Οµιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ. «ιεθνής Κρίση και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας» Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ. «ιεθνής Κρίση και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας» Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά"

Transcript

1 Οµιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ µε θέµα : «ιεθνής Κρίση και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας» Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008

2 Κρίση οικονοµίας, κρίση πολιτικής Η παγκόσµια οικονοµία έχει εισέλθει σε µια περίοδο αναταραχής, που οδηγεί σε κάµψη της ανάπτυξης και, ενδεχοµένως, σε ύφεση. Το ατύχηµα είναι, σε αντιδιαστολή µε αντίστοιχες κρίσεις του παρελθόντος, ότι οι αιτίες της αναταραχής έχουν περισσότερο δοµικά παρά συγκυριακά χαρακτηριστικά. Συνδέονται µε την ίδια την παγκοσµιοποίηση της διεθνούς οικονοµίας και το αναπτυξιακό υπόδειγµα που εφαρµόστηκε. Για την αντιµετώπισή της δεν αρκούν τακτικές κινήσεις και χειρισµοί της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, τόσο σε παγκόσµια όσο και σε εθνική κλίµακα. Η κρίση εκδηλώθηκε στην αγορά στέγης στις ΗΠΑ. Οι τιµές των κατοικιών έπεσαν σηµαντικά µε αποτέλεσµα τη µείωση της περιουσίας των αµερικανικών νοικοκυριών και την κάµψη της κατανάλωσης, που αποτελεί τον 2

3 ισχυρότερο παράγοντα της ζήτησης στην αµερικανική οικονοµία. Κάτω από οµαλές συνθήκες, το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να ξεπεραστεί µε µείωση των επιτοκίων, που θα ενίσχυε την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Παρεµβάλλονται, όµως, δύο δοµικά στοιχεία που δυσχεραίνουν την αντιµετώπιση του προβλήµατος µε συµβατικά εργαλεία της οικονοµικής πολιτικής. Πρώτον, η παγκόσµια τραπεζική κρίση που προέκυψε από την αλόγιστη επέκταση της στεγαστικής πίστης. Χορηγήθηκαν, σε τεράστιες ποσότητες, στεγαστικά δάνεια, κυρίως στην αµερικανική αγορά, που δεν εξυπηρετήθηκαν. Οι υποχρεώσεις από τα δάνεια αυτά µετασχηµατίστηκαν από τις τράπεζες που τα χορήγησαν σε νέα σύνθετα τραπεζικά προϊόντα και µεταπωλήθηκαν σε άλλες τράπεζες, χωρίς επαρκή αποτίµηση των κινδύνων. Το αποτέλεσµα ήταν να προκληθούν µεγάλες ζηµιές σε πολλές διεθνείς τράπεζες που έχασαν, έτσι, τη 3

4 δυνατότητα να παίξουν θετικό ρόλο στην αντιµετώπιση του κινδύνου της ύφεσης. Όταν εξαλείφονται τα κέρδη, οι τράπεζες ακολουθούν συντηρητικές και όχι επεκτατικές πολιτικές, µε αποτέλεσµα την παραπέρα συρρίκνωση της ζήτησης στην οικονοµία, και τον περιορισµό της ανάπτυξης. Η παγκόσµια τραπεζική κρίση συναρτάται µε το φιλελεύθερο αγγλοσαξωνικό αναπτυξιακό πρότυπο, την απουσία επαρκούς εποπτείας και την ανεξέλεγκτη δηµιουργία νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που λειτουργούν ως ωρολογιακές βόµβες όταν ανατραπούν οι αισιόδοξες προβλέψεις στις οποίες στηρίχθηκαν. εύτερον, η άνοδος της διεθνούς τιµής του πετρελαίου, από περίπου 50 σε 100 δολ. το βαρέλι στη διάρκεια του Η άνοδος αυτή ενισχύει τον πληθωρισµό και µειώνει τα πραγµατικά εισοδήµατα και τη ζήτηση. Παράλληλα, 4

5 όµως, περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα άσκησης επεκτατικής πολιτικής για το ξεπέρασµα της κρίσης, διότι αυξάνεται ο κίνδυνος εκτίναξης του πληθωρισµού. Η άνοδος της τιµής του πετρελαίου έχει και αυτή δοµικά χαρακτηριστικά. εν οφείλεται απλώς στην ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας. Οφείλεται, κυρίως, στη δυναµική είσοδο, µέσα από την παγκοσµιοποίηση, νέων οικονοµικών δυνάµεων, όπως η Κίνα και η Ινδία, που καταναλώνουν λόγω εκβιοµηχάνισης πολύ µεγάλες, αναλογικά, ποσότητες πετρελαίου. Με βάση τις σηµερινές τάσεις, η λύση στο πρόβληµα της τιµής του πετρελαίου δεν µπορεί να στηριχθεί στην πίεση στις χώρες του ΟΠΕΚ να αυξήσουν την παραγωγή τους, αλλά στο δραστικό αναπροσανατολισµό της πολιτικής, σε παγκόσµια κλίµακα, προς καθαρότερες, λιγότερο πετρελαιοβόρες, µορφές ενέργειας. 5

6 εν υπάρχουν εύκολες λύσεις στα προβλήµατα της παγκόσµιας οικονοµίας. Για να σταθούµε στους δύο κρίσιµους τοµείς, το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την ενέργεια, απαιτούνται δοµικές παρεµβάσεις που, όµως, είναι δύσκολο να συµφωνηθούν και, ακόµα περισσότερο, να υλοποιηθούν σε παγκόσµια κλίµακα. Τι σηµαίνουν αυτές οι εξελίξεις για µια µικρή ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Ελλάδα; Ότι θα πρέπει να προσαρµόσει την πολιτική της στις συνθήκες ενός δυσµενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος. Η χώρα µας στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας άντλησε, χάρη στις σηµαντικές προσπάθειες που κατέβαλε, µεγάλα οφέλη από το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Η, για πολλούς, απροσδόκητη επιτυχία της έγκαιρης ένταξης στην Ευρωζώνη εξασφάλισε σταθερότητα, χαµηλά επιτόκια, χαµηλό πληθωρισµό και 6

7 ισχυρό νόµισµα επιτρέποντας στην Ελλάδα να εισπράξει το µερίδιο που της αναλογούσε από την ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας. Επί µια δεκαετία η χώρα µας αναπτύσσεται µε ένα από τους υψηλότερους ρυθµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, τα οικονοµικά αυτά οφέλη δεν αξιοποιήθηκαν για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα κοινωνικά προβλήµατα. Η ανεργία παραµένει σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας δυσλειτουργίες στην αγορά εργασίας και στην πολιτική απασχόλησης. Η φτώχεια συνεχίζει να έχει σηµαντικές διαστάσεις λόγω των ελλειµµάτων της προνοιακής πολιτικής αλλά και της διεύρυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του συνεπακόλουθου επαγγελµατικού αποκλεισµού. 7

8 Η ακρίβεια που προκύπτει από την απουσία ανταγωνισµού, όπως στα κλειστά επαγγέλµατα και τις ολιγοπωλιακές αγορές, πλήττει τα πραγµατικά εισοδήµατα, ιδιαίτερα στα χαµηλά και τα µεσαία κλιµάκια. Η ανεπάρκεια της διοίκησης και του Κοινωνικού Κράτους και η χαµηλή ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών προκαλούν πρόσθετες δαπάνες, που εκτείνονται από την παραπαιδεία έως το «φακελλάκι» και το «γρηγορόσηµο» επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς. Η ποιοτική υστέρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ενισχύει τα ιδιωτικά συστήµατα. Ουσιαστικά οδηγούµαστε σε υπηρεσίες δύο ταχυτήτων. Το δηµόσιο σύστηµα για τους οικονοµικά αδύναµους, και τα ιδιωτικά συστήµατα για τους οικονοµικά ισχυρότερους. Για τα µεσαία, ιδιαίτερα, εισοδηµατικά στρώµατα, η εξέλιξη αυτή οδηγεί σταδιακά 8

9 αλλά µε βεβαιότητα σε πτώση του βιοτικού επιπέδου. Στα κοινωνικά αυτά ελλείµµατα προστίθεται, µε την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης και τη σταδιακή εξάντληση των ωφελειών από την ένταξη στην Ευρωζώνη, πρόβληµα προσαρµογής στο δυσµενέστερο οικονοµικό περιβάλλον. Το επιχείρηµα ότι η διεθνής κρίση «δεν αγγίζει» την ελληνική οικονοµία δεν ευσταθεί. εν µας επηρεάζουν η άνοδος της τιµής του πετρελαίου και η κάµψη των ρυθµών της παγκόσµιας, και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής, ανάπτυξης; εν εξασθενίζει την παραγωγική µας βάση ο ανταγωνισµός των χωρών χαµηλού εργατικού κόστους, που θα ενταθεί αν παραταθεί η διεθνής κρίση; Και αν δεν αντιµετωπίσαµε αποτελεσµατικά τα κοινωνικά προβλήµατα σε συνθήκες ισχυρής ανάπτυξης, πως θα το επιτύχουµε όταν µειωθούν οι αναπτυξιακοί ρυθµοί; 9

10 Από πού θα εξευρεθούν τα 10 δισ. Ευρώ που απαιτούνται, σε ετήσια βάση, για την αναβάθµιση της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας; Η διεθνής κρίση πρέπει να λειτουργήσει αφυπνιστικά. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Χρειάζεται µεγάλες µεταρρυθµίσεις. Η υλοποίησή τους προϋποθέτει αξιόπιστο σχεδιασµό καθώς και ανάδειξη των προτάσεων αιχµής για την ενεργό κινητοποίηση των πολιτών. Κλειδί για την αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας είναι ο εκσυγχρονισµός της παιδείας. Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε τοµείς προηγµένης οργάνωσης και τεχνολογίας, όπως ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, η πληροφορική, ο πολιτισµός και ο τουρισµός, προϋποθέτει ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή κατάρτιση. Η εκπαίδευση στη χώρα µας, σε όλα τα επίπεδα αλλά κυρίως στην τρίτη 10

11 βαθµίδα, καταλαµβάνει πολύ χαµηλές θέσεις σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις. Εξάλλου, η ανεπάρκεια του κράτους και οι τεράστιες υστερήσεις στη λειτουργία της διοίκησης και των θεσµών αποτελούν κοινό τόπο όλων των δηµοσίων συζητήσεων. Υπερσυγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και έντονα κοµµατικοποιηµένο, το κράτος στη χώρα µας λειτουργεί µε τρόπο αποξενωµένο από τους πολίτες προσφέροντας υπηρεσίες χαµηλής ποιότητας. Ουσιαστική αποκέντρωση και νέα σχήµατα κρατικής λειτουργίας, βασισµένα στον επαγγελµατισµό και την αποκοµµατικοποίηση, αποτελούν κρίσιµες συνιστώσες της µεταρρύθµισης των θεσµών. 11

12 Όµως, το κρίσιµο ερώτηµα, πλέον, δεν είναι αν πρέπει να προωθηθούν µεταρρυθµίσεις. Οι πολίτες, σήµερα, συνειδητοποιούν την ανάγκη. Το ερώτηµα είναι αν το πολιτικό σύστηµα είναι σε θέση να καλύψει αυτή την απαίτηση. Το πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαµορφωθεί από τις πρόσφατες εκλογικές αναµετρήσεις, αναδεικνύει µια προϊούσα φθορά του δικοµµατικού µοντέλου διακυβέρνησης. Η φθορά αυτή προκύπτει από τη διαφαινόµενη αδυναµία των δύο µεγάλων κοµµάτων να ανταποκριθούν στις σηµερινές προκλήσεις είτε προωθώντας, ως κυβέρνηση, είτε προτείνοντας, ως αντιπολίτευση, τις αναγκαίες αλλαγές. Ο δικοµµατισµός πληρώνει το τίµηµα της υποκρισίας που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στον πολιτικό λόγο και την πολιτική πράξη. Κούφιες και αναπόφευκτα 12

13 ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Ξύλινος καταγγελτικός λόγος, αποστασιοποιηµένος από τα συγκεκριµένα και ουσιαστικά προβλήµατα, χωρίς προγραµµατικό πλαίσιο και κοινωνικές συµµαχίες που έχουν καθοριστική σηµασία για την αποτελεσµατική υλοποίηση µεταρρυθµίσεων. Προοδευτικές «κορώνες» και αναφορές στη συµµετοχική δηµοκρατία µε παράλληλη επίδειξη αρχηγισµού, που σηµατοδοτεί οπισθοδρόµηση σε συντηρητικά παλαιοκοµµατικά πρότυπα. Τα δύο µεγάλα κόµµατα βαδίζουν αντίθετα προς το σύγχρονο ρεύµα για περισσότερη δηµοκρατία και συλλογικότητα, για µια αµεσότερη σχέση της πολιτικής µε τον πολίτη. Από την πλευρά τους, τα κόµµατα της παραδοσιακής αριστεράς έχουν µετατραπεί σε κινήµατα διαµαρτυρίας, 13

14 χωρίς φιλοδοξία δηµιουργικής συµβολής στην επίλυση των προβληµάτων. Το πολιτικό σύστηµα φαίνεται να κινείται, και να αναφέρεται, σε µια πλαστή, αν όχι ψεύτικη πραγµατικότητα. Βρισκόµαστε κοντά, αν δεν φτάσαµε ήδη, στο πολυσυζητηµένο τέλος του µεταπολιτευτικού κύκλου. Στην παρούσα φάση, οι δυνατότητες ανανέωσης και µετασχηµατισµού των δύο µεγάλων κοµµάτων σε σύγχρονους πολιτικούς φορείς φαίνονται περιορισµένες. Όµως, σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων, θα ασκηθεί πίεση σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν αντιδράσουν τα κοµµατικά κατεστηµένα και οι µηχανισµοί, θα προκληθεί η κοινωνία των πολιτών να αναλάβει πρωτοβουλίες για να 14

15 υπάρξει αντίσταση στη στασιµότητα και ελπίδα για το µέλλον. Πρέπει να επανέλθει η αλήθεια στην πολιτική. Πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση πολιτικής σκέψης, λόγου και πράξης. Για εµάς, σηµασία έχει η προοπτική της προοδευτικής παράταξης. Οι µεταρρυθµίσεις έχουν πολιτικό χρώµα. Για να υπηρετήσουν το σύνολο της κοινωνίας, και ιδιαίτερα τις αδύναµες οµάδες, πρέπει να έχουν προοδευτικό χαρακτήρα. Να προωθούν τη δικαιοσύνη, να καταργούν ανισότητες, να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες. Η ανανέωση της κεντροαριστεράς αποτελεί, σήµερα, τη µεγάλη πρόκληση. 15

16 Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, µε το δηµόσιο διάλογο που διοργανώνει, επιδιώκει να συµβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Η προσπάθειά µας πηγάζει από την πεποίθηση ότι, σε µια δηµοκρατία, οι πολίτες αποφασίζουν. Με τη στάση τους καθορίζουν την πορεία της χώρας. Οι επόµενοι µήνες είναι χρόνος κρίσης για την οικονοµία, αλλά και για την πολιτική. Οι πολίτες παρακολουθούν και αξιολογούν. Έχουν το λόγο, γιατί το µέλλον τους ανήκει. 16

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 Οµιλία του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Α. Προβόπουλου στην Ηµερίδα του ΣΕΒ: «Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων ποιες λύσεις ποια προοπτική» µε θέµα: Χρηµατοδότηση και οικονοµική ανάπτυξη: Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ......... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΑΝΕΡΓΙΑ Εισαγωγή......... 5 1.1 Έννοια της ανεργίας......... 5 1.2 Είδη της ανεργίας......... 7 1.3 Τα αίτια της ανεργίας......... 9 1.3.1 Τα αίτια της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatasi, 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η οικονομική κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπισή της» Ανοικτή Συζήτηση Βόλος, 7 Φεβρουαρίου 2009

«Η οικονομική κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπισή της» Ανοικτή Συζήτηση Βόλος, 7 Φεβρουαρίου 2009 «Η οικονομική κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπισή της» Ανοικτή Συζήτηση Βόλος, 7 Φεβρουαρίου 2009 OMΙΛΙΑ ΧΡ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΚΕ Κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας: Πηγές, Προοπτικές και ο Ρόλος των Επενδύσεων και των Εξαγωγών

Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας: Πηγές, Προοπτικές και ο Ρόλος των Επενδύσεων και των Εξαγωγών Τόμος VI Τεύχος 3 Οκτωβρίος 2011 Συγγραφείς: Καθηγητής Νικόλαος Καραμούζης Αν/τής Διευθύνων Σύμβουλος και Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς Δρ. Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση

Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης Για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005 Αθήνα Ιούλιος 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η διαφορά διαχείρισης και διακυβέρνησης...

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ Πρόγραμμα Δράσης 2013-2015

ΓΣΕΕ Πρόγραμμα Δράσης 2013-2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 204, Απρίλιος 2013 ΓΣΕΕ Πρόγραμμα Δράσης 2013-2015 Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 204, Απρίλιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η αναπτυξιακή επιλογή για την ΓΣΕΕ και τα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα