Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικός Πρόσκλησης: W08/042010"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ,00 ΕΥΡΩ. Κωδικός Πρόσκλησης: W08/ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ Αττικής») καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (στο εξής ο «Ενδιαφερόμενος») να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών (εφεξής ο «Πίνακας») για την ανάληψη έργων Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. γ. και 7 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ). Οι Ενδιαφερόμενοι, στους οποίους απευθύνεται η ΕΠΑ Αττικής και οι οποίοι θα υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να δραστηριοποιούνται και να έχουν εμπειρία στην εκτέλεση έργων κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης έως 4 bar και παροχετευτικών αγωγών. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Οι Ενδιαφερόμενοι που θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των ,00 Ευρώ ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της ή τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους σε χώρα της ή του ΕΟΧ ή των υπό σύνδεση κρατών. Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό 1

2 υποβάλλοντας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα υδραυλικό έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των ,00 Ευρώ. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών τουλάχιστον ο επικεφαλής αυτής θα πρέπει να πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. Να έχουν εκτελέσει από 01/01/2000 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού τουλάχιστον: α) Δέκα (10) χλμ. Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πίεσης έως 4bar και διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης από Φ63, από τα οποία ένα (1) έργο ενιαίο μήκους τουλάχιστον πέντε (5) χλμ. β) Διακόσιους (200) παροχετευτικούς αγωγούς για σύνδεση οικιακών, εμπορικών ή βιομηχανικών καταναλωτών με Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. Ως παροχετευτικός αγωγός νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από το σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό διανομής φυσικού αερίου έως την έξοδο της μετρητικής διάταξης. Σημειώνεται ότι τυχόν εμπειρία που προκύπτει από την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου νοείται το τμήμα της σωλήνωσης από την έξοδο της μετρητικής διάταξης μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής των καυσαερίων. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να πληροί ένας εκ των μελών της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, ή εναλλακτικά σωρευτικά όλα τα μέλη της. Να μην έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για παραβίαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε οποιοδήποτε έργο της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, κάθε ένα μέλος αυτής θα πρέπει να πληρoί το συγκεκριμένο κριτήριο. Επίκληση Ικανότητας και Εμπειρίας Τρίτου Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαλεσθούν ότι διαθέτουν την εμπειρία, ικανότητα και υπηρεσίες ή την οικονομική ικανότητα οικονομικού φορέα κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του ΠΔ. 59/2007, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που θα αναλάβουν και ότι με τον τρόπο αυτό πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των παραγράφων του παρόντος άρθρου. i) Κάθε Ενδιαφερόμενος που εκδηλώνει ενδιαφέρον μπορεί να κάνει χρήση της ικανότητας ή να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων (στο εξής «τρίτος φορέας»), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας σχετικά με (α) τη χρηματοοικονομική ικανότητα και (β) τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες των Ενδιαφερομένων, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. ii) Στην περίπτωση αυτή ο Ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αποδείξει στην ΕΠΑ Αττικής ότι για την εκτέλεση της Σύμβασης Έργου που δύναται να του ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής, διαθέτει πράγματι τα αναγκαία μέσα και τους πόρους των τρίτων φορέων που επικαλείται. iii) Για το σκοπό αυτό, ο Ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 2

3 α) Έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Ενδιαφερόμενου και του τρίτου φορέα, από την οποία να προκύπτει πλήρης δέσμευση του τρίτου φορέα να παράσχει στον Υποψήφιο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση Έργου που δύναται να του ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής. β) Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την ΕΠΑ Αττικής, δυνάμει της οποίας ο τρίτος φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της ΕΠΑ Αττικής να παράσχει στο Ενδιαφερόμενο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση Έργου που δύναται να του ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. γ) Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν την υπό (α) σύμβαση και την υπό (β) δήλωση, έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό. δ) Όλα τα έγγραφα και εν γένει στοιχεία που απαιτεί η παρούσα Πρόσκληση για την απόδειξη των επικαλούμενων ικανοτήτων. iv) Υπό τους ίδιους όρους, μια Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών που εκδηλώνει ενδιαφέρον μπορεί να επικαλείται την ικανότητα ή να στηρίζεται στις δυνατότητες των συμμετεχόντων μελών της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών ή άλλων τρίτων φορέων. v) Κάθε τρίτος φορέας και οι συνδεδεμένες προς αυτόν επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που την ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτήν ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτήν), μπορεί στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να παράσχει μέσα και πόρους για την εκτέλεση Έργου που δύναται να του αναθέσει η ΕΠΑ Αττικής, προς έναν και μόνον Διαγωνιζόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όλοι οι Ενδιαφερόμενοι που επικαλέστηκαν τις ικανότητες του ίδιου τρίτου φορέα ή/και ως άνω συνδεδεμένων προς αυτόν επιχειρήσεων. Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν, με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω, τα εξής στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά: 1) Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί συμμετοχής στον Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες και τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους σε αυτήν και να υπογράφεται από τους Νόμιμους Εκπροσώπους όλων των μελών της υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Εταιρειών ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Διευκρινίζεται ότι ένα (1) μέλος της υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών θα συμμετέχει με κατ ελάχιστον ποσοστό 40% ως επικεφαλής. Στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υποβάλει η υπό σύσταση Κοινοπραξία δηλώνεται επίσης ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της ΕΠΑ Αττικής, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) του υποβάλλοντος την Προσφορά. 2) Αναλυτική περιγραφή εταιρείας (company profile) η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (καταστατική έδρα, έτος ίδρυσης, δραστηριότητες κλπ.), τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, οργανόγραμμα διοίκησης και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. 3

4 3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 υπογραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνονται κατά λέξη τα εξής: «Λάβαμε γνώση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους αποδεχόμαστε στο σύνολο τους ανεπιφύλακτα. Όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. διατηρεί το μονομερές δικαίωμα καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών για έργα Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00 ΕΥΡΩ W08/ να μας διαγράψει από τον Πίνακα στην περίπτωση που αποδειχθεί το αντίθετο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα από εμάς οποιασδήποτε ενστάσεως ή/και προσβολής». Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών η δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται από τους Νομίμους Εκπροσώπους όλων των μελών της υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Εταιρειών ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 4) Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών απ όπου να προκύπτει άδεια ικανότητας εκτέλεσης υδραυλικών έργων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των ,00 Ευρώ ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρείες, στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της ή τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους σε χώρα της ή του ΕΟΧ ή των υπό σύνδεση κρατών. Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας τους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα υδραυλικό έργο του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των ,00 Ευρώ. 5) Πίνακα συμβάσεων με αντικείμενο έργα Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών που έχουν εκτελέσει από 01/01/2000 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις κατ ελάχιστον προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω. Στον κατάλογο θα αναφέρονται αναλυτικά ο τίτλος/κωδικός της κάθε σύμβασης, η περιγραφή του αντικειμένου του έργου (είδος δικτύου, πίεση λειτουργίας), το ποσοστό συμμετοχής στο έργο, οι συμβατικές ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης του έργου, οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης του έργου, η συνολική αξία της σύμβασης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Εργοδότη. 6) Για κάθε Σύμβαση που επικαλείται ο Ενδιαφερόμενος στον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να υποβάλει Βεβαίωση Εμπειρίας και Καλής Εκτέλεσης. Κάθε Βεβαίωση Εμπειρίας και Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον κύριο του έργου / εργοδότη, να περιλαμβάνει τον τίτλο / κωδικό της σύμβασης και την περιγραφή του αντικειμένου του έργου (είδος δικτύου, πίεση λειτουργίας κλπ.), τις συμβατικές ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης του έργου και τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης του έργου, τη συνολική αξία της σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου στο έργο, καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου του έργου / εργοδότη. 4

5 7) Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών των οικονομικών χρήσεων 2007, 2008 και Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης, θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών χρήσεων 2007, 2008 και Σε περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός του 2009, αρκεί η υποβολή της βεβαίωσης και αντίγραφου του ισολογισμού 2009 που υποβλήθηκε στην αντίστοιχη Νομαρχία. 8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης έργου από την ΕΠΑ Αττικής, ο Ενδιαφερόμενος θα διαθέσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου, το απαραίτητο προσωπικό από το κατωτέρω οριζόμενο, το οποίο θα αποτελέσει την Ομάδα Έργου: i Ένα (1) Διευθυντή Έργου (Project Manager), μηχανικό, κάτοχο πτυχίου Πανεπιστημίου, με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας στη διοίκηση κατασκευαστικών έργων και σε εργασίες σε δίκτυα φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης ή σε εργασίες σε αντίστοιχα επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες ή μεταλλεία, ο οποίος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση των εργασιών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Έργο. ii. Ένα (1) Διευθυντή Έργου Τεκμηρίωσης (Project Manager Documentation), μηχανικό, με τουλάχιστον δυο (2) έτη εμπειρίας στη διοίκηση κατασκευαστικών έργων, ο οποίος θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στη διοικητική υποστήριξή του Έργου (Διαχείριση Τεχνικών Εγγράφων, Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου, Διασφάλιση Ποιότητας, Υ.Α.Π.Π., διαχείρισης υλικών κλπ) και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Έργο. iii. Ένα (1) μηχανικό πλήρους απασχόλησης ως Υπεύθυνο Μηχανικό κατά το Ελληνικό δίκαιο. Εναλλακτικά, τα καθήκοντα αυτά μπορεί να εκτελεί ένας εκ των (i) ή (ii) ανωτέρω. iv. Ένα (1) μηχανικό πλήρους απασχόλησης με κύρια αρμοδιότητα τα θέματα Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, με τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετική εμπειρία (Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με Ν. 1568/85). Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε θέματα Υγιεινής και Ασφαλείας. v. Δυο (2) τουλάχιστον επιβλέποντες μηχανικούς πλήρους απασχόλησης με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από το Έργο. vi. Ένα (1) Τοπογράφο μηχανικό, με τουλάχιστον πτυχίο Β τάξεως ή τριετή εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα. vii. Δύο (2) τουλάχιστον συγκολλητές ΡΕ, πιστοποιημένους σε διαδικασίες συγκόλλησης αγωγών ΡΕ χαμηλής πίεσης οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί από το ΔΕΣΦΑ (ως διάδοχο εταιρία της ΔΕΠΑ) ή άλλο, αναγνωρισμένο να παρέχει πιστοποίηση συγκολλητών, Οργανισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δικτύων Πολυαιθυλενίου Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση Λειτουργίας 4 bar (Φ.Ε.Κ 1530/ , Τεύχος Δεύτερο, Απόφαση υπ. αριθ. Δ3/Α/14715, παρ , Παράρτημα 1). 9) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης έργου από την ΕΠΑ Αττικής, ο Ενδιαφερόμενος θα διαθέσει το πιο κάτω 5

6 απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση του: i. Εξοπλισμό απαραίτητο για την εγκατάσταση σωλήνων ΡΕ και σιδηροσωλήνων (εξοπλισμό για μεταφορές σωλήνων, τοποθέτησης, συγκόλλησης, τεστ δοκιμών). ii. Εξοπλισμό απαραίτητο για τις χωματουργικές εργασίες και τις μεταφορές, iii. Δομικά μηχανήματα για την εκσκαφή και επαναπλήρωση χαντακιών, συμπίεσης των υλικών, αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, αποκομιδής προϊόντων εκσκαφής, διάνοιξη οπών σε άοπλο ή οπλισμένο τοιχίο, μεταφορές υλικών και προσωπικού κλπ. 10) Αποσπάσματα από Δικαστικά αρχεία ή, εάν δεν υπάρχουν, ισοδύναμα δικαιολογητικά που εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές στη χώρα προέλευσης ή/και στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο Ενδιαφερόμενος, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που θα αποδεικνύουν ότι: i) Ο Ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. ii) Ο Ενδιαφερόμενος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά (αρκεί απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου). 11) Σε ισχύ Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει την έδρα του ο Ενδιαφερόμενος, τα οποία να αποδεικνύουν ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 12) Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες θα αναφέρεται το ύψος της συνολικής δανειοληπτικής ικανότητας του Ενδιαφερόμενου. 13) Σε ισχύ Πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι ο Ενδιαφερόμενος είναι γραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή σε ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα του ή τις Οδηγίες της Ε.Ε. για όσους έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε. 14) Οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, κατά την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών για την ανάληψη έργων Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών Φυσικού Αερίου στο Νομό Αττικής, να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 σε συνδυασμό με το Ν. 3310/2005 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το Ν. 3414/2005. Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον η Εταιρεία, κατά την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλει: α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 6

7 β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ "τριάντα εργάσιμες ημέρες" πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων προκύπτει ότι μέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού τους, ονομαστικές μετοχές και να έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονομαστικές μετοχές και να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και των τελευταίων ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να προσκομίσουν βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην ανωνύμου εταιρείας οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Οι υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά 7

8 η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 15) Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας και εμπειρίας τρίτου, ο Ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει με την Προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: α) Έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Ενδιαφερόμενου και του τρίτου φορέα, από την οποία να προκύπτει πλήρης δέσμευση του τρίτου φορέα να παράσχει στον Υποψήφιο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση Έργου που δύναται να του ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής. β) Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την ΕΠΑ Αττικής, δυνάμει της οποίας ο τρίτος φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της ΕΠΑ Αττικής να παράσχει στο Ενδιαφερόμενο τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση Έργου που δύναται να του ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. γ) Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν την υπό (α) σύμβαση και την υπό (β) δήλωση, έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό. 16) Νομιμοποιητικά έγγραφα σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας από τον υπογράφοντα την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: i. Απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου, με το οποίο να παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, ii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής αυτής της εξουσιοδότησης εκ μέρους του υπογράφοντος. 17) Σε περίπτωση Ενδιαφερομένου νομικού προσώπου προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα: Σε περίπτωση ΑΕ i) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, ii) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ, iii) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Νομαρχία, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς δημοσίευση της αρμόδιας 8

9 Νομαρχίας ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Νομαρχίας. Σε περίπτωση ΕΠΕ i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ, ii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, ii) Π λήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που εκδηλώνουν από κοινού ενδιαφέρον, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων. Οι ενώσεις προσώπων θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα δηλώνονται i) η αποδοχή των μελών για την από κοινού εκδήλωση ενδιαφέροντος, ii) τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που τη συνθέτουν, iii) ο επικεφαλής (leader) με κατ ελάχιστον ποσοστό 40%, iv) κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος των μελών έναντι της ΕΠΑ Αττικής, v) δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση που συμπεριληφθούν στον Πίνακα και vi) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και σε περίπτωση διαδοχής θα έχουν δεσμεύσει και τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση Αλλοδαπών Εταιρειών Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 9

10 Σε περίπτωση υπό σύσταση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για το κάθε μέλος αυτής και όλες οι ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται όπως ορίζεται ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας και εμπειρίας τρίτου σύμφωνα με τα ανωτέρω της παρούσας Πρόσκλησης, ο Ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει με ποινή αποκλεισμού όλα τα έγγραφα και εν γένει στοιχεία που απαιτεί η Πρόσκληση για την απόδειξη των επικαλούμενων ικανοτήτων. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η Ένορκη Δήλωση που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, τη σαφήνεια και δυνατότητα έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών. Για τους Ενδιαφερόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, Λεωφόρο Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Τ.Κ , Αθήνα, υπόψη Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την 14/05/2010 και ώρα 15:00, φέροντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου την πλήρη επωνυμία, διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του Ενδιαφερόμενου και την ένδειξη: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών για Έργα Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00 ΕΥΡΩ W08/042010». Φάκελοι οι οποίοι υποβάλλονται μετά από την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συμμετοχή. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και όλα τα περιεχόμενα των φακέλων θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα και κάθε σχετική με την Προσφορά και το Διαγωνισμό αλληλογραφία και επικοινωνία από και προς την ΕΠΑ Αττικής καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διατυπώνεται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Έγγραφα συνταγμένα σε αλλοδαπή γλώσσα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτονται Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση. Η ΕΠΑ Αττικής θα ανακοινώσει γραπτώς σε όλους τους υποψήφιους το αποτέλεσμα της Πρόσκλησης. Η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να ζητήσει από τους Ενδιαφερομένους συμπληρωματικές πληροφορίες, έγγραφα και πιστοποιητικά προς απόδειξη των ανωτέρω κατά την κρίση της και οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός τριών (3) ημερών. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω συνεπάγεται αποκλεισμό. 10

11 Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ). Στον Πίνακα θα συμπεριληφθούν όλοι οι Ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα προσκομίσουν όλα τα ως άνω στοιχεία και θα πληρούν όλες τις ως άνω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που στον Πίνακα συμπεριληφθεί υπό σύσταση Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών θα πρέπει να προσκομίσει συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών όπου θα αναφέρεται και ότι κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών θα ευθύνεται έναντι της ΕΠΑ Αττικής εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον για το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΠΑ Αττικής. Η ΕΠΑ Αττικής θα χρησιμοποιεί τον καταρτισθέντα κατά τα άνω Πίνακα για να προσκαλεί τις εγγεγραμμένες εταιρείες, Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών να συμμετάσχουν σε πρόχειρους Διαγωνισμούς με αντικείμενο την Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών στο Νομό Αττικής, με όρους που θα ανακοινώνονται κάθε φορά. Μέλη Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Εταιρειών που θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς σχετικούς με τον Πίνακα ως μεμονωμένες εταιρείες και δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά ως μέλος άλλης Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών. Καμία αλλαγή στη σύνθεση των Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Εταιρειών που θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα δεν επιτρέπεται. Διευκρινίζεται ότι η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να μην εγγράψει ή να διαγράψει από τον Πίνακα οποιαδήποτε Εταιρεία, Κοινοπραξία, Ένωση Εταιρειών ή οποιοδήποτε μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, εφόσον διαπιστωθεί ότι: α) δεν πληροί ή έχει απωλέσει τα οριζόμενα από την παρούσα ως αναγκαία προσόντα και προϋποθέσεις για την εγγραφή στον Πίνακα, β) έχει εκκινήσει δικαστική διαδικασία κατά της ΕΠΑ Αττικής ή εκκρεμεί οιαδήποτε αντιδικία μεταξύ της ΕΠΑ Αττικής και της εγγεγραμμένης εταιρείας για έργα που ανατέθηκαν μέσω του παρόντος Πίνακα ή για άλλα έργα που της έχουν ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής. Ο Πίνακας διέπεται από τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων της ΕΠΑ Αττικής, θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης του. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, υπόψη Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, αποστέλλοντας επιστολή στην ως άνω διεύθυνση ή τηλεομοιοτυπία (fax) στο: 210 / Για την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Ο Γενικός Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 11

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 24/11/2010 Αρ. Πρωτ.: 37149 Αριθ. Διακήρυξης: 58/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 Eπαναληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Παρασκευή 13/9/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Παρασκευή 13/9/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 12/9/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα 10-09 - 2013 6 η Υ.Π.Ε Αριθμ. πρωτ. 24745 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού)

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) Ν.Επιβάτες, 16.09.2015 Αρ.πρωτ.:1665 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού, κ. Σαμακοβλής Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα