Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοποιηµένος ισολογισµός 4 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος 5 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσεως.. 6 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Εταιρίας της Ενδιάµεση κατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρίας... 8 Ενδιάµεσος ισολογισµός Εταιρίας... 9 Ενδιάµεση κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος Εταιρίας.. 10 Ενδιάµεση κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσεως Εταιρίας Ενδιάµεση κατάσταση ταµειακών ροών Εταιρίας.. 12 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 2 Βάση παρουσίασης 13 Αποτελέσµατα 3 Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη ανά µετοχή 15 Ενεργητικό 5 Ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα) 16 6 Άυλα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση.. 18 Καθαρή θέση 10 Μέρισµα χρήσεως Τακτικό αποθεµατικό. 19 Πρόσθετες πληροφορίες 12 Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητος Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων

3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ Από 1 Ιανουαρίου έως Σηµείωση Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα Σύνολο εσόδων Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ( ) ( ) Αµοιβές τρίτων ( ) ( ) Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα ( ) ( ) Αποσβέσεις 5,6,7 ( ) ( ) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (2.735) (702) Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος Φόρος εισοδήµατος 3 ( ) ( ) Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε : Μετόχους µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας - - Καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά και προσαρµοσµένα (σε ) 4 0,07 0,06 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 3

4 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα) Άυλα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταµείο και διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο καθαρής θέσεως που αναλογεί στους µετόχους της εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας - - Σύνολο καθαρής θέσεως ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 4

5 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ποσά σε Ευρώ Από 1 Ιανουαρίου έως Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απ ευθείας στην Καθαρή Θέση Μεταβολή του αποθεµατικού των διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων λόγω αποτίµησης - ( ) Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου λόγω πωλήσεων αποθεµατικού διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού ( ) Σύνολο αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην Καθαρή Θέση µετά από τον φόρο εισοδήµατος ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου που αναλογεί σε: Μετόχους µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας - - Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 5

6 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Ποσά σε Ευρώ ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σηµείωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΝΈΟ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο Μεταβολές στη καθαρή θέση περιόδου Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση ( ) ( ) Συνολικό αποτελέσµα περιόδου ( ) ιανεµηθέντα µερίσµατα Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού (5.542) Υπόλοιπο Μεταβολές στη καθαρή θέση περιόδου Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση Συνολικό αποτελέσµα περιόδου ιανεµηθέντα µερίσµατα ( ) ( ) Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού ( ) Υπόλοιπο Μεταβολές στη καθαρή θέση περιόδου Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση Συνολικό αποτελέσµα περιόδου Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού ( ) Υπόλοιπο Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 6

7 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε Ευρώ Από 1 Ιανουαρίου έως Σηµείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για : Αποσβέσεις 5,6, Αποτέλεσµα επενδυτικής δραστηριότητας (6.462) Χρεωστικοί τόκοι Λοιπά έξοδα Μεταβολή στοιχείων ισολογισµού που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους ( ) Καταβεβληµένοι φόροι ( ) ( ) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) / πώληση αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση Καταθέσεις προθεσµίας ( ) Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5,6,7 ( ) ( ) Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα - (93) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - (93) Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (32.661) Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 7

8 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ποσά σε Ευρώ Από 1 Ιανουαρίου έως Σηµείωση Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα Σύνολο εσόδων Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ( ) ( ) Αµοιβές τρίτων ( ) ( ) Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα ( ) ( ) Αποσβέσεις 5,6,7 ( ) ( ) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - - Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος Φόρος εισοδήµατος 3 ( ) ( ) Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος Καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά και προσαρµοσµένα (σε ) 4 0,06 0,05 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 8

9 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα) Άυλα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταµείο και διαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο καθαρής θέσεως ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 9

10 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ποσά σε Ευρώ Από 1 Ιανουαρίου έως Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απ ευθείας στην Καθαρή Θέση Μεταβολή του αποθεµατικού των διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων λόγω αποτίµησης - ( ) Μεταφορά στα αποτελέσµατα περιόδου λόγω πωλήσεων διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων Σύνολο αποτελεσµάτων που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην Καθαρή Θέση µετά από τον φόρο εισοδήµατος - ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 10

11 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ποσά σε Ευρώ ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Σηµείωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο Μεταβολές στη καθαρή θέση περιόδου Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση ( ) ( ) Συνολικό αποτελέσµα περιόδου ( ) Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού Υπόλοιπο Μεταβολές στη καθαρή θέση περιόδου Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση Συνολικό αποτελέσµα περιόδου ιανεµηθέντα µερίσµατα ( ) ( ) Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού ( ) Υπόλοιπο Μεταβολές στη καθαρή θέση περιόδου Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Συνολικό αποτελέσµα περιόδου Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού ( ) Υπόλοιπο Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 11

12 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ποσά σε Ευρώ Από 1 Ιανουαρίου έως Σηµείωση Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για : Αποσβέσεις 5,6, Αποτελέσµα επενδυτικής δραστηριότητας - (6.980) Χρεωστικοί τόκοι Λοιπά έξοδα Μεταβολή στοιχείων ισολογισµού που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (22.635) (90.029) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους ( ) Καταβεβληµένοι φόροι ( ) ( ) Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) / πώληση αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση Καταθέσεις προθεσµίας ( ) Αγορά,επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 8 ( ) - Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5,6,7 (1.617) (45.851) Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα - (93) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - (93) Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (η «Εταιρία» ) συστάθηκε το έτος 1942 µε την επωνυµία «Ανώνυµος Εταιρία Ιδιοκτησιών Φροντίδος Κτηµάτων και Οικονοµικών Συµφερόντων (ΙΦΚΟΣ)» και µετονοµάσθηκε το 1982 σε «ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυµος Εταιρία Κτηµατικών Οικοδοµικών Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων». Το 1998 προστέθηκε η λέξη ALPHA στην επωνυµία της Εταιρίας. Έχει έδρα τον ήµο της Αθήνας και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Πανεπιστηµίου 43. Την απασχολούσε 64 άτοµα εκ των οποίων 44 είναι αποσπασµένοι από την ALPHA BANK. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί µέχρι την 3 η Ιουλίου Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους και η παροχή συµβουλών επί συναφών θεµάτων. β) Η ανάληψη οικοδοµικών εργασιών, η ανέγερση και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηµατικών και µεσιτικών εργασιών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ ευθείας είτε µέσω τρίτων. γ) Η οργάνωση και εκµετάλλευση εµπορικών, βιοµηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση µελετών πάσης φύσεως η παροχή εν γένει συµβουλών επί των ως άνω αντικειµένων και η διενέργεια εκτιµήσεων για λογαριασµό τρίτων επί συναφών θεµάτων. δ) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, η συµµετοχή της σε Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας ή επιχειρήσεως. Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK, η οποία στις 31 Μαρτίου 2011 συµµετείχε στο µετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 91,62% µέσω της εταιρίας ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED στην οποία η ALPHA BANK συµµετέχει κατά ποσοστό 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου της Τραπέζης µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 11 Μαίου ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2. Βάση παρουσίασης Η Εταιρία κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 13

14 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους: - Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου - Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την , αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και οι ιερµηνείες, οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από : Τροποποιήσεις του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 1: «Περιορισµένη εξαίρεση για την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων του ΠΧΠ 7 για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά ΠΧΠ» (Κανονισµός 574/ ) Τροποποίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24: «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Κανονισµός 632/ ) Τροποποίηση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32: «Ταξινόµηση των δικαιωµάτων έκδοσης» (Κανονισµός 1293/ ) Βελτιώσεις ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισµός 149/ ) Τροποποίηση της ιερµηνείας 14: «Προκαταβολές ελάχιστων εργοδοτικών εισφορών» (Κανονισµός 633/ ) ιερµηνεία 19: «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε έκδοση µετοχών» (Κανονισµός 662/ ) Η εφαρµογή των ανωτέρω δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 14

15 Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την , προτύπων και διερµηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρµογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από , ενδέχεται να επηρεάσει αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. Φόρος εισοδήµατος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως 31/03/11 31/03/10 31/03/11 31/03/10 Τρέχων φόρος Αναβαλλόµενος φόρος _ _ _ _ Σύνολο Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3943/ ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τα κέρδη της χρήσεως 2011 διαµορφώνεται σε 20%. Για την προηγούµενη χρήση 2010 η Εταιρία εφάρµοσε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3842/2010 σύµφωνα µε τις οποίες τα νοµικά πρόσωπα των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται έναντι της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου χωρίς την ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των εργαζοµένων ο συντελεστής φορολογίας κερδών µειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 21%. Ο φορολογικός συντελεστής στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος είναι στην Ρουµανία 16%, στην Σερβία 10%, στην Βουλγαρία 10% και στα Σκόπια 0% αν δεν διανεµηθούν τα κέρδη και 10% αν διανεµηθούν τα κέρδη. Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουµένου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005.Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Η θυγατρική εταιρία ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L. SKOPJE έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D. δεν έχει ελεγχθεί από την χρήση Η θυγατρική εταιρία ALPHA ASTIKA AKINITA ROMANIA SRL έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση Η θυγατρική εταιρία CHARDASH TRADING E.O.O.D. δεν έχει ελεγχθεί από τη χρήση Καθαρά κέρδη ανά µετοχή Βασικά κέρδη ανά µετοχή : Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό των µετοχών που υφίσταντο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς : 15

16 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως 31/03/11 31/03/10 31/03/11 31/03/10 Καθαρά κέρδη Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών (τεµάχια) Κέρδη ανά µετοχή Ευρώ 0,07 0,06 0,06 0,05 Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή : Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των υφιστάµενων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές. Οι Εταιρίες του Οµίλου δεν διαθέτουν µετοχές αυτής της κατηγορίας, κατά συνέπεια τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή συµπίπτουν µε τα βασικά. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5. Ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οικόπεδα Λοιπός Οικόπεδα Λοιπός και κτήρια εξοπλισµός Σύνολο και κτήρια εξοπλισµός Σύνολο Αξία κτήσεως 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Καταστροφές Μαρτίου Απριλίου Προσθήκες Καταστροφές - (27.124) (27.124) - (27.124) (27.124) 31 εκεµβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες Μαρτίου Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου _ _ Μαρτίου Απριλίου Αποσβέσεις περιόδου Αποσβέσεις καταστραφέντων - (27.021) (27.021) - (27.021) (27.021) 31 εκεµβρίου Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου _ _ Μαρτίου Αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου εκεµβρίου Μαρτίου

17 6. Άυλα πάγια ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Έξοδα λογισµικού Έξοδα λογισµικού (software) (software) Αξία κτήσεως 1 Ιανουαρίου Προσθήκες _ _ Μαρτίου Απριλίου Προσθήκες _ _ εκεµβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες Μαρτίου Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου _ _ Μαρτίου Απριλίου Αποσβέσεις περιόδου _ _ εκεµβρίου Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου _ _ Μαρτίου Αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου εκεµβρίου Μαρτίου Επενδύσεις σε ακίνητα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οικόπεδα Οικόπεδα και κτήρια και κτήρια Αξία κτήσεως 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Συναλλαγµατικές διαφορές _( ) - 31 Μαρτίου Απριλίου Προσθήκες Συναλλαγµατικές διαφορές ( ) - Εκποιήσεις εκεµβρίου Ιανουαρίου Προσθήκες Συναλλαγµατικές διαφορές Μαρτίου

18 Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου Συναλλαγµατικές διαφορές (5.423) - 31 Μαρτίου Απριλίου Αποσβέσεις περιόδου Συναλλαγµατικές διαφορές (8.982) - 31 εκεµβρίου Ιανουαρίου Αποσβέσεις περιόδου Συναλλαγµατικές διαφορές Μαρτίου Αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου εκεµβρίου Μαρτίου Η πλειονότητα των ανωτέρω παγίων είναι µισθωµένα, µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις. Η διάρκεια των µισθώσεων είναι δωδεκαετής και η αναπροσαρµογή του µισθώµατος γίνεται κατ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Για την τρέχουσα περίοδο τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ για την Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ για τον Όµιλο. Για την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2010 τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ για την Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ για τον Όµιλο. 8. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Η Εταιρία προέβη σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING EOOD κατά ποσό Ευρώ την 26 η Ιανουαρίου 2011 και κατά ποσό Ευρώ την 14 η Μαρτίου Την 31 η Μαρτίου 2011 η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στις κάτωθι εταιρίες οι οποίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως: α) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD µε έδρα το Βελιγράδι και το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ β) Στην εταιρία ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L. SKOPJE µε έδρα τα Σκόπια και το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ γ) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D. µε έδρα τη Σόφια και το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δ) Στην εταιρία CHARDASH TRADING E.O.O.D µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας και το κόστος εξαγοράς πλέον των αυξήσεων του κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ε) Στην εταιρία ALPHA ASTIKA AKINITA ROMANIA S.R.L. µε έδρα το Βουκουρέστι και το κόστος εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των Ευρώ Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση Όσα αναφέρονται στην συγκεκριµένη σηµείωση ισχύουν για τον Όµιλο και την Εταιρία. 18

19 31/03/2011 Αξία Εύλογη Αποθε- Κτήσεως Αξία µατικό Μετοχές PROPINDEX A.E /12/2010 Αξία Εύλογη Αποθε Κτήσεως Αξία µατικό Μετοχές PROPINDEX A.E Η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 18,42% στο µετοχικό κεφάλαιο της PROPINDEX Ανώνυµη Εταιρία εικτών Ακινήτων. Η συµµετοχή αφορά την κατοχή µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2 εκάστης. Τα ανωτέρω αξιόγραφα δεν είναι ενεχυριασµένα. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 10. Μέρισµα χρήσεως Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις αποφάσισε την µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση Τακτικό Αποθεµατικό Για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού αφαιρείται τουλάχιστον το 5% των Καθαρών Κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φτάσει σε ποσό τουλάχιστον ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Η Εταιρία ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK είναι θυγατρική της ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED στην οποία η ALPHA BANK συµµετέχει κατά 100% και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της προς την ALPHA BANK και τις λοιπές εταιρίες του οµίλου. Οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρίες αυτές δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθως εφαρµοζόµενους όρους προς µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη στις και αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα : 19

20 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 31/03/11 31/12/10 31/03/11 31/12/10 Απαιτήσεις από : ALPHA BANK ALPHA LEASING ALPHA ADVISORY ROMANIA CHARDASH TRADING E.O.O.D ALPHA BANK AD SKOPJE ALPHA BANK SRBIJA AD ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK ROMANIA SA Σύνολο Υποχρεώσεις προς: ALPHA BANK ALPHA ADVISORY ROMANIA - - _ Σύνολο Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά το διάστηµα του πρώτου τριµήνου 2011 και του αντίστοιχου διαστήµατος του 2010 αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως 31/03/11 31/03/10 31/03/11 31/03/10 Έσοδα ALPHA BANK ALPHA CREDIT GROUP ALPHA BANK SRBIJA AD ALPHA BANK AD SKOPJE ALPHA LEASING AE APE FIXED ASSETS AE ALPHA BANK CYPRUS LTD ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ Σύνολο Έξοδα ALPHA BANK ALPHA BANK SRBIJA ALPHA BANK ROMANIA Σύνολο Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις α) Νοµικά θέµατα Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις, οι οποίες αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας και του Οµίλου. 20

21 β) Φορολογικά Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία και τις θυγατρικές της εταιρίες αναφέρονται στη σηµείωση 3. γ) Μισθώσεις Όλα τα ακίνητα της Εταιρίας που εκµισθώνονται είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας. Οι θυγατρικές εταιρίες ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD, ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L. SKOPJE και ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D εκµισθώνουν ακίνητα στη Σερβία στη FYROM και στη Βουλγαρία αντίστοιχα. Η Εταιρία εκµισθώνει ακίνητα µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις και η αναπροσαρµογή των µισθωµάτων γίνεται κατ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή των δεικτών τιµών καταναλωτή. Το σύνολο των ελαχίστων µελλοντικών µισθωµάτων που αναµένεται να εισπραχθούν αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για το επόµενο έτος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για το διάστηµα µεταξύ ενός και πέντε ετών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Πέρα των πέντε ετών και µέχρι την λήξη των µισθωτικών συµβάσεων Επίσης η Εταιρία για τις ανάγκες λειτουργίας της µισθώνει ακίνητα. Το σύνολο των ελαχίστων µισθωµάτων που πρόκειται να καταβάλει αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για το επόµενο έτος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Για το διάστηµα µεταξύ ενός και πέντε ετών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Πέρα των πέντε ετών και µέχρι την λήξη των µισθωτικών συµβάσεων

22 14.Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητος Η πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύεται ως ακολούθως: ΟΜΙΛΟΣ 31/03/11 Παροχή Εκµετάλλευση Μη υπηρεσιών ακινήτων κατανεµόµενα Σύνολο στοιχεία Έσοδα Αποτελέσµατα τοµέα ( ) Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα Φόρος εισοδήµατος ( ) Καθαρά κέρδη Ενεργητικό ( ) Παθητικό ( ) Κεφαλαιακές δαπάνες ( ) /03/10 Παροχή Εκµετάλλευση Μη υπηρεσιών ακινήτων κατανεµόµενα Σύνολο στοιχεία Έσοδα Αποτελέσµατα τοµέα (54.199) ( ) Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα Φόρος εισοδήµατος ( ) Καθαρά κέρδη Ενεργητικό ( ) Παθητικό ( ) Κεφαλαιακές δαπάνες ( )

23 ΕΤΑΙΡΙΑ 31/03/11 Παροχή Εκµετάλλευση Μη υπηρεσιών ακινήτων κατανεµόµενα Σύνολο στοιχεία Έσοδα Αποτελέσµατα τοµέα ( ) Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα Φόρος εισοδήµατος ( ) Καθαρά κέρδη Ενεργητικό ( ) Παθητικό ( ) Κεφαλαιακές δαπάνες ( ) /03/10 Παροχή Εκµετάλλευση Μη υπηρεσιών ακινήτων κατανεµόµενα Σύνολο στοιχεία Έσοδα Αποτελέσµατα τοµέα (54.199) ( ) Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα Φόρος εισοδήµατος ( ) Καθαρά κέρδη Ενεργητικό ( ) Παθητικό ( ) Κεφαλαιακές δαπάνες ( ) Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010 Ορισµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου από 01 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 αναµορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου Α τριµήνου Κατάσταση ταµειακών ροών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ηµοσιευµένα Αναµόρφωση Αναµορφωθέντα Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα - (32.661) (32.661) (Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων ( ) ( ) 23

24 16. Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων εν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ης Μαρτίου 2011 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρία για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.). Αθήναι,11 Μαίου 2011 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Π. ΖΑΠΑΝΤΗΣ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοπ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος ενοπ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2015 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2014 Σ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ, 27 ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.09 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεσος ενοποιη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου της Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεσος ενοποιη ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2015 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) ΑΘΗΝΑΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.13 ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/07) ΑΘΗΝΑΙ,29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Δηλώσεις μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/07)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/07) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/07) ΑΘΗΝΑΙ, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Δηλώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3 Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/07) ΑΘΗΝΑΙ,26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Δηλώσεις μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA

ALPHA ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2015 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/07) ΑΘΗΝΑΙ,28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ηλώσεις µελών

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ιαδικτύου Εταιρίας: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό µέλος) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ

ιεύθυνση ιαδικτύου Εταιρίας: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό µέλος) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 (δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA

ALPHA ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2016 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/07) ΑΘΗΝΑΙ, 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ηλώσεις µελών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Κατάστασεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση

Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Σηµείωση ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 περιόδου 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΛΠ - 34) Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα