Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014 ΠΡΟΫΠ. : ,46 με το Φ. Π. Α.

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου καθ όλη την διάρκεια του έτους Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την Κ.Υ.Α /02 (ΦΕΚ 945 Β/ ): Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.. Tον Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/ ): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69 ου άρθρου. Σελίδα 2 από 61

3 Του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2765/54: Περί διευκολύνσεων δια την πώλησιν των προϊόντων των εργαζομένων Τυφλών. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι Euro και σαράντα έξι λεπτά ( ,46 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 13% και 23%. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Α.Τ. Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Ενδεικτική Τιμή( ) 1η Ομάδα Ειδών :Kαθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Ιλιου Α : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 1 λίτρο 700 0,40 280,00 2 λίτρο 450 0,50 225,00 3 λίτρο 96 0,65 62,40 4 λίτρο 128 0,60 76,80 5 λίτρο 240 1,70 408,00 6 λίτρο 192 2,00 384,00 7 ρολά 840 1, ,00 8 ρολά , ,00 9 τεμ ,20 30,00 10 τεμ ,60 90,00 Σελίδα 3 από 61

4 Λευκή πλαστική σακούλα για 11 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά 330 2,30 759,00 διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα 12 για καλαθάκια και κάδους 12 κιλά 160 1,50 240,00 διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 13 συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 60 2,20 132,00 έως του 1 λίτρου) 14 Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ. 70 0,50 35,00 Ζεύγος γυναικείων γαντιών 15 μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) 15 ζεύγη 50 1,00 50,00 μεγέθους Γάντια χειρουργικά μίας 16 χρήσης σε συσκευασία των 16 συσκευασία 50 10,00 500, τεμαχίων Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 17 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 200 1,50 300,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Σφουγγαρίστρα 18 επαγγελματική βιδωτή χωρίς 18 τεμ. 50 1,70 85,00 κοντάρι 19 Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ. 2 1,00 2, Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 20 τεμ. 10 5,00 50,00 21 τεμ. 2 45,00 90,00 22 τεμ. 2 13,00 26,00 23 τεμ. 2 9,00 18,00 24 τεμ. 20 1,60 32,00 25 Πιγκάλ 25 τεμ. 15 2,00 30,00 Β : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Υπηρεσίας Πολιτισμού Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ Σύνολο 8.045,20 Φ. Π. Α. 23 % 1.850,40 Γενικό Σύνολο Α 9.895,60 26 κιλό 150 1,50 225,00 27 κιλό 150 2,30 345,00 28 κιλό 70 2,30 161,00 Σελίδα 4 από 61

5 Υγρό καθαρισμού δαπέδων 29 (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο 480 0,50 240,00 ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ 30 ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε 29 κιλό 50 0,60 30,00 συσκευασία των 450 γρ.) Υγρό καθαρισμού τζαμιών 31 (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο 25 0,65 16,25 Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό 32 χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 8 ρολά ,40 800, gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το 33 οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, 7 ρολά 200 1,50 300,00 βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική 34 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 10 τεμ ,60 120,00 30 cm Συρμάτινο σφουγγάρι 35 μεγάλου μεγέθους για 9 τεμ. 80 0,20 16,00 πλύσιμο πιάτων 36 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζευγος 5 1,80 9, Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 24 τεμ. 10 1,60 16,00 21 τεμ 3 45,00 135,00 5 λιτρο 160 1,70 272,00 17 λίτρο 150 1,50 225,00 22 τεμ. 3 13,00 39,00 23 τεμ. 3 9,00 27,00 4 λίτρο 60 0,60 36,00 13 λίτρο 40 2,20 88,00 31 τεμ. 60 1,75 105,00 46 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ , ,00 Σελίδα 5 από 61

6 47 ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ 80 1,50 120,00 48 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 34 τεμ 80 7,00 560, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 35 τεμ 100 0,70 70,00 36 τεμ 50 1,80 90,00 51 ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ 200 1,80 360,00 52 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ 10 1,90 19,00 53 ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ 39 τεμ 20 0,50 10, ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΖΑΜΙ-ΧΕΡΙΑ- ΠΙΑΤΑ ( ) ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα Γ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κ.Α.Π.Η. 40 τεμ 80 0,40 32,00 41 τεμ 10 2,00 20,00 42 τεμ 10 0,70 7,00 14 τεμ. 15 0,50 7,50 Σύνολο 5.580,75 Φ. Π. Α. 23% 1.283,57 Γενικό Σύνολο Β 6.864,32 58 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ. 72 2,00 144, ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ σφουγγαρίσματος μονός (πλήρες καρότσι) Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 43 τεμ. 24 3,50 84,00 44 τεμ. 24 0,40 9,60 45 τεμ. 16 2,50 40,00 24 τεμ. 10 1,60 16,00 46 τεμ. 8 5,00 40,00 21 τεμ. 2 45,00 90,00 47 τεμ. 8 4,00 32,00 48 τεμ. 4 10,00 40,00 Σελίδα 6 από 61

7 67 Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ. 16 1,75 28,00 Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 68 συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 16 2,20 35,20 έως του 1 λίτρου) 69 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ 50 τεμ. 8 2,80 22,40 70 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ- ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ. 35 1,20 42,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚ. 71 ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων 52 πακ. 5 14,00 70,00 (πακ. 6 τεμ.) 72 ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ. 16 0,98 15,68 73 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (μεγάλοι) τύπου BIC 54 τεμ. 16 0,98 15,68 74 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ. 1 32,00 32, ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Χαρτοπετσέτες εστιατορίου διαστάσεων 24 cm x 24 cm (πλήρως ανοικτές) σε συσκευασία των τεμαχίων Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία του 1 κιλού Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 56 τεμ. 3 5,00 15,00 8 ρολά , ,00 7 ρολά 720 1, ,00 57 συσκευασία 21 9,00 189,00 58 συσκευασία 21 5,00 105,00 10 τεμ ,60 108,00 9 τεμ ,20 32,00 5 λίτρο 100 1,70 170,00 2 λίτρο 240 0,50 120,00 3 λίτρο 160 0,65 104,00 Σελίδα 7 από 61

8 Χλωρίνη λευκή (σε 85 συσκευασία έως των 4 1 λίτρο 280 0,40 112,00 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 86 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 200 1,50 300,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε 87 συσκευασία έως των 4 4 λίτρο 160 0,60 96,00 Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε 88 συσκευασία πλαστικού σάκου, χωρητικότητας κιλά 220 2,20 484,00 κιλών Γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου 89 σε συσκευασία 60 λίτρο 120 1,50 180,00 χωρητικότητας 4 λίτρων Ζεύγος γυναικείων γαντιών 90 μικρού (τα 12 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 20 ζεύγη) 15 ζεύγη 32 1,00 32,00 μεγέθους Λευκή πλαστική σακούλα για 91 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά 70 2,30 161,00 διαστάσεων 50 cm x 50 cm Σακούλες απορριμμάτων 92 μεσαίου μεγέθους συσκευασμένες σε πακέτα 61 συσκευασία 320 2,00 640,00 βάρους 1 κιλού Αλάτι πλυντηρίου (σε 93 συσκευασία έως των 4 62 κιλό 80 0,90 72,00 κιλών) 94 Χειροπετσέτες των 250 φύλλων 63 συσκευασία 220 1,10 242,00 Κάδοι αποριμμάτων πλαστικοί, με πόδι, 95 διαστάσεων διαμέτρου 64 τεμ. 2 10,00 20,00 περίπου 28 cm και ύψους περίπου 70 cm. Ταπέτα εισόδου από φυσικό 96 χόρτο, διαστάσεων περίπου 50εκ. X 70 εκ. και πάχους 65 τεμ. 2 15,00 30,00 περίπου 2,5 εκ. Σύνολο 7.248,56 Δ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών. Φ. Π. Α. 23% 1.667,17 Γενικό Σύνολο Γ 8.915,73 97 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 66 τεμ. 10 8,00 80,00 98 Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ. 6 45,00 270,00 Σελίδα 8 από 61

9 Σφουγγαρίστρα 99 επαγγελματική βιδωτή με 48 τεμ. 20 4,00 80,00 κρόσια και κοντάρι 100 Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι 47 τεμ. 10 5,00 50, Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 49 τεμ ,00 100,00 Ανταλλακτικό πανί 102 επαγγελματικής 46 τεμ. 25 2,50 62,50 σφουγγαρίστρας 103 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι 44 τεμ. 10 3,50 35, ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ 15 1,90 28,50 Παρκετέζες επαγγελματικές 105 πλήρες (πανί και πλαίσιο) 22 τεμ ,00 195,00 τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Απορροφητική 106 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 10 τεμ ,60 330,00 30 cm 107 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ microfibra σετ 67 τεμ ,25 187, ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ. 50 2,00 100, ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 44 τεμ ,40 60, Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για 9 τεμ ,20 60,00 πλύσιμο πιάτων 111 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΕΛ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΑS 68 τεμ ,25 50, Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ. 15 1,60 24, ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 69 τεμ. 25 3,00 75,00 ΚΟΝΤΑΡΙ 114 ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ" 70 τεμ. 3 11,00 33, ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer με λαβή 71 τεμ. 35 1,90 66, ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer Ανταλλακτικά 72 τεμ ,50 110, Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 62 κιλό 100 0,90 90,00 κιλών) 118 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο 320 0,60 192, ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 73 λίτρο 700 1, ,00 Σελίδα 9 από 61

10 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 120 ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως 74 λίτρο 350 1,60 560,00 των ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ τεμ. 75 πιάτων (ταμπλέτες) ,20 360, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 500 γρ.) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 124 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) ΣΚΟΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου 125 Roli (σε συσκευασία έως των 1 κιλού) ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τύπου 126 Cif (σε συσκευασία έως του 1 κιλού) Αποφρακτικό τουαλέτας, 127 τύπου TUBOFLO Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 128 συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 129 βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ 130 (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ χωρίς 131 ξέβγαλμα (σε συσκευασία έως του 1,5 λίτρου) Υγρό καθαρισμού τζαμιών 132 (σε συσκευασία έως των 4 Χλωρίνη λευκή (σε 133 συσκευασία έως των 4 ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 134 (σε συσκευασία έως των 4 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ 135 ΣΠΡΕΫ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (σε 136 συσκευασία έως του 1 λίτρου) 76 κιλό 200 6, ,00 77 λίτρο 900 0,50 450,00 78 κιλό , ,00 79 κιλό 30 1,20 36,00 80 κιλό 60 2,00 120,00 31 τεμ. 70 1,75 122,50 13 λίτρο 50 2,20 110,00 17 λίτρο 400 1,50 600,00 81 λίτρο 30 4,00 120,00 82 λίτρο 320 2,00 640,00 3 λίτρο 160 0,65 104,00 1 λίτρο 480 0,40 192,00 83 λίτρο 320 1,20 384,00 50 τεμ. 30 2,80 84,00 84 λίτρο 20 3,50 70, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 πακ , , ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ κιλών (σε συσκευασία έως των τεμ , ,00 τεμαχίων) 139 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-20 κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων) 87 τεμ ,20 440,00 Σελίδα 10 από 61

11 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 140 ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ(σε συσκευασία έως 88 τεμ ,20 192,00 των 300 ml) 141 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (σε συσκευασία έως των 5 89 λίτρο 400 0,50 200, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (σε συσκευασία έως των 350 ml) ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία έως των 200 ml) Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - διπλά φύλλα ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 90 λίτρο 50 3,20 160,00 91 λίτρο 60 24, ,00 8 ρολά , ,00 92 τεμ ,05 137,50 93 τεμ ,40 480, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 γρ. 94 τεμ ,25 25,00 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 148 πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ , ,00 Λευκό χαρτί κουζίνας, το 149 οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, 7 ρολά 700 1, ,00 βάρους 600 gr. τουλάχιστον 150 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 μ. 96 τεμ ,20 220, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50 μ. 97 τεμ. 50 2,20 110,00 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 152 συσκ. 20 τεμ. 98 πακ ,50 550,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 153 συσκ. 50 τεμ. 99 πακ , ,00 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ 154 γιγας πακέτο 10 τεμαχίων 100 πακ ,20 960,00 Λευκή πλαστική σακούλα για 155 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά 135 2,30 310,50 διαστάσεων 50 cm x 50 cm ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τύπου 156 Poly-Bag μεγάλες πακ πακ ,55 66,00 τεμ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ- 157 ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ. 50 1,20 60, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ml 102 τεμ. 50 1,50 75, Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 42 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 58 ζεύγη) 15 ζεύγη 100 1,00 100,00 μεγέθους 160 Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑ 103 τεμ ,00 150,00 Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑΑ σετ τεμαχίων 104 σετ 150 1,00 150,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ 162 διαφ. τύπων ( πακ. 6 τεμ.) 52 πακ ,00 330, ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ 105 τεμ. 15 1,50 22, ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ. 20 0,30 6,00 Σελίδα 11 από 61

12 165 Αναπτήρες 54 τεμ. 20 0,60 12,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ μεταλλική 166 τύπου Seral 106 τεμ. 5 8,00 40, ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 190 ml 107 τεμ. 50 1,00 50,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ 168 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ. 3 32,00 96, ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 56 τεμ. 80 5,00 400,00 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΠΡΕΣΣΑΣ 170 μεταλλικο 108 τεμ. 15 6,00 90,00 Σκουπα φυλλωμάτων μεταλλικη 171 με το κονταρι 109 τεμ. 12 7,90 94,80 Σύνολο ,80 Ε : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100gr Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 400ml Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ. Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit Φ. Π. Α. 23% 6.259,17 Γενικό Σύνολο Δ , τεμ , , τεμ , , τεμ , , τεμ , , τεμ , ,00 Σύνολο ,00 Φ. Π. Α. 23% 6.089,25 Γενικό Σύνολο Ε ,25 ΣΤ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης 177 Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό 130 1,50 195, Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό 130 2,30 299, Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό 130 2,30 299, Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο 500 0,40 200, Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο 600 0,50 300, ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 γρ.) 29 κιλό 40 0,60 24,00 Σελίδα 12 από 61

13 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 183 (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο 25 0,65 16,25 Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό 184 χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 8 ρολά , , gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το 185 οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, 7 ρολά 120 1,50 180,00 βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική 186 σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 10 τεμ ,60 132,00 30 cm Συρμάτινο σφουγγάρι 187 μεγάλου μεγέθους για 9 τεμ. 22 0,20 4,40 πλύσιμο πιάτων 188 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο ζεύγος 10 1,80 18, ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζεύγος 10 1,80 18, Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ. 5 1,60 8, Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ 3 45,00 135, Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με 47 τεμ. 10 4,00 40,00 κρόσια και κοντάρι 193 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο 160 1,70 272, Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 100 1,50 150,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 195 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε 78 κιλό 40 1,50 60,00 συσκευασία έως των 10 κιλών) 196 Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) 22 τεμ ,00 130,00 τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 197 Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ. 20 9,00 180, Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο 40 0,60 24, Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 80 2,20 176,00 έως του 1 λίτρου) 200 Αποφρακτικό τουαλέτας, τεμ. τύπου TUBOFLO 1,75 87, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ. 9 18,00 162,00 Σελίδα 13 από 61

14 202 ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ 20 1,50 30, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ 26 0,70 18, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ 10 1,80 18, ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ 50 1,80 90, ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ 10 1,90 19, Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 16 συσκευασία 6 10,00 60, τεμαχίων 208 ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 116 ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm τεμ 10 8,00 80,00 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε 209 συσκευασία έως των 4 77 λίτρο 40 0,50 20,00 Σύνολο 5.445,35 Φ. Π. Α. 23% 1.252,43 Γενικό Σύνολο ΣΤ 6.697,78 Γενικό Σύνολο 1ης Ομάδας (Ά+Β +Γ'+Δ +Ε +ΣΤ ) ,65 2η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 1 λίτρο , ,80 2 λίτρο , ,00 3 λίτρο 960 0,65 624,00 4 λίτρο 644 0,60 386,40 5 λίτρο , ,20 6 λίτρο , ,00 7 ρολά , ,50 8 ρολά , ,00 9 τεμ ,20 91,40 Σελίδα 14 από 61

15 Απορροφητική 219 σπογγοπετσέτα τύπου 10 τεμ ,60 474,60 Wettex διαστ. 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για 220 καλαθάκια και κάδους 11 κιλά , ,50 διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα 221 για καλαθάκια και κάδους 12 κιλά , ,00 διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε 222 συσκευασία (σε συσκευασία 13 λίτρο 151 2,20 332,20 έως του 1 λίτρου) 223 Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ ,50 123,00 Ζεύγος γυναικείων γαντιών 224 μικρού (τα 40 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 52 ζεύγη) 15 ζεύγη 92 1,00 92,00 μεγέθους Γάντια χειρουργικά μίας 225 χρήσης σε συσκευασία των 16 συσκευασία , , τεμαχίων Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό 226 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 578 1,50 867,00 αποσμητικό) (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Σφουγγαρίστρα 227 επαγγελματική βιδωτή χωρίς 18 τεμ ,70 329,80 κοντάρι 228 Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ. 74 1,00 74, Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 21 τεμ , ,00 20 τεμ ,00 520,00 22 τεμ ,00 338,00 23 τεμ. 25 9,00 225,00 24 τεμ ,60 187, Πιγκάλ 25 τεμ ,00 208, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ , , ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 συσκευασία , ,00 Σύνολο ,60 Φ. Π. Α. 23 % 8.117,07 Σύνολο 2ης Ομάδας ,67 Σελίδα 15 από 61

16 3η Ομάδα Ειδών: Kαθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 1 λίτρο ,40 816,00 2 λίτρο ,50 950,00 3 λίτρο 516 0,65 335,40 4 λίτρο 208 0,60 124,80 5 λίτρο , ,60 6 λίτρο 747 2, ,00 7 ρολά , ,50 8 ρολά , ,00 9 τεμ ,20 56,60 10 τεμ ,60 266,40 11 κιλά 735 2, ,50 12 κιλά 800 1, ,00 13 λίτρο 159 2,20 349,80 14 τεμ ,50 128,50 15 ζεύγη 141 1,00 141,00 16 συσκευασία , ,00 Σελίδα 16 από 61

17 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, 253 βακτηριοκτόνο και 17 λίτρο 564 1,50 846,00 αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Σφουγγαρίστρα 254 επαγγελματική βιδωτή χωρίς 18 τεμ ,70 234,60 κοντάρι 255 Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ. 55 1,00 55, Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 21 τεμ , ,00 22 τεμ ,00 416,00 23 τεμ. 41 9,00 369,00 24 τεμ. 92 1,60 147, Πιγκάλ 25 τεμ ,00 350, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ ,00 175, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 τεμ. 90 1,80 162,00 4η Ομάδα Ειδών: Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών Α : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ Σύνολο ,90 Φ. Π. Α. 23 % 4.789,50 Σύνολο 3ης Ομάδας , τεμ ,20 204, τεμ. 50 2,00 100, τεμ. 2 2,40 4, τεμ. 80 0,90 72, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 2 2,40 4,80 Β : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών Υπηρεσίας Πολιτισμού 268 Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σύνολο 385,60 Φ. Π. Α. 23 % 88,69 Γενικό Σύνολο Α 474, τεμ. 90 1,20 108,00 Σελίδα 17 από 61

18 269 Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 5 2,40 12, Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ. 30 0,90 27, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 5 2,40 12,00 Γ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών για τα Κ.Α.Π.Η Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ Σύνολο 159,00 Φ. Π. Α. 23 % 36,57 Γενικό Σύνολο Β 195, τεμ. 63 1,20 75, τεμ. 8 2,40 19, τεμ. 63 0,90 56, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 8 2,40 19,20 Δ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 276 Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σύνολο 170,70 Φ. Π. Α. 23 % 39,26 Γενικό Σύνολο Γ 209, τεμ ,20 132, Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 22 2,40 52, ΣΚΟΥΠΑ Ημιχειροποίητη 5 ραφών ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 122 τεμ. 22 4,20 92,40 ενισχυμένη (1000 γρ.) 279 Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ. 70 0,90 63, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 22 2,40 52,80 Σύνολο 393,00 Φ. Π. Α. 23 % 90,39 Γενικό Σύνολο Δ 483,39 Ε : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι 117 τεμ. 30 1,20 36, τεμ. 80 2,00 160,00 Σελίδα 18 από 61

19 283 Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 5 2,40 12,00 ΣΚΟΥΠΑ Ημιχειροποίητη ραφών ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 122 τεμ. 15 4,20 63,00 ενισχυμένη (1000 γρ.) 285 Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ. 25 0,90 22, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 5 2,40 12,00 ΣΤ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών για τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ Σύνολο 305,50 Φ. Π. Α. 23 % 70,27 Γενικό Σύνολο Ε 375, τεμ ,20 144, τεμ ,00 288, τεμ. 90 2,40 216, τεμ ,90 207, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 91 2,40 218,40 Ζ : Εξαιρούμενα είδη για Φάρο Τυφλών για τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης 292 Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι Σύνολο 1.074,30 Φ. Π. Α. 23 % 247,09 Γενικό Σύνολο ΣΤ 1.321, τεμ. 88 1,20 105, Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς 118 τεμ ,00 376,00 κοντάρι 294 Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου 119 τεμ. 83 2,40 199, Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ 120 τεμ ,90 177, Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου 121 τεμ. 72 2,40 172,80 Σύνολο 1.030,90 Φ. Π. Α. 23 % 237,11 Γενικό Σύνολο Ζ 1.268,01 Γενικό Σύνολο 2ης Ομάδας (Ά+Β +Γ'+Δ +Ε +ΣΤ +Ζ ) 4.328,37 Σελίδα 19 από 61

20 5η Ομάδα Ειδών: Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής Α : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή 297 gel με αντλία, (σε 123 λίτρο 30 14,50 435,00 συσκευασία έως του 1 λίτρου). 298 Αντισηπιτκό λέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) (ανταλλακτικό) 124 λίτρο 60 14,00 840, Χειροπετσέτα ρολό ηλεκτρονικής συσκευής Β : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής για τα Κ.Α.Π.Η. 300 Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Σύνολο 1.275,00 Φ. Π. Α. 13 % 165,75 Σύνολο με Φ. Π. Α. 13% 1.440, τεμ ,90 812,00 Φ. Π. Α. 23 % 186,76 Σύνολο με Φ. Π. Α. 23% 998,76 Γενικό Σύνολο Α 2.439, λίτρο 25 14,50 362,50 Γ : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 301 Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Φ. Π. Α. 13 % 47,13 Γενικό Σύνολο Β 409, λίτρο , ,00 Φ. Π. Α. 13 % 282,75 Γενικό Σύνολο Γ 2.457,75 Δ : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης Αντισηπτικό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή 302 gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). 123 λίτρο 40 14,50 580,00 Φ. Π. Α. 13 % 75,40 Γενικό Σύνολο Δ 655,40 Σελίδα 20 από 61

21 Ε : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινήςγια τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) (ανταλλακτικό) 123 λίτρο , , λίτρο , ,00 ΣΤ : Απολυμαντικά υλικά και υγιεινήςγια τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). Αντισηπιτκό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) (ανταλλακτικό) Σύνολο 3.805,50 Φ. Π. Α. 13 % 494,72 Γενικό Σύνολο Ε 4.300, λίτρο , , λίτρο , ,00 Σύνολο 4.887,50 Φ. Π. Α. 13 % 635,38 Γενικό Σύνολο ΣΤ 5.522,88 Σύνολο 3ης Ομάδας ,38 Γενικό Σύνολο 1ης + 2ης + 3ης+4ης+5ης Ομάδας ,46 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O «Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 21 από 61

22 ΑΡΘΡΟ 2 O «Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 3 O «Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,65 Εξήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 4 O «Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 5 O «Αντιβακτηριδιακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,70 Ένα Euro και εβδομήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 6 O «Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 λίτρων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 7 O «Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ρολά. Τιμή ενός ρολού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 8 O «Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ρολά. Τιμή ενός ρολού 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 22 από 61

23 ΑΡΘΡΟ 9 O «Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 Είκοσι λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 10 O «Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 11 O «Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,30 Δύο Euro και τριάντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 12 O «Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 13 O «Υγρό καθαρισμού αλάτων (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 14 O «Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 15 O «Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Σελίδα 23 από 61

24 Τιμή ενός ζεύγους 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 16 O «Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων. Τιμή μίας συσκευασίας 10,00 Δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 17 O «Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό) (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 18 O «Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,70 Ένα Euro και εβδομήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 19 O «Κοντάρι σφουγγαρίστρας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 20 O «Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 21 O «Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 45,00 Σαράντα πέντε Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 24 από 61

25 ΑΡΘΡΟ 22 O «Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 13,00 Δέκα τρία Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 23 O «Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 Εννέα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 24 O «Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,60 Ένα Euro και εξήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 25 O «Πιγκάλ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 26 O «Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 27 O «Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,30 Δύο Euro και τριάντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 28 O «Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,30 Δύο Euro και τριάντα λεπτά (καθαρή αξία Σελίδα 25 από 61

26 ΑΡΘΡΟ 29 O «ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 30 O «ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Τιμή ενός ζεύγους 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 31 O «Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,75 Ένα Euro εβδ0μήντα πέντε λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 32 O «ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιβώτια. Τιμή ενός κιβωτίου 18,00 Δέκα οκτώ Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 33 O «ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, σε συσκευασία των 500 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 34 O «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 7,00 Έπτά Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 35 O «ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ σε χάρτινο κουτί των 100 διπλών χαρτομάντηλων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 26 από 61

27 ΑΡΘΡΟ 36 O «ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός ζεύγους 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 37 O «ΧΛΩΡΙΝΗ GEL σε συσκευασία των γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 38 O «ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,90 Ένα Euro και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 39 O «ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 40 O «ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΖΑΜΙ-ΧΕΡΙΑ-ΠΙΑΤΑ ( )», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σαράντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 41 O «ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 42 O «ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ (καθαρή αξία) Σελίδα 27 από 61

28 ΑΡΘΡΟ 43 O «ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 3,50 Τρία Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 44 O «ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 45 O «Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,50 Δύο Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 46 O «Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Δύο Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 47 O «Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσσια και κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 4,00 Τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 48 O «Ανταλλακτικό στίφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 Δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 50 O «ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,80 Δύο Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 28 από 61

29 ΑΡΘΡΟ 51 O «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ - ΘΥΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 52 O «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚ. ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων (πακ. 6 τεμ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 14,00 Δέκα τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 53 O «Σπίρτα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,98 Ενενήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 54 O «ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (μεγάλοι) τύπου BIC», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,98 Ενενήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 55 O «ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 32,00 Τριάντα δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 56 O «ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 Πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 57 O «Χαρτοπετσέτες εστιατορίου διαστάσεων 24 cm x 24 cm (πλήρως ανοικτές) σε συσκευασία των τεμαχίων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 9,00 Εννέα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 29 από 61

30 ΑΡΘΡΟ 58 O «Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία του 1 κιλού», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 5,00 Πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 59 O «Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία πλαστικού σάκου, χωρητικότητας 10 κιλών», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 60 O «Γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου σε συσκευασία χωρητικότητας 4 λίτρων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 61 O «Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους συσκευασμένες σε πακέτα βάρους 1 κιλού», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 62 O «Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 κιλών)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 0,90 Ενενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 63 O «Χειροπετσέτες των 250 φύλλων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 1,10 Ένα Euro και δέκα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 64 O «Κάδοι απορριμμάτων πλαστικοί, με πόδι, διαστάσεων διαμέτρου περίπου 28 cm και ύψους περίπου 70 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Σελίδα 30 από 61

31 Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 Δέκα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 65 O «Ταπέτα εισόδου από φυσικό χόρτο, διαστάσεων περίπου 50εκ. X 70 εκ. και πάχους περίπου 2,5 εκ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 15,00 Δέκα πέντε Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 66 O «Απλώστρες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 Οκτώ Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 67 O «ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ microfibra σετ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,25 Ένα Euro και είκοσι πέντε λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 68 O «ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΕΛ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΑS», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,25 Είκοσι πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 69 O «ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 3,00 Τρία Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 70 O «ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ"», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 Έντεκα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 31 από 61

32 ΑΡΘΡΟ 71 O «ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer με λαβή», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,90 Ένα Euro και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 72 O «ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer Ανταλλακτικά», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 73 O «ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,75 Ένα Euro και εβδομήντα πέντε λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 74 O «ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,60 Ένα Euro και εξήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 75 O «ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 Είκοσι λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 76 O «ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 500 γρ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 6,00 Έξι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 77 O «ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα Τιμή ενός λίτρου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 32 από 61

33 ΑΡΘΡΟ 78 O «ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 79 O «ΣΚΟΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου Roli (σε συσκευασία έως των 1 κιλού)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 80 O «ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τύπου Cif (σε συσκευασία έως του 1 κιλού)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 81 O «ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα Τιμή ενός λίτρου 4,00 Τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 82 O «ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ χωρίς ξέβγαλμα (σε συσκευασία έως του 1,5 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα Τιμή ενός κιλού 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 83 O «ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ (σε συσκευασία έως των 4», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 84 O «ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας 3,50 Τρία Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 33 από 61

34 ΑΡΘΡΟ 85 O «ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 1,80 Ένα Euro ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 86 O «ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,22 Είκοσι δύο λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 87 O «ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-20 κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 Είκοσι λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 88 O «ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (σε συσκευασία έως των 300 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 89 O «ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (σε συσκευασία έως των 5», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 90 O «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (σε συσκευασία έως των 350 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 3,20 Τέσσερα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 91 O «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία έως των 200 ml)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου 24,00 Είκοσι τέσσερα Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 34 από 61

35 ΑΡΘΡΟ 92 O «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - διπλά φύλλα», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,05 Πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 93 O «ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,40 Σαράντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 94 O «ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,25 Είκοσι πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 95 O «ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 96 O «ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 μ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 97 O «ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50 μ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,20 Δύο Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 98 O «ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 20 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 35 από 61

36 ΑΡΘΡΟ 99 O «ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 50 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 0,50 Πενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 100 O «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ γίγας πακέτο 10 τεμαχίων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 101 O «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τύπου Poly-Bag μεγάλες πακ. 25 τεμ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε πακέτα. Τιμή ενός πακέτου 0,55 Πενήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 102 O «ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 103 O «Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 104 O «Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ σετ 4 τεμαχίων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 105 O «ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 Ένα Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 36 από 61

37 ΑΡΘΡΟ 106 O «ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ μεταλλική τύπου Seral», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 Οκτώ Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 107 O «ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 190 ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 Ένα Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 108 O «ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΠΡΕΣΑΣ μεταλλικό», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 6,00 Έξι Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 109 O «Σκούπα φυλλωμάτων μεταλλική με το κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 7,90 Επτά Euro και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 110 O «Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100gr», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,60 Εξήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 111 O «Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 3,50 Τρία Euro και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 112 O «Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,10 Δύο Euro και δέκα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 37 από 61

38 ΑΡΘΡΟ 113 O «Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 114 O «Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,68 Εξήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 112 O «Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,10 Δύο Euro και δέκα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 113 O «Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός πακέτου 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 114 O «Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε ζεύγη. Τιμή ενός πακέτου 0,68 Εξήντα οκτώ λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 115 O «ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 7», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός ζεύγους 1,80 Ένα Euro και ογδόντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 116 O «ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 Οκτώ Euro (καθαρή αξία) Σελίδα 38 από 61

39 ΑΡΘΡΟ 117 O «Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ βιδωτή χωρίς κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 Ένα Euro και είκοσι λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 118 O «Σφουγγαρίστρα τύπου ΒΙΤΕΧ Μεγάλη βιδωτή χωρίς κοντάρι», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 Δύο Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 119 O «Κοντάρι σφουγγαρίστρας Αλουμινίου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,40 Δύο Euro και σαράντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 120 O «Σκούπα χωρίς κοντάρι τύπου Φαραώ», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 0,90 Ενενήντα λεπτά του Euro (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 121 O «Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,40 Δύο Euro και σαράντα λεπτά (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 122 O «ΣΚΟΥΠΑ Ημιχειροποίητη 5 ραφών ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ενισχυμένη (1000 γρ.)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 4,20 Τέσσερα Euro και είκοσι λεπτά(καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 123 O «Αντισηπτικό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel με αντλία, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός λίτρου 14,50 Δέκα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (καθαρή αξία) Σελίδα 39 από 61

40 ΑΡΘΡΟ 124 O «Αντισηπτικό δέρματος ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου). (ανταλλακτικό)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός λίτρου 14,00 Δέκα τέσσερα Ευρώ (καθαρή αξία) ΑΡΘΡΟ 125 O «Χειροπετσέτα ρολό ηλεκτρονικής συσκευής», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου 2,90 Δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (καθαρή αξία) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού, τα οποία θα είναι κατάλληλα για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου, σε ποσότητα η οποία εκτιμάται ότι είναι η κατάλληλη για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών για το έτος Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, περιγράφονται αναλυτικά ως εξής : 1 η, 2 η, 3 η ομάδα ειδών: Είδη καθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού Τα είδη αυτά, τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδικότερα, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, χρειάζεται : Να είναι πιστοποιημένα κατά C. E. και να έχουν αριθμό καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 1233/91/ (ΦΕΚ 277 Β ) και 172/92/ (ΦΕΚ 277 Β ). Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Περιγραφή Α.Τ. 1η Ομάδα Ειδών : Καθαριότητας και ευπρεπισμού Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Α : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 1 Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο 700 Σελίδα 40 από 61

41 2 Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο 96 4 Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 6 λίτρο Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ρολά Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 10 τεμ κιλά κιλά λίτρο Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή χωρίς κοντάρι 18 τεμ Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη 20 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 22 τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Πιγκάλ 25 τεμ. 15 Σελίδα 41 από 61

42 Β : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Υπηρεσίας Πολιτισμού 26 Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 γρ.) 29 κιλό Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 8 ρολά ρολά τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζευγος 5 37 Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 5 λιτρο λίτρο τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 34 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ 50 Σελίδα 42 από 61

43 51 ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙ 39 τεμ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΖΑΜΙ-ΧΕΡΙΑ-ΠΙΑΤΑ ( ) 40 τεμ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ 41 τεμ ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 42 τεμ Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ. 15 Γ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κ.Α.Π.Η. 58 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι 43 τεμ ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 44 τεμ Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 45 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι 46 τεμ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ σφουγγαρίσματος μονός (πλήρες καρότσι) 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 47 τεμ Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 48 τεμ Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ 50 τεμ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ-ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚ. ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων (πακ. 6 τεμ.) 52 πακ ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ (μεγάλοι) τύπου BIC 54 τεμ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 56 τεμ Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον 8 ρολά ρολά 720 Σελίδα 43 από 61

44 78 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου διαστάσεων 24 cm x 24 cm (πλήρως ανοικτές) σε συσκευασία των τεμαχίων 57 συσκευασία Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία του 1 κιλού 58 συσκευασία Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 10 τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία πλαστικού σάκου, χωρητικότητας 10 κιλών 59 κιλά Γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου σε συσκευασία χωρητικότητας 4 λίτρων 60 λίτρο Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 12 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 20 ζεύγη) μεγέθους Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους συσκευασμένες σε πακέτα βάρους 1 κιλού 15 ζεύγη κιλά συσκευασία Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 κιλών) 62 κιλό Χειροπετσέτες των 250 φύλλων 63 συσκευασία Κάδοι αποριμμάτων πλαστικοί, με πόδι, διαστάσεων διαμέτρου περίπου 28 cm και ύψους περίπου 70 cm. 64 τεμ Ταπέτα εισόδου από φυσικό χόρτο, διαστάσεων περίπου 50εκ. X 70 εκ. και πάχους περίπου 2,5 εκ. 65 τεμ. 2 Δ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 97 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 66 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 48 τεμ. 20 Σελίδα 44 από 61

45 100 Ανταλλακτικός κουβάς επαγγελματικός για καρότσι 47 τεμ Ανταλλακτικό στιφτης-πρέσα επαγγελματικού κουβά 49 τεμ Ανταλλακτικό πανί επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 46 τεμ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ με καπάκι 44 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 22 τεμ τεμ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ microfibra σετ 67 τεμ ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 25 τεμ ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 44 τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΝΙΚΕΛ ΤΥΠΟΥ ΝΑΝΑS 68 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ ΣΚΟΥΠΕΣ ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 69 τεμ ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ" 70 τεμ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer με λαβή 71 τεμ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ Swiffer Ανταλλακτικά 72 τεμ Αλάτι πλυντηρίου (σε συσκευασία έως των 4 κιλών) 62 κιλό Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 73 λίτρο ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 74 λίτρο ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων 75 τεμ. (ταμπλέτες) ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 500 γρ.) 76 κιλό ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 77 λίτρο ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) 78 κιλό ΣΚΟΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου Roli (σε συσκευασία έως των 1 κιλού) 79 κιλό 30 Σελίδα 45 από 61

46 126 ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τύπου Cif (σε συσκευασία έως του 1 κιλού) 80 κιλό Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 81 λίτρο ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ χωρίς ξέβγαλμα (σε συσκευασία έως του 1,5 λίτρου) 82 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ (σε συσκευασία έως των 4 83 λίτρο ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ 50 τεμ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 84 λίτρο ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 πακ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων) 86 τεμ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-20 κιλών (σε συσκευασία έως των 50 τεμαχίων) 87 τεμ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ(σε συσκευασία έως των 300 ml) 88 τεμ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (σε συσκευασία έως των 5 89 λίτρο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (σε συσκευασία έως των 350 ml) 90 λίτρο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (σε συσκευασία έως των 200 ml) 91 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 8 ρολά ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ - διπλά φύλλα 92 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 93 τεμ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 70 γρ. 94 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 μ. 96 τεμ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50 μ. 97 τεμ. 50 Σελίδα 46 από 61

47 152 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 20 τεμ. 98 πακ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ συσκ. 50 τεμ. 99 πακ ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡIΜΜΑΤΩΝ γιγας πακέτο 10 τεμαχίων 100 πακ Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm 11 κιλά ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τύπου Poly-Bag μεγάλες πακ. 25 τεμ. 101 πακ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ-ΘΗΛΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 51 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300 ml 102 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 42 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 58 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑ 103 τεμ Μπαταρίες αλκαλικες ΑΑΑ σετ 4 τεμαχίων 104 σετ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ διαφ. τύπων ( πακ. 6 τεμ.) 52 πακ ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ 105 τεμ ΣΠΙΡΤΑ 53 τεμ Αναπτήρες 54 τεμ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ μεταλλική τύπου Seral 106 τεμ ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ 190 ml 107 τεμ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 55 τεμ ΦΙΑΛΕΣ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου El Greko 56 τεμ ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΠΡΕΣΣΑΣ μεταλλικο 108 τεμ Σκουπα φυλλωμάτων μεταλλικη με το κονταρι 109 τεμ. 12 Ε : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 172 Σαπούνι σώματος και χεριών τουλάχιστον 100gr 110 τεμ Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 400ml 111 τεμ Απορρυπαντικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε κουτί 900 γρ. 112 τεμ Απορρυπαντικό για τα πιάτα 400ml 113 τεμ Χλώριο σε μπουκάλι πλαστικό 1 lit 114 τεμ ΣΤ : Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια βίου Μάθησης 177 Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο 600 Σελίδα 47 από 61

48 ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία κιλό 40 των 450 γρ.) 183 Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 8 ρολά ρολά τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο ζεύγος ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζεύγος Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 47 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 5 λίτρο λίτρο κιλό τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm 116 τεμ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 77 λίτρο Πλαστική σακούλα 42 εκ x 90 εκ 26 κιλό Πλαστική σακούλα 55 εκ x 30 εκ 27 κιλό 130 Σελίδα 48 από 61

49 179 Πλαστική σακούλα 50 εκ x 105 εκ 28 κιλό Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο ΔΙΑΛYMΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ γενικής χρήσης (σε συσκευασία των 450 γρ.) 29 κιλό Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm 8 ρολά ρολά τεμ Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο ζεύγος ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 8 30 ζεύγος Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή με κρόσια και κοντάρι 47 τεμ Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 10 κιλών) Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 5 λίτρο λίτρο κιλό τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 13 λίτρο Αποφρακτικό τουαλέτας, τύπου TUBOFLO 31 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 32 κιβ. 20 πακ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 33 τεμ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35 τεμ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 300ml φιλικό στο περιβάλλον 36 τεμ ΧΛΩΡΙΝΗ GEL 1250 γρ 37 τεμ ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ με στίφτη 38 τεμ Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία ΤΑΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 55 cm 116 τεμ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως των 4 77 λίτρο 40 Σελίδα 49 από 61

50 2η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Α Βάθμιας εκπαίδευσης 210 Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 6 λίτρο Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ρολά Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστ. 20 cm x 30 cm 10 τεμ Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm 11 κιλά Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 12 κιλά λίτρο Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 40 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 52 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό βακτηριοκτόνο και αποσμητικό) (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή χωρίς κοντάρι 18 τεμ Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη 20 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 22 τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Πιγκάλ 25 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 συσκευασία Σελίδα 50 από 61

51 3η Ομάδα Ειδών: Kαθαριότητας, υγιεινής, και ευπρεπισμού για τα σχολεία Β Βάθμιας εκπαίδευσης 237 Χλωρίνη λευκή (σε συσκευασία έως των 4 1 λίτρο Υγρό καθαρισμού δαπέδων (σε συσκευασία έως των 4 2 λίτρο Υγρό καθαρισμού τζαμιών (σε συσκευασία έως των 4 3 λίτρο Υγρό καθαρισμού πιάτων (σε συσκευασία έως των 4 4 λίτρο Αντιβακτηριακό Υγρό καθαρισμού χεριών (σε συσκευασία έως των 4 5 λίτρο Απολυμαντικό επιφανειών (σε συσκευασία έως των 5 6 λίτρο Λευκό χαρτί κουζίνας, το οποίο να μη λιώνει στο νερό και να μην αφήνει χνούδι, βάρους 600 gr. τουλάχιστον Λευκό, απαλό, υδατοδιαλυτό χαρτί υγείας σε ρολά βάρους 150 gr. τουλάχιστον 7 ρολά ρολά Συρμάτινο σφουγγάρι μεγάλου μεγέθους για πλύσιμο πιάτων 9 τεμ Απορροφητική σπογγοπετσέτα τύπου Wettex διαστάσεων 20 cm x 30 cm Λευκή πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 50 cm x 50 cm Μαύρη πλαστική σακούλα για καλαθάκια και κάδους διαστάσεων 60 cm x 80 cm Υγρό καθαρισμού αλάτων σε συσκευασία (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 10 τεμ κιλά κιλά λίτρο Ξεσκονόπανο από φανελένιο ύφασμα 14 τεμ Ζεύγος γυναικείων γαντιών μικρού (τα 20 ζεύγη) και μεσαίου (τα άλλα 30 ζεύγη) μεγέθους 15 ζεύγη Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 16 συσκευασία Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (απολυμαντικό, βακτηριοκτόνο και αποσμητικό), (σε συσκευασία έως του 1 λίτρου) 17 λίτρο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή χωρίς κοντάρι 18 τεμ Κοντάρι σφουγγαρίστρας 19 τεμ Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός με ροδάκια 21 τεμ Παρκετέζες επαγγελματικές πλήρες (πανί και πλαίσιο) τουλάχιστον 80cm με κοντάρι 22 τεμ Πανί παρκετέζας τουλάχιστον 80cm 23 τεμ Φαράσι με κοντάρι (εργονομικό) 24 τεμ Πιγκάλ 25 τεμ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ πακέτο 250 τεμ. 25Χ22 95 τεμ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ πακ. 80 τεμ. 85 τεμ. 90 Για όσα από τα παραπάνω είδη δεν προσφέρονται στις συσκευασίες που ζητάμε στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν σε διαφορετικές συσκευασίες, αρκεί η συνολική προσφερόμενη ποσότητα σε λίτρα ή ml να αντιστοιχεί με τη αντίστοιχη συνολική ποσότητα που προκύπτει για τα είδη αυτά με βάση τον παραπάνω πίνακα. Σελίδα 51 από 61

52 Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που χρειάζεται να καλύπτουν ορισμένα από τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής : 1., 2. Χλωρίνη, Υγρό καθαρισμού δαπέδων : Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να καθαρίζει χωρίς να δημιουργεί κηλίδες και χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες των δαπέδων. 3. Υγρό καθαρισμού τζαμιών: Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να εξασφαλίζει το γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών και να μην αφήνει θάμπωμα στα τζάμια μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Βιοδιασπώμενο κατά 90% με αμμωνιαζόλ και για εμαγιέ επιφάνειες. 4., 5. Υγρό καθαρισμού πιάτων, Αντιβακτηριδιακό Υγρό καθαρισμού χεριών: Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να μην επηρεάζει το δέρμα των χρηστών. 6. Απολυμαντικό επιφανειών, θα πρέπει να είναι σε πλαστικό δοχείο έως 5 λίτρων, να έχει την έγκριση και την πιστοποίηση του ΕΟΦ, να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απολύμανση πολυποίκιλων επιφανειών, να είναι αποτελεσματικό ενάντια σε ένα ευρύ πλήθος μικρο-οργανισμών και να έχει ευχάριστο άρωμα. 7., 8. Λευκό χαρτί κουζίνας και λευκό χαρτί υγείας : Να αποτελούνται από 100 % λευκασμένο πολτό 1 ης ποιότητας. 13. Υγρό καθαρισμού αλάτων: Να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να καθαρίζει τα άλατα χωρίς να δημιουργεί κηλίδες και χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. 15., Γυναικεία γάντια : Να είναι αντιαλλεργικά και μη τοξικά, γενικής χρήσης οικιακής από ειδικό μείγμα καουτσούκ, αφράτη χνουδωτή βαμβακερή εσωτερική επιφάνεια, με αντοχή στις τριβές και ποσοστό πρωτείνης latex ελάχιστο. 16. Γάντια χειρουργικά μίας χρήσης: Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Πρότυπα : ΕΝ 374 και ΕΝ Σήμανση : CE. Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (βλ. σχήμα 1 παρακάτω). Σχήμα 1 : Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς για τα γάντια από PVC (είδος Νο 16). Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα (συσκευασία) όσον αφορά τα γάντια χειρουργικά μίας χρήσης. 26. ΣΑΚΟΥΛΕΣ 42X90 απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας ( l.d.k.e.) μίγμα 60% και 40%, μαύρες ή καφέ υψηλής αντοχής, διάστασης 42* ΣΑΚΟΥΛΕΣ 55X30 απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, μίγμα 60% και 40% ( E.D.E.) μέτριας αντοχής, χρώματος άσπρου. 28. ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 50Χ105 απορριμμάτων από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας ( l.d.k.e.) μίγμα 60% και 40%, μαύρες ή καφέ υψηλής αντοχής, διάστασης 50*1,05 Σελίδα 52 από 61

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.841,35 Φ.Π.Α. 24%: 11.001,92

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/4-3-207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 475.920,87. (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :01/2017 Αρ.Πρωτ.:11024/27-07-2017 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης 2/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Φ.Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28/03-12-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 508/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69133 Πληροφορίες: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: 27.810,92 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/19-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015»

«Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2015» Κ.Μ. Π21/2015 ΠΡΟΫΠ. : 11.860,89 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58188/1534 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 20 /06/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10785 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΦΜ 090160342 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Οδός Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 Σ Υ Μ Β Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός 1.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 10-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 22/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 21/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 9/07/09 Αριθ. Πρωτ.: 79/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός

διαχείριση απορριμμάτων - καθαρισμός κάδοι απορριμμάτων κάδος πεντάλ με ρόδες, 60 lt 024.05.100 λευκός 024.05.101 κόκκινος 024.05.102 πράσινος 024.05.104 κίτρινος 024.05.105 μπλε 024.05.106 μαύρος 49x38x70 cm κάδος πεντάλ με ρόδες, 80 lt

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015.

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9857/16-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης/14-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα