική οικονοµία, θα µπορούν να εξαγοράσουν στον ΟΓΑ εισφορές ενός έτους, εφόσον επιλέξουν τον ΟΓΑ για την εξαγορά, και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, οι οποίοι έχουν ειδικό λόγο διαµονής και δεν υπάγονται σε ασφαλιστικό φορέα. Όλοι οι ανωτέρω, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, θα απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, στον οποίο και θα καταθέτουν Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: α) ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 και όχι στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, β) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και ότι µπορούν να αποδείξουν µε ένα από τα οριζόµενα από το νόµο δικαιολογητικά, ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι και γ) ότι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία ή ότι έχουν ειδικό λόγο διαµονής στη χώρα και δεν υπάγονται σε ασφαλιστικό φορέα ( ανάλογα µε την περίπτωση). Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στο ποσό των 1.020,36 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για ΛΑΕ και την κρατική εισφορά. Με την εξαγορά οι ενδιαφερόµενοι θα αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης ενός έτους. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ παρέχονται στη σελ. 14.

8 8 Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών συµπληρωµένη στο ίδιο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην περίπτωση 1 β ( σελ. 5). Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 3, σελίδα 9 παρέχονται οδηγίες για την υποβολή συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ ελτίων Απογραφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών της περίπτωσης αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ σε καµία περίπτωση δεν θα έχουν την ευθύνη για την εξακρίβωση της υπαγωγής ή µη των ενδιαφεροµένων της κατηγορίας αυτής στις διατάξεις της παρ. 11, η οποία βαρύνει τους ίδιους. Παρακαλούνται όµως να τους επισηµαίνουν, ότι θα πρέπει να προβαίνουν στην απαιτούµενη εξαγορά εισφορών ενός έτους, µόνο εφόσον µπορούν να αποδείξουν, σύµφωνα µε τα από το νόµο οριζόµενα, ότι διέµεναν στη χώρα µέχρι και ότι εµπίπτουν στις διατάξεις αυτές, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να εξαγοράσουν τις εισφορές και στη συνέχεια να µη λάβουν άδεια διαµονής. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 10 και του εδαφ. ζ της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 και την εγκύκλιο αριθµ. 26/2005 του ΥΠΕΣ Α, ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαµονής, θεωρείται νοµίµως διαµένων στη χώρα µέχρι η διοίκηση να αποφανθεί µε απόφαση επί του αιτήµατός του. Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση ανανέωση άδειας διαµονής, θεωρείται νοµίµως διαµένων στη χώρα και θα του χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, από την οποία θα προκύπτει ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά, την οποία και θα επιστρέφει κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής. Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποβάλει φάκελο µε ελλιπή δικαιολογητικά, θα του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης µε ελλιπή δικαιολογητικά (διαφορετικό έντυπο). Κατωτέρω σας παραθέτουµε οδηγίες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων για ασφάλιση στον ΟΓΑ των υπηκόων τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του νέου νόµου, που αφορούν στις περιπτώσεις 1γ, 1δ και 2 της παρούσας εγκυκλίου. 1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον Ανταποκριτή ΟΓΑ (περίπτωση 1γ εγκυκλίου). α) Τα ελτία Απογραφής των υπηκόων τρίτων χωρών που εκκρεµούν στο αρχείο των Ανταποκριτών του ΟΓΑ, επειδή ο αιτών έχει προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια παραµονής, θα µπορούν να διαβιβαστούν στον ΟΓΑ αφού ο ενδιαφερόµενος λάβει την ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, από την οποία θα προκύπτει ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά (προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη ειδική βεβαίωση, ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή), δηλαδή θα µπορούν να σταλούν στον ΟΓΑ και πριν τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ως άνω βεβαίωσης ή της άδειας διαµονής, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (αν δεν τα έχει ήδη καταθέσει), σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας. Απαραιτήτως θα πρέπει να συνυποβάλει και νεότερες Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών για τα επόµενα έτη εκείνου που συµπληρώθηκε το ελτίο Απογραφής. Στο ελτίο Απογραφής ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η , υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αιτών έχει υποβάλει Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών για τα έτη 2003 και

9 9 µετά. Σε αντίθετη περίπτωση, ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης, θα τίθεται η πρώτη του έτους απασχόλησής του στην αγροτική οικονοµία, π.χ. η για τον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποβάλει Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών για τα έτη 2004 και εφεξής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο ελτίο Απογραφής στην παράγραφο 7 «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ» και στη θέση α θα πρέπει να µεταφέρονται και να συµπληρώνονται οπωσδήποτε από το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ ο 4ψήφιος αριθµός του Καταστήµατος της ΑΤΕ, ο 6ψήφιος αριθµός της ηµεροµηνίας πληρωµής του ποσού και ο 6ψήφιος αριθµός της πράξης, π.χ. 0623/300605/ Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ στη συνέχεια θα πρέπει να διαβιβάσει στον ΟΓΑ το ελτίο Απογραφής µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης από την ΑΤΕ, Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου κ.λπ.). β) Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής ΟΓΑ διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόµενος µετά την προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια παραµονής είχε λάβει άδεια διαµονής από την Περιφέρεια, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης όπως προαναφέρουµε, και ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας διαµονής. Στην περίπτωση αυτή το ελτίο Απογραφής θα διαβιβάζεται άµεσα στον ΟΓΑ µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αρχικής άδειας διαµονής και τυχόν ανανεώσεων και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά. Τα ελτία Απογραφής που εκκρεµούν για άλλη αιτία (π.χ. οι αιτούντες αναχώρησαν από τον τόπο διαµονής, άλλαξαν επάγγελµα κ.λπ), θα πρέπει να παραµείνουν στο αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ µέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες. 2. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ (περίπτωση 1δ εγκυκλίου). Οι υπήκοοι τρίτων χωρών της κατηγορίας αυτής, που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και έχουν προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια διαµονής ή άδεια διαµονής από την Περιφέρεια, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού λάβουν την προαναφερόµενη ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρου ασφαλείας ή άδεια διαµονής. Στις περιπτώσεις αυτές στο ελτίο Απογραφής ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η Επίσης, στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο 1α. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάσει στον ΟΓΑ το ελτίο Απογραφής µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόµενης έντυπης βεβαίωσης επί ειδικού χάρτου ασφαλείας ή της άδειας διαµονής και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά. 3. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (περίπτωση 2 εγκυκλίου). Οι ενδιαφερόµενοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους και να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού λάβουν την άδεια διαµονής από την Περιφέρεια και εφόσον απασχολούνται συστηµατικά στην αγροτική οικονοµία, έχουν δηλαδή πραγµατοποιήσει το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της

10 10 αίτησης τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας. Για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ισχύουν οι µέχρι σήµερα οδηγίες µας. Στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να επισυναφθεί και η βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας διαµονής. Επίσης, στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέραµε στην παράγραφο 1α του Κεφαλαίου αυτού. 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 (ΠΑΡ. 10 & 11) ΤΟΥ Ν. 3386/2005 α) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (περίπτωση 1α της παρούσας), µπορούν να χορηγούνται βιβλιάρια υγείας µε διάρκεια ισχύος έως ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας τους µέχρι , εφόσον διαθέτουν: Ασφαλιστική ενηµερότητα και Άδεια διαµονής ή την έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, που προαναφέραµε στο κεφάλαιο 3, ότι έχουν υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά. (Προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη ειδική βεβαίωση ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή). β) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή εκκρεµεί αίτηση για ασφάλισή τους ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (περιπτώσεις 1β, 1γ και 1δ της παρούσας) καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (περίπτωση 2 της παρούσας) µπορούν να χορηγούνται βιβλιάρια υγείας µε διάρκεια ισχύος έως ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας τους µέχρι , εφόσον διαθέτουν: Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών και Άδεια διαµονής ή την έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, που προαναφέραµε στο κεφάλαιο 3, ότι έχουν υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά. (Προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη ειδική βεβαίωση ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή). Ο ιοικητής Λευτέρης Ν. Παπαγεωργόπουλος

11 11 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Υφυπουργού - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα. Κοιν. Ασφαλίσεων - /νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Οµάδων Σταδίου ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Γενική /νση Εργασίας /νση Απασχόλησης Τµήµα ΙΙΙ Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα - Γεν. /νση ιοικ. Υποστήριξης /νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Α Τµήµα Αδειών Παραµονής Σταδίου ΑΘΗΝΑ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ - Γρ. κ.κ. Νοµαρχών - /νσεις Εργασίας 6. Κ.Η.Υ.Κ.Υ. Λεωφ. Συγγρού ΑΘΗΝΑ 7 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ /νση ηµοσίου Τοµέα Πανεπιστηµίου ΑΘΗΝΑ 8..ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ _ ΟΤΑ) Καρόλου ΑΘΗΝΑ 9.ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΟΜΕ ΟΤΑ) Βερανζέρου ΑΘΗΝΑ 10.ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 11.ΓΕΣΑΣΕ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 12.ΣΥ ΑΣΕ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 13.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ 14.CALL CENTER HELLAS Ελ.Βενιζέλου 280 (Θησέως) ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραµµατεία ιοίκησης 2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 3. Γενική /νση Ασφάλισης 4. Γενική /νση ιοικ. Υποστήριξης 5. Κλάδους και Υπηρεσίες 6. Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΟΓΑ 7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ 8. /νσεις Υγιεινής Νοµαρχιών (υπαλλήλους ΟΓΑ)

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 11-3-2013 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011 ΑΔΑ: 45Β34691ΩΔ-001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31/10/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 28/07/2014 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 41589 Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜ4691ΩΔ-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/06/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-3-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2011 ΑΔΑ: 4ΑΧ84691ΩΔ-ΧΡΔ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 5/9/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 12/10/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 12/10/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 18 (παρ. 4 & 5) και 19 του ν. 3536/07. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» Αθήνα 22/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/430 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 74

- 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 74 - 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠ.ΕΡΓ.-ΚΑ Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 68. ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/ )».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 68. ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/ )». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 28/7/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/133/74481 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις επί θεµάτων ασφάλισης που αφορούν την υπ αρ.160/3-1-06 Κ.Υ.Α. Με την υπ αριθµ. 160/3-1-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι 2 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Αθήνα 10/11/2010 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 (10170 Αθήνα) ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011 ΑΔΑ: 4Α8Ξ4691ΩΔ-ΛΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 15 / 2000

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 15 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 Αθήνα 29-12-2000 Αριθ.Πρωτ. : 14972 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ : Ως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 15 / 2000 ΘΕΜΑ : Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. - Αρµοδιότητες και Καθήκοντα αυτών. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.:Α23/592/

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.:Α23/592/ Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους ήµους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και απώλεια αδειών διαµονής από τον ήµο Νέας Σµύρνης Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε. Τ. Α. Α Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους ήµους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους ήµους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους ήµους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Α23/592/23-2-2007 Σας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 47122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Φ. Ψαρομηλίγκου 213 1519233 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 15888/05 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ4691ΩΔ-ΚΨΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7 / 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ4691ΩΔ-ΚΨΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ : ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ----------------------- Ταχ. /νση : Αβέρωφ 7 ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών. Βαθµός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 16/1/2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 12 Αριθµ. Πρωτ. Βαθµός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/6

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα