ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 345/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..7ης/11/ της..22ης/ ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα την..7 η Νοεβρίου , ηµέρα..πέµπτη.. και ώρα..10:30.. η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος του ήµου ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της.κ. Σταµάτας του ήµου ιονύσου». Αποσύρεται από την Η.. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή της επισκευής του ΚΗΙ 3159 οχήµατος του ήµου». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Μεταλλικών στηθαίων οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων κλιµατιστικών µονάδων και προµήθεια ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού προϋπολογισµού δαπάνης 1.353,00 µε ΦΠΑ 23%» ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης ,00 χωρίς ΦΠΑ 23%». ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων υπολοίπων διαγωνισµών που έχει ολοκληρωθεί το αντικείµενο τους και αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του δήµου µας µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π... αυτού »». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την οµάδα Γ «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία»και λήψη σχετικής απόφασης». ΘΕΜΑ 10ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36062/ ) Σελίδα 1 από 73

2 ΘΕΜΑ 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36064/ ) ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36059/ ) ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων που βαρύνουν το ήµο». ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α) της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της διάθεσης πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων, φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ηµοτικής Ενότητας ιονύσου». ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας Συστήµατος Χλωρίωσης στη εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ηµοτικής Ενότητας ιονύσου». ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) εξαµενής ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». ΘΕΜΑ 19 ο : «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου έσποινας για καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». ΘΕΜΑ 20 ο : «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ήµο αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής». ΘΕΜΑ 21 ο : «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο προϋπολογισµού ήµου ο.ε για συµµόρφωση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του στο ηµοτικό Συµβούλιο». Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος. 1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 2. Κοντάκης Κυριάκος 2. Σακελαρίου ιονύσιος 3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 3. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 5. Ζαµάνης ιονύσιος 6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ήµου ιονύσου. Ο ήµαρχος ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. Τα 19 ο, 20 ο και 21 ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν µετά τη ψήφιση του 7 ου θέµατος. Σελίδα 2 από 73

3 Ο Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη συζήτηση του 2 ου θέµατος της ηµερησίας διάταξης. Ο Σ κ. Ζαµάνης ιονύσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 21 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Αριθµός Απόφασης:..345/ ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου ο.ε για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π... αυτού »». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: Έχοντας υπόψη : α) τις διατάξεις της παραγράφου 1. δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ( η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ). β)τις διατάξεις των άρθρων 158 «απάνες» και 209 «Προµήθειες Υπηρεσίες Μελέτες» του Ν. 3463/06 γ) το Π. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 30/19664/ , και δ) την 215/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθειας «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π.. αυτού » ε) τo άρθρο 4 του Ν 4111/2013 ( ΦΕΚ 18/ Α) και την εγκύκλιο 3/ του ΥΠ.ΕΣ. Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ήµου : 1) για την έγκριση, της από Μελέτης της Υπηρεσίας µας «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π.. αυτού » ενδεικτικού προϋπολογισµού ,63 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, ο οποίος αναλύεται ως εξής : ΝΠ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% Σελίδα 3 από 73

4 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ,9 ΕΣΤΙΑ ,21 ΘΕΣΠΗΣ ,08 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ,19 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,63 2. για την έγκριση της σχετικής δαπάνης «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου » και τη διάθεση πίστωσης ,90 συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων του προϋπολογισµού του ο.ε 2013 του ήµου, µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών καθαριότητα και ευπρεπισµού» 3. για την έγκριση των ορών της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού,oι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λαµβάνοντας υπόψη: Την εισήγηση του Προέδρου. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α )». Τις διατάξεις των άρθρων 158 «απάνες» και 209 «Προµήθειες Υπηρεσίες Μελέτες» του Ν. 3463/06 το Π. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 30/19664/ την 215/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου τo άρθρο 4 του Ν 4111/2013 ( ΦΕΚ 18/ Α) και την εγκύκλιο 3/ του ΥΠ.ΕΣ. Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την από Μελέτη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµ. Προµηθειών µε τίτλο «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π.. αυτού » ενδεικτικού προϋπολογισµού ,63, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, ο οποίος αναλύεται ως εξής : Σελίδα 4 από 73

5 ΝΠ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ,9 ΕΣΤΙΑ ,21 ΘΕΣΠΗΣ ,08 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ,19 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,63 2. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου » και διαθέτει πίστωση ,90 συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων του προϋπολογισµού του ο.ε 2013 του ήµου, µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών καθαριότητα και ευπρεπισµού». 3. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, ως κατωτέρω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 11/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ , Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: ΤΗΛ.: FAX.: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού » Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Σελίδα 5 από 73

6 1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου 3). Τις διατάξεις των άρθρων 158, 209 και 273 του Ν.3463/2006 4). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 5). Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 6).Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 7) Το Π..113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 8) Τo άρθρο 4 του Ν 4111/2013 ( ΦΕΚ 18/ Α) και την εγκύκλιο 3/ του ΥΠ.ΕΣ. 9). Την 215/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας 10). Την /2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για την έγκριση της µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ήµου : ο.ε 2013 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π.. αυτού ) Τον προϋπολογισµό του ήµου, στον οποίο προβλέπεται πίστωση στον Κ.Α.: ποσού ,90 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ζητουµένων ειδών, µε σφραγισµένες προσφορές. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,63 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αναλυτικά έχει ως εξής: ΟΜΑ Α Α : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 2 Ανταλλακτικά παρκετέζας ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 60 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 7, Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 80 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό Σελίδα 6 από 73

7 κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 3 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι 4 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι 5 Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς 6 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 7 ανταλλακτικό στιφτης- πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά 8 ανταλλακτικό κεφαλή για Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 60 εκατοστών, Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 80 εκατοστών, 8, ,5 Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς ( κοντάρι σφικτήρας - κάλυκας ) 7,5 5 37,5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µικρή πυκνή 1, ανταλλακτικό στιφτης - πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό κεφαλή- κάλυκας για σφουγγαρίστρα σφουγγαρίστρα 2, αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 1, απορροφητική πετσέτα 11 απορροφητική πετσέτα 12 απολυµαντικό χεριών 13 απολυµαντικό χεριών 14 απολυµαντικό χεριών 15 Γάντια πλαστικά 16 Γάντια µιας χρήσης απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0, απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 0, απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 3, ,5 απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 18, Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 2, γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 4, Σελίδα 7 από 73

8 17 Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου 18 Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου 19 Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση για οικιακή χρήση 20 Κρεµοσάπουνο για Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000ml περίπου µε βαλβίδα 1, κρεµοσάπουνο χεριών για χρήση 4 λίτρων 3, χρήση 21 Καλαµάκια καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων σπαστά 0, ,5 22 Κοντάρι σκούπας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 0, Καλαθάκια γραφείου 24 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός Καλαθάκια γραφείου 8 λίτρων πλαστικά περίπου 1, κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβας, πρέσσα, πλαίσιο χειρολαβή ) Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής χρήσης 2, Κάδος απορριµµάτων 30 lt 27 Κάδος απορριµµάτων 25 lt 28 Κάδος απορριµµάτων 15 λιτ. Πλαστικό 29 Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ 3 Λάστιχο ποτίσµατος 31 Μωροµάντιλα κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο καπάκι πλαστικός Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο καπάκι πλαστικό Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ Λάστιχο ποτίσµατος 1/2 ιντσας ενισχυµένο µε το µέτρο 0, Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού 70 µε 80τεµ περίπου 1, Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) 5,8 7 40,6 33 Οινόπνευµα οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ φωτιστικό περίπου 0, Οινόπνευµα λευκό Οινόπνευµα καθαρό 245 ml 4, ,5 Σελίδα 8 από 73

9 35 Πανάκια ξεσκονίσµατος 36 Παγοκυψέλες 37 Ποτήρια πλαστικά Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 2, παγοκυψέλες 24 παγάκια 10σακουλάκια περίπου 0, ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml περίπου λευκά 0, Ποτήρια φενιζόλ Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων 350ml 0, Πιγκαλ τουαλέτας α 40 Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο βουρτσάκι τουαλέτας inox ( λεκάνης µε βάση ) 6,5 7 45,5 Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 απλό 0, Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες µε λάστιχο 60χ Πατάκι εισόδου µεγάλο 43 Σφουγγάρια γόµες Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε λάστιχο ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις βρωµιές Σάκοι σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 απορριµµάτων wc cm περίπου πακ των 20 τεµ 0, ,5 45 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 1, Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 47 Στίφτης για µικρό κουβά περίπου Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( ανταλλακτικό ) 0, Συρµατάκι συρµάτινο σφουγγαράκι ( όλο σκευών σύρµα ) 0, Σφουγγάρι πιάτων σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 0, Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 0, ,5 51 Συσκευή χειροπετσέτας 52 Συσκευή για γκαζάκια 53 Σφουγγαρίστρα συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ πλαστική Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco Σφουγγαρίστρα κοµπλέ κοντάρι κάλυκας κλπ Σφουγγαρίστρα Σφουγγαρίστρα απλή µε µικρή κοµπλε κοντάρι 1, Σκούπα ψάθινη Σκούπα ψάθινη εξωτερικού χώρου µε κοντάρι πυκνής ραφής 4, Σελίδα 9 από 73

10 56 Υγρό γενικού καθαρισµού 57 Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη κουζίνας τύπου SUAZ 1000ml 1, Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από εκ ο καθαριστήρας Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου παπί ) Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού πατώµατα κλπ 4λιτ. περίπου αρωµατισµένο 2, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 2, Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml περίπου 0, Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 3, Υγρό τζαµιών µικρό 64 Υδροχλωρικό οξύ Υγρό τζαµιών 750ml περίπου 1, Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 0, Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 2, φιαλίδιο βουτανίου φιαλίδιο βουτανίου τύπου µεγάλο greco φιαλίδιο βουτανίου µικρό φιαλίδιο βουτανίου 190 gr 0, ,5 68 φακελάκι αποφρακτικής φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό ) 100 γραµ σκόνης περίπου 0, ,5 69 Χειροπετσέτες ζικ - Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 ζακ 70 Χαρτί κουζίνας ρολό 500γαµ 71 χαρτί υγείας 72 χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου φύλλων Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ συσκευασία 12 τεµ περίπου 10, χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων περίπου 0, χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1, χλωρίνη παχύρευστη 750ml περίπου 75 Ξύδι χλωρίνη παχύρευστη 750ml/ µε ή χωρίς άρωµα 0, ,5 Ξύδι 4 λίτρων ΣΥΝΟΛΟ 12799,1 ΦΠΑ 23% 2943,8 Σελίδα 10 από 73

11 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,9 ΟΜΑ Α Β : ΝΠ Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µ απολυµαντικό χεριών Γάντια πλαστικά Γάντια χρήσης µιας ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΣΥΝΟΛΟ 3, απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µέτρων περίπου σε ρολό 10, ,5 απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 2, γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 4, Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση για οικιακή χρήση Κρεµοσάπουνο για χρήση Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι Σάκοι απορριµµάτων κήπου Σάκοι απορριµµάτων wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000ml περίπου µε βαλβίδα 1,5 5 7,5 κρεµοσάπουνο χεριών για χρήση 4 λίτρων 3,1 5 15,5 σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 1, κήπου χοντρές 85Χ110 περίπου/ κιλό 1, cm περίπου του κιλού 2, σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 100x130cm 1, Σελίδα 11 από 73

12 Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό µεγάλο τζαµιών Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τουαλέτας Υγρό σαµπουάν χαλιών µοκετών ταπετσαριών Υγρή παρκετίνη χαρτί ρολό 1 χαρτί υγείας χαρτοπετσέτες εστιατορίου κουζίνας χλωρίνη παχύρευστη 1 λί Υγρό γενικού καθαρισµού 4λιτ. περίπου αρωµατισµένο 2, ,5 Υγρό γενικού καθαρισµού πατώµατος 1000ml περίπου Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 3, ,3 Υγρό τζαµιών 1000ml περίπου µε αντλία 1,5 7 10,5 Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου παπι ) Υγρό σαµπουάν χαλιών µοκετών ταπετσαριών κιλού 1, Υγρή παρκετίνη 4 κιλών χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου περίπου χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου αρωµατισµένη λεµόνι 1, χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1, Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1, Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 1 λίτρου µε ή χωρίς άρωµα 0, ΣΥΝΟΛΟ 2383,8 ΦΠΑ 23% 548,28 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.932,08 ΟΜΑ Α Γ: ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 12 από 73

13 Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικό Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς ανταλλακτικό στίφτης- πρέσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρα Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm 1, αλουµινόχαρτο ς χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 150m X 30cm 6, Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς ( κοντάρι σφικτήρας - κάλυκας ) ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον 3, Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 950γρα περίπου να αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει του σωλήνες του πλυντηρίου 8, ,44 7 αλκοολούχος λοσιόν απλώστρες αλουµινίου απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µ απολυµαντικό χεριών 12 βαµβάκι 13 Γάντια πλαστικά αλκοολούχος λοσιόν 400ml 1, απλώστρες αλουµινίου για άπλωµα περίπου 18 µέτρων µε πλαϊνά απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0, απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µέτρων περίπου σε ρολό 10, ,5 απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 3, βαµβάκι 150gr υδρόφιλο 1, Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα 2, Σελίδα 13 από 73

14 µεγέθη ζεύγος 14 Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 4, ιαφανής µεµβράνη 16 εντοµοκτόνο Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση για οικιακή χρήση Κρεµοσάπουνο για χρήση 19 Καλαµάκια Κοντάρι σκούπαςσφουγγαρίστρας κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός 22 Κουβάς απλός ιαφανής µεµβράνη 50m οικιακής χρήσης 1, εντοµοκτόνο 300ml ( για έρποντα και για πετούµενα ), να περιλαµβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης να είναι κατά προτίµηση οικολογικό, να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό χώρο ) 2, κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000ml περίπου µε βαλβίδα 1, ,5 κρεµοσάπουνο χεριών για χρήση 4 λίτρων 3, ,5 καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων σπαστά 0, κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 0, ,5 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής χρήσης 2, Κουταλάκια γλυκού 24 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 2, κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός Σελίδα 14 από 73

15 25 Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου 500ml περίπου τύπου fornet 1, Λαδόχαρτο 27 Μωροµάντιλα 28 Μαλακτικό ρούχων Λαδόχαρτο 10 m περίπου 1, ,5 Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού 70 µε 80τεµ περίπου 1, Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή αρωµατισµένο Μανταλάκια πλαστικά 30 Μπολάκι πλαστικό 31 Οινόπνευµα φωτιστικό µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ 0, µπολάκια πλαστικά 50τεµ µισού λίτρου περίπου 7, οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ περίπου 0, Οδοντογλυφίδες 33 Πανάκια ξεσκονίσµατος 34 Παγοκυψέλες 35 Ποτήρια πλαστικά Οδοντογλυφίδες ξύλινες 400 τεµ 0,58 5 2,9 Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 2, ,5 παγοκυψέλες 24 παγάκια 10σακουλάκια περίπου 0, ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml περίπου λευκά 0, Πιατάκια πλαστικά µεγάλα Πιατάκια γλυκού µικρά πιατάκια πλαστικά µεγάλα 50 τεµαχίων 2, πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά 50 τεµαχίων 2, Πιρουνάκια µικρά 39 Σακούλες τροφίµων πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 2, σακούλες τροφίµων µεγάλο νο 3, 17Χ 26 περίπου 50 τεµαχίων 0, Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες 4,1 5 20,5 Σελίδα 15 από 73

16 κανονικοί µεγάλοι wc 44 Σκόνη πλυντηρίου 45 Σκούπα απλή 46 Σπρέι αλάτων 47 Στίφτης για µικρό κουβά 48 Συρµατάκι σκευών 49 Σφουγγάρι πιάτων 50 Συσκευή χειροπετσέτας 51 Σιδερώστρα σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 0, σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 1, σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm περίπου πακ των 20 τεµ 0, ,5 σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες περίπου σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 1, σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( ανταλλακτικό ) 0, συρµάτινο σφουγγαράκι ( όλο σύρµα ) 0, Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 0, συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ πλαστική Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 περίπου Σφουγγαρίστρα γίγας σακούλες φύλαξης χαλιών Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Ταµπλέτες πλυντηρίου Υγρό γενικού καθαρισµού σφουγγαρίστρα gigas τύπου wettex κοµπλε 3, σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων περίπου 3 µετρ περίπου 0, ,5 Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 150τεµαχίων ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 28τεµ περίπου 4, Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη κουζίνας τύπου SUAZ 1000ml 1, Σελίδα 16 από 73

17 Υγρό στεγνωτικό πιάτων Υγρό για καθαρισµό πλυντηρίου πιάτων Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 60 Υγρό τουαλέτας 61 Υγρό γενικού καθαρισµού 62 Υγρό πιάτων µεγάλο 63 Υγρό πιάτων µικρό 64 Υγρό τζαµιών µεγάλο 65 Υγρό τζαµιών µεσαίο 66 Υδροχλωρικό οξύ φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο φιαλίδιο βουτανίου µικρό φίλτρα απορροφητήρα φακελάκι αποφρακτικής σκόνης Χειροπετσέτες ζικ - ζακ χαρτί κουζίνας ρολό 1 73 χαρτί υγείας χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτοπετσέτες µικρή συσκ Υγρό στεγνωτικό 1000 ml περίπου πλυντηρίου πιάτων Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού πλυντηρίου πιάτων 1000 ml περίπου 3, Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από εκ ο καθαριστήρας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου παπί ) Υγρό γενικού καθαρισµού πατώµατος 1000ml περίπου Υγρό πιάτων 4 λίτρων 2, Υγρό πιάτων 1000ml περίπου 0, Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 3, ,1 Υγρό τζαµιών 1000ml περίπου µε αντλία 1, ,5 Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 0, φιαλίδιο βουτανίου τύπου greco φιαλίδιο βουτανίου 190 gr 0, φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις διαστάσεις οικιακού απορροφητήρα 1,6 5 8 φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρόθερµό ) 100 γραµ περίπου 0, ,4 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο χαρτί υγείας 125 γραµ 8 τεµ 2, χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων περίπου 0, χαρτοπετσέτες 100 φύλλων περίπου 0, Σελίδα 17 από 73

18 χαρτοπετσέτες εστιατορίου χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 1 λί Υγρό γενικού καθαρισµού 80 Φαράσι πλαστικό 81 Ξεσκονιστήρι χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου περίπου χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1, χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου αρωµατισµένη λεµόνι 1, Υγρό γενικού καθαρισµού 4λιτ. περίπου αρωµατισµένο 2, ,5 Φαράσι πλαστικό απλό µε λάστιχο 0, Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από 1σε 2 µέτρα για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) 5, ΣΥΝΟΛΟ 9873,34 ΦΠΑ 23% 2270,87 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,21 ΟΜΑ Α : ΝΠ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1, ,4 2 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1, , Υγρό γενικού καθαρισµού κήπου wc Υγρό γενικού καθαρισµού 4λιτ. περίπου αρωµατισµένο 2, κήπου χοντρές 85Χ110 περίπου/ κιλό 1, σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm περίπου του κιλού 2, ,5 6 χαρτί κουζίνας ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο Σελίδα 18 από 73

19 7 χαρτί υγείας 8 Κουβάς απλός χαρτί υγείας 150 γραµ 12τεµ περίπου 3, Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής χρήσης 2, , Σφουγγαρίστρα µικρή κοµπλε Σφουγγαρίστρα κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός Κοντάρι σκούπαςσφουγγαρίστρας Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 1, ,8 Σφουγγαρίστρα κοµπλέ κοντάρι κάλυκας κλπ 12, ,4 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 0, Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 60 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 7, ,4 Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 60 εκατοστών, Σκούπα απλή 16 Γάντια µιας χρήσης 17 Υγρό τουαλέτας απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µ Κρεµοσάπουνο για χρήση σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 1, ,5 γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 4, ,3 Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου παπι ) απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µέτρων περίπου σε ρολό 10, ,5 κρεµοσάπουνο χεριών για χρήση 4 λίτρων 3, ,3 20 Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 21 Σφουγγάρι πιάτων Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 2, ,2 σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 0, ,25 Σελίδα 19 από 73

20 22 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου πανι τζαµιών πανι τζαµιών µαικροφίµπερ 40Χ Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 0, ,8 25 Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 2, , Χαρτί κουζίνας ρολό 500γραµ απολυµαντικό δαπέδων κλπ τυπου ντετολ σε υγρο αποσµητικό τουαλέτας σε σπρει Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 440 ml περίπου για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 3, ,6 αποσµητικό τουαλέτας σε σπρει διαφόρων αρωµάτων µλ περίπου 1, ,8 ΣΥΝΟΛΟ 11500,15 ΦΠΑ 23% 2645,04 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,19 ΟΜΑ Α Ε : ΝΠ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης ανταλλακτικό σφουγγαρίστρα για Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm 1, ,2 ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον 3, Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς ( κοντάρι σφικτήρας Σελίδα 20 από 73

21 κάλυκας ) 4 ανταλλακτικό στιφτης- πρέσσα για επαγγελµατικό κουβά 5 απολυµαντικό χεριών 6 απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3 µ 7 Γάντια µιας χρήσης 8 Γάντια πλαστικά ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 18, ,5 απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3 µέτρων περίπου σε ρολό 3, γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 4, Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 2, ,5 9 ιαφανής µεµβράνη 10 Κουβάς απλός κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 11 µονός 12 Κρεµοσάπουνο για χρήση 13 Μωροµάντιλα Ξεσκονιστήρι 14 ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής χρήσης 2, ,5 κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς, πρέσα, πλαίσιο χειρολαβή ) κρεµοσάπουνο χεριών για χρήση 4 λίτρων 3, Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού 70 µε 80τεµ περίπου 1, Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από 1σε 2 µετρα για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) 5, Πιατάκια πλαστικά µεγάλα 16 Ποτήρια πλαστικά 17 wc πιατάκια πλαστικά µεγάλα 100 τεµαχίων 4, ,6 ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml περίπου λευκά 0, σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm περίπου πακ των 20 τεµ 0, ,5 Σελίδα 21 από 73

22 18 19 κήπου µεγάλοι κήπου χοντρές 85Χ110 περίπου/ κιλό 1, σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 1, Σκούπα απλή 21 Σκούπα ψάθινη 22 Σφουγγάρι πιάτων 23 Σφουγγάρια γόµες σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 1, Σκούπα ψάθινη- χόρτινη εξωτερικού χώρου µε κοντάρι πυκνής ραφής 4, σφουγγάρι πιάτων κανονικό, ( διπλό µε σύρµα και σφουγγάρι ) 0, ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις βρωµιές Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas τύπου wettex κοµπλε 3, Σφουγγαρίστρα µικρή κοµπλε Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 1, Ταµπλέτες πλυντηρίου Υγρό γενικού καθαρισµού ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 37τεµ περιπου 6, Υγρό γενικού καθαρισµού 4λιτ. περίπου αρωµατισµένο 2, Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 2, Υγρό πιάτων µικρό 30 Υγρό πλυντηρίου ρούχων Υγρό πιάτων 1000ml περίπου 0, ,5 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 3 λίτρων ικανό να καθαρίζει δύσκολους λεκέδες 4, ,75 31 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 3, Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 1000ml περίπου µε αντλία 1, ,5 33 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 0, Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό µε κοντάρι 2, Σελίδα 22 από 73

23 35 χαρτί κουζίνας ρολό 1,5 χαρτί κουζίνας ρολό1,5 κιλό το τεµάχιο Χαρτί κουζίνας ρολό 500γαµ Χαρτί κουζίνας ρολό γραµ χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ 40τεµ Χαρτί υγείας επαγγελµατικό χαρτοµάντιλα αυτοκινήτου χαρτί υγείας 500 γραµ 12τεµ χαρτοµάντιλα τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων περιπου 0, χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου περίπου 1, Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1, χλωρίνη παχύρευστη 1 λί χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου αρωµατισµένη λεµόνι 1, χλωρίνη παχύρευστη 4 λί 45 χλωρίνη σε σπρει χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1, Υγρό καθαριστικό σε σπρέι µε βάση το χλώριο 750 ml περίπου 1, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 13566,05 ΦΠΑ 23% 3120,2 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,25 Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού Σελίδα 23 από 73

24 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την.. η του µήνα.. στο ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ. ιάκου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: πµ Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: πµ 2). Τεχνικές προδιαγραφές του έτους 2013 ηµέρα Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 3) ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προµηθευτών, εφόσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 3.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή ς οργάνωσης που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3.5.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτότυπου. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σελίδα 24 από 73

25 Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. β) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την επίδειξη της ταυτότητάς των. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν µε εκπρόσωπο, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Για τις ανώνυµες εταιρείες, το εξουσιοδοτηµένο άτοµο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµές και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο. Σελίδα 25 από 73

26 Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή «ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ» γ) Ο αριθµός της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία και ειδικότερα, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και η εγγύηση συµµετοχής Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο. 4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΙΑΚΟΥ Σελίδα 26 από 73

27 Τ.Κ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Η προθεσµία για την παραλαβή από το ήµο των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την.. η του µήνα.. του έτους 2013 ηµέρα.. και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του ήµου. 2) Εγγυήσεις Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της δαπάνης της προµήθειας (µε το ΦΠΑ ) για την οποία θα συµµετάσχει και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού, (δηλαδή του προσφερόµενου ποσού). Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. Γ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Παραλαβή προσφορών 1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για Σελίδα 27 από 73

28 οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ήµο εκπρόθεσµα ή κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες. 2) Έλεγχος δικαιολογητικών 1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο. 3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους. 3) Αποσφράγιση των Προσφορών Η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο Α)1) της παρούσας διακήρυξης. ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 1) Κατακύρωση Σελίδα 28 από 73

29 Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 2) Χρόνος παράδοσης Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ήµου. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος για την µεταφορά και την εκφόρτωση τους στην αποθήκη του ήµου. 3) Κρατήσεις Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: α. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ ΚΥ), ποσοστό 2%, επιµεριζόµενο σε ποσοστό 1,5% (2x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ και σε ποσοστό 0,5% (2 x 25% = 0,5%) στο ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ. β. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. γ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10% (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν 4072/2012). Η κράτηση µε στοιχείο α υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 4) Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά,σύµφωνα µε τις εκάστοτε παραδιδόµενες ποσότητες και µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες δώδεκα εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. (12) µήνες από την Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Θεοδοσιάδου Φωτεινή τηλέφωνα και φαξ Σελίδα 29 από 73

30 Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών ήµου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ιάκου στον Άγιο Στέφανο. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ήµαρχος Ιωάννης Καλαφατέλης Σελίδα 30 από 73

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.. ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,44 Φ.Π.Α. 23%: ,19 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΟΝΥΣΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 31 από 73

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.. ΑΥΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προµήθεια αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου ιονύσου και των ΝΠ αυτού. Οι τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι οι κάτωθι : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 2 Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικό αλουµινόχαρτο ς χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 150m X 30cm 3 Αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα 30m X30cm 4 Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 60 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 5 Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας Ανταλλακτικά πανιά παρκετέζας 80 εκατοστών, ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα δάπεδα Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 60 6 κοντάρι εκατοστών, 7 Ανταλλακτικά πλαίσια παρκετέζας και κοντάρι Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι παρκετέζας 80 εκατοστών, ανταλλακτικό για ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρα 8 σφουγγαρίστρα 300γραµ τουλάχιστον Ανταλλακτικό κοντάρι Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας ς 9 σφουγγαρίστρας ς ( κοντάρι σφικτήρας - κάλυκας ) Ανταλλακτικό στίφτης- πρέσα για ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά 10 επαγγελµατικό κουβά 11 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µικρή πυκνή 12 απλώστρες αλουµινίου απλώστρες αλουµινίου για άπλωµα περίπου 18 µέτρων 13 απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό απολυµαντικό δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 440 ml περίπου για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 14 Απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 15 απολυµαντικό χεριών µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου για χρήση χωρίς νερό, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 18 Απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 Σελίδα 32 από 73

33 Απορροφητική πετσέτα τύπου απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µέτρων περίπου 19 wettex 15 µ σε ρολό Απορροφητική πετσέτα τύπου απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3 µέτρων περίπου 20 wettex 3 µ σε ρολό Αποσκληρυντικό πλυντηρίου Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 950γρα περίπου να ρούχων αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει του σωλήνες του 21 πλυντηρίου Αποσµητικό τουαλέτας σε σπρει αποσµητικό τουαλέτας σε σπρει διαφόρων αρωµάτων µλ 22 περίπου 23 βαµβάκι βαµβάκι 150gr υδρόφιλο Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 24 κουτί Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος ιαφανής µεµβράνη ιαφανής µεµβράνη 50m οικιακής χρήσης 27 ιαφανής µεµβράνη ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης 28 Ειδικό καθαριστικό για graffiti Ειδικό καθαριστικό για graffiti 4 λίτρων περίπου 29 εντοµοκτόνο εντοµοκτόνο 300ml ( για έρποντα και για πετούµενα ), να περιλαµβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης να είναι κατά προτίµηση οικολογικό, να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό χώρο ) 30 Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού τοίχου Θήκες πλαστικές για σαπούνι 31 τοίχου Θήκες πλαστικές για σαπούνι τοίχου 32 Κάδος απορριµµάτων 15 λιτ. Πλαστικό Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο καπάκι πλαστικό 33 Κάδος απορριµµάτων 25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο καπάκι πλαστικός 34 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός 35 Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ 36 Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου 500ml περίπου τύπου fornet 37 Καλαθάκια γραφείου Καλαθάκια γραφείου 8 λίτρων πλαστικά περίπου 38 Καλαµάκια καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων σπαστά Κοντάρι σκούπας- σφουγγαρίστρας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε 39 πλαστική επίστρωση Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου µε στίφτη οικιακής 40 χρήσης κουβάς σφουγγαρίσµατος κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( 41 επαγγελµατικός µονός κουβας, πρέσσα, πλαίσιο χειρολαβή ) 42 Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ Κρεµοσάπουνο για 43 χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για χρήση 4 λίτρων 44 Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση για οικιακή χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000ml περίπου µε βαλβίδα 45 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m περίπου 46 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος 1/2 ιντσας ενισχυµένο µε το µέτρο 47 Μαλακτικό ρούχων Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή αρωµατισµένο 48 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ 49 Μπολάκι πλαστικό µπολάκια πλαστικά 50τεµ µισού λίτρου περίπου 50 Μωροµάντιλα Ξεσκονιστήρι Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού 70 µε 80τεµ περίπου Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο από 1σε 2 µέτρα για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες ) Ξύδι Ξύδι 4 λίτρων 53 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες 400 τεµ 54 Οινόπνευµα λευκό Οινόπνευµα καθαρό 245 ml 55 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό 430γρ περίπου 56 Παγοκυψέλες παγοκυψέλες 24 παγάκια 10σακουλάκια περίπου Σελίδα 33 από 73

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου-καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των απαιτούµενων στοιχείων για την ανάδειξη προµηθευτώνχορηγητών

το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος των απαιτούµενων στοιχείων για την ανάδειξη προµηθευτώνχορηγητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 04-12-214 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ: 33.179 ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Προµήθεια: «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα