Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες: Κ. Χατζηγιαννάκης Α.Π 5/ΗΛ/B/Φ1/11061 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Οικονοµικά κίνητρα σε καταναλωτές για την µείωση της ζήτησης ισχύος τον Ιούλιο του Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 6 του Ν.2156/1993 (ΦΕΚ Α 109). 2. Το Π.. 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασµό µε το Π.. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19) και το Π.. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α 85). 3. Την Α.Π. 15/Α/Φ19/4889/ (ΦΕΚ Β 528) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόµου αυτού. 5. Τις διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας σε Πελάτες (Έκδοση 1: Επιλέγοντες Πελάτες) (ΦΕΚ Β 270/ ) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού. 6. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 5/Β/Φ1/ΟΙΚ8989/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 654/2001), όπως µεταγενέστερα συµπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 67 αυτού. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1

2 7. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 5ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ8311/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 655/ ), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 309 αυτού. 8. Την υπ αριθµ. πρωτ. Ο-10484/ γνωµοδότηση της ΡΑΕ. 9. Το γεγονός ότι για την αντιµετώπιση περιστατικών ιδιαίτερα αυξηµένης ζήτησης και έκτακτων καταστάσεων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασµού κατά την περίοδο του Ιουλίου 2005 καθίσταται αναγκαία η λήψη µέτρων περιορισµού της ζήτησης κατά την περίοδο αυτή, όπως αναλύεται στην ανωτέρω γνωµοδότηση της ΡΑE. 10. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α του άρθρου 28 του Ν. 2773/1999 προβλέπεται ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να επιβάλλονται στους κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσθετες υποχρεώσεις για να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προκειµένου να διασφαλίζεται µεταξύ άλλων η ασφάλεια του εφοδιασµού, υπό τον όρο ότι οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται σαφήνεια, διαφάνεια, αµεροληψία και επαληθευσιµότητα. 11. Το γεγονός ότι η ΕΗ Α.Ε. προµηθεύει ποσοστό µεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνουν οι Επιλέγοντες Πελάτες της χώρας. 12. Τα γενικά τιµολόγια της ΕΗ Α.Ε., τα οποία εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµόν 5/ΗΛ/Β/Φ9/2688/18702/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής µέτρων περιορισµού της ζήτησης 1. Με στόχο τη µείωση του φορτίου στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον Ιούλιο του 2005, η ΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει µέσω των τιµολογίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν οικονοµικά κίνητρα προς καταναλωτές, οι οποίοι είναι πελάτες της, για τη µείωση της ζήτησής τους κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 2. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν Επιλέγοντες Πελάτες των οποίων οι εγκαταστάσεις είναι συνδεδεµένες στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ή στο ίκτυο, εφόσον: α) οι πελάτες προµηθεύονται ενέργεια από τη ΕΗ Α.Ε. για τις εν λόγω εγκαταστάσεις τους, σύµφωνα µε τους όρους αποκλειστικά και µόνο των τιµολογίων Α ή Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β, ανεξαρτήτως του εάν έχουν και άλλον προµηθευτή ή ενεργούν και Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 2

3 ως Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, ήτοι ως Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι εισάγουν ενέργεια για ιδία χρήση. β) η µέγιστη ζήτηση ισχύος κάθε εγκατάστασης τις ώρες αιχµής του Ιουλίου του 2004, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1.β της παρούσας, ήταν ίση ή µεγαλύτερη από kw. γ) η Αναµενόµενη Ζήτηση Ισχύος για κάθε εγκατάσταση, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1.δ της παρούσας, ίση ή µεγαλύτερη από kw και δ) οι εγκαταστάσεις των πελατών συνδέθηκαν στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ή στο ίκτυο πριν την 1 η Ιουλίου Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και ισχύος των εγκαταστάσεων των ως άνω υπό παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πελατών, η οποία πραγµατοποιείται από την 1 η Ιουλίου έως και την 31 η Ιουλίου 2005, ανεξαρτήτως εάν την ενέργεια αυτή προµήθευσε στον πελάτη εξ ολοκλήρου η ΕΗ Α.Ε. ή αν ο πελάτης προµηθεύτηκε µέρος αυτής από άλλον προµηθευτή ή ενεργώντας ως Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για την εφαρµογή της παρούσας ορίζονται τα ακόλουθα µεγέθη: α) Ώρες Αιχµής: Για πελάτες υψηλής τάσης, οι ώρες αιχµής όπως προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους των τιµολογίων της ΕΗ Α.Ε.. Για πελάτες µέσης τάσης και ειδικά για τον Ιούλιο του 2005, οι ώρες αιχµής εξειδικεύονται και ορίζονται ως οι τρεις ώρες µεταξύ της 11 ης πρωϊνής και της 14 ης απογευµατινής της ζώνης αιχµής όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους των τιµολογίων µέσης τάσης. Για το 2004 οι ώρες αιχµής όπως υφίσταντο για τον κάθε πελάτη µέσης τάσης. β) Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος Αιχµής Ιουλίου 2004, σε kw: i. Στις περιπτώσεις που υφίσταται ένας λογαριασµός πελάτη για την κατανάλωση του Ιουλίου του 2004, ο οποίος περιλαµβάνει το σύνολο των ηµερών του µήνα αυτού, η µέγιστη ζήτηση του πελάτη τις Ώρες Αιχµής, όπως προκύπτει από τον λογαριασµό αυτό. ii. Στις περιπτώσεις που υφίστανται περισσότεροι του ενός λογαριασµοί για την κατανάλωση πελάτη κατά τον Ιούλιο του 2004, η µεγαλύτερη τιµή της µέγιστης ζήτησης του πελάτη τις Ώρες Αιχµής µεταξύ των λογαριασµών του πελάτη οι οποίοι περιλαµβάνουν τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες του Ιουλίου του Σε περίπτωση που ο πελάτης προµηθεύτηκε µέρος της ενέργειας που κατανάλωσε τον Ιούλιο του 2004 από άλλον προµηθευτή πλην της ΕΗ Α.Ε. ή ενεργώντας ως Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης, η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος Αιχµής που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται κατά την ισχύ που ο πελάτης προµηθεύτηκε επιπλέον της ισχύος που του προµήθευσε η ΕΗ Α.Ε., όπως αυτή προκύπτει από τους ανωτέρω λογαριασµούς. γ) Ποσοστιαία Μεταβολή Ζήτησης Ισχύος: Ορίζεται ως ο λόγος της διαφοράς µεταξύ του αριθµητικού µέσου όρου της µέγιστης ζήτησης ισχύος τις Ώρες Αιχµής των τεσσάρων πρώτων µηνών του έτους 2005 και του αντίστοιχου αριθµητικού µέσου όρου για το έτος 2004, προς τον αριθµητικό µέσο όρο της µέγιστης ζήτησης ισχύος τις Ώρες Αιχµής των τεσσάρων πρώτων µηνών του έτους Η Ποσοστιαία Μεταβολή Ζήτησης Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 3

4 Ισχύος συµβολίζεται εφεξής µε το γράµµα «ε» και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Οι ανωτέρω αριθµητικοί µέσοι όροι της µέγιστης ζήτησης Ωρών Αιχµής υπολογίζονται ως το άθροισµα των εξής παραγόντων: αα) του αριθµητικού µέσου όρου των τιµών µέγιστης ζήτησης Ωρών Αιχµής, όπως οι τιµές αυτές προκύπτουν από τους λογαριασµούς της ΕΗ Α.Ε. που έχουν λήξη χρονικής περιόδου κατανάλωσης εντός των τεσσάρων πρώτων µηνών των ετών 2004 και 2005 αντίστοιχα και ββ) του αριθµητικού µέσου όρου της ισχύος που ο πελάτης προµηθεύτηκε από προµηθευτή πλην της ΕΗ Α.Ε. ή ενεργώντας ως Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης τις ώρες αιχµής των τεσσάρων πρώτων µηνών των ετών 2004 και 2005 κατά τις οποίες σηµειώθηκαν οι υπό στοιχείο (αα) ανωτέρω τιµές της µέγιστης ζήτησής του τις Ώρες Αιχµής. Η Ποσοστιαία Μεταβολή Ζήτησης Ισχύος λαµβάνει τιµή ίση µε το µηδέν (0), σε περίπτωση που οι αριθµητικοί µέσοι όροι της µέγιστης ζήτησης τις Ώρες Αιχµής των τεσσάρων πρώτων µηνών για τα έτη 2004 και 2005 είναι µικρότεροι του 30% της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης Ισχύος Αιχµής Ιουλίου 2004 της παραγράφου 1.β του παρόντος άρθρου. δ) Αναµενόµενη Ζήτηση Ισχύος (ΜΖΜ αν ), σε kw: Ορίζεται ως το γινόµενο της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης Ισχύος Αιχµής Ιουλίου 2004 επί τον παράγοντα (1+ε/100). Εάν η Αναµενόµενη Ζήτηση Ισχύος η οποία προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω για πελάτη µέσης τάσης, είναι µεγαλύτερη της συµφωνηµένης ισχύος της παροχής του πελάτη που ισχύει την 1 η Ιουλίου 2005, ως Αναµενόµενη Ζήτηση Ισχύος λαµβάνεται η συµφωνηµένη ισχύς της παροχής του πελάτη. ε) Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος (ΜΖΜ µ ), σε kw: Το 90% της ως άνω Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος (ΜΖΜ αν ). Για πελάτη µε περισσότερες της µίας εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, των οποίων η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χρεώνεται µε το ίδιο τιµολόγιο της ΕΗ Α.Ε., η Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος για κάθε µία από τις εν λόγω εγκαταστάσεις δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του πελάτη προς τη ΕΗ Α.Ε., να καθορίζεται σε τιµή διάφορη του 90% της αντίστοιχης Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισµα της Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος για το σύνολο των εν λόγω εγκαταστάσεων του πελάτη είναι ίσο ή µικρότερο από το 90% του αντίστοιχου αθροίσµατος της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος. Ειδικότερα, για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις του πελάτη που βρίσκονται σε νοµούς της Χώρας εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.Β του άρθρου 309 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος δύναται να καθορίζεται κατά τα ανωτέρω αποκλειστικά σε τιµή µικρότερη ή ίση του 90% της αντίστοιχης Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος. στ) Η µηνιαία χρέωση ισχύος, σε /kw, του τιµολογίου προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ Α.Ε. κάθε πελάτη συµβολίζεται µε το γράµµα «Τ». Για τους πελάτες υψηλής τάσης µε τιµολόγιο τύπου Α, η ανωτέρω χρέωση ισχύος αφορά στη χρέωση ισχύος κατά τις Ώρες Αιχµής. Άρθρο 3 Υποχρεωτικός περιορισµός ζήτησης 1. Υποχρεωτικός περιορισµός ζήτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται στους πελάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, και µόνον σε περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχει συµβατικός περιορισµός ζήτησης. 2. Ως Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζεται σε kw η µέγιστη ζήτηση ισχύος του πελάτη κατά τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου Η ΕΗ Α.Ε. χρεώνει κάθε πελάτη για τον οποίο ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) του πελάτη είναι µεγαλύτερη της αντίστοιχης Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος (ΜΖΜ µ ), όπως αυτή Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4

5 προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1.ε. Η χρέωση (Χ), σε, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: ( ) Χ = Τ ZMK MZM µ, εφόσον ΖΜΚ > ΜΖΜ µ, άλλως Χ = 0 4. Η ΕΗ Α.Ε. πιστώνει κάθε πελάτη για τον οποίο ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) του πελάτη είναι µικρότερη ή ίση της αντίστοιχης Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος (ΜΖΜ µ ), όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1.ε. Η πίστωση (Π), σε, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Π = Τ (0,05 MZM αν + MZM µ ZMK), εφόσον ΖΜΚ ΜΖΜ µ, άλλως Π = 0 5. Μετά την 31 η Ιουλίου 2005, η ΕΗ Α.Ε. υπολογίζει για κάθε έναν από τους πελάτες για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, την πίστωση ή τη χρέωση που αντιστοιχεί σε αυτόν. Η χρέωση ή η πίστωση που προκύπτει για κάθε πελάτη, ενσωµατώνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό που εκδίδει η ΕΗ Α.Ε. για την κατανάλωση του πελάτη. Άρθρο 4 Συµβατικός περιορισµός ζήτησης 1. Συµβατικός περιορισµός ζήτησης επιτρέπεται να συµφωνείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µεταξύ της ΕΗ Α.Ε. και των πελατών της παραγράφου 2 του άρθρου Η συµφωνία περιορισµού ζήτησης συνάπτεται σύµφωνα µε τους όρους και το περιεχόµενο που καθορίζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας, χωρίς να επιτρέπεται απόκλιση από τους όρους αυτούς ή προσθήκη οποιασδήποτε οικονοµικής ή άλλης συµφωνίας. Τυχόν πρόσθετοι όροι που εγγράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν επηρεάζουν το κύρος, την ισχύ, την ερµηνεία ή την εφαρµογή της συµφωνίας περιορισµού ζήτησης και θεωρούνται ως µη εγγεγραµµένοι. 3. Για την εφαρµογή της συµφωνίας περιορισµού ζήτησης ορίζονται τα ακόλουθα µεγέθη: α) Συµφωνηθείσα Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜ) σε kw: Η ωριαία ζήτηση ισχύος την οποία ο πελάτης συµφωνεί ότι δεν θα υπερβεί κατά τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου 2005, για τις οποίες ζητείται µείωση φορτίου από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. Η Συµφωνηθείσα Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη από το 90% της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος του πελάτη, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 1.δ. Για πελάτη µε περισσότερες της µίας εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, των οποίων η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χρεώνεται µε το ίδιο τιµολόγιο της ΕΗ Α.Ε., η Συµφωνηθείσα Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος για κάθε µία από τις εν λόγω εγκαταστάσεις δύναται να καθορίζεται σε τιµή διάφορη του 90% της αντίστοιχης Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισµα της Συµφωνηθείσας Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος για το σύνολο των εν λόγω εγκαταστάσεων του πελάτη είναι ίσο ή µικρότερο από το 90% του αντίστοιχου αθροίσµατος της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος. Ειδικότερα, για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις του πελάτη που βρίσκονται σε νοµούς της Χώρας εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.Β του άρθρου 309 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Συµφωνηθείσα Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος δύναται να καθορίζεται κατά τα ανωτέρω αποκλειστικά σε τιµή µικρότερη ή ίση του 90% της αντίστοιχης Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 5

6 β) Μέση Ζήτηση Ισχύος Ωρών Αιχµής (ΜΖΜ) σε kw: Ο αριθµητικός µέσος όρος των τιµών της ωριαίας µεγίστης ζήτησης ισχύος του πελάτη, οι οποίες καταγράφονται κατά τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου 2005 για τις οποίες δεν ζητήθηκε µείωση φορτίου. γ) Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) σε kw: Η µέγιστη ζήτηση ισχύος του πελάτη, η οποία καταγράφεται κατά τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου 2005 για τις οποίες ζητήθηκε µείωση φορτίου. δ) Συντελεστής Έκπτωσης (ν Π ) και Συντελεστής Πρόσθετης Χρέωσης (ν Χ ): Συντελεστές οι οποίοι χρησιµοποιούνται αντίστοιχα για τον υπολογισµό της έκπτωσης που παρέχεται σε πελάτη και της πρόσθετης χρέωσης µε την οποία επιβαρύνεται ο πελάτης. Οι τιµές των συντελεστών προσδιορίζονται µε βάση το πλήθος των ηµερών για τις οποίες θα ζητηθεί µείωση (συµβολίζεται µε το γράµµα «δ»), σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: δ ν Π 0,18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,43 0,51 0,60 0,71 0,84 1,00 ν Χ 0 0,22 0,26 0,31 0,36 0,43 0,51 0,60 0,71 0,84 1,00 4. Το µέγιστο πλήθος των ηµερών του Ιουλίου 2005 για τις οποίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να ζητήσει µείωση φορτίου καθορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες. 5. Η ΕΗ Α.Ε. πιστώνει τον πελάτη µε ποσό Π, σε, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Π = νπ Τ ( MZM ZM ), εφόσον ΖΜ < ΜΖΜ, άλλως Π = 0 6. Σε περίπτωση που η µέγιστη ζήτηση ισχύος του πελάτη τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου του 2005 για τις οποίες δεν ζητήθηκε µείωση φορτίου είναι µεγαλύτερη του διπλάσιου της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος (ΜΖΜ αν ), το ποσό Π της παραγράφου 5 ανωτέρω λαµβάνει τιµή ίση µε µηδέν (0). 7. Σε περίπτωση που η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) πελάτη είναι µεγαλύτερη της Συµφωνηθείσας Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος (ΖΜ), η ΕΗ Α.Ε. χρεώνει τον πελάτη µε ποσό Χ, σε, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Χ = 2 νχ Τ ( ZMK ZM ), εφόσον ΖΜΚ > ΖΜ, άλλως Χ = 0 8. Μετά την 31 η Ιουλίου 2005, η ΕΗ Α.Ε. υπολογίζει για κάθε έναν από τους πελάτες µε τους οποίους έχει συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης την πίστωση και τη χρέωση που αντιστοιχεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και την καθαρή θέση του πελάτη, ως τη µεταξύ τους διαφορά. Θετική τιµή της καθαρής θέσης αντιστοιχεί σε πίστωση του πελάτη, αρνητική τιµή σε χρέωση. Η τελική πίστωση ή χρέωση που προκύπτει ενσωµατώνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό που εκδίδει η ΕΗ Α.Ε. για την κατανάλωση του πελάτη. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος και της ΕΗ Α.Ε. 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης περιστατικών αυξηµένης ζήτησης και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για την αντιµετώπιση των οποίων απαιτείται να περιοριστεί το φορτίο του Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. 2. Εφόσον ο ιαχειριστής του Συστήµατος, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του, κρίνει αναγκαία τη µείωση του φορτίου των πελατών οι οποίοι έχουν συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης µε τη ΕΗ Α.Ε., οφείλει, ει δυνατόν τουλάχιστον 24 ώρες πριν την Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 6

7 ώρα έναρξης της ζώνης αιχµής της ηµέρας για την οποία ζητείται µείωση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη 13 η ώρα της προηγούµενης ηµέρας, να αναρτά σχετική ανακοίνωση σε εµφανές σηµείο του διαδικτυακού του τόπου και να αποστέλλει σχετική ειδοποίηση µε µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας προς τη ΕΗ Α.Ε., προκειµένου αυτή να ενηµερώνει αντίστοιχα τους πελάτες της µε τους οποίους έχει συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης. 3. Κατά την απόφαση έκδοσης αιτήµατος µείωσης φορτίου ο ιαχειριστής του Συστήµατος συνεκτιµά το γεγονός ότι το πλήθος των ηµερών κατά τις οποίες δύναται να ζητήσει τη µείωση του φορτίου των πελατών που έχουν συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης είναι περιορισµένο, και µεριµνά για τη βέλτιστη διαχείριση του συνόλου των πόρων που έχει στη διάθεσή του για την αντιµετώπιση περιστατικών αυξηµένης ζήτησης κατά τον προσεχή Ιούλιο. 4. Για την εφαρµογή της παρούσας, η ΕΗ Α.Ε.: α) Προσδιορίζει τους πελάτες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2. β) Υπολογίζει για κάθε πελάτη τα µεγέθη της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος και της Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος για τον Ιούλιο του γ) Ενηµερώνει τους πελάτες σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής τους και τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά τους, προκειµένου να συνεισφέρουν κατά το δυνατό στη µείωση φορτίου και γνωστοποιεί σε κάθε πελάτη τα µεγέθη της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος και της Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος, τα οποία τον αφορούν. δ) Συνάπτει συµφωνίες περιορισµού της ζήτησης µε πελάτες που εκδηλώνουν αντίστοιχη βούληση. ε) Εκτιµά το ύψος της συνολικής µείωσης φορτίου που αναµένεται να είναι διαθέσιµο τις κρίσιµες ώρες αιχµής του προσεχούς Ιουλίου µέσω των συµφωνιών περιορισµού της ζήτησης που θα συνάψει µε πελάτες και το ποσό της γενικής µείωσης φορτίου που αναµένεται για όλες τις ώρες αιχµής από πελάτες οι οποίοι δεν θα συνάψουν συµφωνία περιορισµού της ζήτησης και γνωστοποιεί τις ποσότητες αυτές στον ιαχειριστή του Συστήµατος πριν την 30 η Ιουνίου Επίσης, η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να ενηµερώνει εγκαίρως τον ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε κάθε µεταβολή των ανωτέρω ποσών που ενδεχοµένως ανακύπτει κατά την εφαρµογή των µέτρων τον προσεχή Ιούλιο. στ) ιασφαλίζει εγκαίρως την εγκατάσταση και την καλή λειτουργία των κατάλληλων µετρητών δεκαπεντάλεπτης καταγραφής και του απαραίτητου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στους πελάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και τη δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής για την υποδοχή των δεδοµένων µέτρησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη συλλογή και διαχείριση των δεδοµένων µέτρησης της κατανάλωσης του Ιουλίου για το σύνολο των πελατών στους οποίους αφορούν οι διατάξεις της παρούσας. 5. Κατά την εφαρµογή των µέτρων περιορισµού της ζήτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να διαβιβάζει άµεσα προς τους πελάτες της µε τους οποίους έχει συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης τυχόν αίτηµα µείωσης φορτίου του ιαχειριστή του Συστήµατος, αποστέλλοντας µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αντίστοιχα, οι εν λόγω πελάτες, οφείλουν να επιβεβαιώνουν την παραλαβή ειδοποίησης µείωσης φορτίου, αποστέλλοντας µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη ΕΗ Α.Ε. 6. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος και ο ιαχειριστής του ικτύου οφείλουν να διασφαλίζουν τη συλλογή των δεδοµένων µέτρησης της ωριαίας κατανάλωσης Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 7

8 ενέργειας από την 1 η Ιουλίου έως την 31 η Ιουλίου 2005, για τους πελάτες που έχουν συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης. 7. Η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να αναγράφει µε διακριτό τρόπο στους λογαριασµούς των πελατών της, τις πιστώσεις και τις χρεώσεις που προκύπτουν λόγω της εφαρµογής των µέτρων περιορισµού της ζήτησης κατά τις διατάξεις της παρούσας. Για τους πελάτες που έχουν συνάψει συµφωνία περιορισµού ζήτησης, η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να αναγράφει επιπλέον την Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) και την ηµέρα και ώρα κατά την οποία αυτή καταγράφεται. 8. Η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να εγγράψει τυχόν έσοδα ή/και δαπάνες που θα προκύψουν από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας σε χωριστό λογαριασµό, ο οποίος αφορά σε έσοδα και δαπάνες λόγω παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την ασφάλεια εφοδιασµού. Άρθρο 6 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 14/06/2005 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Σαλαγκούδης Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 8

9 Παράρτηµα Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2005 ΜΕΤΑΞΥ ΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ.:.. ΦΕΚ Β..). Στ. σήµερα την... µεταξύ: Αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, µε τον διακριτικό τίτλο «ΕΗ Α.Ε.», εκπροσωπούµενης νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την κ.. και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία...η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, εδρεύει, ΑΦΜ....Ο.Υ.. και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον/τους κ.κ, δυνάµει του υπ αριθµ. πρακτικού του.σ., ονοµαζόµενης εφεξής «Πελάτης», µε τιµολόγιο., όπως προκύπτει σύµφωνα µε την από.. σύµβαση ηλεκτροδότησης που έχει συναφθεί την µεταξύ των ίδιων ως άνω συµβαλλόµενων µερών, και δεδοµένου ότι µε την υπ αριθµ.. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β ) αποφασίστηκε η παροχή οικονοµικών κινήτρων σε καταναλωτές, προκειµένου για την µείωση της ζήτησης αιχµής της ισχύος τους κατά τον Ιούλιο του 2005 µέσω των ισχυόντων τιµολογίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ. συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: 1. Κατά τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας περιορισµού της ζήτησης του Πελάτη, ορίζονται και υπολογίζονται τα ακόλουθα µεγέθη: α) Ώρες Αιχµής: Οι ώρες αιχµής όπως προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους του τιµολογίου, µε το οποίο ο Πελάτης προµηθεύεται ενέργεια από τη ΕΗ Α.Ε. β) Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος Αιχµής Ιουλίου 2004:... kw γ) Ποσοστιαία Μεταβολή Ζήτησης Ισχύος (ε):... % δ) Αναµενόµενη Ζήτηση Ισχύος (ΜΖΜ αν ):... kw ε) Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος (ΜΖΜ µ ):... kw στ) Μηνιαία Χρέωση Ισχύος Τιµολογίου (Τ):... /kw ζ) Συµφωνηθείσα Μειωµένη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜ):... kw 2. Κατά τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας περιορισµού της ζήτησης του Πελάτη, ορίζονται τα ακόλουθα µεγέθη τα οποία θα υπολογιστούν µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα του Ιουλίου του έτους 2005: α) Συντελεστής Έκπτωσης (ν Π ) και Συντελεστής Πρόσθετης Χρέωσης (ν Χ ): Συντελεστές οι οποίοι χρησιµοποιούνται αντίστοιχα για τον υπολογισµό της έκπτωσης που παρέχεται σε Πελάτη και της πρόσθετης χρέωσης µε την οποία επιβαρύνεται ο Πελάτης. Οι τιµές των συντελεστών προσδιορίζονται µε βάση το πλήθος των (δ) ηµερών για τις οποίες θα ζητηθεί µείωση σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: δ ν Π 0,18 0,22 0,26 0,31 0,36 0,43 0,51 0,60 0,71 0,84 1,00 ν Χ 0 0,22 0,26 0,31 0,36 0,43 0,51 0,60 0,71 0,84 1,00 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 9

10 β) Μέση Ζήτηση Ισχύος Ωρών Αιχµής (ΜΖΜ) σε kw: Ο αριθµητικός µέσος όρος των τιµών της ωριαίας µεγίστης ζήτησης ισχύος του Πελάτη, οι οποίες καταγράφονται κατά τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου 2005 για τις οποίες δεν ζητήθηκε µείωση φορτίου. γ) Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) σε kw: Η µέγιστη ζήτηση ισχύος του Πελάτη, η οποία καταγράφεται κατά τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου 2005 για τις οποίες ζητήθηκε µείωση φορτίου. 2. Το µέγιστο πλήθος των ηµερών του Ιουλίου 2005 για τις οποίες η ΕΗ Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να περιορίσει το φορτίο του κατά τις Ώρες Αιχµής στο ύψος της Συµφωνηθείσας Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος καθορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες. 3. H ΕΗ Α.Ε. πιστώνει τον Πελάτη µε ποσό Π, σε, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Π = νπ Τ ( MZM ZM ), εφόσον ΖΜ < ΜΖΜ, άλλως Π = 0 4. Σε περίπτωση που η µέγιστη ζήτηση ισχύος του Πελάτη τις Ώρες Αιχµής του Ιουλίου του 2005 για τις οποίες δεν ζητήθηκε µείωση φορτίου είναι µεγαλύτερη του διπλάσιου της Αναµενόµενης Ζήτησης Ισχύος (ΜΖΜ αν ), το ποσό Π της παραγράφου 3 ανωτέρω λαµβάνει τιµή ίση µε µηδέν (0). 5. Σε περίπτωση που η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (ΖΜΚ) του Πελάτη είναι µεγαλύτερη της Συµφωνηθείσας Μειωµένης Ζήτησης Ισχύος (ΖΜ), η ΕΗ Α.Ε. χρεώνει τον Πελάτη µε ποσό Χ, σε, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Χ = 2 νχ Τ ( ZMK ZM ), εφόσον ΖΜΚ > ΖΜ, άλλως Χ = 0 6. Μετά την 31η Ιουλίου 2005, η ΕΗ Α.Ε. θα υπολογίσει την πίστωση και τη χρέωση που αντιστοιχεί στον Πελάτη σύµφωνα µε την παρούσα και την καθαρή θέση του Πελάτη, ως τη µεταξύ τους διαφορά. Θετική τιµή της καθαρής θέσης αντιστοιχεί σε πίστωση του Πελάτη, αρνητική τιµή σε χρέωση. Η τελική πίστωση ή χρέωση που προκύπτει ενσωµατώνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό που εκδίδει η ΕΗ Α.Ε. για την κατανάλωση του Πελάτη. 7. Η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να ενηµερώνει τον Πελάτη για την ανάγκη µείωσης φορτίου ει δυνατό τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα έναρξης της ζώνης αιχµής της ηµέρας για την οποία ζητείται µείωση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη 15η ώρα της προηγούµενης ηµέρας, αποστέλλοντας µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: Τηλ: Fax: Υπόψη:. Ο Πελάτης οφείλει να επιβεβαιώνει άµεσα την παραλαβή ειδοποίησης από τη ΕΗ Α.Ε. για µείωση φορτίου, αποστέλλοντας µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στις ακόλουθες διευθύνσεις: Τηλ: Fax: Υπόψη:. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 10

11 Σηµειώνεται ότι ο Πελάτης δύναται να ενηµερώνεται για επικείµενη ανάγκη µείωσης φορτίου και µέσω του διαδικτυακού τόπου του ιαχειριστή του Συστήµατος (http://www.desmie.gr), όπου ο ιαχειριστής του Συστήµατος αναρτά σχετική ανακοίνωση από την προηγούµενη ηµέρα. Η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τη ΕΗ Α.Ε. από την υποχρέωσή της να διαβιβάζει στον Πελάτη τις ειδοποιήσεις µείωσης φορτίου που εκδίδει ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ενηµερωθεί µέσω του διαδικτυακού τόπου του ιαχειριστή του Συστήµατος για επικείµενη ανάγκη µείωσης φορτίου αλλά δεν λάβει σχετική ειδοποίηση από τη ΕΗ Α.Ε. έως τη 15 η ώρα της προηγούµενης ηµέρας, οφείλει να επικοινωνήσει µε τη ΕΗ Α.Ε. προκειµένου να επιβεβαιώσει εάν υφίσταται πράγµατι ανάγκη µείωσης φορτίου για την επόµενη ηµέρα. 8. Κατά τα λοιπά η από.. σύµβαση ηλεκτροδότησης µεταξύ του Πελάτη και της ΕΗ Α.Ε. εξακολουθεί να ισχύει και οι όροι αυτής διέπουν την εφαρµογή, ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας. Τα συµβαλλόµενα µέρη Για τη ΕΗ Α.Ε. Για τον Πελάτη Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 11

12 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ, ΡΑΕ, Πανεπιστηµίου και Αιόλου 69, Αθήνα ΕΣΜΗΕ, Λ. Αµφιθέας 11, Ν. Σµύρνη ΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ. Υφυπουργού Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Γενική ιεύθυνση Ενέργειας 6 5 ιευθυντής 5/Τµήµα Β Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα,11.03.2004 Κωδικός: 0-6026 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕ ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν έχουν την έννοια που τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού Εµπορίου εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για το έτος 2003 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 25/07/2003 Κωδικός: Ο-3978 Έγκριση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μηχανισµού ιασυνοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται τα φορτία του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων, όπως ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια (σε δρχ/kwh): 14,98 10,38 7,70 (σε ευρώ/kwh): 0, , ,02260

Ενέργεια (σε δρχ/kwh): 14,98 10,38 7,70 (σε ευρώ/kwh): 0, , ,02260 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27 104 32 ΑΘΗΝΑ Aθήνα 10.9.2001 Πληροφορίες:. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ Τηλ.: 5239586 Φαξ: 5239692 Ηλ. Ταχ.: ppcded@otenet.gr http://www.dei.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 16.01.2004 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν.: 1. Γενικό Γραµµατέα ΥΠΑΝ κ. Γ. Αγραφιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ιαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα