ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 24 η Ιουλίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 23, 23 α και 29 του νόµου αυτού. 2. Το µε αρ. πρωτ. Γ. ΝΣ.1076/ έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-35856/ ) µε θέµα «Ετήσιο Κόστος Συστήµατος µεταφοράς - Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος - Ετήσιο Κόστος ικτύου ιανοµής - Χρεώσεις Χρήσης ικτύου ιανοµής». 3. Το µε αρ. πρωτ. Γ. ΝΣ.2884/ έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-54825/ ) µε θέµα «Πρόταση για τα τιµολόγια χρήσης του συστήµατος και του Πρωτεύοντος και ευτερεύοντος ικτύου από τους πελάτες ΜΤ και ΧΤ ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς». 4. Την υπ αριθµ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά µε τις «Αριθµητικές τιµές Συντελεστών Απωλειών ικτύου». 5. Την υπ αριθµ. 86/2007 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά µε τις «Αρχές και Κανόνες Κατανοµής του Ενεργητικού και Παθητικού και των απανών και Εσόδων για την Κατάρτιση Χωριστών Λογαριασµών των ραστηριοτήτων της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ΕΗ Α.Ε.» 6. Την από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Α.Π. 5/ΗΛ/Β/Φ67/909/13016) σχετικά µε τον «Προϋπολογισµό ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2007», καθώς και την υπ αριθµ. 137/2007 σχετική γνωµοδότηση της ΡΑΕ. σκέφθηκε ως εξής: 1. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και της παραγράφου 2 του άρθρου 23 α του ν.2773/1999, η διαχείριση του ικτύου γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. Επισηµαίνεται ότι το ίκτυο συνίσταται από το δίκτυο διανοµής - 1 -

2 ηλεκτρικής ενέργειας που διασυνδέεται µε το ηπειρωτικό Σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. 2. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση (θ) του άρθρου 23 του ν.2773/1999, στον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου καθορίζονται οι χρεώσεις χρήσης του ικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισµού των χρεώσεων αυτών, λαµβανοµένης υπόψη της απόδοσης του ιαχειριστή του ικτύου, κατά τοµέα δραστηριότητας, και του προγραµµατισµού ανάπτυξής του. Βάσει των διατάξεων αυτών, η απόδοση του ιαχειριστή του ικτύου λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό των χρεώσεων χρήσης του ικτύου, προκειµένου να διαµορφώνονται τα κατάλληλα κίνητρα για την αποδοτικότερη λειτουργία του ικτύου ιανοµής. 3. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.2773/1999, «τα τιµολόγια πρόσβασης στο ίκτυο ιανοµής και στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, στα οποία περιλαµβάνονται οι χρεώσεις χρήσης, καταρτίζονται σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του αρµόδιου ιαχειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η µεθοδολογία τιµολόγησης καταρτίζεται µε τρόπο που επιτρέπει την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστηµα, στο ίκτυο ιανοµής και στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιµότητά τους. Τα τιµολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του αρµόδιου ιαχειριστή και σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ». 4. Επειδή, δεν έχει ακόµα θεσπιστεί ο Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής, στον οποίο θα συµπεριλαµβάνεται η µεθοδολογία καθορισµού των χρεώσεων χρήσης του ικτύου, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.2773/99, κρίνει αναγκαίο να καθοριστούν οι χρεώσεις χρήσης ικτύου ιανοµής, προκειµένου να δύναται να ασκηθεί στην πράξη το δικαίωµα των επιλεγόντων πελατών να επιλέγουν προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 5. Επειδή, η ΕΗ Α.Ε., µε τις από 8 Μαρτίου 2006 και 6 Ιουλίου 2007 επιστολές της, εισηγήθηκε µεθοδολογία κατάρτισης των τιµολογίων χρήσης του ικτύου ιανοµής, η οποία περιλαµβάνει µεθοδολογία καθορισµού του προϋπολογιζόµενου ετησίου κόστους της χρήσης του ικτύου, καθώς και πρόταση κατάρτισης τιµολογίων χρήσης του ικτύου. 6. Επειδή, η προτεινόµενη από τη ΕΗ Α.Ε. µεθοδολογία υπολογισµού του προϋπολογιζόµενου ετησίου κόστους του ικτύου, είναι ανάλογη αυτής που ισχύει για τον υπολογισµό του ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε το Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ). 7. Επειδή, στην εισήγηση της ΕΗ Α.Ε. αναφορικά µε τα προτεινόµενα τιµολόγια χρήσης του ικτύου, αναφέρεται σαφώς ότι τα τιµολόγια αυτά βασίζονται αποκλειστικά στην δοµή των υφισταµένων, µη διαχωρισµένων ανά ηλεκτρική δραστηριότητα, τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ Α.Ε. Αναφέρεται δε ότι η µεθοδολογία κατάρτισής τους αποτελεί επί τοις ουσίας διαδικασία προσαρµογής των τιµολογίων χρήσης του ικτύου ως µέρους των υφισταµένων τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ Α.Ε. Ειδικότερα, κατά την κατάρτιση των προτεινοµένων από τη ΕΗ τιµολογίων χρήσης ικτύου λαµβάνεται υπόψη το συνολικό έσοδο που προκύπτει από την εφαρµογή των τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε κατηγορία καταναλωτή, µέρος του οποίου διατίθεται για την ανάκτηση του ετησίου κόστους του ικτύου. Με τη συγκεκριµένη πρόταση επιχειρείται, µέσω της προτεινόµενης δοµής των τιµολογίων χρήσης του ικτύου, η καθιέρωση της δοµής των τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ Α.Ε. ως σηµείου αναφοράς και για τον ανταγωνισµό. Ειδικότερα, τυχόν υιοθέτηση των προτεινοµένων τιµολογίων χρήσης ικτύου θα µετέφερε τις όποιες στρεβλώσεις στις δοµές των υφιστάµενων τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ Α.Ε. στο σύνολο της αγοράς, αφού θα επέβαλε στους εναλλακτικούς προµηθευτές να υιοθετήσουν τιµολόγια πώλησης ηλεκτρικής - 2 -

3 ενέργειας ανάλογα µε αυτά της ΕΗ Α.Ε. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να γίνει προσπάθεια από την πλευρά της ΕΗ να άρει τις δεδοµένες και γνωστές στρεβλώσεις των τιµολογίων της και τις σταυροειδείς επιδοτήσεις µεταξύ των κατηγοριών των πελατών της, µε τα προτεινόµενα τιµολόγια χρήσης ικτύου επιχειρείται να µεταφερθεί µέρος των στρεβλώσεων αυτών και στους εναλλακτικούς προµηθευτές, πράγµα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ορθολογικών τιµολογίων τα οποία θα επέτρεπαν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού στη λιανική αγορά. 8. Επειδή, έως τη θέσπιση του Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου στον οποίο θα συµπεριλαµβάνεται αναλυτική µεθοδολογία για τον προϋπολογισµό του ετήσιου κόστους του ικτύου κατά τρόπο που να παρέχει κατάλληλα κίνητρα αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται βάσει των ανωτέρω σκόπιµο: α) το ετήσιο αντάλλαγµα της ΕΗ Α.Ε. ως κυρίου του ικτύου να υπολογίζεται µε µεθοδολογία ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τον υπολογισµό του ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς κατά τις διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ, β) ως σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση της απόδοσης της διαχείρισης του ικτύου, κατά τον καθορισµό του ετήσιου ανταλλάγµατος της ΕΗ Α.Ε. ως κυρίου του ικτύου, να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των διαχωρισµένων οικονοµικών καταστάσεων της ΕΗ Α.Ε. για το έτος 2006, τιµαριθµικά αναπροσαρµοσµένα για το Για τις επόµενες δύο χρήσεις εφαρµόζεται συντελεστής βελτίωσης αποδοτικότητας ο οποίος αντανακλά την απαιτούµενη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης του ικτύου, και εφαρµόζεται ως ποσοστιαία αποµείωση των αποδεκτών εξόδων λειτουργίας του ικτύου. Η µεθοδολογία αυτή κρίνεται εύλογη δεδοµένου ότι για πρώτη φορά προσδιορίζεται το ετήσιο κόστος του ικτύου και υπάρχουν διακεκριµένα στοιχεία της ΕΗ Α.Ε. για τη δραστηριότητα της διανοµής, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να εκτιµηθεί η έως τώρα εξέλιξη της αποδοτικότητας της δραστηριότητας αυτής. 9. Επειδή, για την εκτίµηση του προϋπολογιζόµενου ετησίου κόστους του ικτύου, λαµβάνονται υπόψη οι διαχωρισµένες κατά δραστηριότητα οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2006 της ΕΗ Α.Ε., και εκτιµώνται τα λειτουργικά έξοδα καθώς και οι αποσβέσεις και το κόστος του επενδυµένου κεφαλαίου του ικτύου ιανοµής. 10. Επειδή, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΗ Α.Ε. για τη χρήση 2006, και ιδίως τις διαχωρισµένες κατά ηλεκτρική δραστηριότητα καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 86/2007 της ΡΑΕ σχετικά µε τις «Αρχές και Κανόνες Κατανοµής του Ενεργητικού και Παθητικού και των απανών και Εσόδων για την Κατάρτιση Χωριστών Λογαριασµών των ραστηριοτήτων της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ΕΗ Α.Ε.», κατά το έτος 2006 τα λειτουργικά έξοδα του ικτύου ανέρχονται σε χιλ.ευρώ, οι αποσβέσεις των παγίων σε χιλ.ευρώ και η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων, ιδίων και ξένων, κεφαλαίων της ΕΗ Α.Ε. που παραχωρούνται στη δραστηριότητα δικτύου σε χιλ. Ευρώ. Κατά το έτος 2007 τα µεγέθη αυτά εξελίσσονται λαµβάνοντας υπόψη της εξέλιξη του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά το 2007, και τις εκτιµώµενες επενδύσεις στην δραστηριότητα του ικτύου ιανοµής. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: α) Τα λειτουργικά έξοδα του ικτύου, θεωρώντας ότι ο ΤΚ κατά το 2007, κατ αναλογία της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ για το ετήσιο κόστος του Συστήµατος µεταφοράς (αρ.αποφ. 137/2007) θα µεταβληθεί κατά 3,2%, εκτιµώνται ότι θα διαµορφωθούν σε χιλ. Ευρώ. β) Η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων ξένων κεφαλαίων που παραχωρούνται στο ίκτυο για το 2007 παραµένει στο επίπεδο των χιλ. Ευρώ, εφόσον δεν έχουν γνωστοποιηθεί προϋπολογιστικά στοιχεία για το 2007, σχετικά µε τις επενδύσεις της δραστηριότητας της διανοµής

4 γ) Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, παραµένουν σε χιλ.ευρώ, εφόσον και η κεφαλαιουχική παραχώρηση παραµένει η ίδια. δ) Κατ αναλογία της γνωµοδότησης της ΡΑΕ για το ετήσιο κόστος Συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ εκτιµά ότι η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων κεφαλαίων του ικτύου, προ φόρων, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ισούται µε 6,8%. ε) Βάσει των ανωτέρω, εκτιµάται ότι το ετήσιο κόστος του ικτύου για το 2007, που δικαιούται να εισπράξει ο Κύριος του ικτύου ανέρχεται σε χιλ. Ευρώ. 11. Επειδή, ο καθορισµός των Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου κρίνεται σκόπιµο να γίνει κατά τρόπο ώστε: α) Να συλλέγεται το συνολικό προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος του ικτύου. β) Η χρέωση κάθε χρήστη για τη χρήση του ικτύου να αντανακλά το συγκριτικό µακροχρόνιο µέσο σταθερό και οριακό µεταβλητό κόστος που προκαλεί για το ίκτυο η σύνδεση σε αυτό και η λειτουργία των εγκαταστάσεων του χρήστη, σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν διαθέσιµα αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισµό του µακροχρόνιου κόστους κρίνεται εύλογο να εφαρµόζονται προσεγγιστικές µέθοδοι εκτίµησης των µεγεθών αυτών. γ) Ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της Χρέωσης Χρήσης του ικτύου να είναι απλός και κατανοητός για τους χρήστες, και το αποτέλεσµά του επαρκώς προβλέψιµο. δ) Οι Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου για τους Παραγωγούς οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο είναι µηδενικές, χάριν απλοποίησης κατά την παρούσα φάση, δεδοµένου ότι σε µεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων αυτών η λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής δύναται να προκαλεί τελικά µείωση του συνολικού κόστους του ικτύου. 12. Στο πλαίσιο των ως άνω αρχών, οι µοναδιαίες χρεώσεις των Πελατών για τη χρήση του ικτύου κρίνεται σκόπιµο να καθορίζονται ανά κατηγορία Πελατών, και οι κατηγορίες να ορίζονται κατά τρόπο ώστε οι Πελάτες οι οποίοι εκτιµάται ότι επιβαρύνουν κατά παρόµοιο τρόπο το ίκτυο να εντάσσονται σε κοινές Βασικές Κατηγορίες. Οι Βασικές αυτές Κατηγορίες είναι: α) «Κατηγορία ΜΤ», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες µέσης τάσης, β) «Κατηγορία ΟΙΚ», στην οποία εντάσσονται οι οικιακοί πελάτες χαµηλής τάσης, γ) «Κατηγορία ΧΤ/P», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες χαµηλής τάσης µε µέτρηση µέγιστης ισχύος κατανάλωσης, δ) «Κατηγορία ΧΤ/Λ», στην οποία εντάσσονται οι λοιποί πελάτες χαµηλής τάσης. 13. Το προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος του ικτύου χαµηλής τάσης, συµβολιζόµενο ως RR δευτ., πρέπει να καλύπτεται από τις χρεώσεις χρήσης των Πελατών χαµηλής τάσης. Το προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος του ικτύου µέσης και υψηλής τάσης, συµβολιζόµενο ως RR πρωτ., πρέπει να καλύπτεται από τις χρεώσεις χρήσης όλων των Πελατών του ικτύου, επιµεριζόµενο µεταξύ των Βασικών Κατηγοριών Πελατών αναλογικά προς τις ποσότητες ενέργειας που διανέµονται µέσω των τµηµάτων αυτών του ικτύου σε κάθε Βασική Κατηγορία Πελατών, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών του ικτύου. Ο επιµερισµός αυτός είναι προσεγγιστικός, και εφαρµόζεται στην παρούσα φάση χάριν απλοποίησης των υπολογισµών βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. Επισηµαίνεται ότι ο επιµερισµός του κόστους του ικτύου µέσης και υψηλής τάσης στις Βασικές Κατηγορίες Πελατών είναι σκόπιµο, όταν θα υπάρχουν τα διαθέσιµα στοιχεία, να γίνεται βάσει του συνολικού φορτίου κάθε κατηγορίας κατά τις ώρες µέγιστης φόρτισης του ικτύου

5 14. Βάσει των ανωτέρω υπό παράγραφο (13) υπολογίζεται το απαιτούµενο συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης των Πελατών κάθε Βασικής Κατηγορίας Πελατών, το οποίο συµβολίζεται για τις τέσσερις βασικές κατηγορίες της παραγράφου (12) ως RR(MT), RR(OIK), RR(XT/P) και RR(XT/Λ), αντιστοίχως. Το απαιτούµενο συνολικό ποσό χρέωσης των Πελατών κάθε βασικής κατηγορίας πελατών επιµερίζεται, κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις Βασικές Κατηγορίες Πελατών, στα εξής δύο σκέλη: α) Συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του ικτύου το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χρηστών και τις ποσότητες ενέργειας και ισχύος που αυτές απορροφούν από το ίκτυο. Περιλαµβάνει τις αποσβέσεις και τις σταθερές λειτουργικές δαπάνες του Κυρίου του ικτύου που δεν εξαρτώνται από τη ροή ισχύος επί του ικτύου, όπως είναι οι σταθερές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, οι σταθερές δαπάνες για τη διατήρηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των χρηστών, οι δαπάνες συλλογής µετρήσεων κ.ά. Το ποσό αυτό συµβολίζεται για τις τέσσερις Βασικές Κατηγορίες της παραγράφου (12) ως RR(MT) const, RR(OIK) const, RR(XT/P) const και RR(XT/Λ) const, αντιστοίχως. Για την κάλυψη του ως άνω συνολικού ποσού χρέωσης λόγω σταθερών δαπανών, επιβάλλεται στους Πελάτες του ικτύου πάγια χρέωση υπολογιζόµενη βάσει Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης, ενιαίας ανά Βασική Κατηγορία Πελατών, και της µέγιστης ισχύος που έκαστος δύναται να απορροφήσει από το ίκτυο. β) Συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του ικτύου το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων των χρηστών και τις ποσότητες ενέργειας που αυτές απορροφούν από το ίκτυο. Περιλαµβάνει όλες τις επενδύσεις ενίσχυσης και ανάπτυξης του ικτύου, καθώς και τις µεταβλητές λειτουργικές δαπάνες του Κυρίου του ικτύου, όπως το κόστος αποκατάστασης βλαβών που προκαλούνται στο ίκτυο από τη λειτουργία εγκαταστάσεων Χρηστών κ.ά. Το ποσό αυτό συµβολίζεται για τις τέσσερις Βασικές Κατηγορίες της παραγράφου (12) ως RR(MT) var, RR(OIK) var, RR(XT/P) var και RR(XT/Λ) var, αντιστοίχως. Για την κάλυψη του ως άνω συνολικού ποσού χρέωσης λόγω µεταβλητών δαπανών, επιβάλλεται στους πελάτες του ικτύου χρέωση υπολογιζόµενη βάσει Μοναδιαίας Μεταβλητής Χρέωσης, ενιαίας ανά Βασική Κατηγορία Πελατών, και της ροής ενέργειας που έκαστος Πελάτης προκαλεί στο ίκτυο. 15. Η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για κάθε βασική κατηγορία πελατών () ΜΠΧ υπολογίζεται σε /kw ως εξής: όπου: ΜΠΧ = RR() const RR( ) const k ( ΣΜΙ ) k το συνολικό ποσό χρέωσης λόγω σταθερών δαπανών του ικτύου που αντιστοιχεί στη Βασική Κατηγορία Πελατών () το οποίο καθορίζεται ως άνω υπό παράγραφο 14.(α), και ( ΣΜΙk ) η εκτιµώµενη συνολική µέγιστη δυνατότητα των Πελατών της k Βασικής Κατηγορίας Πελατών () για απορρόφηση ισχύος από το ίκτυο, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισµα για όλους τους Πελάτες αυτούς της µέγιστης ισχύος της σύνδεσής τους στο ίκτυο. 16. Η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για κάθε βασική κατηγορία πελατών () ΜΜΧ υπολογίζεται σε /kwh ως εξής: - 5 -

6 α) Για τους Πελάτες που εντάσσονται στην Κατηγορία ΜΤ, καθώς και γι αυτούς που εντάσσονται στην Κατηγορία ΧΤ/Ρ και για τους οποίους γίνεται µέτρηση αέργου ισχύος: RR( ) ΜΜΧ var = cosφ Energy όπου: RR() var το συνολικό ποσό χρέωσης λόγω µεταβλητών δαπανών του ικτύου που αντιστοιχεί στη βασική κατηγορία πελατών () βάσει της παραγράφου 14.(β), Energy η εκτιµώµενη συνολική ετησίως απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο από τους Πελάτες της Βασικής Κατηγορίας Πελατών (), και cosφ η εκτιµώµενη σταθµισµένη µέση τιµή του συντελεστή ισχύος των Πελατών της Βασικής Κατηγορίας Πελατών (), µε συντελεστές βάρους την κατανάλωση ενέργειας από κάθε Πελάτη. β) Για τους πελάτες που εντάσσονται στη Βασική Κατηγορία ΟΙΚ ή στην Κατηγορία ΧΤ/Λ, καθώς και γι αυτούς που εντάσσονται στην Κατηγορία ΧΤ/Ρ και για τους οποίους δεν γίνεται µέτρηση αέργου ισχύος, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (α), θέτοντας cosφ = Η χρέωση κάθε Πελάτη (n) για τη χρήση του ικτύου υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Καταµέτρησης της ενέργειάς του (t). Το ύψος της, συµβολίζεται ως ΧΧ n,t, και υπολογίζεται ως εξής: α) Για τους Πελάτες που εντάσσονται στην Κατηγορία ΜΤ ή στην Κατηγορία ΧΤ/Ρ: days _ num( t) Energynt, ΧΧ nt, = ΣΜΙ n ΜΠΧ + ΜΜΧ days _ num( year) cosφ όπου: ΣΜΙ n η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς της σύνδεσης του Πελάτη (n). Energy n,t η καταµετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο από τον Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t). cosφ nt, η µέση τιµή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t). ΜΠΧ η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για τη Βασική Κατηγορία Πελατών () στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΠΧ i η σταθµισµένη µέση τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος. ΜΜΧ η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για τη Βασική Κατηγορία Πελατών () στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΜΧ η σταθµισµένη µέση τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος. nt, - 6 -

7 days_num(t) ο αριθµός ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης (t). days_num(year) ο αριθµός ηµερών του έτους στο οποίο εντάσσεται η πλειοψηφία των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης (t). β) Για τους Πελάτες που εντάσσονται στην Κατηγορία ΟΙΚ ή στην Κατηγορία ΧΤ/Λ, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (α), θέτοντας ως ΣΜΙ n την Ισχύ Συµµετοχής της σύνδεσης κάθε Πελάτη µε το ίκτυο. γ) Για τους Πελάτες που εντάσσονται στην Κατηγορία ΟΙΚ ή στην Κατηγορία ΧΤ/Λ, καθώς και γι αυτούς που εντάσσονται στην Κατηγορία ΧΤ/Ρ και για τους οποίους δεν γίνεται µέτρηση αέργου ισχύος, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (α), θέτοντας cosφ n,t =1. Γνωµοδοτεί: Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 29 ν.2773/1999, ως εξής: 1. Ως προς το ετήσιο κόστος του ικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας: α) Για το έτος 2007, καθορίζεται σε επτακόσιες ογδόντα τρία εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ ( χιλ. ). 2. Για τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης των Πελατών του ικτύου, ως εξής: α) Για τους Πελάτες που συνδέονται στη µέση τάση του ικτύου, και τους Πελάτες που συνδέονται στη χαµηλή τάση του ικτύου και για τους οποίους γίνεται µέτρηση µέγιστης ισχύος κατανάλωσης και κατανάλωσης αέργου ισχύος, µε εφαρµογή του εξής µαθηµατικού τύπου: days _ num( t) Energynt, ΧΧ nt, = ΣΜΙ n ΜΠΧ + ΜΜΧ days _ num( year) cosφ όπου: ΣΜΙ n η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς της σύνδεσης του Πελάτη (n), Energy n,t η καταµετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο από τον Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t), cosφ nt, η µέση τιµή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t), ΜΠΧ η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατηγορία Πελατών () στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΠΧ i η σταθµισµένη µέση τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος. ΜΜΧ η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για την Κατηγορία Πελατών () στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΜΧ η σταθµισµένη µέση τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος. days_num(t) ο αριθµός ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης (t). nt, - 7 -

8 days_num(year) ο αριθµός ηµερών του έτους στο οποίο εντάσσεται η πλειοψηφία των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης (t). β) Για τους Πελάτες του οικιακού τοµέα και τους λοιπούς Πελάτες που συνδέονται στη χαµηλή τάση και για τους οποίους δεν γίνεται µέτρηση µέγιστης ισχύος κατανάλωσης, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (α), θέτοντας ως ΣΜΙ n την Ισχύ Συµµετοχής της σύνδεσης κάθε Πελάτη µε το ίκτυο. γ) Για τους Πελάτες που συνδέονται στη χαµηλή τάση και για τους οποίους δεν γίνεται µέτρηση αέργου ισχύος, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (α), θέτοντας cosφ n,t =1. 3. Ως προς τις µοναδιαίες χρεώσεις για την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου της παραγράφου (2), ως εξής: Κατηγορία Πελατών Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση Πελάτες µέσης τάσης 12,52 ( /kw ΣΜΖ) ανά έτος 0,28 λεπτά / kwh Πελάτες χαµηλής τάσης µε µέτρηση µέγιστης ισχύος 25,4 ( /kw ΣΜΖ) ανά έτος 1,02 λεπτά / kwh και µέτρηση αέργου ισχύος Πελάτες χαµηλής τάσης µε µέτρηση µέγιστης ισχύος, χωρίς µέτρηση αέργου ισχύος 25,4 ( /kw ΣΜΖ) ανά έτος 1,17 λεπτά / kwh Οικιακοί Πελάτες χαµηλής τάσης Λοιποί Πελάτες χαµηλής τάσης (χωρίς µέτρηση µέγιστης ισχύος) 2,28 2,35 ( /kw Ισχύος Συµµετοχής) ανά έτος ( /kw Ισχύος Συµµετοχής) ανά έτος 1,17 λεπτά / kwh 1,17 λεπτά / kwh Αθήνα Για τη ΡΑΕ, Μ. Καραµανής Πρόεδρος - 8 -

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38559 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 196/2014. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 196/2014. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 196/2014 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 για το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Α. Αντικείµενο του Κώδικα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2015. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2015. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2015 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1017/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1017/2012 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1017/2012 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Δικτύου Διανομής για το 2012 και 2013, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 08.08.03 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κ. Umberto Reni Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007. «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε. εκεµβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007. «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε. εκεµβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προµήθειας» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 545/2007 «Αύξηση Τιµολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2012 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της ΕΗ Α.Ε. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011 Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., ανά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 457/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KOIΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/12/05 Προς: Κοινοποίηση: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετησίου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος 2002

Έγκριση Ετησίου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος 2002 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255 460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 13-2-2002 Έγκριση Ετησίου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2012 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για το 2012 και 2013, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2016 Σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙOΣ 2014 1/9 1. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Τιμολόγιο Γ1: Χωρίς Χρονοχρέωση Χρεώσεις Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 02/04/2012 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-50697 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Παρουσίαση στην ΟΕΒ 21 Νοεμβρίου 2016 ECONOMIC CONSULTING ASSOCIATES www.eca-uk.com Περιεχόμενα Εισαγωγή Ανασκόπηση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα