ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / (ισχύουν από )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)"

Transcript

1 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / (ισχύουν από ) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33% Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ 1123Α m3 0,37 0,70 [*] 89,19% Α3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος ΟΔΟ 2111 m3 3,08 7,59 [*] 146,43% Α4 Επένδυση πρανών κλπ με φυτική γη ΠΡΣ 1610 m2 0,52 0,70 34,62% Α5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών ΠΡΣ 1620 m3 1,70 2,30 35,29% Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620 m3 2,80 2,80 Α7 Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620 m2 1,20 1,30 8,33% Α8 Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες ΠΡΣ 2112 m3 3,70 4,90 [*] 32,43% Α9 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου 0,60 Α9.1 Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 5-10 cm (σταλακτηφόροι) ΠΡΣ 2111 m 0,25 Α9.2 Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου cm ΠΡΣ 2111 m 1,10 Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα ΠΡΣ 2111 m 0,80 0,85 6,25% Α11 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα ΠΡΣ 2111 m 0,60 0,65 8,33% Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων ΥΔΡ 6752 kg 5,50 4,50-18,18% Β2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ΟΙΚ 5104 m 14,00 14,00 Β3 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα ΟΙΚ 6402 kg 1,87 1,90 1,60% Β4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) ΟΔΟ 2921 m 6,16 7,70 25,00% Β5 Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών ΟΔΟ 2922 m2 10,50 13,00 23,81% Β6 Πλακόστρωση με κυβολίθους ΟΔΟ 2922 m2 50,00 40,00-20,00% Β7 Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών ΥΔΡ 6402 m2 3,52 4,83 37,22% Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ 1140 στρ. 100,00 105,00 5,00% Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ 1620 m3 5,20 5,50 5,77% Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ΠΡΣ 1620 m3 1,00 1,10 10,00% Γ4 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΠΡΣ 1620 m2 0,20 0,25 25,00% Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ1 Δένδρα Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ-5210 τεμ 3,00 3,30 10,00% Δ1.2 Δένδρα κατηγορίας Δ2 ΠΡΣ-5210 τεμ 5,25 5,80 10,48% Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3 ΠΡΣ-5210 τεμ 11,25 12,40 10,22% Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4 ΠΡΣ-5210 τεμ 26,15 28,80 10,13% Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ-5210 τεμ 44,25 48,70 10,06% Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 ΠΡΣ-5210 τεμ 77,25 85,00 10,03% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 1

2 Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ-5210 τεμ 110,25 122,00 10,66% Δ1.8 Δένδρα κατηγορίας Δ8 ΠΡΣ-5210 τεμ 165,00 180,00 9,09% Δ1.9 Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΠΡΣ-5210 τεμ 220,00 240,00 9,09% Δ2 Θάμνοι Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ-5210 τεμ 1,90 2,10 10,53% Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ-5210 τεμ 3,50 3,90 11,43% Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ-5210 τεμ 5,85 6,40 9,40% Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ-5210 τεμ 11,70 13,00 11,11% Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ-5210 τεμ 28,00 31,00 10,71% Δ2.6 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ-5210 τεμ 47,00 52,00 10,64% Δ2.7 Θάμνοι κατηγορίας Θ7 ΠΡΣ-5210 τεμ 82,00 90,00 9,76% Δ3 Αναρριχώμενα φυτά Δ3.1 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1 ΠΡΣ-5220 τεμ 1,90 3,00 57,89% Δ3.2 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 ΠΡΣ-5220 τεμ 3,50 4,00 14,29% Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 ΠΡΣ-5220 τεμ 5,85 6,50 11,11% Δ3.4 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α4 ΠΡΣ-5220 τεμ 11,70 13,00 11,11% Δ3.5 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5 ΠΡΣ-5220 τεμ 28,00 31,00 10,71% Δ3.6 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6 ΠΡΣ-5220 τεμ 47,00 52,00 10,64% Δ4 Φυτά πρανών Δ4.1 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1 ΠΡΣ-5220 τεμ 0,75 0,85 13,33% Δ4.2 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 ΠΡΣ-5220 τεμ 1,50 1,65 10,00% Δ5 Φυτά εσωτερικού χώρου Δ5.1 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1 ΠΡΣ-5220 τεμ 4,00 4,40 10,00% Δ5.2 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2 ΠΡΣ-5220 τεμ 8,00 8,80 10,00% Δ5.3 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3 ΠΡΣ-5220 τεμ 12,00 13,20 10,00% Δ5.4 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4 ΠΡΣ-5220 τεμ 16,00 17,60 10,00% Δ5.5 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5 ΠΡΣ-5220 τεμ 24,00 26,40 10,00% Δ5.6 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6 ΠΡΣ-5220 τεμ 40,00 44,00 10,00% Δ5.7 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 ΠΡΣ-5220 τεμ 60,00 66,00 10,00% Δ5.8 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8 ΠΡΣ-5220 τεμ 80,00 88,00 10,00% Δ5.9 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9 ΠΡΣ-5220 τεμ 120,00 132,00 10,00% Δ5.10 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10 ΠΡΣ-5220 τεμ 160,00 176,00 10,00% Δ5.11 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11 ΠΡΣ-5220 τεμ 200,00 220,00 10,00% Δ6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά Δ6.1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1 ΠΡΣ-5220 τεμ 0,75 0,85 13,33% Δ6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΠΡΣ-5220 τεμ 1,50 1,65 10,00% Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ-1710 m3 8,00 8,50 6,25% Δ8 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ-1620 m3 5,00 6,00 20,00% Δ9 Προμήθεια κοπριάς ΠΡΣ-5340 m3 24,60 26,00 5,69% Δ10 Προμήθεια τύρφης ΠΡΣ-5340 m3 58,70 45,00-23,34% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 2

3 Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων ΠΡΣ-5340 m3 88,00 90,00 2,27% Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη ΠΡΣ-5340 m3 48,00 52,00 8,33% Δ13 Προμήθεια θείου ΠΡΣ-5340 kg 1,00 1,05 5,00% Δ14 Προμήθεια θειικού σιδήρου ΠΡΣ-5340 kg 0,80 0,85 6,25% Δ15 Προμήθεια γύψου κοινού ΠΡΣ-5340 kg 0,08 0,09 12,50% Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου ΟΔΟ-1510 m3 40,00 20,00-50,00% Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε1 Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Ε1.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 0,60 0,65 8,33% Ε1.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5120 τεμ 1,50 1,60 6,67% Ε2 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 0,80 0,80 Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5120 τεμ 2,10 2,30 9,52% Ε3 Ανοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Ε3.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5150 τεμ 0,35 0,40 14,29% Ε3.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5150 τεμ 0,40 0,50 25,00% Ε3.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5150 τεμ 0,45 Ε4 Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος Ε4.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5110 τεμ 1,30 1,40 7,69% Ε4.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m ΠΡΣ 5110 τεμ 2,20 2,40 9,09% Ε4.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m ΠΡΣ 5110 τεμ 4,20 4,50 7,14% Ε4.4 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m ΠΡΣ 5110 τεμ 5,30 5,70 7,55% Ε5 Ανοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή Ε5.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5160 τεμ 5,10 5,50 7,84% Ε5.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m ΠΡΣ 5160 τεμ 9,50 10,00 5,26% Ε5.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m ΠΡΣ 5160 τεμ 15,50 17,00 9,68% Ε6 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m στο πεζοδρόμιο ΠΡΣ 5160 τεμ 10,50 11,00 4,76% Ε7 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 m σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΠΡΣ 5160 τεμ 14,20 15,00 5,63% Ε8 Ανοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός ΠΡΣ 5140 m 1,30 1,40 7,69% Ε9 Φύτευση φυτών Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 τεμ 0,35 0,40 14,29% Ε9.2 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου ΠΡΣ 5220 τεμ 0,90 0,90 Ε9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40-1,50 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 0,80 0,80 Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00-4,00 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 1,00 1,10 10,00% Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 1,20 1,30 8,33% Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 3,00 3,20 6,67% Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεμ 4,20 4,50 7,14% Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 6,30 6,80 7,94% Ε9.9 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt lt ΠΡΣ 5210 τεμ 10,50 11,50 9,52% Ε9.10 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 lt lt ΠΡΣ 5210 τεμ 14,20 15,00 5,63% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 3

4 Ε9.11 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 0,35 lt ΠΡΣ 5210 τεμ 0,40 Ε10 Mεταφύτευση φυτών Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεμ 42,50 45,00 5,88% Ε10.2 Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt ΠΡΣ 5210 τεμ 147,50 150,00 1,69% Ε11 Υποστύλωση δένδρων Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Ε Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεμ 3,00 Ε Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεμ 4,10 Ε11.2 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου ΠΡΣ 5230 τεμ 0,70 0,75 7,14% Ε11.3 Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες ΠΡΣ 5230 τεμ 11,20 12,00 7,14% Ε12 Κλαδοπλέγματα ΠΡΣ 5230 m 13,40 14,00 4,48% Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΠΡΣ 5510 στρ , ,00 7,32% Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ΠΡΣ 5510 στρ , ,00 3,45% Ε14 Εγκατάσταση μεσημβριανθέμου ΠΡΣ 5610 στρ , ,00 6,06% Ε15 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Ε15.1 Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 7,76% Ε15.2 Υδραυλική υδροσπορά) ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 9,09% Ε15.3 Υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 Ε15.4 Υδροσπορά με χρήση τρισδιάστατου πλέγματος ΠΡΣ 5710 στρ , ,00 ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών ΣΤ1.1 Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m ΠΡΣ 5330 τεμ 0,40 0,45 12,50% ΣΤ1.2 Διαμέτρου από 0,61 m και άνω ΠΡΣ 5330 τεμ 0,70 0,75 7,14% ΣΤ1.3 Διαμέτρου έως 0,40 m ΠΡΣ 5330 τεμ 0,20 ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών ΣΤ Αρδευση φυτών με βυτίο ΠΡΣ 5311 τεμ 0,12 0,130 8,33% ΣΤ Αρδευση φυτών με βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης ΠΡΣ 5321 τεμ 0,05 0,055 10,00% ΣΤ Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης με γέμισμα δεξαμενών με βυτίο ΠΡΣ 5311 τεμ 0,03 0,035 16,67% ΣΤ Αρδευση φυτών από παροχές ΠΡΣ 5321 τεμ 0,04 0,045 12,50% ΣΤ Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5321 τεμ 0,01 0,009-10,00% ΣΤ Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5321 τεμ 0,01 0,011 10,00% ΣΤ Αρδευση φυτών με υπόγειο σύστημα άρδευσης ΠΡΣ 5321 τεμ 0,01 0,010 ΣΤ2.2 Αρδευση χλοοτάπητα ΣΤ Αρδευση χλοοτάπητα με βυτίο ΠΡΣ 5521 στρ. 52,50 55,00 4,76% ΣΤ Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές ΠΡΣ 5522 στρ. 18,50 20,00 8,11% ΣΤ Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, με σταλλάκτες, αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5522 στρ. 2,90 3,10 6,90% ΣΤ Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, με σταλλάκτες, μη αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5522 στρ. 3,80 4,00 5,26% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 4

5 ΣΤ Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5522 στρ. 1,80 1,90 5,56% ΣΤ Αρδευση χλοοταπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5522 στρ. 3,30 3,50 6,06% ΣT2.3 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβιανθέμου ΣΤ Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με βυτίο ΠΡΣ 5621 στρ. 46,20 50,00 8,23% ΣΤ Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με παροχές ΠΡΣ 5622 στρ. 14,30 15,00 4,90% ΣΤ Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ΠΡΣ 5622 στρ. 2,80 3,00 7,14% ΣΤ Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, μη ΠΡΣ 5622 στρ. 4,00 4,30 αυτοματοποιημένο 7,50% ΣΤ Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5622 στρ. 2,50 2,70 8,00% ΣΤ Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) ΠΡΣ 5622 στρ. 3,60 3,90 8,33% ΣΤ2.4 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών ΣΤ Αρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο ΠΡΣ 5720 στρ. 45,50 50,00 9,89% ΣΤ2.4.2 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών με παροχές ΠΡΣ 5622 στρ. 15,00 16,00 6,67% ΣΤ3 Λιπάνσεις ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΠΡΣ 5340 τεμ 0,09 0,10 11,11% ΣΤ 3.2 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες ΠΡΣ 5730 τεμ 0,06 0,09 50,00% ΣΤ 3.3 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος ΠΡΣ 5730 στρ. 23,00 34,50 50,00% ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική ΠΡΣ 5540 στρ. 20,00 25,00 25,00% ΣΤ 3.5 Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου, χειρωνακτική ΠΡΣ 5630 στρ. 20,00 25,00 25,00% ΣΤ4 ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤ4.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ΣΤ 4.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ 5354 τεμ 21,00 22,00 4,76% ΣΤ4.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m ΠΡΣ 5354 τεμ 56,00 60,00 7,14% ΣΤ4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m ΠΡΣ 5354 τεμ 44,50 48,00 7,87% ΣΤ4.3 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 135,00 150,00 11,11% ΣΤ4.3.2 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 184,00 200,00 8,70% ΣΤ4.3.3 Μεγάλων δένδρων, ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 208,00 230,00 10,58% ΣΤ4.3.4 Μεγάλων δένδρων, ύψους m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 284,00 320,00 12,68% ΣΤ4.3.5 Μεγάλων δένδρων, ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 312,00 350,00 12,18% ΣΤ4.3.6 Μεγάλων δένδρων, ύψους m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 425,00 500,00 17,65% ΣΤ4.3.7 Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ ΠΡΣ 5354 τεμ 472,00 550,00 16,53% ΣΤ4.3.8 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΠΡΣ 5354 τεμ 637,00 750,00 17,74% ΣΤ4.4 Κλάδεμα φοινίκων ΣΤ4.4.1 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m ΠΡΣ 5354 τεμ 70,00 7,00-90,00% ΣΤ4.4.2 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m ΠΡΣ 5354 τεμ 18,00 18,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 5

6 ΣΤ4.5 Κλάδεμα θάμνων ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ 1,30 1,40 7,69% ΣΤ4.5.2 Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ 5,70 6,20 8,77% ΣΤ4.5.3 Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ 3,00 3,20 6,67% ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών ΠΡΣ 5351 τεμ 0,55 0,65 18,18% ΣΤ4.6 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα ΣΤ4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα ΠΡΣ 5352 m 0,18 0,20 11,11% ΣΤ4.6.2 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας ΠΡΣ 5352 m 0,55 0,60 9,09% ΣΤ4.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών ΠΡΣ 5351 τεμ 0,06 0,07 16,67% ΣΤ4.8 Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ΠΡΣ 5530 στρ. 55,00 60,00 9,09% ΣΤ4.8.2 Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση ΠΡΣ 5530 στρ. 45,00 48,00 6,67% ΣΤ5 Φυτοπροστασία ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m ΠΡΣ 5362Α τεμ 0,20 0,25 25,00% ΣΤ5.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m ΠΡΣ 5362Α τεμ 0,45 0,50 11,11% ΣΤ5.3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα ΠΡΣ 5560Α στρ. 49,00 55,00 12,24% ΣΤ6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια ΠΡΣ 5551 στρ. 200,00 210,00 5,00% ΣΤ6.2 Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα ΠΡΣ 5552 στρ. 58,50 60,00 2,56% ΣΤ6.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή ΠΡΣ 5371 στρ. 140,00 50,00-64,29% ΣΤ6.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα ΠΡΣ 5371 στρ. 82,00 90,00 9,76% ΣΤ7 Βοτάνισμα χλοοτάπητα για την καταπολέμηση ζιζανίων ΣΤ7.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια ΠΡΣ 5371 στρ. 50,00 55,00 10,00% ΣΤ7.2 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων ΠΡΣ 5372 στρ. 29,00 45,00 55,17% ΣΤ7.3 Βοτάνισμα χώρων εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου ΠΡΣ 5371 στρ. 56,00 60,00 7,14% ΣΤ8 Καθαρισμοί ΣΤ8.1 Καθαρισμός χώρου φυτών ΠΡΣ 5390 στρ. 4,70 5,00 6,38% ΣΤ8.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου ΠΡΣ 5390 στρ. 2,50 2,70 8,00% ΣΤ8.3 Καθαρισμός χλοοτάπητα ΠΡΣ 5570 στρ. 3,30 3,60 9,09% ΣΤ8.4 Καθαρισμός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου ΠΡΣ 5650 στρ. 4,70 5,00 6,38% ΣΤ8.5 Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά ΟΙΚ 7792 τεμ 0,27 1,00 270,37% ΣΤ8.6 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο (Η τιμή αλλαξε από 0.10 με το ΦΕΚ721Β/ ) ΠΡΣ 5390 m 0,01 0,012 20,00% ΣΤ9 Ριζοτομές χλοοτάπητα ΠΡΣ 5380 m 0,55 6,00 990,91% ΣΤ10 Αερισμός χλοοτάπητα ΠΡΣ 5580 στρ. 27,00 30,00 11,11% ΣΤ11 Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching) ΠΡΣ 5570 στρ. 31,50 35,00 11,11% ΣΤ12 Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου ΠΡΣ 5340 τεμ 1,15 1,25 8,70% Ζ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ζ1 Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ΠΡΣ 5352 m 8,50 9,00 5,88% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 6

7 Ζ2 Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων Ζ2.1 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m ΠΡΣ 5352 τεμ 7,00 40,00 471,43% Ζ2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m ΠΡΣ 5352 τεμ 9,00 60,00 566,67% Ζ2.3 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m ΠΡΣ 5354 τεμ 12,00 90,00 650,00% Ζ2.4 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m ΠΡΣ 5354 τεμ 15,50 120,00 674,19% Ζ2.5 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m ΠΡΣ 5354 τεμ 22,00 160,00 627,27% Ζ2.6 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m ΠΡΣ 5354 τεμ 30,00 220,00 633,33% Ζ3 Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους ΠΡΣ 5361A lt 6,50 7,00 7,69% Ζ4 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους ανά δολωματική παγίδα ΠΡΣ 5361Α τεμ 3,80 4,00 5,26% Η ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm Η1.1.1 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 ΗΛΜ 8 m 0,24 0,30 25,00% Η1.1.2 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΗΛΜ 8 m 0,27 0,35 29,63% Η1.1.3 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΗΛΜ 8 m 0,34 0,45 32,35% Η1.1.4 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 m 0,42 0,55 30,95% Η1.1.5 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 ΗΛΜ 8 m 0,60 0,75 25,00% Η1.1.6 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΗΛΜ 8 m 0,74 0,95 28,38% Η1.1.7 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΗΛΜ 8 m 1,07 1,35 26,17% Η1.1.8 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΗΛΜ 8 m 1,45 1,85 27,59% Η1.1.9 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΗΛΜ 8 m 2,00 2,50 25,00% Η Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΗΛΜ 8 m 3,00 3,80 26,67% Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm Η1.2.1 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 ΗΛΜ 8 m 0,41 0,55 34,15% Η1.2.2 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΗΛΜ 8 m 0,44 0,60 36,36% Η1.2.3 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 m 0,52 0,65 25,00% Η1.2.4 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 ΗΛΜ 8 m 0,73 0,95 30,14% Η1.2.5 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 ΗΛΜ 8 m 1,00 1,25 25,00% Η1.2.6 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 ΗΛΜ 8 m 1,53 1,95 27,45% Η1.2.7 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 ΗΛΜ 8 m 2,06 2,60 26,21% Η1.2.8 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 ΗΛΜ 8 m 2,86 3,50 22,38% Η1.2.9 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 ΗΛΜ 8 m 4,20 5,30 26,19% Η1.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm Η1.3.1 Φ 4 ΗΛΜ 8 m 0,16 0,16 Η1.3.2 Φ 6 ΗΛΜ 8 m 0,19 0,19 Η1.3.3 Φ 8 ΗΛΜ 8 m 0,25 0,25 Η1.3.4 Φ 12 ΗΛΜ 8 m 0,34 0,45 32,35% Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού ΗΛΜ 4 τεμ 0,25 0,25 Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Η2.1 Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 7

8 Η2.1.1 Φ 32 ΗΛΜ 8 m 0,85 1,00 17,65% Η2.1.2 Φ 40 ΗΛΜ 8 m 1,05 1,20 14,29% Η2.1.3 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 1,40 1,60 14,29% Η2.1.4 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 1,75 1,90 8,57% Η2.1.5 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 2,25 2,60 15,56% Η2.1.6 Φ 100 ΗΛΜ 8 m 3,35 4,10 22,39% Η2.1.7 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 5,35 6,50 21,50% Η2.1.8 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 6,40 8,00 25,00% Η2.1.9 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 8,55 11,00 28,65% Η Φ 200 ΗΛΜ 8 m 12,55 17,00 35,46% Η2.2 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm Η2.2.1 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 2,35 2,35 Η2.2.2 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 3,00 3,00 Η2.2.3 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 4,00 4,00 Η2.2.4 Φ 90 ΗΛΜ 8 m 5,25 5,25 Η2.2.5 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 7,30 7,30 Η2.2.6 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 9,35 9,35 Η2.2.7 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 10,80 10,80 Η2.2.8 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 13,50 13,50 Η2.3 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm Η2.3.1 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 2,90 3,00 3,45% Η2.3.2 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 4,00 4,10 2,50% Η2.3.3 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 5,30 5,30 Η2.3.4 Φ 90 ΗΛΜ 8 m 7,10 7,10 Η2.3.5 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 9,90 9,90 Η2.3.6 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 12,20 12,20 Η2.3.7 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 14,80 14,80 Η2.3.8 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 18,70 18,70 Η2.4 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 12,5 atm m Η2.4.1 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 11,25 11,25 Η2.4.2 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 13,80 13,80 Η2.4.3 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 16,90 16,90 Η2.4.4 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 21,30 21,30 Η2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 16atm Η2.5.1 Φ 50 ΗΛΜ 8 m 3,60 3,80 5,56% Η2.5.2 Φ 63 ΗΛΜ 8 m 5,10 5,40 5,88% Η2.5.3 Φ 75 ΗΛΜ 8 m 6,95 6,95 Η2.5.4 Φ 90 ΗΛΜ 8 m 9,40 9,40 Η2.5.5 Φ 110 ΗΛΜ 8 m 13,20 13,20 Η2.5.6 Φ 125 ΗΛΜ 8 m 16,40 16,40 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 8

9 Η2.5.7 Φ 140 ΗΛΜ 8 m 20,00 20,00 Η2.5.8 Φ 160 ΗΛΜ 8 m 25,00 25,00 Η3 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Η3.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου Η3.1.1 Φ 1/2'' ΗΛΜ 5 m 3,40 3,60 5,88% Η3.1.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 5 m 4,40 4,60 4,55% Η3.1.3 Φ 1'' ΗΛΜ 5 m 6,55 7,00 6,87% Η3.1.4 Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 5 m 9,45 10,00 5,82% Η3.1.5 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 5 m 9,75 10,50 7,69% Η3.1.6 Φ 2'' ΗΛΜ 5 m 13,40 14,50 8,21% Η3.1.7 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 5 m 17,10 18,00 5,26% Η3.1.8 Φ 3'' ΗΛΜ 5 m 22,20 23,50 5,86% Η3.1.9 Φ 4'' ΗΛΜ 5 m 31,40 33,00 5,10% Η4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η4.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια ΗΛΜ 12 kg 3,70 3,80 2,70% Η4.2 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Η4.2.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,15 5,50 6,80% Η4.2.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 6,40 6,80 6,25% Η4.2.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 7,20 7,60 5,56% Η4.2.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 10,40 11,00 5,77% Η4.2.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 13,20 14,00 6,06% Η4.2.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 19,30 20,50 6,22% Η4.2.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 43,20 45,00 4,17% Η4.2.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 66,30 70,00 5,58% Η4.2.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 87,50 90,00 2,86% Η4.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Η4.3.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 3,00 3,20 6,67% Η4.3.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 4,00 4,20 5,00% Η4.3.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 5,30 5,50 3,77% Η4.3.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 6,90 7,50 8,70% Η4.3.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 8,45 9,00 6,51% Η4.3.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 12,20 13,00 6,56% Η4.3.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 27,00 28,50 5,56% Η4.3.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 34,50 36,00 4,35% Η4.3.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 62,40 65,00 4,17% Η4.4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Η4.4.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,80 1,90 5,56% Η4.4.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,10 2,20 4,76% Η4.4.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 3,30 3,50 6,06% Η4.4.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 4,60 5,00 8,70% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 9

10 Η4.4.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,90 6,20 5,08% Η4.4.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 8,10 8,50 4,94% Η4.4.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 17,10 18,00 5,26% Η4.4.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 22,00 23,00 4,55% Η4.4.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 40,00 42,00 5,00% Η4.5 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα Η4.5.1 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,50 2,60 4,00% Η4.5.2 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 4,00 4,20 5,00% Η4.5.3 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 5,00 5,30 6,00% Η4.5.4 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 6,10 6,50 6,56% Η4.5.5 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 8,40 9,00 7,14% Η4.5.6 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 19,00 20,00 5,26% Η4.5.7 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 25,50 27,00 5,88% Η4.5.8 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 48,00 50,00 4,17% Η4.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η4.6.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,70 1,80 5,88% Η4.6.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 1,95 2,10 7,69% Η4.6.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 3,00 3,20 6,67% Η4.6.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 4,15 4,50 8,43% Η4.6.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,20 5,50 5,77% Η4.6.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 6,80 7,00 2,94% Η4.6.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 14,60 15,00 2,74% Η4.6.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 21,80 22,50 3,21% Η4.6.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 35,00 37,00 5,71% Η4.7 Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η4.7.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 2,40 2,50 4,17% Η4.7.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,10 3,20 3,23% Η4.7.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 4,50 4,70 4,44% Η4.7.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 6,20 6,50 4,84% Η4.7.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 7,90 8,50 7,59% Η4.7.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 10,70 11,50 7,48% Η4.7.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 27,75 30,00 8,11% Η4.7.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 34,70 38,00 9,51% Η4.7.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 68,30 70,00 2,49% Η4.8 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η4.8.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,70 1,80 5,88% Η4.8.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 1,80 1,90 5,56% Η4.8.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 2,70 2,90 7,41% Η4.8.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,20 3,50 9,38% Η4.8.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 3,75 4,00 6,67% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 10

11 Η4.8.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,25 5,50 4,76% Η4.8.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 11,60 12,00 3,45% Η4.8.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 13,80 15,00 8,70% Η4.8.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 28,50 30,00 5,26% Η4.9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Η4.9.1 Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 1,60 1,70 6,25% Η4.9.2 Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 1,75 1,90 8,57% Η4.9.3 Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 2,60 2,80 7,69% Η4.9.4 Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,20 3,50 9,38% Η4.9.5 Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 3,75 4,00 6,67% Η4.9.6 Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 5,25 5,50 4,76% Η4.9.7 Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 8,75 9,00 2,86% Η4.9.8 Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 13,40 14,00 4,48% Η4.9.9 Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 28,50 30,00 5,26% Η4.10 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες Η Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεμ 2,05 2,10 2,44% Η Φ 1 ΗΛΜ 12 τεμ 2,90 3,00 3,45% Η Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεμ 3,70 4,00 8,11% Η Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 4,60 5,00 8,70% Η Φ 2 ΗΛΜ 12 τεμ 6,65 7,00 5,26% Η Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεμ 14,20 15,00 5,63% Η Φ 3 ΗΛΜ 12 τεμ 20,00 20,00 Η Φ 4 ΗΛΜ 12 τεμ 34,00 35,00 2,94% Η4.12 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Η Φ 1 1/2", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 13,40 14,00 4,48% Η Φ 1 1/2", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 15,80 16,50 4,43% Η Φ 1 1/2", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 18,40 19,50 5,98% Η Φ 1 1/2", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 20,80 22,00 5,77% Η Φ 2", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 15,30 16,50 7,84% Η Φ 2", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 18,30 19,00 3,83% Η Φ 2", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 21,30 22,00 3,29% Η Φ 2", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 24,30 25,00 2,88% Η Φ 2 1/2", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 21,80 22,50 3,21% Η Φ 2 1/2", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 26,00 27,00 3,85% Η Φ 2 1/2", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 26,30 27,50 4,56% Η Φ 2 1/2", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 29,30 30,00 2,39% Η Φ 3", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 22,60 23,00 1,77% Η Φ 3", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 26,30 27,00 2,66% Η Φ 3", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 30,90 32,00 3,56% Η Φ 3", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 31,20 32,50 4,17% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 11

12 Η Φ 4", 2 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 24,00 25,00 4,17% Η Φ 4", 3 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 29,00 30,50 5,17% Η Φ 4", 4 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 33,00 35,00 6,06% Η Φ 4", 5 εξόδων ΗΛΜ 5 τεμ 37,00 40,00 8,11% Η4.13 Σωληνομαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Η Φ 1/2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 2,90 3,00 3,45% Η Φ 3/4", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,20 3,30 3,12% Η Φ 1", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 4,20 4,50 7,14% Η Φ 1/4", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 4,50 4,80 6,67% Η Φ 1/2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 4,80 5,00 4,17% Η Φ 2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 6,50 7,00 7,69% Η Φ 2 1/2", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 8,15 8,50 4,29% Η Φ 3", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 9,50 10,00 5,26% Η Φ 4", 50 cm ΗΛΜ 5 τεμ 11,50 12,50 8,70% Η Φ 1/2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,20 3,30 3,12% Η Φ 3/4", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 3,60 3,80 5,56% Η Φ 1", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 4,80 5,00 4,17% Η Φ 1 1/4", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 5,30 5,50 3,77% Η Φ 1 1/2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 5,80 6,00 3,45% Η Φ 2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 7,80 8,50 8,97% Η Φ 2 1/2", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 9,70 10,00 3,09% Η Φ 3", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 11,50 12,00 4,35% Η Φ 4", 100 cm ΗΛΜ 5 τεμ 14,20 15,00 5,63% Η4.14 Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού Η Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 3,90 4,50 15,38% Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 4,40 5,10 15,91% Η Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,80 6,70 15,52% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 7,40 8,50 14,86% Η Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 9,20 10,60 15,22% Η4.15 Φλάντζες χαλύβδινες με σπείρωμα Η Φ 1/2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 6,10 7,00 14,75% Η Φ 3/4 " ΗΛΜ 12 τεμ 6,60 7,60 15,15% Η Φ 1 " ΗΛΜ 12 τεμ 7,00 8,10 15,71% Η Φ 1 1/2 " ΗΛΜ 12 τεμ 7,85 9,00 14,65% Η Φ 2 " ΗΛΜ 12 τεμ 10,20 11,70 14,71% Η Φ 2 1/2 " ΗΛΜ 12 τεμ 11,00 12,70 15,45% Η Φ 3 " ΗΛΜ 12 τεμ 13,70 15,80 15,33% Η Φ 4 " ΗΛΜ 12 τεμ 17,50 20,10 14,86% Η5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 12

13 Η5.1.1 Φ 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 3,50 5,30 51,43% Η5.1.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,15 7,70 49,51% Η5.1.3 Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 6,50 9,80 50,77% Η5.1.4 Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 9,20 13,80 50,00% Η5.1.5 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 14,00 21,00 50,00% Η5.1.6 Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 20,50 30,80 50,24% Η5.1.7 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 39,50 60,00 51,90% Η5.1.8 Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 56,00 84,00 50,00% Η5.1.9 Φ 4'' ΗΛΜ 11 τεμ 92,00 138,00 50,00% Η5.2 Βάνες ελαστικής έμφραξης Η5.2.1 DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 120,00 150,00 25,00% Η5.2.2 DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 150,00 180,00 20,00% Η5.2.3 DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 155,00 190,00 22,58% Η5.2.4 DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 180,00 230,00 27,78% Η5.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Η5.3.1 Φ 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 2,80 3,00 7,14% Η5.3.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 3,70 4,00 8,11% Η5.3.3 Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 4,30 6,00 39,53% Η5.3.4 Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,60 8,00 42,86% Η5.3.5 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 7,00 10,00 42,86% Η5.3.6 Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 10,20 15,00 47,06% Η5.3.7 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 16,00 25,00 56,25% Η5.3.8 Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 19,40 30,00 54,64% Η5.3.9 Φ 4'' ΗΛΜ 11 τεμ 30,00 50,00 66,67% Η5.4 Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Η5.4.1 Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 54,00 75,00 38,89% Η5.4.2 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 107,00 160,00 49,53% Η5.4.3 Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 142,00 200,00 40,85% Η5.5 Υδρόμετρα τύπου Woltman Η5.5.1 DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 278,00 340,00 22,30% Η5.5.2 DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 330,00 380,00 15,15% Η5.5.3 DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 333,00 400,00 20,12% Η5.5.4 DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 372,00 450,00 20,97% Η5.6 Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου ΗΛΜ 47 τεμ 70,66 90,00 27,37% Η5.7 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές Η5.7.1 Φ 1'' ΗΛΜ 12 τεμ 15,30 19,00 24,18% Η5.7.2 Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 29,60 37,00 25,00% Η5.8 Αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού, συνθετικές ή μεταλλικές ΗΛΜ 12 τεμ 50,00 65,00 30,00% Η5.9 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενεργείας Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 124,00 160,00 29,03% Η5.10 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 13

14 Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 158,00 198,00 25,32% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 174,00 218,00 25,29% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 200,00 250,00 25,00% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 220,00 275,00 25,00% Η5.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm Η Φ 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 3,50 3,70 5,71% Η Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 5,25 5,50 4,76% Η Φ 1'' ΗΛΜ 11 τεμ 6,90 7,50 8,70% Η Φ 1 1/4'' ΗΛΜ 11 τεμ 9,00 9,50 5,56% Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 13,55 14,50 7,01% Η Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεμ 17,60 18,50 5,11% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 11 τεμ 35,70 38,00 6,44% Η Φ 3'' ΗΛΜ 11 τεμ 50,00 50,00 Η Φ 4'' ΗΛΜ 11 τεμ 86,00 90,00 4,65% Η5.12 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Η Φ 1/2 " ΗΛΜ 11 τεμ 14,20 15,00 5,63% Η Φ 3/4 " ΗΛΜ 11 τεμ 28,70 30,00 4,53% Η Φ 1 " ΗΛΜ 11 τεμ 30,85 32,00 3,73% Η Φ 1 1/4 " ΗΛΜ 11 τεμ 63,20 65,00 2,85% Η Φ 1 1/2 " ΗΛΜ 11 τεμ 66,50 70,00 5,26% Η Φ 2 " ΗΛΜ 11 τεμ 93,00 100,00 7,53% Η Φ 2 1/2 " ΗΛΜ 11 τεμ 156,00 165,00 5,77% Η5.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 ΗΛΜ 31 τεμ 9,00 10,00 11,11% Η5.14 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης ΗΛΜ 11 τεμ 340,00 350,00 2,94% Η6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Η6.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου Η6.1.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Η Φ 1 1/2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 165,00 175,00 6,06% Η Φ 2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 170,00 180,00 5,88% Η Φ 2 1/2 '' ΗΛΜ 12 τεμ 193,00 200,00 3,63% Η Φ 3 '' ΗΛΜ 12 τεμ 322,00 340,00 5,59% Η Φ 4 '' ΗΛΜ 12 τεμ 365,00 380,00 4,11% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 228,00 240,00 5,26% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 284,00 300,00 5,63% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 340,00 360,00 5,88% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 425,00 450,00 5,88% Η6.1.2 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 368,00 380,00 3,26% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 14

15 Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 387,00 400,00 3,36% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 398,00 420,00 5,53% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 604,00 630,00 4,30% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 640,00 680,00 6,25% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 448,00 470,00 4,91% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 490,00 520,00 6,12% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 594,00 620,00 4,38% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 745,00 780,00 4,70% Η6.1.3 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 368,00 380,00 3,26% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 387,00 400,00 3,36% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 398,00 420,00 5,53% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 604,00 630,00 4,30% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 640,00 680,00 6,25% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 448,00 470,00 4,91% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 490,00 520,00 6,12% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 594,00 630,00 6,06% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 745,00 780,00 4,70% Η6.1.4 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, μονού θαλάμου, απλού φλοτέρ, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 205,00 220,00 7,32% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 219,00 240,00 9,59% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 241,00 260,00 7,88% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 322,00 340,00 5,59% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 397,00 420,00 5,79% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 262,00 280,00 6,87% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 307,00 320,00 4,23% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 373,00 390,00 4,56% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 505,00 530,00 4,95% Η6.1.5 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, μονού θαλάμου, με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 632,00 650,00 2,85% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 636,00 660,00 3,77% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 664,00 680,00 2,41% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 820,00 850,00 3,66% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 871,00 900,00 3,33% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 708,00 730,00 3,11% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 775,00 800,00 3,23% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 842,00 870,00 3,33% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 15

16 Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 942,00 980,00 4,03% Η6.1.6 Υδραυλικές βαλβίδες, αντιπληγματικές, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 321,00 330,00 2,80% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 372,00 390,00 4,84% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 398,00 420,00 5,53% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 414,00 440,00 6,28% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 467,00 480,00 2,78% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 546,00 580,00 6,23% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 624,00 650,00 4,17% Η6.1.7 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 920,00 950,00 3,26% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 924,00 980,00 6,06% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 948, ,00 5,49% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 1.077, ,00 2,14% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 1.121, ,00 7,05% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 983, ,00 1,73% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.040, ,00 5,77% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.096, ,00 4,93% Η6.1.8 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 116,00 120,00 3,45% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 120,00 125,00 4,17% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 144,00 150,00 4,17% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 273,00 285,00 4,40% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 317,00 330,00 4,10% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 179,00 190,00 6,15% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 235,00 250,00 6,38% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 292,00 300,00 2,74% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 376,00 390,00 3,72% Η6.1.9 Υδραυλικές βαλβίδα ρύθμισης παροχής, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 472,00 490,00 3,81% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 476,00 500,00 5,04% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 500,00 530,00 6,00% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 629,00 650,00 3,34% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 673,00 700,00 4,01% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 535,00 550,00 2,80% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 592,00 620,00 4,73% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 16

17 Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 649,00 670,00 3,24% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 732,00 750,00 2,46% Η Υδραυλικές βαλβίδες, ογκομετρικές, μονού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 317,00 330,00 4,10% Η Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεμ 354,00 370,00 4,52% Η Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 12 τεμ 456,00 480,00 5,26% Η Φ 3'' ΗΛΜ 12 τεμ 588,00 600,00 2,04% Η Φ 4'' ΗΛΜ 12 τεμ 648,00 670,00 3,40% Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 481,00 500,00 3,95% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 547,00 580,00 6,03% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 607,00 640,00 5,44% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 708,00 750,00 5,93% Η6.2 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η6.2.1 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντiστοiχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 632,00 660,00 4,43% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 767,00 800,00 4,30% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 902,00 950,00 5,32% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.124, ,00 6,76% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 697,00 730,00 4,73% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 845,00 880,00 4,14% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 992, ,00 5,85% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.238, ,00 5,01% Η6.2.2 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 680,00 700,00 2,94% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 816,00 850,00 4,17% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 950, ,00 5,26% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.184, ,00 5,57% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 733,00 750,00 2,32% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 881,00 930,00 5,56% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.029, ,00 6,90% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.282, ,00 5,30% Η6.2.3 Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 882,00 950,00 7,71% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.016, ,00 3,35% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.151, ,00 4,26% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.435, ,00 1,05% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 17

18 Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 934, ,00 7,07% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.234, ,00-2,76% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.533, ,00-5,41% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.677, ,00 4,35% Η6.2.4 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, απλού φλοτέρ, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 655,00 680,00 3,82% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 790,00 820,00 3,80% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 851,00 900,00 5,76% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.149, ,00 0,09% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 708,00 730,00 3,11% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 855,00 900,00 5,26% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.003, ,00 4,69% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.247, ,00 8,26% Η6.2.5 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 998, ,00 0,20% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.132, ,00 1,59% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.267, ,00 2,60% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.577, ,00 1,46% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 1.050, ,00 Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.198, ,00 4,34% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.345, ,00 4,09% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.675, ,00 4,48% Η6.2.6 Υδραυλικές βαλβίδες αντιπληγματική, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 788,00 800,00 1,52% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 923,00 950,00 2,93% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.058, ,00 3,97% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.318, ,00 6,22% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 840,00 850,00 1,19% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.129, ,00 1,86% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.417, ,00 2,33% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.561, ,00 2,50% Η6.2.7 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 1.588, ,00 0,76% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.723, ,00 1,57% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.857, ,00 2,32% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 2.316, ,00 3,63% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 18

19 Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 1.641, ,00 3,60% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.789, ,00 0,61% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.936, ,00 3,31% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 2.414, ,00 3,56% Η6.2.8 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 583,00 600,00 2,92% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 718,00 750,00 4,46% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 853,00 900,00 5,51% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.062, ,00 3,58% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 636,00 650,00 2,20% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 899,00 900,00 0,11% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.161, ,00 3,36% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.305, ,00 3,45% Η6.2.9 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης παροχής, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 940, ,00 6,38% Η PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.074, ,00 2,42% Η PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.209, ,00 3,39% Η PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.508, ,00 2,79% Η PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 993, ,00 5,74% Η PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.140, ,00 5,26% Η PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.287, ,00 8,78% Η PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.307, ,00 33,89% Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ογκομετρικές Η DN 50 ΗΛΜ 12 τεμ 885,00 900,00 1,69% Η DN 65 ΗΛΜ 12 τεμ 1.030, ,00 1,94% Η DN 80 ΗΛΜ 12 τεμ 1.168, ,00 2,74% Η DN 100 ΗΛΜ 12 τεμ 1.406, ,00 3,13% Η7 ΦΙΛΤΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Η7.1 Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό ΗΛΜ 8 τεμ 3,90 4,00 2,56% Η7.2 Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Η7.2.1 Φ 3/4'' ΗΛΜ 8 τεμ 18,00 18,50 2,78% Η7.2.2 Φ 1'' κοντό ΗΛΜ 8 τεμ 48,50 50,00 3,09% Η7.2.3 Φ 1'' μακρύ ΗΛΜ 8 τεμ 80,00 85,00 6,25% Η7.2.4 Φ 1 1/2'' κοντό ΗΛΜ 8 τεμ 64,00 68,00 6,25% Η7.2.5 Φ 1 1/2'' μακρύ ΗΛΜ 8 τεμ 91,00 95,00 4,40% Η7.2.6 Φ 2'' κοντό ΗΛΜ 8 τεμ 131,00 140,00 6,87% Η7.2.7 Φ 2'' μακρύ ΗΛΜ 8 τεμ 190,00 200,00 5,26% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 19

20 Η7.2.8 Φ 3'' ΗΛΜ 8 τεμ 400,00 400,00 Η7.2.9 Φ 4'' ΗΛΜ 8 τεμ 440,00 440,00 Η7.3 Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, χαλύβδινα, γωνιακά, ονομαστικής πίεσης 8 atm Η7.3.1 Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 88,00 90,00 2,27% Η7.3.2 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 107,00 110,00 2,80% Η7.3.3 Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 123,00 125,00 1,63% Η7.3.4 Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 167,00 175,00 4,79% Η7.4 Φίλτρα νερού σίτας, χαλύβδινα, οριζόντια, ονομαστικής πίεσης 8 atm Η7.4.1 Φ 1'' ΗΛΜ 5 τεμ 55,00 55,00 Η7.4.2 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 70,00 70,00 Η7.4.3 Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 113,00 115,00 1,77% Η7.4.4 Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 127,00 135,00 6,30% Η7.4.5 Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 143,00 150,00 4,90% Η7.4.6 Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 191,00 200,00 4,71% Η7.5 Φίλτρα νερού δίσκων, χαλύβδινα, οριζόντια, ονομαστικής πίεσης 8 atm Η7.5.1 Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 129,00 135,00 4,65% Η7.5.2 Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 186,00 200,00 7,53% Η7.5.3 Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 265,00 280,00 5,66% Η7.6 Φίλτρα άμμου, ονομαστικής πίεσης 8 atm Η7.6.1 απλού θαλάμου, Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 590,00 620,00 5,08% Η7.6.2 απλού θαλάμου, Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 755,00 800,00 5,96% Η7.6.3 απλού θαλάμου, Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 1.130, ,00 6,19% Η7.6.4 απλού θαλάμου, Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 1.580, ,00 4,43% Η7.6.5 απλού θαλάμου, Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 1.970, ,00 6,60% Η7.6.6 απλού θαλάμου, Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 3.130, ,00 2,24% Η7.6.7 διπλού θαλάμου, Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 1.485, ,00 4,38% Η7.6.8 διπλού θαλάμου, Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 2.430, ,00 2,88% Η7.6.9 διπλού θαλάμου, Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 3.100, ,00 3,23% Η7.7 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου Lakos Η7.7.1 Φ 1'' ΗΛΜ 5 τεμ 591,00 700,00 18,44% Η7.7.2 Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 592,00 800,00 35,14% Η7.7.3 Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 593,00 950,00 60,20% Η7.7.4 Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 594, ,00 118,86% Η7.7.5 Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 595, ,00 261,34% Η7.8 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες) Η7.8.1 χωρίς σίτα, Φ 1'' ΗΛΜ 5 τεμ 92,00 100,00 8,70% Η7.8.2 χωρίς σίτα, Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 101,00 105,00 3,96% Η7.8.3 χωρίς σίτα, Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 156,00 165,00 5,77% Η7.8.4 χωρίς σίτα, Φ 2 1/2'' ΗΛΜ 5 τεμ 164,00 175,00 6,71% Η7.8.5 χωρίς σίτα, Φ 3'' ΗΛΜ 5 τεμ 172,00 185,00 7,56% Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 20

21 Η7.8.6 χωρίς σίτα, Φ 4'' ΗΛΜ 5 τεμ 236,00 250,00 5,93% Η7.8.7 με σίτα, Φ 2'' ΗΛΜ 5 τεμ 208,00 210,00 0,96% Η7.9 Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) Η7.9.1 χωρητικότητας 2 m3 ΗΛΜ 30 τεμ 188,00 190,00 1,06% Η7.9.2 χωρητικότητας 4 m3 ΗΛΜ 30 τεμ 388,00 400,00 3,09% Η7.9.3 χωρητικότητας 5 m3 ΗΛΜ 30 τεμ 413,00 420,00 1,69% Η7.9.4 χωρητικότητας 6 m3 ΗΛΜ 30 τεμ 600,00 620,00 3,33% Η7.9.5 χωρητικότητας 8 m3 ΗΛΜ 30 τεμ 917,00 950,00 3,60% Η7.9.6 χωρητικότητας 10 m3 ΗΛΜ 30 τεμ 1.224, ,00 2,12% Η8 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ Η8.1 Σταλάκτες Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος ΗΛΜ 8 τεμ 0,21 0,22 4,76% Η8.1.2 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος ΗΛΜ 8 τεμ 0,18 0,19 5,56% Η8.2 Σταλακτηφόροι ΗΛΜ 8 τεμ Η8.2.1 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 από πολυαιθυλένιο με σταλάκτες μακράς διαδρομής Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,31 0,32 3,23% Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,29 0,30 3,45% Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,28 0,29 3,57% Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,27 0,28 3,70% Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,26 0,27 3,85% Η8.2.2 Σταλακτηφόροι Φ 20 με σταλάκτες μακράς διαδρομής Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,35 0,36 2,86% Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,32 0,34 6,25% Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,31 0,33 6,45% Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,30 0,32 6,67% Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,29 0,31 6,90% Η8.2.3 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,60 0,63 5,00% Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,51 0,53 3,92% Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,43 0,46 6,98% Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,41 0,44 7,32% Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,39 0,42 7,69% Η8.2.4 Σταλακτηφόροι Φ 20 με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,61 0,65 6,56% Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,52 0,56 7,69% Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,47 0,50 6,38% Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,45 0,48 6,67% Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,44 0,47 6,82% Η8.2.5 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 21

22 Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,66 0,66 Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,55 0,55 Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,48 0,48 Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,46 0,46 Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,44 0,44 Η8.2.6 Σταλακτηφόροι Φ 20 με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,70 0,70 Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,63 0,63 Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,54 0,54 Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,50 0,50 Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,48 0,48 Η8.2.7 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17, για υπόγεια τοποθέτηση, με ριζοαπωθητικό, με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 1,05 1,05 Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,89 0,89 Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,80 0,80 Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,72 0,72 Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,64 0,64 Η8.2.8 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17, για υπόγεια τοποθέτηση με ριζοαπωθητικό, με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,73 0,73 Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,70 0,70 Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,64 0,64 Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,58 0,58 Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,51 0,51 Η8.2.9 Σταλακτηφόροι Φ 20, για υπόγεια τοποθέτηση, με ριζοαπωθητικό, με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 1,11 1,11 Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 1,03 1,03 Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,94 0,94 Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,83 0,83 Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,74 0,74 Η Σταλακτηφόροι Φ 20, για υπόγεια τοποθέτηση, με ριζοαπωθητικό, με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Η με απόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8 m 0,77 0,77 Η με απόσταση σταλακτών 50 cm ΗΛΜ 8 m 0,81 0,81 Η με απόσταση σταλακτών 75 cm ΗΛΜ 8 m 0,74 0,74 Η με απόσταση σταλακτών 100 cm ΗΛΜ 8 m 0,66 0,66 Η με απόσταση σταλακτών 125 cm ΗΛΜ 8 m 0,59 0,59 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 22

23 Η8.3 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Η8.3.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί Η με σώμα ανύψωσης 5-7 cm ΗΛΜ 8 τεμ 4,50 4,50 Η με σώμα ανύψωσης 10 cm ΗΛΜ 8 τεμ 4,60 4,60 Η με σώμα ανύψωσης 15 cm ΗΛΜ 8 τεμ 13,50 13,50 Η με σώμα ανύψωσης 30 cm ΗΛΜ 8 τεμ 17,00 17,00 Η8.3.2 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m τεμ Η με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός ΗΛΜ 8 τεμ 31,00 31,00 Η με σώμα ανύψωσης 10 cm, ανοξείδωτος ΗΛΜ 8 τεμ 36,00 36,00 Η με σώμα ανύψωσης 30 cm, πλαστικός ΗΛΜ 8 τεμ 53,00 53,00 Η8.3.3 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενος, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 m τεμ Η πλαστικός ΗΛΜ 8 τεμ 31,00 31,00 Η ανοξείδωτος ΗΛΜ 8 τεμ 36,00 36,00 Η8.3.4 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας m H πλαστικός ΗΛΜ 8 τεμ 64,50 64,50 H ανοξείδωτος ΗΛΜ 8 τεμ 75,00 75,00 Η8.3.5 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας m Η πλαστικός ΗΛΜ 8 τεμ 85,00 85,00 Η ανοξείδωτος ΗΛΜ 8 τεμ 94,00 94,00 Η8.3.6 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας m Η Σταθερού τομέα ΗΛΜ 8 τεμ 85,00 85,00 Η Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 94,00 94,00 Η Ρυθμιζόμενος ΗΛΜ 8 τεμ 189,47 190,00 0,28% Η Ρυθμιζόμενος με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 225,00 225,00 Η8.3.7 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας m Η Σταθερού τομέα ΗΛΜ 8 τεμ 175,00 175,00 Η Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 210,00 210,00 Η Ρυθμιζόμενος ΗΛΜ 8 τεμ 195,00 195,00 Η Ρυθμιζόμενος με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 230,00 230,00 Η8.3.8 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας m Η Χωρίς ηλεκτροβάννα ΗΛΜ 8 τεμ 355,00 355,00 Η Με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 415,00 415,00 Η8.3.9 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοις, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας m Η Σταθερού τομέα ΗΛΜ 8 τεμ 310,00 310,00 Η Ρυθμιζόμενου τομέα ΗΛΜ 8 τεμ 275,00 275,00 Η Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 380,00 380,00 Η Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης ΗΛΜ 8 τεμ 350,00 350,00 Η Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας m Η Σταθερού τομέα ΗΛΜ 8 τεμ 375,00 375,00 Η Ρυθμιζόμενου τομέα ΗΛΜ 8 τεμ 415,00 415,00 Επιμέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 23

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ηρακλείου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος Ηρακλείου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip Η βιοµηχανία ΒΙΑΡ Α.Ε παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου για άρδευση ύδρευση, θερµανση καθώς και σωλήνες µε ενσωµατωµένο σταλάκτη για άρδευση µε σταγόνες. Το εργοστάσιο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου Αρ. Μελέτης: 103/2014 Έργο: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43 Όροι Πώλησης Τραπεζικοί Λογαριασμοί 1 Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από 01/03/2015. 2 Οι τιμές αφορούν παράδοση σε πρακτορείο περιοχής Αθηνών- Πειραιώς ή παραλαβή από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σ.Ε.Α. (Αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Τ.Σ.Υ. η οποία υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους) σελ. 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002866750 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου

15REQ002866750 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015-2016» Δ/νση Περ/ντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Τμήμα Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Κ Η Π Ο Υ Κ Α Λ Ο Υ - Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ - Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ - Π Α Π Α Φ Η

Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Κ Η Π Ο Υ Κ Α Λ Ο Υ - Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ - Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ - Π Α Π Α Φ Η ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού Γυµνασιάρχου Μικρού ιστόµου Παπάφη» ΚΑ: 7324...01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα