ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.»"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.οικ (12739) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : Fax : Πληροφορίες : Κ. Σταμάτης ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, εκτυπωτών και λοιπών υλικών για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.» Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ) Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α / ) Το Π.Δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Το αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τη διενέργεια των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 Το Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (Άρθρο 157) Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α / ) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014. ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 9

2 Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α / ). Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α'/ ). Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ ), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 60 (Φ.Ε.Κ. 93/τ. Α / ). Το αριθ.πρωτ.οικ: (1804)/ Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ/νής Διακυβέρνησης. με ΑΔΑΜ: 15REQ και λόγω του κατεπείγοντος, θα προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια εκλογικού υλικού και συγκεκριμένα μηχανογραφικού εξοπλισμού ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, και δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού που αφορούν τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών. Αναλυτικά, τα προς προμήθεια είδη, περιγράφονται ομαδοποιημένα με τον προϋπολογισμό ανά ομάδα στους κάτωθι πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΟΜΑΔΑ Α ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Τεμ. Τιμή μονάδος προ Φ.Π.Α. Σύνολο προ Φ.Π.Α. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Οθόνες Η/Υ Εκτυπωτές + 3 toner /εκτυπωτή ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ external USB 3.0 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4TB (Δικτυακοί προαιρετικά ) Μνήμες RAM DDR2 1GB (800MHz) Ποντίκια Optical USB USB stick 32GB ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 9

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΟΜΑΔΑ Β ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 Μεταγωγείς SWITCH 24port Gigabit 1. a)24 ούρες 10/100/100+2 θύρες combo Gigabit SFP b) Πρότυπα:IEEE z u-802.3x-802.3ad-802.3ab-802.1w q-802.1p-802.1x 2. Rock mounted 3. Διαχειρίσιμο Οπτικό patch cord LC/LC 50//125μm (2 μέτρων μήκος ) Οπτικό patch cord LC/SC 50//125μm (2 μέτρων μήκος ) Τηλεφωνικές συσκευές με Οθόνη φωτεινών ενδείξεων Καλώδιο patch cord κατηγορίας cat5e, μήκους 5 μέτρων λευκού ή γκρί χρώματος Καλώδιο patch cord κατηγορίας cat5e, μήκους 10 μέτρων, λευκού ή γκρί χρώματος Πολύμπριζα CD BULK (100 τμχ/συσκευασία) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΟΜΑΔΑ Γ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 Toner SAMSUNG MLT-D111S-Xpress M2022 Τεμ. Τιμή μονάδος προ Φ.Π.Α. Σύνολο προ Φ.Π.Α Toner HP CP-2025 (CMYK) ΣΥΝΟΛΟ 730 Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ (διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.425,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (6.850 χωρίς ΦΠΑ) ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 9

4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ., Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία από το Τμήμα Προμηθειών, με την Υπηρεσιακή συνδρομή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περαιτέρω πληροφορίες για τα υπό προμήθεια είδη θα δίνονται στο τηλ: & 724 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλους τους όρους και τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της παρούσας προκήρυξης, ανεξάρτητα εάν δεν αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν. A.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 1 Γενικά 1.1 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισμού 1.2 Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματος 1.3 Τα αποτελούμενα τμήματα πληκτρολογίου, συσκευής κατάδειξης (mouse), να είναι του ίδιου κατασκευαστή και η μάρκα αυτή να φαίνεται εμφανώς στα κιβώτια συσκευασίας 1.4 Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) ή/και NAI για το σύνολο του συστήματος 1.5 Κατασκευαστής / μοντέλο / ημερομηνία κατασκευής 1.6 Τεμάχια Μητρική Πλακέτα με ελάχιστα χαρακτηριστικά: 2 υποδοχές για μνήμη, 1 PCI, (ή pci express x1) και 1 PCI-express x16, LAN 10/100/1000, 6 τουλάχιστον θύρες USB 2.0 ή 3.0 NAI (2 τουλάχιστον από αυτές στη μπροστινή όψη του Η/Υ), audio controller, video controller 1.8 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης του επεξεργαστή : Jan Αριθμός πυρήνων Ταχύτητα Ρολογιού 2,4 GHz 1.11 Κεντρική Μνήμη RAM (DDR3) 4 GB 1.12 Αρχιτεκτονική PCI Bus NAI 1.13 optical Wheel Mouse PS2 ή USB 1.14 Πληκτρολόγιο PS2 ή USB ελληνολατινικό με αριθμό πλήκτρων 101 και χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες. 2. Σκληρός Δίσκος 500 GB ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 9

5 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 2.1 Διασύνδεση SATA 2.2 Ταχύτητα Περιστροφής 7200 rpm 3 DVD-RW Drive NAI 3.1. Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα εγγραφής DVD Ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής CD Διασύνδεση SATA 4 Κάρτα γραφικών (extra ή on board) NAI 4.1 Μνήμη 512ΜΒ 4.2 Ανάλυση 1280X D / 2D accelerator 5 Κάρτα ήχου on board NAI 5.1 Δυνατότητα αναπαραγωγής 16bit πολυκάναλου ήχου. NAI 6 Επικοινωνίες Συστήματος τουλάχιστον USB λειτουργικές version 2 ή 3 NAI 6.2 Μία (1) θύρα mouse και μία (1) θύρα πληκτρολογίου PS/2 ή usb 6.3 I/F δικτύου Ethernet on board με προσαρμογέα UTP 10/100/1000 και boot-rom 6.4 Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μονάδας floppy 7 Λειτουργικό Σύστημα εγκατεστημένο στον δίσκο 7.1 Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας, πλήρως εξελληνισμένο, προεγκατεστημένο που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του. Η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος θα είναι τύπου bulk / corporate / open ώστε να εγκαθίσταται το ίδιο λειτουργικό σε όλους τους σταθμούς εργασίας χωρίς να απαιτείται serialization/activation και να είναι απόλυτα συμβατό με τα ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένα συστήματα. 7.2 Να υπάρχει νομική δυνατότητα αλλαγής έκδοσης λογισμικού (downgrade) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμβατότητα του νέου λειτουργικού συστήματος με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές στην Υπηρεσία (εφαρμογές ORACLE κλπ) 7.3 Να παραδοθούν με ισάριθμες άδειες χρήσης για σύνδεση των υπολογιστών στο υπάρχον Windows Server 2003 (ή μεταγενέστερο) Active Directory και πλήρη ενσωμάτωσή τους στην υπάρχουσα υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Π.Κ.Μ. 7.4 Οι προσωπικοί υπολογιστές να παραδοθούν με προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα. 7.5 Να παραδοθούν με ισάριθμες άδειες χρήσης για σύνδεση των υπολογιστών στο υπάρχον Windows Server 2003 Active Directory και πλήρη ενσωμάτωσή τους στην υπάρχουσα υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Π.Κ.Μ. 8 ΕΓΓΥΗΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη, με απόκριση την επόμενη ημέρα on-site ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 9

6 Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 8.2 Να υπάρχει διαθέσιμο (κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, το διάστημα δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας και κατά την περίοδο συντήρησης) δίκτυο συνεργατών στη Θεσσαλονίκη, για την υποστήριξη. 8.3 Πιστοποίηση CE, ENERGY STAR Α.2. ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 2 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισμού 4 Τύπος LED 5 Διαγώνιος LCD 18,5 6 Αντίθεση 700:1 7 Φωτεινότητα 200cd/ m2 8 Απόκριση 6 ms 9 Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετα) 85 ο /65 ο 10 Ανάλυση 1366 x 768 ή 1280 Χ OSD Ρυθμίσεις 12 Προδιαγραφές TCO 99, CE 13 Energy Star 14 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη, με απόκριση την επόμενη ημέρα on-site ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 9

7 Α.3. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ LASER A4, ΜΕ 3 ΕΠΙΠΛΕΟΝ TONER ΕΚΑΣΤΟΣ Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών) 1 Να δοθούν πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισμού 2 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας 3 Κατασκευαστής / μοντέλο / ημερομηνία κατασκευής 4 Τεμάχια 5 5 Ταχύτητα εκτύπωσης σε μαυρόασπρο A4 20 ppm 6 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης NAI 7 Μέγεθος χαρτιού Α4 8 Χωρητικότητα αποθηκης χαρτιού 250 φ. 9 Ανάλυση 600 dpi 10 Μνήμη RAM 32 Mb 11 Προσομοιώσεις PCL6 και PCL5e 12 Σύνδεση ethernet 10/ Σύνδεση σε θύρα USB NAI 14 Drivers για MS-Windows 15 Ικανότητα μηνιαίας παραγωγής εκτυπώσεων σελ. 16 Παράδοση με κάθε εκτυπωτή, τριών (3) επιπλέον συμβατών toner cartridges 17 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 9

8 ΙΙ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παρακάτω περιγράφονται μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι προμηθευτές κατά τη σύνταξη των προσφορών τους : Υπεύθυνος έναντι της Π.Κ.Μ. είναι ο προμηθευτής και όχι ο κατασκευαστής ή τα εξουσιοδοτημένα service του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις που δεν τίθενται συγκεκριμένες τιμές στις προδιαγραφές ή εμφανίζεται η προαιρετικότητα (opt), ο προμηθευτής οφείλει να αναγράψει αυτό που προσφέρει κατά περίπτωση. Όταν το προσφερόμενο είδος είναι τεχνικά πιο εξελιγμένο από το ζητούμενο και καλύπτει τις προδιαγραφές θα γίνεται αποδεκτό μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής. Κάθε προμηθευτής οφείλει να προτείνει μία μόνο λύση ανά είδος. Μετά την κατακύρωση : Οθόνη που θα παρουσιάσει δύο φορές το ίδιο πρόβλημα εντός εγγυήσεως θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί το ίδιο πρόβλημα σε πάνω από 15% των οθονών κατά τους 2 πρώτους μήνες λειτουργίας της κάθε μιας θα θεωρηθεί προβληματική παρτίδα και ο προμηθευτής (όχι ο κατασκευαστής) οφείλει να αντικαταστήσει όλη την ποσότητα αν το απαιτήσει η Π.Κ.Μ. Επειδή σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών παρουσιάζεται συχνό πρόβλημα με την συμφόρηση του χαρτιού μέσα στο μηχανισμό εκτύπωσης, γίνεται ευθύς εξ αρχής γνωστό ότι σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα γίνεται αποδεκτή χρέωση για αυτό το service. Σε περίπτωση που κάποιος εκτυπωτής παρουσιάζει συχνά αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τον αποσύρει και να τον αντικαταστήσει άμεσα. Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων ζητείται ελάχιστη εγγύηση 2 ετών από τον προμηθευτή, άσχετη με την εγγύηση των κατασκευαστών. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υποχρεωμένος να δίνει άμεσα τις λύσεις σε ζητήματα λειτουργίας του εξοπλισμού : ανταπόκριση σε 4 ώρες (εμφάνιση από την αναγγελία του προβλήματος μέχρι 10 π.μ.) και λύση εντός 48ώρου. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή η παραπομπή στον εισαγωγέα ή στον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ένα μηχάνημα υποστεί βλάβη, διορθωθεί και ξανά παρουσιάσει την ίδια βλάβη σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, ο προμηθευτής θα το αποσύρει και θα το αντικαθιστά άμεσα χωρίς άλλες διατυπώσεις. Το ίδιο θα συμβαίνει και σε μηχανήματα που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες βλάβες διαφορετικού τύπου κάθε φορά (εντός εγγύησης). Ο προμηθευτής θα κληθεί να υποβάλλει εγγυητική καλής λειτουργίας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες, η οποία θα καταγγέλλεται άμεσα σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τους όρους υποστήριξης του εξοπλισμού καθώς και τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας και συντήρησης. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 9

9 Β.) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές α) για το σύνολο του έργου, β) για μία μόνον ομάδα του έργου γ) δεν δύνανται να υποβάλουν προσφορά για μέρος της ομάδας Α (Πίνακας Ι) και Β (Πίνακας ΙΙ) ενώ δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για μέρος της ομάδας Γ (Πίνακας ΙΙΙ-toner) δ) Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. για τις Α και Β και ανά είδος (κωδικός) για την Γ Γ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές με την παρούσα, για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 9

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961)

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 08 06 2015 & Εποπτείας Αποθηκών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707387 2015-04-15

15PROC002707387 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 74830 (1967) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003039901 2015-09-11

15PROC003039901 2015-09-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.596,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055766 2014-05-19

14PROC002055766 2014-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα