Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014 ΠΡΟΫΠ. : ,46 με το Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου καθ όλη την διάρκεια του έτους Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την Κ.Υ.Α /02 (ΦΕΚ 945 Β/ ): Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.. Tον Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/ ): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69 ου άρθρου. Σελίδα 2 από 61

3 Του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2765/54: Περί διευκολύνσεων δια την πώλησιν των προϊόντων των εργαζομένων Τυφλών. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι Euro και σαράντα έξι λεπτά ( ,46 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 13% και 23%. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Α.Τ. Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Ενδεικτική Τιμή( ) 1η Ομάδα Ειδών :Kαθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Ιλιου Α : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 1 λίτρο 700 0,40 280,00 2 λίτρο 450 0,50 225,00 3 λίτρο 96 0,65 62,40 4 λίτρο 128 0,60 76,80 5 λίτρο 240 1,70 408,00 6 λίτρο 192 2,00 384,00 7 ρολά 840 1, ,00 8 ρολά , ,00 9 τεμ ,20 30,00 10 τεμ ,60 90,00 Σελίδα 3 από 61

4 Λευκή πλαστική σακούλα για 11 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά 330 2,30 759,00 διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα 12 για καλαθάκια και κάδους 12 κιλά 160 1,50 240,00 διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 13 συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 60 2,20 132,00 έως του 1 λίτρου) 14 Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ. 70 0,50 35,00 Ζεύγος γυναικείων γαντιών 15 μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) 15 ζεύγη 50 1,00 50,00 μεγέθους Γάντια χειρουργικά μίας 16 χρήσης σε συσκευασία των 16 συσκευασία 50 10,00 500, τεμαχίων Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 17 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 200 1,50 300,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Σφουγγαρίστρα 18 επαγγελματική βιδωτή χωρίς 18 τεμ. 50 1,70 85,00 κοντάρι 19 Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ. 2 1,00 2, Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 20 τεμ. 10 5,00 50,00 21 τεμ. 2 45,00 90,00 22 τεμ. 2 13,00 26,00 23 τεμ. 2 9,00 18,00 24 τεμ. 20 1,60 32,00 25 Πιγκάλ 25 τεμ. 15 2,00 30,00 Β : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Υπηρεσίας Πολιτισμού Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ Σύνολο 8.045,20 Φ. Π. Α. 23 % 1.850,40 Γενικό Σύνολο Α 9.895,60 26 κιλό 150 1,50 225,00 27 κιλό 150 2,30 345,00 28 κιλό 70 2,30 161,00 Σελίδα 4 από 61

5 Υγρό καθαρισμού δαπέδων 29 (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο 480 0,50 240,00 ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ 30 ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε 29 κιλό 50 0,60 30,00 συσκευασία των 450 γρ.) Υγρό καθαρισμού τζαμιών 31 (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο 25 0,65 16,25 Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό 32 χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 8 ρολά ,40 800, gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το 33 οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, 7 ρολά 200 1,50 300,00 βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική 34 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 10 τεμ ,60 120,00 30 cm Συρμάτινο σφουγγάρι 35 μεγάλου μεγέθους για 9 τεμ. 80 0,20 16,00 πλύσιμο πιάτων 36 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζευγος 5 1,80 9, Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 24 τεμ. 10 1,60 16,00 21 τεμ 3 45,00 135,00 5 λιτρο 160 1,70 272,00 17 λίτρο 150 1,50 225,00 22 τεμ. 3 13,00 39,00 23 τεμ. 3 9,00 27,00 4 λίτρο 60 0,60 36,00 13 λίτρο 40 2,20 88,00 31 τεμ. 60 1,75 105,00 46 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ , ,00 Σελίδα 5 από 61

6 47 ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ 80 1,50 120,00 48 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 34 τεμ 80 7,00 560, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 35 τεμ 100 0,70 70,00 36 τεμ 50 1,80 90,00 51 ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ 200 1,80 360,00 52 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ 10 1,90 19,00 53 ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ 39 τεμ 20 0,50 10, ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΖΑΜΙ-ΧΕΡΙΑ- ΠΙΑΤΑ ( ) ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα Γ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κ.Α.Π.Η. 40 τεμ 80 0,40 32,00 41 τεμ 10 2,00 20,00 42 τεμ 10 0,70 7,00 14 τεμ. 15 0,50 7,50 Σύνολο 5.580,75 Φ. Π. Α. 23% 1.283,57 Γενικό Σύνολο Β 6.864,32 58 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ. 72 2,00 144, ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ σφουγγαρίσματος μονός (πλήρες καρότσι) Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 43 τεμ. 24 3,50 84,00 44 τεμ. 24 0,40 9,60 45 τεμ. 16 2,50 40,00 24 τεμ. 10 1,60 16,00 46 τεμ. 8 5,00 40,00 21 τεμ. 2 45,00 90,00 47 τεμ. 8 4,00 32,00 48 τεμ. 4 10,00 40,00 Σελίδα 6 από 61

7 67 Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ. 16 1,75 28,00 Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 68 συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 16 2,20 35,20 έως του 1 λίτρου) 69 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ 50 τεμ. 8 2,80 22,40 70 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ- ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ. 35 1,20 42,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚ. 71 ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων 52 πακ. 5 14,00 70,00 (πακ. 6 τεμ.) 72 ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ. 16 0,98 15,68 73 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (μεγάλοι) τύπου BIC 54 τεμ. 16 0,98 15,68 74 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ. 1 32,00 32, ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Χαρτοπετσέτες εστιατορίου διαστάσεων 24 cm x 24 cm (πλήρως ανοικτές) σε συσκευασία των τεμαχίων Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία του 1 κιλού Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 56 τεμ. 3 5,00 15,00 8 ρολά , ,00 7 ρολά 720 1, ,00 57 συσκευασία 21 9,00 189,00 58 συσκευασία 21 5,00 105,00 10 τεμ ,60 108,00 9 τεμ ,20 32,00 5 λίτρο 100 1,70 170,00 2 λίτρο 240 0,50 120,00 3 λίτρο 160 0,65 104,00 Σελίδα 7 από 61

8 Χλωρίνη λευκή (σε 85 συσκευασία έως των 4 1 λίτρο 280 0,40 112,00 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 86 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 200 1,50 300,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε 87 συσκευασία έως των 4 4 λίτρο 160 0,60 96,00 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε 88 συσκευασία πλαστικού σάκου, χωρητικότητας κιλά 220 2,20 484,00 κιλών Γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου 89 σε συσκευασία 60 λίτρο 120 1,50 180,00 χωρητικότητας 4 λίτρων Ζεύγος γυναικείων γαντιών 90 μικρού (τα 12 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 20 ζεύγη) 15 ζεύγη 32 1,00 32,00 μεγέθους Λευκή πλαστική σακούλα για 91 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά 70 2,30 161,00 διαστάσεων 50 cm x 50 cm Σακούλες απορριμμάτων 92 μεσαίου μεγέθους συσκευασμένες σε πακέτα 61 συσκευασία 320 2,00 640,00 βάρους 1 κιλού Αλάτι πλυντηρίου (σε 93 συσκευασία έως των 4 62 κιλό 80 0,90 72,00 κιλών) 94 Χειροπετσέτες των 250 φύλλων 63 συσκευασία 220 1,10 242,00 Κάδοι αποριμμάτων πλαστικοί, με πόδι, 95 διαστάσεων διαμέτρου 64 τεμ. 2 10,00 20,00 περίπου 28 cm και ύψους περίπου 70 cm. Ταπέτα εισόδου από φυσικό 96 χόρτο, διαστάσεων περίπου 50εκ. X 70 εκ. και πάχους 65 τεμ. 2 15,00 30,00 περίπου 2,5 εκ. Σύνολο 7.248,56 Δ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών. Φ. Π. Α. 23% 1.667,17 Γενικό Σύνολο Γ 8.915,73 97 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 66 τεμ. 10 8,00 80,00 98 Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ. 6 45,00 270,00 Σελίδα 8 από 61

9 Σφουγγαρίστρα 99 επαγγελματική βιδωτή με 48 τεμ. 20 4,00 80,00 κρόσια και κοντάρι 100 Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι 47 τεμ. 10 5,00 50, Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 49 τεμ ,00 100,00 Ανταλλακτικό πανί 102 επαγγελματικής 46 τεμ. 25 2,50 62,50 σφουγγαρίστρας 103 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι 44 τεμ. 10 3,50 35, ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ 15 1,90 28,50 Παρκετέζες επαγγελματικές 105 πλήρες (πανί και πλαίσιο) 22 τεμ ,00 195,00 τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Απορροφητική 106 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 10 τεμ ,60 330,00 30 cm 107 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ microfibra σετ 67 τεμ ,25 187, ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ. 50 2,00 100, ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 44 τεμ ,40 60, Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για 9 τεμ ,20 60,00 πλύσιμο πιάτων 111 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΕΛ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΑS 68 τεμ ,25 50, Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ. 15 1,60 24, ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 69 τεμ. 25 3,00 75,00 ΚΟΝΤΑΡΙ 114 ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ" 70 τεμ. 3 11,00 33, ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer με λαβή 71 τεμ. 35 1,90 66, ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer Ανταλλακτικά 72 τεμ ,50 110, Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 62 κιλό 100 0,90 90,00 κιλών) 118 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο 320 0,60 192, ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 73 λίτρο 700 1, ,00 Σελίδα 9 από 61

10 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 120 ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως 74 λίτρο 350 1,60 560,00 των ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ τεμ. 75 πιάτων (ταμπλέτες) ,20 360, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 500 γρ.) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 124 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) ΣΚΟΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου 125 Roli (σε συσκευασία έως των 1 κιλού) ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τύπου 126 Cif (σε συσκευασία έως του 1 κιλού) Αποφρακτικό τουαλέτας, 127 τύπου TUBOFLO Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 128 συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 129 βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ 130 (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ χωρίς 131 ξέβγαλμα (σε συσκευασία έως του 1,5 λίτρου) Υγρό καθαρισμού τζαμιών 132 (σε συσκευασία έως των 4 Χλωρίνη λευκή (σε 133 συσκευασία έως των 4 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 134 (σε συσκευασία έως των 4 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ 135 ΣΠΡΕΫ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (σε 136 συσκευασία έως του 1 λίτρου) 76 κιλό 200 6, ,00 77 λίτρο 900 0,50 450,00 78 κιλό , ,00 79 κιλό 30 1,20 36,00 80 κιλό 60 2,00 120,00 31 τεμ. 70 1,75 122,50 13 λίτρο 50 2,20 110,00 17 λίτρο 400 1,50 600,00 81 λίτρο 30 4,00 120,00 82 λίτρο 320 2,00 640,00 3 λίτρο 160 0,65 104,00 1 λίτρο 480 0,40 192,00 83 λίτρο 320 1,20 384,00 50 τεμ. 30 2,80 84,00 84 λίτρο 20 3,50 70, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 πακ , , ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ κιλών (σε συσκευασία έως των τεμ , ,00 τεμαχίων) 139 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-20 κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων) 87 τεμ ,20 440,00 Σελίδα 10 από 61

11 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 140 ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ(σε συσκευασία έως 88 τεμ ,20 192,00 των 300 ml) 141 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (σε συσκευασία έως των 5 89 λίτρο 400 0,50 200, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (σε συσκευασία έως των 350 ml) ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία έως των 200 ml) Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - διπλά φύλλα ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 90 λίτρο 50 3,20 160,00 91 λίτρο 60 24, ,00 8 ρολά , ,00 92 τεμ ,05 137,50 93 τεμ ,40 480, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 γρ. 94 τεμ ,25 25,00 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 148 πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ , ,00 Λευκό χαρτί κουζίνας, το 149 οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, 7 ρολά 700 1, ,00 βάρους 600 gr. τουλάχιστον 150 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 μ. 96 τεμ ,20 220, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50 μ. 97 τεμ. 50 2,20 110,00 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 152 συσκ. 20 τεμ. 98 πακ ,50 550,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 153 συσκ. 50 τεμ. 99 πακ , ,00 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ 154 γιγας πακέτο 10 τεμαχίων 100 πακ ,20 960,00 Λευκή πλαστική σακούλα για 155 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά 135 2,30 310,50 διαστάσεων 50 cm x 50 cm ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τύπου 156 Poly-Bag μεγάλες πακ πακ ,55 66,00 τεμ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ- 157 ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ. 50 1,20 60, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ml 102 τεμ. 50 1,50 75, Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 42 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 58 ζεύγη) 15 ζεύγη 100 1,00 100,00 μεγέθους 160 Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑ 103 τεμ ,00 150,00 Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑΑ σετ τεμαχίων 104 σετ 150 1,00 150,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ 162 διαφ. τύπων ( πακ. 6 τεμ.) 52 πακ ,00 330, ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ 105 τεμ. 15 1,50 22, ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ. 20 0,30 6,00 Σελίδα 11 από 61

12 165 Αναπτήρες 54 τεμ. 20 0,60 12,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ μεταλλική 166 τύπου Seral 106 τεμ. 5 8,00 40, ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 190 ml 107 τεμ. 50 1,00 50,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ 168 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ. 3 32,00 96, ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 56 τεμ. 80 5,00 400,00 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΠΡΕΣΣΑΣ 170 μεταλλικο 108 τεμ. 15 6,00 90,00 Σκουπα φυλλωμάτων μεταλλικη 171 με το κονταρι 109 τεμ. 12 7,90 94,80 Σύνολο ,80 Ε : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100gr Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 400ml Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ. Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit Φ. Π. Α. 23% 6.259,17 Γενικό Σύνολο Δ , τεμ , , τεμ , , τεμ , , τεμ , , τεμ , ,00 Σύνολο ,00 Φ. Π. Α. 23% 6.089,25 Γενικό Σύνολο Ε ,25 ΣΤ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης 177 Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό 130 1,50 195, Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό 130 2,30 299, Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό 130 2,30 299, Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο 500 0,40 200, Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο 600 0,50 300, ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 γρ.) 29 κιλό 40 0,60 24,00 Σελίδα 12 από 61

13 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 183 (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο 25 0,65 16,25 Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό 184 χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 8 ρολά , , gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το 185 οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, 7 ρολά 120 1,50 180,00 βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική 186 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 10 τεμ ,60 132,00 30 cm Συρμάτινο σφουγγάρι 187 μεγάλου μεγέθους για 9 τεμ. 22 0,20 4,40 πλύσιμο πιάτων 188 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο ζεύγος 10 1,80 18, ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζεύγος 10 1,80 18, Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ. 5 1,60 8, Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ 3 45,00 135, Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με 47 τεμ. 10 4,00 40,00 κρόσια και κοντάρι 193 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο 160 1,70 272, Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 100 1,50 150,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 195 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε 78 κιλό 40 1,50 60,00 συσκευασία έως των 10 κιλών) 196 Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) 22 τεμ ,00 130,00 τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 197 Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ. 20 9,00 180, Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο 40 0,60 24, Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 80 2,20 176,00 έως του 1 λίτρου) 200 Αποφρακτικό τουαλέτας, τεμ. τύπου TUBOFLO 1,75 87, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ. 9 18,00 162,00 Σελίδα 13 από 61

14 202 ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ 20 1,50 30, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ 26 0,70 18, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ 10 1,80 18, ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ 50 1,80 90, ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ 10 1,90 19, Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 16 συσκευασία 6 10,00 60, τεμαχίων 208 ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 116 ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm τεμ 10 8,00 80,00 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε 209 συσκευασία έως των 4 77 λίτρο 40 0,50 20,00 Σύνολο 5.445,35 Φ. Π. Α. 23% 1.252,43 Γενικό Σύνολο ΣΤ 6.697,78 Γενικό Σύνολο 1ης Ομάδας (Ά+Β +Γ'+Δ +Ε +ΣΤ ) ,65 2η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 1 λίτρο , ,80 2 λίτρο , ,00 3 λίτρο 960 0,65 624,00 4 λίτρο 644 0,60 386,40 5 λίτρο , ,20 6 λίτρο , ,00 7 ρολά , ,50 8 ρολά , ,00 9 τεμ ,20 91,40 Σελίδα 14 από 61

15 Απορροφητική 219 σπογγοπετσέτα τύπου 10 τεμ ,60 474,60 Wettex διαστ. 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για 220 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά , ,50 διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα 221 για καλαθάκια και κάδους 12 κιλά , ,00 διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 222 συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 151 2,20 332,20 έως του 1 λίτρου) 223 Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ ,50 123,00 Ζεύγος γυναικείων γαντιών 224 μικρού (τα 40 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 52 ζεύγη) 15 ζεύγη 92 1,00 92,00 μεγέθους Γάντια χειρουργικά μίας 225 χρήσης σε συσκευασία των 16 συσκευασία , , τεμαχίων Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό 226 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 578 1,50 867,00 αποσμητικό) (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Σφουγγαρίστρα 227 επαγγελματική βιδωτή χωρίς 18 τεμ ,70 329,80 κοντάρι 228 Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ. 74 1,00 74, Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 21 τεμ , ,00 20 τεμ ,00 520,00 22 τεμ ,00 338,00 23 τεμ. 25 9,00 225,00 24 τεμ ,60 187, Πιγκάλ 25 τεμ ,00 208, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ , , ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 συσκευασία , ,00 Σύνολο ,60 Φ. Π. Α. 23 % 8.117,07 Σύνολο 2ης Ομάδας ,67 Σελίδα 15 από 61

16 3η Ομάδα Ειδών: Kαθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 1 λίτρο ,40 816,00 2 λίτρο ,50 950,00 3 λίτρο 516 0,65 335,40 4 λίτρο 208 0,60 124,80 5 λίτρο , ,60 6 λίτρο 747 2, ,00 7 ρολά , ,50 8 ρολά , ,00 9 τεμ ,20 56,60 10 τεμ ,60 266,40 11 κιλά 735 2, ,50 12 κιλά 800 1, ,00 13 λίτρο 159 2,20 349,80 14 τεμ ,50 128,50 15 ζεύγη 141 1,00 141,00 16 συσκευασία , ,00 Σελίδα 16 από 61

17 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 253 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 564 1,50 846,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Σφουγγαρίστρα 254 επαγγελματική βιδωτή χωρίς 18 τεμ ,70 234,60 κοντάρι 255 Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ. 55 1,00 55, Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 21 τεμ , ,00 22 τεμ ,00 416,00 23 τεμ. 41 9,00 369,00 24 τεμ. 92 1,60 147, Πιγκάλ 25 τεμ ,00 350, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ ,00 175, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 τεμ. 90 1,80 162,00 4η Ομάδα Ειδών: Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών Α : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ Σύνολο ,90 Φ. Π. Α. 23 % 4.789,50 Σύνολο 3ης Ομάδας , τεμ ,20 204, τεμ. 50 2,00 100, τεμ. 2 2,40 4, τεμ. 80 0,90 72, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 2 2,40 4,80 Β : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών Υπηρεσίας Πολιτισμού 268 Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σύνολο 385,60 Φ. Π. Α. 23 % 88,69 Γενικό Σύνολο Α 474, τεμ. 90 1,20 108,00 Σελίδα 17 από 61

18 269 Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 5 2,40 12, Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ. 30 0,90 27, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 5 2,40 12,00 Γ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών για τα Κ.Α.Π.Η Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ Σύνολο 159,00 Φ. Π. Α. 23 % 36,57 Γενικό Σύνολο Β 195, τεμ. 63 1,20 75, τεμ. 8 2,40 19, τεμ. 63 0,90 56, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 8 2,40 19,20 Δ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 276 Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σύνολο 170,70 Φ. Π. Α. 23 % 39,26 Γενικό Σύνολο Γ 209, τεμ ,20 132, Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 22 2,40 52, ΣΚΟΥΠΑ Ημιχειροποίητη 5 ραφών ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 122 τεμ. 22 4,20 92,40 ενισχυμένη (1000 γρ.) 279 Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ. 70 0,90 63, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 22 2,40 52,80 Σύνολο 393,00 Φ. Π. Α. 23 % 90,39 Γενικό Σύνολο Δ 483,39 Ε : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι 117 τεμ. 30 1,20 36, τεμ. 80 2,00 160,00 Σελίδα 18 από 61

19 283 Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 5 2,40 12,00 ΣΚΟΥΠΑ Ημιχειροποίητη ραφών ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 122 τεμ. 15 4,20 63,00 ενισχυμένη (1000 γρ.) 285 Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ. 25 0,90 22, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 5 2,40 12,00 ΣΤ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών για τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ Σύνολο 305,50 Φ. Π. Α. 23 % 70,27 Γενικό Σύνολο Ε 375, τεμ ,20 144, τεμ ,00 288, τεμ. 90 2,40 216, τεμ ,90 207, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 91 2,40 218,40 Ζ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών για τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης 292 Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σύνολο 1.074,30 Φ. Π. Α. 23 % 247,09 Γενικό Σύνολο ΣΤ 1.321, τεμ. 88 1,20 105, Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς 118 τεμ ,00 376,00 κοντάρι 294 Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 83 2,40 199, Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ ,90 177, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 72 2,40 172,80 Σύνολο 1.030,90 Φ. Π. Α. 23 % 237,11 Γενικό Σύνολο Ζ 1.268,01 Γενικό Σύνολο 2ης Ομάδας (Ά+Β +Γ'+Δ +Ε +ΣΤ +Ζ ) 4.328,37 Σελίδα 19 από 61

20 5η Ομάδα Ειδών: Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής Α : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή 297 gel με αντλία, (σε 123 λίτρο 30 14,50 435,00 συσκευασία έως του 1 λίτρου). 298 Αντισηπιτκό λέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) (ανταλλακτικό) 124 λίτρο 60 14,00 840, Χειροπετσέτα ρολό ηλεκτρονικής συσκευής Β : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής για τα Κ.Α.Π.Η. 300 Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Σύνολο 1.275,00 Φ. Π. Α. 13 % 165,75 Σύνολο με Φ. Π. Α. 13% 1.440, τεμ ,90 812,00 Φ. Π. Α. 23 % 186,76 Σύνολο με Φ. Π. Α. 23% 998,76 Γενικό Σύνολο Α 2.439, λίτρο 25 14,50 362,50 Γ : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 301 Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Φ. Π. Α. 13 % 47,13 Γενικό Σύνολο Β 409, λίτρο , ,00 Φ. Π. Α. 13 % 282,75 Γενικό Σύνολο Γ 2.457,75 Δ : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης Αντισηπτικό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή 302 gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). 123 λίτρο 40 14,50 580,00 Φ. Π. Α. 13 % 75,40 Γενικό Σύνολο Δ 655,40 Σελίδα 20 από 61

21 Ε : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινήςγια τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) (ανταλλακτικό) 123 λίτρο , , λίτρο , ,00 ΣΤ : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινήςγια τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) (ανταλλακτικό) Σύνολο 3.805,50 Φ. Π. Α. 13 % 494,72 Γενικό Σύνολο Ε 4.300, λίτρο , , λίτρο , ,00 Σύνολο 4.887,50 Φ. Π. Α. 13 % 635,38 Γενικό Σύνολο ΣΤ 5.522,88 Σύνολο 3ης Ομάδας ,38 Γενικό Σύνολο 1ης + 2ης + 3ης+4ης+5ης Ομάδας ,46 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 21 από 61

22 ΑΡΘΡΟ 2 O «Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 3 O «Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,65 Εξήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 4 O «Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 5 O «Αντιβακτηριδιακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,70 Ένα Euro και εβδομήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 6 O «Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 λίτρων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 7 O «Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ρολά. Τιμή ενός ρολού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 8 O «Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ρολά. Τιμή ενός ρολού 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 22 από 61

23 ΑΡΘΡΟ 9 O «Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 Είκοσι λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 10 O «Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 11 O «Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,30 Δύο Euro και τριάντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 12 O «Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 13 O «Υγρό καθαρισμού αλάτων (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 14 O «Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 15 O «Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Σελίδα 23 από 61

24 Τιμή ενός ζεύγους 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 16 O «Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων. Τιμή μίας συσκευασίας 10,00 Δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 17 O «Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό) (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 18 O «Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,70 Ένα Euro και εβδομήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 19 O «Κοντάρι σφουγγαρίστρας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 20 O «Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 21 O «Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 Σαράντα πέντε Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 24 από 61

25 ΑΡΘΡΟ 22 O «Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 13,00 Δέκα τρία Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 23 O «Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 Εννέα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 24 O «Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,60 Ένα Euro και εξήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 25 O «Πιγκάλ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 26 O «Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 27 O «Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,30 Δύο Euro και τριάντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 28 O «Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,30 Δύο Euro και τριάντα λεπτά (καθαρή αξία Σελίδα 25 από 61

26 ΑΡΘΡΟ 29 O «ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 30 O «ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Τιμή ενός ζεύγους 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 31 O «Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,75 Ένα Euro εβδ0μήντα πέντε λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 32 O «ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιβώτια. Τιμή ενός κιβωτίου 18,00 Δέκα οκτώ Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 33 O «ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, σε συσκευασία των 500 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 34 O «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 7,00 Έπτά Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 35 O «ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σε χάρτινο κουτί των 100 διπλών χαρτομάντηλων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 26 από 61

27 ΑΡΘΡΟ 36 O «ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός ζεύγους 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 37 O «ΧΛΩΡΙΝΗ GEL σε συσκευασία των γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 38 O «ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,90 Ένα Euro και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 39 O «ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 40 O «ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΖΑΜΙ-ΧΕΡΙΑ-ΠΙΑΤΑ ( )», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σαράντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 41 O «ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 42 O «ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 27 από 61

28 ΑΡΘΡΟ 43 O «ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 3,50 Τρία Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 44 O «ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 45 O «Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,50 Δύο Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 46 O «Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Δύο Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 47 O «Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσσια και κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 4,00 Τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 48 O «Ανταλλακτικό στίφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 Δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 50 O «ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,80 Δύο Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 28 από 61

29 ΑΡΘΡΟ 51 O «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ - ΘΥΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 52 O «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚ. ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων (πακ. 6 τεμ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 14,00 Δέκα τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 53 O «Σπίρτα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,98 Ενενήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 54 O «ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (μεγάλοι) τύπου BIC», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,98 Ενενήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 55 O «ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 32,00 Τριάντα δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 56 O «ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 57 O «Χαρτοπετσέτες εστιατορίου διαστάσεων 24 cm x 24 cm (πλήρως ανοικτές) σε συσκευασία των τεμαχίων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 9,00 Εννέα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 29 από 61

30 ΑΡΘΡΟ 58 O «Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία του 1 κιλού», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 5,00 Πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 59 O «Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία πλαστικού σάκου, χωρητικότητας 10 κιλών», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 60 O «Γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου σε συσκευασία χωρητικότητας 4 λίτρων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 61 O «Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους συσκευασμένες σε πακέτα βάρους 1 κιλού», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 62 O «Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 κιλών)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 0,90 Ενενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 63 O «Χειροπετσέτες των 250 φύλλων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 1,10 Ένα Euro και δέκα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 64 O «Κάδοι απορριμμάτων πλαστικοί, με πόδι, διαστάσεων διαμέτρου περίπου 28 cm και ύψους περίπου 70 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Σελίδα 30 από 61

31 Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 Δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 65 O «Ταπέτα εισόδου από φυσικό χόρτο, διαστάσεων περίπου 50εκ. X 70 εκ. και πάχους περίπου 2,5 εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 15,00 Δέκα πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 66 O «Απλώστρες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 Οκτώ Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 67 O «ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ microfibra σετ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,25 Ένα Euro και είκοσι πέντε λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 68 O «ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΕΛ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΑS», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,25 Είκοσι πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 69 O «ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 3,00 Τρία Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 70 O «ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ"», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 Έντεκα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 31 από 61

32 ΑΡΘΡΟ 71 O «ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer με λαβή», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,90 Ένα Euro και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 72 O «ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer Ανταλλακτικά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 73 O «ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,75 Ένα Euro και εβδομήντα πέντε λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 74 O «ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,60 Ένα Euro και εξήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 75 O «ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 Είκοσι λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 76 O «ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 500 γρ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 6,00 Έξι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 77 O «ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα Τιμή ενός λίτρου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 32 από 61

33 ΑΡΘΡΟ 78 O «ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 79 O «ΣΚΟΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου Roli (σε συσκευασία έως των 1 κιλού)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 80 O «ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τύπου Cif (σε συσκευασία έως του 1 κιλού)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 81 O «ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα Τιμή ενός λίτρου 4,00 Τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 82 O «ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ χωρίς ξέβγαλμα (σε συσκευασία έως του 1,5 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα Τιμή ενός κιλού 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 83 O «ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 84 O «ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 3,50 Τρία Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 33 από 61

34 ΑΡΘΡΟ 85 O «ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 1,80 Ένα Euro ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 86 O «ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,22 Είκοσι δύο λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 87 O «ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-20 κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 Είκοσι λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 88 O «ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (σε συσκευασία έως των 300 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 89 O «ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (σε συσκευασία έως των 5», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 90 O «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (σε συσκευασία έως των 350 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 3,20 Τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 91 O «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία έως των 200 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 24,00 Είκοσι τέσσερα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 34 από 61

35 ΑΡΘΡΟ 92 O «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - διπλά φύλλα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,05 Πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 93 O «ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 94 O «ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,25 Είκοσι πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 95 O «ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 96 O «ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 μ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 97 O «ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50 μ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 98 O «ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 20 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 35 από 61

36 ΑΡΘΡΟ 99 O «ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 50 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 100 O «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ γίγας πακέτο 10 τεμαχίων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 101 O «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τύπου Poly-Bag μεγάλες πακ. 25 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 0,55 Πενήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 102 O «ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 103 O «Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 104 O «Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ σετ 4 τεμαχίων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 105 O «ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 36 από 61

37 ΑΡΘΡΟ 106 O «ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ μεταλλική τύπου Seral», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 Οκτώ Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 107 O «ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 190 ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 108 O «ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΠΡΕΣΑΣ μεταλλικό», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 6,00 Έξι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 109 O «Σκούπα φυλλωμάτων μεταλλική με το κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 7,90 Επτά Euro και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 110 O «Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100gr», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 111 O «Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 3,50 Τρία Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 112 O «Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,10 Δύο Euro και δέκα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 37 από 61

38 ΑΡΘΡΟ 113 O «Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 114 O «Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,68 Εξήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 112 O «Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,10 Δύο Euro και δέκα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 113 O «Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 114 O «Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Τιμή ενός πακέτου 0,68 Εξήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 115 O «ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός ζεύγους 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 116 O «ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 Οκτώ Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 38 από 61

39 ΑΡΘΡΟ 117 O «Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 118 O «Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 119 O «Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,40 Δύο Euro και σαράντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 120 O «Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,90 Ενενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 121 O «Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,40 Δύο Euro και σαράντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 122 O «ΣΚΟΥΠΑ Ημιχειροποίητη 5 ραφών ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ενισχυμένη (1000 γρ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 4,20 Τέσσερα Euro και είκοσι λεπτά(καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 123 O «Αντισηπτικό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός λίτρου 14,50 Δέκα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 39 από 61

40 ΑΡΘΡΟ 124 O «Αντισηπτικό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). (ανταλλακτικό)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός λίτρου 14,00 Δέκα τέσσερα Ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 125 O «Χειροπετσέτα ρολό ηλεκτρονικής συσκευής», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,90 Δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού, τα οποία θα είναι κατάλληλα για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου, σε ποσότητα η οποία εκτιμάται ότι είναι η κατάλληλη για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών για το έτος Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, περιγράφονται αναλυτικά ως εξής : 1 η, 2 η, 3 η ομάδα ειδών: Είδη καθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού Τα είδη αυτά, τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδικότερα, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, χρειάζεται : Να είναι πιστοποιημένα κατά C. E. και να έχουν αριθμό καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 1233/91/ (ΦΕΚ 277 Β ) και 172/92/ (ΦΕΚ 277 Β ). Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Περιγραφή Α.Τ. 1η Ομάδα Ειδών : Καθαριότητας και ευπρεπισμού Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Α : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 1 Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο 700 Σελίδα 40 από 61

41 2 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο 96 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 6 λίτρο Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ρολά Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 10 τεμ κιλά κιλά λίτρο Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή χωρίς κοντάρι 18 τεμ Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη 20 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 22 τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Πιγκάλ 25 τεμ. 15 Σελίδα 41 από 61

42 Β : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Υπηρεσίας Πολιτισμού 26 Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 γρ.) 29 κιλό Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 8 ρολά ρολά τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζευγος 5 37 Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 5 λιτρο λίτρο τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 34 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ 50 Σελίδα 42 από 61

43 51 ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ 39 τεμ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΖΑΜΙ-ΧΕΡΙΑ-ΠΙΑΤΑ ( ) 40 τεμ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ 41 τεμ ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 42 τεμ Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ. 15 Γ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κ.Α.Π.Η. 58 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι 43 τεμ ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 44 τεμ Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 45 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι 46 τεμ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ σφουγγαρίσματος μονός (πλήρες καρότσι) 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 47 τεμ Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 48 τεμ Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ 50 τεμ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ-ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚ. ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων (πακ. 6 τεμ.) 52 πακ ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (μεγάλοι) τύπου BIC 54 τεμ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 56 τεμ Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον 8 ρολά ρολά 720 Σελίδα 43 από 61

44 78 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου διαστάσεων 24 cm x 24 cm (πλήρως ανοικτές) σε συσκευασία των τεμαχίων 57 συσκευασία Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία του 1 κιλού 58 συσκευασία Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 10 τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία πλαστικού σάκου, χωρητικότητας 10 κιλών 59 κιλά Γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου σε συσκευασία χωρητικότητας 4 λίτρων 60 λίτρο Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 12 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 20 ζεύγη) μεγέθους Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους συσκευασμένες σε πακέτα βάρους 1 κιλού 15 ζεύγη κιλά συσκευασία Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 κιλών) 62 κιλό Χειροπετσέτες των 250 φύλλων 63 συσκευασία Κάδοι αποριμμάτων πλαστικοί, με πόδι, διαστάσεων διαμέτρου περίπου 28 cm και ύψους περίπου 70 cm. 64 τεμ Ταπέτα εισόδου από φυσικό χόρτο, διαστάσεων περίπου 50εκ. X 70 εκ. και πάχους περίπου 2,5 εκ. 65 τεμ. 2 Δ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 97 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 66 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 48 τεμ. 20 Σελίδα 44 από 61

45 100 Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι 47 τεμ Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 49 τεμ Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 46 τεμ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι 44 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 22 τεμ τεμ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ microfibra σετ 67 τεμ ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 44 τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΕΛ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΑS 68 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 69 τεμ ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ" 70 τεμ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer με λαβή 71 τεμ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer Ανταλλακτικά 72 τεμ Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 κιλών) 62 κιλό Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 73 λίτρο ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 74 λίτρο ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων 75 τεμ. (ταμπλέτες) ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 500 γρ.) 76 κιλό ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 77 λίτρο ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) 78 κιλό ΣΚΟΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου Roli (σε συσκευασία έως των 1 κιλού) 79 κιλό 30 Σελίδα 45 από 61

46 126 ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τύπου Cif (σε συσκευασία έως του 1 κιλού) 80 κιλό Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 81 λίτρο ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ χωρίς ξέβγαλμα (σε συσκευασία έως του 1,5 λίτρου) 82 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ (σε συσκευασία έως των 4 83 λίτρο ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ 50 τεμ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 84 λίτρο ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 πακ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων) 86 τεμ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-20 κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων) 87 τεμ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ(σε συσκευασία έως των 300 ml) 88 τεμ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (σε συσκευασία έως των 5 89 λίτρο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (σε συσκευασία έως των 350 ml) 90 λίτρο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία έως των 200 ml) 91 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 8 ρολά ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - διπλά φύλλα 92 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 93 τεμ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 γρ. 94 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 μ. 96 τεμ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50 μ. 97 τεμ. 50 Σελίδα 46 από 61

47 152 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 20 τεμ. 98 πακ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 50 τεμ. 99 πακ ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ γιγας πακέτο 10 τεμαχίων 100 πακ Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm 11 κιλά ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τύπου Poly-Bag μεγάλες πακ. 25 τεμ. 101 πακ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ-ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ml 102 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 42 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 58 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑ 103 τεμ Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑΑ σετ 4 τεμαχίων 104 σετ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων ( πακ. 6 τεμ.) 52 πακ ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ 105 τεμ ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ Αναπτήρες 54 τεμ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ μεταλλική τύπου Seral 106 τεμ ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 190 ml 107 τεμ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 56 τεμ ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΠΡΕΣΣΑΣ μεταλλικο 108 τεμ Σκουπα φυλλωμάτων μεταλλικη με το κονταρι 109 τεμ. 12 Ε : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 172 Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100gr 110 τεμ Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 400ml 111 τεμ Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ. 112 τεμ Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml 113 τεμ Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit 114 τεμ ΣΤ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης 177 Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο 600 Σελίδα 47 από 61

48 ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία κιλό 40 των 450 γρ.) 183 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 8 ρολά ρολά τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο ζεύγος ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζεύγος Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 47 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 5 λίτρο λίτρο κιλό τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm 116 τεμ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 77 λίτρο Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό 130 Σελίδα 48 από 61

49 179 Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 γρ.) 29 κιλό Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 8 ρολά ρολά τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο ζεύγος ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζεύγος Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 47 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 5 λίτρο λίτρο κιλό τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm 116 τεμ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 77 λίτρο 40 Σελίδα 49 από 61

50 2η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης 210 Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 6 λίτρο Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ρολά Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστ. 20 cm x 30 cm 10 τεμ Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm 11 κιλά Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 12 κιλά λίτρο Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 40 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 52 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό βακτηριοκτόνο και αποσμητικό) (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή χωρίς κοντάρι 18 τεμ Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη 20 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 22 τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Πιγκάλ 25 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 συσκευασία Σελίδα 50 από 61

51 3η Ομάδα Ειδών: Kαθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης 237 Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 6 λίτρο Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ρολά Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 10 τεμ κιλά κιλά λίτρο Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή χωρίς κοντάρι 18 τεμ Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 22 τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Πιγκάλ 25 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 τεμ. 90 Για όσα από τα παραπάνω είδη δεν προσφέρονται στις συσκευασίες που ζητάμε στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν σε διαφορετικές συσκευασίες, αρκεί η συνολική προσφερόμενη ποσότητα σε λίτρα ή ml να αντιστοιχεί με τη αντίστοιχη συνολική ποσότητα που προκύπτει για τα είδη αυτά με βάση τον παραπάνω πίνακα. Σελίδα 51 από 61

52 Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που χρειάζεται να καλύπτουν ορισμένα από τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής : 1., 2. Χλωρίνη, Υγρό καθαρισμού δαπέδων : Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να καθαρίζει χωρίς να δημιουργεί κηλίδες και χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες των δαπέδων. 3. Υγρό καθαρισμού τζαμιών: Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να εξασφαλίζει το γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών και να μην αφήνει θάμπωμα στα τζάμια μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Βιοδιασπώμενο κατά 90% με αμμωνιαζόλ και για εμαγιέ επιφάνειες. 4., 5. Υγρό καθαρισμού πιάτων, Αντιβακτηριδιακό Υγρό καθαρισμού χεριών: Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να μην επηρεάζει το δέρμα των χρηστών. 6. Απολυμαντικό επιφανειών, θα πρέπει να είναι σε πλαστικό δοχείο έως 5 λίτρων, να έχει την έγκριση και την πιστοποίηση του ΕΟΦ, να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απολύμανση πολυποίκιλων επιφανειών, να είναι αποτελεσματικό ενάντια σε ένα ευρύ πλήθος μικρο-οργανισμών και να έχει ευχάριστο άρωμα. 7., 8. Λευκό χαρτί κουζίνας και λευκό χαρτί υγείας : Να αποτελούνται από 100 % λευκασμένο πολτό 1 ης ποιότητας. 13. Υγρό καθαρισμού αλάτων: Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να καθαρίζει τα άλατα χωρίς να δημιουργεί κηλίδες και χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. 15., Γυναικεία γάντια : Να είναι αντιαλλεργικά και μη τοξικά, γενικής χρήσης οικιακής από ειδικό μείγμα καουτσούκ, αφράτη χνουδωτή βαμβακερή εσωτερική επιφάνεια, με αντοχή στις τριβές και ποσοστό πρωτείνης latex ελάχιστο. 16. Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης: Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Πρότυπα : ΕΝ 374 και ΕΝ Σήμανση : CE. Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (βλ. σχήμα 1 παρακάτω). Σχήμα 1 : Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για τα γάντια από PVC (είδος Νο 16). Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα (συσκευασία) όσον αφορά τα γάντια χειρουργικά μίας χρήσης. 26. ΣΑΚΟΥΛΕΣ 42X90 απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας ( l.d.k.e.) μίγμα 60% και 40%, μαύρες ή καφέ υψηλής αντοχής, διάστασης 42* ΣΑΚΟΥΛΕΣ 55X30 απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, μίγμα 60% και 40% ( E.D.E.) μέτριας αντοχής, χρώματος άσπρου. 28. ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 50Χ105 απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας ( l.d.k.e.) μίγμα 60% και 40%, μαύρες ή καφέ υψηλής αντοχής, διάστασης 50*1,05 Σελίδα 52 από 61

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

51.368,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Προϋπολογισμός. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ)

51.368,86 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (41.786,42 χωρίς Φ.Π.Α.) για Θάσο 16% Προϋπολογισμός. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜ-Θ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 21/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. : Π66/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.993,76 με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα