ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αδειών διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών (ν. 3386/2005)» ΓΕΝΙΚΑ Σας γνωρίζουµε ότι µε το νόµο 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/ ) ρυθµίζονται θέµατα εισόδου, διαµονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Η εφαρµογή του ν.3386/2005 διακρίνεται σε δύο στάδια: στο στάδιο των µεταβατικών ρυθµίσεων (άρθρο 91, παρ. 10 και 11), η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου, δηλ. από , και στο στάδιο που αφορά στις κυρίως ρυθµίσεις της εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στις µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 91) που αφορούν στο χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του νόµου µέχρι Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, οι άδειες διαµονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι , σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.3242/2004, καθώς και οι άδειες διαµονής που έληξαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν έχουν ανανεωθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι , χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας στις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, από τη δηµοσίευση του νόµου και µέχρι , µαζί µε τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2910/2001. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και για το χρονικό διάστηµα από µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη 150 ηµερών ετησίως. Όσοι από τους ανωτέρω δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, µπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση 150 ηµερών ετησίως στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις. Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, θα χορηγούν, σύµφωνα µε

2 2 την εγκύκλιο αριθµ. 26/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ Α), βεβαίωση σχετικά µε την υπαγωγή του υπηκόου τρίτης χώρας στις ρυθµίσεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου. Με τη βεβαίωση αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας θα απευθύνεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των απαιτούµενων εισφορών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του νέου νόµου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αρµόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαµονής τους γίνεται από τη σχετική θεώρηση εισόδου στη χώρα ή από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) ή από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήµων. Ειδικά στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί αίτηµα παροχής ασύλου, η διαµονή αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στους οικείους ήµους, από µέχρι Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται περιλαµβάνεται και βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, βάσει του είδους της απασχόλησης που θα δηλώσει ο ενδιαφερόµενος, για ασφάλιση εκατόν πενήντα (150) ηµερών. Εάν ο αιτών δηλώσει ειδικό λόγο διαµονής στη χώρα και δεν υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα µε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α η εξαγορά των ενσήµων θα γίνεται από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Για τους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91, η βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη θα χορηγείται από τον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, στον οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι. Ειδικά για τον ΟΓΑ, οι 150 ηµέρες εργασίας, ετησίως, αναλογούν σε ένα έτος ασφάλισης, εφόσον ο ΟΓΑ µε 150 ηµέρες εργασίας, ετησίως, ασφαλίζει για ολόκληρο το έτος. Συνεπώς, οι ενδιαφερόµενοι που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν άδεια διαµονής, η ισχύς των οποίων είχε λήξει) θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ή να καταβάλουν στον ΟΓΑ εισφορές για 2 έτη, ενώ οι ενδιαφερόµενοι που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα µέχρι ) θα πρέπει να εξαγοράσουν στον ΟΓΑ εισφορές ενός έτους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίζουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, την προαναφερόµενη βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Εργασίας, ότι υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι που υπάγονται στις ρυθµίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91, θα πρέπει να καταθέτουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10, αλλά εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11, και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και µπορούν να αποδείξουν µε ένα από τα οριζόµενα από το νόµο δικαιολογητικά, ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι Επισηµαίνουµε, ότι επειδή η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη είναι διαφορετική, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, σχετικά µε το αν οι ενδιαφερόµενοι εµπίπτουν στις διατάξεις της

3 3 παρ. 10 ή της παρ. 11. Σηµειώνουµε ακόµη, ότι σύµφωνα µε την αριθµ. 26/2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α, σε περίπτωση που η Περιφέρεια διαπιστώσει παράβαση των ανωτέρω διατάξεων (ο αλλοδαπός δηλαδή υποβάλει αίτηση για νοµιµοποίησή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 11, ενώ εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 10) θα προβαίνει σε απόρριψη του αιτήµατος. Οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία υπήκοοι τρίτων χωρών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες, όσον αφορά στην εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, και αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε την περίπτωση: Απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91. ιακρίνονται στις κατωτέρω επί µέρους κατηγορίες: Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ. Υπήκοοι τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία. Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτησή τους για ασφάλιση στον ΟΓΑ. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία, οι οποίοι ουδέποτε υπέβαλαν αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ. Απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης, τις οποίες και θα πρέπει να συµβουλεύονται µε προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να αποφευχθούν λάθη στην εξαγορά των εισφορών και προβλήµατα ή καθυστερήσεις στην εφαρµογή των ως άνω διατάξεων. Ειδικά για τις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας που απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες στον πρωτογενή τοµέα ή ως αλιεργάτες και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον ΟΓΑ, προκειµένου να λάβουν σχετικές οδηγίες και να πληροφορηθούν το απαιτούµενο για την εξαγορά ποσό. 1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 Κατωτέρω ακολουθούν οδηγίες σχετικά µε το απαιτούµενο ασφαλιστικό δικαιολογητικό, για τους απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία υπηκόους τρίτης χώρας που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 91, ανάλογα µε το αν έχουν ασφαλιστεί ή όχι στον ΟΓΑ ή εκκρεµεί αίτησή τους για ασφάλιση. Για τη διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών του ΟΓΑ έχουν εκτυπωθεί και αποστέλλονται συνηµµένα, σε κάθε ηµοτικό ιαµέρισµα ή Κοινότητα, καταστάσεις στις οποίες εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των παρακάτω περιπτώσεων α και β, δηλαδή οι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ και οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους επειδή δεν προσκόµισαν εγκαίρως δικαιολογητικά για τη συνέχισή της. α) Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα προσκοµίζουν στην /νση Εργασίας της οικείας

4 4 Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας» συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 1. Η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από τον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ του ηµοτικού ιαµερίσµατος ή της Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισµένων του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο ασφαλισµένος. Επισηµαίνεται, ότι αν ο ασφαλισµένος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, θα πρέπει επίσης να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ηµ. ιαµερίσµατος ή της Κοινότητας που είναι εγγεγραµµένος. Για να λάβει ο ασφαλισµένος την απαιτούµενη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, θα πρέπει προηγουµένως να έχει εξοφλήσει, µέσω ΕΛΤΑ, µε την ειδοποίηση - απόδειξη που του έχει σταλεί πρόσφατα (ταχυπληρωµή) το σύνολο των εισφορών του, δηλαδή την εισφορά του Α εξαµήνου 2005 και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες ή αν έχει ρυθµίσει τις οφειλές του, την εισφορά του Α εξαµήνου 2005, την τρέχουσα δόση του και τυχόν ληξιπρόθεσµες. Αφού εξοφλήσει τις εισφορές, θα πρέπει να προσκοµίσει την απόδειξη πληρωµής των ΕΛΤΑ, µαζί µε τη βεβαίωση της αρµόδιας /νσης Εργασίας ότι εµπίπτει στις ρυθµίσεις της παρ. 10, στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος και θα του χορηγήσει τη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. Αν ο ασφαλισµένος έχει χάσει την ειδική ειδοποίηση απόδειξη που του έχει αποσταλεί ή δεν την έχει λάβει καθόλου (π.χ. νέα εγγραφή στα Μητρώα), µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία εξόφλησης µέσω της ΑΤΕ, που περιγράφεται στο έγγραφό µας αριθ / και στην εγκύκλιό µας αριθ. 5/2005. Πληρωτέο ποσό είναι το ποσό που αναγράφεται στην κατάσταση ασφαλισµένων υπηκόων τρίτων χωρών που επισυνάπτεται στην παρούσα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο για την ΑΤΕ το οποίο είχε επισυναφθεί στο παραπάνω έγγραφό µας και όχι το συνηµµένο στην παρούσα έντυπο για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ν. 3386/05, το οποίο συµπληρώνεται για τις επόµενες κατηγορίες ενδιαφεροµένων. β) Υπήκοοι τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία. Όπως γνωρίζετε, σε πολλές περιπτώσεις διακόπτεται η ασφάλιση στον ΟΓΑ προσώπων που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία ως αγρεργάτες, επειδή δεν προσκοµίζουν εγκαίρως δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται, ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ. Μετά την προσκόµιση των απαιτούµενων αποδεικτικών δικαιολογητικών, οι αγρεργάτες αυτοί επανεγγράφονται στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ επειδή δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εξακολουθούν όµως να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία, θα πρέπει να καταβάλουν στον ΟΓΑ εισφορές δύο ετών και να καταθέσουν στην αρµόδια /νση Εργασίας, ως δικαιολογητικό για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ηµ. ιαµ/τος ή της Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισµένων του οποίου έχουν εγγραφεί, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή απασχόλησής τους, προσκοµίζοντας απαραίτητα τη βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία.

5 5 Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι της κατηγορίας αυτής, για τα δύο έτη εισφορών, ανέρχεται σε 798,48 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά ασθένειας και την εισφορά για ΛΑΕ. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής του ποσού, µέσω ΑΤΕ, παρέχονται στη σελίδα 14. Σηµειώνεται, ότι όλοι οι ασφαλισµένοι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους για το λόγο ότι δεν προσκόµισαν δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής τους, συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση που στέλνουµε συνηµµένα, στην οποία αναφέρεται και το ποσό που πρέπει να καταβάλουν στην ΑΤΕ προκειµένου να λάβουν την απαιτούµενη βεβαίωση. Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών Μετά την καταβολή του απαιτούµενου ποσού στην ΑΤΕ, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, ο οποίος και θα του χορηγήσει στη συνέχεια την απαιτούµενη «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3. Η Βεβαίωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εις τριπλούν και να φέρει αριθµό πρωτοκόλλου. Το πρωτότυπο και το ένα αντίγραφο θα δίδεται στον ενδιαφερόµενο. Το δεύτερο αντίγραφο θα φυλάσσεται στο Αρχείο του Ανταποκριτή µε φωτοαντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης, φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρµόδιας /νσης Εργασίας ότι εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 10 και την Υπεύθυνη ήλωση του ν.1599/86 του ενδιαφερόµενου, ότι εξακολουθεί να απασχολείται στην αγροτική οικονοµία. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει, να προσκοµίσει την πρωτότυπη βεβαίωση στην αρµόδια /νση Εργασίας και να φυλάξει µε επιµέλεια το αντίγραφο µαζί µε το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ. Υποβολή δικαιολογητικών για τη συνέχιση της ασφάλισης Επισηµαίνεται ότι ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συγκεντρώσει σύντοµα και να προσκοµίσει στον Ανταποκριτή ΟΓΑ (αν δεν τα έχει ήδη καταθέσει) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας, δηλαδή Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών, Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, το αντίγραφο της Βεβαίωσης καταβολής / εξαγοράς εισφορών και τα συνηµµένα σ αυτό δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στον ΟΓΑ µαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραµείνουν στο αρχείο του Ανταποκριτή. Το καταβληθέν ποσό των 798,48 θα πιστωθεί στη µερίδα του ασφαλισµένου και θα εξοφλήσει τις εισφορές που θα προκύψουν µετά την επανεγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου. Ασφάλιση σε άλλο φορέα Επισηµαίνουµε, ότι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης, θα πρέπει να απευθυνθούν στον τελευταίο ασφαλιστικό τους φορέα για την καταβολή των απαιτούµενων εισφορών, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ασφάλισής τους στον ΟΓΑ. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν θα λαµβάνεται υπόψη και τούτο για τη διευκόλυνση και τη συντόµευση της διαδικασίας νοµιµοποίησης της παραµονής των ενδιαφεροµένων στη χώρα.

6 6 γ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ, θα πρέπει επίσης να καταβάλουν εισφορές δύο ετών και να προσκοµίσουν στην /νση Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τη σχετική «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών», συµπληρωµένη στο συνηµµένο υπόδειγµα 3. Αρµόδιος για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του ηµοτ. ιαµ/τος ή της Κοινότητας που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι την αίτησή τους. Επισηµαίνουµε, ότι και οι ενδιαφερόµενοι αυτοί θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ τη βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία. Το πληρωτέο ποσό, για τα δύο έτη εισφορών, ανέρχεται και στις περιπτώσεις αυτές σε 798,48 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά ασθένειας και την εισφορά για ΛΑΕ. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Βλ. σχετικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ στη σελ. 14 ). Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών, συµπληρωµένη στο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην περίπτωση 1β (σελ.5). Σηµειώνουµε ότι µε το ποσό των 798,48 που θα καταβάλουν οι ενδιαφερόµενοι αυτής της κατηγορίας θα εξοφληθούν οι εισφορές που θα προκύψουν µετά την εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΓΑ. Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 1, σελίδα 8 παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ των εκκρεµούντων ελτίων Απογραφής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών. Ασφάλιση σε άλλο φορέα Επισηµαίνουµε, ότι αν τα πρόσωπα αυτά µετά την υποβολή της αίτησης έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης, δεν θα πρέπει να εξαγοράσουν χρόνο στον ΟΓΑ αλλά στο νέο ασφαλιστικό φορέα τους. δ) Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 10, οι οποίοι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές δύο ετών και να προσκοµίσουν στην /νση Εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών» την οποία θα λάβουν από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους. Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους τη βεβαίωση της αρµόδιας /νσης Εργασίας ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι απασχολούνται συστηµατικά στην αγροτική οικονοµία.

7 7 Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 2.040,72 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για ΛΑΕ και την κρατική εισφορά. Με την εξαγορά οι ενδιαφερόµενοι θα αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης δύο ετών. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. (Βλ. σχετικές οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ στη σελ. 14 ). Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών συµπληρωµένη στο ίδιο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην περίπτωση 1 β ( σελ.5). Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 2, σελίδα 9 παρέχονται οδηγίες για την υποβολή, συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ ελτίων Απογραφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών της περίπτωσης αυτής. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 Οι διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 αναφέρονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα, µέχρι Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, οι οποίοι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία, θα πρέπει να εξαγοράσουν εισφορές ενός έτους προκειµένου να λάβουν ως ασφαλιστικό δικαιολογητικό «Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών» (ίδιο υπόδειγµα 3). Η βεβαίωση χορηγείται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου. Εκτός των απασχολούµενων στην αγροτική οικονοµία, θα µπορούν να εξαγοράσουν στον ΟΓΑ εισφορές ενός έτους, εφόσον επιλέξουν τον ΟΓΑ για την εξαγορά, και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, οι οποίοι έχουν ειδικό λόγο διαµονής και δεν υπάγονται σε ασφαλιστικό φορέα. Όλοι οι ανωτέρω, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91, θα απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, στον οποίο και θα καταθέτουν Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν: α) ότι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 και όχι στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91, β) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και ότι µπορούν να αποδείξουν µε ένα από τα οριζόµενα από το νόµο δικαιολογητικά, ότι διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι και γ) ότι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία ή ότι έχουν ειδικό λόγο διαµονής στη χώρα και δεν υπάγονται σε ασφαλιστικό φορέα ( ανάλογα µε την περίπτωση). Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στο ποσό των 1.020,36 και περιλαµβάνει την ατοµική εισφορά για σύνταξη, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για ΛΑΕ και την κρατική εισφορά. Με την εξαγορά οι ενδιαφερόµενοι θα αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης ενός έτους. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται επίσης µέσω της ΑΤΕ µε την προσκόµιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ - υπόδειγµα 2 ΑΤΕ ν. 3386/05, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου και τη διαδικασία καταβολής µέσω ΑΤΕ παρέχονται στη σελ. 14.

8 8 Στη συνέχεια θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών συµπληρωµένη στο ίδιο υπόδειγµα 3, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέρουµε στην περίπτωση 1 β ( σελ. 5). Στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας, παρ. 3, σελίδα 9 παρέχονται οδηγίες για την υποβολή συµπλήρωση και διαβίβαση στον ΟΓΑ ελτίων Απογραφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών της περίπτωσης αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ σε καµία περίπτωση δεν θα έχουν την ευθύνη για την εξακρίβωση της υπαγωγής ή µη των ενδιαφεροµένων της κατηγορίας αυτής στις διατάξεις της παρ. 11, η οποία βαρύνει τους ίδιους. Παρακαλούνται όµως να τους επισηµαίνουν, ότι θα πρέπει να προβαίνουν στην απαιτούµενη εξαγορά εισφορών ενός έτους, µόνο εφόσον µπορούν να αποδείξουν, σύµφωνα µε τα από το νόµο οριζόµενα, ότι διέµεναν στη χώρα µέχρι και ότι εµπίπτουν στις διατάξεις αυτές, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να εξαγοράσουν τις εισφορές και στη συνέχεια να µη λάβουν άδεια διαµονής. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 10 και του εδαφ. ζ της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 και την εγκύκλιο αριθµ. 26/2005 του ΥΠΕΣ Α, ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαµονής, θεωρείται νοµίµως διαµένων στη χώρα µέχρι η διοίκηση να αποφανθεί µε απόφαση επί του αιτήµατός του. Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση ανανέωση άδειας διαµονής, θεωρείται νοµίµως διαµένων στη χώρα και θα του χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, από την οποία θα προκύπτει ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά, την οποία και θα επιστρέφει κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής. Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποβάλει φάκελο µε ελλιπή δικαιολογητικά, θα του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης µε ελλιπή δικαιολογητικά (διαφορετικό έντυπο). Κατωτέρω σας παραθέτουµε οδηγίες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων για ασφάλιση στον ΟΓΑ των υπηκόων τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του νέου νόµου, που αφορούν στις περιπτώσεις 1γ, 1δ και 2 της παρούσας εγκυκλίου. 1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που εκκρεµεί αίτηση ασφάλισής τους στον Ανταποκριτή ΟΓΑ (περίπτωση 1γ εγκυκλίου). α) Τα ελτία Απογραφής των υπηκόων τρίτων χωρών που εκκρεµούν στο αρχείο των Ανταποκριτών του ΟΓΑ, επειδή ο αιτών έχει προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια παραµονής, θα µπορούν να διαβιβαστούν στον ΟΓΑ αφού ο ενδιαφερόµενος λάβει την ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, από την οποία θα προκύπτει ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά (προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι κατέθεσε φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη ειδική βεβαίωση, ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή), δηλαδή θα µπορούν να σταλούν στον ΟΓΑ και πριν τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ως άνω βεβαίωσης ή της άδειας διαµονής, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (αν δεν τα έχει ήδη καταθέσει), σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας. Απαραιτήτως θα πρέπει να συνυποβάλει και νεότερες Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών για τα επόµενα έτη εκείνου που συµπληρώθηκε το ελτίο Απογραφής. Στο ελτίο Απογραφής ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η , υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αιτών έχει υποβάλει Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών για τα έτη 2003 και

9 9 µετά. Σε αντίθετη περίπτωση, ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης, θα τίθεται η πρώτη του έτους απασχόλησής του στην αγροτική οικονοµία, π.χ. η για τον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποβάλει Υπεύθυνες ηλώσεις Εργοδοτών για τα έτη 2004 και εφεξής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο ελτίο Απογραφής στην παράγραφο 7 «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ» και στη θέση α θα πρέπει να µεταφέρονται και να συµπληρώνονται οπωσδήποτε από το Γραµµάτιο Είσπραξης της ΑΤΕ ο 4ψήφιος αριθµός του Καταστήµατος της ΑΤΕ, ο 6ψήφιος αριθµός της ηµεροµηνίας πληρωµής του ποσού και ο 6ψήφιος αριθµός της πράξης, π.χ. 0623/300605/ Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ στη συνέχεια θα πρέπει να διαβιβάσει στον ΟΓΑ το ελτίο Απογραφής µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης από την ΑΤΕ, Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου κ.λπ.). β) Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής ΟΓΑ διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόµενος µετά την προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια παραµονής είχε λάβει άδεια διαµονής από την Περιφέρεια, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης όπως προαναφέρουµε, και ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας διαµονής. Στην περίπτωση αυτή το ελτίο Απογραφής θα διαβιβάζεται άµεσα στον ΟΓΑ µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αρχικής άδειας διαµονής και τυχόν ανανεώσεων και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά. Τα ελτία Απογραφής που εκκρεµούν για άλλη αιτία (π.χ. οι αιτούντες αναχώρησαν από τον τόπο διαµονής, άλλαξαν επάγγελµα κ.λπ), θα πρέπει να παραµείνουν στο αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ µέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες. 2. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ (περίπτωση 1δ εγκυκλίου). Οι υπήκοοι τρίτων χωρών της κατηγορίας αυτής, που απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία και έχουν προσωρινή εξάµηνης διάρκειας άδεια διαµονής ή άδεια διαµονής από την Περιφέρεια, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 του νέου νόµου, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού λάβουν την προαναφερόµενη ειδική έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρου ασφαλείας ή άδεια διαµονής. Στις περιπτώσεις αυτές στο ελτίο Απογραφής ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η Επίσης, στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο 1α. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάσει στον ΟΓΑ το ελτίο Απογραφής µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα οδηγίες µας, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόµενης έντυπης βεβαίωσης επί ειδικού χάρτου ασφαλείας ή της άδειας διαµονής και τη βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά. 3. Υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (περίπτωση 2 εγκυκλίου). Οι ενδιαφερόµενοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους και να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, αφού λάβουν την άδεια διαµονής από την Περιφέρεια και εφόσον απασχολούνται συστηµατικά στην αγροτική οικονοµία, έχουν δηλαδή πραγµατοποιήσει το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της

10 10 αίτησης τουλάχιστον 150 ηµέρες εργασίας. Για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ισχύουν οι µέχρι σήµερα οδηγίες µας. Στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να επισυναφθεί και η βεβαίωση εξαγοράς / καταβολής εισφορών µε τα συνηµµένα σ αυτή δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας διαµονής. Επίσης, στο ελτίο Απογραφής θα πρέπει να συµπληρωθούν τα στοιχεία του Γραµµατίου Είσπραξης της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που προαναφέραµε στην παράγραφο 1α του Κεφαλαίου αυτού. 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 (ΠΑΡ. 10 & 11) ΤΟΥ Ν. 3386/2005 α) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (περίπτωση 1α της παρούσας), µπορούν να χορηγούνται βιβλιάρια υγείας µε διάρκεια ισχύος έως ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας τους µέχρι , εφόσον διαθέτουν: Ασφαλιστική ενηµερότητα και Άδεια διαµονής ή την έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, που προαναφέραµε στο κεφάλαιο 3, ότι έχουν υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά. (Προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη ειδική βεβαίωση ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή). β) Στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή εκκρεµεί αίτηση για ασφάλισή τους ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ασφάλιση, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 91 (περιπτώσεις 1β, 1γ και 1δ της παρούσας) καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 (περίπτωση 2 της παρούσας) µπορούν να χορηγούνται βιβλιάρια υγείας µε διάρκεια ισχύος έως ή να θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας τους µέχρι , εφόσον διαθέτουν: Βεβαίωση καταβολής / εξαγοράς εισφορών και Άδεια διαµονής ή την έντυπη βεβαίωση επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, που προαναφέραµε στο κεφάλαιο 3, ότι έχουν υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά. (Προσοχή: την ειδική βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά και όχι την άλλη ειδική βεβαίωση ότι τα στοιχεία του σχετικού φακέλου είναι ελλιπή). Ο ιοικητής Λευτέρης Ν. Παπαγεωργόπουλος

11 11 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Υφυπουργού - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα. Κοιν. Ασφαλίσεων - /νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Οµάδων Σταδίου ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Γενική /νση Εργασίας /νση Απασχόλησης Τµήµα ΙΙΙ Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα - Γεν. /νση ιοικ. Υποστήριξης /νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Α Τµήµα Αδειών Παραµονής Σταδίου ΑΘΗΝΑ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ - Γρ. κ.κ. Νοµαρχών - /νσεις Εργασίας 6. Κ.Η.Υ.Κ.Υ. Λεωφ. Συγγρού ΑΘΗΝΑ 7 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ /νση ηµοσίου Τοµέα Πανεπιστηµίου ΑΘΗΝΑ 8..ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ _ ΟΤΑ) Καρόλου ΑΘΗΝΑ 9.ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΟΜΕ ΟΤΑ) Βερανζέρου ΑΘΗΝΑ 10.ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 11.ΓΕΣΑΣΕ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 12.ΣΥ ΑΣΕ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 13.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ 14.CALL CENTER HELLAS Ελ.Βενιζέλου 280 (Θησέως) ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραµµατεία ιοίκησης 2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 3. Γενική /νση Ασφάλισης 4. Γενική /νση ιοικ. Υποστήριξης 5. Κλάδους και Υπηρεσίες 6. Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΟΓΑ 7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ 8. /νσεις Υγιεινής Νοµαρχιών (υπαλλήλους ΟΓΑ)

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜ4691ΩΔ-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/06/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 12/10/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Αθήνα 10/11/2010 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 (10170 Αθήνα) ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 26078 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 FAX.: 210.38.21.226. Νο 415 00 2002 004959.

ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 FAX.: 210.38.21.226. Νο 415 00 2002 004959. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε. Τ. Α. Α Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου.

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ Γ.Ε.: Ε99/19/18-6-2007 ΣΧΕΤΙΚΟ:Το Ε99/4/8-3-07 Γεν. Έγγραφό µας. Σας διαβιβάζουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ : ΒΑΘΜ. ΑΣΦ : ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΘΕΜΑ : ιαδικασία καταβολής ειδικών εποχιακών βοηθηµάτων του άρθρου 22του Ν 1836/89.

Χ : ΒΑΘΜ. ΑΣΦ : ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΘΕΜΑ : ιαδικασία καταβολής ειδικών εποχιακών βοηθηµάτων του άρθρου 22του Ν 1836/89. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ / ΝΣΗ : Α6 ΤΜΗΜΑ : 2 ΤΑΧ. /ΝΣΗ :Εθνικής Αντίστασης 8 Τράχωνες

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 9 Αυγούστου 2007 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ A ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 10/04/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/41/28207 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Αθήνα 15 / 9 /2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Πηγή: http://www.disabled.gr/chorigisi-deltion-metakinisis-amea-gia-to-etos-2014/ Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα