Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγμάτων. και εγκυκλίων. για την αξιολόγηση των μαθητών. του Γυμνασίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγμάτων. και εγκυκλίων. για την αξιολόγηση των μαθητών. του Γυμνασίου."

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π.Δ. 409/94 Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 1

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π.Δ. 409/94 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.11, του άρθρου 24 παρ.2 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 τ.α ). 3. Την υπ αριθμ. 12/94 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 167 Α ) το οποίο προσετέθη στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α ) βλ. και Π.Ε 403/94). 5. Την υπ αριθμ. 653/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης 1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων. 2. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. 3. Η αξιολόγηση ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 2

3 Περίοδοι του διδακτικού Π.Δ.104/79 (άρθρο 1 & 2)& άρθρο 1 Π.Δ.123/87 & παρ3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 191/92. Άρθρο 1 Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια, τις τεχνικές σχολές (ΤΕΣ) και τα Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά αρχίζει από την 1 Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τρίμηνα. I. Α τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου. II. Β τρίμηνο από 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου. III. Γ. τρίμηνο από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου κάθε διδακτικού έτους. Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή. IV. Μαθητές που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίων μπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν και κατά μήνα Φεβρουάριο. Η εξέταση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη που διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. V. Για τους μαθητές των Γυμνασίων οι εξετάσεις κάθε είδους γίνονται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου και οι παραπεμπτικές εξετάσεις από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. VI. Την 31 η Μαΐου σε όλα τα σχολεία της Δ.Ε. δε γίνεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των Καθηγητών αποφασίζει για το χαρακτηρισμό (και τις συνέπειες) της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπομένων εξετάσεων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στους μαθητές δύο ημέρες πριν από την έναρξή τους. Άρθρο 2 Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους που ονομάζονται διακοπές. I. Διακοπές Χριστουγέννων, από 24 ης Δεκεμβρίου μέχρι και της 7 ης Ιανουαρίου. II. Διακοπές Πάσχα, από της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι της Κυριακής του Θωμά. III. Θερινές διακοπές, από 1 ης Ιουλίου μέχρι και της 31 ης Αυγούστου. IV. Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε Γυμνασίου δέχεται το κοινό, μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων. Κατά την ημέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους καθηγητές κάθε Γυμνασίου, ο οποίος ορίζεται από τον διευθυντή πριν από την λήξη του διδακτικού έτους 3

4 είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση κάθε υπηρεσιακού θέματος ασκώντας έκτακτα αρμοδιότητες διευθυντού σχολείου και υπογράφοντας αντί αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Επί περισσοτέρων τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό και ανάμεσα στους ισόβαθμους ο αρχαιότερος. Εάν η παραπάνω ημέρα συμπέσει με ημέρα αργίας το γραφείο δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται: Όλες οι Κυριακές Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος Οι Εθνικοί επέτειοι της 28 ης Οκτωβρίου και 25 ης Μαρτίου Καθαρά Δευτέρα Η 1 η Μαΐου Η κατά τις κατά τις κείμενες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τακτικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28 ης Οκτωβρίου και της 25 ης Μαρτίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια και Λύκεια εορταστικές εκδηλώσεις. Εάν η παραμονή αυτή συμπίπτει με ημέρα αργίας, οι παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής. Την 26 η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας. Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων Π.Δ 465/81(άρθρο 1). Άρθρο 1 Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δύο ομάδες ως εξής: Α. Μαθήματα Α ομάδας (βασικά). 1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3. Θρησκευτικά 4. Ιστορία 5. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 6. Μαθηματικά 7. Φυσική 8. Χημεία 9. Γεωγραφία 10. Βιολογία 11. Α. Ξένη Γλώσσα 12. Β. Ξένη Γλώσσα 13. Πληροφορική Β. Μαθήματα Β ομάδας (μη Βασικά). 4

5 1. Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) 2. Φυσική Αγωγή 3. Μουσική 4. Καλλιτεχνικά 5. Tεχνολογία 6. Οικιακή Οικονομία. 7. Βιωματικές Δράσεις Κλάδοι Μαθημάτων Π.Δ 447/93 (άρθρο 2).& Π.Δ 319/2000 άρθρο 1. Άρθρο Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γραμματείας αποτελείται από τους κλάδους: α. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση β. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (άρθρο 1 Π.Δ.319/2000). 2. Το μάθημα της Αισθητική Αγωγής αποτελείται από τους κλάδους: α. Καλλιτεχνικά β. Μουσική 3. Το μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία αποτελείται από τους κλάδους: α. Πληροφορική β. Τεχνολογία 4. Το μάθημα Φυσική Χημεία αποτελείται από τους κλάδους: α. Φυσική β. Χημεία 5. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας αποτελείται από τους κλάδους: α. Νεοελληνική Λογοτεχνία β. Γλωσσική Διδασκαλία (άρθρο 1 Π.Δ. 319/2000 άρθρο 1). Βαθμολογική Κλίμακα Αξιολόγησης Π.Δ. 465/81 (άρθρο 2). Άρθρο 2 1. Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της γραπτής και προφορικής επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου σε κάθε μάθημα είναι Κατώτατο βαθμολογικό όριο προαγωγής ή απόλυσης για κάθε μάθημα και κατά την εξαγωγή του ετήσιου αποτελέσματος είναι ο βαθμός 10 (δέκα). 3. Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται με ακέραιους αριθμούς. Κατά την εξαγωγή όμως των μέσων όρων το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, λογίζεται ως ακέραιη μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του, αλλιώς παραλείπεται. 5

6 4. Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου, είναι ο ΜΟ των βαθμών των μαθημάτων των δύο ομάδων του άρθρου 1 του Π.Δ. 465/81, ο οποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα και τίτλους με το τυχόν κλασματικό μέρος. Ο βαθμός αυτός επισημαίνεται με του χαρακτηρισμούς: «ανεπαρκώς», «μέτρια», «καλά», «πολύ καλά», «άριστα». Το κατώτατο βαθμολογικό όριο του κάθε χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής: Ανεπαρκώς Μέτρια ½ Καλά 12 ½ - 15 ½ Πολύ Καλά 15 ½ - 18 ½ Άριστα 18 ½ - 20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π.Δ.409/94 (άρθρο 2). 1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από: α. Την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία. β. Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). γ. Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση. δ. Τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας. ε. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες. ζ. Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου. 2. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους και εναρμονίζονται προς αυτούς. 3. Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα. 4. Κατά τη διάρκεια του Α τριμήνου, κάθε μαθητής αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας σε αντικείμενο της επιλογής του, με την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες, των οποίων τα θέματα καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, κατατίθενται τον τελευταίο μήνα λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται από τους μαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. Θέματα δημιουργικών εργασιών μπορούν να αντλούνται όχι μόνο από τα 6

7 καθημερινά μαθήματα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια του πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη συστηματική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές εργασίες μπορούν να αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες μαθητών, ώστε να καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσεται η συλλογική προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και στα διαθέσιμα σ αυτούς μέσα, ώστε να μπορούν να γίνουν από τους ίδιους, με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο. 5. Ο κάθε καθηγητής οφείλει, μαζί με τη βαθμολογία που καταθέτει στη διεύθυνση του σχολείου στο τέλος κάθε τριμήνου, να παραδίδει και σημείωμα περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή σχετικά με την προσπάθεια, το ενδιαφέρον, τις πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητά του, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που απέκτησε στο συγκεκριμένο μάθημα. Για τα μονόωρα μαθήματα το σημείωμα κατατίθεται από το β τρίμηνο. Οι παρατηρήσεις της περιγραφικής αξιολόγησης στηρίζονται στην καταγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποίησε ο διδάσκων κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα. Οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφονται και στα ατομικά δελτία των μαθητών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωσχολική χρήση, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους καθώς και των σχολικών συμβούλων. Οι λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης των στοιχείων της περιγραφικής αξιολόγησης, θα καθοριστούν με σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 6. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, για ερευνητικούς λόγους ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς λόγους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠΕΠΘ εξεταστικές δοκιμασίες με βάση ειδικά μελετημένα κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσματα των κριτηρίων αυτών σε εθνικό, τοπικό ή και σχολικό επίπεδο ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, στο Παιδαγωγικό ινστιτούτο, στους Σχολικούς Συμβούλους, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς και στα σχολεία των περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιμασίες, χωρίς να αναφέρονται σ αυτά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών κάθε σχολείου. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Π.Δ.409/94) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. 1. Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες. 7

8 Σκοπός. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξακρίβωσης του βαθμού κατάκτησης από τους μαθητές των διδακτικών στόχων ορισμένου μαθήματος. Εξυπακούεται ότι οι στόχοι αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στην απομνημόνευση γνώσεων, αλλά και στην κατανόησή τους, στην εφαρμογή και δημιουργική αξιοποίησή τους καθώς και στην κριτική αντιμετώπισή τους. Διάρκεια Διαδικασίες. Οι δοκιμασίες αυτές είναι μικρής διάρκειας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Για το λόγο αυτό αποφεύγονται ερωτήματα που απαιτούν πολύ χρόνο για να απαντηθούν. Ενδείκνυνται οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και οι ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, ή συνδυασμός τους. Όταν χρησιμοποιούνται αντικειμενικού τύπου ερωτήσεις, καλό είναι να συνδυάζονται και με κάποια ανοικτή ερώτηση κρίσης. Οι δοκιμασίες αυτές γίνονται χωρίς καμιά προειδοποίηση των μαθητών και η συχνότητά τους επαφίεται στην κρίση του κάθε του εκπαιδευτικού. Δε συνιστάται πάντως η πολύ συχνή χρήση ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών. Η αξιολόγηση είναι πιο έγκυρη, όταν συνδυάζονται διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης της επίδοσης των μαθητών( προφορική εξέταση, παρατήρηση, εργασίες στο σπίτι, ωριαίες γραπτές δοκιμασίες). 2. Ωριαίες γραπτές ανακεφαλαιωτικές δοκιμασίες. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (ω.γ.δ.) εντάσσονται στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία και, επομένως, σχετίζονται άμεσα με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ., ω.γ.δ. γίνονται ανά μία στο Α. και στο Β. τρίμηνο, μετά από ανακεφαλαίωση μιας ευρύτερης ενότητας. Είναι αυτονόητο ότι ο διδάσκων κρίνει μετά από ποια ανακεφαλαίωση θα γίνει η ω.γ.δ. με βάση τη σπουδαιότητα της αντίστοιχης ενότητας, τι; ανάγκες της τάξης, τη δυσκολία αφομοίωσής της, κτλ. Αυτή η δυνατότητα επιλογής του χρονικού σημείου περιορίζει, εν μέρει, τη συσσώρευση πολλών ω.γ.δ. στο τέλος του τριμήνου, που είχε κατά το παρελθόν, τις γνωστές συνέπειες στη λειτουργία του σχολείου, αλλά και εξασφαλίζει τη συνεχή προσπάθεια και την εγρήγορση των μαθητών, επειδή ο συγκεκριμένος χρόνος για την ω.γ.δ. δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων. Αν κάποιος μαθητής απουσιάζει την ημέρα ή την ώρα κατά την οποία γίνεται η ωριαία δοκιμασία, υποχρεούται να υποστεί την παραπάνω εξέταση, στην ίδια ύλη, κατά τη διάρκεια άλλης μέρας και ώρας, την οποία καθορίζει ο αρμόδιος διδάσκων. Η έννοια της ευρύτερης διδακτικής ενότητας διαφοροποιείται, ως προς το περιεχόμενο και τη χρήση της, κατά ειδικότητα, στοιχείο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις ανακεφαλαιώσεις. Εξυπακούεται ότι ο αριθμός των ανακεφαλαιώσεων ανά τρίμηνο δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε προειδοποίηση των μαθητών για ω.γ.δ. Επειδή ο στόχος που επιδιώκεται με την ω.γ.δ. είναι η αξιολόγηση του επιπέδου κατάκτησης ορισμένου γνωστικού υλικού με την έννοια της αφομοιωμένης γνώσης που οδηγεί στην παραγωγή νέας -, τα ερωτήματα στην ω.γ.δ, θα μπορούσαν, κατά την κρίση του διδάσκοντος και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος, να αναφέρονται: 8

9 Α. Στο πληροφοριακό υλικό (αφομοιωμένη γνώση): Δίνονται σαφείς ερωτήσεις, που απαιτούν σύντομη απάντηση, συμπλήρωση ή κάτι ανάλογο (κλειστός τύπος ερωτήσεων). Β. Στην παραγωγή νέας γνώσης (δημιουργική διαδικασία): Δίνονται δύο ερωτήματα για ανάπτυξη (ανοικτός τύπος ερωτήσεων), που απαιτούν συνδυαστική και συνθετική εργασία. Σ αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνεται και επιλογή του ενός από τα δύο ερωτήματα. Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι με τα ερωτήματα στην ω.γ.δ. ελέγχεται ο βαθμός της κατοχής και κατανόησης του αντίστοιχου προς την εξέταση πληροφοριακού υλικού (αφομοιωμένη γνώση), καθώς και το επίπεδο της δυνατότητας εφαρμογής, δημιουργικής επέκτασης και κριτικής αντιμετώπισης του υλικού αυτού (παραγωγή νέας γνώσης). Για όλη τη διαδικασία που σχετίζεται με τις ω.γ.δ. ο μαθητής ενημερώνεται από την αρχή της χρονιάς, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση ως προς αυτή τη μορφή αξιολόγησης. Χρήσιμη θεωρείται, τέλος, η ενημέρωση του δ/ντή του σχολείου από όλους τους διδάσκοντες για την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν ω.γ.δ. μία βδομάδα νωρίτερα. Ο δ/ντής μεριμνά, ώστε να μη γίνεται παραπάνω από μία ω.γ.δ. την ημέρα και περισσότερες από τρεις την εβδομάδα. Εξυπακούεται ότι δε γνωστοποιείται στους μαθητές καμιά σχετική απόφαση. Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ. 1. Διατύπωση ερωτήσεων. α. Γενικές αρχές. Οι παρακάτω βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται κατά τη διατύπωση, προφορική ή γραπτή, των ερωτήσεων. 1. Να προσδιορίζεται με σαφήνεια αυτό που ζητείται από τους εξεταζόμενους. Λέξεις ή φράσεις δύσκολες ή διφορούμενες πρέπει να αποφεύγονται. 2. Λεπτομέρειες και εξεζητημένα θέματα πρέπει επίσης να αποφεύγονται ιδιαίτερα σε γραπτές εξετάσεις. 3. Ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων πρέπει να είναι ανάλογος προς το μέσο επίπεδο των μαθητών. 4. Οι ερωτήσεις που τίθενται σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις πρέπει να είναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Προηγούνται οι εύκολες και ακολουθούν οι πιο δύσκολες. 5. Να αποφεύγεται η μετατροπή τίτλων ή υπότιτλων των διδακτικών βιβλίων σε ερωτήσεις. 6. Σε περίπτωση ανακεφαλαίωσης οι ερωτήσεις να αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία της ύλης που διδάχτηκε και να την καλύπτουν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. 7. Η σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις να είναι διαφορετική απ αυτή με την οποία είναι γραμμένη η εξεταζόμενη ύλη στο αντίστοιχο βιβλίο. 9

10 8. Οι ερωτήσεις να μην ελέγχουν μόνο την απομνημόνευση πληροφοριών, αλλά και άλλες ικανότητες των μαθητών και κυρίως την κατανόηση των όσων έχουν διδαχτεί, την εφαρμογή τους και την κριτική τους αντιμετώπιση. 9. Να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους της διδασκαλίας και τους στόχους των ερωτήσεων. 10. Μαζί με τις ερωτήσεις πρέπει να δίδονται και όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες για τις απαντήσεις των μαθητών καθώς και οι αναγκαίες ενδείξεις για τον τρόπο βαθμολογία ς τους. 11. Η χρήση ποικιλίας ερωτήσεων και ο συνδυασμός τους εξασφαλίζουν εγκυρότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 12. Κάθε εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της εξέτασής του και να ζητεί διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησής του. α. Παρατηρήσεις για τα επιμέρους είδη ερωτήσεων. 1. Προφορικές ερωτήσεις. 1. Οι προφορικές ερωτήσεις απευθύνονται, κατά κανόνα, στο σύνολο των μαθητών του τμήματος ή της τάξης και σπανιότερα σε μεμονωμένα άτομα. Πρώτα τίθεται η ερώτηση και μετά προσδιορίζεται ο μαθητής που θα απαντήσει, ο οποίος δε θα πρέπει να είναι πάντοτε ο ίδιος. 2. Σε εύκολες ερωτήσεις επιλέγονται να απαντούν αδύνατοι μαθητές για λόγους ενθάρρυνσης, χωρίς όμως αυτό να πάρει το χαρακτήρα συστηματικής τακτικής. 3. Οι σωστές απαντήσεις των μαθητών επιδοκιμάζονται κατά τρόπο που ενισχύει την προσπάθεια για μάθηση. Σε περίπτωση λανθασμένων ή ελλιπών απαντήσεων υποβοηθείται ο μαθητής να συνειδητοποιήσει το λάθος του. Αποδοκιμασίες ή προσβλητικές εκφράσεις δεν είναι επιτρεπτές. 2. Γραπτές ερωτήσεις. α. Τύποι ερωτήσεων : Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι γραπτές ερωτήσεις ταξινομούνται συνήθως σε ανοιχτές (σύντομο δοκίμιο) και σε κλειστές (συμπλήρωση, αντιστοίχιση, πολλαπλή επιλογή κτλ.). Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις ονομάζονται και αντικειμενικές. Συνήθως περιορίζουν την απάντηση του μαθητή σε μια σύντομη και αποκλειστική φράση, μια λέξη ή ένα σύμβολο. Οι αντικειμενικού τύπου ερωτήσεις μπορεί να υποδιαιρεθούν σε δύο μεγάλες ομάδες. Στην πρώτη ανήκουν οι ερωτήσεις συμπλήρωσης της απάντησης, ενώ στη δεύτερη οι ερωτήσεις προσδιορισμού της σωστής απάντησης μεταξύ εκείνων που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο (ερωτήσεις του τύπου : σωστό λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης κτλ.). Ερωτήσεις ανάπτυξης ή τύπου δοκιμίου. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ή τύπου δοκιμίου χρησιμοποιούνται, όταν θέλουμε να δώσει ο μαθητής μια απάντηση σε συνεχή συγκροτημένο λόγο με βάση τις γνώσεις του και το 10

11 απόθεμα εμπειριών του, να αναλύσει ή να οργανώσει δεδομένα, να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, να αξιολογήσει, να λύσει προβλήματα, ή να τα προσεγγίσει με νέο τρόπο. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τύπος αυτός για τις ερωτήσεις κρίσης, στις οποίες αναφερόμαστε παρακάτω. Τα μειονεκτήματα του σύντομου δοκιμίου είναι τα εξής: 1. Η διόρθωση είναι δύσκολη και χρονοβόρα, ενώ η βαθμολόγηση είναι, από τη φύση των απαντήσεων, υπόθεση υποκειμενικής κρίσης. 2. Η έκταση της διδαγμένης ύλης την οποία μπορεί να καλύψει μια εξέταση με ερωτήσεις αυτού του τύπο, είναι περιορισμένη. Ένα σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζει η χρήση των ερωτήσεων ανάπτυξης είναι η εξασφάλιση αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας στη βαθμολόγηση των απαντήσεων. Έχουν βρεθεί σημαντικές αποκλίσεις στη βαθμολόγηση όχι μόνο μεταξύ δύο βαθμολογητών, αλλά και μεταξύ των αξιολογήσεων του ίδιου βαθμολογητή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για τις ίδιες απαντήσεις. Η υποκειμενικότητα της βαθμολόγησης αποδίδεται συνήθως στην απουσία ενός προτύπου απάντησης, στην ελλιπή γνώση των επιδιώξεων του μαθήματος, στην ακατάλληλη διαδικασία βαθμολόγησης, στην κόπωση του βαθμολογητή και σε άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ αναλυτικά. Αυτές οι δυσκολίες δεν πρέπει να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στο να εγκαταλείψει τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις τύπου δοκιμίου), οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για μια έγκυρη και σφαιρική αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή. Κάνοντας όμως χρήση αυτών των ερωτήσεων θα πρέπει να έχει υπόψη του όλους τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία διατύπωσης των ερωτήσεων, τους οποίους έχομε ήδη αναφέρει. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Με τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης ο εξεταζόμενος καλείται να δώσει περιορισμένης έκτασης απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ο περιορισμός αυτός προέρχεται συχνά από τη φύση της ερώτησης (ζητείται π.χ. ένας ορισμός, ή απλή αναφορά συγκεκριμένων γεγονότων, στοιχείων ή χαρακτηριστικών κτλ.). Άλλοτε όμως ο καθηγητής ζητεί από το μαθητή να αναπτύξει σύντομα ένα θέμα αναφέροντας μόνο τα κύρια σημεία του. Μερικές φορές μάλιστα προσδιορίζει και το ανώτατο επιτρεπτό όριο της έκτασης της σχετικής απάντησης. Οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης της πρώτης περίπτωσης εξασφαλίζουν υψηλή αντικειμενικότητα και εγκυρότητα ως προς την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης στόχων που αφορούν στην κατοχή πληροφοριακών στοιχείων. Οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία θεωρούνται δύσκολες και απαιτούν αυξημένη κριτική ικανότητα από μέρους των εξεταζομένων. Οι τελευταίοι καλούνται συνήθως να αντιδιαστείλουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. Αρκετά συχνά όμως, δεν υπάρχει πλήρης ταυτότητα απόψεων ούτε μεταξύ των εξεταστών ούτε μεταξύ εξεταζομένου και εξεταστή ως προς το τι είναι ουσιώδες και τι επουσιώδες σε ένα θέμα. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση της ερώτησης και κυρίως στο σαφή προσδιορισμό των στοιχείων που ζητούνται από τον εξεταζόμενο. Κλειστές ή αντικειμενικού τύπου ερωτήσεις. 11

12 Ερωτήσεις συμπλήρωσης στοιχείων. Με τις ερωτήσεις αυτές ζητείται από το μαθητή να συμπληρώσει μια πρόταση, γράφοντας την απάντησή του στο κενό που αφήνεται γι αυτόν το σκοπό στο τέλος της, ή σημειώνοντας στα ενδιάμεσα κενά της πρότασης τα αναγκαία στοιχεία. Παραδείγματα 1. Πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας είναι η 2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας μια από τις ακόλουθες προστακτικές: λέγε, κρούετε, έστω, γύμναζε, ακούετε. α. εθέλω σοι συγχωρήσαι, και ούτως. β... των μαρύρων, ω άνδρες δικασταί. γ... την αλήθειαν. δ. αιτείτε και δοθήσετε υμίν ζητείτε και ευρήσετε..και ανοιγήσεται υμιν. ε... σαυτόν πόνοις εκουσίοις. Το κυριότερο πρόβλημα στη σύνταξη ερωτήσεων συμπλήρωσης είναι να διατυπωθούν ερωτήσεις, που να δέχονται μία μόνο σωστή απάντηση. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των πιθανών απαντήσεων σε μια ερώτηση, τόσο η βαθμολόγηση γίνεται δυσκολότερη και, παράλληλα, λιγότερο αξιόπιστη. Στην πράξη, οι ερωτήσεις συμπλήρωσης αναφέρονται σε απλούς υπολογισμούς ή σε απλές λεκτικές συσχετίσεις ή σε διάφορα άλλα πληροφοριακά στοιχεία. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθεί με αυτού τύπου τις ερωτήσεις η επίτευξη στόχων ανωτέρου επιπέδου. Στα πλεονεκτήματα των ερωτήσεων αυτών ανήκουν η ευκολία και η ταχύτητα στη διόρθωση καθώς και η δυνατότητα να εξεταστεί μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης περιεχομένου σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα είδη των αντικειμενικού τύπου ερωτήσεων. Για την καλύτερη διατύπωση των ερωτήσεων ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής: α. Οι ερωτήσεις να είναι σαφείς και πολύ συγκεκριμένες έτσι ώστε να περιορίζεται η απάντηση σε μία ή δύο συγκεκριμένες λέξεις ή σε μία σύντομη φράση, η οποία να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ως προς την ορθότητά της. β. Να αποφεύγεται ο υπερβολικός αριθμός κενών για συμπλήρωση. γ. Οι προτάσεις να μην έχουν παρθεί αυτολεξεί από το βιβλίο. δ. Να μην προκύπτει η ορθή απάντηση από τα συμφραζόμενα. Ερωτήσεις του τύπου : «σωστό λάθος». Η ερώτηση του τύπου : σωστό λάθος περιλαμβάνουν συνήθως μία πρόταση, την οποία ο εξεταζόμενος καλείται να κρίνει ως ορθή ή λανθασμένη ή να κάμει κάτι ανάλογο ( να απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι, να χαρακτηρίσει κάτι ως γεγονός ή ως δοξασία κτλ.). Παράδειγμα: 12

13 Βάλε μέσα σε κύκλο τη λέξη σωστό ή τη λέξη λάθος, αν νομίζεις ότι το περιεχόμενο των αντίστοιχων προτάσεων είναι σωστό ή εσφαλμένο. Πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας είναι η Πάτρα Σωστό Λάθος Πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας είναι η Μεσσήνη. Σωστό Λάθος Τα πλεονεκτήματα του τύπου : σωστό λάθος είναι τα εξής: α. Προσαρμόζονται εύκολα στις συνθήκες εξέτασης μιας τάξης. β. Μεγάλος αριθμός ερωτήσεων μπορεί να απαντηθεί σε σχετικά μικρό χρόνο. γ. Η βαθμολόγηση είναι εύκολη και αντικειμενική. Οι ερωτήσεις του τύπου : σωστό λάθος μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τον έλεγχο διδακτικών στόχων που ανήκουν στην κατηγορία της κατανόησης. Στην πράξη όμως η χρήση τους περιορίζεται, συνήθως, στην εξέταση πληροφοριών και συγκεκριμένων γεγονότων. Αιτία είναι το ότι οι ερωτήσεις του τύπου σωστό- λάθος πρέπει να βασίζονται σε προτάσεις που είναι αναμφισβήτητα σωστές ή λανθασμένες. Σ αυτή τη συνθήκη ανταποκρίνεται μικρό μόνο μέρος των γενικεύσεων, ερμηνειών, αξιολογήσεων, και συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει η διδασκαλία. Επειδή αυτά δεν μπορούν να εκφραστούν με μονοσήμαντες προτάσεις που αναγνωρίζονται από όλους ως αλήθειες ή ως λάθη, δεν μπορούν να αποτελέσουν και αντικείμενα αυτού του τύπου των ερωτήσεων. Αντίθετα προς την κοινή αντίληψη οι ερωτήσεις του τύπου σωστό λάθος είναι από τις πιο δύσκολες ως προς τη διατύπωσή τους. Για την καλύτερη διατύπωση των ερωτήσεων αυτού του τύπου ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής: α. Να αποφεύγονται όσο το δυνατόν, οι αρνητικές προτάσεις. β. Ο αριθμός των σωστών και των λανθασμένων προτάσεων σε μια εξεταστική δοκιμασία πρέπει να είναι περίπου ο ίδιος. γ. Να αποφεύγονται προτάσεις που περιέχουν γνώμες ή κρίσεις εκτός αν αναφέρονται σε συγκεκριμένη πηγή (π.χ. εγχειρίδιο). Σοβαρό μειονέκτημα των ερωτήσεων αυτών είναι η μεγάλη πιθανότητα (50%) τυχαίας εύρεσης της ορθής απάντησης σε κάποια ερώτηση. Αυτό το μειονέκτημα μπορεί να περιοριστεί αν η εξεταστική δοκιμασία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τέτοιου είδους ερωτήσεων ( πάνω από 10 τουλάχιστον). Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αποτελούνται από μία εισαγωγική ερώτηση ή από μία ασυμπλήρωτη πρόταση, που λέγεται στέλεχος, και από ένα αριθμό απαντήσεων (4 5 συνήθως), ανάμεσα από τις οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή. Παράδειγμα: (Βάλε ένα σταυρό μπροστά από την απάντηση που θεωρείς σωστή): Το Καστελόριζο βρίσκεται: 13

14 1. στα Δωδεκάνησα 2. στις Κυκλάδες 3. στα Ιόνια νησιά 4. κάπου αλλού. Ο τύπος των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής θεωρείται το καλύτερο είδος των ερωτήσεων αντικειμενικού τύπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μεγάλης ποικιλίας διδακτικών στόχων και να διαφοροποιηθεί σημαντικά ως προς το βαθμό δυσκολίας. Για τον καλύτερο σχεδιασμό των ερωτήσεων αυτών ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει υπόψη του τα παρακάτω: α. Η κάθε ερώτηση πρέπει να περιέχει μόνο μία σωστή απάντηση. β. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και να αλληλοαποκλείονται. γ. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να φαίνονται πιθανές. δ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι συντακτικά συνεπείς με το στέλεχος και να είναι παράλληλες μεταξύ τους. Ερωτήσεις αντιστοίχισης. Ο τύπος της αντιστοίχισης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση απλών συσχετισμών και την ταξινόμηση σε κατηγορίες. Ο τύπος αυτός αποτελείται από δύο ή περισσότερες στήλες, στις οποίες εμπεριέχονται διάφορα στοιχεία, τα οποία καλείται ο εξεταζόμενος να συσχετίσει μεταξύ τους. Παράδειγμα: Στη διάστικτη γραμμή γράψε, πριν από κάθε όπερα της στήλης Α, τον αριθμό που βρίσκεται πριν από το όνομα του συνθέτη του έργου στη στήλη Β. Στήλη Α.. α. Αΐντα.. β. Οι γάμοι του Φίγκαρο.. γ. Κάρμεν.. δ. Φάουστ.. ε. Τριστάνος και Ιζόλδη Στήλη Β 1. Μπιζέ 2. Ντονιτσέτι 3. Γκουνό 4. Μέντελσον 5. Μότσαρτ 6. Βέρντι 7. Βάγκνερ Οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν και με γραφικό τρόπο, συνδέοντας με γραμμές τα στοιχεία που συσχετίζονται μεταξύ τους. 14

15 Όσο αυξάνεται ο αριθμός των στηλών που περιέχει μια ερώτηση τόσο αυξάνεται και η δυσκολία των ερωτήσεων αντιστοίχισης ή σύζευξης. Η αντιστοίχιση απαιτεί από τους μαθητές μικρό αναγνωστικό χρόνο, κι έτσι μεγάλος αριθμός ερωτήσεων μπορεί να δοθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πιθανότητα εύρεσης μεγάλου αριθμού σωστών απαντήσεων στην τύχη περιορίζεται, ενώ η βαθμολόγηση είναι και στην περίπτωση αυτή εύκολη και αντικειμενική. Ο τύπος αυτός έχει ποικιλία εφαρμογών, καθώς μπορεί στις στήλες του να περιληφθούν ονόματα, χρονολογίες, όροι, φράσεις, παραπομπές σε χάρτες ή διαγράμματα κ.ά. Δεν είναι όμως πολύ ευέλικτος. Περιορίζεται στις περιπτώσεις, στις οποίες μπορούν να υπάρξουν σημαντικά στοιχεία που μπορούν να συσχετιστούν κατά τρόπο αντικειμενικό. Ο σχεδιασμός των ερωτήσεων αντιστοίχισης διέπεται από τις εξής γενικές αρχές. α. Τα στοιχεία των προς συσχέτιση στηλών πρέπει να έχουν ομοιογένεια. β. Το κάθε στοιχείο της αρχικής στήλης να επιδέχεται μια και μόνο απάντηση από τα στοιχεία των άλλων στηλών. γ. Τα στοιχεία των στηλών που συσχετίζονται πρέπει να είναι ανισοπληθή για να αποκλείεται η εύρεση ορθών απαντήσεων με τη διαδικασία της αφαίρεσης. Ερωτήσεις διάταξης. Στις περιπτώσεις αυτές ζητείται από τους εξεταζόμενους να τοποθετήσουν σε ορισμένη σειρά στοιχεία που γνωρίζουν ή τους παρέχονται κατά την εξέταση, ακολουθώντας κάποια γενική αρχή. Παράδειγμα. Βάλτε σε χρονολογική σειρά τα παρακάτω ονόματα των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου: Ιουστινιανός, Βασίλειος Α. ο Μακεδών, Μέγας Κων/νος, Ρωμανός ο Β., Κων/νος Παλαιολόγος, Φωκάς, Μαυρίκιος Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει σε διάφορα μαθήματα, όπως π.χ στη Χημεία (ταξινόμηση στοιχείων ανάλογα με το ειδικό βάρος τους, το σθένος τους, τα σημεία τήξης ή βρασμού τους κ.τ.λ.), στη Γεωγραφία (χώρες ανάλογα με την έκταση ή τον πληθυσμό τους, όρη ανάλογα με το ύψος τους, ποταμοί ανάλογα με το μήκος τους κ.τ.λ.) καθώς και σε πολλά άλλα, στα οποία δεν μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά εδώ. 15

16 Στις ερωτήσεις διάταξης κατατάσσονται συνήθως και ερωτήσεις που ζητούν από τους εξεταζόμενους να τοποθετήσουν λέξεις ή φράσεις στη σωστή σειρά ή στο σωστό τύπο, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σωστό κείμενο. Παράδειγμα. Τοποθετήστε τις ακόλουθες φράσεις σε τέτοια σειρά ώστε να προκύπτει ένα λογικά συνταγμένο κείμενο: 1. So this year you want a rest from sight seeing. 2. You saw most of the places that tourists usually see. 3. You say you want a different kind of holiday this year. 4. Perhaps, when you were here last year. I took you to see too many historic buildings and places. 3.Ερωτήσεις κρίσης. Ο όρος «ερώτηση κρίσης» χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο υπό ευρεία έννοια και υποδηλώνει κάθε είδους ερώτηση, η οποία δεν απαιτεί απλή μηχανική αναπαραγωγή της διδαχθείσας ύλης. Τέτοιου είδους ερωτήσεις μπορούν να τίθενται τόσο κατά την προφορική όσο και κατά τη γραπτή εξέταση του μαθητή και αποσκοπούν στο να ελέγξουν το βαθμό στον οποίο ο μαθητής είναι σε θέση: α). Να διακρίνει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη πληροφοριακά στοιχεία, β). Να αναλύει φαινόμενα, γεγονότα ή καταστάσεις και να προσδιορίζει πιθανά αίτια ή κίνητρα και πιθανά αποτελέσματα, γ). Να διατυπώνει δικές του απόψεις βασιζόμενος σε πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, δ). να συνδυάζει, να αναλύει και να συνθέτει πληροφορίες που διαθέτει και να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα που δεν αναφέρονται μέσα στα διδακτικά βιβλία, ή να διατυπώνει τεκμηριωμένες προσωπικές του θέσεις σχετικές με διάφορα ζητήματα, ε). Να συγκρίνει πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα, αντικείμενα, θεωρίες, τάσεις κτλ. και να βρίσκει μεταξύ τους σχέσεις, ομοιότητες και διαφορές, τις οποίες δεν έχει διδαχθεί, στ). Να βρίσκει λύσεις σε άγνωστες προβληματικές καταστάσεις, η αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει την κατοχή συγκεκριμένων γνώσεων και την απόκτηση των αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων. Οι ερωτήσεις κρίσης πρέπει να απαιτούν από το μαθητή να αιτιολογήσει την απάντησή του και να εκθέσει τη λογική πορεία που ακολούθησε για να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Η παιδαγωγική αξία των ερωτήσεων κρίσης είναι προφανής. Για το λόγο αυτό μία τουλάχιστον ερώτηση κρίσης δεν πρέπει να απουσιάζει από κανενός είδους εξεταστική δοκιμασία. Εξυπακούεται ότι η δυσκολία των ερωτήσεων κρίσης πρέπει να ακολουθεί την εξελικτική πορεία της γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου και η έκταση των απαιτούμενων απαντήσεων πρέπει να προσαρμόζεται προς το διαθέσιμο χρόνο. 16

17 4. Κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης (τεστ). Με τον όρο «κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή» (τεστ επίδοσης) εννοούμε ένα σύνολο από επιλεγμένες ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου ή συνηθέστερα, και των δύο τύπων, με τη βοήθεια του οποίου επιδιώκεται ο προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Για να έχουν εγκυρότητα οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από αυτό, πρέπει το κριτήριο (τεστ), να αποτελείται από ένα λογικό σε έκταση αντιπροσωπευτικό σε έκταση δείγμα ερωτήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων που αναφέρονται στις διάφορες κατηγορίες στόχων (απομνημόνευση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, κρίση κτλ. ) πρέπει να είναι ανάλογος προς την έμφαση που δόθηκε στους αντίστοιχους στόχους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η διατύπωση και η διάταξη τους πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι η εκπόνηση ενός κριτηρίου αξιολόγησης απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό και ανάλογη προεργασία. Παρόλα αυτά όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να εκπονήσουν τέτοιου είδους κριτήρια ύστερα από κάποια σχετική ενημέρωση. Επιλογή τύπου ερωτήσεων. Ο καθορισμός του πλήθους και η επιλογή του είδους των ερωτήσεων που θα περιληφθούν σε ένα κριτήριο επίδοσης εξαρτάται από: Τους επιδιωκόμενους στόχους. Το διαθέσιμο χρόνο εξέτασης. Την έκταση της αντίστοιχης ύλης. Παρά το ότι δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τον καθορισμό του πλήθους και την επιλογή των ερωτήσεων μπορούμε να προτείνουμε τις εξής γενικές αρχές που στηρίζονται περισσότερο στην καθημερινή εμπειρία: α. Να γίνεται συνδυασμός τύπου ερωτήσεων και να τηρούνται οι γενικοί κανόνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. β. Για τον έλεγχο των πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων ενδείκνυνται περισσότερο οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή οι ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ενδείκνυνται περισσότερο για τον έλεγχο της κριτικής ικανότητας των μαθητών. γ. Να αποφεύγεται ο μικρός αριθμός κλειστού τύπου ερωτήσεων σε σημαντικές εξεταστικές δοκιμασίες. δ. Να ομαδοποιούνται οι ερωτήσεις ανάλογα με τον τύπο τους και το στόχο που επιδιώκουν. 5. Εργασίες μαθητών στο σπίτι. Ο καθηγητής μπορεί να αναθέτει στους μαθητές μερικές εργασίες για το σπίτι. Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι: 17

18 α). Ασκήσεις ή ερωτήσεις των σχολικών βιβλίων (όχι περισσότερες από 1-2), που είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε για κάποιο άλλο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος. β). Ασκήσεις ή εργασίες που διαμορφώνει ο ίδιος ο διδάσκων και οι οποίες αναφέρονται σε ύλη που έχει διδαχτεί στο καθημερινό μάθημα και αποβλέπουν στην καλύτερη εμπέδωσή του. γ). Συγκέντρωση διαφόρων πληροφοριακών ή άλλων στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος, υπό τον όρο ότι οι πηγές άντλησής τους είναι προσιτές στο μαθητή (όπου υπάρχει δυνατότητα, υποδεικνύονται οι πηγές αυτές). δ). Εκπόνηση χαρτών ή διαγραμμάτων ή άλλου είδους γραφικών παραστάσεων σχετικών με το μάθημα. Οι εργασίες τις οποίες αναθέτει ο δάσκαλος στους μαθητές για το σπίτι, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να καλύπτουν μικρό μέρος του ελεύθερου χρόνου του μαθητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι ο μαθητής έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και ανάπαυση. 2. Να μη δίνονται σε καθημερινή βάση. 3. Να αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα και όχι απλή μηχανική επανάληψη της εργασίας στο σχολείο. 4. Να είναι βέβαιο ότι έχει καταλάβει πολύ καλά ο μαθητής τι θα κάνει στο σπίτι. 5. Σε καμιά περίπτωση οι εργασίες στο σπίτι δε θα πρέπει να απαιτούν τη βοήθεια άλλων προσώπων. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από το μαθητή. 6. Οι εργασίες στο σπίτι πρέπει πάντα να ελέγχονται. 7. Εργασίες για το σπίτι δε θα πρέπει να δίνονται στους μαθητές κατά τη διάρκεια των αργιών και των διακοπών. Τριμηνιαίοι βαθμοί επίδοσης των μαθητών. Π.Δ. 465/81, άρθρο 4 (παρ.1-8), Π.Δ.54/84, Π.Δ. 420/78 (άρθρο 3 παρ.4). Καθένας από τους διδάσκοντες αξιολογεί την επιμέλεια και την επίδοση των μαθητών στο μάθημα που διδάσκει, αφού συνεκτιμήσει το βαθμό της ενεργητικής και θετικής συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του μαθήματος στο σχολείο και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους για εργασίες στο σπίτι, σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα, την προφορική επίδοσή τους, που προκύπτει από τις προφορικές εξετάσεις και τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, και την επίδοσή τους στις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Στην περίπτωση που λείπει ένα από τα παραπάνω στοιχεία, ο βαθμός τριμηνιαίας επίδοσης του μαθητή για το μάθημα αυτό διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων. Πέντε μέρες το αργότερο μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου, ο αρμόδιος καθηγητής καταθέτει στο διευθυντή του σχολείου ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα τάξης με τους τριμηνιαίους βαθμούς επίδοσης των μαθητών, για το τρίμηνο που έληξε. Για το τρίτο (3 ο )τρίμηνο η κατάθεση γίνεται πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν από την ονομαστική κατάσταση λείπει βαθμός μαθητή, ο καθηγητής δικαιολογεί στην κατάσταση αυτή την έλλειψη αυτή. 18

19 Για μάθημα που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λιγότερο από ένα πλήρες και συνεχές τρίμηνο δεν κατατίθεται βαθμολογία. Για μάθημα που διδάσκεται επί ένα και μισό (1 ½) τρίμηνο κατατίθεται τριμηνιαίος βαθμός του και για το μισό τρίμηνο της διδασκαλίας του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει βαθμός σε ένα (1) τρίμηνο, συμπληρώνεται με το μέσο όρο των άλλων δύο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν βαθμοί σε δύο (2) τρίμηνα, συμπληρώνονται με αυτόν που υπάρχει. Αν δεν κατατέθηκε τριμηνιαίος βαθμός σε κάποιο μάθημα και στα τρία τρίμηνα χωρίς υπαιτιότητα του μαθητή και η φοίτησή του έχει χαρακτηρισθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση του μαθητή στην ύλη του τρίτου τριμήνου. Αν ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των παραπεμπτικών εξετάσεων, βαθμολογείται με μονάδα και εξάγεται το αποτέλεσμα με ειδική πράξη του Συλλόγου (Π.Δ. 465/81 άρθρο 6). Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου η βαθμολογία των μαθητών, η οποία περιλαμβάνεται στις παραπάνω καταστάσεις, καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση και με ιδιαίτερη προσοχή στο ατομικό δελτίο των μαθητών και απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε μεταβολή της. Μαθητές τυφλοί, κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από μόνιμη ή παροδική σωματική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία), αποδεικνυόμενα, όταν δεν είναι προφανή, από ειδικό διαγνωστικό κέντρο, εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, και αξιολογούνται, με βάση ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη δοκιμασίας και μόνο. Κατά τις εξετάσεις αυτές να δίδεται επαρκής χρόνος στους μαθητές, ανάλογα με το ιδιαίτερο πρόβλημα που παρουσιάζει ο καθένας. Η εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού ή του εσωτερικού ή από σχολεία στα οποία εφαρμόζεται δίγλωσσο πρόγραμμα διδασκαλίας βασίζεται: α. Στο βαθμό της ενεργητικής συμμετοχής τους στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας του μαθήματος στο σχολείο και β. Στην προφορική του εξέταση. Για την εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών αυτών λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία, που γι αυτούς ορίζεται προαιρετική. Ενημέρωση των γονέων παιδαγωγικά συσκέψεις έλεγχος προόδου, Π.Δ. 409/94 άρθρο 5 &(Π.Δ. 465/81 άρθρο 5 ). Η πρόοδος των μαθητών, καθώς και οι δυσκολίες μάθησης που παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείμενα συχνών και συστηματικών συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων. Σκοπός των συζητήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα αξιολόγησης καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Με τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, στις οποίες μετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν ως θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ευθύνη του 19

20 Διευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία με τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τον μαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ημέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε συνεργασία τους γονείς των μαθητών. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται Σχολικούς Συμβούλους. Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Στο τέλος των Α και Β τριμήνων και μετά την καταχώρηση των βαθμών στα ατομικά δελτία των μαθητών (ΑΔΜ) καλούνται οι κηδεμόνες τους για να ενημερωθούν σχετικά με όλα τα στοιχεία της σχολικής κατάστασης των μαθητών και να τους δοθεί, ενημερωμένος, ο σχετικός ετήσιος έλεγχος. Είναι δυνατή η χορήγηση της βαθμολογίας του Γ τριμήνου στους γονείς, εφόσον ζητηθεί από αυτούς. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 621/1991 της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, οι καθηγητές των σχολείων ΔΕ είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν στους γονείς τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων των παιδιών τους, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως. Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου Π.Δ. 409/94 (άρθρο 3). 1. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν στις 31 Μαΐου κάθε διδακτικού έτους. Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή. 2. Τον Ιούνιο, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκτός από τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική, την Οικιακή Οικονομία, την Τεχνολογία, τα Καλλιτεχνικά και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 3. Όσων μαθημάτων η διδασκαλία λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη της διδασκαλίας τους και σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο σύλλογος των διδασκόντων. 4. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές. Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας. 5. Μετά τη λήξη των μαθημάτων καταρτίζεται από το σύλλογο το πρόγραμμα των εξετάσεων και ανακοινώνεται στους μαθητές. 6. Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό. 20

21 Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα Π.Δ. 409/94 (άρθρο 4 ). 1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή, σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 2. Στα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών. 3. Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 4. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο, οι οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. 5. Ο βαθμός της συνθετικής δημιουργικής εργασίας συνυπολογίζεται αυτοτελώς για το βαθμό ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας ο βαθμός είναι ο ίδιος για όλους τους μαθητές που πήραν μέρος σ αυτήν. Εάν κάποιος μαθητής πραγματοποιήσει περισσότερες της μιας συνθετικές δημιουργικές εργασίες, για την εξαγωγή του τελικού μέσου όρου της επίδοσής του υπολογίζεται η εργασία με το μεγαλύτερο βαθμό. 6. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/91. Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών δοκιμασιών Π.Δ.490/68 άρθρο Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται από τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα και το Διευθυντή ή ενός συνεπιτηρητή ή περισσοτέρων που ορίζει, αν η κάθε τάξη διαιρείται σε περισσότερα από ένα τμήματα. 2. Τα ζητήματα που υπαγορεύονται γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χάρτου (κόλλας), που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και τη μονογραφή του Διευθυντή. Στα φύλλα αυτά γράφονται από τους εξεταζόμενους μαθητές οι λύσεις απαντήσεις των ζητημάτων, στο τέλος των οποίων υπογράφει ο συνεπιτηρητής. 3. Τα γραπτά δοκίμια παραδίδονται από τους μαθητές στους συνεπιτηρητές καθηγητές, οι οποίοι τα παραδίδουν αμέσως (μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης του τμήματος) στον αρμόδιο για τη βαθμολόγηση καθηγητή. 4. Πριν από την ανάγνωση των ζητημάτων που προτείνονται, εκφωνούνται τα ονόματα των μαθητών από ειδική κατάσταση για την εξακρίβωση των παρόντων. Μετά την παράδοση των γραπτών δοκιμίων από τους μαθητές, ο αρμόδιος καθηγητής του οικείου μαθήματος και ο συνεπιτηρητής ελέγχουν μαζί αν ο αριθμός των δοκιμίων συμπίπτει με τον αριθμό των μαθητών που διαγωνίστηκαν. Στην περίπτωση που δεν συμπίπτει, ελέγχεται τούτο με την αντιπαραβολή των γραπτών δοκιμίων με την κατάσταση. Ο μαθητής που δεν παρέδωσε γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με το βαθμό ένα (1) και συντάσσεται γι αυτό πρακτικό του Συλλόγου των Καθηγητών. 21

22 5. α). Σε όλα τα τμήματα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου και για το ίδιο μάθημα (των γραπτών εξετάσεων) δίνονται κοινά θέματα από τον καθηγητή ή από τους καθηγητές, που διδάσκουν το μάθημα σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος όμως γράφεται ως σημείωση στο τέλος του εγγράφου που περιέχει τα θέματα και που κατατίθεται στο σχολείο (Γ2/6019/ /ΥΠΕΠΘ). β). Η διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος (για τους μαθητές του Γυμνασίου) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 ½ ώρα και μεγαλύτερη από 2 ½ ώρες. (Γ2/6019/23/12/91 ΥΠΕΠΘ). Διατύπωση θεμάτων Τρόπος εξέτασης μαθητών στο Γυμνάσιο Π.Δ 319/2000 & Π.Δ. 508/1977. Άρθρο 2 Π.Δ 319/2000 Ο τρόπος εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας κατά Κλάδο του μαθήματος ορίζεται, καταργούμενης της παραγράφου 2Α του άρθρου 1 του Π.Δ. 427/86 (ΦΕΚ 201/Α ), ως ακολούθως: Α. Νεοελληνική Λογοτεχνία: Οι μαθητές απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν πεζό ή ποιητικό κείμενο (ολόκληρο ή απόσπασμα) διδαγμένο στην οικεία τάξη. Η κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα, τα οποία προέρχονται από την ίδια θεματική ενότητα. Οι ερωτήσεις αναφέρονται: Ερώτηση 1 η : Στο περιεχόμενο του κειμένου (κατανόηση ή ερμηνεία ή σύντομη αποτίμηση φράσεων /τμημάτων του κειμένου ή περίληψη). Ερώτηση 2 η : Στη δομή του κειμένου (μορφοποίηση παραγράφων ή θεματικές ενότητες ή αφηγηματικές τεχνικές). Ερώτηση 3 η : Στη γλωσσική αποτίμηση του κειμένου. Η ερώτηση αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα: α. κύρια γνωρίσματα ή ιδιοτυπίες στη γλώσσα και την έκφραση κ.ά. β. σχήματα λόγου (εικόνες, μεταφορές κ.ά. ). Ερώτηση 4 η : Στην αξιολογική κρίση του συγκεκριμένου κειμένου. Η ερώτηση εναλλακτικά μπορεί να περιλαμβάνει: - χαρακτηρισμούς προσώπων ή και καταστάσεων, - εντοπισμό ή και παραλληλισμό αξιών και ιδεών που έχουν σχέση με την εποχή του έργου και τη βιωματικότητα των μαθητών /τριών. - σύγκριση με άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα ή άλλων συγγραφέων της εποχής ή της Σχολής (μόνο για τη Γ τάξη Γυμνασίου). Οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες και βαθμολογούνται με πέντε (5) μονάδες ή κάθε μία (4 Χ 5=20). 22

23 Β. Γλωσσική Διδασκαλία: Για την εξέταση στη Γλωσσική Διδασκαλία δίνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα κείμενο ( ή απόσπασμα του ), φωτοτυπημένο από το σχολικό ή άλλο βιβλίο ή από εφημερίδα ή περιοδικό ή ένα κείμενο ειδικά τροποποιημένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης. Το κείμενο ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και σχετίζεται με τους θεματικούς κύκλους οι οποίοι περιέχονται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείμενο αυτό είναι δυνατόν να συνοδεύεται από σκίτσα ή άλλες εικόνες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεματική. Οι μαθητές καλούνται: 1. Να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών /τριών : α. στην κατανόηση του κειμένου με απάντηση σε μία ερώτηση για το περιεχόμενο του κειμένου ή με την περιληπτική απόδοσή του με λέξεις β. στην αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου (σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, διαρθρωτικές λέξεις, τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λ.π.) γ. στην αναγνώριση της λειτουργίας των μορφοσυντακτικών δομών φαινομένων που έχουν διδαχθεί και που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου δ. στην αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου (συνώνυμα, αντώνυμα, σημασία λέξεων κ.λ.π.) 2. Να συντάξουν ένα κείμενο 2-3 παραγράφων σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου που επεξεργάστηκαν, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Το πρώτο μέρος της εξέτασης βαθμολογείται σε 10 μονάδες [δηλαδή τέσσερις (4) ερωτήσεις Χ 2,5 μονάδες]. Το δεύτερο μέρος της εξέτασης (παραγωγή κειμένου) βαθμολογείται επίσης με 10 μονάδες. Άρθρο 3 Ο τρόπος εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας κατά Κλάδο του μαθήματος ορίζεται, καταργουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 294/80 (ΦΕΚ 81 Α), του άρθρου 4 του Π.Δ. 451/93 (ΦΕΚ 187 Α) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 77/99 (ΦΕΚ 91 Α), ως ακολούθως: Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 1. Στην Α τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν, και ζητούνται να απαντηθούν: α. Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2,5) μονάδες η καθεμία [ σύνολο πέντε (5) μονάδες]. β. Μία (1) άσκηση συντακτικού που βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. γ. Δύο ασκήσεις λεξιλογικές σημασιολογικές που βαθμολογούνται με δυόμισι (2,5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες]. 23

24 δ. Δύο (2) ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου που βαθμολογούνται με τέσσερις (4) μονάδες η καθεμία [σύνολο οκτώ (8) μονάδες]. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα η καθεμία. 2. Στη Β τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν, και ζητούνται να απαντηθούν: α. Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής που βαθμολογούνται με δυόμισι (2,5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες]. β. Δύο (2) ασκήσεις συντακτικού που βαθμολογούνται με δυόμισι (2,5) μονάδες η καθεμία [σύνολο πέντε (5) μονάδες]. γ. Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές που βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]. δ. Τρεις (3) ερωτήσεις περιεχομένου από τις οποίες : - δύο αναφέρονται στην κατανόηση του κειμένου που δίνεται για εξέταση και - μία ζητεί τη σύγκριση σύντομου παράλληλου κειμένου (από αυτά των οποίων έχει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) με το εξεταζόμενο. Κάθε επιμέρους ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες (2Χ3=6). 3. Στη Γ τάξη Γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα (1) από τα διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και τα γλωσσικά σχόλια, αυτούσιο ή διασκευασμένο, και ζητούνται: α. Η μετάφραση 8 10 στίχων του, η οποία βαθμολογείται με τέσσερις μονάδες. β. Δύο (2) ασκήσεις γραμματικής οι οποίες βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]. γ. Δύο (2) ασκήσεις συντακτικού οι οποίες βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η κάθε μία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]. δ. Δύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές σημασιολογικές οι οποίες βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]. ε. Δύο (2) ασκήσεις κατανόησης περιεχομένου. Από αυτές η μία μπορεί να ζητεί τη σύγκριση σύντομου παράλληλου κειμένου (από αυτά των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) με το εξεταζόμενο. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με δύο (2) μονάδες η καθεμία [σύνολο τέσσερις (4) μονάδες]. Β. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση: Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20 30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις: Ερώτηση 1 η. Αφορά το γραμματειακό είδος και το συγγραφέα του κειμένου (την εποχή και το έργο του συγγραφέα). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. Ερώτηση 2 η. Αφορά το περιεχόμενο του κειμένου που εξετάζεται (κατανόηση ή σύντομη αποτίμηση φράσεων ή τμημάτων του κειμένου ή διερεύνηση θεμάτων προβλημάτων ή περίληψη). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. Ερώτηση 3 η. Αφορά τη δομή του κειμένου και μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα, όπως: α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά ή θεματικά και απόδοση πλαγιότιτλων. 24

25 β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων αφηγηματικής και περιγραφικής τεχνικής: - οπτική της αφήγησης ( πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, μικτή) - διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο - λειτουργία του χρόνου (προοικονομίες και επιβραδύνσεις) - σχήματα λόγου (παρομοίωση, μεταφορά κ.ά) Η ερώτηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες (3+3). Ερώτηση 4 η. Μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα που αναφέρονται: α. Σε χαρακτηρισμούς προσώπων (στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα, αξίες, ιδέες, συμπεριφορά των προσώπων του κειμένου και αντίκτυπος στα άλλα κειμενικά πρόσωπα). β. Σε συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισμού που εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά, κ.ά) ή στη σύγκριση ενός παράλληλου κειμένου με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή στάσεις και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ αυτά. Η σύγκριση μπορεί να ζητηθεί μόνο στη Γ τάξη Γυμνασίου, όπου οι μαθητές//τριες καλούνται να μελετήσουν τα κείμενα και να δημιουργήσουν το δικό τους κείμενο σε λέξεις σε προσεγμένο γλωσσικά και ορθογραφικά λόγο. Η ερώτηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες (3+3). Άρθρο 4 Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται, τροποποιούμενης ως προς αυτό το μάθημα της διάταξης της περίπτωσης ΙΑ του άρθρου 3 του Π.Δ. 508/77 (ΦΕΚ 161 Α), ως ακολούθως: Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η Ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4Χ5=20). Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λ.π). Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα. Στη Γ τάξη Γυμνασίου μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κ.λ.π. 25

26 Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους/στις μαθητές/τριες φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο. Μαθηματικά Π.Δ. 508/77 άρθρο 3 παρ.δ& Φ /120/Γ2/5917/ α. Θεωρία: Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός απλού από δύο τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης. Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. β. Ασκήσεις: Οι μαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο από τρεις ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα. Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα. Φ /120/Γ2/5917/ του ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Β / βάθμιας Εκπ/σης Θέμα: Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο. Με το Π.Δ. 429/91 άρθ.2, θεσμοθετήθηκαν οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Η επιλογή των θεμάτων για τις εξετάσεις αυτές θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 508/77 ( άρθρο 3, παράγρ. 2Δ) και όσον αφορά τα θέματα θεωρίας σε συνδυασμό με το Π.Δ. 429/91 (άρθρο 2, παράγρ.8 ). Έτσι στο μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο θα δίνονται στους μαθητές δύο (2) θέματα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις- προβλήματα. Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αποτελείται από τρεις (3) πολύ απλές ερωτήσεις που θα αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη του ιδίου κεφαλαίου. Από τις ερωτήσεις αυτές μία τουλάχιστον είναι ερώτηση αναπαραγωγής γνωστικών 26

27 στοιχείων του διδακτικού βιβλίου και οι άλλες μπορεί να είναι ερωτήσεις κρίσεις. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να δοθούν ως θέματα θεωρίας: Στην Α τάξη: Θέμα 1 ο : α) Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5; β) Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 2; γ) Πότε ένας φυσικός αριθμός διαιρείται συγχρόνως με το 2 και το 5; Θέμα 2 ο : α) Στην ισότητα Δ=δ.π+υ με υ<δ, της Ευκλείδειας διαίρεσης του Δ δια του δ. Να ονομάσετε κάθε μία από τις μεταβλητές Δ, δ, π, υ. β) Η ισότητα 170= , μπορεί να προκύψει από Ευκλείδεια διαίρεση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Θέμα 3 ο : α) Ποια κλάσματα λέγονται ομώνυμα;. β) Από δύο ομώνυμα κλάσματα ποιο είναι μεγαλύτερο; γ) Ποια κλάσματα λέγονται ετερώνυμα; Στην Β τάξη: Θέμα 1 ο : α) Πώς πολλαπλασιάζουμε ετερόσημους αριθμούς; β) Δύο αριθμοί έχουν αρνητικό γινόμενο και αρνητικό άθροισμα. Τι συμπεραίνετε για τα πρόσημά τους και τι για τις απόλυτες τιμές τους; Θέμα 2 ο : α) Να γράψετε την πρόταση που λέγεται Πυθαγόρειο θεώρημα. β) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Β=90 ο και να γράψετε γι αυτό την ισότητα που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα. Θέμα 3 ο : α) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α=90 ο και να εκφράσετε με τη βοήθεια των πλευρών του τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη της οξείας γωνίας Β. β) Είναι δυνατόν το ημίτονο και η εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου να είναι ίσα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Στην Γ τάξη: Θέμα 1 ο : α) Για μη αρνητικούς αριθμούς α και β να συμπληρώσετε τις ισότητες:. =. και / =.. β)ισχύει η ισότητα + = για όλους τους μη αρνητικούς αριθμούς; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με ένα παράδειγμα. Θέμα 2 ο : Να αποδείξετε ότι: αν α>β και γ>0 τότε α.γ>β.γ Θέμα 3 ο : α) Να αποδείξετε ότι: (α+β) 2 =α 2 +2αβ+β 2 27

28 β)υπάρχουν αριθμοί α,β, ώστε να ισχύει (α+β) 2 =α 2 +β 2 ; Τονίζουμε ότι, αν δεν είναι δυνατόν σε ένα θέμα θεωρίας να υπάρχουν και ερωτήσεις κρίσης, τότε μπορεί αυτό να περιέχει μόνο ερωτήσεις αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων του διδακτικού βιβλίου. Καθένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε δύο ή τρία το πολύ βήματα που διευκολύνουν το μαθητή στη λύση. Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν στο ένα από τα δύο θέματα της θεωρίας και να λύσουν τις δύο από τις τρεις ασκήσεις ή προβλήματα. Τα θέματα της θεωρίας και των ασκήσεων είναι βαθμολογικά ισότιμα. Τα θέματα πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, ακρίβεια και λιτότητα και να καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της εξεταστέας ύλης. Πρέπει ακόμη να συμφωνούν με την ορολογία της τελευταίας έκδοσης των διδακτικών βιβλίων και τις οδηγίες του Π.Ι.. Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων πρέπει να είναι ανάλογος των δυνατοτήτων των μαθητών και οι απαντήσεις σε αυτά να μπορούν να δοθούν με άνεση στο διατιθέμενο χρόνο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΠΘ Γ2/62078/ ΘΕΜΑ: «Επιλογή θεμάτων εξετάσεων για τα Μαθηματικά Γυμνασίου». Σχετικά με τον τρόπο επιλογής των θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά του Γυμνασίου σας ενημερώνουμε ότι και κατά το σχολικό έτος , οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 508/77, άρθρο 3, παρ. Δ και την ενημερωτική εγκύκλιο Γ2/2764/ της Δ/νσης Σπουδών της Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου αναφέρει τα εξής: α) Θεωρία: Οι μαθητές υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός απλού από δύο τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης. Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. 28

29 β) Ασκήσεις: Οι μαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο από τρεις ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα. Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα. Επειδή το περιεχόμενο των νέων βιβλίων των Μαθηματικών του Γυμνασίου χωρίζεται σε δύο μέρη (Α μέρος: Άλγεβρα και Β μέρος: Γεωμετρία), τα οποία διδάσκονται παράλληλα, προτείνουμε, κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών του Γυμνασίου, η επιλογή των θεμάτων να γίνει ως εξής: Για μεν τις Α και Β τάξεις: α) Θεωρία: Ένα θέμα από την Άλγεβρα και ένα θέμα από τη Γεωμετρία. β) Ασκήσεις: Δύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και μία από τη Γεωμετρία ή δύο ασκήσεις από τη Γεωμετρία και μία από την Άλγεβρα. Ενώ για τη Γ τάξη, στην οποία η σχέση ωρών Άλγεβρας Γεωμετρίας είναι περίπου 70/30: α) Θεωρία: Ένα θέμα από την Άλγεβρα και ένα θέμα από τη Γεωμετρία. β) Ασκήσεις: Δύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και μία από τη Γεωμετρία. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη, κατά τις προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα των Μαθηματικών της Β Γυμνασίου, η ύλη του 7 ου Κεφαλαίου της Άλγεβρας της Α Γυμνασίου και του 2 ου Κεφαλαίου της Γεωμετρίας της Α Γυμνασίου, την οποία διδάχθηκαν οι μαθητές της Β Γυμνασίου στην αρχή του σχολικού έτους, επειδή δεν την είχαν διδαχθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Ξένη Γλώσσα Π.Δ.465/81 άρθρο 10 & Γ2/241/ ΥΠΕΠΘ. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Δίνεται διδαγμένο κείμενο στην Α τάξη λέξεων και στις Β και Γ τάξεις λέξεων και ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα: Α. Σε τέσσερις (4) ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση πληροφοριών και μηνυμάτων που μεταδίδει το κείμενο και όχι η δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή μικρής τροποποίησης φράσεων του κειμένου. Β. Σε τέσσερις (4) παρατηρήσεις μέσα ή έξω από το κείμενο σχετικές με την γραμματική και με τη σύνταξη της ξένης γλώσσας που να ελέγχουν την ικανότητα του μαθητή 29

30 να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να παράγει κάποιο μήνυμα, π.χ. να συμπληρώσει κάποια ατέλειωτη φράση ή κάποια άλλα στοιχεία που λείπουν, να τροποποιεί μέρη του κειμένου όταν αλλάζουν π.χ. το πρόσωπο που γράφει, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο χρόνος, ο σκοπός, κ.λ.π. Κάθε ερώτηση παρατήρηση μπορεί να αναλύεται σε 2-3 υποερωτήσεις. Γ. Από τους μαθητές των Β και Γ τάξεων ζητείται επιπλέον να γράψουν καθ υπαγόρευση διδαγμένο κείμενο λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Βαθμολογία: Στην Α τάξη η κάθε ερώτηση παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες Στις Β και Γ τάξεις κάθε ερώτηση παρατήρηση βαθμολογείται με 0-2 μονάδες και η ορθογραφία με μονάδες 1-4. Οι μαθητές εξετάζονται, ανάλογα με το επίπεδό τους, σε διαφορετικά θέματα ανά τμήμα κάθε τάξης. Πληροφορική Π.Δ. 213/89 άρθρο 2 & σε συνδυασμό με Π.Δ. 429/91 άρθρο 2 παρ.8. άρθρο 2 Π.Δ. 213/ Στα μαθήματα της Α Ομάδας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 465/81 (ΦΕΚ 129/Α) προστίθεται και το μάθημα της Πληροφορικής. 2. Στο τέλος του άρθρου 3 του Π.Δ. 508/77 (ΦΕΚ 161/Α) προστίθεται παράγραφος ΙΒ που έχει ως εξής: Όσον αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν επιλεκτικά στις έξι (6) από τις εννέα (9) ερωτήσεις θεωρητικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις εφαρμοσμένου χαρακτήρα δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις (3). άρθρο 2 Π.Δ. 429/91 παρ.8. Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε εκείνα τα μαθήματα, στα οποία, οι μαθητές οφείλουν να απαντούν σε έξι από εννέα θέματα, τα θέματα αυτά θα είναι έτσι διατυπωμένα έτσι ώστε με τα μισά το πολύ να ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων και με τα υπόλοιπα να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να συνδυάζει, να κρίνει, να συνθέτει και, γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό. Στα υπόλοιπα μαθήματα, όπου προβλέπονται ερωτήσεις ή θέματα θεωρίας, αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πνεύμα. Υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα Π.Δ. 508/77 άρθρο 3. παρ.ι.α (ΦΕΚ 161/τ.Α ). 1. Θρησκευτικά 2. Φυσική 3. Χημεία 4. Γεωγραφία 30

31 5. Βιολογία 6. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν σε έξι (6) από εννέα (9) ερωτήσεις που να αναφέρονται σε διαφορετικά κατά το δυνατό κεφάλαια. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα. Παρατηρήσεις: 1. Μία ερώτηση δεν είναι δυνατόν να έχει τη μορφή δύο ή περισσοτέρων υποερωτήσεων που είναι ασύνδετες νοηματικά. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με το Π.Δ. αφού ουσιαστικά θα σήμαινε αυθαίρετη αύξηση του αριθμού των ερωτήσεων πέραν του εννέα (9). 2. Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία το Π.Δ. δεν αποκλείει την ερώτηση εφαρμογής. Άρα είναι δυνατόν η ερώτηση να περιέχει ποσοτικά δεδομένα και υπολογισμούς. Δεν εξετάζονται γραπτώς Π.Δ. 409/94 άρθρο Φυσική Αγωγή 2. Μουσική 3. Οικιακή Οικονομία 4. Τεχνολογία 5. Καλλιτεχνικά 6. ΣΕΠ 7. Πληροφορική Α και Β τάξης. Φοίτηση μαθητών χαρακτηρισμός φοίτησης. (Εγκύκλιος περιφερειάρχη κ. Σαραντινού). ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/ ) 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών Γυμνασίων, και ΤΕΕ εξαρτάται από την τακτική αυτών φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσής τους κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. 2. Η τακτική φοίτηση ή η απουσία των μαθητών από το σχολείο, κατά τις ώρες της λειτουργίας του, αποτελούν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς. 3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία δια κάθε διδακτική ώρα. 31

32 4. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, καταλογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα σε ισάριθμες διδακτικές ώρες (όσες και οι ώρες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της εκδήλωσης), η δε απουσία από ημερήσια εκδρομή, στην οποία έχει δηλώσει συμμετοχή ή περίπατο θεωρείται ως απουσία σε ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα, που δεν διδάχθηκαν λόγου της εκδρομής (ή του περιπάτου) την ημέρα αυτή. Εξαίρεση αποτελεί στις περιπτώσεις που ο Διευθυντής του σχολείου κρίνει ότι η συμμετοχή του μαθητή στις παραπάνω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατος. Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/ ) 1. Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών,σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος : δεν λαμβάνονται υπόψη : α. Απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, μαθητών που έχουν σταλεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό για ειδική αποστολή με έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη. β. Απουσίες μαθητών απασχολουμένων σε εργασία που τους έχει ανατεθεί από το Διευθυντή του Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων με πράξη του. γ. Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών η οποία όμως πρέπει να αποδεικνύεται. δ. Απουσία λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την αρμόδια Δημόσια Αθλητική Αρχή. ε. Απουσία μαθητών : του Καθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι και της επομένης του Λατινικού Πάσχα του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραία και την 1ην του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της εξελίξεως ως και την προτεραία και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα και του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ και την προτεραία εκάστης τούτων. στ. Απουσία των μαθητών συνέπεια μετεγγραφής σε Σχολείο άλλης πόλης επί τρεις ημέρες, μη περιλαμβανομένης σε αυτές της ημέρας εκδόσεως του προς αποχώρηση του μαθητού υπηρεσιακού σημειώματος 32

33 ζ. Απουσία μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει ή εν συνόλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλία μαθημάτων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο οριζόμενα. ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ 485/83 (Φ.Ε.Κ 184/Α/ ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/ ) και στην παράγραφο1 του άρθρου 24 ( Φοίτηση Απουσίες μαθητών Τ.Ε.Ε) του Π.Δ 294/79 (Φ.Ε.Κ 87/Α/ ) μετά το εδάφιο ζ προστίθενται τα εδάφια η, θ, ι και ια που έχουν ως εξής : η. Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόμενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Νομάρχη. θ. Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του Π.Δ 104/79 και του άρθρου 30 του Π.Δ 294/79 κυρώσεις μέχρι τριών (3) το πολύ ημερών κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Π.Δ 104/79 και του άρθρου 31 του Π.Δ 294/79. ι. Απουσίες μαθητών μέχρι και τριών (3) το πολύ ημερών κατά μήνα, οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών. ια. Απουσίες μαθητών οφειλόμενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών (3) ημερών για τη μετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ2/2209/ (Φ.Ε.Κ 314/Β/ ) Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος. 33

34 Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητα Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/416/ Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τη συμμετοχή μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες και σε προγράμματα διαφόρων φορέων, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα : 1. Κανένα πρόγραμμα και καμιά αθλητική δραστηριότητα, από οποιονδήποτε φορέα, δεν πραγματοποιούνται εντός του διδακτικού ωραρίου. 2. Σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται μαθητές από το τμήμα τους σε ώρα διδασκαλίας, για να πάρουν μέρος σε διάφορες αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες. 3. Τα προγράμματα των φορέων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν σωματεία κ.λ.π εφαρμόζονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και οι μαθητές συμμετέχουν σ αυτά με πρωτοβουλία και συγκατάθεση των γονέων τους. 4. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της εγκυκλίου είναι οι Διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν την απομάκρυνση μαθητή από το τμήμα σε ώρα διδασκαλίας οποιουδήποτε μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης και της Φυσικής Αγωγής. Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/ ) 1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως, μονίμου ή παροδικής, ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητή εκ τινός των μαθημάτων τούτων με αίτησή του. Η αίτηση αυτή συνοδευόμενη υποχρεωτικά και από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή ιατρού του ασφαλιστικού του φορέως διαλαμβανούσης τους 34

35 λόγους και τη διάρκεια της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντή του Σχολείου εντός πέντε ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή της μετά την ασθένεια επάνοδο του μαθητή εις το Σχολείο. 2. Επί της κατά την προηγουμένη παράγραφο αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του Σχολείου μετά του κατά περίπτωση αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητή, συντασσόμενης σχετικής πράξεως εις το βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια Σχολιατρική Υπηρεσία. Η βεβαίωση της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως. Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού άρχεται από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως της ασθένειας προσηκόντως βεβαιούμενης. 3. Απαλλαγή εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινός ώρας μπορεί να ζητήσει ο μαθητής για αποχρώντα λόγο από τον διδάσκοντα καθηγητή, όστις δύναται να χορηγήσει αυτήν μετά από έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου 4. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόμενοι εκ του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μαθητές δεν υποχρεούνται στην παρακολούθηση τούτου. Προκειμένου όμως περί απαλλαγής εκ του μαθήματος της Μουσικής την υποχρέωση της παρακολουθήσεως ή μη του μαθήματος αυτού καθορίζει το κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αρμόδιο όργανο. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αθλητική περιβολή την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με τη Φ.61658/Γ4/754/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υποχρεωτική. Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/11/ Οι μαθητές μάρτυρες του Ιεχωβά, απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό. Την ώρα του μαθήματος των Θρησκευτικών μπορούν να εξέρχονται από την αίθουσα. Ο χώρος παραμονής και η απασχόληση των παραπάνω μαθητών στο διάστημα αυτό καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων του Σχολείου. Όσο για τον εκκλησιασμό, ο Διευθυντής του Σχολείου θα ειδοποιεί από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να μπορούν οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών αυτών να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη τους όσο χρόνο το σχολείο ευρίσκεται στην εκκλησία. Για την απαλλαγή των μαθητών αυτών υποχρεούνται και οι δύο γονείς ή όταν πρόκειται περί διαζευγμένων, ο γονέας που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ο κηδεμόνας τους να καταθέτουν στο Διευθυντή του Σχολείου γραπτή δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνουν ότι οι ίδιοι και τα παιδιά τους ή οι κηδεμονευόμενοί τους ακολουθούν το Δόγμα των «Μαρτύρων του 35

36 Ιεχωβά». Επί πλέον αν επιθυμούν να αναγράφεται αυτό το στοιχείο στα επίσημα έγγραφα και βιβλία που τηρεί το σχολείο υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο θα αναγράφεται ότι ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα. Σε καμία περίπτωση όμως οι μαθητές δεν απαλλάσσονται από τις άλλες εκδηλώσεις του Σχολείου και ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εθνικού περιεχομένου. Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Π.Δ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/ ) 1. Η απουσία μαθητή από το σχολείο καταγράφεται εις το ημερήσιο δελτίο απουσιών κάθε διδακτική ώρα. 2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από το Διευθυντή του σχολείου σε μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης διακρινόμενο για το ήθος και την επίδοση, αναπληρούμενο από άλλο μαθητή με τους αυτούς όρους. Το δελτίο τούτο ελέγχεται και μονογράφεται από κάθε διδάσκοντα στην οικεία στήλη και παραδίδεται μετά τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή στον ορισμένο από τον Διευθυντή καθηγητή. 3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ξεχωριστό βιβλίο απουσιών (Βιβλίο Φοίτησης), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας κάθε απουσιάζοντος μαθητή, λαμβανομένου από του ημερησίου δελτίου απουσιών. Η τήρηση κατά τα ανωτέρω βιβλίου απουσιών ανατίθεται σε καθηγητή από το Σύλλογο Διδασκόντων(με αναπληρωτή καθηγητή). 4. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο καταχωριζόμενες στο παραπάνω οικείο βιβλίο απουσίες, αθροιζόμενες κατά τρίμηνα (ή τετράμηνα για Ε.Λύκεια & ΤΕΕ) μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών και γνωστοποιούνται στους κηδεμόνες αυτών με τους ατομικούς ελέγχους τους. 5. Κατά τη λήξη του Β Τετραμήνου(Γ Τριμήνου για τα Γ/σια) και πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροιζόμενα σε γενικό σύνολο στα Ατομικά Δελτία των μαθητών αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά απουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 2 του Π.Δ 485/83 για τους μαθητές των : ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΤΕΕ (Ημερησίων & Εσπερινών) Άρθρο 35 του Π.Δ 86/2001 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ 26/2001 & 86/2003 για τους μαθητές των : 36

37 Ε.Λυκείων (Ημερησίων & Εσπερινών) Μουσικών Λυκείων Ενημέρωση γονέων δικαιολόγηση απουσιών ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ 485/83 (Φ.Ε.Κ 184/Α/ ) (ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΤΕΕ) 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ταχυδρομική επιστολή η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 ως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 ως 20 Μάη για το πρώτο 15/θήμερο του ίδιου μήνα. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. 2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και Διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτά στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών. 3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων για όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι κηδεμόνες το ζητήσουν ο διδάσκων οφείλει να επιδείξει τα γραπτά ή άλλες εργασίες των μαθητών. 4. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις 37

38 αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου δικαιολογητικού το σχολείο είναι υποχρεωμένο να το παραλάβει και ο Σύλλογος των Διδασκόντων θα κρίνει αν θα ληφθεί υπόψη. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών μίας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα από τον κηδεμόνα που το φέρνει ο ίδιος αποκλειστικά δέκα (10) μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το χρόνο. 5. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή. 6. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών : α. Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε : ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές συνθήκες συγκοινωνιακές κ.λ.π β. Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. 7. Οι δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για αυτές της απουσίες συντάσσεται μετά τη λήξη κάθε : Τετραμήνου,για τα Ε.Λύκεια & ΤΕΕ Τριμήνου,για τα Γυμνάσια ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. 38

39 Όπου στο παρών αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμο εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ.Π.Ε.Π.Θ : 1/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ) Το Υ.Π.Ε.Π.Θ κοινοποιεί την 369/85/16/ ατομική γνωμάτευση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου με την οποία ορίζεται ότι οι απουσίες που οφείλονται σε ομαδική αποχώρηση των μαθητών θεωρούνται αδικαιολόγητες και ότι είναι νομικά αδιάφορο σε ποια αιτία οφείλεται η ομαδική αυτή αποχώρηση των μαθητών ή ποια κίνητρα την προκάλεσαν ή ποιους σκοπούς επιδιώκει (επιτρεπόμενους, νόμιμους ή όχι). Έτσι οι απουσίες αυτές θα πρέπει να υπολογιστούν στο σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του αντίστοιχου διδακτικού έτους. Όμως οι απουσίες των μαθητών εκείνων που με οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωσαν την εμμονή τους στις μαθητικές τους υποχρεώσεις και έδειξαν πρόθεση να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους δεν πρέπει να καταλογιστούν. Για τη συνδρομή των όρων αυτών αρμόδιος είναι να αποφανθεί ο Σύλλογος των Καθηγητών. ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο μόνο του Π.Ν.Π της 4/12/1999 (Φ.Ε.Κ 272/Α/ ) Όποιος καθ οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως. 39

40 Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.Δ 485/1983 (Φ.Ε.Κ 184 Α/ ) ως εξής: Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων Δ.Ε χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής,ελλιπής και ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. Άρθρα 1,2,3 τουπ.δ 485/1983 (Φ.Ε.Κ 184 Α/ ) Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αποκλειστικά στα Γυμνάσια και ΤΕΕ. 1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία : α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους λόγο. β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114),από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 485/1983. Κατ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων Καθηγητών κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις( ) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο 40

41 ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ". γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εδαφίου δ του άρθρου 1 του Π.Δ 294/80 : «Δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησης μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, οι δε απουσίες των οφείλονται εις την συμμετοχή τους σε Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού». 2. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά Γυμνάσια και ΤΕΕ, τα αριθμητικά όρια των ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (114) ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (164)απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) απουσίες για κάθε περίπτωση ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΤΕΕ Άρθρα 1,2,3 του Π.Δ 485/1983 ( ΓΥΜΝΑΣΙΑ) Άρθρο 2 της Γ2/485/ του ΥΠΕΠΘ Π.Δ 294/1979 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα άρθρα 1,2,3 του Π.Δ 485/1983 (ΤΕΕ ) Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι 41

42 δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής. Κατ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των διδασκομένων μαθητών είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του είναι "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ". Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Π.Δ 157/1986 (Φ.Ε.Κ 60 τ.α/1986) Αφορά τους μαθητές του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άρθρο 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 485/83 αντικαθίσταται ως εξής: Μαθητής γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α Ομάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών της Β ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β Ομάδας δεν εξετάζεται, αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική 42

43 βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι απορριπτέο εξαιτίας και μόνο της υστέρησής τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β Ομάδας (εκτός του μαθήματος των Καλλιτεχνικών), οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σ αυτά τα μαθήματα προφορικά. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΤΕΕ Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) Απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. 4. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη. Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών. Άρθρο 1 Π.Δ. 182/84 1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10). β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10). γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13) (12 ½ ). δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4)μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας. 2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 43

44 παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82 (βλ. και Π.Δ.188/85) που αναφέρεται σε επαναληπτικές εξετάσεις. 4. Παραπομπή με οποιαδήποτε μορφή, των αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση δεν επιτρέπεται. 5. Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β ομάδας γίνεται της Β ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών, από τους οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας υπό την προεδρεία του Διευθυντή του σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή. 6. Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης, νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81. Ειδικές διατάξεις για μαθήματα με κλάδους. Άρθρο 3 Π.Δ. 447/93 (ΦΕΚ 185. τ.α ). Στην περίπτωση που εξάγεται για το μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στο οποίο υστέρησε. Γ2/2839/ /ΥΠΕΠΘ. Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί σε κλάδους όχι του ιδίου μαθήματος αλλά ανεξαρτήτων μαθημάτων και εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσμα, επειδή ισχύουν γι αυτό οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.182/84, τότε ανά δύο οι κλάδοι ανεξαρτήτων μαθημάτων θα θεωρηθούν σαν ένα μάθημα. Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί στον κλάδο της Πληροφορικής, που ανήκει στην ομάδα Α, το αποτέλεσμα θα εξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84. Στην περίπτωση που ο μαθητής υστερεί στον κλάδο της Τεχνολογίας, που ανήκει στην ομάδα Β, το αποτέλεσμα θα εξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.β του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84. Το παρακάτω ισχύει μόνο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρθρο 5 Π.Δ. 191/92 (ΦΕΚ 90, τ.α ). 44

45 Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.α ), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί εφόσον δεν είναι προφανείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φοιτούν: α) ως ενταγμένοι σε κανονικά Γυμνάσια β) σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά Γυμνάσια και γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυμνάσια, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕΚ 60, τ.α ) με μείωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέσου όρου σε τουλάχιστον 12 (12)(11 ½). Παραπεμπτικές, Επαναληπτικές, Κατατακτήριες Εξετάσεις. Άρθρο 2, Π.Δ.182/ Οι παραπεμπτικές, επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, από εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται και προεδρεύεται από το διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου των ειδικοτήτων των μαθημάτων, στα οποία πρόκειται να εξετασθούν οι μαθητές. 2. Η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ/τος, ονομάζεται παραπεμπτική και διεξάγεται προφορικά και γραπτά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι κατά τις κείμενες διατάξεις εξετάζονται μόνο προφορικά. 3. Η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές της Τρίτης Τάξης, οι οποίοι δεν κρίθηκαν σε οποιαδήποτε περίπτωση άξιοι απόλυσης και προσέρχονται για την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου του Γυμνασίου, ονομάζεται επαναληπτική και διεξάγεται προφορικά και γραπτά. 4. Η εξέταση, προαγωγική ή απολυτήρια, στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατεύσιμοι ονομάζεται κατατακτήρια εξέταση και διενεργείται για τους κατ ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για τους στρατεύσιμους προφορικά και γραπτά. 5. Η προφορική εξέταση που προηγείται της γραπτής, διενεργείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, οι οποίοι συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή. 45

46 6. Μετά το τέλος της προφορικής εξέτασης οι δύο καθηγητές καταθέτουν, με ξεχωριστή κατάσταση, τη βαθμολογία τους στο Δ/ντή του σχολείου ο οποίος καταχωρίζει στα οικεία βιβλία το μέσο όρο (Μ.Ο) των βαθμών των δύο εξεταστών. Οποιαδήποτε μεταβολή της προφορικής βαθμολογίας μετά την κατάθεσή της δεν επιτρέπεται. 7. Για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή κάθε γραπτής εξέτασης ευθύνονται όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και οι επιτηρητές καθηγητές, που ορίζονται από το διευθυντή του Γυμνασίου κατά τη σύνταξη του προγράμματος των γραπτών εξετάσεων. 8. Τα θέματα της γραπτής εξέτασης σε κάθε μάθημα καταρτίζονται με κοινή εισήγηση των δύο καθηγητών της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, μελών της εξεταστικής επιτροπής και με την έγκριση του Διευθυντή του Γυμνασίου. 9. Τα θέματα, που δίνονται για διαπραγμάτευση γράφονται σε φύλλο χάρτου σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σχολείου και την υπογραφή του Δ/ντή του Σχολείου και υπαγορεύονται στους μαθητές. 10. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεμάτων κείμενα αναγράφονται στον πίνακα ή διανέμονται φωτοτυπημένα ή πολυγραφημένα στους μαθητές, οι οποίοι τα παραδίνουν στον επιτηρητή αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. 11. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αμέσως μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων, παραδίνονται από τον επιτηρητή καθηγητή στο Δ/ντή του Γυμνασίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα βαθμολόγησής τους, η οποία πραγματοποιείται απαραίτητα στο σχολείο μόνο. Κατά την ημέρα αυτή τα γραπτά βαθμολογούνται από τους εισηγητές καθηγητές της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό του πρώτου, ο οποίος είναι καλυμμένος, και παραδίνονται στο Διευθυντή. Ο ένας από τους δύο εισηγητές κατά τις εξετάσεις, πρέπει να είναι ο διδάξας το οικείο μάθημα κατά το διδακτικό έτος που έληξε, εφόσον τούτο είναι δυνατόν. 12. Ο Μ.Ο των δύο βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίμιο από τους βαθμολογητές, καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία. Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό μέσο όρο του γραπτού δοκιμίου. 13. Τελικός βαθμός του εξεταζομένου μαθήματος είναι ο Μ.Ο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας. 14. Σε κοινή συνεδρία της εξεταστικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξάγεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ/τος το ετήσιο αποτέλεσμα του εξεταζόμενου μαθητή και καταχωρίζονται τα βαθμολογικά στοιχεία της εξέτασης στα οικεία βιβλία. 46

47 15. Δευτεροβάθμια κρίση αποτελέσματος εξέτασης, που έγινε από εξεταστική επιτροπή απαγορεύεται. Αναβαθμολόγηση στις παραπεμπτικές εξετάσεις επιτρέπεται μόνον εφόσον ο μαθητής απορρίπτεται. 16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε προφορική εξέταση που γίνεται για ειδικούς λόγους, αντί της γραπτής εξέτασης. Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε ελληνικά σχολεία της Ελλάδας άρθρο 3 Π.Δ. 182/ Μαθητές κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης. 2. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθμολογούνται στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με βαθμολογική βάση το Οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10). 3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό Σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το Οκτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτά με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα. 4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής. 47

48 5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο: α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων πλήρες οκτώ (8). β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10). γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας. ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο: α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων πλήρες δέκα (10). β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής δώδεκα (12). γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας. 6. Οι διατάξεις αναφέρονται στο Λύκειο 7. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής, όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού. 8. Οι ανωτέρω μαθητές, όταν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81 για τους μαθητές του Γυμνασίου. 9. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής. Επαναληπτικές Εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου Π.Δ. 465/81 άρθρο 12, παρ. 1-5 & Π.Δ. 580/82 άρθρο 2 παρ.2. 48

49 1. Μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου με ετήσιο αποτέλεσμα παραπεμπτικό προσερχόμενοι στην παραπεμπτική εξέταση απολύονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δτος, 182/84, αλλιώς δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης και οφείλουν να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση. 2. Η εξέταση των μαθητών της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στο σχολείο όπου φοίτησαν ή σε άλλο σχολείο, αφού προηγηθεί η κανονική διαδικασία μετεγγραφής. 3. Στους μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου, που δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης ή παραπέμπονται επιτρέπεται να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις εξεταστικές περιόδους κάθε σχολικού έτους (Σεπτεμβρίου, Ιουνίου, Φεβρουαρίου) εκτός από την περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο φοίτησαν στην τάξη αυτή και μέχρι να αποκτήσουν τον απολυτήριο τίτλο τους χωρίς την υποχρέωση να φοιτήσουν ξανά. 4. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του άρθρου αυτού διενεργούνται προφορικά και γραπτά στην ύλη όπου εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης οι μαθητές της τρίτης (Γ.) τάξης του Γυμνασίου όπου γίνεται η εξέταση. 5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να προσέλθουν οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου, οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωμα που έχουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη. Επανεξέταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Π.Δ. 376/93 άρθρο 35 παρ. 3. Μαθητές σχολείων Δ.Ε, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση του νέου αποτελέσματος, όπου αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει να συγκληθεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου. Η μη σύγκλιση είναι τυπικός λόγος ακυρότητας της σχετικής πράξης από το Σ.Ε.(Γ2/3259/ εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ). Οι αντιγράφοντες Β.Δ άρθρο 38, (ΦΕΚ Α 173). Μαθητής που συλλαμβάνεται σε κάποια γραπτή δοκιμασία να αντιγράφει από βιβλίο, σημειώσεις γενικά ή από γραπτό δοκίμιο άλλου συμμαθητή του, βαθμολογείται με το βαθμό «κακώς 1», με την προσάρτηση των στοιχείων από όπου αντέγραφε στο εξεταστικό του δοκίμιο και την αναγραφή πάνω σ αυτό σχετικής παρατήρησης από τους συνεπιτηρητές καθηγητές. Σ1: α). Το άρθρο 38 του Β.Δ επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 26 του Β.Δ. 490/68 (ΦΕΚ. Α 257). 49

50 β). Για την αποτροπή καταδολίευσης των γραπτών εξετάσεων ο επιτηρητής πρέπει να προσέχει ώστε να είναι ακαταμάχητη η απόδειξη της αντιγραφής, ιδιαίτερα όταν υπάρχει θέμα αντιγραφής από δοκίμιο άλλου μαθητή και δεν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια. Γενικά στις περιπτώσεις αυτές προτιμότερη είναι η εντονότερη, αλλά πάντοτε διακριτική επιτήρηση και στην ανάγκη αλλαγή της θέσης του εξεταζόμενου. Η με δόλο ή αμέλεια παράβαση των σχετικών με τις γραπτές εξετάσεις διατάξεων οδηγεί σε πειθαρχικές κυρώσεις και μάλιστα από τις βαρύτερες. Οι μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις. Β.Δ. 490/68, άρθρο 9, παρ.3-5, ΦΕΚ. Α Όσοι δικαιολογημένα δεν προσέρχονται στη γραπτή προαγωγική ή απολυτήρια δοκιμασία κατά την περίοδο του Ιουνίου καλούνται με απόφαση του καθηγητικού Συλλόγου, να εξεταστούν άλλη μέρα μέχρι 30 Ιουνίου. όσοι από τους παραπάνω δικαιολογημένα πάλι δεν προσέλθουν κατά την ημέρα που ορίστηκε, καλούνται να εξεταστούν το Σεπτέμβριο. Η πρόσκληση για εξέταση είναι περιττή για τους μαθητές που εξετάστηκαν σε ορισμένα μαθήματα, αλλά από τη βαθμολογία αυτών των μαθημάτων προκύπτει απορριπτικό αποτέλεσμα, που δεν μπορεί να μεταβληθεί με οποιαδήποτε βαθμολογία στα μαθήματα στα οποία δεν έγινε εξέταση. Για τους μαθητές αυτούς το αποτέλεσμα βγαίνει με βάση τη βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν. 4. Όσοι αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται στις γραπτές δοκιμασίες (Ιουνίου), βαθμολογούνται με τον κατώτατο βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας. Με τον ίδιο βαθμό βαθμολογούνται επίσης όσοι αποχωρούν κατά ή μετά την εκφώνηση των ζητημάτων, εκτός αν διαπιστωθεί προφανής ασθένεια από τους συνεπιτηρητές καθηγητές, οπότε αποφασίζει ο Σύλλογος των Καθηγητών, με αιτιολογημένη πράξη του, ποια μέρα θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης με τη μονάδα βαθμολογείται μαθητής που απουσιάζει συστηματικά από μάθημα που δεν εξετάζεται γραπτά και στο οποίο δεν πήρε βαθμό προφορικής δοκιμασίας ολόκληρο το διδακτικό έτος. Σημείωση: Ως προς τον τρόπο βεβαίωσης της ασθένειας, για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 3-4 του Β.Δ. 490/68 (ΦΕΚ. Α 257), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της ΣΤ5/71/ /ΥΠΕΠΘ απόφασης, η οποία ορίζει τα ακόλουθα: 7. Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του Β.Δ. 490/68, που ορίζουν τον τρόπο της βεβαίωσης της ασθένειας (υποβολή δικαιολογητικών) για τους μη προσερχόμενους στις προαγωγικές και απολυτήριες δοκιμασίες μαθητές του Λυκείου, τροποποιούνται κατά το μέρος που αναφέρονται στα δικαιολογητικά, τα οποία στο εξής ορίζονται ως ακολούθως: α). Ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή, αν είναι ενήλικος, που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στις δοκιμασίες και εφόσον πρόκειται για μη προσέλευση δύο ημερών, ή β). βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε γιατρού που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, εφόσον ο μαθητής δεν προσήλθε στις 50

51 γραπτές δοκιμασίες πάνω από δύο ημέρες. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή από τον ίδιο, εφόσον είναι ενήλικος. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται έγκαιρα (ως την ημέρα προσέλευσης στις εξετάσεις), αλλιώς δε γίνονται δεκτά. Σημείωση: Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για τους μαθητές που προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις αφού τους παρέχεται η επιλεκτική ευχέρεια να προσέρχονται σε οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων. Π.Δ.123/87, άρθρο 5 και Π.Δ. 191/92, άρθρο 2. Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων που διδάσκονται κατά το πρώτο τετράμηνο, των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων, μετά από αίτηση του κηδεμόνα μαζί με το προβλεπόμενο παράβολο. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι μαθητές που είχαν προσέλθει σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απερρίφθησαν. Ο βαθμός που θα προκύψει από την αναβαθμολόγηση τροποποιεί το αποτέλεσμα μόνο στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό. Τρόπος Εξέτασης δυσλεξικών μαθητών. Γ2/1846/ /ΥΠΕΠΘ. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ από διάφορες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους γονείς και σύμφωνα με την Πράξη 8/00 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών μαθητών/τριών, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Η δυσλεξία,γνωστή τα τελευταία χρόνια ως «ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραφή και στην ανάγνωση» είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία συνίσταται στην αδυναμία των μαθητών/τριών να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η λειτουργική αυτή αδυναμία εκδηλώνεται, αν και υπάρχει συνήθως επαρκής νοητική ικανότητα, ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη, κατάλληλη διδασκαλία και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον. Θεωρείται επίσης ως μια ατέλεια στην επεξεργασία της πληροφορίας. Τα κύρια συμπτώματα της μαθησιακής αυτής δυσκολίας είναι η αργή και με πολλά λάθη ανάγνωση, η δυσανάγνωστη γραφή και η υπερβολική και ασταθής ανορθογραφία καθώς και η δυσκολία απόδοσης με συνεχή λόγο του περιεχομένου ενός κειμένου, ενώ ο προφορικός λόγος δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτήν. Ο δυσλεξικός μαθητής/τρια κουράζεται εύκολα από το διάβασμα και πολύ συχνά παρουσιάζει διάσπαση προσοχής. Από διάφορες έρευνες γνωρίζουμε πως η δυσλεξία συναντάται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια και σε αναλογία 4 προς 1. Εμφανίζεται με τον ερχομό του παιδιού στο σχολείο και αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που διαγνωστεί και παρασχεθεί στο παιδί η κατάλληλη διδακτική βοήθεια κυρίως από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. 51

52 2. Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να χαρακτηρίζουν τον μαθητή/τρια ως δυσλεξικό, γιατί η διάγνωση της δυσλεξίας είναι έργο ειδικών και δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οφείλουν όμως, αν παρατηρούν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες του μαθητή/τριας, να παραπέμπουν τους γονείς στα Κέντρα Διάγνωσης-Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), που θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος στην έδρα του κάθε νομού της χώρας, προς διαπίστωση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, ας έχουν υπόψη τους πως ούτε η υπερβολική ανορθογραφία ούτε η κακή γραφή από μόνες τους υποδηλώνουν δυσλεξία. 3. Η δυσλεξία πλήττει ιδιαίτερα την αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών αυτών, γιατί συναισθάνονται άμεσα τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά, όπως οι άλλοι συμμαθητές/τριες τους, στις μαθησιακές απαιτήσεις. Επομένως είναι αναγκαίο να τους παρασχεθεί ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ενίσχυση, ενθάρρυνση και εξατομικευμένη, όσο είναι δυνατό, διδακτική καθοδήγηση. Η κατανόηση του προβλήματός τους και η αποφυγή δυσμενούς κριτικής και άστοχων χαρακτηρισμών τους βοηθούν και ευχάριστα να νιώθουν στη σχολική κοινότητα και περισσότερο να επιμένουν στο επίπονο έργο τους. Οι δυσλεξικοί μαθητές/τριες (φυσικά και οι γονείς τους), ας μην επαναπαύονται στην εξάντληση της επιείκειας εκ μέρους των διδασκόντων, αλλά να προσπαθούν, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους, να είναι συνεπείς στις καθημερινές μαθησιακές τους υποχρεώσεις. 4. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αξιολόγηση των μαθητών/τριων αυτών με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται με προφορική εξέταση, δεδομένου ότι δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και την όποια αποκτημένη γνώση τους. Η εξέτασή τους πρέπει να διεξάγεται μέσα σ ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν το πρόχειρό τους, προκειμένου να σημειώσουν σ αυτό οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για το θέμα, το οποίο στη συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Πρέπει ακόμα να τους παρέχονται διευκρινίσεις και να τους δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί. Στα θεωρητικά μαθήματα ενδέχεται ο εξεταζόμενος να μη μπορεί ή να δυσκολεύεται να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται. Ως προς την εξέταση στο μάθημα της έκθεσης, η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίαση των επιχειρημάτων του. Στην εξέταση στα πρακτικά μαθήματα π.χ Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία είναι πιθανό ο μαθητής/τρια να μη χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε ο καθηγητής χρειάζεται να παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθος και να τον / την υποβοηθάει να προχωρήσει. Επιπλέον οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους, πως ο δυσλεξικός μαθητής/τρια παρουσιάζει αισθητή αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών. Στη διάρκεια της εξέτασης, αν κάποια στιγμή παρατηρηθεί διάσπαση της προσοχής του μαθητή/τριας - κάτι που είναι αναμενόμενο η επαναφορά του/της στην εξεταστική διαδικασία ενδείκνυται να επιτευχθεί με διακριτικούς χειρισμούς. Οι ερωτήσεις των διαφόρων μαθημάτων είναι απαραίτητο να διαβάζονται από τον 52

53 εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το περιεχόμενό τους. 5. Κρίνεται σκόπιμο να συμμετάσχει στις εξεταστικές επιτροπές των βαθμολογικών κέντρων των Νομαρχιών, για τις εξετάσεις της Β και Γ Λυκείου του σχολ. έτους , καθηγητής με ειδίκευση στη δυσλεξία ή γενικά στις μαθησιακές δυσκολίες ή με πιστοποιημένη σχετική επιμόρφωση. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την άμεση προώθηση αυτής της εγκυκλίου σ όλες τις σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής της περιφέρειάς τους, προκειμένου να ενημερωθούν ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί και επιπλέον να παρασχεθεί σχετική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 53

54 Ερμούπολη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ. : η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Ερμούπολη Σχ. Σύμβουλος: Γκονέλα Ελένη Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 15 & Εστίας 2 Ταχ.Κώδικας : Σύρος Πληροφορίες: Fax : Προς: - Τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου - Τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) - Τους Προϊσταμένους Γραφείων Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) Τα ΚΔΑΥ Ν. Κυκλάδων & Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) - Τους Διευθυντές & Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων, Προσχολικής Αγωγής, Π.Ε. και Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) Κοιν: - Τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αιγαίου - Την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Ν. Αιγαίου Θέμα: «Πρωτόκολλο συνεργασίας Γενικής Αγωγής Ειδικής Αγωγής ΚΔΑΥ» Σχετικά: Ν. 2817/2000 Φ. 3/543/85333/Γ1/ Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. /ΥΠΕΠΘ. Υ.Α /Γ6/(ΦΕΚ 449,τ.β, ), άρθρο 2, παρ. 5. Π.Δ. 201, άρθρο 11, παρ. 5 Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, η Ειδική Αγωγή μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος δρα υποστηρικτικά στη Γενική Αγωγή προσφέροντας τις υπηρεσίες της στα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμεΑ). Εκτός από τα παιδιά που φοιτούν στις ΣΜΕΑ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ήτοι: Ειδικά Νηπιαγωγεία Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Τ.Ε.Ε. Α βαθμίδας Ειδικής Αγωγής, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μαθητών στις Σχολικές Μονάδες της Γενικής Αγωγής που χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση. Οι μαθητές αυτοί μπορεί να παρουσιάζουν: ανωριμότητα, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, 54

55 συναισθηματικές διαταραχές, ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, αισθητηριακές αναπηρίες, άρνηση του σχολείου κ.α. Για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων που άπτονται των πλαισίων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, είναι απαραίτητη η συνεργασία εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και ΚΔΑΥ. Η σχέση αυτής της συνεργασίας, η οποία θα βοηθήσει στην ομαλή ένταξη όλων αυτών των μαθητών και θα είναι προς όφελος των ιδίων και των οικόγενειών τους, σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, δηλαδή, πότε και με ποιον τρόπο θα καλέσουμε το Σχολικό Σύμβουλο της Γενικής ή της Ειδικής Αγωγής; Πώς, πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να παραπέμψουμε ένα μαθητή στο ΚΔΑΥ; Με το ξεκαθάρισμα της σχέσης όλων των εμπλεκομένων φορέων, θεωρούμε, ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ποιοτική παρέμβαση και υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.) 1 η Ενέργεια : Ένας μαθητής προβληματίζει τον εκπαιδευτικό με κάποιου είδους συμπεριφορά του. Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενημερώνοντας την οικογένεια του μαθητή. Συντάσσει Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση ( Π.Π.Ε.) για το μαθητή (επισυνάπτεται σχετική φόρμα). 2 η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνει το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και το σύλλογο διδασκόντων. Γίνεται πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας, όπου ο εκπαιδευτικός της τάξης αναφέρει τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, ζητείται η γνώμη τους και διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση μέσα στη σχολική μονάδα. Εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. και ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής, της περιοχής. 3 η Ενέργεια: Αφού δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά, καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής παρέχει τη βοήθειά του όπου χρειαστεί- σχεδιάζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.), (επισυνάπτεται σχετική φόρμα) και εφαρμόζεται για ένα δύο μήνες. 4 η Ενέργεια: Αν παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του Β.Π.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ΚΔΑΥ, εισηγείται με πρόταση του την παραπομπή του μαθητή στο ΚΔΑΥ ή σε άλλο αρμόδιο πλαίσιο για γνωμάτευση. Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας καλεί το γονέα, να κάνει ο ίδιος αίτηση στο ΚΔΑΥ, το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί από το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής ή Ειδικής Αγωγής. Το ΚΔΑΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή της Π.Π.Ε και Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης του μαθητή. 55

56 Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.) 1 η Ενέργεια: Ο εκπαιδευτικός της τάξης προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια προβληματική συμπεριφορά ενός μαθητή με τη βοήθεια της οικογένειας. 2 η Ενέργεια: Εμπλέκεται στη διαδικασία και ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και όλοι μαζί (Δ/ντής, σύλλογος διδασκόντων, εκπαιδευτικός της τάξης και εκπαιδευτικός του Τ.Ε.), διαμορφώνουν κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός της τάξης μαζί με τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. συντάσσουν την Π.Π.Ε. Ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής. 3 η Ενέργεια: Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά καλείται στο σχολείο ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής και μαζί με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σχεδιάζουν ένα Β.Π.Π., το οποίο και εφαρμόζεται για ένα δύο μήνες από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε. εμπλουτίζουν την Π.Π.Ε.. 4 η Ενέργεια: Ακριβώς, όπως και η προηγούμενη τέταρτη ενέργεια. Στην περίπτωση, που κάποιος μαθητής, παρουσιάζει έντονη εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμό, διάφορες διαταραχές, με συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, προχωρούμε ΑΜΕΣΑ στην 4 η ενέργεια, καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής και εκείνος το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ΚΔΑΥ, γιατί χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Γίνεται μόνο η Π.Π.Ε από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε. Μαθητές με κοινωνικά οικογενειακά προβλήματα και τυχόν δευτερογενή χαμηλή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο (ζωηροί*), δεν αφορούν εν πρώτης στην Ειδική Αγωγή, δηλαδή (Εκπαιδευτικός Τ.Ε., Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, ΚΔΑΥ), ούτε και ειδικής παρέμβασης. (* Οι ζωηροί μαθητές δεν έχουν καμία σχέση με τους μαθητές με επιθετική συμπεριφορά. Η διαφορά τους, πολλές φορές, είναι λεπτή. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε, ότι οι ζωηροί μαθητές μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, αν το θελήσουν και προσπαθήσουν φυσικά και με τη δική μας βοήθεια. Οι μαθητές όμως με επιθετική συμπεριφορά, θέλουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, αλλά διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες τους εμποδίζουν να τα καταφέρουν. Εδώ ακριβώς χρειάζεται η ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και παρέμβαση). Για την επιτυχία των ανωτέρω, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής για θέματα που άπτονται των πλαισίων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Προσχολική Αγωγή, Π.Ε. και Δ.Ε.), καθώς και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Εκπαίδευσης (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, ΚΔΑΥ), ώστε από κοινού, λειτουργώντας υποστηρικτικά, να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές λύσεις προς όφελος των μαθητών. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 17 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Ν. Αιγαίου ΓΚΟΝΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 56

57 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ: Τα συγκεκριμένα έντυπα, έχουν ένα μοναδικό σκοπό, να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους καθοδήγηση μπροστά στην επιβεβλημένη από τις παρούσες νομικές διατάξεις, ανάγκη δημιουργίας Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.) Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π., δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά όργανα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους. Έχουν δημιουργηθεί ως πίνακες με τη μορφή word, με σκοπό να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να τα διαμορφώνει ανάλογα με τι συνθήκες καθώς και με τις προσωπικές του ανάγκες, προσθέτοντας επιπλέον γραμμές ή και θεματικές. Οι επιπλέον θεματικές πρέπει να έχουν στο word επισήμανση με χρώμα, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές. Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δεν συμπληρώνεται. Τα δύο έντυπα παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της σχολικής μονάδας και στη διάθεση του Διευθυντή του Προϊσταμένου της. Δίνονται στους εκπαιδευτικούς των τάξεων με μόνο σκοπό την παρέμβαση. Τα συμπληρωμένα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στη σχολική μονάδα, με ευθύνη του Διευθυντή. Σε αυτόν έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε. Εφιστούμε την προσοχή για την αποφυγή υπερβολικής, μη συμβατής χρήσης των συγκεκριμένων εργαλείων. 57

58 Μουταβελής Ανδριανός, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 9 ης Περιφέρειας Πειραιά, ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.) Για το μαθητή-τρια: της τάξης Συνοπτική περιγραφή θέματος: Διάρκεια προγράμματος: Συμμετέχοντες (π.χ. εκπ/κος τάξης, γονείς) Βραχυπρόθεσμος στόχος: Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν: Περιγραφή Β.Π.Π.: Αποτελέσματα Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης: Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν: Επιπλέον παρατηρήσεις: 58

59 Υπογραφές Ημερομηνία / /... Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικός Τάξης Εκπαιδευτικός Τ.Ε. Μουταβελής Ανδριανός, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 9 ης Περιφέρειας Πειραιά, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ημερομηνία /./. Αίτημα σχολείου:... Σχολική μονάδα: Στοιχεία διευθυντή ή προϊσταμένου: Στοιχεία εκπαιδευτικού τάξης: Στοιχεία εκπαιδευτικού Τ.Ε: Τάξη-τμήμα: αριθμός μαθητών του τμήματος: Στοιχεία μαθητή Όνομα μαθητή: Ετών: πλευρίωση: Έχει φοιτήσει σε: α. Φροντιστηριακό τμήμα: από.μέχρι.. β. Τάξη Υποδοχής: από.μέχρι.. γ. Τμήμα Ένταξης: από.μέχρι.. Έχει επαναλάβει τάξη: ποια τάξη: Χώρα καταγωγής: Χώρα γέννησης: Οικογενειακό περιβάλλον-συνθήκες διαβίωσης: Υπάρχει συνεργασία με τους γονείς; Ποια είναι η άποψη των γονέων για τις ενέργειές σας; Υπάρχει διάγνωση και από πού: Τι αναφέρει η διάγνωση: Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε έναν από τους αριθμούς 1-2-3, ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση μιας συμπεριφοράς που εμφανίζει το παιδί, με τον εξής τρόπο: 1: σπανιότερα, λιγότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του 59

60 2: περίπου όπως όλοι οι άλλοι συμμαθητές του 3: πιο συχνά, περισσότερο, από τους υπόλοιπους συμμαθητές του 1. Μοιάζει να είναι ευτυχισμένος Είναι κοινωνικός Έχει σχολική επίδοση Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο Παρουσιάζει αδρή κινητικότητα Παρουσιάζει λεπτή κινητικότητα Εμφανίζει πρόβλημα στην όραση, στην ακοή, στην κίνηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας (περιγράψτε) Εμφανίζει δυσκολία στο λόγο, στην ομιλία, στην επικοινωνία (περιγράψτε): Μπορεί να χωρίσει προφορικά συλλαβές (π.χ. πο-τή-ρι) Μπορεί να χωρίσει φωνήματα (π.χ. κ-α-λ-ό) Μπορεί να κάνει συλλαβική αντιστροφή (γά τα τα γα) Μπορεί να κάνει ανάγνωση κειμένου Γράφει ορθογραφημένα Κατανοεί κείμενο που διάβασε Κατανοεί κείμενο που άκουσε Διορθώνει τα λάθη του Μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία Ξεχωρίζει πάνω/κάτω, αριστερό/δεξί, μέσα/έξω Κατανοεί μαθηματικές έννοιες Δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του Δυσκολεύεται να καθίσει στη θέση του Κάνει φασαρία Μιλά, πράττει χωρίς να σκέφτεται Διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε, όταν παίζουν Ενοχλεί τους συμμαθητές του Χτυπά τους συμμαθητές του Παίρνει τα πράγματα των άλλων Καταστρέφει ξένα πράγματα Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του Καβγαδίζει με ενήλικες Ενοχλείται, θυμώνει εύκολα Επαναλαμβάνει με στερεοτυπικό τρόπο λόγια ή ιδιόρρυθμες κινήσεις (π.χ. των χεριών) Δυσκολεύεται στην αλλαγή της ρουτίνας του Ιδιόρρυθμη, ή μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση Θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς του, δεξιότητες, ικανότητες: 60

61 36. Στοιχεία της συμπεριφοράς που προβληματίζουν (περιγράψτε με ακρίβεια συγκεκριμένες συμπεριφορές, χώρο, χρόνο) 37. Αναφέρατε αναλυτικά, τις ενέργειες που έγιναν σε ενδοσχολικό επίπεδο: (σχολικού τμήματος, διεύθυνσης, συλλόγου διδασκόντων, γονέων του παιδιού ή συλλόγου γονέων) 38. Ενέργειες που έγιναν σε επίπεδο Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής: 39. Επιπλέον παρατηρήσεις Ημερομηνία: /./... Υπογραφές Διευθυντής ή Προϊστάμενος Εκπαιδευτικός Τάξης Εκπαιδευτικός Τ.Ε. 61

62 Σχολικής Μονάδας Υποσημειώσεις: - Ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό στάδιο του παιδιού δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν συμπληρώνεται - Η παρούσα κλείδα είναι ηλεκτρονική, ώστε να διευκολύνει επέκτασή της ή κατάτμηση της σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. - Η παρούσα κλείδα έχει σκοπό να εξυπηρετήσει και ως εκ τούτου δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά έτοιμη πρόταση προς διευκόλυνση, για την απαραίτητη Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση. Μουταβελής Ανδριανός, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 9 ης Περιφέρειας Πειραιά, 62

63 Ερμούπολη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ. : η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Ερμούπολη Σχ. Σύμβουλος: Γκονέλα Ελένη Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 15 & Εστίας 2 Ταχ.Κώδικας : Σύρος Πληροφορίες: Fax : Προς: - Τους Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου - Τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) - Τους Προϊσταμένους Γραφείων Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων και Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) - Τους Διευθυντές & Προϊσταμένους των Δ.Σ., Ν/Γ & Γυμν. με Τ.Ε, των ΣΜΕΑ (Ειδικά Δ.Σ. & Ν/Γ. Τ.Ε.Ε Ειδ. Αγωγής & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. )Ν. Κυκλάδων & Ν. Δωδεκανήσου (Μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) Κοιν: - Τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου. - Την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου Θέμα: «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής» Σχετ: Υ.Π /Γ6/(ΦΕΚ 449/τ. Β / ) Υ.Π. Φ /324/105657/Δ1/ (ΦΕΚ 1340 τ. β / ) Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΕΑ: Α) Στην αρχή κάθε σχολικού έτους α) Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των ΣΜΕΑ (Ειδικά Ν/Γ, Ειδικά Δ.Σ, ΤΕΕ Α βαθμίδας Ειδικής Αγωγής και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) και οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), Π.Ε. και Δ.Ε. υποβάλλουν στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε τρία (3) αντίγραφα, για θεώρηση και τον πίνακα στόχων σε ένα (1) αντίγραφο για ενημέρωσή του. 63

64 β) Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν για θεώρηση στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και τον πίνακα στόχων σε ένα (1), αντίγραφο. γ) Οι εκπαιδευτικοί που παρέχουν διδασκαλία στο σπίτι, συντάσσουν και υποβάλλουν ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μαθητή, για θεώρηση, σε τρία (3) αντίγραφα και τον πίνακα στόχων σε ένα (1) αντίγραφο. δ) Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π), υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε τρία (3) αντίγραφα, για θεώρηση, στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής μέσω του Διευθυντή του σχολείου και τον ενημερώνουν για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του, και πίνακα στόχων σε ένα (1) αντίγραφο. Β. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. α) Οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. εκτός των άλλων καθηκόντων τους μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου. Σε περίπτωση αλλαγής περιβάλλοντος του μαθητή (μετεγγραφή, εγγραφή) ενημερώνεται η Διεύθυνση της νέας Σχολικής Μονάδας. β) Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης εκτός των άλλων καθηκόντων τους υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παράλληλης στήριξης του μαθητή μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.α.), στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής. γ) Οι εκπαιδευτικοί της διδασκαλίας στο σπίτι εκτός των άλλων δραστηριοτήτων τους τηρούν εβδομαδιαίο ημερολόγιο δραστηριοτήτων με ημερήσιες καταγραφές του προγράμματος του μαθητή. Γ. Πριν τη λήξη του σχολικού έτους. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των ΣΜΕΑ και οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε υποβάλλουν την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του σχολείου ή του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.), αντίστοιχα, σε ένα (1) αντίγραφο, στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν Τ.Ε: Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των Τ.Ε., δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής. 64

65 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 17 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Ν. Αιγαίου ΓΚΟΝΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 65

66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ρόδος, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & Αρ. Πρωτ.: 720 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Άμστερνταμ 6 - Ρόδος Πληροφορίες: B.Παπαδοπούλου Προς: 1. τη Δ/νση Περ/κής Εκπ/σης, Ν. Αιγαίου υπόψη κ. Καλύβα Τηλ.: Fax.: τη Δ/νση Α /θμιας Εκπ/σης, Ν. Δωδ/σου και δια μέσου αυτής προς όλα τα Σχολεία 3. τη Δ/νση Β /θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου και δια μέσου αυτής προς όλα τα Σχολεία 4. Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Ν. Αιγαίου, κ. Γκονέλα 5. Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου: κ. Ματθαίου, κ. Ράπτη, κ. Σπανό, κ. Καβαλιέρου 6. Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Β /θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, κ. Χ. Κοσεγιάν Θέμα : «Παραπομπή μαθητών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης στο ΚΔΑΥ Δωδ/νήσου» Σχετ.: 1. Τροποποίηση του «Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. και Ωράριο Εργασίας του Προσωπικού αυτών.» - Φ.Ε.Κ. 449/ Άρθρο 24 της Εγκυκλίου Γ /88155/823/Φ.3/ για την «Έναρξη του σχολ. Έτους ». 66

67 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την παραπάνω τροποποίηση που αφορά και τη διαδικασία παραπομπής των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Κ.Δ.Α.Υ. Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε σε φωτοαντίγραφο το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 449/ ), με το οποίο συμπληρώθηκε η παράγραφος 3 του Άρθρου 5 του προηγούμενου Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Υ. Φ.Ε.Κ. 1503/ Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης του Ν. Δωδ/σου και τη Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής της Περιφέρειάς μας, ώστε με την καθοδήγησή τους να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί, όταν ένα παιδί παραπέμπεται στο Κ.Δ.Α.Υ. από τη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα του γονέα για μαθησιακή αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και τη συμπεριφορά του μαθητή από τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Συνημ: 5 σελίδες Η Αν. Προϊσταμένη Β. Παπαδοπούλου 67

68 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Α.Π. 448 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣ: Α Δ/ΝΣΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τους Θεολόγους καθηγητές: των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων (3 ου, 4 ου, 5 ου και 6 ου Γραφείου Δ.Ε. Αθήνας και του Γραφείου Δ.Ε. Κω), των ΕΠΑΛ Αθήνας και Κω, μέσω: 1.Του κ. Δ/ντή της Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας Μανόλης Γ. Πεπονάκης (για το 1 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λύκειο Σχολικός Σύμβουλος και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο). Κλ ΠΕΟ1 Θεολόγων 2. Των κ.κ. Προϊσταμένων των Γραφείων Τηλ.: [210] ου, 4 ου, 5 ου και 6 ου της Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16, Αθήνα 3. Του κ. Προϊσταμένου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπ/σης Αθήνας (για τα ΕΠΑΛ αρμοδιότητάς μας). Τηλ.: και Του κ. Προϊσταμένου Γραφείου Δ.Ε. Κω. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Περιφερειακή Δ/νση Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Αττικής. 2. κ.κ. Σταύρο Γιαγκάζογλου, Σύμβουλο Π.Ι., Γ. Στάθη, Πάρεδρο Π.Ι., Μεσογείων 396, 2ος όροφος FAX ΘΕΜΑ: Προσέγγιση των δυσλεκτικών μαθητών Αγαπητές συναδέρφισσες και αγαπητοί συνάδερφοι, Σας στέλνω ένα κείμενό μου με τίτλο: «Προβλήματα των δυσλεκτικών μαθητών και τρόποι προσέγγισής τους στο μάθημα των θρησκευτικών». Σ αυτό αναφέρομαι στις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι δυσλεκτικοί μαθητές των σχολείων μας και κάνω προτάσεις για πρακτικές, που μας επιτρέπουν να έρθουμε κοντά σ αυτά τα παιδιά και να προσαρμόσουμε το μάθημά μας στις αντιληπτικές τους ικανότητες. Με ευχές για καλό Πάσχα 68

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Π. Δ. 465 της 11/15.5.81.- (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγ. 6 του Ν. 309/1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 6 του Ν. 309/ 1976 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους Φοίτηση Απουσίες και δικαιολόγησή τους 1. Ενημέρωση του κηδεμόνα Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος, για την παρακολούθηση της φοίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ Νομοθεσία. Παρατηρήσεις για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2008. Προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος :

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος : 9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών Σχολ. Έτος : 2016-17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1/9/2016-30/6/2017 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 11 Σεπτ. 20 Ιαν. 2 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 21 Ιαν. 31 Μαϊου Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Τάξεις Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ.

Α1. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.ΜΑΥΡΟΥ 2, Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ. 2241364848 ΣΧΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αξιολόγηση των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων του Γυμνασίου Τρίτη 14 Μαΐου 2013, , ΠΕΚ Καβάλας

Δημιουργία και αξιολόγηση των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων του Γυμνασίου Τρίτη 14 Μαΐου 2013, , ΠΕΚ Καβάλας Δημιουργία και αξιολόγηση των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων του Γυμνασίου Τρίτη 14 Μαΐου 2013, 17.30-20.00, ΠΕΚ Καβάλας Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος ΠΕ2 Καβάλας Εξεταστέα Υλη (Π.Δ. 409/1994,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ Μαρούσι 9/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ Μαρούσι 9/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ Μαρούσι 9/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. Αρ. πρωτ. : Γ1/146715 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα

ΘΕΜΑ : Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες

Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β Διαδικασία αξιολόγησης 1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιο προκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2013 Γιάννης Βλυσσίδης ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη: 1. Έχουμε μαθήματα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τα μαθήματα της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων. Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα:

Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων. Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα: Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα: Άρθρο 45 Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος και λειτουργία ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, 22-06-09

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: 1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν έστω μία (1) από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται ανά σχολική τάξη: Γ Γυμνασίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος Οδηγίες για τη διδασκαλία των Υποστηρικτικών Μαθημάτων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα