ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (πιλοτική συγκριτική μελέτη)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (πιλοτική συγκριτική μελέτη)"

Transcript

1 ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (πιλοτική συγκριτική μελ) Θεοφανίδης Δ. 1, Καπάδοχος Θ. 2, Καμπισιούλη Ε 3., Καδδά Ο. 4, Φουντούκη Α 5 1. Νοσηλευτής, ΤΕ, MSc ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2. Νοσηλευτής, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ω.Κ.Κ. 3. Νοσηλεύτρια, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» 4. Νοσηλεύτρια, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΩΚΚ 5.Νοσηλεύτρια,ΤΕ, MSc Νευροχειρουργική κλινική, ΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισαγωγή: Οι απόψεις των ηλικιωμένων ασθενών και η αλληλεπίδρασής τους με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι όλο και περισσότερο σημαντικές καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αυξάνεται. Σκοπός: Οι στόχοι της παρούσης εργασίας ήταν η παρατήρηση και η καταγραφή ορισμένων αλλαγών που συμβαίνουν στον ψυχισμό του ηλικιωμένου ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του καθώς και η σύγκριση των παραμέτρων αυτών μεταξύ Ελλήνων και Βρετανών ασθενών. Υλικό Μέθοδος: Το δείγμα της πιλοτικής αυτής μελς αποτελείται από 145 ηλικιωμένους ασθενείς από νοσοκομεία της Ελλάδας και της Μ. Βρετανίας. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε προσωπική ημιδομημένη συνέντευξη. Αποτελέσματα: Η ανάλυση των συνεντεύξεων ανέδειξε τις εξής ψυχολογικές παραμέτρους: Προοπτική, Αποδοχή νόσου, Φόβος θανάτου, Μοναξιά, Αίσθημα εγκατάλειψης, και Τάσεις αυτοκτονίας. Η χώρα προέλευσης έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις παραμέτρους «Μοναξιά» και «Φόβος θανάτου». Οι Βρετανοί ασθενείς βιώνουν πολύ έντονα την μοναξιά ενώ ο φόβος θανάτου κυριαρχεί στους Έλληνες. Συμπεράσματα: Οι Βρετανοί μερικές φορές δεν φοβούνται τόσο το θάνατο όσο τη ζωή η οποία θα είναι εξαρτημένη από τους άλλους και τις παθολογικές εκείνες καταστάσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε αμηχανία απέναντι στον εαυτό του και στον κοινωνικό περίγυρο, γι αυτό και ορισμένοι από αυτούς τους ασθενείς, εναλλακτικά ως προς την αυτοκτονία, μπορεί να εκφράσουν την επιθυμία να συζητούν και το ενδεχόμενο της ευθανασίας η οποία όμως παραμένει ένα πολύπλοκο θέμα με ποικίλα δεοντολογικά, νομικά, θρησκευτικά και ηθικά προβλήματα. Λέξεις κλειδιά: Ηλικιωμένος ασθενής, Ψυχολογικές μεταβολές, Ιδρυματοποίηση, Ποιοτική μεθοδολογία Υπεύθυνος αλληλογραφίας Θεοφανίδης Δημήτριος Ιεροσολύμων 21 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: κινητό: CHANGES IN PSYCHOLOGICAL STATE OF ELDER PATIENTS DURING THEIR HOSPITALISATION Theofanidis D. 1, Kapadohos Th. 2, Kampisiouli E. 3, Kada O. 4, Fountouki A R.N., MSc, TAP-OTE, Thessaloniki 2. R.N. Postgratuate university student, MSc, Onassis Cardiac Surgery Center 3. R.N. Postgratuate university student, MSc, Evaggelismos Hospital 4. R.N. Postgratuate university student, MSc, Onassis Cardiac Surgery Center 5. R.N., MSc, Neurosurgical clinic, AHEPA Hospital, Thessaloniki ABSTRACT: Elderly patients views and their interaction with health care systems are very important as the subpopulation of older people in the European Community is increasing. Αim The objectives of this project were the observation and recording of certain changes that occur in psychological state of elder patients during their hospitalisation and a comparison between Greek and British patients. Material And Methods The sample of this pilot study consisted of 145 elder patients in Greece and British hospitals. Data was collected through a semi structured interview. Results The analysis of interviews revealed the following psychological parameters: Prospect, Acceptance of illness, Fear of death, Loneliness, Feeling of abandonment, and Suicide tendencies. The country of origin has the bigger effect in the parameters "Loneliness" and "Fear of death". The British patients experience extreme loneliness while fear of death is predominant among the Greek sample. Conclusions British patients seem not to fear so much death itself but rather life which is dependent to others and the pathological situations that will bring embarrassment against himself and others. Therefore, some of these patients have a tendency to discuss euthanasia rather express suicidal ideas, which however remains a complicated subject with various ethical, legal, religious and moral issues involved. Key words: Elderly patient, Psychological reactions, Hospitalization, Quality research 1

2 Corresponding author: Theofanidis Dimitrios 21 Ierosolimon str. Kalamaria, Thessaloniki Greece Tel.: Mobile: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στο νοσοκομείο αποτελεί ένα στρεσσογόνο γεγονός για τους ασθενείς κάθε ηλικίας και κυρίως για τους ηλικιωμένους. Η περιορισμένη προσαρμοστική ικανότητα που παρατηρείται κατά το γήρας τόσο σε ψυχικό όσο και σε οργανικό επίπεδο συνεπάγεται την εμφάνιση βιοψυχοκοινωνικών διαταραχών που στιγματίζουν ιδιαίτερα αρνητικά την παραμονή σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η μελαγχολία που παρουσιάζουν συχνά οι ηλικιωμένοι ασθενείς δημιουργεί ένα κύκλο ανατροφοδότησης που επιτείνει την ψυχοσωματική κατάπτωση. Οι γρήγοροι ρυθμοί του νοσηλευτικού τμήματος, η μεταβολή του ωραρίου των συνηθειών, οι άγνωστοι νοσηλευτές και ιατροί καθώς και η συμβίωση με άλλους ασθενείς απαιτούν ψυχικά αποθέματα που ενδεχομένως να μην επαρκούν στην περίπτωση του ηλικιωμένου. Σαν αποτέλεσμα της υπερπροσπάθειας του ηλικιωμένου να επιστρατεύσει μηχανισμούς άμυνας και διαχείρισης των παραπάνω είναι η εμφάνιση ψυχικών μεταβολών που ορισμένες φορές είναι ικανές να επιτείνουν και την οργανική συμπτωματολογία. 1,2 Ο αριθμός των ηλικιωμένων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο (Πίνακας 1, Πίνακας 2 και Πίνακας 3). Σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001) για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της μέριμνας για τους ηλικιωμένους, οι επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης στα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών της Ενωμένης Ευρώπης θα επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις στα εθνικά συστήματα υγείας μια και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι οι κύριοι κάτοχοι των νοσοκομειακών κλινών, καθώς και οι πολυπληθέστεροι χρήστες και καταναλωτές των κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας ενώ δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας. Οι πιο σημαντικές προκλήσεις που εγείρουν οι δημογραφικές αλλαγές αφορούν στην εξασφάλιση ικανού και σωστά εκπαιδευμένου προσωπικού, στην προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υ- γείας με ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 3,4,5 Πίνακας 1: Αριθμός ηλικιωμένων επί του συνόλου του πληθυσμού Ελλάδα Ενωμένη Ευρώπη > 65 ετών 24% 41% 16,1% 22% > 80 ετών 15% 29% 3,6% 10% Πίνακας 2: Διαχρονικό ποσοστό ηλικιωμένων επί του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού > άνδρες γυναίκες σύνολο άνδρες γυναίκες σύνολο ,94% 3,88% 6,82% 0,56% 0,93% 1,49% ,06% 4,99% 9,05% 0,79% 1,20% 1,99% ,93% 5,91% 10,84% 0,91% 1,37% 2,28% ,82% 5,93% 10,75% 1,28% 1,83% 3,11% ,10% 7,26% 13,36% 1,26% 1,83% 3,09% ,89% 8,21% 14,9% 1,53% 2,07% 3,06% 2

3 Πίνακας 3: Διαχρονικό ποσοστό ηλικιωμένων επί του συνόλου του πληθυσμού της Ε.Ε. Ευρώπη (25 κράτη) Ευρώπη (15 κράτη) > > > > 11,1% 3,5% 11,2% 3,6% 11,4% 11,4% 11,7% 3,6% 11,5% 3,8% 11,6% 3,9% 11,8% 11,8% 12,0% 3,8% Οι νοσηλευτές είναι οι περισσότεροι σε αριθμό που έχουν την ευθύνη της φροντίδας των ηλικιωμένων στα νοσοκομεία, για αυτό και πρέπει να έχουν ε- παρκείς γνώσεις για τα αίτια των προβλημάτων υ- γείας και των ιδιαίτερων αναγκών φροντίδας των ασθενών αυτών. 6,7 Κατά κανόνα κάθε νοσηλευτής σε κάποια φάση της επαγγελματικής καριέρας του θα συμμετάσχει στη φροντίδα αυτής της ηλικιακής ομάδας, για αυτό και οι αναπτυξιακές αλλαγές που είναι συνδεδεμένες με το φυσιολογικό γήρας πρέπει να κατανοηθούν πολύ καλά από εκείνους που παρέχουν φροντίδα υγείας στους ηλικιωμένους. 8 Εάν οι νοσηλευτές είναι σωστά εκπαιδευμένοι ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες των ασθενών τους τότε η νοσηλεία των ηλικιωμένων θα είναι σίγουρα ποιοτική. 9,10 Εξάλλου έχει αποδειχθεί πως η στάση των νοσηλευτών έχει εμφανή επίδραση στην ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται και επηρεάζει σημαντικά τα στάνταρτς της νοσηλείας. 11,12,13 Παρά την επαρκή εκπαίδευση, τη φροντίδα και το εξαιρετικό κλινικό τους έργο οι νοσηλευτές δεν έ- χουν «ανοσία» σε λανθασμένες συμπεριφορές. 14,15 Μια από τις παγίδες στο έργο του νοσηλευτή είναι να περιορίσει τις υπηρεσίες του στην εξυπηρση των βασικών σωματικών αναγκών των ηλικιωμένων παραμελώντας τη συναισθηματική τους στήριξη. Αυτή η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά είναι μέρος του ηλικιακού ρατσισμού, δηλαδή του συστηματικού και στερεοτυπικού διαχωρισμού των ανθρώπων βάση της προχωρημένης ηλικίας τους. 16 Στο πλαίσιο αυτού του ιδιότυπου ρατσισμού, οι ηλικιωμένοι θεωρούνται ως «γερασμένοι στη σκέψη», «ανοϊκοί», «αρτηριοσκληρωτικοί στις ιδέες» και «παλιομοδίτες στις συμπεριφορές τους». Ο ηλικιακός ρατσισμός απαξιώνει τον ηλικιωμένο, στερώντας του το δικαίωμα σε ποιοτική ζωή, επαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν καταθέσει σε αντίστοιχες έρευνες ότι ως ασθενείς βίωσαν ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο «οριακά ανεπιθύμητοι», «περιθωριοποιημένοι» και «θύματα άνισης μεταχείρισης» σε σχέση με νεώτερες ηλικιακές ομάδες ασθενών. 17 Σε πολλές περιπτώσεις το προσωπικό φάνηκε να είναι ανυπόμονο με αυτούς τους ασθενείς δεδομένου ότι η συμπεριφορά τους μπορεί να προσληφθεί ως «δύσκολη» και η φροντίδα τους έναν «βαρύ έργο». 18 Επομένως, η έρευνα σε αυτό το χώρο είναι σημαντική διότι η οργάνωση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με ρεαλιστικούς όρους, πρέπει να λαμβάνει υπόψη πως οι ηλικιωμένοι ασθενείς σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες, νοσούν συχνότερα, παραμένουν στο νοσοκομείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχουν συχνότερες πτώσεις, αποπροσανατολίζονται πιο συχνά και έχουν αναλογικά μεγαλύτερο μερίδιο χρήσης των υ- πηρεσιών υγείας. 19,20,21 Σκοπός Ο σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η παρατήρηση και η καταγραφή ορισμένων αλλαγών που συμβαίνουν στον ψυχισμό του ηλικιωμένου ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, καθώς και η σύγκριση μεταξύ Ελλήνων και Βρετανών ηλικιωμένων ασθενών. Υλικό και Μέθοδος Το δείγμα της παρούσης έρευνας αποτέλεσαν 145 άτομα που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η πρώτη ο- μάδα αποτελεί το τυχαίο δείγμα 67 ασθενείς (34 άνδρες, 33 γυναίκες) από παθολογικές κλινικές δυο γενικών νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ομάδα 78 ασθενείς (38 άνδρες, 40 γυναίκες) προέρχεται από γηριατρικές κλινικές δυο γενικών νοσοκομείων του Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του δείγματος, η διάμεσος για το δείγμα της Ελλάδος ήταν 74 ενώ για το Βρετανικό δείγμα ήταν 82. Το ηλικιακό εύρος ήταν για την Ελλάδα, και για την Μ. Βρετανία. Το 45% του Ελληνικού δείγματος ήταν άνδρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Βρετανών ήταν 48%. Η ηλικιακή διαφορά στα δείγματα εξηγείται από το γεγονός ότι το Ελληνικό δείγμα προήλθε από παθολογικές κλινικές, ενώ το Βρετανικό από γηριατρικές κλινικές. Αυτό φαίνεται και από τα ποσοστά των ατόμων όπως χωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές υποομάδες: 65-74, 75-84, 85 και άνω. Η υποομάδα είναι αναλογικά περίπου ισομεγέθης για τα δύο 3

4 δείγματα ενώ οι και 85+, είναι αντιστρόφως ανάλογες (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Ηλικιακή κατανομή Ηλικία Ελλάδα Μ. Βρετανία ετών 30 (45%) 36 (46%) ετών 23 (35%) 17 (22%) 85 και άνω 14 (20%) 25 (32%) Σύνολο Τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, όνομα, διεύθυνση) συλλέχθηκαν απευθείας από τις κάρτες νοσηλείας έτσι ώστε και να μην κουράζονται άσκοπα οι ασθενείς με περιττές ερωτήσεις αλλά και να μην σπαταλάται πολύτιμος χρόνος της συνέντευξης. Πρακτικοί και ηθικοί περιορισμοί Οι περιορισμοί που τέθηκαν για την επιλογή του δείγματος ήταν οι ακόλουθοι: Οι ασθενείς να είναι: α) άνω των 65 ετών, β) να είχαν λιγότερες από δύο εισαγωγές στην προηγούμενη πενταετία έτσι ώστε να αποφευχθεί το προσθετικό φαινόμενο της νοσοκομειακής εμπειρίας, γ) να είναι ικανοί να δώσουν συνέντευξη, δηλαδή, απουσία γεροντικής άνοιας, νόσο του Pick ή άλλης σωματικής ή ψυχικής ασθένειας που θα εμποδίσει της εξέλιξη της συζήτησης κατά την διάρκεια της συνέντευξης, δ) να μην λαμβάνουν ταυτόχρονα μέρος σε άλλο ε- ρευνητικό πρόγραμμα. Από δεοντολογικής πλευράς θεωρήθηκε σκόπιμο να δοθεί στους ασθενείς πλήρης ενημέρωση για τους σκοπούς της έρευνας και η γραπτή συγκατάθεση τους αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική, ενώ παράλληλα λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. 22,23 Μέθοδος Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της συλλογής στοιχείων μέσω προσωπικής ημιδομημένης συνέντευξης, το κείμενο της οποίας δεν υπερέβη τα 45 λεπτά, όσο και μια πλευρά ενενηντάλεπτης κασέτας. Η συνομιλία καταγράφηκε με προηγούμενη άδεια των ασθενών. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο αναλύθηκε μέσω της Θεματικής Ανάλυσης Περιεχομένου στο Έκδηλο Επίπεδο. 24 Στατιστική ανάλυση Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS V.11, ενώ για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και δείκτες της περιγραφικής στατιστικής και της μη-παραμετρικής επαγωγικής στατιστικής. Οι συγκρίσεις των δύο ομάδων (Ελλάδα, Μ. Βρετανία) πραγματοποιήθηκαν μέσω του στατιστικού ελέγχου x 2, όπου η παρατηρούμενη στάθμη σημαντικότητας του ελέγχου (p value) υπολογίσθηκε με την ακριβή μέθοδο (exact method) του Fisher (Metha και Patel, 1996). 25 Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης συνάφειας V του Cramer για τον καθορισμό της έντασης της συσχέτισης των απαντήσεων σε σχέση με τη χώρα προέλευσης. Ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίσθηκαν οι ομαδοποιημένες απαντήσεις του δείγματος (κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων μέσω της Θεματικής Ανάλυσης Περιεχομένου). Ανεξάρτητη μεταβλητή ορίσθηκε η χώρα προέλευσης (Ελλάδα ή Μ. Βρετανία) των μελών του δείγματος. Αποτελέσματα - Συζήτηση Φράσεις-κλειδιά που προήλθαν από την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν έτσι ώστε να δημιουργηθούν 7 μεγάλες θεματικές κατηγορίες οι οποίες ήταν: α) Προσανατολισμός σε χώρο και χρόνο β) Προοπτική γ) Αποδοχή νόσου δ) Φόβος θανάτου ε) Μοναξιά στ) Αίσθημα εγκατάλειψης ζ) Τάσεις αυτοκτονίας Η αναλυτική παρουσίαση των θεματικών κατηγοριών έχει ως ακολούθως: Προσανατολισμός σε χώρο και χρόνο Η προσπάθεια προσδιορισμού του επιπέδου προσανατολισμού του ασθενή στο χώρο και στο χρόνο είναι ιδιαίτερα δύσκολη μια και η παράμετρος αυτή αποτελεί ένα κοινό σύμπτωμα πολλών οργανικών ψυχοσυνδρόμων όπως η νόσος ALZHEIMER, η νόσος του PICK και η Γεροντική Άνοια. 26 Υπάρχουν διάφορα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια που αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν το βαθμό προσανατολισμού και βοηθούν έτσι στη διάγνωση των προαναφερθέντων ασθενειών όπως τα ακόλουθα: Mini- Mental State Examination Test, ADAS-Cog, 7 Minute Test, Blessed Test. 27,28,29 Η συγκεκριμένη όμως εργασία έχει ως σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή 4

5 όχι μιας πολύ ήπιας μορφής σύγχυσης που έχει περισσότερο σχέση με την μειωμένη ικανότητα του ασθενή να κατανοεί και να ελέγχει χωροχρονικά ένα καινούργιο περιβάλλον όπως αυτό του νοσοκομείου και είναι συχνά φαινόμενο της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης παρά παθολογικό σύμπτωμα εξωγενούς ψυχοσυνδρόμου ή παρενέργεια φαρμακευτικής αγωγής όπως για παράδειγμα η χορήγηση μεγάλων δόσεων υπνωτικών. Έτσι το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο αν οι ασθενείς γνωρίζουν καλά το χώρο στον οποίο βρίσκονται και έχουν ακριβή αίσθηση του χρόνου γεγονός που έχει άμεση σχέση με το κατά πόσο το νοσηλευτικό προσωπικό κατατόπισε και κατατοπίζει τον ηλικιωμένο ασθενή στο καινούργιο του περιβάλλον. Για τις ανάγκες της διερεύνησης αυτής τέθηκαν 5 ερωτήσεις στον ασθενή και η θετική ή αρνητική πλειοψηφία των απαντήσεων έδωσε και το τελικό αποτέλεσμα στην ύπαρξη ή όχι ικανοποιητικού βαθμού προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν οι εξής: Πότε ακριβώς έγινε η εισαγωγή σας στο νοσοκομείο; Ποια είναι η σημερινή ημερομηνία; Τι ώρα είναι; Γνωρίζετε που βρίσκεται η τουαλέτα; Γνωρίζετε που βρίσκεται το γραφείο της προϊσταμένης; Oι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν για την ύπαρξη ή όχι ικανοποιητικού βαθμού προσανατολισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Πίνακας 5: Προσανατολισμός σε χώρο και χρόνο ΧΩΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλάδα 42 (63%) 25 (37%) Μ. Βρετανία 65 (83%) 13 (17%) x 2 =7,945 β.ε.=1 p exact=0.008 V=0,234 Παρατηρούμε σημαντική διαφορά 20% που είναι σαφώς ευνοϊκή για τους ασθενείς της Μ. Βρετανίας. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη πως κατά την εισαγωγή του ασθενή στο Βρετανικό νοσοκομείο γίνεται πλήρης και κατατοπιστική ξενάγηση του σε όλους τους χώρους του τμήματος και σε συνδυασμό με τα ρολόγια και τα ημερολόγια τοίχου με τα οποία είναι εφοδιασμένος κάθε θάλαμος, υποβοηθείται ο ασθενής στο να αντιλαμβάνεται ικανοποιητικά το χρόνο και τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. 30,31 Προοπτική Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη σημασία και το ρόλο των συναισθημάτων που βιώνει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και ειδικότερα με τις εφεδρικές ψυχικές δυνάμεις που κινητοποιεί για να αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση ή να την υποβοηθήσει. 32,33,34,35 Η εξέταση όμως της παραμέτρου αυτής στην συγκεκριμένη εργασία είχε ως σκοπό να εξετάσει μόνο την ύπαρξη ή όχι αισιόδοξων αισθημάτων που βιώνουν οι ασθενείς σχετικά με την διάγνωση και κυρίως τη μελλοντική έ- κβαση της πορείας της νοσηλείας τους. Ρωτήθηκαν ευθέως αν αισθάνονται αισιοδοξία σχετικά με το μελλοντικό αποτέλεσμα της νοσηλείας τους. Οι θετικές απαντήσεις περιελάμβαναν φράσεις όπως Το ξέρω ότι θα γίνω καλά, ή Έχω εμπιστοσύνη στους ότι θα με κάνουν καλά πάλι. Αντίθετα οι αρνητικές απαντήσεις χαρακτηρίστηκαν από την αναφορά στην προχωρημένη ηλικία που για τους ασθενείς αυτούς αποτελούσε αυταπόδειξη της ανεπιτυχούς πορείας της θεραπείας. Χαρακτηριστικά αναφέρω τα λόγια ενός ασθενή «Έγινα 90 χρονών, ότι και να μου κάνουν εμένα δεν γιατρεύομαι». Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Πίνακας 6: Προοπτική ΧΩΡΑ Αισιοδοξία Απαισιοδοξία Ελλάδα 52 (78%) 15 (22%) Μ. Βρετανία 40 (51%) 38 (49%) x 2 = 10,774 p exact = 0,002 V=0,273 Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά της τάξης του 27% που δείχνει ότι οι Έλληνες ασθενείς είναι πιο αισιόδοξοι γεγονός που δεν θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με το χώρο του νοσοκομείου αλλά και με γενικότερες πολιτισμικές επιδράσεις κάθε κοινωνίας. 5

6 Αποδοχή νόσου Η αποδοχή ή άρνηση μιας κατάστασης του νοσηλευόμενου ηλικιωμένου είναι στενά συνδεδεμένη με τον μηχανισμό άμυνας της άρνησης που αναπτύσσει το Εγώ όταν αδυνατεί ή δεν θέλει να αναγνωρίσει και να παραδεχτεί την διαδικασία της ασθένειας η οποία ήδη εξελίσσεται. Συναφής είναι και η περίπτωση όπου ο ασθενής στην προσπάθεια του να πείσει πως δεν νοσεί -ενώ η νόσος ήδη χρήζει αγωγής- υποτιμά ή αποκρύπτει πολλά από τα συμπτώματα της νόσου. 36 Οι ασθενείς του δείγματος ρωτήθηκαν αν πραγματικά πιστεύουν ότι νοσούν και ότι χρειάζονται για αυτό το λόγο να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν θετικές και στις δύο υποομάδες του δείγματος και μάλιστα η συγκεκριμένη ερώτηση προκάλεσε αντιδράσεις που πρόδιδαν ενόχληση, δυσαρέσκεια και κάποια ειρωνεία ενώ οι περισσότερες απαντήσεις περιείχαν κάποιο κατηγορηματικό προσδιορισμό ακριβώς για να τονίσουν την βεβαιότητα τους για την ύπαρξη οργανικής νόσου. Η συνηθέστερη απάντηση ήταν «Μα φυσικά» ή «Και βέβαια είμαι άρρωστος». Όμως υπήρχαν και ασθενείς οι οποίοι δεν δέχθηκαν ότι νοσούν, υποτίμησαν τα οργανικά τους συμπτώματα και αρνήθηκαν ότι χρειάζεται να μείνουν στο νοσοκομείο. Συνήθως όμως στους ασθενείς αυτούς δεν είχε τεθεί διάγνωση, η κατάσταση τους ήταν υπό διερεύνηση και τα οργανικά τους συμπτώματα δεν ήταν τόσο κραυγαλέα, πράγμα που τους μπέρδευε όπως δήλωσε μια 70χρονη ασθενής η οποία παρουσίαζε ανορεξία και απώλεια βάρους. Οι ίδιοι ασθενείς παρουσίαζαν αντικοινωνική συμπεριφορά στο θάλαμο, ελαφρά μελαγχολία, ανυπομονησία, και είχαν μειωμένη όρεξη και ύπνο. Ή- ταν επίσης κατηγορηματικοί στις απαντήσεις τους όπου κυριάρχησε η φράση «Δεν έχω τίποτα» ή απάντησαν και οι ίδιοι με μια ερώτηση λέγοντας «Γιατί με έφεραν εδώ αφού εγώ είμαι μια χαρά;». Οι συνολικές απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7: Αποδοχή νόσου ΧΩΡΑ Αποδοχή Άρνηση Ελλάδα 51 (76%) 16 (24%) Μ. Βρετανία 62 (80%) 16 (20%) x 2 =0,238 β.ε.=1 p exact= 0,690 Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ πως η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών της τάξης του 4% είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις διαφορές των άλλων παραμέτρων και δείχνει πως στο συγκεκριμένο θέμα της αποδοχής ή άρνησης της ασθένειας οι α- σθενείς των δύο υποομάδων αντιδρούν στατιστικά ισοδύναμα. Φόβος θανάτου Η στάση του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο είναι συνάρτηση των θρησκευτικών κοινωνικών και πολιτισμικών επιδράσεων, καθώς και της γενικότερης στάσης του απέναντι στη ζωή αλλά έχει άμεση σχέση και με την σοβαρότητα της νόσου από την οποία πάσχει. Με την εισαγωγή στο νοσοκομείο, οι ιδέες και οι φόβοι σχετικά με τον θάνατο αναμοχλεύονται και σε άλλους ασθενείς μένουν υποσυνείδητοι ενώ σε άλλους βγαίνουν στην επιφάνεια και παίρνουν τη μορφή ανησυχίας, φόβου και αίσθημα απειλής της ζωής. 37 Ο φόβος για τον θάνατο είναι σύμφυτος με τη ζωή, διότι η γονιδιακή θεώρηση της ζωής υποστηρίζει πως από την ώρα της σύλληψης κληροδοτείται στο κύημα όχι μόνο η ζωή, αλλά και το σπέρμα του θανάτου. 38 Η παρούσα εργασία προσπάθησε να εντοπίσει την ύπαρξη φόβου για το θάνατο υπό ιδιαίτερες συνθήκες όπως η προχωρημένη ηλικία και η απειλή για την υγεία, κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η διαδικασία επιλογής του τύπου της ερώτησης, δηλαδή άμεσα ή έμμεσα υπήρξε επίπονη, διότι στην διερεύνηση ενός τόσο σοβαρού θέματος που αποτελεί ταυτόχρονα και ισχυρό ταμπού, υπεισέρχονται δεοντολογικοί περιορισμοί μια και γενικά το θέμα του θανάτου δεν θα πρέπει να θίγεται παρά μόνον όταν ο ίδιος ο ασθενής ζητήσει ανάλογες πληροφορίες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ή αν εκφράσει ανάλογους φόβους. Επίσης υπάρχει και η αντίρρηση που υποστηρίζει πως η αναφορά σε αυτό το θέμα προκαλεί ταραχή στον ασθενή και γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Παρ όλα αυτά και κατόπιν συσκέψεων με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού, αποφασίσθηκε να ρωτηθούν ευθέως οι ασθενείς αν φοβούνται ή αν σκέπτονται τον θάνατο, τοποθετώντας την ερώτηση προς το τέλος της συνέντευξης, όπου είχε ήδη οικοδομηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και μια σχετική οικειότητα, διότι θεωρήθηκε ότι ο θάνατος σαν α- ναπόσπαστο κομμάτι της ζωής δεν θα πρέπει να αποτελεί ταμπού ούτε θέμα προς αποφυγή αλλά γεγονός που θα επέλθει. Φυσικά σαν τελευταίος περιορισμός τέθηκε το ότι δεν ερωτήθηκαν ασθενείς οι οποίοι πιθανώς βρίσκονταν στο τελικό στάδιο κάποιας ανίατης νόσου. Πολλές φορές όμως ο ίδιος ο ασθενής υποδήλωνε με τα λεγόμενα του ένα τέτοιο φόβο, προτού του τεθεί η ερώτηση και χαρακτηριστικά μια 92χρονη κυρία δήλωσε «Σήμερα είναι τα γενέθλια μου, αλλά πολύ 6

7 φοβάμαι ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά αυτή που τα γιορτάζω». Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το φόβο τους θανάτου παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Πίνακας 8 :Φόβος θανάτου ΧΩΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλάδα 53 (79%) 14 (21%) Μ. Βρετανία 29 (37%) 49 (63%) x 2 = 25,783 β.ε.=1 p exact=0,000 V=0,422 Παρατηρούμε διαφορά της τάξης του 42% που είναι μεγάλη και στατιστικά σημαντική αλλά θα πρέπει να εκτιμηθεί επίσης υπό το πρίσμα των διαφορών της Ελληνικής και Βρετανικής ιδιοσυγκρασίας όσον αφορά την εξοικείωση με το συγκεκριμένο θέμα και την έκφραση των σχετικών ανησυχιών και φόβων. 39,40 Μοναξιά Για τη διερεύνηση του θέματος τέθηκαν στους α- σθενείς του δείγματος 2 ερωτήσεις όπως: «Αισθάνεστε μοναξιά;» και «Αισθάνεστε την ανάγκη συχνότερων επισκέψεων;» Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν για το αίσθημα της μοναξιάς παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Πίνακας 9: Μοναξιά ΧΩΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλάδα 22 (33%) 45 (67%) Μ. Βρετανία 55 (71%) 23 (29%) x 2 =20,544 β.ε.=1 p exact= 0,000 V=0,376 Οι ηλικιωμένοι νοιώθουν μοναξιά στη ζωή τους, κατά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο και στο περιβάλλον τους γενικά. Η μοναξιά είναι γενικό φαινόμενο χαρακτηριζόμενο ως αρνητικό και δυσάρεστο. Η μοναξιά υποδηλώνει έλλειψη αναγκαίας ή επιθυμητής ανθρώπινης φιλίας, οδηγεί σε προσωπική ταλαιπωρία και χαρακτηρίζεται από αίσθημα εγκατάλειψης και δυσαρέσκειας. Η μοναξιά ορισμένες φορές συμβάλλει στην ανάπτυξη άγχους, και άλλοτε προδιαθέτει σε κατάθλιψη. Έρευνες δείχνουν ότι το 34% των ηλικιωμένων στον Καναδά, αντιμετωπίζει τη μοναξιά ως το χειρότερο πρόβλημα κατά τη νοσηλεία τους. Αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική το 24% των ηλικιωμένων γυναικών και το 12% των ηλικιωμένων ανδρών αναφέρουν την μοναξιά ως κυρίαρχο πρόβλημα της κοινωνικής ζωής τους. 41,42,43 Αλλά και οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας για να αντιμετωπίσουν την μοναξιά. Έχουν ανάγκη για να τους πάρουν ένα τηλέφωνο, έχουν ανάγκη της οικογενειακής και κοινωνικής συμπαράστασης, υποστήριξης, ενθάρρυνσης, ενίσχυσης, αγάπης και προστασίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι δεν έχουν με ποιόν να μιλήσουν και δεν έχουν ευκαιρίες για επικοινωνία και αυτοέκφραση. Δυστυχώς, έχει καταγραφεί πως οι οικογένειες, αλλά και οι νοσηλευτές κατά την διάρκεια της νοσηλείας των ατόμων αυτών, δεν διαθέτουν αρκετό χρόνο για επικοινωνία. 44,45 Αίσθημα εγκατάλειψης Το αίσθημα της εγκατάλειψης απόρροια αισθημάτων ανασφάλειας και απόρριψης έχει ως σημεία αναφοράς την οικογένεια του ασθενή και το νοσηλευτικό προσωπικό ενώ μπορεί να είναι υποκειμενικό ή αντικειμενικό. Υποκειμενικό με την έννοια ότι ο ηλικιωμένος ασθενής αισθάνεται εγκαταλελειμμένος λόγω της απειλής και του φόβου που του προκαλεί γενικά η ασθένεια, λόγω της μοναξιάς που τυχόν αισθάνεται, των λιγοστών όπως θεωρεί επισκέψεων των συγγενών του καθώς και της αδιάφορης όπως νομίζει στάσης που κρατά απέναντι του το προσωπικό και οι υπόλοιποι ασθενείς. 46 Δυστυχώς όμως το αίσθημα εγκατάλειψης είναι τις πιο πολλές φορές αντικειμενικό γιατί πραγματικά πολλές φορές εγκαταλείπεται από τους συγγενείς του στο νοσοκομείο και το προσωπικό μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη ενδιαφέροντος. Οι σχέσεις του ασθενή με την οικογένεια του είναι συνήθως καθοριστικές για την προσαρμογή του στο χώρο του νοσοκομείου. Η υποστήριξη της οικογένειας τον βοηθά να αντιμετωπίσει πιο ψύχραιμα την παραμονή του στο νοσοκομείο ενώ οι συχνές και τακτικές επισκέψεις των συγγενών του βοηθούν να βιώνει την παραμονή αυτή ως πρόσκαιρη, διότι με τις επισκέψεις αυτές διατηρούνται οι δεσμοί με την προ της εισαγωγής του ζωή. 47 Στην περίπτωση που η οικογένεια όμως εγκαταλείπει τον ασθενή ο ασθενής με την σειρά του συχνά εγκαταλείπει και ο ίδιος τον εαυτό του, και αποδί- 7

8 δει δραματικά τη κατάσταση με εκφράσεις όπως «Εδώ που με παράτησαν θα πεθάνω» όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ένας ασθενής του τμήματος αποκαταστάσεως Βρετανικού νοσοκομείου αλλά με παρόμοιο τρόπο εκφράστηκε και ένας ασθενής από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν για το αίσθημα εγκατάλειψης παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Πίνακας 10: Αίσθημα της εγκατάλειψης ΧΩΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλάδα 32 (48%) 45 (52%) Μ. Βρετανία 55 (71%) 23 (29%) x 2 = 13,192 β.ε.=1 p exact=0,000 V=0,292 Παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά της τάξης του 23% για την εκτίμηση της οποίας θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι οικογενειακοί δεσμοί που ακόμη κρατούν στην Ελληνική κοινωνία αλλά οι οποίοι δυστυχώς τείνουν προς τη χαλάρωση. Τάσεις αυτοκτονίας Η απόπειρα αυτοκτονίας στους ηλικιωμένους είναι περισσότερο προϊόν ύπαρξης μιας συναισθηματικής ψύχωσης όπως η μανιοκατάθλιψη παρά προϊόν μιας λογικής απόφασης όπως η λύση σε ένα αδιέξοδο. Άλλοι παράγοντες είναι η κοινωνική απομόνωση του ηλικιωμένου, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης και της ύ- παρξης σοβαρής οξείας ή χρόνιας παθολογικής κατάστασης η οποία ενισχύει την κατάθλιψη του α- σθενή και εμποδίζει την συνεργασία του στη θεραπεία. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς κάνουν περισσότερες προσπάθειες συγκριτικά με τα νέα άτομα για να κατορθώσουν μια επιτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας αλλά παρόλα αυτά οι προσπάθειες, απόπειρες ή η έκφραση τάσεων αυτοκτονίας των ηλικιωμένων ασθενών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ ό- ψιν από το νοσηλευτικό προσωπικό και να μην θεωρούνται απλώς σαν μια προσπάθεια εκβιασμού ή σαν τρόπος προσέλκυσης ενδιαφέροντος. 48,49 Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκε η ύπαρξη τάσης αυτοκτονίας στους ηλικιωμένους ασθενείς αλλά για λόγους δεοντολογίας κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να ερωτηθεί με άμεσο τρόπο. Έτσι οι απαντήσεις δόθηκαν είτε από το ιστορικό του ασθενή όπου τυχόν υπήρχε παρόμοια απόπειρα είτε από τον ίδιο τον ασθενή όταν αυτός εξέφραζε τέτοιου είδους ενδόμυχες σκέψεις. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα λόγια ενός 70χρονου ασθενή του τμήματος αποκατάστασης σε νοσοκομείο του Manchester ο οποίος είχε υποστεί ακρωτηριασμό των κάτω άκρων εξαιτίας ενός ατυχήματος «Η ζωή μου δεν αξίζει τίποτα, καλύτερα να με αφήσουν να πεθάνω γιατί αλλιώς θα το κάνω μόνος μου». Τα σχετικά στοιχεία για την ύπαρξη τάσεως αυτοκτονίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Πίνακας 11: Τάσεις αυτοκτονίας ΧΩΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλάδα 1 (2%) 66 (99%) Μ. Βρετανία 4 (5%) 74 (95%) x 2 = 1,431 β.ε.=1 p exact= 0,374 Για την εκτίμηση της μη στατιστικά σημαντικής διαφοράς του 3% που παρουσιάζεται θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τα εξής: Πρώτον ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε ένα μικρό δείγμα 145 ατόμων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται άτομα με ανίατες αρρώστιες ή έντονες ψυχολογικές διαταραχές, ένα ποσοστό της τάξης του 5% στην περίπτωση της Μ. Βρετανίας, παρουσιάζει τάσεις αυτοκτονίας, ενώ μόνο ένα άτομο από τα 67 του δείγματος της Ελλάδος υποδηλώνει παρόμοιες τάσεις. Δεύτερον, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψιν πως γενικά το ποσοστό αυτοκτονιών είναι αναλογικά μεγαλύτερο στη Μ. Βρετανία, γεγονός για το οποίο ενοχοποιείται η ιδιόρρυθμη, ευαίσθητη και ντελικάτη Βρετανική προσωπικότητα. 50,51 Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελς δείχνουν πως ο ασθενής στην Μ. Βρετανία, μερικές φορές δεν φοβάται τόσο το θάνατο όσο τη ζωή η οποία θα είναι εξαρτημένη από τους άλλους και τις παθολογικές εκείνες καταστάσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε αμηχανία απέναντι στον εαυτό του και στον 8

9 κοινωνικό περίγυρο, γι αυτό και ορισμένοι από αυτούς τους ασθενείς, εναλλακτικά ως προς την αυτοκτονία, μπορεί να εκφράσουν την επιθυμία να συζητούν και το ενδεχόμενο της ευθανασίας η οποία ό- μως παραμένει ένα πολύπλοκο θέμα με ποικίλα δεοντολογικά, νομικά, θρησκευτικά και ηθικά προβλήματα. Με βάση τους δείκτες V του Cramer διαπιστώνουμε ότι η χώρα προέλευσης έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις παραμέτρους «Μοναξιά» και «Φόβος θανάτου». Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς από την Μ. Βρετανία βιώνουν πολύ έντονα την μοναξιά από ότι οι Έλληνες. Αντίθετα, ο φόβος θανάτου κυριαρχεί στο δείγμα της Ελλάδος, και όχι στης Μ. Βρετανίας, γεγονός που υποδεικνύει πως αντίθετα με τις κοινές πεποιθήσεις το αίσθημα της μοναξιάς δεν παραπέμπει τόσο έντονα στον φόβο του θανάτου. Ο νοσηλευτής και η νοσηλεύτρια μέσα από το καθημερινό κλινικό έργο τους λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν ως «συνήγοροι του ασθενή». Ο σπουδαίος αυτός ρόλος προϋποθέτει αμέριστη αγάπη προς τον ηλικιωμένο ασθενή, διαρκή στήριξη καθ όλη την πορεία της ασθένειας του και προστασία απέναντι σε κάθε κίνδυνο. Επίσης, εμπεριέχει την έννοια της έμπρακτης βοήθειας και ανιδιοτελούς καθοδήγησης μέσα από τον κυκεώνα των προβλημάτων της υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να υποστηρίζει ψυχολογικά τον ηλικιωμένο, να τον ενθαρρύνει στις επαφές του με τους άλλους ασθενείς και να μην τον αφήνει μόνο του, ή να απομονώνετε στο δωμάτιο για πολλές ώρες ακόμη και όταν ασχολείται με κάτι. Εξάλλου όπως αναφέρει η Α.Ραγιά (1985), χρέος, τιμή και προνόμιο μας, να ανακουφίζουμε και να υποστηρίζουμε με την νοσηλευτική μας τέχνη και επιστήμη και την έμπρακτη αγάπη μας τον ηλικιωμένο συνάνθρωπο μας ώστε καθώς διαβαίνει την τρίτη περίοδο της επίγειας ζωής του να απολαύσει άριστη ποιότητα φροντίδας είτε σωματική είναι αυτή είτε ψυχική. 45 Ο νοσηλευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει το ηλικιωμένο άτομο να συζητά μαζί του για ότι τον ενοχλεί, διότι ο ασθενής χρειάζεται σημαντική συμπαράσταση στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένας τρόπος για να το πετύχει αυτό είναι να τον ενθαρρύνει και να του δώσει βάσιμες ελπίδες για τη βελτίωση της υγείας του. Η ελπίδα κινητοποιεί τα αποθέματα ενέργειας του ασθενή για την αντιμετώπιση του στρες της νόσου, δεν θα πρέπει όμως να του δίνουμε ψεύτικες ελπίδες. Ο ηλικιωμένος ασθενής μπορεί να ξεχωρίσει τα επιπόλαια και τυπικά λόγια που λέγονται απλώς για να τον παρηγορήσουν και καταλήγει να αισθάνεται επιφυλακτικός έναντι στους νοσηλευτές. Γι αυτό ο νοσηλευτής πρέπει να αποφεύγει τα γενικά και τυποποιημένα σχόλια όπως «Όλα θα πάνε καλά» ή «Δεν είναι και τόση άσχημη η κατάσταση σου». 52,53 Κλείνοντας γίνεται μια αναφορά στα λόγια ενός 80χρονου ασθενή με τον οποίο η συνέντευξη εξελίχθηκε σε πολύωρη κουβέντα «Δεν αισθάνομαι περισσότερο ένοχος, επειδή είχα μια πτώση και η νοσηλεία μου κόστισε χρήματα στο κράτος και ταλαιπωρία στην οικογένεια μου, από εσένα νεαρέ μου που έπεσες με την μοτοσικλέτα σου». Βιβλιογραφία 1. Brown E. Biological aspects of ageing, In: Minichiello V, Alexander L, Jones D. (eds.) Gerontology: a multidisciplinary approach. Sydney, Prentice Hall, 1992: Mistiaen P, Wijkel D, de Bond M, Veeger A. The problems of elderly people at home one week after discharge from an acute care setting. Journal of Advanced Nursing 1997, 25: OECD Health Data Health care & Cost Containment in the EU, 2001, (Στοιχεία του ΟΟΣΑ για την υγεία το 2001) 4. EUROSTAT Population statistics. Statistical office of the European Communities, Theofanidis D, Fountouki A. Assessing satisfaction with the nursing care of elderly patients in hospital: a discussion paper» International Journal of Older People Nursing 2007, 4: Towner E. Assessment of Geriatric Knowledge: An Online Tool for Appraising Entering APN Students. Journal of Professional Nursing 1996, 22(2): Caris-Verhallen W, Kerkstra A, Bensing J. Nonverbal behaviour in nurse-elderly patient communication. Journal of Advanced Nursing 1999, 29(4): Παπαθεωφίλου Ρ, Σακκάς Δ, Φαγκούλη Α. Διεπαγγελματική συμβουλευτική. Ελληνική εταιρεία ψυχικής υγιεινής και νευροψυχιατρικής του παιδιού. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1994, σελ Stevens J, Crouch M. Who cares about care in nursing education? International Journal of Nursing Studies 1994, 32: Hope K. Nurses aattitudes towards older people; a comparison between nurses working in acute medical and acute care of elderly patient settings. Journal of Advanced Nursing 1994, 20: Fielding P. Attitudes revised: an examination of student nurses attitudes towards old people in hospital. London, Royal college of Nursing, Young J, Robinson M. Chell S, Sanderson D, Chaplin S, Burns E, Fear J. Whole system study of intermediate care services for older people. Age and Ageing 2005, 34(6): Armstrong-Esther C, Sandilands M, Miller D. Attitudes and behaviors of nurses towards the elderly in an acute care setting. Journal of Advanced Nursing, 1989, 14(1): McLafferty I, Morrison F. Attitudes towards hospitalized older adults. Journal of Advanced Nursing 2004, 47(4): Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute Care Nurses Attitudes Toward Older Patients: A Literature Review. Australian Journal of Rural Health 2000, 8(2):

10 16. Braithwaite V, Iynd-Stevenson R, Pigram D. An empirical study of ageism: from polemics to scientific utility. Australian Psychologist 1993, 28(1): Sax S. Ageing and public Policy in Australia. Sydney, Allen and Unwin, Wirt G. Causes of institutionalism: patient and staff perspectives. Issues Ment Health Nurs 1999, 20(3): Freis C, Williams P, Narayanan S, Gariballa S. Iatrogenic causes of falls in hospitalised elderly patients: a case-control study. Postgraduate Medical Journal 2002, 78(922): Wanich S, Sullivan-Marx E,Gottlieb G, Johnson J. Functional status outcomes of a nursing intervention in hospitalized elderly. Image J Nurs Sch, 1992, 24: Comnette P, D Hoore W, Malhomme B, Van Pee D, Meert P, Swine C. Differential risk factors for early and later hospital readmission of older patients. Aging Clin Exp Res 2006, 17(4): Thompson I, Melia K., Boyd K. Nursing ethics, 3rd edition, Edinburgh, Churchill Livingstone, Edward S. Nursing ethics: a principle-based approach. Macmillan, Basingstoke, New York, Σαχίνη-Καρδάση Α. Μεθοδολογία έρευνας: εφαρμογές στο χώρο της υγείας. Γ έκδοση. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, Metha C, Patel Ν. Exact Tests 7.0 for Windows, CHICAGO: SPSS inc., Joray S, Herrmann F, Mulligan R., Schnider A. (2004) «Mechanism of Disorientation in Alzheimer's Disease» European Neurology, 2004, 52: Crum R, Anthony J, Bassett S, Folstein M. Population-based norms for the mini-mental state examination by age and educational level. JAMA, 1993, 269: Solomon P, Hirschoff A, Kelly B, Relin M, Brush M, DeVeaux R, Pendlebury W. A 7 minute neurocognitive screening battery highly sensitive to Alzheimer s disease. Arch Neurol. 1999, 56(1): Rosen W, Mohs R, Davis K. A new rating scale for Alzheimer's disease. Am J Psychiatry 1984, 141(11): Jones A. How effective is reality orientation for elderly, confused patients? British Journal of Nursing 1995, 4(9): Inouye S, Bogards S, Charpentier P, Leo-Summers L, Acampora D, Holford T. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. N Engl Med, 1999, 340: Breemhaar B, Visser A, Kleijnen J. Perceptions and behaviour among elderly hospital patients: description and explanation of age differences in satisfaction, knowledge, emotions and behaviour. Social Science & Medicine 1990, 31(12): McClain R, Breibart W. Effect on end of life despair in terminally ill cancer patients. Lancet 2003, 361: Paquet C, ST-Arnaud-McKenzie D, Kenzie D, Kergoat M, Ferland G, Dube L. Direct and indirect effects of everyday emotions on food intake of elderly patients in institutions. The Journal of Gerontology 2003, 58(2): Bunge M. Activities of older people. In: Brown P. ed. Health care and the aged: a nursing perspective. Sydney, MacLennan & Petty, 1994, pp Roy O. Ageing: better understanding for better care. Canadian Nurse 1996, 92(4): Hogan D, Fox R, Gadley B, Mann O. Effect of a geriatric consultation service on management of patients in an acute care hospital. CMAJ 1987, 136: Gray M, Burger G, Lang B. Mitochondrial evolution. Science, 1999, 283: Nichols J, Riegel B. The contribution of Chronic Illness to Acceptance of Death in Hospitalized Patients. Clinical Nursing Research 2002, 11: Lothian K, Philp I. Maintaining the dignity and autonomy in the healthcare setting. British Medical Journal 2001, 17(322): Wilson R, Krueger K, Arnold S, Schneider J, Kelly J, Barnes L. Loneliness and risk of Alzheimer disease. Arch Gen Psychiatry, 2007, 64(2): Holley U. Social isolation: a practical guide for nurses assisting clients with chronic illness. Rehab Nurs 2007, 32(2): Πριάμη Μ. Η μοναξιά στους ηλικιωμένους. Πρακτικά 27 ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Ερέτρεια, Ekwall A, Sivberg B, Hallberg I. Loneliness as a predictor of quality of life among elder caregivers. J Adv Nurs 2005, 49(1): Ραγιά Α. Μελ των νοσηλευτικών αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων για βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας αυτών. Πρακτικά ΙΒ Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Αθήνα, 1985, σελ Cacioppo J, Hawkley C, Crawford E, Ernst J, Burleson H, Kowalewski R, Malarkey W, Van Cauter E, Berntson G. Loneliness and Health: Potential Mechanisms. Psychosomatic Medicine 2002, 64: Pursey A, Luker K. Attitudes and stereotypes: nurses work with older people. Journal of Advanced Nursing 1995, 22: Bruce M, Ten Have T, Revnolds C, Katz I, Schulberg H, Mulsant B, Brown G., McAvay G, Pearson J, Alexopoulos G. Reducing suicidal ideation and depressive symptoms in depressed older primary care patients: a randomized controlled trial. JAMA, 2004, 3;291(9): Callahan C, Hendrie H, Nienaber N, Tierney W. Suicidal ideation among older primary care patients. J Am Geriatr Soc 1996, 44(10): Brant B, Osgood N. The suicidal patient in longterm care institutions. J Gerontol Nurs, 1990, 16(2): Pfaff J, Almeida O. Detecting suicidal ideation in older patients: identifying risk factors within the general practice setting. Br J Gen Pract, 2005, 55(513): McCormack B. Autonomy and the relationship between nurses and older people. Ageing and Society 2001, 21: Kenny T. Erosion of individuality in care of elderly people in hospital - an alternative approach. Journal of Advanced Nursing 1990, 15:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Όλγα Χ. Βερικάκη Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Ηκοινωνικήεργασίακαλείταιναλειτουργήσεισυμπληρωματικάμετην ιατρική παρέμβαση, παρέχοντας παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΝΟΥΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη,

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη, ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ο όρος ψυχική διαταραχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που έχουν σχέση με την ψυχική κατάσταση και την συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι διάφορες ψυχικές διαταραχές εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΧΗΣ (ΥΝ), 404 ΓΣΝ Λάρισας

Δρ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΧΗΣ (ΥΝ), 404 ΓΣΝ Λάρισας Δρ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΧΗΣ (ΥΝ), 404 ΓΣΝ Λάρισας «Ο θάνατος είναι μεγάλος. Είμαστε οι δικοί του. με στόμα που γελά. Όταν νομίσουµε πως ξεχειλίζουμε από ζωή. Αυτός τολμά να κλάψει στο κέντρο της καρδιάς µας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα. Κλίµακα Μontgomery Asberg για την Κατάθλιψη Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ MADRS: Η βαθµολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συνέντευξης µε τον/την ασθενή, αρχίζοντας από γενικές ερωτήσεις µε τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «Δεν ζω με την Νόσο του Crohn. Αυτή ζει μαζί μου» Amy Tracher Psy.D Ph.d, ασθενής και συγγραφέας του «Coping with Crohn s Disease: Manage Your Physical Symptoms and Overcome

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να εφαρμόζει τη δεοντολογία που προβλέπει τον σεβασμό της προσωπικότητας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης

της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης Η άποψη του ασθενή Τα προβλήματα στην διάρκεια της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 2015 Σαλιάγα Άννα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ξενώνες φιλοξενίας οι δυνατές χημειοθεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σε Σχέση με την Οδήγηση σε Ηλικιωμένους με Νόσο Alzheimer

Παρατηρήσεις σε Σχέση με την Οδήγηση σε Ηλικιωμένους με Νόσο Alzheimer Παρατηρήσεις σε Σχέση με την Οδήγηση σε Ηλικιωμένους με Νόσο Alzheimer Ιωάννα Κατσούρη, Τμήμα Εργοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας Λουκάς Αθανασιάδης, 1η Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ΑΠΘ Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟς ΤΗς ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉς ΑΡΤΗΡΙΑΚΉς ΥΠΈΡΤΑΣΗς (Π.Α.Υ.) ΣΤΗ

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟς ΤΗς ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉς ΑΡΤΗΡΙΑΚΉς ΥΠΈΡΤΑΣΗς (Π.Α.Υ.) ΣΤΗ Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟς ΤΗς ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉς ΑΡΤΗΡΙΑΚΉς ΥΠΈΡΤΑΣΗς (Π.Α.Υ.) ΣΤΗ ΖΩΉ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΏΝ Αποτελέσματα Παγκόσμιας Έρευνας The International PAH Patient and Carer Survey has been developed under

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 17/10/2009 Π.Μ.Σ. Δ.Υ. & Δ.Υ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα