ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθεώρηση τρόπων χρέωσης της κατανάλωσης αέργου ενέργειας από την Δ.Ε.Η. Α.Ε Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ_ γειας (ΦΕΚ Β 655/ )... 2 Αναπροσαρμογή των τιμών και των συντελεστών των συστημάτων υπολογισμού Συμμετοχών για την σύνδεση πελατών στο Δίκτυο Διανομής Οικονομική ενίσχυση των οδηγών επιβατικών δημόσι ας χρήσης αυτοκινήτων για τις γιορτές του Πάσχα Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.ΛΕ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1/6638 (1) Αναθεώρηση τρόπων χρέωσης της κατανάλωσης αέργου ενέργειας από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις 1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως ισχύει. 4. Το π.δ. 121/2004 «Περί διορισμών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α /84). 5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Έκδοση 1: Επιλέγοντες Πελάτες, ΦΕΚ Β 270/ ) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγρα φος 3, σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των τιμολογί ων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε Επιλέγοντες Πελάτες, όταν η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότη τας ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες Πελάτες της χώρας. 7. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Η. Α.Ε. προμηθεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλε κτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνουν οι Επιλέ γοντες Πελάτες της χώρας. 8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ), και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 276 και της παραγράφου 3 του άρθρου 334 του Κώδικα αυτού. 9. Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Α.Ε. όπως ισχύουν. 10. Την από εισήγηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπ αριθμ. Γ.ΔΝΣ/45 για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων πώ λησης ηλεκτρικής ενέργειας ως προς τη χρέωση της αέργου ενέργειας στα τιμολόγια της επιχείρησης που έχουν τέτοιο σκέλος χρεώσεων. 11. Την υπ αριθμ. 99/2007 γνωμοδότηση της Ρυθμιστι κής Αρχής Ενέργειας, με θέμα «Γνωμοδότηση για την αναθεώρηση του τρόπου χρέωσης της κατανάλωσης της αέργου ενέργειας από την Δ.Ε.Η. Α.Ε.». 1 Το γεγονός ότι η απορρόφηση αέργου ισχύος από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει το συνολικό κόστος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω: α) αύξησης των απωλειών ενέργειας επί των δικτύων μεταφοράς και διανομής, β) αύξησης του μακροχρόνιου κόστους ανάπτυξης του συστήμα τος μεταφοράς και του δικτύου διανομής βάσει των αυξημένων τιμών της συνολικής φαινόμενης ισχύος και των αυξημένων αναγκών αντιστάθμισης της αέργου ισχύος, γ) αύξησης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μεταβλητού και σταθερού) λόγω αύξησης των αναγκών ενεργού ισχύος παραγωγής προκειμένου να καλύπτονται οι πρόσθετες απώλειες ενέργειας που προκαλούνται από τη ροή αέργου ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και δ) κόστους της εθνικής οικονομίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής σβέσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος της οποίας επιτείνεται από την αύξηση της κατανάλωσης αέργου ισχύος. 13. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη αύξηση του κό στους παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ

2 9288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γειας λόγω της ζήτησης αέργου ισχύος από πελάτες πρέπει να αντανακλάται στα τιμολόγια των πελατών, κατ αντιστοιχία προς την απορρόφηση αέργου ισχύος εκάστου. 14. Το γεγονός ότι, ειδικά από τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, κατά τους οποίους υφίσταται αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια τροφοδότησης των πελατών με ηλεκτρική ενέργεια, είναι σκόπιμο να παρασχεθούν αυξημένα οικονομικά κίνητρα στους πε λάτες για τη μείωση της απορρόφησης αέργου ισχύος. Προκειμένου να παρασχεθούν τα κίνητρα αυτά, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η χρέωση της κατανάλωσης αέρ γου ισχύος για τους πελάτες που εμφανίζουν μεγάλη κατανάλωση αέργου ισχύος, δηλαδή έχουν χαμηλό συ ντελεστή ισχύος (συνφ), ενώ, παράλληλα, δεν πρέπει να αυξηθεί, για τον λόγο αυτό, η χρέωση των πελατών με αριθμητική τιμή του συνφ μεγαλύτερη του 0, Το γεγονός ότι η απορρόφηση αέργου ισχύος με τράται και κοστολογείται από τη Δ.Ε.Η. για τους πελά τες υψηλής και μέσης τάσης και μέρος των πελατών χαμηλής τάσης με τιμολόγια Γ22 και Γ22 Β. 16. Το γεγονός ότι η απορρόφηση αέργου ενέργειας από τους πελάτες υψηλής τάσης δεν προκαλεί ουσι αστικό κόστος παραγωγής και διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας. 17. Το γεγονός ότι η χρέωση της κατανάλωσης αέρ γου ισχύος, ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, το κόστος των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας επί του δικτύου διανο μής, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Εναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, βαρύνει την Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως προμηθευτή και την δυνατότητα να ενσωματώνουν, οι λοιποί προμηθευ τές, στα τιμολόγια των πελατών τους, το κόστος που υφίστανται για τις απώλειες του δικτύου διανομής κατά τον τρόπο που κρίνουν σκόπιμο. 18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: άρθρο πρώτο 1. Την μη τροποποίηση του τρόπου τιμολόγησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. της αέργου ενέργειας η οποία καταναλώ νεται από πελάτες της που συνδέονται στην υψηλή τάση. Την τροποποίηση του τρόπου τιμολόγησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. της κατανάλωσης αέργου ισχύος από πελάτες της που συνδέονται στη μέση τάση και έχουν τιμολόγιο Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β, ως εξής: α) Αν η μέση μηνιαίως τιμή του συντελεστή ισχύος (συνφ) είναι μικρότερη από 0,95, η χρεούμενη ζήτηση (ΧΖ) υπολογίζεται βάσει της καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης (ΚΜΖ) κατά τη διάρκεια του μήνα ως εξής: 0, ,25. β) Αν η μέση μηνιαίως τιμή του συντελεστή ισχύος (συνφ) είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0,95, η χρεούμενη ζήτηση (ΧΖ) υπολογίζεται βάσει της καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης (ΚΜΖ) κατά τη διάρκεια του μήνα ως εξής: 0, Την τροποποίηση του τρόπου τιμολόγησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. της κατανάλωσης αέργου ισχύος από πελάτες της που συνδέονται στη μέση τάση και έχουν τιμολόγιο Β15Β και Β25Β, ως εξής: α) Αν η καταγραφείσα κατανάλωση αέργου ενέργει ας (Q σε kvarh) είναι μεγαλύτερη από το 40% της καταγραφείσας κατανάλωσης ενέργειας (Ε σε kwh), ο πελάτης χρεώνεται για την κατανάλωση αέργου ισχύος με ποσό (Χ) το οποίο υπολογίζεται ως εξής: X = 1,45 x (Q 0,48 x E) x TQ, όπου TQ η μοναδιαία χρέωση αέργου ισχύος (σε /kvarh). β) Αν η καταγραφείσα κατανάλωση αέργου ενέργει ας (Q σε kvarh) είναι μικρότερη ή ίση του 40% της καταγραφείσας κατανάλωσης ενέργειας (Ε σε kwh), ο πελάτης έχει έκπτωση στο συνολικό τιμολόγιο κατά ποσό (Π) το οποίο υπολογίζεται ως εξής: Π = 0,55 x (0,62 x E Q) x TQ, όπου TQ ως άνω. 4. Την τροποποίηση του τρόπου τιμολόγησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. της κατανάλωσης αέργου ισχύος από πελά τες της που συνδέονται στη χαμηλή τάση και έχουν τιμολόγιο Γ22 και Γ22Β με μέτρηση της κατανάλωσης αέργου ενέργειας, ως εξής: α) Αν η μέση μηνιαίως τιμή του συντελεστή ισχύος (συνφ) είναι μικρότερη από 0,95, η χρεούμενη ζήτηση (ΧΖ) υπολογίζεται βάσει της καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης (ΚΜΖ) κατά τη διάρκεια του μήνα ως εξής: 0, , 6. β) Αν η μέση μηνιαίως τιμή του συντελεστή ισχύος (συνφ) είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0,95, η χρεούμενη ζή τηση (ΧΖ) ισούται με την καταγραφείσα μέγιστη ζήτηση (ΚΜΖ) κατά τη διάρκεια του μήνα, ΧΖ = ΚΜΖ. άρθρο δεύτερο 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/6635 (2) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ). ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ. Α 98). Του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ. Α 168) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9289 π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 85). 3. Του π.δ. 121/2004 «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 84). 4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/211999), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 19 και Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ & ΣΗΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Δ5 ΗΛ/Β/ οικ./8311/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 655/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1/13303/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 793/ ). 6. Την από επιστολή του ΔΕΣΜΗΕ υπ αριθμ. 536 (υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι 45631/ ). 7. Την υπ αριθμ. 133/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 8. Την ανάγκη μεταθέσεων των Ημερών Αναφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει ας ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η χρήση της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται σχετικά με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). 9. Την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο επιχειρηματι κός και στρατηγικός σχεδιασμός των συμμετεχόντων της αγοράς, των διατάξεων του ΚΔΣ και ΣΗΕ, όπως θα ισχύσουν μετά την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, την ανάγκη διατήρησης του ρυθμού σταδιακής εφαρμογής των προβλέψεων του ΚΔΣ και ΣΗΕ, προκειμένου να επι τευχθεί η προσαρμογή της αγοράς στη νέα λειτουργία του ΗΕΠ και την δυνατότητα να ισχύσουν άμεσα δια τάξεις των οποίων η ισχύς προβλέπεται για την Τρίτη ημέρα Αναφοράς και κυρίως αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των προσφορών των κατανεμόμενων μονάδων. 10. Το εύλογο της πρόβλεψης ότι η κλιμακωτή συ νάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να περιλαμβάνει άνω των τριών βαθμίδων πριν την Τρίτη Ημέρα Αναφοράς, αναφορικά με τον τύπο των Προσφορών Έγχυσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΣ και ΣΗΕ και δε δομένης της ανάγκης ολοκλήρωσης της τεχνολογικής υποδομής, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλ λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΚΔΣ και ΣΗΕ (ΦΕΚ Β 655/ ) ως ακολούθως: 1. Tην αντικατάσταση των περιπτώσεων (Α) έως και (Γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 320 ως ακολούθως: Α) Η 1η Ιουλίου 2008 ως Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, Β) Η 1η Ιανουαρίου 2008 ως Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς, Η ημερομηνία αυτή δύναται να μετατεθεί έως την 1η Μαρτίου 2008, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ. Γ) Η 1η Ιουλίου 2007 ως Τρίτη Ημέρα Αναφοράς. Η ημερομηνία αυτή δύναται να μετατεθεί έως την 1η Σε πτεμβρίου 2007, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ. Tην τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της πα ραγράφου 4 του άρθρου 322 ως ακολούθως: «Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων (ΣΤ) και (Η), για τις Προ σφορές Έγχυσης που αφορούν τις Ημέρες Κατανομής έως και την 31η Μαρτίου 2007 ισχύουν τα εξής:». 3. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 322, προστίθε ται η παράγραφος 5α, ως ακολούθως: «5α. Α) Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται στον ΗΕΠ, πλην των Προσφορών Έγχυσης για εισαγωγή ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων και για τις Ημέρες Κατανομής που αφορούν την 1η Απριλίου 2007 και επό μενες, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 29, 30 και 31. Β) Για την εφαρμογή του άρθρου 24 έως και την προ ηγούμενη της Τρίτης Ημέρας Αναφοράς, ο μέγιστος αριθμός βαθμίδων που δύναται να περιλαμβάνει η κλι μακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας είναι τρεις». 4. Tην τροποποίηση της περιπτώσεως (Β) της παρα γράφου 6 του άρθρου 322 ως ακολούθως: «Β) οι διατάξεις κατά το άρθρο 26 και το άρθρο 27» άρθρο 2 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Απριλίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθμ. Δ5ΗΛ/Β/Φ1.10/6636 (3) Αναπροσαρμογή των τιμών και των συντελεστών των συστημάτων υπολογισμού Συμμετοχών για την σύν δεση πελατών στο Δίκτυο Διανομής. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ. Α 98). Του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ. Α 168) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασμό με το π.δ 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 85) 3. Του π.δ. 121/2004 «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ. Α 84). 4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/211999) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των περιπτώ σεων γγ) και εε) της παρ. 1 του άρθρου 5, της παραγρά φου 3 του άρθρου 22, της περίπτωσης ε της παραγρά φου 2 του άρθρου 22α, τις περιπτώσεις β, δ και θ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου Την υπ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.4526/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 259). Αναπροσαρμογή των αριθμητικών τιμών και Συντελεστών των Συστημά των Υπολογισμού Συμμετοχών για την Ηλεκτροδότηση πελατών Μ.Τ και Χ.Τ

4 9290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις από και υπ αριθμ. ΓΔ/Δ/6418 και ΓΔ/Δ/47 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα «Αναπροσαρμογή των τιμών και των συντελεστών των συστημάτων υπολογισμού συμμε τοχών για την ηλεκτροδότηση πελατών ΜΤ και ΧΤ». 7. Την υπ αριθμ. 3/2007 ( ) Γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 8. Την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους της ΔΕΗ Α.Ε., επίτευξης εύλογης απόδοσης στα επενδεδυ μένα της κεφάλαια και βελτίωση της αποδοτικότητάς της και αντικατάσταση της εύλογης τιμαριθμικής αύ ξησης των στοιχείων του κόστους των νέων συνδέ σεων και της αναμενόμενης αντίστοιχης μείωσης του κόστους λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας. 9) Το γεγονός ότι δεν έγινε αντίστοιχη προσαρμογή των τιμών από τις αρχές του 2001 μέχρι και τις αρχές του 2007, ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στα τιστικής Υπηρεσίας, στο εν λόγω διάστημα η καθαρή αύξηση του κόστους των νέων συνδέσεων εκτιμάται σε 15% και ότι κρίνεται σκόπιμο, οι ποσοστιαίες αυξήσεις, να εφαρμόζονται κατά ενιαίο τρόπο, στους επί μέρους συντελεστές των Συστημάτων Υπολογισμού Συμμετοχών, αποφασίζουμε: 1. Tην έγκριση των συνημμένων Πινάκων Τιμών των αναπροσαρμοσμένων αριθμητικών τιμών και συντε λεστών των Συστημάτων Υπολογισμού Συμμετοχών που εμφανίζει μία αύξηση κατά 15% σε σχέση με τα ισχύοντα τιμολόγια σύμφωνα με τις από και εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. υπ αριθμ. ΓΔ/Δ/6418 και ΓΔ/Δ/47. Tη θέσπιση της υποχρέωσης της ΔΕΗ Α.Ε. να χο ρηγεί αντίγραφο της αίτησης του Πελάτη για σύνδεση στο Δίκτυο καθώς και της υπογραφείσας Προσφοράς Σύνδεσης Σύμβασης Σύνδεσης του Πελάτη με το Δί κτυο Διανομής. 3. Tην υποχρεωτική αναφορά στο κείμενο της Αίτη σης των Πελατών για σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής της προθεσμίας για την κατάρτιση και αποστολή στους Α/Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Πελάτες της Προσφοράς Σύνδεσης Σύμβασης Σύν δεσης στο Δίκτυο Διανομής το αργότερο και οπωσ δήποτε: Α) εντός 15 εργάσιμων ημερών, για συνδέσεις στο Δίκτυο ΧΤ, Β) εντός 20 εργάσιμων ημερών, για συνδέσεις στο Δίκτυο ΜΤ, Γ) εντός 35 εργάσιμων ημερών, για συνδέσεις στο Δίκτυο ΥΤ, από την υποβολή της σχετικής αίτησης έκαστου Πε λάτη για σύνδεση στο Δίκτυο. 4. Tην υποχρεωτική αναφορά στο κείμενο της υπο γραφείσας Προσφοράς Σύνδεσης Σύμβασης Σύν δεσης στο Δίκτυο Διανομής της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας σύνδεσης και εγκατάστασης μετρητή ως εξής: Α) Για απλή σύνδεση χωρίς κατασκευή επεκτάσεων του Δικτύου: 15 εργάσιμες ημέρες για τη ΧΤ 20 εργάσιμες ημέρες για τη ΜΤ Β) Για σύνδεση που απαιτεί κατασκευή επεκτάσεων του Δικτύου: 30 εργάσιμες ημέρες για τη ΧΤ 75 εργάσιμες ημέρες για τη ΧΤ σε εξαιρετικές πε ριπτώσεις που απαιτείται η κατασκευή μεγάλης επέ κτασης του Δικτύου 40 εργάσιμες ημέρες για τη ΜΤ 100 εργάσιμες ημέρες για τη ΜΤ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται η κατασκευή μεγάλης επέκτασης του Δικτύου από την ημερομηνία έγγραφης αποδοχής από τον Πελάτη της σχετικής Προσφοράς Σύνδεσης Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής. Για την υποχρεωτική αναφορά στο κείμενο της υπο γραφείσας Προσφοράς Σύνδεσης Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής του δικαιώματος των Πελατών να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999, καθώς και της δυνατότητάς τους να ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους σε περί πτωση υπέρβασης των ως άνω προθεσμιών. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ I. Tιμές Συστήματος υπολογισμού των συμμετοχών Χ.Τ. 1. Συμμετοχή Σα από παράγοντα ισχύος α (δρχ/kva ισχύος συμμετοχής) Τριφασικοί κατ/τές (πλήν οικιακών) Διαμ. Α Διαμ. Β Διαμ. Γ Οικιακοί Τριφασικοί καταναλωτές ανεξαρτήτως διαμερίσματος Για τα πρώτα 10 KVA» επόμενα 11 KVA»» 9 KVA Για όλα τα επιπλέον KVA 44,02 44,02 32, ,02 70,43 105,65 50,60 50,60 37, ,60 81,00 121,50 Συμμετοχή Σγ (σε μικρά νησιά με ίδια παραγωγή ανεξαρτήτως διαμερίσματος) γ ( /KVA) 836,39 962,00 Συμμετοχή Σπ (στις δαπάνες παροχής) ( ) Διαμ. Α+Β Διαμ. Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Νο 1 234,78 205,43 270,00 236,20

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμμετοχή Σδ (στις δαπάνες δικτύων και Υ/Σ) Παροχές Νο 0,1,2 και 3 ανεξαρτ. διαμερ. Α1 ( /μ) Υ ( ) Για 30μ<L<200μ ελάχιστο Σδ ( ) 22, ,23 352,16 25, ,00 405,00 Παροχές Νο 4,5,6 ανεξ. διαμ. Α2 ( /μ) Y ( ) 32, ,46 37, ,00 Παροχή Νο 7 Υ ( ) Συν/στής δ ( /μ) για εναέριο δίκτυο ανεξ. διαμ. Συν/στής δ ( /μ) για υπόγειο δίκτυο ανεξ. διαμ ,46 17,02 79, ,00 19,60 91,10 Δίκτυα Φ.Ο.Π. ανεξαρτήτως διαμερίσματος ( ) Ανά τοποθετούμενο στύλο Ανά αντικαθιστάμενο στύλο Μ.Τ. λόγω προσθήκης αγωγού ΦΟΠ Ανά μέτρο επιτοιχίου καλωδίου 777,70 777,70 14,67 894,40 894,40 16,90 5. Συμμετοχή στη σύνδεση νυχτερινού τιμολογίου 29,35 34,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Νο1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΙ. Τιμές που υπεισέρχονται στους τύπους καθορισμού των συμμετοχών Μ.Τ. 1. Συμμετοχή παροχής Σπ Δπ Δπ Συντελεστής χ Τιμές υπολογισμού συντελεστή Σεπ της συμμετοχής λόγω «Επε κτάσεως δικτύου» Τιμή υπολογισμού συντελεστή δ για καταναλωτές που βρίσκο νται σε «περιοχές αναπτύξεως εναερίων δικτύων», /μ. Τιμή υπολογισμού συντελεστή δ για καταναλωτές που βρίσκο νται σε «περιοχές αναπτύξεως υπογείων δικτύων», /μ. 4. Τιμές υπολογισμού του όρου Σ1 της συμμετοχής λόγω «Ενισχύ σεως εγκαταστάσεων» Για τα πρώτα KVA /KVA Για τα επόμενα 1.000»» Για τα επόμενα 1.000»» Για τα επόμενα 1.000»» Για τα επόμενα 1.000»» Για όλα τα επιπλέον»» 24,94 92,44 34,04 51,36 68,67 85,99 103,30 120,62 28,70 106,3 0 39,10 59,00 79,00 98,90 118,80 138,70 5. Τιμές υπολογισμού του όρου Σ2 της συμμετοχής λόγω «Ενισχύ σεως εγκαταστάσεων» Για τα πρώτα KVA.ΚΜ /KVA.ΚΜ Για τα επόμενα 5.000»» Για τα επόμενα 5.000»» Για τα επόμενα 5.000»» Για τα επόμενα 5.000»» Για όλα τα επιπλέον»» 1,35 2,00 2,64 3,29 3,93 4,58 1,55 2,30 3,04 3,78 4,52 5,28 6. Τιμή υπολογισμού του όρου Σ3 της συμμετοχής λόγω «Ενισχύσεως εγκαταστάσεων» γ, / KVA 836,39 962,00

6 9292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Νο1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΙ. Τιμές Συστήματος καταβολής των συμμετοχών καταναλωτών Χ.Τ. & Μ.Τ Ελάχιστο ύψος προκαταβολής δόσης (διμηνιαίας ή μηνιαίας) και ανεξαρτήτως διαμερίσματος 146,74 170,00 Ελάχιστη προκαταβολή ανεξαρτήτως διαμερίσματος Δήμων Κοινοτήτων 347, ,88 700, ,00 Ελάχιστο ύψος προκαταβολής δόσης (διμηνιαίας ή μηνιαίας), σε ομάδες καταναλωτών ανεξαρτήτως διαμερίσματος 146,74 170,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Νο 2 ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ I. Tιμές Συστήματος υπολογισμού των συμμετοχών Χ.Τ. Διαμέρισμα Α ή Β Διαμέρισμα Γ Διαμέρισμα Α ή Β Διαμέρισμα Γ Εργασία 1. Αποξήλωση παροχής Χ.Τ. ή Μ.Τ Αποκάρφωση επανακάρφωση καλωδίου εναέριας παροχής Χ.Τ. Επανακάρφωση μόνο καλωδίου εναέριας παροχής Χ.Τ. 73,37 64,56 85,00 75,00 49,89 44,02 58,00 50,00 4. Επανατοποθέτηση πλήρους παροχής Χ.Τ. Μονοφασικές παροχές ή Τριφασικές Νο 1 Τριφασικές παροχές Νο 2, Νο 3 και Νο 4 117,39 234,78 102,71 205,43 135,00 270,00 118,00 236,00 5. Επανατοποθέτηση μετρητή (με ή χωρίς κιβώτιο) Μονοφασικές παροχές ή Τριφασικές Νο 1 Τριφασικές παροχές Νο2, Νο3 και Νο 4 49,89 99,78 44,02 88,04 58,00 115,00 50,00 102, Επανατοποθέτηση καλωδίου παροχής (με ή χωρίς υλικά στήριξης) Μονοφασικές παροχές, ή Τριφασικές Νο 1 Τριφασικές παροχές Νο2, Νο 3 και Νο 4 88,04 176,08 76,30 152,60 Μεταβολές: σε τριφασικές παροχές Νο 5, Νο 6 και Νο 7 στο καλώδιο παροχής, ή στη διάταξη μετρητών πολυκατοικίας σε παροχές Μ.Τ. Καταβάλλεται η συνολική αντίστοιχη δαπάνη Π = Κα + Κτ Απ όπου: Κα = Κόστος αποξήλωσης Κτ = Κόστος τοποθέτησης (περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών) Απ = Αξία περισυλλογής 102,00 203,00 88,00 176,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που δεν προβλέπεται επαύξηση ισχύος, οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με συμμετοχή Σα (από παράγοντας ισχύος) ή Σδ κατά περίπτωση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9293 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Νο3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ι. Αναπροσαρμογή συμμετοχών νέων καταναλωτών Χ.Τ. σε ειδικές περιπτώσεις (ανεξαρτήτως διαμερίσματος) Επιβαρύνσεις εφάπαξ τοις μετρητοίς χωρίς δυνατότητα διακανονισμού 1. Ηλεκτροδότηση σε απόσταση L>30 μ. που είναι εφικτή με απλή παροχή και με καλώδιο παροχής μήκους άνω των 30 μ. και μέχρι 60 μ.: Μονοφασική παροχή Προσαύξηση Σπ με Τριφασική παροχή»» ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 88,04 146,74 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 102,00 170, Αλλαγή θέσης μετρητή ή διάταξης μετρητών (πριν την πραγ ματοποίηση της ηλεκτροδότησης), μετά από αίτηση του κατανα λωτή Πριν την έναρξη κατασκευής παροχετεύσεων μονοφασικών και τριφασικών χωρίς Μ/Σ έντασης : Για μικροαλλαγή θέσεως μετρητή ή διάταξης μέχρι το πολύ 1 μ. Για αλλαγή θέσεως μεμονωμένου μετρητή με πρόσθετο μήκος καλωδίου μέχρι το πολύ 10 μ. Μονοφασική παροχή Προσαύξηση Σπ με Τριφασική παροχή»» Σε κάθε άλλη περίπτωση Προσαύξηση του Σπ με το ποσό Π Π + Μ όπου: Π: η πραγματική δαπάνη παροχής στη θέση που υποδεικνύει ενδιαφερόμενος Π : η ιδεατή δαπάνη παροχής στη θέση που καθόρισε ο Δ.Δ. Μ: οι τυχόν άσκοπες δαπάνες (αν έχει αρχίσει η κατασκευή της παροχής ή διάταξης) στις οποίες θα υποβληθεί η Επιχείρηση λόγω της αιτούμενης αλλαγής. Η διαφορά Π Π δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0 49,89 88,04 102,71 58,00 102,00 118,00 ΙΙ. Κάλυψη δόσεων συμμετοχών με εγγυητική επιστολή Καλύπτεται με εγγυητική επιστολή Τράπεζας, αορίστου χρόνου, το μέρος των συμμετοχών καταναλωτών Μ.Τ. & Χ.Τ. που διακανο νίζεται σε δόσεις, εφόσον το μέρος αυτό είναι μεγαλύτερο από: 1.614, ,00 Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Απριλίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

8 9294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Οικ /1340 (4) Οικονομική ενίσχυση των οδηγών επιβατικών δημόσιας χρή σης αυτοκινήτων για τις γιορτές του Πάσχα ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3109/2003 (Α 38) «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτο κινήτων και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, ένεκα των εορ τών του Πάσχα, των οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων, απο φασίζουμε: Για το χρονικό διάστημα από έως και , σε κάθε περίπτωση μίσθωσης επιβατικού δημόσιας χρή σης αυτοκινήτου, με ή χωρίς μετρητή, σε ολόκληρη τη χώρα, να καταβάλλεται από το μισθωτή στον οδηγό του αυτοκινήτου ποσόν 1 (ευρώ) παραπάνω από ό,τι γράφει ο μετρητής ή για κάθε διαδρομή του ΕΔΧ αυτοκινήτου, κατά περίπτωση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθμ. οικ (5) Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προέδρου της Νομαρ χιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.ΛΕ). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργί ας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 680/ τ.β/ ). 3. Την υπ αριθμ. Οικ. 227/ απόφασή μας περί ορισμού των Εντεταλμένων Συμβούλων (ΦΕΚ 11 τ.β / ). 4. Το ν.δ. 3094/1954 «περί μέτρων προς καταπολέμησην του αναλφαβητισμού». 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.7/76071 απόφαση περί σύστα σης και ίδρυσης της ΝΕΛΕ Αθηνών. 6. Την υπ αριθμ. 5067/ απόφαση των Υπουρ γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και Οικονο μικών (ΦΕΚ 794/τ.Β / ) «περί κανονισμού Λαϊκής Επιμόρφωσης». 7. Τα άρθρ. 6 παρ. 2 και 9 παρ. 1 του Κανονισμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης. 8. Την ανάγκη αναπλήρωσης στις διοικητικές, οικονο μικές και λοιπές αρμοδιότητες που αφορούν τη ΝΕΛΕ, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Γεώργιο Δημάκο καθήκοντα αναπληρωτή Προέδρου της Νομαρ χιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της. Με φροντίδα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Νομαρχίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρ χίας και να δοθεί προς δημοσιότητα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007 Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ. Ισχύος γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 30.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ. Ισχύος γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 30. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011 Πληροφορίες : Α. Σπυρόπουλος Α. Γεωργακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38559 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Volterra ΑΕ Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι Μέλος του Ομίλου Σελίδα 1 από 12 I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V 21 Το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙOΣ 2014 1/9 1. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Τιμολόγιο Γ1: Χωρίς Χρονοχρέωση Χρεώσεις Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπερα ξίας που προβλέπεται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 16. Τιμολόγια ΕΗ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551, 210-7723583

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραδείγματα Τιμολόγηση Τυπικού Οικιακού Πελάτη Οικιακός Πελάτης με Μονοφασική Παροχή με Τετραμηνιαία Κατανάλωση 200 kwh Χρέωση Ενέργειας 15,59 18,92 3,33

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 125 27 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 3 Μαΐου 2007

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αναστάσιου Νεράντζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V 21 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ( /kva*σι/έ τος) ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ ( /kwh) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ( /kwh) ΙΣΧΥΟΣ(ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ)

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τιμολόγιο Γ1 Tετραμηνιαία χρέωση 1.1. Αν η κατανάλωση είναι 0 έως 800 kwh ανά τετράμηνο: 3,08 ανά τετράμηνο 8,20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 366/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 21 26 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014)

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ )

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ ) ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36373 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 640/2017 Έγκριση του ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 3/9/2009 Αρ.Πρωτ. 17γ/06/125/ΦΝ437

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 3/9/2009 Αρ.Πρωτ. 17γ/06/125/ΦΝ437 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισχύς από 2 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 171 20 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28355 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ)

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τιμολόγιο Γ1 Tετραμηνιαία χρέωση 1.1. Αν η κατανάλωση είναι 0 έως 800 kwh ανά τετράμηνο: Eνέργεια 1Φ: Όλες οι kwh:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 362 21 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα