Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις"

Transcript

1 Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του νόµου 2773/99 (ΦΕΚ Α 286) «Απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας - Ρύθµιση Θεµάτων Ενεργειακής Πολιτικής και λοιπές διατάξεις»: «ο Νόµος» σηµαίνει τον νόµο 2773/99 όπως ισχύει, «ΡΑΕ» σηµαίνει τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, «άδεια» σηµαίνει είτε άδεια παραγωγής είτε άδεια προµήθειας, «άδεια παραγωγής» σηµαίνει άδεια χορηγούµενη βάσει των άρθρων 9 ή 11 του Νόµου, «άδεια προµήθειας» σηµαίνει άδεια χορηγούµενη βάσει του άρθρου 24 του Νόµου 1, «Κάτοχος Άδειας» σηµαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, «µητρώο αδειών» σηµαίνει το µητρώο που τηρείται από την ΡΑΕ στο οποίο καταχωρούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ιαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορήγηση Άδειας ή Εξαίρεσης Άρθρο 2 ικαίωµα Υποβολής Αίτησης για Χορήγηση Άδειας ή Εξαίρεσης 1. ικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την υπηκοότητα Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που εδρεύουν σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά έχουν, τηρούµενης της παραγράφου 1, µόνον: 1 Στην παρούσα έκδοση του Κανονισµού η άδεια προµήθειας αφορά µόνο την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες καταναλωτές 1

2 όσοι έχουν επιτύχει σε διαδικασία διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Νόµου, ή (γ) προτείνουν την παραγωγή µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή είναι αυτοπαραγωγοί, ή η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος ή όταν συντρέχουν συνθήκες ανάγκης ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος εφοδιασµός σε ηλεκτρική ενέργεια. Άρθρο 3 Υποβολή Αίτησης για Χορήγηση Άδειας ή Εξαίρεσης 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας ή εξαίρεσης υποβάλλεται στη ΡΑΕ σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στον Κανονισµό αυτόν. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισµό αυτόν και απόδειξη ότι έχει κατατεθεί στο λογαριασµό της ΡΑΕ το προβλεπόµενο τέλος. 2. Ταυτόχρονα ο αιτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης αντίγραφο της αίτησης και όλων των συνηµµένων εγγράφων και στοιχείων. 3. Η ΡΑΕ καταχωρεί άµεσα την αίτηση στο µητρώο αιτήσεων το οποίο τηρεί. 4. Η αίτηση µπορεί να υποβάλεται οποτεδήποτε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη ή εισήγηση της ΡΑΕ, µπορεί να αποφασίζει ότι αιτήσεις υποβάλλονται µόνο µέσα σε ορισµένη χρονική περίοδο ή να καθορίζει ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης αδειών. Εφόσον καθορίζεται ορισµένη χρονική περίοδος για υποβολή αιτήσεων, αυτή δεν µπορεί να είναι συντοµότερη των δύο µηνών. 5. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής µπορεί να υποβάλεται και πριν από τη χορήγηση άλλων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται. Η χορήγηση άδειας παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λάβει άλλες απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις. Ο αιτών δεν επιτρέπεται να προχωρήσει πριν από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής σε κατασκευές ή έργα που προβλέπονται στην αίτηση για χορήγηση άδειας, ακόµα και εάν έχει λάβει άλλες απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις. Άρθρο 4 Τύπος Αιτήσεων και Συνοδευτικά Έγγραφα 1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής υποβάλλεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 1, Μέρος 1 του Κανονισµού αυτού και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1, Μέρος Η αίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής υποβάλλεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 3 του Κανονισµού αυτού. 3. Η αίτηση για χορήγηση άδειας προµήθειας υποβάλλεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 2, Μέρος 1 του Κανονισµού αυτού και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα 2, Μέρος Η αίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας προµήθειας υποβάλλεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 4 του Κανονισµού αυτού. 2

3 Άρθρο 5 Παροχή Περαιτέρω Πληροφοριών 1. Μέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει την παροχή εντός τακτής προθεσµίας περαιτέρω πληροφοριών από τον αιτούντα σχετικά µε κάθε θέµα που κρίνει απαραίτητο η ίδια ή ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στην περίπτωση που δεν κοινοποιηθεί τέτοια ειδοποίηση η ΡΑΕ θεωρεί ότι η αίτηση είναι πλήρης. 2. Εάν ο αιτών δεν παράσχει εµπρόθεσµα τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, να απορρίψει την αίτηση. 3. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλλει εµπρόθεσµα τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και η ΡΑΕ µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή τους δεν ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η αίτηση είναι πλήρης. Άρθρο 6 ηµοσίευση των Αιτήσεων 1. Μέσα σε 15 ηµέρες από την κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας, ο αιτών δηµοσιεύει σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα: σύντοµη περίληψη του περιεχοµένου της αίτησής του, ανακοίνωση σχετικά µε τη δυνατότητα προβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσεων ενώπιον της ΡΑΕ εντός προθεσµίας 15 ηµερών από τη δηµοσίευση. 2. Η ΡΑΕ φροντίζει ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να λαµβάνει γνώση σχετικά µε την αίτηση, τα συνηµµένα έγγραφα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η ΡΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του αιτούντος, αποφασίζει ποιά στοιχεία ή έγγραφα θεωρούνται εµπιστευτικά και αποκλείει την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων σε αυτά. Άρθρο 7 Αντιρρήσεις 1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο Άρθρο 6, να προβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώπιον της ΡΑΕ, σε σχέση µε αίτηση που υποβλήθηκε. Αντίγραφο των αντιρρήσεων κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Η ΡΑΕ ενηµερώνει τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν σχετικά µε την αίτησή του. 3. Η προβολή αντιρρήσεων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να καθυστερήσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας ή εξαίρεσης. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Απόφαση για Χορήγηση Άδειας ή Εξαίρεσης Άρθρο 8 Επεξεργασία Αιτήσεων 1. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας προβολής αντιρρήσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 6, η ΡΑΕ επεξεργάζεται την αίτηση, εφαρµόζοντας τα κριτήρια που προβλέπονται στο Άρθρο 9, η ΡΑΕ επεξεργάζεται τις αιτήσεις µε τρόπο που θεωρεί κατάλληλο. 2. Για τη διαµόρφωση της γνώµης της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η ΡΑΕ εξετάζει: (γ) την αίτηση, τα συνηµµένα έγγραφα και στοιχεία και όλες τις περαιτέρω πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν κατά της αίτησης κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη. Άρθρο 9 Κριτήρια για ιαµόρφωση Γνώµης 1. Για τη διαµόρφωση της γνώµης της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας ή για την έκδοση απόφασή της για εξαίρεση, καθώς και σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια αυτή ή την εξαίρεση, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη ιδίως: (γ) (δ) την ασφάλεια και προστασία του Συστήµατος, του ικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεµένου εξοπλισµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την αποδοτική παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, την πρωτογενή πηγή ενέργειας και την τεχνολογία που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί, (ε) τις τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές δυνατότητες του αιτούντος, (στ) την ωριµότητα του έργου προκειµένου για άδεια παραγωγής, (ζ) τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δηµόσιας ωφέλειας, (η) το µακροπρόθεσµο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας, (θ) την προστασία των καταναλωτών, (ι) επισηµάνσεις άλλων δηµοσίων αρχών σχετικά µε θέµατα εθνικής ασφάλειας. 2. Για χορήγηση άδειας που αφορά υδροηλεκτρικό σταθµό, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη και θέµατα σχετικά µε τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201), όπως ισχύει. 4

5 Άρθρο 10 Γνώµη της ΡΑΕ 1. Η ΡΑΕ υποβάλλει τη γνώµη της σχετικά µε κάθε αίτηση στον Υπουργό Ανάπτυξης µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ή αίτηση θεωρήθηκε πλήρης, κοινοποιεί αντίγραφο της γνώµης της στον αιτούντα και φροντίζει ώστε το κοινό να ενηµερωθεί για αυτήν. 2. Η ΡΑΕ µε αιτιολογηµένη απόφασή της που κοινοποιείται στον αιτούντα και τον Υπουργό Ανάπτυξης µπορεί να παρατείνει την παραπάνω προθεσµία. 3. Στη γνώµη της ΡΑΕ είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται προτάσεις σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς, που η ΡΑΕ κρίνει ότι είναι απαραίτητο να περιληφθούν στην άδεια. 4. Οι όροι, προϋποθέσεις ή περιορισµοί που προτείνονται από τη ΡΑΕ για να περιληφθούν στην άδεια αναφέρονται κυρίως στους γενικούς όρους που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 5 και 6 του παρόντος. Η ΡΑΕ µπορεί µε αιτιολογηµένη γνώµη της να προτείνει επιπλέον όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς. Άρθρο 11 Αποφάσεις επί Αιτήσεων 1. Μέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή της γνώµης της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση. 2. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που κοινοποιείται στον αιτούντα και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. Άρθρο 12 ηµοσιότητα 1. Η απόφαση χορήγησης άδειας, κοινοποιείται στον αιτούντα και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ η οποία την καταχωρεί στο µητρώο αδειών. 2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δηµοσιεύει περίληψη της άδειας σε ηµερήσια εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αθήνα. 3. Η άδεια τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία εκδόσεώς της από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. Άρθρο 13 Όροι, Προϋποθέσεις και Περιορισµοί στην Άσκηση ικαιωµάτων που Παρέχονται µε την Άδεια 1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις ή οι περιορισµοί στην άσκηση δικαιωµάτων που παρέχονται µε την άδεια αναφέρονται κυρίως στους γενικούς όρους που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 5 και 6 του παρόντος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να περιλάβει στην άδεια επιπλέον όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς. 2. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας µε περιεχόµενο, όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς που διαφέρουν ουσιωδώς από την εισήγηση της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης δηµοσιοποιεί αιτιολογηµένη γνώµη. 5

6 Άρθρο 14 Παρατάσεις 1. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας ο Κάτοχος Άδειας µπορεί να υποβάλει αίτηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της. 2. Για τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της άδειας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 13 του Κανονισµού αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τροποποιήσεις Αδειών Άρθρο 15 Αρµοδιότητα Τροποποίησης Αδειών 1. Η άδεια τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη ή εισήγηση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 16 έως και 18 του Κανονισµού αυτού. 2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µε αιτιολογηµένη απόφασή του την οποία δηµοσιοποιεί µπορεί να µην αποδεχθεί τη γνώµη ή εισήγηση της ΡΑΕ ή να αποφασίσει τροποποίηση της άδειας που διαφέρει ουσιωδώς από τη γνώµη ή την εισήγηση της ΡΑΕ. Άρθρο 16 Ανακοινώσεις Τροποποίησης Άδειας 1. Η ΡΑΕ, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση που της έχει υποβληθεί από πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον ή µετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ή αυτεπαγγέλτως µπορεί να εισηγείται ή να γνωµοδοτεί σχετικά µε την τροποποίηση άδειας ή κατηγορίας αδειών. 2. Πριν την εισήγηση ή γνωµοδότηση περί τροποποίησης άδειας ή κατηγορίας αδειών, η ΡΑΕ προβαίνει σε δηµοσιοποίηση της πρόθεσής της να εισηγηθεί τροποποίηση άδειας ή κατηγορίας αδειών στην οποία περιλαµβάνει αιτιολόγηση της σκοπιµότητας για τροποποίηση και εκτίµηση των ενδεχόµενων συνεπειών της. 3. Η δηµοσιοποίηση αυτή γίνεται µε τρόπο που η ΡΑΕ θεωρεί κατάλληλο προκειµένου να λάβουν γνώση τα πρόσωπα που είναι πιθανόν να επηρεάζονται από την τροποποίηση, και οπωσδήποτε ενηµερώνει σχετικά τον αντίστοιχο ή αντίστοιχους Κατόχους Άδειας και τον Υπουργό Ανάπτυξης. 4. Στη δηµοσιοποίηση καθορίζεται προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών εντός της οποίας µπορούν να προβληθούν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις από πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον. 5. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής η ΡΑΕ εξετάζει τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν και άλλες πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες και εντός προθεσµίας τριών µηνών µπορεί αιτιολογηµένα είτε να αποφασίσει τη µη τροποποίηση είτε να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυξης εισήγηση ή γνώµη τροποποίησης της άδειας ή κατηγορίας αδειών. Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ προβαίνει σε δηµοσιοποίηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. 6

7 Άρθρο 17 Τροποποίηση των Γενικών Όρων που Περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 5 και 6 1. Οι όροι που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 5 και 6 του Κανονισµού αυτού µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη ή εισήγηση της ΡΑΕ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν ισχύουν αναδροµικά για τις άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί, εκτός εάν αυτό ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού. 2. Η τροποποίηση κατά το παρόν άρθρο ακολουθεί τη διαδικασία δηµοσιοποίησης και αντιρρήσεων, καθώς και τις σχετικές προθεσµίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 16. Άρθρο 18 Τροποποίηση Κατόπιν Συµφωνίας 1. Όροι µίας άδειας µπορεί να τροποποιηθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη ή εισήγηση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση που υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Κάτοχο της Άδειας. Ειδικότερα, τροποποίηση όρων της άδειας που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 5 και 6 του Κανονισµού αυτού µπορεί να γίνει µόνο εφόσον: συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη άδεια και η τροποποίηση δεν θέτει άλλους Κατόχους Άδειας σε εµφανώς µειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους. 2. Η τροποποίηση κατά το παρόν άρθρο ακολουθεί τη διαδικασία δηµοσιοποίησης και αντιρρήσεων, καθώς και τις σχετικές προθεσµίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο Η τροποποίηση όρων της άδειας, βάσει του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζει την ισχύ άλλων όρων της άδειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Κυρώσεις Άρθρο 19 Ανάκληση Αδειών 1. Άδεια ανακαλείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται σε αυτήν και τον Κανονισµό αυτόν. 2. Επίσης, άδεια µπορεί να ανακληθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη ή εισήγηση της ΡΑΕ, εφόσον: ο Κάτοχος Άδειας παραβαίνει το Νόµο, τον Κανονισµό αυτόν, ή όρους, προϋποθέσεις ή περιορισµούς που προβλέπονται στην άδειά του, ή η χορήγηση της άδειας βασίσθηκε σε εσφαλµένα ή παραπλανητικά στοιχεία. 7

8 Άρθρο 20 ιαδικασία Ανάκλησης 1. Σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας σύµφωνα µε το Άρθρο 19, η ΡΑΕ κοινοποιεί αιτιολογηµένη πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Κάτοχο Άδειας, στην οποία περιγράφεται η παράβαση και τίθεται η προθεσµία εντός της οποίας ο Κάτοχος της Άδειας πρέπει να συµµορφωθεί προς τις νόµιµες υποχρεώσεις του, Η ΡΑΕ ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Ανάπτυξης. 2 Εάν ο Κάτοχος της Άδειας δεν συµµορφωθεί εµπρόθεσµα ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση της ΡΑΕ, εκδίδει αιτιολογηµένη πράξη σχετικά µε την αποδοχή ή απόρριψη της εισήγησης, η οποία κοινοποιείται στον Κάτοχο της Άδειας και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ, και εφόσον το κρίνει σκόπιµο προβαίνει στην ανάκληση της άδειας. Άρθρο 21 Πρόστιµα Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό αυτόν η ΡΑΕ µπορεί να επιβάλει τα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του Νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εξαιρέσεις Άρθρο 22 Εξαιρέσεις από την Υποχρέωση Χορήγησης Άδειας 1. Από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εξαιρούνται τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις που προβλέπονται στις υπό στοιχεία έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νόµου. 2. Από την υποχρέωση κατοχής άδειας προµήθειας εξαιρούνται τα πρόσωπα που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από εγκαταστάσεις παραγωγής για τις οποίες έχει χορηγηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Για τη χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας προµήθειας αποφασίζει η ΡΑΕ µε αιτιολογηµένη πράξη, που εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Η εξαίρεση χορηγείται για ορισµένο χρόνο. 4. Για τη χορήγηση εξαίρεσης ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως προβλέπονται στα άρθρα 3 έως και 7 του Κανονισµού αυτού. 5. Η ΡΑΕ κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα, την καταχωρεί στο µητρώο αδειών µε την ένδειξη εξαίρεσης, τη δηµοσιοποιεί µε τρόπο που η ΡΑΕ θεωρεί κατάλληλο και τη γνωστοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Απορρίψεις Αιτήσεων Άρθρο 23 Απορρίψεις Αιτήσεων για Χορήγηση Αδειών και Εξαιρέσεων Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας ή η απόφαση της ΡΑΕ για την απόρριψη αίτησης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας κοινοποιείται στον αιτούντα περιλαµβανοµένων των λόγων της απόρριψης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ιάφορα Θέµατα Άρθρο 24 Αρµοδιότητα Επιβολής Προσθέτων Υποχρεώσεων 1. Η απόφαση µε την οποία ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβάλλει στους Κατόχους Αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Νόµου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιοποιείται στους Κατόχους Αδειών και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 2. Η απόφαση αυτή καθορίζει την προθεσµία εντός της οποίας οι Κάτοχοι Αδειών υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε την απόφαση αυτή. 3. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύµφωνα µε το µε στοιχείο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Νόµου, ο Υπουργός Ανάπτυξης δηµοσιοποιεί σχέδιο απόφασης και καθορίζει προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών εντός της οποίας µπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις από πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον. Άρθρο 25 Μεταβίβαση Άδειας 1. Ό Κάτοχος Άδειας µπορεί να µεταβιβάσει την άδειά του σε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2. Προκειµένου να µεταβιβασθεί η άδεια: (γ) ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει αίτηση στον Υπουργό Ανάπτυξης τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την ηµεροµηνία της προτεινόµενης µεταβίβασης, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε το πρόσωπο στο οποίο προτίθεται να µεταβιβάσει την άδεια αναφέροντας και τους λόγους της µεταβίβασης, το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η άδεια υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πλήρη στοιχεία όπως απαιτούνται σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα 1 ή 2 ανάλογα µε την περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να µεταβιβασθεί η άδεια δηµοσιοποιεί περίληψη της αίτησής µεταβίβασης σύµφωνα µε το Άρθρο Για την εξέταση αίτησης µεταβίβασης άδειας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται σχετικά µε αίτηση χορήγησης άδειας στον Κανονισµό αυτόν. 9

10 Παράρτηµα 1 Μέρος 1: Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή) Μέρος 1-1Α 1. Πλήρες όνοµα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου η επωνυµία του 2. ιεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 3. Όνοµα και πλήρης ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το οποίο ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης άδειας 4. Όταν ο αιτών είναι εταιρεία, τα ονόµατα των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου αυτής 5. Όταν ο αιτών, ή µέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των µετοχών της εταιρείας αυτής, οι οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Μέρος 1-1Β 6. Επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας 7. Επιθυµητή διάρκεια ισχύος της άδειας 8. Προτεινόµενη θέση ανέγερσης της εγκατάστασης παραγωγής 9. Περιγραφή του(των) καυσίµου(ων) ή της πρωτογενούς µορφής ενέργειας που θα χρησιµοποιεί η εγκατάσταση παραγωγής, του τρόπου τροφοδοσίας της µε καύσιµο, καθώς και της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιεί για την παραγωγή ενέργειας 10. Ισχύς και τύπος κάθε µονάδας της εγκατάστασης παραγωγής (ΜW) 11. Ηµεροµηνία κατά την οποία η εγκατάσταση παραγωγής αναµένεται να τεθεί σε εµπορική λειτουργία Μέρος 1-1Γ 12. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση µε την παραγωγή ή την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, εκτός από δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες ασκεί ο αιτών 14. Υποβολή από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 «Τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών» του Νόµου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. 10

11 Μέρος 2: Έγγραφα και Στοιχεία που Συνοδεύουν την Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σηµείωση: Για αιτήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις παραγωγής µε µέγιστη καθαρή ισχύ κάτω των 50MW δεν απαιτούνται οι πληροφορίες των παραγράφων 9 και 10 Μέρος 1-2Α 1. Η οργανωτική και διοικητική δοµή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσµοί και συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών. 2. Πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις που τηρούνται από τον αιτούντα στις οποίες περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσεως και οι ισολογισµοί των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών, συνοδευόµενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγµένων. Μέρος 1-2Β 3. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο αφορά η αίτηση, για τα επόµενα πέντε χρόνια, η οποία τουλάχιστον περιλαµβάνει: (γ) (δ) (ε) τη µέση ωριαία καθαρή ισχύ (ΜW) που αναµένεται να είναι διαθέσιµη από την εγκατάσταση παραγωγής στο Σύστηµα οποτεδήποτε ζητηθεί και τη µέγιστη καθαρή ισχύ (ΜW) που µπορεί να διαθέσει η εγκατάσταση παραγωγής στο Σύστηµα. την αναµενόµενη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης παραγωγής, τον αριθµό των µονάδων παραγωγής της εγκατάστασης παραγωγής και την ισχύ κάθε µίας, χάρτη ή χάρτες και σχεδιαγράµµατα που επαρκούν για τον προσδιορισµό της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης παραγωγής, και στοιχεία που τεκµηριώνουν την κατοχή από τον αιτούντα κατάλληλης έκτασης για την κατασκευή, τροφοδοσία µε καύσιµο και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής ετήσιες προβλέψεις κόστους παραγωγής ταξινοµηµένου σε σταθερό και µεταβλητό κόστος, πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, εσόδων και πηγές χρηµατοδότησης του έργου, µε αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόµενα στοιχεία. 4. Αναλυτικά στοιχεία για, τις σηµαντικού ύψους, αναµενόµενες µεταγενέστερες εκροές κεφαλαίου συµπεριλαµβανοµένων και εκροών για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων. 5. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής, πρόγραµµα εκτέλεσης δοκιµών και αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης εµπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης παραγωγής. 11

12 Μέρος 1-2Γ 6. Μελέτη σκοπιµότητας που τουλάχιστον περιλαµβάνει: (γ) (δ) Τεχνική περιγραφή του έργου (κατασκευή και λειτουργία). Προκαταρκτική εκτίµηση του τρόπου και κόστους σύνδεσης µε το Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προγραµµατισµό λειτουργίας του σταθµού, σε σχέση µε το Σύστηµα. Προκαταρκτική εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τοπικό ή γενικό επίπεδο (ε) Προγραµµατισµό για την εξασφάλιση της προµήθειας και της τροφοδοσίας σε καύσιµο. (στ) Κατά προσέγγιση εκτίµηση του κόστους επένδυσης (ζ) (η) Προσδοκώµενο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τυχόν άλλης παραγόµενης µορφής ενέργειας, ταξινοµηµένο σε σταθερό και µεταβλητό κόστος. Προσδοκώµενη αγορά για την πώληση της ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί. 7. Σχεδιασµός για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, όπου ισχύουν. 8. Σε περίπτωση αιτήσεων που αφορούν υδροηλεκτρικές µονάδες, λεπτοµερή στοιχεία που τεκµηριώνουν την ένταξη της µονάδας σε ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1739/1987. Μέρος Συνοπτικός χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόµενη ταµειακή ροή αναλυµένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών κατά τη διάρκεια είτε της περιόδου χρηµατοδοτήσεως, είτε της τεχνικής διάρκειας ζωής και έργου, εάν είναι µακρύτερη. 10. Προτεινόµενη δοµή κεφαλαίου και προβλεπόµενος τρόπος και πηγές χρηµατοδότησης του έργου. 12

13 Παράρτηµα 2 Μέρος 1:Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή) Μέρος 2-1Α 1. Πλήρες όνοµα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου η επωνυµία του 2. ιεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 3. Όνοµα και πλήρης ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το οποίο ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης άδειας 4. Όταν ο αιτών είναι εταιρεία, τα ονόµατα των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου αυτής 5. Όταν ο αιτών, ή µέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των µετοχών της εταιρείας αυτής, οι οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Μέρος 2-1Β 6. Επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας 7. Επιθυµητή διάρκεια ισχύος της άδειας 8. Αναλυτικά στοιχεία για τον εκτιµώµενη συνολική καµπύλη φορτίου των πελατών που θα προµηθεύει, το είδος των πελατών και τα εκτιµώµενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους 9. Το δυναµικό παραγωγής που έχει στην κυριότητά του ο αιτών και το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιµο σύµφωνα µε την αίτησή του 10. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 24 «Άδεια Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Νόµου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές Μέρος 2-1Γ 12. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση µε την παραγωγή ή την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, εκτός από δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες ασκεί ο αιτών 14. Υποβολή από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης ότι σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί η άδεια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 «Τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών» του Νόµου και αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασµού που θα εφαρµόσει ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. 13

14 Μέρος 2: Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να Συνοδεύουν την Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Προµηθείας Μέρος 2-2Α 1. Η οργανωτική και διοικητική δοµή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσµοί και συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών. 2. Πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις που τηρούνται από τον αιτούντα στις οποίες περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσεως και οι ισολογισµοί των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών, συνοδευόµενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγµένων. Μέρος 2-2Β 3. Αναλυτικά στοιχεία του δυναµικού παραγωγής που είναι εγκαταστηµένο σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ο αιτών έχει στην κυριότητά του και είναι διαθέσιµο στα πλαίσια της αίτησης. 4. Πλήρη στοιχεία των ρυθµίσεων που έχουν γίνει για να εξασφαλισθεί η διαθεσιµότητα της αναγκαίας εφεδρείας σε δυναµικό παραγωγής που είναι εγκατεστηµένο σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχει ο αιτών σε σχέση µε τον όρο 9 του εντύπου της αιτήσεως περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, πλήρη στοιχεία των ρυθµίσεων που έχουν γίνει για να εξασφαλισθεί η διαθεσιµότητα της αναγκαίας δυναµικότητας των Συστηµάτων µεταφοράς και των διασυνδέσεων για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που θα προµηθεύει σύµφωνα µε την αίτησή του. Μέρος 2-2Γ 6. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο αφορά η αίτηση, για τα επόµενα πέντε χρόνια, η οποία περιλαµβάνει ιδίως: Αναλυτικά στοιχεία των εγκαταστάσεων παραγωγής από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να προµηθεύεται την ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα προµηθεύει, την αναµενόµενη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων παραγωγής οι οποίες συνδέονται µε την αίτηση, (γ) πρόβλεψη της ετήσιας µέγιστης ζήτησης (MW) που προµηθεύει µε ανάλυση της ζήτησης για κάθε κατηγορία πελατών π.χ. βιοµηχανικών, εµπορικών κ.λ.π. καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας (GWh) που θα προµηθεύει, (δ) ετήσιες προβλέψεις κόστους, εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και χρηµατοδοτικού προγράµµατος 7. Σχεδιασµός για την εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, όπου ισχύουν. 8. Εκτιµήσεις καθαρών ετήσιων ταµειακών ροών για µεταγενέστερες περιόδους επαρκείς για να αποδειχτεί η βιωσιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου στο οποίο αφορά η αίτηση. 14

15 Παράρτηµα 3 Έντυπο Αίτησης για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή) Μέρος 3-1Α 1. Πλήρες όνοµα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου η επωνυµία του 2. ιεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 3. Όνοµα και πλήρης ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το οποίο ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης άδειας 4. Όταν ο αιτών είναι εταιρεία, τα ονόµατα των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου αυτής 5. Όταν ο αιτών, ή µέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των µετοχών της εταιρείας αυτής, οι οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Μέρος 3-1Β 6. Λεπτοµερής αιτιολόγηση της εξαίρεσης σύµφωνα µε το Άρθρο 22 του Κανονισµού αυτού 7. Επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εξαίρεσης 8. Επιθυµητή διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης 9. Προτεινόµενη θέση ανέγερσης της εγκατάστασης παραγωγής 10. Περιγραφή του(ων) καυσίµου(ων) ή της πρωτογενούς µορφής ενέργειας που θα χρησιµοποιεί η εγκατάσταση παραγωγής, του τρόπου τροφοδοσίας της µε καύσιµο, καθώς και της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιεί για την παραγωγή ενέργειας 11. Ισχύς και τύπος κάθε µονάδας της εγκατάστασης παραγωγής (ΜW) 12. Ηµεροµηνία κατά την οποία η εγκατάσταση παραγωγής αναµένεται να τεθεί σε εµπορική λειτουργία Μέρος 3-1Γ 13. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση µε την παραγωγή ή την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15

16 Παράρτηµα 4 Έντυπο Αίτησης για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή) Μέρος 4-1Α 1. Πλήρες όνοµα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου η επωνυµία του 2. ιεύθυνση του (των) αιτούντος (ων) ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων 3. Όνοµα και πλήρης ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου το οποίο ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων κοινοποιούνται στον αιτούντα στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης άδειας 4. Όταν ο αιτών είναι εταιρεία, τα ονόµατα των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου αυτής 5. Όταν ο αιτών, ή µέλος της αιτούσης κοινοπραξίας, είναι εταιρεία, αναγράφονται εδώ οι πληροφορίες για την κυριότητα των µετοχών της εταιρείας αυτής, οι οποίες απαιτείται να γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Μέρος 4-1Β 6. Λεπτοµερής αιτιολόγηση της εξαίρεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Νόµου 7. Επιθυµητή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εξαίρεσης 8. Επιθυµητή διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης 9. Αναλυτικά στοιχεία του δυναµικού παραγωγής που εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Νόµου, καθώς και του τρόπου χρήσης του δυναµικού αυτού ώστε να εξυπηρετείται η κατανάλωση για την οποία ζητείται εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας προµήθειας. Μέρος 4-1Γ 10. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας, την οποία τυχόν κατέχει, ή για την οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση από τον αιτούντα σε σχέση µε την παραγωγή ή την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16

17 Παράρτηµα 5 Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Αντικείµενο της Άδειας Ο/Η..., κάτοχος της άδειας αυτής, εξουσιοδοτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει και τους όρους που ακολουθούν, να κατασκευάσει το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [... επωνυµία...], στη θέση [... τόπος...], που λειτουργεί µε [... καύσιµο/α πρωτογενής µορφή ενέργειας...] και έχει µέγιστη καθαρή ισχύ [... ] ηλεκτρικών ΜW και µέγιστη καθαρή ισχύ [... ] θερµικών ΜW σε περίπτωση εργοστασίου συµπαραγωγής και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από αυτό το εργοστάσιο παραγωγής και, σε περίπτωση εργοστασίου συµπαραγωγής, θερµική ενέργεια. 2. Ορισµοί Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο νόµο 2773/1999 όπως ισχύει ή στον Κανονισµό Αδειών. 3. Παροχή Στοιχείων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, προκειµένου να εκπληρώσει τις αρµοδιότητές της. 4. ιεξαγωγή ελέγχων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 5. Τήρηση λογαριασµών Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 6. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας 1. Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε µεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας που είναι µέλος της κοινοπραξίας ή σχετικά µε κάθε αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη µεταβολή ελέγχου ή την αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: αυτή που προσδιορίζεται στο νόµο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείµενο τις µετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 17

18 7. ιάθεση Περιουσιακών Στοιχείων 1. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωµά του σε περιουσιακό του στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη διάθεση. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη διάθεση δικαιώµατός του σε περιουσιακό του στοιχείο, εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο ή εξοπλισµός σηµαντικής αξίας που χρησιµοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή. 8. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου 1. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγµατοποιήσει κατασκευές ή µετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να διακόψει οριστικά ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τις ενέργειες αυτές αν µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 9. Υποχρέωση σεβασµού Κωδίκων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισµούς που διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 10. Συµβάσεις µε το ιαχειριστή του Συστήµατος 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει µε το ιαχειριστή του Συστήµατος ( ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις συµβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του εργοστασίου του στα πλαίσια του Συστήµατος. 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών. 11. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδίως σχετικά µε κάθε οικονοµική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. 18

19 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισµό και να µην προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. 12. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να: (γ) τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του Νόµου, τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 13. Πρόσθετες Υποχρεώσεις 1. [... Ειδικές υποχρεώσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 3 περ. α του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, που επιβάλλονται κατά την χορήγηση της παρούσας άδειας... ] 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 3 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 14. Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθµό οφείλει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201), όπως ισχύει και του κανονιστικού πλαισίου εφαρµογής του. 15. Τέλη Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 16. ιάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση 1. Η άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα [... ] ετών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια, να ανακαλέσει την άδεια αυτή, µετά από γνώµη της ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισµού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις: (γ) (δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της άδειας στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Όρους 6 έως και 8 της άδειας αυτής. Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της είσπραξης οφειλόµενων τελών ή προστίµων σύµφωνα µε τον ΚΕ Ε. Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ επανάληψη και συστηµατικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής. 19

20 (ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που ρυθµίζουν τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει. (στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια. (η) Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση. 20

21 Παράρτηµα 6 Γενικοί Όροι για την Άδεια Προµήθειας σε Επιλέγοντα Πελάτη 1. Αντικείµενο της Άδειας Ο/Η..., κάτοχος της άδειας αυτής, εξουσιοδοτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει και τους όρους που ακολουθούν, να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε Επιλέγοντες Πελάτες για Ανώτατη Ζήτηση που συνολικά δεν υπερβαίνει τα [... Χ...] ΜW. 2. Ορισµοί Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο νόµο 2773/1999 όπως ισχύει ή στον Κανονισµό Αδειών. 3. Παροχή Στοιχείων 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, προκειµένου να εκπληρώσει τις αρµοδιότητές της. 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί ενηµερωµένο µητρώο των πελατών που περιλαµβάνει ιδίως το όνοµα ή επωνυµία του πελάτη και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του πελάτη. Το µητρώο αυτό και οι µεταβολές του γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ, στο ιαχειριστή του Συστήµατος και στο ιαχειριστή του ικτύου στην περίπτωση που οι πελάτες του συνδέονται στο ίκτυο. 4. ιεξαγωγή ελέγχων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 5. Τήρηση λογαριασµών Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 6. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας 1. Όταν ο κάτοχος της άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία, οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε µεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας που είναι µέλος της κοινοπραξίας ή σχετικά µε κάθε αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη µεταβολή ελέγχου ή την αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: αυτή που προσδιορίζεται στο νόµο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και 21

22 οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείµενο τις µετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 7. Επαρκές υναµικό Παραγωγής 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να έχει στην κυριότητά του επαρκές δυναµικό παραγωγής εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου η συνολική καθαρή ηλεκτρική ισχύς δεν µπορεί να είναι µικρότερη της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στον όρο 1 της άδειας αυτής. Το δυναµικό αυτό πρέπει να είναι διαθέσιµο στο Σύστηµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην διακόπτεται ο εφοδιασµός των Πελατών του κατόχου της άδειας λόγω µη διαθεσιµότητας του δυναµικού αυτού. Τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συγκροτούν το επαρκές δυναµικό παραγωγής περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α της άδειας αυτής. 2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να µεταβάλει στοιχεία ή χαρακτηριστικά του δυναµικού παραγωγής ή να προβεί σε µεταβολές που επηρεάζουν την κυριότητα ή τη διαθεσιµότητα του δυναµικού παραγωγής που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη µεταβολή. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 3. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει µεταβολές στο Παράρτηµα Α της άδειάς του, εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 8. Ισχύς Εφεδρείας 1. Ο κάτοχος της άδειας εγγυάται τη διαθεσιµότητα εφεδρείας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αντιπροσωπεύει συνολικά καθαρή ηλεκτρική ισχύ όχι µικρότερη από 15% της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στον όρο 1 της άδειας αυτής. Η εφεδρεία αυτή πρέπει να είναι διαθέσιµη στο Σύστηµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην διακόπτεται ο εφοδιασµός των Πελατών του κατόχου της άδειας λόγω µη διαθεσιµότητας της εφεδρείας αυτής. Στο Παράρτηµα Β της άδειας αυτής περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαθεσιµότητα της εφεδρείας αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει. 2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να µεταβάλει στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη µεταβολή. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 3. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει µεταβολές στο Παράρτηµα Β της άδειάς του, εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη 22

23 διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 9. Σύστηµα Μεταφοράς και Ισχύς ιασύνδεσης 1. Στην περίπτωση που το δυναµικό παραγωγής του όρου 7 ή η ισχύς εφεδρείας του όρου 8 βρίσκονται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να φροντίζει για τη διαθεσιµότητα του αναγκαίου δυναµικού µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των συστηµάτων µεταφοράς και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην διακόπτεται ο εφοδιασµός των Πελατών του λόγω µη διαθεσιµότητας του αναγκαίου δυναµικού µεταφοράς και διασυνδέσεων. Στο Παράρτηµα Γ της άδειας αυτής περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαθεσιµότητα της αναγκαίας δυναµικότητας των συστηµάτων µεταφοράς και των διασυνδέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει. 2. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να µεταβάλει στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη µεταβολή. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 3. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει µεταβολές στο Παράρτηµα Γ της άδειάς του, εφόσον µετά από γνώµη της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 10. Εξισορρόπηση Ανώτατης Ζήτησης και Επαρκούς υναµικού Παραγωγής 1. Όταν λόγω µη αναµενόµενης αύξησης της ζήτησης, η πραγµατική ή η αναµενόµενη ανώτατη ζήτηση των πελατών του υπερβαίνει το 8% της ανώτατης ζήτησης που προβλέπεται στον όρο 1 της άδειάς του, ο κάτοχος της άδειας οφείλει αµέσως να ενηµερώσει τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ και να λάβει µέτρα που διασφαλίζουν το επαρκές δυναµικό παραγωγής που προσδιορίζεται στον όρο 7 της άδειάς του είναι τουλάχιστον ίσο µε την ανώτατη ζήτηση των πελατών του. Τα µέτρα αυτά, τα οποία πρέπει να γνωστοποιήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ, µπορούν να είναι: (γ) Μέτρα που αποσκοπούν στην αναγκαία αύξηση του κατά τον όρο 7 της άδειάς του επαρκούς δυναµικού παραγωγής, της κατά τον όρο 8 εφεδρείας και εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση του κατά τον όρο 9 αναγκαίου δυναµικού µεταφοράς και διασύνδεσης. Μέτρα που αποσκοπούν στη µείωση της συνολικής ανώτατης ζήτησης των πελατών του, είτε µέσω διαχείρισης της ζήτησης ή µε µεταφορά πελατών σε άλλους κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε άλλα µέτρα, που θεωρούνται όµως προσωρινής ισχύος, όπως η σύναψη συµβάσεων µε κατόχους άδειας παραγωγής για πρόσθετη ισχύ παραγωγής, ή έκτακτες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προσδιορίσει τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών µέτρων. 23

24 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση των µέτρων που λαµβάνει κατά την παράγραφο 1 του όρου αυτού να υποβάλει αίτηση τροποποίησης της άδειάς του σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 3. Ο κάτοχος της άδειας δεν επιτρέπεται να συνάπτει πρόσθετες συµβάσεις προµήθειας µε πελάτες, εάν λόγω αυτών διαταράσσεται ή ανατρέπεται η ισορροπία µεταξύ του επαρκούς δυναµικού παραγωγής και της ανώτατης ζήτησης των πελατών του. 11. Υποχρέωση σεβασµού Κωδίκων 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισµούς που διέπουν τη δραστηριότητά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση των πελατών του χωρίς καµία διάκριση και να τηρεί τον Κώδικα Προµήθειας σε Πελάτες. 3. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο κάτοχος της άδειας τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά του. 12. Συµβάσεις µε το ιαχειριστή του Συστήµατος 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει µε το ιαχειριστή του Συστήµατος ( ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις συµβάσεις που απαιτούνται για τη χρήση του Συστήµατος και των διασυνδέσεων. 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών. 13. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδίως σχετικά µε κάθε οικονοµική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισµό και να µην προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. 14. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να: (γ) τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του Νόµου, τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 15. Πρόσθετες Υποχρεώσεις 1. [... Ειδικές υποχρεώσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 3 περ. α του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, που επιβάλλονται κατά την χορήγηση της παρούσας άδειας... ] 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παρ. 3 του νόµου 2773/1999 όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 24

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή)

Μέρος 1 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) Μέρος 1 Έντυπο Αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υποβάλλεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή) Μέρος 2-1Α 1. Πλήρες όνομα του (των) αιτούντος (ων), ή σε περίπτωση νομικού προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας 1 Κατηγορία άδειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 2 Πλήρες όνομα του αιτούντος ή, σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax :

9 ο χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : (2310) , Fax : Περίληψη Νόµου 3468/2006 για θέµατα Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Σύµφωνα µε τον Νόµο 3468/2006 οι διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτώνται από τα επίπεδα εγκατεστηµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008 Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 907/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 907/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την αντικατάσταση του όρου «βραχονησίδες» στον ορθό όρο «νήσους». (Ολοµέλεια ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Ν. Σπυρόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/29.09.2009 Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα