Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015

2 Περιεχόμενα 1. Θεσμικό πλαίσιο Βασικές έννοιες Ποιοτικές προδιαγραφές για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (έλεγχοι) Δοκιμαστική Παρακολούθηση (Παράρτημα ΙΙ, ΚΥΑ 38295/2007) Ελεγκτική Παρακολούθηση (Παράρτημα ΙΙ, ΚΥΑ 38295/2007) Συμπληρωματική Παρακολούθηση (Παράρτημα ΙΙ, ΚΥΑ 38295/2007) Εργαστηριακοί έλεγχοι για την παρακολούθηση του πόσιμου νερού Υγειονομική αναγνώριση (υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) Αρμόδιοι φορείς για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού Υπεύθυνοι Ύδρευσης (1 ος βαθμός ευθύνης) Περιφέρειες (2 ος βαθμός ευθύνης) Περιφερειάρχες Αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Υπουργείο Υγείας Μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε έκτακτες καταστάσεις (υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Παραμετρικές τιμές για πόσιμο νερό (υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, Παράρτημα Ι, ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 και υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα) Πίνακας 2. Παράμετροι που υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, Παράρτημα ΙΙ) Πίνακας 3. Παράμετροι που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, Παράρτημα ΙΙ) Πίνακας 4. Δράσεις εμπλεκόμενων φορέων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. 23 1/27

3 1. Θεσμικό πλαίσιο 1. Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 1909/Β/2010) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» 4. ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 (ΦΕΚ 630/Β) διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 986/Β/2007 και στο ΦΕΚ 1215/Β/2012) «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεμβρίου 1998» 5. ΥΑ ΔΥΓ2/113957/ «Παρακολούθηση Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος» του Υπουργείου Υγείας 6. ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 7. ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων» 8. Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 9. Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» 10. ΥΑ Β1/οικ.5508/1998 (ΦΕΚ 960/Β) «Αναγνώριση εργαστηρίων ως Κέντρων Αναφοράς Εργαστηριακού Ελέγχου Τροφίμων, Ποτών και Νερών (Πόσιμων και Θαλασσινών) 11. ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β) διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 1082/Β «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» 13. ΚΥΑ 46399/1352/ (ΦΕΚ 438/Β) «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για : «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών». Μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, η συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/59/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/809/ΕΟΚ»», και μετά την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ η ΚΥΑ αριθμ. H.Π. 8600/416/E103/09 (ΦΕΚ 356 Β/ ) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006» 14. ΚΥΑ αριθ. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β) «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. οικ /2005 (ΦΕΚ 1744/Β) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/τ.Β / ) Υγειονομικής Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις» 2/27

4 15. Υγειονομική Διάταξη Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189/Β) «Περί ποιότητας του ποσίμου ύδατος» 16. ΚΥΑ Υ.Μ. 5673/1958 (ΦΕΚ 5/Β) «Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» 17. Εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ.9283/ του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών» (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΘ-ΛΓΤ) 18. Αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ.42736/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ-18) 19. ΔΥΓ2/οικ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 20. Εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ.64340/ του Υπουργείου Υγείας 21. Εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ / του Υπουργείου Υγείας 22. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/ ): «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 23. Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α 238/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2011 (ΦΕΚ Β 2494/ ): «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 24. Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 25. Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ Α 230/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 26. Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ Α 225/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 27. Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ Α 239/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 28. Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ Α 233/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» 29. Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α 222/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 30. Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ Α 240/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 31. Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α 226/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 32. Η υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/2011 (ΦΕΚ Β 1040/ ): «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας» 33. Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α 242/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» 34. Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ Α 223/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 35. Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α 224/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 36. Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α 241/ ): «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 3/27

5 2. Βασικές έννοιες 1. Επιφανειακά νερά νοούνται τα γλυκά επιφανειακά νερά που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μετά την εφαρμογή κατάλληλης επεξεργασίας για την παραγωγή πόσιμου νερού (άρθρο 2, ΚΥΑ 46399/1352/1986). Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 46399/1352/1986, τα νερά που προορίζονται για παραγωγή πόσιμου νερού κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με την προβλεπόμενη επεξεργασία τους: Κατηγορία Α1: νερά μετά από απλή φυσική επεξεργασία και απολύμανση, ιδίως με ταχεία διύλιση και απολύμανση. Κατηγορία Α2: νερά μετά από κανονική φυσική και χημική επεξεργασία και απολύμανση, ιδίως με προχλωρίωση, συσσωμάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση και απολύμανση. Κατηγορία Α3: νερά μετά από εντατική φυσική και χημική επεξεργασία και προχωρημένη απολύμανση, ιδίως με χλωρίωση μέχρι του σημείου θραύσεως, συσσωμάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση, προσρόφηση (ενεργός άνθρακας) και απολύμανση (όζον, τελική χλωρίωση). 2. Πόσιμα νερά είναι όλα τα επιφανειακά νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και διοχετεύονται από δίκτυο παροχής στη δημόσια χρήση (άρθρο 2, ΚΥΑ 46399/1352/1986). Επίσης, πόσιμο νερό είναι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (αρθ. 1, Υγειονομική Διάταξη Γ3α/761/1986). 3. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, είναι: το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία. το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 4. Αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας αποτελεί 1 η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, με εξαίρεση: τις Περιφερειακές Ενότητες Κερκύρας, Λέσβου και το Νομό Δωδεκανήσου, όπου αρμόδιες Δ/νσεις είναι οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών την Περιφέρεια Αττικής, για την οποία αρμόδια Δ/νση είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, πλην της Περιφερειακής 1 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των Περιφερειών (βλ. σχετικά έγγραφα 23 έως 36). 4/27

6 Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για την οποία, αρμόδια Δ/νση αποτελεί η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, για την οποία αρμόδια Δ/νση αποτελεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 5. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό (και για το παρόν έγγραφο) είναι οι αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών (βλ. Μέρος «Βασικές Έννοιες», παρ. 4 του παρόντος φακέλου) και σε επιτελικό βαθμό το Υπουργείο Υγείας (αρθ. 1, παρ. 8, ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, Ν. 3852/2010 & ΠΔ 106/2014). 6. Υπεύθυνοι ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.8.2, ΚΥΑ 38295/2007, το άρθρο 9 της Υγειονομικής Διάταξης Γ3α/761/1968 και τις υπ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ.42736/ και ΔΥΓ2/οικ. 9283/ εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας είναι: Για το νερό του δικτύου ύδρευσης (δίκτυο ΕΥΔΑΠ, δίκτυο ΔΕΥΑ, πηγή, πηγάδι, γεώτρηση, μικτής προέλευσης, κλπ): Για τις υδρεύσεις Δήμων, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.), Εταιρίες Ύδρευσης, κλπ. Για τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κλπ τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους Για τις βιομηχανίες που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές με κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η ΕΤΒΑ Για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης. Για το νερό που παρέχεται από βυτία, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των βυτίων. Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι ποιότητας νερού ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης Για το νερό επιχείρησης παραγωγής τροφίμων, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι ποιότητας νερού ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών. 7. Ύδρευση καλείται κάθε σύστημα που παρέχει πόσιμο νερό (αρθ. 1, Υγειονομική Διάταξη Γ3α/761/1968). 8. Σύστημα ύδρευσης είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων από την πηγή της υδροληψίας, συμπεριλαμβανομένης, μέχρι των σημείων παροχής νερού στους καταναλωτές (αρθ. 1, Υγειονομική 5/27

7 Διάταξη Γ3α/761/1968). 9. Δημόσια ύδρευση είναι η εξυπηρετούσα τον πληθυσμό πόλεων ή χωριών ή ομάδες ατόμων, όπως ιδρύματα, χώρους συγκέντρωσης και εξυπηρέτησης κοινού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ.., ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας ή διαχείρισης και ασχέτως πληρωμής ή μη για το παρεχόμενο νερό (αρθ. 1, Υγειονομική Διάταξη Γ3α/761/1968). 10. Ιδιωτική ύδρευση είναι η εξυπηρετούσα μεμονωμένη οικογένεια ή πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων (αρθ. 1, Υγειονομική Διάταξη Γ3α/761/1968). 11. Πηγή υδροληψίας είναι η κάθε φυσική πηγή, υδρομάστευση, φρέαρ, ποταμός, λίμνη φυσική ή τεχνητή, ομβροδεξαμενή κλπ., από τα οποία λαμβάνεται νερό προς ύδρευση. 12. Υγειονομικός κίνδυνος ονομάζεται κάθε ελάττωμα, βλάβη ή ατέλεια του συστήματος ύδρευσης ή του τρόπου λειτουργίας αυτού (π.χ. διακοπή παροχής), το οποίο μπορεί να προκαλέσει ρύπανση ή μόλυνση του νερού (αρθ. 1, Υγειονομική Διάταξη Γ3α/761/1986). 13. Οικιακές είναι οι χρήσεις του νερού κατά τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό (άρθρο 2, ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 1, παρ.1 της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007). 14. Οικιακά συστήματα διανομής είναι οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των κρουνών που συνήθως χρησιμοποιούνται για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δικτύου διανομής, αλλά μόνο εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά του αυτή (αρθ. 1, ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007). 3. Ποιοτικές προδιαγραφές για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Οι τιμές των παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 και παραθέτονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος του παρόντος φακέλου. Οι παραμετρικές αυτές τιμές πρέπει να τηρούνται (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, άρθρο 6): για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανομής, στο σημείο, εντός του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης, στο οποίο βγαίνει από τη βρύση, που χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο όπου το νερό εξέρχεται από αυτό. για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σημείο όπου το νερό τοποθετείται σε αυτά. για το νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, στο σημείο όπου αυτό χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα για το χρώμιο, βάσει της ΥΑ ΔΥΓ2/113957/ «Παρακολούθηση Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος» και την εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ.64340/ του Υπουργείου Υγείας: 6/27

8 1. η παράμετρος του χρωμίου αποτελεί χημική παράμετρο της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, προς την οποία έχει γίνει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ΚΥΑ Υ2/οικ. 2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/ ) για την "ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" 2. Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονισμένη εθνική νομοθεσία, η παραμετρική τιμή του χρωμίου ορίζεται στο όριο των 50μg/L, για το συνολικό χρώμιο. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παραμετρική τιμή υιοθετήθηκε στην οδηγία 98/83/ΕΚ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές δυσκολίες αναλυτικής μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου, καθώς και την έλλειψη τοξικολογικών δεδομένων για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου κατά την κατάποση, δεν προτείνει σχετική τιμή αποκλειστικά για το εξασθενές χρώμιο, αλλά προτείνει το όριο των 0,05 mg/l, ήτοι 50μg/L για το συνολικό χρώμιο. 3. Η τήρηση της ανωτέρω τιμής για το συνολικό χρώμιο είναι υποχρεωτική και οποιαδήποτε υπέρβασή της πρέπει να ανακοινώνεται από τους υπευθύνους ύδρευσης (Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α., κλπ) στο κοινό, να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) η παροχή του νερού και να αναλαμβάνονται αμέσως επανορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης του προβλήματος. 4. Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (έλεγχοι) Οι αρμόδιες αρχές (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 5.1): Μεριμνούν για τη λήψη δειγμάτων τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλίσκεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται: - ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας ή διανομής του νερού, καθώς και - το γεγονός ότι η συγκέντρωση των παραπροϊόντων απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση. Για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, οι υπεύθυνοι ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 38295/2007 (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 5.2). Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τους υπεύθυνους ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ ΚΥΑ 38295/2007 (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 5.3). 7/27

9 4.1. Δοκιμαστική Παρακολούθηση (Παράρτημα ΙΙ, ΚΥΑ 38295/2007) Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές. Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος του παρόντος φακέλου αναφέρονται οι παράμετροι που υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση Ελεγκτική Παρακολούθηση (Παράρτημα ΙΙ, ΚΥΑ 38295/2007) Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007και παρατίθενται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος του παρόντος φακέλου, υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι μία παράμετρος δεν έχει πιθανότητα να εμφανιστεί σε μία δεδομένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις παραμέτρους σχετικά με τη ραδιενέργεια, οι οποίες παρακολουθούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που θεσπίζονται με διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μέριμνα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Συμπληρωματική Παρακολούθηση (Παράρτημα ΙΙ, ΚΥΑ 38295/2007) Σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ανάλογα με τις ανάγκες η εξέταση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ερευνώνται επιπλέον παράμετροι, οι οποίες αναφέρονται μαζί με την παραμετρική τους τιμή, στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος του παρόντος φακέλου. Σύμφωνα με την υπ αριθ. ΔΤΓ2/οικ42736/ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού υπενθυμίζεται ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007): 1. οι όροι «υποχρεωτικές» και «ενδεικτικές» παράμετροι αναφέρονται στην έννοια των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων και ειδικότερα: α) στις υποχρεωτικές παραμέτρους (χημικές και μικροβιολογικές, Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007) οι ανώτατες τιμές τους είναι αυστηρότατα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) αμέσως η παροχή του νερού. β) στις ενδεικτικές παραμέτρους η υπέρβαση της ανώτατης τιμής είναι δυνατόν να επιτραπεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα έκθεσης, την ομάδα πληθυσμού, το ποσοστό (%) υπέρβασης και μόνον μετά 8/27

10 από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών. 2. οι όροι «δοκιμαστική», «ελεγκτική», αλλά και «συμπληρωματική» παρακολούθηση, αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στους υπεύθυνους ύδρευσης και η διαφοροποίησή τους συνίσταται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, οι παράμετροι της «δοκιμαστικής» παρακολούθησης ελέγχονται σε τακτική βάση, ενώ οι παράμετροι της «ελεγκτικής» με πιο αραιά συχνότητα και πάντοτε σε συσχετισμό με τον πληθυσμό της υδρευόμενης περιοχής (Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Β1 της ΔΤΓ2/οικ /07). Οι παράμετροι της «συμπληρωματικής» παρακολούθησης, ελέγχονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν απαιτηθεί συμπληρωματική διερεύνηση της ποιότητας του νερού και με την συχνότητα που καθορίζεται από τις Αρμόδιες Αρχές, με στόχο την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8 της ΚΥΑ 2600/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007. Η συχνότητα της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις Αρμόδιες Αρχές. Ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού (ΚΥΑ 2600/2001, άρθρο 6, παρ. 1α). Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών στη βρύση του καταναλωτή, οι αρμόδιες αρχές τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί (π.χ. με ταυτόχρονες μετρήσεις πριν την είσοδο του νερού στο οικιακό σύστημα διανομής) ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στη συντήρησή του, εξαιρουμένων όμως των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια, για τα οποία ο υπεύθυνος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 3). 5. Εργαστηριακοί έλεγχοι για την παρακολούθηση του πόσιμου νερού Οι εργαστηριακές αναλύσεις για τη δοκιμαστική, ελεγκτική (και κατά περίπτωση συμπληρωματική, μετά από συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές) παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, διενεργούνται από τους υπεύθυνους ύδρευσης (ΟΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α. κλπ) (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 8.3): α) σε οργανωμένα εργαστήρια των ΟΤΑ, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή Εταιριών Ύδρευσης και β) σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και με συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, σε συνάρτηση με το είδος της 9/27

11 παρακολούθησης (δοκιμαστική ή ελεγκτική) και με την παροχή του πόσιμου νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου για λογαριασμό των λοιπών αρμόδιων αρχών διενεργούνται μέσω Δημόσιων κεντρικών και περιφερειακών εργαστηρίων ή και εξειδικευμένων εργαστηριών άλλων φορέων, εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω εργαστήρια πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 8.3). Οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι Αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, θα πρέπει να εξετάζουν την τήρηση των ως άνω απαιτήσεων των εργαστηρίων και με έλεγχο της προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης, εφόσον είναι ιδιωτικά ή συστήματος αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εργαστηρίων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της νομοθεσίας, τα οποία θα αποστέλλονται στο Υπουργείο μαζί με τις εκθέσεις τριετίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Στον ιστοχώρο του ΕΣΥΔ ( καταγράφονται όλα τα διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων νερού. Σημειώνεται ότι σημαντικός αριθμός μικροβιολογικών ελέγχων πόσιμου νερού διεξάγεται από το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, το οποίο αποτελείται από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ), που υπάγεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ και από τα επτά (7) Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου (Ρόδου) και Κρήτης), που αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ διασυνδεδεμένες με το ΚΕΔΥ (Ν. 3370/2005). Επιπλέον, λόγω της ανάγκης υποστήριξης των λειτουργιών των Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Κέντρου Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης (ΕΚΕΠΑΠ) και των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικά με τον υγειονομικό και εργαστηριακό έλεγχο τροφίμων, ποτών και νερών (πόσιμων και θαλασσινών) με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, έχουν αναγνωριστεί τα παρακάτω εργαστήρια ως Κέντρα Αναφοράς Εργαστηριακού Ελέγχου Τροφίμων, Ποτών και Νερών (πόσιμων και θαλασσινών) (ΥΑ Β1/οικ.5508/1998): 1. Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2. Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 3. Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. 4. Το Εργαστήριο Βακτηριολογίας-Παρασιτολογίας-Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 5. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής 10/27

12 της ΚΥΑ 2600/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργεί μηνιαίο έλεγχο σε πόσιμα νερά της ΕΥΔΑΠ, σε γ-εκπομπούς, ουράνιο και ολική α/β ακτινοβολία ( Οι Περιφερειάρχες με προτεραιότητα προωθούν έργα ενίσχυσης δομών εργαστηρίων ελέγχου στις περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα και φροντίζουν για την κατά νόμο πιστοποίησή τους. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μία ύδρευση, εάν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα κάτω από το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό και όχι αποφασιστικό στοιχείο. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η υγειονομική αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων (υπ αριθ. ΔΤΓ2/οικ42736/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας). 6. Υγειονομική αναγνώριση (υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) Η υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων του συστήματος ύδρευσης και του τρόπου λειτουργίας του σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακές εξετάσεις και τον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου, είναι απαραίτητη προκειμένου να παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση των συστημάτων ύδρευσης. Η υγειονομική αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων, σε αντίθεση με την εκάστοτε εργαστηριακή εξέταση, η οποία αντικατοπτρίζει μόνον την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας. Τα κυριότερα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αναγνώριση είναι: Λεκάνη απορροής υδροληψίας πηγή υδροληψίας εξωτερικοί αγωγοί αντλιοστάσιο δεξαμενές δίκτυο διανομής σύστημα επεξεργασίας απολύμανση εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι εκτός από την κατάλληλη υγειονομική προστασία των υπόγειων πηγών υδροληψίας και των αγωγών μεταφοράς του νερού, πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται και οι κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και μόλυνσης. Η υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων του συστήματος ύδρευσης και του τρόπου 11/27

13 λειτουργίας του σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακές εξετάσεις και τον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου είναι απαραίτητη προκειμένου να παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση των συστημάτων ύδρευσης. 7. Αρμόδιοι φορείς για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως επηρεάζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχεται στον πληθυσμό, σημαντική προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί ο έλεγχος του πόσιμου νερού και η άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την άμεση διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια παραθέτονται οι αρμόδιοι φορείς για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού κατά βαθμό ευθύνης, όπως αυτός ορίζεται στην υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Υπεύθυνοι Ύδρευσης (1 ος βαθμός ευθύνης) Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, επεξεργασίας του πόσιμου νερού και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο (εγκύκλιος υπ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/ , ΔΥΓ2/οικ / Υπουργείου Υγείας & ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 8.2). Ειδικότερα, οι υπόχρεοι ύδρευσης υποχρεούνται (εγκύκλιος υπ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/ , ΔΥΓ2/οικ / Υπουργείου Υγείας & ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 8.2): Να προβαίνουν σε δοκιμαστική, ελεγκτική και συμπληρωματική (κατά περίπτωση μετά από συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές) παρακολούθηση του νερού (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007) το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, που θα γίνεται από εργαστήρια (όπως αυτά προδιαγράφονται στο Μέρος 5 του παρόντος φακέλου) τα οποία διαθέτουν σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το αντίστοιχο εργαστήριο (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007). Να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά την εκλογή της πηγής υδροληψίας και τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, καθώς και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό. Να γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 12/27

14 Μέριμνας της Περιφέρειας (βλ. Μέρος 2, παρ. 4 του παρόντος φακέλου) κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του. Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οικείων ως ανωτέρω Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγειονομική Διάταξη, υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων. Να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας (βλ. Μέρος 2, παρ. 4 του παρόντος φακέλου), η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασία αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας (σε περίπτωση που αυτή δεν αποτελεί την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας). Να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, το οποίο θα προσδιορίζεται με τη χρωματομετρική μέθοδο DPD (διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) (χρωματομετρική) και όχι διά της μεθόδου της ορθοτολιδίνης και με συχνότητες μετρήσεων που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγειονομική Διάταξη. Να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής, από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο, πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης), όπως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα θα λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας (βλ. Μέρος 2, παρ. 4 του παρόντος φακέλου) προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας (σε περίπτωση που αυτή δεν αποτελεί την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας). Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία 13/27

15 κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου, ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία, η Δημοτική Αρχή είναι υπεύθυνη για: - την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές - τη συλλογή των στοιχείων ποιότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές καθώς και - την αποστολή των στοιχείων ποιότητας στο Υπουργείο Υγείας Στον πίνακα 4 του Παραρτήματος του παρόντος φακέλου παρατίθενται συνοπτικά οι δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού Περιφέρειες (2 ος βαθμός ευθύνης) Περιφερειάρχες Οι Περιφερειάρχες δύνανται, με προτεραιότητα, να χρηματοδοτούν έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης (υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) Αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Οι αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος 2 (παρ. 4) του παρόντος φακέλου (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ ): ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Δ/νσεις δεν υποκαθιστούν τον Υπεύθυνο Ύδρευσης, αλλά συνεργάζονται με αυτόν προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/ ΚΥΑ (υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας). Οι αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τους εποπτικούς ελέγχους γίνονται από δημόσια, κεντρικά ή περιφερειακά εργαστήρια ή εξειδικευμένα εργαστήρια άλλων φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 8.3), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος 5 του παρόντος φακέλου. 14/27

16 7.3. Υπουργείο Υγείας Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΠΔ 106/2014) έχει την αρμοδιότητα εποπτικής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού (υπ αριθμ. εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ / ). Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας: συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αξιολόγησή τους και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 1, παρ.8.1.3, ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007), συντάσσει και δημοσιεύει έκθεση, ανά τριετία, για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών και τη διαβιβάζει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 1, παρ.9.2, ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ. ΚΥΑ 38295/2007) και καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπεύθυνους ύδρευσης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε έκτακτες καταστάσεις (υπ αριθ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας) Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (λ.χ. σεισμοί, έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες κλπ.), ατυχήματος ή βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης ή τρομοκρατικής ενέργειας 2, στη διάρκεια των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σε αυτό ξένων υλών (π.χ. αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες, ρυπογόνες ουσίες κ.λ.π.) που είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού (λ.χ. μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, ηλεκτροχημικού δυναμικού του υλικού ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαβρωτικότητα του νερού, μικροβιολογική μόλυνση του νερού), θα πρέπει να διενεργηθεί αμέσως υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη 2 Σε περίπτωση συμβάντος τρομοκρατικής ενέργειας με ΒΡΠ παράγοντες στο δίκτυο ύδρευσης με πιθανό αποτέλεσμα τη μόλυνση του πόσιμου ύδατος, ενεργοποιείται το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης ΒΡΠ Συνεπειών με ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση των συνεπειών του συμβάντος γίνεται σε κεντρικό και μόνο επίπεδο. 15/27

17 ροή, κ.λ.π.) που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. Ι. Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει: να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος, καθώς και εργαστηριακός έλεγχος (μικροβιολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι) 3 μετά από κατάλληλη δειγματοληψία, με μέριμνα των αρμόδιων Δ/νσεων των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου που ασκούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Τα δείγματα νερού θα πρέπει να ληφθούν από κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, όπως στις γεωτρήσεις ή πηγές υδροληψίας, δεξαμενές τροφοδοσίας νερού, και σε διάφορα σημεία του δικτύου, κυρίως όμως ανάντη και κατάντη του σημείου βλάβης του αγωγού ύδρευσης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών στους υπεύθυνους ύδρευσης, με συστάσεις για λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, προκειμένου να διατεθεί στους καταναλωτές πόσιμο νερό απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει, σε συνεργασία με τους υπευθύνους ύδρευσης, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας: 1. διακοπή της υδροδότησης ή περιορισμός της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 4, μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την εξασφάλιση των ποιοτικών παραμέτρων εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων από τους υπεύθυνους ύδρευσης σε τοπικό επίπεδο (με βάση σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας) και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της προσωρινής διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής (τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία). 2. σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά από κάθε επισκευή σε τμήμα αγωγού να γίνεται υπερχλωρίωση με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής. 3. μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την αντιμετώπισή του (αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου, λήψη μέτρων προστασίας της πηγής κ.λ.π.), εφόσον το πρόβλημα είναι γενικευμένο, να εφαρμοσθεί το μέτρο της υπερχλωρίωσης της δεξαμενής υδροδότησης και όλου του μήκους του 3 Σε εργαστήρια όπως αυτά προδιαγράφονται στο Μέρος 5 του παρόντος. 4 Οι υπεύθυνοι ύδρευσης, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία οι οποίοι θα προέκυπταν από τυχόν διακοπή της παροχής ή περιορισμό της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι Αρμόδιες Αρχές καταρτίζουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπεύθυνους ύδρευσης, για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων (ΚΥΑ 38295/2007, άρθρο 1, παρ. 6.3). 16/27

18 συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής, το οποίο στη συνέχεια θα απορριφθεί και μετά να ξεκινήσει η επαναλειτουργία του δικτύου. εάν έχουν εμφανισθεί κρούσματα γαστρεντερίτιδας να διερευνηθεί η συσχέτιση της εμφάνισης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με την πρόκληση βλαβών και την εκτέλεση έργων στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Οι Αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι όταν λαμβάνονται επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού, οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, άρθρο 1, παρ. 6.4). II. Εφ' όσον διαπιστώνεται με συνεχείς ελέγχους ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο και εισροή ξένων σωμάτων, ουσιών κ.λ.π, θα πρέπει οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι συστηματικοί, οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου να ελέγχονται συστηματικά και να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού κατά την κρίση των Αρμόδιων Αρχών. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθούν εγκαταστάσεις πληγέντων (σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, προκατασκευασμένες οικίες, χώροι διαμονής μικρής δυναμικότητας κ.λ.π), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης, που προκύπτουν, περιλαμβανομένων και των μέτρων υγιεινής διαχείρισης και αποκομιδής των στερεών αποβλήτων (οικιακά απορρίμματα, τυχόν μπάζα κ.λ.π). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεση τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λ.π.. Γενικότερα Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει: να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.) και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και μόλυνσης. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), να ελέγχονται συστηματικά και να αντικαθίστανται με προτεραιότητα τα τμήματα των δικτύων, που έχουν υποστεί βλάβες. να διενεργείται υγειονομική αναγνώριση σε διάφορα τμήματα του συστήματος ύδρευσης σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακή εξέταση και έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου. να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/1958 Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων 17/27

19 και να διερευνάται η αναγκαιότητα εφαρμογής απολύμανσης και σε υδρεύσεις, που εξυπηρετούν μικρότερους οικισμούς. να διενεργούνται δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής, από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή, σύμφωνα με τα προγράμματα παρακολούθησης, όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ΔΥΓ2/οικ. ΔΤΓ2/οικ42736/ και για τις ποιοτικές παραμέτρους με την συχνότητα παρακολούθησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 18/27

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Παραμετρικές τιμές για πόσιμο νερό (υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, Παράρτημα Ι, ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 και υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα) A/A Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μικροβιολογικές παράμετροι 1 Escherichia coli (E. coli) 0/100ml 2 Εντερόκοκκοι 0/100ml Μικροβιολογικές παράμετροι για νερό που πωλείται σε δοχεία ή φιάλες 3 Escherichia coli (E. coli) 0/250ml 4 Εντερόκοκκοι 0/250ml 5 Pseudomonas aeruginosa 0/250ml 6 Αριθμός αποικιών σε 22 o C 100/ml 7 Αριθμός αποικιών σε 37 o C 20/ml ημικές παράμετροι 8 Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/l 9 Αντιμόνιο 5,0 μg/l 10 Αρσενικό 10 μg/l 11 Βενζόλιο 1,0 μg/l 12 Βενζο-α-πυρένιο 0,010 μg/l 13 Βόριο 1,0 μg/l 14 Βρωμικά 10 μg/l 15 Κάδμιο 5,0 μg/l 16 ρώμιο 50 μg/l 17 αλκός 2,0 μg/l 18 Κυανιούχα 50 μg/l 19 1,2-διχλωροαιθάνιο 3,0 μg/l 20 Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/l 21 Φθοριούχα 1,5 μg/l 22 Μόλυβδος 10 μg/l 23 Υδράργυρος 1,0 μg/l 24 Νικέλιο 20 μg/l 25 Νιτρικά 50 μg/l 26 Νιτρώδη 0,50 μg/l 27 Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l 28 Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/l 29 Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,10 μg/l 30 Σελήνιο 10 μg/l 31 Άθροισμα τετραχλωροαιθενίου και τριχλωροαιθενίου 10 μg/l 32 Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/l 33 Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l 19/27

21 A/A Παράμετρος Παραμετρική τιμή Ενδεικτικές παράμετροι 34 Αργίλιο 200 μg/l 35 Αμμώνιο 0,50 mg/l 36 λωριούχα 250 mg/l 37 Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) 0/100ml 38 ρώμα Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής 39 Αγωγιμότητα 2500 μs cm -1 στους 20 ο C 40 Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 6,5 και 9,5 μονάδες 41 Σίδηρος 200 ph μg/l 42 Μαγγάνιο 50 μg/l Αποδεκτό για τους 43 Οσμή καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής 44 Οξειδωσιμότητα 5,0 mg/l O 2 45 Θειικά 250 mg/l 46 Νάτριο 200 mg/l 47 Γεύση Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής 48 Αριθμός αποικιών σε 22 ο C και 37 ο C Άνευ ασυνήθους μεταβολής 49 Κολοβακτηριοειδή 0/100ml 50 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Άνευ ασυνήθους μεταβολής 51 Υπολειμματικό χλώριο Βλ. σημείωση 11 ΚΥΑ 52 Θολότητα Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Παράμετροι ραδιενέργειας 53 Τρίτιο 100 becquerel/l 54 Ολική ενδεικτική δόση 0,10 msv/έτος (όλα τα παραπάνω τηρούνται με βάση τις σχετικές σημειώσεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007) 20/27

22 Πίνακας 2. Παράμετροι που υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, Παράρτημα ΙΙ) Αργίλιο - Απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό Αμμώνιο ρώμα Αγωγιμότητα Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) Απαιτείται μόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό Escherichia coli (E. coli) Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου Σίδηρος Νιτρώδη Απαιτείται μόνο όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση Οσμή Pseudomonas aeruginosa Απαιτείται μόνο για το νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία Γεύση Αριθμός αποικιών σε 22 ο C και 37 ο C Κολοβακτηριοειδή Θολότητα Υπολειμματικό χλώριο Απαιτείται μόνο όταν για απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης 21/27

23 Πίνακας 3. Παράμετροι που υπόκεινται σε συμπληρωματική παρακολούθηση (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007, Παράρτημα ΙΙ) 5 Εκτός από τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007 και τα εξής: Α) Παθογόνα βακτήρια: Σαλμονέλλες Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι Βακτηριοφάγοι των κοπράνων Ιοί των εντέρων E. coli O:157 Καμπυλοβακτηρίδιο Για τις ανωτέρω παραμέτρους, η παραμετρική τιμή είναι μηδενική Β) Οργανισμοί: Παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) Φύκη Άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια) Για τις ανωτέρω παραμέτρους, η παραμετρική τιμή είναι μηδενική Γ) ημικοί παράμετροι PCBs - PCTs Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Άργυρος 10 μg/l Φαινολικές ενώσεις (πλην πενταχλωροφαινόλης) Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι - Ορυκτέλαια 0,5 μg/l Άθροισμα συγκεντρώσεων 0,1 μg/l Μεμονωμένη ουσία 0,5 μg/l 10 μg/l Επιφανειοδραστικοί παράγοντες 200 μg/l Φώσφορος (Ρ 2Ο 5) 5 mg/l Ξηρό υπόλειμμα 1500 mg/l Κάλιο 12 mg/l Υδρόθειο Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά 5 Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα με πρόσθετες παραμέτρους σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 7 της Υ2/2600/2011, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ /2007. Η συχνότητα της συμπληρωματικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. 22/27

24 Υπεύθυνοι Ύδρευσης Εργαστήρια Αναφοράς Πίνακας 4. Δράσεις εμπλεκόμενων φορέων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού Συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων που αφορούν τη δημόσια υγεία και λήψη μέτρων για την προστασία αυτής Σύνταξη και δημοσίευση έκθεσης για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Αποστολή των στοιχείων που απαιτούνται για κάθε σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προώθηση με προτεραιότητα έργων ενίσχυσης δομών εργαστηρίων ελέγχου στις περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα και μέριμνα για την κατά νόμο πιστοποίησή τους Δυνατότητα χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα έργων βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης Διενέργεια εποπτικών ελέγχων της ποιότητας του πόσιμου νερού Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιφερειάρχες Αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών Δημόσια, κεντρικά ή περιφερειακά εργαστήρια ή εξειδικευμένα εργαστήρια άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα Οργανωμένα εργαστήρια των ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, εταιριών ύδρευσης ή ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια 23/27

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασιλική Καραούλη Π.Μ. Υγιεινολόγος- Υπ. Υγείας-Πρόνοιας ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το υπάρχον Θεσµικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιµου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ 98 / 83 ΕΟΚ ΚΥΑ Υ2/ 2600/ 2001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. ρ Παναγιώτα Γεωργίου-Μπούφα, Ιατρός Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Προϊσταµένη Κ.Ε..Υ., Υπ. Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ A Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 1. Τα προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 260/6 7.10.2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) Σήμερα, 20 η του Μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη, Ο Δήμος Μεγαλόπολης πρώτος συμβαλλόμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ Επωνυμία: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση: Μελισσοχώρι Πόλη: Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57018 Τηλ.: 23940 32040 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαδόπουλος/ Μάγδα Αστεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 2977 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΚΗΠ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 744 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΚΟΙΛΑ-ΚΑΡΔΙΑ-ΕΞΟΧΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΚΑΙ ΟΙ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1757 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 07.08.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 1998L0083 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance Learning Course)

Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance Learning Course) Τίτλος: ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκπαιδευτής : Α. Βανταράκης, Αναπλ. Καθηγητής Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής Ιατρική Σχολή Παν/μιο Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/5/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ.34572 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

2977/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας.

2977/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2977/15-2-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 23 Από το πρακτικό 3 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Ραδόνιο 100 Bq/1 (Σημείωση 1) Τ ρίιιο 100 Bq/1 (Σημείωση 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 19 / 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 7 Έτος: 2016 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.504,00 ΦΠΑ (23%): 1.496,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σ

µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01) ( ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 1082 Β /14-8-01) : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Σχετική νοµοθεσία. Quality of drinking water Relative regulation

Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Σχετική νοµοθεσία. Quality of drinking water Relative regulation Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Σχετική νοµοθεσία ρ. Παναγιώτα Γεωργίου-Μπούφα Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα, Ε-mail:kedy@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-08-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Βόριο 84 mg/l 1 Ασβέστιο 256 mg/l - Μαγνήσιο 524 mg/l - Bρωµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Αρ. Πρωτ. : 2307 / 21-6-2013 ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ Μπέλτσιος Σωτήριος, Χημικός, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Τέρμα Τυχερού, 412 22 Λάρισα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1351646 Ημερομηνία έκδοσης: 27/12/211 ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ 115 27 Τηλ:21 74.7.5-52, Fax:21.74.7.51 21/12/211 Κωδικός δείγματος 215172 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτων και Δημόσια Υγεία

Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτων και Δημόσια Υγεία Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτων και Δημόσια Υγεία Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,MSc στη Δημόσια Υγεία Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών 1977 Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΗΒ-Θ4Υ 11754/27-6-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΗΒ-Θ4Υ 11754/27-6-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11754/27-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 402 Από το πρακτικό 21 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας"

Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας "Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας" Β. Σανδαλάκης Μοριακός Βιολόγος / Βιοπληροφορικός Περιφερειακό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας Κρήτης Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 Νερό Νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ 1 ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Γενικά Το «νερό» είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.ΔΥΓ2/99932/06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (σχετ.: 107199/06, 62934/06) & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA. Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELQA Διεργαστηρικά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών & Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 296/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΑΚ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 15

Κωδικός: ΑΚ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 15 Κωδικός: ΑΚ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 15 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7950 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1353785 Ημερομηνία έκδοσης: 12/3/212 ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ 115 27 Τηλ:21 74.7.5-52, Fax:21.74.7.51 8/3/212 12/3/212 Κωδικός δείγματος 22141 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Αερόβιοι Μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα