Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *"

Transcript

1 P6_TA(2005)0234 Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 973/2001 (COM(2003)0589 C5-0480/ /0229(CNS)) ( ιαδικασία διαβούλευσης) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο (COM(2003)0589) 1, έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε το οποίο κλήθηκε από το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει (C5-0480/2003), έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0112/2005), 1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύµφωνα µε το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ; 3. καλεί το Συµβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά 4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει σε περίπτωση που το Συµβούλιο προτίθεται να επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής 5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. 1 εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

2 Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου Τροπολογία 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 (6) Το σύστηµα διαχείρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό καλύπτει δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την αλιεία Μεσογειακών αποθεµάτων οι οποίες διεξάγονται από κοινοτικά σκάφη είτε σε κοινοτικά είτε σε διεθνή ύδατα, από σκάφη τρίτων χωρών σε αλιευτικές ζώνες κρατών µελών ή από υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου. (6) Το σύστηµα διαχείρισης που προβλέπει ο παρών κανονισµός καλύπτει δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την αλιεία Μεσογειακών αποθεµάτων οι οποίες διεξάγονται από κοινοτικά σκάφη είτε σε κοινοτικά είτε σε διεθνή ύδατα, από σκάφη τρίτων χωρών σε αλιευτικές ζώνες κρατών µελών ή από σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου. Τροπολογία 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23 (23) εδοµένου ότι η κοινοτική αλιεία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 75% των αλιευµάτων ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί ο κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 973/2001 της 14ης Μαΐου 2001 για τη θέσπιση ορισµένων τεχνικών µέτρων για τη διατήρηση ορισµένων αποθεµάτων άκρως µεταναστευτικών ειδών προκειµένου να καθοριστεί ένα κοινοτικό ελάχιστο µέγεθος εκφόρτωσης και να θεσπιστούν προδιαγραφές για τα παραγάδια σύµφωνα µε το όριο αυτό καθώς και τετράµηνη απαγόρευση αλιείας µε παραγάδια για την προστασία των ιχθυδίων ξιφία. (23) εδοµένου ότι η κοινοτική αλιεία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 75% των αλιευµάτων ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα, είναι σκόπιµο να θεσπισθούν µέτρα διαχείρισης. Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αυτών, είναι σκόπιµο τα τεχνικά µέτρα για τη διατήρηση ορισµένων αποθεµάτων άκρως µεταναστευτικών ειδών να θεσπιστούν από τον αρµόδιο περιφερειακό οργανισµό αλιείας. Αντιστοίχως, η Επιτροπή θα υποβάλει στη ΓΕΑΜ και στη ιεθνή Επιτροπή για τη ιατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού (ICCAT), το ταχύτερο δυνατόν, κατάλληλες προτάσεις προκειµένου να καθοριστεί κοινοτικό ελάχιστο µέγεθος εκφόρτωσης για τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο και να θεσπιστούν προδιαγραφές ώστε τα παραγάδια να ανταποκριθούν προς το όριο αυτό. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, η ΕΕ δεν εµποδίζεται να επιβάλει µέτρα συναφώς, µέχρις ότου επιτευχθεί οριστική συµφωνία επί πολυµερούς βάσεως. Τροπολογία 3 ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ A), ΣΗΜΕΙΟ II)

3 ii) από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο Θάλασσα, εκτός των υδάτων που αναφέρονται στο σηµείο (i) ii) από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο Θάλασσα, εκτός των υδάτων που αναφέρονται στο σηµείο (i) και Τροπολογία 4 ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ A), ΣΗΜΕΙΟ III) iii) από υπηκόους κρατών µελών, µε την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σηµαίας, στη Μεσόγειο Θάλασσα, εκτός των υδάτων που αναφέρονται στο σηµείο (i), και ιαγράφεται Τροπολογία 5 ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 16Α (νέο) (16α) «παγίδες» σηµαίνει αλιευτικά εργαλεία που τοποθετούνται σταθερά στον βυθό και λειτουργούν ως παγίδα για την σύλληψη θαλασσίων ειδών. Έχουν σχήµα καλαθιού, βαρελιού ή κλωβού και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούνται από άκαµπτο ή ηµιελαστικό σκελετό καλυµµένο µε δίχτυ. ιαθέτουν ένα ή περισσότερα επίπεδα ή στόµια µε λεία χείλη, που επιτρέπουν την είσοδο ειδών στο εσωτερικό τους. Ποντίζονται µε τη χρήση της συρτής, της οποίας κάθε στοιχείο ενώνεται, ανά τακτά διαστήµατα, µε την κεντρική ορµιά. Τροπολογία 6 ΑΡΘΡΟ 4 Απαγορεύεται η αλιεία µε τράτες, δράγες, παγίδες, γρι-γρι, γρίπους συρόµενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόµοια δίχτυα πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση (Posidonia oceanica) ή άλλα θαλάσσια φανερόγαµα. 1. Απαγορεύεται η αλιεία µε τράτες, δράγες, παγίδες, γρι-γρι, γρίπους συρόµενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόµοια δίχτυα πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση (Posidonia oceanica) ή άλλα θαλάσσια φανερόγαµα, κοράλλια και αποικίες ασβεστούχων θαλάσσιων φυκιών. Τροπολογία 7 ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α (νέα) 1α. Απαγορεύεται επίσης η χρήση συρόµενων διχτυών σε βάθη µεγαλύτερα των µέτρων.

4 Τροπολογία 8 ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 2. Βάσει των πληροφοριών αυτών, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών για τον ίδιο σκοπό, το Συµβούλιο καθορίζει, πριν την 31η εκεµβρίου 2004, προστατευόµενες περιοχές οι οποίες βρίσκονται ιδίως στο σύνολό τους ή εν µέρει πέραν των χωρικών υδάτων των κρατών µελών καθώς και τους τύπους των αλιευτικών δραστηριοτήτων που απαγορεύονται ή επιτρέπονται στις εν λόγω περιοχές. 2. Βάσει των πληροφοριών αυτών, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών για τον ίδιο σκοπό, το Συµβούλιο καθορίζει, πριν την 31η εκεµβρίου 2005, προστατευόµενες περιοχές οι οποίες βρίσκονται ιδίως στο σύνολό τους ή εν µέρει πέραν των χωρικών υδάτων των κρατών µελών καθώς και τους τύπους των αλιευτικών δραστηριοτήτων που απαγορεύονται ή επιτρέπονται στις εν λόγω περιοχές. Τροπολογία 9 ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, πριν την 31η εκεµβρίου 2004, πρόσθετες προστατευόµενες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων τους, στις οποίες µπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες µε στόχο τη διατήρηση και τη διαχείριση των έµβιων υδρόβιων πόρων ή για τη διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών αποφασίζουν σχετικά µε τα αλιευτικά εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιούνται στις εν λόγω προστατευόµενες περιοχές, καθώς επίσης και τους κατάλληλους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί από τους προβλεπόµενους στην κοινοτική νοµοθεσία. 1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν, πριν την 31η εκεµβρίου 2005, πρόσθετες προστατευόµενες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων τους, στις οποίες µπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες µε στόχο τη διατήρηση και τη διαχείριση των έµβιων υδρόβιων πόρων ή για τη διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών αποφασίζουν σχετικά µε τα αλιευτικά εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιούνται στις εν λόγω προστατευόµενες περιοχές, καθώς επίσης και τους κατάλληλους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί από τους προβλεπόµενους στην κοινοτική νοµοθεσία. Τροπολογία 10 ΑΡΘΡΟ 7 Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας ή η διατήρηση επί του σκάφους των κάτωθι: (α) τοξικών, υπνωτικών ή διαβρωτικών ουσιών, (β) γεννητριών ηλεκτροπληξίας, (γ) εκρηκτικών υλών, (δ) ουσιών οι οποίες µπορούν να 1. Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας ή η διατήρηση επί του σκάφους των κάτωθι: (α) τοξικών, υπνωτικών ή διαβρωτικών ουσιών, (β) γεννητριών ηλεκτροπληξίας, (γ) εκρηκτικών υλών, (δ) ουσιών οι οποίες µπορούν να

5 εκρήγνυνται σε περίπτωση ανάµειξής τους, (ε) συρόµενων διατάξεων για τη συλλογή κόκκινων κοραλλιών, (στ) αεροσφύρων ή άλλων κρουστικών εργαλείων για τη συλλογή ειδών που κατοικούν σε βράχους. εκρήγνυνται σε περίπτωση ανάµειξής τους, (ε) συρόµενων διατάξεων για τη συλλογή κόκκινων κοραλλιών, (στ) αεροσφύρων ή άλλων κρουστικών εργαλείων για τη συλλογή ειδών που κατοικούν σε βράχους. 2. εν επιτρέπεται η χρήση διχτυών βυθού και στασίµων επιπλεόντων διχτυών για την αλιεία των εξής ειδών: τόνος ο µακρύπτερος (Thunnus alalunga), ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus), ξιφίας (Xiphias gladius), καστανόψαρο (Brama brama), καρχαρίες (Hexanchus griseus Cetorhinus maximus Alopiidae; Carcharhinidae Sphyrnidae Isuridae Lamnidae). 1. Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ή απλαδιών διχτυών που αλιεύουν κεφαλάδες, εκτός εάν το µέγεθος µατιών στο τµήµα εκείνο του διχτυού που διαθέτει τα µικρότερα µάτια συµµορφούται προς τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως Το µέγεθος µατιών καθορίζεται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 129/ Για τα συρόµενα δίχτυα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, τα ελάχιστα µεγέθη µατιών έχουν ως εξής: (1) Μέχρι την 31η εκεµβρίου 2005: 40 mm Τροπολογία 11 ΑΡΘΡΟ 8, παράγραφοι 1 έως 4 1. Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ή απλαδιών διχτυών, εκτός εάν το µέγεθος µατιών στο τµήµα εκείνο του διχτυού που διαθέτει τα µικρότερα µάτια ανταποκρίνεται στις διατάξεις των παραγράφων 3 έως Το µέγεθος µατιών καθορίζεται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 129/ Για τα συρόµενα δίχτυα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, τα ελάχιστα µεγέθη µατιών έχουν ως εξής: 1) Μέχρι την 31η εκεµβρίου 2006: 40 mm (2) Από την 1η Ιανουαρίου 2006: 50 mm 2) Από την 1η Ιανουαρίου 2007: τα δίχτυα που αναφέρονται στο προηγούµενο σηµείο αντικαθίστανται από δικτύωµα µε τετραγωνικά µάτια 40 mm στον σάκο ή, εφόσον ο πλοιοκτήτης υποβάλλει επαρκώς αιτιολογηµένο αίτηµα, από δικτύωµα µε ροµβοειδή µάτια 50 mm. Σε σχέση µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο σηµείο, τα αλιευτικά σκάφη

6 επιτρέπεται να χρησιµοποιούν και να µεταφέρουν µόνον ένα από τα δύο αυτά είδη διχτυών και είναι, συνεπώς, υποχρεωµένα να επιλέγουν µεταξύ του δικτυώµατος µε τετραγωνικά µάτια 40 mm στον σάκο, ή του δικτυώµατος µε ροµβοειδή µάτια 50 mm. (3) Από την 1η Ιανουαρίου 2009: 60 mm. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, πριν τις 30 Ιουνίου 2010, σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, βάσει της οποίας θα προτείνει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες προσαρµογές. 4. Για τα πελαγικά δίχτυα τράτας αλιείας σαρδέλας και γαύρου, εφόσον τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 85% του ζώντος βάρους του αλιεύµατος µετά τη διαλογή, το ελάχιστο µέγεθος µατιών ανέρχεται σε 20 mm. Τροπολογία 12 ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 4. Για τα πελαγικά δίχτυα τράτας αλιείας σαρδέλας και γαύρου, εφόσον τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του ζώντος βάρους του αλιεύµατος µετά τη διαλογή, το ελάχιστο µέγεθος µατιών ανέρχεται σε 20 mm. 1. Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους οποιωνδήποτε παραγαδιών µε αγκίστρια συνολικού µήκους µικρότερου των 5 cm και πλάτους µικρότερου των 2,5 cm για οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος που χρησιµοποιεί παραγάδια και εκφορτώνει ή διατηρεί επ αυτού ποσότητα κεφαλάδων (Pagellus bogaraveo), η οποία αποτελεί περισσότερο από το 20% τω αλιευµάτων από απόψεως ζώντος βάρους µετά τη διαλογή. 1. Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους οποιωνδήποτε παραγαδιών µε αγκίστρια συνολικού µήκους µικρότερου των 3,95 cm και πλάτους µικρότερου των 1,65 cm για οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος που χρησιµοποιεί παραγάδια και εκφορτώνει ή διατηρεί επ αυτού ποσότητα κεφαλάδων (Pagellus bogaraveo), η οποία αποτελεί περισσότερο από το 20% τω αλιευµάτων από απόψεως ζώντος βάρους µετά τη διαλογή. Τροπολογία 13 ΑΡΘΡΟ Η χρήση συρόµενων εργαλείων απαγορεύεται εντός 3 ναυτικών µιλίων από την ακτή η εντός αποστάσεως από την ακτή µέχρι την ισοβαθή καµπύλη των 50 µέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε πλησιέστερη απόσταση από την ακτή. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η χρήση υδραυλικών δραγών επιτρέπεται 1. Η χρήση συρόµενων εργαλείων απαγορεύεται εντός 3 ναυτικών µιλίων από την ακτή η εντός αποστάσεως από την ακτή µέχρι την ισοβαθή καµπύλη των 50 µέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε πλησιέστερη απόσταση από την ακτή. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η χρήση υδραυλικών δραγών επιτρέπεται

7 µεταξύ 1,5 και 3 ναυτικών µιλίων από την ακτή, άσχετα από το βάθος, υπό τον όρο ότι τα αλιεύµατα των ειδών, εκτός των οστρακοδέρµων, δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού ζώντος βάρους του αλιεύµατος. 2. Η χρήση διχτυών τράτας και υδραυλικών δραγών απαγορεύεται εντός 1,5 ναυτικού µιλίου από την ακτή. 3. Η χρήση γρι-γρι απαγορεύεται εντός 0,5 ναυτικών µιλίων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή µέχρι της ισοβαθούς καµπύλης των 50 µέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε πλησιέστερη απόσταση από την ακτή. 4. Η χρήση συρόµενων εργαλείων, γρι-γρι και άλλων κυκλωτικών διχτυών απαγορεύεται εντός ενός ναυτικού µιλίου από τα όρια προστατευόµενων περιοχών που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και Κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 3 σε τοπική βάση, στην περίπτωση που η εν λόγω παρέκκλιση δικαιολογείται από ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισµούς ή στην περίπτωση που ο σχετικός τύπος αλιείας είναι άκρως επιλεκτικός και έχει αµελητέα επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και υπό τον όρο ότι οι τύποι αυτοί αλιείας υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 17. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επικαιροποιηµένα επιστηµονικά και τεχνικά δικαιολογητικά στοιχεία για την εν λόγω παρέκκλιση. µεταξύ 0,5 και 3 ναυτικών µιλίων από την ακτή, άσχετα από το βάθος, υπό τον όρο ότι τα αλιεύµατα των ειδών, εκτός των οστρακοδέρµων, δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού ζώντος βάρους του αλιεύµατος. 2. Η χρήση διχτυών τράτας απαγορεύεται εντός 1,5 ναυτικού µιλίου από την ακτή και η χρήση υδραυλικών δραγών απαγορεύεται εντός 0,5 ναυτικού µιλίου από την ακτή. 3. Η χρήση γρι-γρι απαγορεύεται εντός 300 µέτρων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή µέχρι της ισοβαθούς καµπύλης των 50 µέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε πλησιέστερη απόσταση από την ακτή. 5. Κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 3 σε τοπική βάση, στην περίπτωση που η εν λόγω παρέκκλιση δικαιολογείται από ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισµούς, όπως η έκταση του παράκτιου βυθού ή στην περίπτωση που ο σχετικός τύπος αλιείας είναι άκρως επιλεκτικός και έχει αµελητέα επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και αφορά περιορισµένο αριθµό σκαφών, και υπό τον όρο ότι οι τύποι αυτοί αλιείας υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 17. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν προσαρµοσµένα στα πρόσφατα δεδοµένα επιστηµονικά και τεχνικά δικαιολογητικά στοιχεία για την εν λόγω παρέκκλιση. Ωστόσο, κάθε αλιευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείται σε απόσταση από την ακτή µικρότερη εκείνης που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 χωρίς να παραβιάζεται η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία που θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1626/94, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

8 1. Οι µικρότεροι του κανονικού µεγέθους θαλάσσιοι οργανισµοί µπορούν να αλιεύονται, διατηρούνται επί του σκάφους, µεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, µεταβιβάζονται, αποθηκεύονται, πωλούνται, η προσφέρονται για πώληση για το σκοπό τεχνητού εµπλουτισµού του αποθέµατος ή µετεγκατάστασης µε την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους µέλους στο οποίο λαµβάνουν χώρα οι εν λόγω δραστηριότητες. Τροπολογία 14 ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 αριθ. 2550/2000, περιλαµβανοµένων των προβλεποµένων εξαιρέσεων, µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2006, εκτός εάν το Συµβούλιο λάβει διαφορετική απόφαση µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και ενόψει επιστηµονικών αποδείξεων. 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, οι µικρότεροι του κανονικού µεγέθους θαλάσσιοι οργανισµοί µπορούν να αλιεύονται, διατηρούνται επί του σκάφους, µεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, µεταβιβάζονται, αποθηκεύονται, πωλούνται, η προσφέρονται για πώληση ζωντανοί για το σκοπό τεχνητού εµπλουτισµού του αποθέµατος ή µετεγκατάστασης µε την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιούνται οι εν λόγω δραστηριότητες. Τροπολογία 15 ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Α (νέα) Τροπολογία 16 ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 3α. Απαγορεύεται η εισαγωγή, η µεταφορά από άλλες περιοχές ή η ενίσχυση των πληθυσµών µη αυτοχθόνων ειδών. 1. Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόµενων διχτύων, κυκλωτικών διχτύων, γρι-γρι, δραγών, απλαδιών διχτύων, µανωµένων διχτύων καθώς και παραγαδιών για την αλιεία άκρως µεταναστευτικών ειδών. 1. Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτύων, γρι-γρι, δραγών, απλαδιών διχτύων, µανωµένων διχτυών, παραγαδιών βυθού, καθώς και παραγαδιών για την αλιεία άκρως µεταναστευτικών ειδών. Τροπολογία 17 ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, Ε ΑΦΙΟ 1Α (νέο) Ωστόσο, κατ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί η εµπορία αλιευµάτων που προέρχονται από διαγωνισµούς, εφόσον τα κέρδη από την πώλησή τους προορίζονται

9 για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τροπολογία 18 ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 1. Μέχρι την 31η εκεµβρίου 2004, τα κράτη µέλη θεσπίζουν σχέδια διαχείρισης για την αλιεία που διεξάγεται µε γρίπους που σύρονται από σκάφη, πεζότρατες, κυκλωτικά δίχτυα και δράγες εντός των χωρικών τους υδάτων. Το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 εφαρµόζεται στα εν λόγω σχέδια διαχείρισης. 1. Μέχρι την 31η εκεµβρίου 2005, τα κράτη µέλη θεσπίζουν σχέδια διαχείρισης για την αλιεία που διεξάγεται µε γρίπους που σύρονται από σκάφη, πεζότρατες, κυκλωτικά δίχτυα και δράγες εντός των χωρικών τους υδάτων. Το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 εφαρµόζεται στα εν λόγω σχέδια διαχείρισης. Τροπολογία 19 ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) (νέο) Τροπολογία 20 ΑΡΘΡΟ 22 Άρθρο 4α (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 973/2001) δα) της οικονοµικής υποστήριξης στην περίπτωση περιόδων απαγόρευσης της αλιείας για βιολογικούς λόγους. Άρθρο 22 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων τύπων σκαφών και εργαλείων Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α: «Άρθρο 4α 1. Απαγορεύεται η χρήση διχτυών βυθού και στάσιµων επιπλεόντων διχτυών στη Μεσόγειο Θάλασσα, για την αλιεία των εξής ειδών: τόνος ο µακρύπτερος (Thunnus alalunga), ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus), ξιφίας (Xiphias gladius), καστανόψαρο (Brama brama), καρχαρίες (Hexanchus griseus Cetorhinus maximus Alopiidae; Carcharhinidae Sphyrnidae Isuridae Lamnidae). 2. Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους στη Μεσόγειο Θάλασσα οποιωνδήποτε παραγαδιών µε αγκίστρια συνολικού ιαγράφεται

10 µήκους µικρότερου των 10 cm και πλάτους µικρότερου των 4,5 cm για οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος που χρησιµοποιεί παραγάδία και φορτώνει ή διατηρεί επ αυτού ποσότητα ξιφία (Xiphias gladius)ο οποίος αποτελεί περισσότερο από το 20% του αλιεύµατος από απόψεως ζώντος βάρους µετά τη διαλογή. 3. Απαγορεύεται στη Μεσόγειο Θάλασσα από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους η αλιεία µε πελαγικά παραγάδια οποιουδήποτε από τα εξής είδη: τόνος µακρύπτερος (Thunnus alalunga), ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus), ξιφίας (Xiphias gladius) και καρχαρίες (Hexanchus griseus Cetorhinus maximus Alopiidae Carcharhinidae Sphyrnidae Isuridae Lamnidae). 4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2: (α) το συνολικό µήκος των αγκιστριών µετράται ως το ολικό µήκος της λαβής του αγκιστριού από το άκρο του αγκιστριού το οποίο χρησιµεύει για την πρόσδεση της πετονιάς και το οποίο είναι συνήθως σχήµατος οφθαλµού, µέχρι την κορυφή της καµπύλης. (β) το πλάτος των αγκιστριών µετράται ως η µέγιστη οριζόντια απόσταση από το εξωτερικό µέρος της λαβής έως το εξωτερικό τµήµα του δοντιού. Τροπολογία 21 ΑΡΘΡΟ 23 Παράρτηµα IV, καταχώρηση που αφορά τον ξιφία (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 973/2001) Άρθρο 23 Ελάχιστο µέγεθος Στο παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 η καταχώρηση που αφορά τον ξιφία αντικαθίσταται από τα εξής: ξιφίας (Xiphias gladius) στον Ατλαντικό Ωκεανό: 25 kg ή 125 cm (κάτω γνάθος) ξιφίας (Xiphias gladius) στη Μεσόγειο Θάλασσα: 110 cm (κάτω γνάθος) ή 16 kg στρογγυλεµένου βάρους (βάρος ολοκλήρου του ψαριού πριν την επεξεργασία ή την ιαγράφεται

11 αφαίρεση οποιουδήποτε τµήµατος) ή 14 kg βάρους µετά την απολέπιση και τον εκσπλαχνισµό (βάρος µετά την αφαίρεση των λεπιών και των σπλάχνων) (1) (1) εν εφαρµόζεται στον ξιφία στη Μεσόγειο η ανοχή 15% που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Τροπολογία 22 Άρθρο 23 Α (νέο) Τροπολογία 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΤΜΗΜΑ 1, ΡΑΓΕΣ Άρθρο 23α Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο αποφασίζει, πριν από την 31η Μαρτίου 2006, σχετικά µε τα τεχνικά µέτρα για την προστασία των ιχθυδίων ξιφία στη Μεσόγειο. Το µέγιστο πλάτος των δραγών πρέπει να ανέρχεται σε 4 µέτρα, εκτός από την περίπτωση δραγών σπογγαλιείας (γαγκάβα). Το µέγιστο πλάτος των δραγών πρέπει να ανέρχεται σε 3 µέτρα, εκτός από την περίπτωση δραγών σπογγαλιείας (γαγκάβα). Τροπολογία 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΤΜΗΜΑ 3, ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση µανωµένων διχτύων, απλαδιών διχτύων βυθού ή στάσιµων επιπλεόντων απλαδιών διχτύων µήκους µεγαλύτερου των µέτρων ανά σκάφος. - Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση µανωµένων διχτυών, απλαδιών διχτύων βυθού ή στάσιµων επιπλεόντων απλαδιών διχτυών µήκους µεγαλύτερου των µέτρων ανά σκάφος, λαµβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση µονοµελούς πληρώµατος, αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα µέτρα, στα οποία µπορούν να προστίθενται άλλα µέτρα στην περίπτωση δευτέρου µέλους και ακόµη µέτρα στην περίπτωση τρίτου µέλους του πληρώµατος. Τροπολογία 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΤΜΗΜΑΤΑ 6, 7 και 8 6. Παραγάδια βυθού 6. Παραγάδια βυθού

12 Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση παραγαδιών µήκους µεγαλύτερου των µέτρων ανά σκάφος. 7. Σχοινιά µε κιούρτους για την αλιεία µαλακοστράκων βαθέων υδάτων Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση σχοινιών µε κιούρτους µήκους άνω τω χλµ. Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση περισσότερων των αγκίστρων ανά σκάφος. 7. Σχοινιά µε κιούρτους για την αλιεία µαλακοστράκων βαθέων υδάτων Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση σχοινιών µε κιούρτους µήκους άνω των 5 χλµ. 8. Παραγάδια επιφανείας (επιπλέοντα) 8. Παραγάδια επιφανείας (επιπλέοντα) Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση παραγαδιών µήκους άνω των 60 χλµ. ανά σκάφος. Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους και η πόντιση περισσότερων από: αγκίστρων ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus) αγκίστρων για τα σκάφη που αλιεύουν ξιφία (Xyphias gladius) αγκίστρων ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν µακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ελάχιστο µέγεθος Τροπολογία 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ελάχιστο µέγεθος 1. Ιχθείς 1. Ιχθείς Dicentrarchus labrax 25 cm Dicentrarchus labrax 25 cm Diplodus annularis 12 cm Diplodus annularis 12 cm Diplodus puntazzo 18 cm Diplodus puntazzo 18 cm Diplodus sargus 23 cm Diplodus sargus 23 cm Diplodus vulgaris 18 cm Diplodus vulgaris 18 cm Engraulis encrasicolus * 11 cm Engraulis encrasicolus * 9 cm Epinephelus spp. 45 cm Epinephelus spp. 45 cm Lithognathus mormyrus 20 cm Lithognathus mormyrus 20 cm Merluccius merluccius 15 cm Merluccius merluccius 20 cm

13 (µέχρι την 31η εκεµβρίου 2008) Εντούτοις, µέχρι την 31η εκεµβρίου 2006 επιτρέπεται περιθώριο ανοχής που ορίζεται στο 15% του βάρους των αλιευοµένων ιχθύων αυτού του είδους µε µέγεθος µεταξύ 15 και 20 cm. 20 cm (από την 1η Ιανουαρίου 2009) Αυτό το όριο ανοχής πρέπει να τηρείται τόσο από τα µεµονωµένα σκάφη, στην ανοικτή θάλασσα ή στον λιµένα εκφόρτωσης, όσο και στις αγορές πρώτης πώλησης µετά την εκφόρτωση. Τηρείται επίσης σε κάθε επόµενη εµπορική συναλλαγή, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Mullus spp. 11 cm Mullus spp. 11 cm Pagellus acarne 17 cm Pagellus acarne 17 cm Pagellus bogaraveo 33 cm Pagellus bogaraveo 33 cm Pagellus erythrinus 15 cm Pagellus erythrinus 15 cm Pagrus pagrus 18 cm Pagrus pagrus 18 cm Polyprion americanus 45 cm Polyprion americanus 45 cm Sardina pilchardus** 13 cm Sardina pilchardus** 11 cm Scomber japonicus 18 cm Scomber japonicus 18 cm Scomber scombrus 18 cm Scomber scombrus 18 cm Solea vulgaris 25 cm Solea vulgaris 20 cm Sparus aurata 20 cm Sparus aurata 20 cm Trachurus spp. 15 cm Trachurus spp. 15 cm 2. Crustaceans 2. Crustaceans Homarus gammarus 30 cm ΟΜ Homarus gammarus 30 cm ΟΜ Nephrops norvegicus 20 mm ΜΚ Nephrops norvegicus 20 mm ΜΚ 70 mm ΟΜ 70 mm ΟΜ Palinuridae 105 mm Palinuridae 90 mm ΜΚ ΜΚ Parapenaeus longirostris 20 mm ΜΚ Parapenaeus longirostris 20 mm ΜΚ 3. Mollusc bivalves 3. Mollusc bivalves Pecten jacobeus 11 cm Pecten jacobeus 10 cm Venerupis spp. Venus spp. 25 mm 25 mm

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: L 36/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2007 Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1967 EL 19.01.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0520 EL 01.01.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 520/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Μαΐου 2007 για τη θέσπιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2012 COM(2012) 370 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας *

Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας * P5_TA(2003)0404 Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε σχέδιο οδηγίας του Συµβουλίου που αφορά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 SWD(2014) 154 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Γενική ιεύθυνση Εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης Θεµατικό Τµήµα: ιαρθρωτικές πολιτικές και πολιτική συνοχής ΑΛΙΕΙΑ Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περιεχόµενα: Σηµείωµα που συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 20 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0198(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανικός φάκελος: 2014/0213 (COD)

Διοργανικός φάκελος: 2014/0213 (COD) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0213 (COD) 8181/15 PECHE 142 CODEC 565 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που "του

ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3207 Κ.Δ.Π.354/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 354 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 10 εκεµβρίου 2003 PE 327.856/1-7 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Σχέδιο έκθεσης Elspeth Attwooll (PE 327.856) Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενικά στοιχεία ελέγχου - έλεγχος πιστοποιητικών / αδειών / ναυτιλιακών εγγράφων / ημερολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0104 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας *

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας * P6_TA(2008)0168 Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕK στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0302 EL 23.06.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2002 COM(2002) 672 τελικό 2002/0275 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Έκθεση Έτους 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Σκάφη που αλιεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.9.2009 COM(2009) 477 τελικό 2009/0129 (CNS) C7-0204/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε ορισµένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

DGB 2A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) 2015/0096 (COD) PE-CONS 14/16 PECHE 131 CODEC 411

DGB 2A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) 2015/0096 (COD) PE-CONS 14/16 PECHE 131 CODEC 411 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) 2015/0096 (COD) PE-CONS 14/16 PECHE 131 CODEC 411 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.7.2014 L 200/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 741/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 134 final ANNEXES 1 to 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Ιανουάριοσ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1519 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών *

Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών * P7_TA(2014)0275 Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 134 final - Annexes 1 to 11. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0074 (COD) 6993/16 ADD 1 PECHE 79 CODEC 281 IA 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ. Άρθρο 94 Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ. Άρθρο 94 Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ Άρθρο 94 Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων Στα τιμολόγια πώλησης νωπών αλιευμάτων, που εκδίδονται από τους παραγωγούς ή τους αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0036(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0036(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/0036(NLE) 7.5.2015 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ολοκλήρωση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 765 final 2013/0373 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 01 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. πρωτ. 459 / 11826 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2007/0224(CNS) 11.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 11-21 Σχέδιο γνωμοδότησης Μάριου Ματσάκη (PE400.613v01-00) πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0192(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0192(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1936 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 περί ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 697 final 2014/0330 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 21.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για καθορισμό, για το 2011 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος Έκθεση Έτους 2016 Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος Έκθεση Έτους 2016 Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ελληνικός Αλιευτικός Στόλος Έκθεση Έτους 2016 Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 29.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 500/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Ιουνίου 2012.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 500/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Ιουνίου 2012. 16.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 500/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43997 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4348 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5632/104626/ 29-9-2015 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑρ. Πρωτοχ... I Ημερομηνία:...Λ/.Ιβ/ΐΩΛΖ...

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης

(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης 11.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 2009/0038(CNS) 27.7.2009 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο.

ιι) Το μεγαλύτερο βάρος μακρύπτερου τόνου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως είναι τα 40 kg, και αυτό δεν αφορά τη Μεσόγειο. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-06 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3759/78064 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / 110709 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κυρία/ε, Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 158), P5_TA(2002)0529 Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

SEASONAL CHANGES OF TARGET-SPECIES IN MULTI-SPECIES AND MULTI-GEAR FISHERY BASED ON FISHERIES AND ECONOMIC DATA

SEASONAL CHANGES OF TARGET-SPECIES IN MULTI-SPECIES AND MULTI-GEAR FISHERY BASED ON FISHERIES AND ECONOMIC DATA ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1, Σπίνος Ε. 2,3, Καπανταγάκης Α. 4, Κατσέλης Γ. 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 2.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ... 4 2.2. ΚΟΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα