Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Α.Μ. 12/2010 ΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩN Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1η - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 2 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΣΧΕΤ ΟΔΟ-Α- 12ΣΧΕΤ. ΟΙΚ m2 230,00 4,10 943,00 ΟΙΚ m3 145,00 22, ,50 3 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων ΟΔΟ-NΑ-Α-12 ΟΙΚ m3 220,00 13, ,00 4 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα ΟΙΚ ΟΙΚ kgr 3.123,75 0,30 937,13 5 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΟΔΟ-Δ-1 ΟΙΚ m ,70 0, , Αποξήλωση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Αποξήλωση φωτιστικού σώματος και μεταφορά του Ν ΗΛΜ τεμ 3,00 350, ,00 Ν ΗΛΜ τεμ 24,00 25,00 600,00 8 Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς ΟΙΚ-Ν22.50 ΟΙΚ τεμ. 1,00 300,00 300,00 Φορτοεκφόρτωση προιόντων 9 εκσκαφών με μηχανικά μέσα Καθαρή μεταφορά προιόντων 10 εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 11 ημιβραχώδες 12 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 13 πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων 14 μεταβλητού πάχους Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 15 καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη Προσαυξηση τιμών εκσκαφών ορυγματων υπογείων δικτύων για 148 την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ Άθροισμα ΟΜΑΔΑ 1η - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΙΚ20.30 ΟΙΚ m3 28,00 1,20 33,60 ΟΙΚ20.42 ΟΙΚ m3k 420,00 0,40 168,00 m ΟΔΟ-Α-2 ΝΟΔΟ1123Α 1.11 m ,90 4, ,27 ΟΔΟ-Β-1 ΟΔΟ-Γ-1.1 ΟΔΟ-Α-23 ΝΟΔΟ2151 ΝΟΔΟ3121Β ΝΟΔΟ3121Α 1.12 m3 245,90 3,60 885, m ,27 14, , m3 512,47 8, ,75 ΟΙΚ ΟΙΚ m3 427,06 8, ,54 ΥΔΡ-3.12 ΥΔΡ mm 5.046,45 4, , ,78 ΟΜΑΔΑ 2η - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 16 σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 17 σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 18 σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 19 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s ΟΙΚ ΟΙΚ m ,06 92, ,52 ΟΙΚ ΟΙΚ m3 179,83 110, ,30 ΟΙΚ ΟΙΚ m3 264,05 115, ,75 ΟΙΚ ΟΙΚ kgr ,00 1, ,00 157

2 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου 20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα S500s ΟΙΚ ΟΙΚ kgr ,53 0, ,20 21 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ ΟΙΚ m2 850,80 17, ,60 22 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ ΟΙΚ m2 689,67 15, ,05 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 23 καμπυλότητας Αποκατάσταση ασφαλτικών 24 οδοστρωμάτων. Άθροισμα ΟΜΑΔΑ 2η - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΙΚ ΟΙΚ m2 347,87 34, ,30 ΥΔΡ-4.09 ΝΟΔΟ4521Β 2.9 m2 500,00 17, , ,73 ΟΜΑΔΑ 3η - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25 διαστ. 40Χ40Χ3,5 cm τύπου ΜΟΝΤΑΝΑ ΟΙΚ- Ν διαστ. 30 Χ 30 cm ( εξυπηρέτησης ) με ΟΙΚεγκοπές, χρώματος κεραμιδί Ν κατάλληλες για ράμπες 27 διαστ. 30 Χ 30 cm ( κινδύνου ) με ΟΙΚφολίδες κίτρινου χρώματος Ν κατάλληλες για ράμπες 28 Επιστρώσεις με πλάκες πωρόλιθου, ΟΙΚπροελεύσεως Αριδαίας,πάχους 2,5 cm Ν και διαστ. 40Χ80 cm Επιστρώσεις με πλάκες πωρόλιθου, προελεύσεως Αριδαίας, πάχους 2,5 cm και διαστ. 30Χ80 cm με εγκοπές ΟΙΚ- Ν ΟΙΚ 7316 ΟΙΚ 7317 ΟΙΚ 7317 ΟΙΚ 7442 ΟΙΚ 7442 Ταινίες επιστρώσεων από πωρόλιθο, προέλευσης Αριδαίας, πάχους 2,5 cm ΟΙΚ- Ν ΟΙΚ 7494 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη επί τσιμεντοκονιάματος 32 Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς) ΟΙΚ-Ν Χυτό δάπεδο από κοινό τσιμέντο και ψηφίδες από χαλίκι ποταμίσιο, πάχους 5 cm Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση Φλοιού Πεύκου 3.1 m ,85 27, , m2 164,22 24, , m2 70,38 20, , m2 499,90 47, , m ,27 55, , m2 973,47 41, ,88 ΟΙΚ-Ν78.96 ΟΙΚ m ,00 57, ,85 ΟΙΚ m3 18,93 198, ,84 OIK-N OIK m2 498,10 21, ,31 ΠΡΣΑ6ΣΧ ΠΡΣ m3 41,84 187, ,00 35 Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών ΟΔΟ-Β-64.2 OIK m2 597,72 1,65 986,24 36 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες Πωρόλιθου, OIK-N OIK m2 113,50 65, ,50 προέλευσης Αριδαίας πάχους 2,5 cm 37 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου OIK OIK m3 4,99 25,20 125,75 Επικάλυψη στηθαίων με πλάκες 38 πωρόλιθου τραβερτίνη, προέλευσης OIK-N OIK7523 Αριδαίας,πάχους ως 3,0cm και για A 3.14 m2 82,75 74, ,39 επιφάνειες με καμπυλότητα Επικάλυψη στηθαίων με πλάκες 39 πωρόλιθου τραβερτίνη, προέλευσης Αριδαίας,πάχους ως 3,0cm και για επιφάνειες χωρίς καμπυλότητα OIK-N B OIK m2 18,62 43,28 805,87 Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από 40 πωρόλιθο. Κατώφλια από πωρόλιθο τραβερτίνη, προέλευσης Αριδαίας πάχους 3 cm και πλάτους cm OIK-N OIK m2 66,62 43, ,98 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 41 2,00 m με πωρόλιθο τραβερτίνη, OIK74541 OIK-N προέλευσης Αριδαίας, πάχους 3 / 2 cm 3.17 μμ 197,24 49, ,52 (βατήρων/μετώπων) Επιστρώσεις με ισομεγέθεις πλάκες 42 πωρόλιθου τραβερτίνη, προέλευσης Αριδαίας, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο OIK-N OIK m2 34,80 74, ,43 43 πλευράς άνω των 30 cm Πρόχυτα κράσπεδα 0.15mx0,30m 44 από σκυρόδεμα. Διαγράμμιση οδοστρωσίας με υλικό 45 υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας OIK OIK m2 165,45 17, ,29 ΟΔΟ-ΝΑ-Β-51.1 ΝΟΔΟ m 5.046,45 6, ,22 Ε-17.2 ΟΙΚ m2 447,86 5, ,20 158

3 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου Άθροισμα ΟΜΑΔΑ 4η - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ,26 ΟΜΑΔΑ 4η - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Παγκάκι σύνθετης κατασκευής απο αλουμίνιο και ξύλο 48 Δοχείο απορριμάτων ξύλινο. ΟΙΚ ΟΙΚ m2 563,50 4, ,00 OIK-NA ΟΙΚ-ΝΑ OIK τεμ 18,00 320, ,00 ΟΙΚ τεμ 50,00 110, ,00 49 Μεταλλικές σχάρες δένδρων ΠΡΣ-Β1 ΥΔΡ Kgr 4.500,00 4, ,00 Άθροισμα ΟΜΑΔΑ 4η - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , ,76 ΟΜΑΔΑ 5η : ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Φωτιστικό κορυφής επί Ιστού, στεγανό με ΙΡ66, με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης και ενα λαμπτήρα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 70W Ριγωτός Ιστός Αλουμινίου κυλινδρικής διατομής ø100κατάλληλος για πάκτωση ή αγκύρωση, υπέργειου ύψους 4,0m, με θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι & ακροκιβώτιο και τα αγκύρια θεμελίωσης του Ιστού Φωτιστικό κορυφής, με σώμα από χυτό αλουμίνιο τριγωνικού σχήματος, στεγανό ΙΡ65, με ενσωματομένο σύστημα έναυσης,κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού υπέργειου ύψους h=3,10m, με ένα λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100W Ριγωτός Ιστός Αλουμινίου κυλινδρικής διατομής Φ100 κατάλληλος για πάκτωση, συνολικού ύψους 3,60m υπέργειου ύψους 3,10m & βάθος πάκτωσης 0,50m, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι & ακροκιβώτιο Φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ67,με σώμα από χυτό αλουμίνιο και με ένα λαμπτήρα HIT- CRI 70W και ευρεία δέσμη Κιβώτιο ηλεκτρική διανομής (πίλλαρ) διαστ. 40Χ60Χ31 cm,δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,50x0,50 m, βάθους 0,70 m. Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατ. 25 mm2 Καλώδιο γείωσης ΝΥΥ μονοπολικό διατ. 1Χ6 mm2 Κιβώτιο ηλεκτρική διανομής (πίλλαρ),πλήρης δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος 40cmx40 cm, βάθους ως 40cm από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 cm και με το ειδικό κάλυμμα από γαλβανισμένο χάλυβα ή λαμαρίνα Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος 60cmx60 cm, βάθους ως 40cm από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 cm και με το ειδικό κάλυμμα από γαλβανισμένο χάλυβα ή λαμαρίνα Ν9361.Α5 Ν B Ν9361.Α2 Ν Ν Α ΗΛΜ τεμ 253,00 506, ,50 ΗΛΜ τεμ 253,00 845, ,90 ΗΛΜ τεμ 19,00 490, ,00 ΗΛΜ τεμ 19,00 360, ,00 ΗΛΜ τεμ 5,00 610, ,00 Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 248,00 496,00 Ν9312.1Β Ν Ν ΝΟΔΟ τεμ 272,00 78, ,80 ΗΛΜ m 4.519,75 3, ,13 ΗΛΜ m 588,00 1,55 911,40 Ν ΗΛΜ τεμ 13,00 627, ,55 Ν9307.1Β Ν9307.2Β ΟΔΟ % ΥΔΡ % ΟΔΟ % ΥΔΡ % 5.11 τεμ 283,00 133, , τεμ 13,00 168, ,72 159

4 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου 62 διατ. 4Χ2.5 mm2 Ν ΗΛΜ m 46,50 1,45 67,43 63 διατ. 4Χ4 mm2 Ν ΗΛΜ m 984,70 2, ,75 64 διατ. 4Χ6 mm2 Ν ΗΛΜ m 3.369,20 3, ,82 65 διατ. 4Χ10 mm2 Ν ΗΛΜ m 406,15 4, ,52 66 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατ. 3Χ4 mm2 Ν ΗΛΜ m 35,00 1,70 59,50 67 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2 Ν ΗΛΜ m 1.081,50 0,80 865,20 68 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 50 mm Ν A πιέσεως 3 atm ΗΛΜ m 91,70 2,90 265,93 69 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 100 mm Ν A πιέσεως 3 atm ΗΛΜ m 4.143,55 2, ,88 70 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC N διαμέτρου Φ21mm ΗΛΜ m 815,50 3, ,70 71 Βάση για Πίλλαρ οπλισμένη ΟΔΟ % διαστασεων 1.20x0.50 m, βάθους 0,50 Ν ΥΔΡ % m 5.22 τεμ 13,00 282, ,50 Γείωση από επιχαλκωμένο συμπαγή 72 ατσάλινο σωλήνα με πλαστικό φρεάτιο 25cmX25cm Ν ΗΛΜ τεμ 47,00 45, ,00 73 Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ Ν ΗΛΜ τεμ 13,00 150, ,00 74 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατ. 3Χ16 mm2 N ΗΛΜ m 15,00 4,65 69,75 75 Βάση για Πίλλαρ οπλισμένη ΟΔΟ % διαστασεων 0,60x0.50 m, βάθους 0,50 Ν ΥΔΡ % m 5.26 τεμ 2,00 128,90 257,80 Πιεστικό νερού με δοχείο διαστολής ή 76 Inverter 1 Ηρ, παροχής 4 m3/h και μανομετρικό 40m Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 450,00 450,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την 77 διέλευση καλωδίων κλπ, διατομής Φ 2 Ν ΗΛΜ m 261,50 9, ,70 1/2'' Άθροισμα ΟΜΑΔΑ 5η : ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ,89 ΟΜΑΔΑ 6: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 20-40cm ΠΡΣ-Α7 ΠΡΣ-Α9.2 Άθροισμα ομάδας6 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΣ 1620 ΠΡΣ m ,00 1, , m 2.760,00 1, , ,00 ΟΜΑΔΑ 7: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 80 ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 Σωλήνας από PVC ονομαστικής 85 πίεσης 4 atm, Φ 75 ΠΡΣ-Η1.1.2 ΗΛΜ8 7.1 m 160,00 0,35 56,00 ΠΡΣ-Η1.1.3 ΗΛΜ8 7.2 m 200,00 0,45 90,00 ΠΡΣ-Η1.1.4 ΗΛΜ8 7.3 m 1.750,00 0,55 962,50 ΠΡΣ-Η1.2.3 ΗΛΜ8 7.4 m 30,00 0,65 19,50 ΠΡΣ-Η1.1.7 ΗΛΜ m 1.080,00 1, ,00 ΠΡΣ-Η2.1.5 ΗΛΜ8 7.6 m 90,00 2,60 234,00 160

5 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου 86 Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 63 N-ΠΡΣ-Η2.2.2 ΗΛΜ m 112,00 3,00 336,00 87 Ταυ μεταλλικό, γαλβανισμένο Φ 1" ΠΡΣ-Η4.4.3 ΗΛΜ τεμ 7,00 3,50 24,50 88 Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι 1'' ΠΡΣ-Η4.9.3 ΗΛΜ τεμ 14,00 2,80 39,20 89 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1'' ΠΡΣ-Η5.1.3 ΗΛΜ τεμ 15,00 9,80 147,00 90 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική διατομής Φ 1/2'' N-ΠΡΣ-Η5.8 ΗΛΜ τεμ 16,00 7,00 112,00 91 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 8,00 7,50 60,00 atm Φ 1'' 92 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 1 " ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 1,00 32,00 32,00 93 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 ΠΡΣ-Η5.13 ΗΛΜ τεμ 2,00 10,00 20,00 94 Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό ΠΡΣ-Η7.1 ΗΛΜ τεμ 7,00 4,00 28,00 95 Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ΠΡΣ-Η7.2.2 ΗΛΜ τεμ 1,00 50,00 50,00 Φ 1'' 96 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ17, με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και απόσταση σταλακτών 50cm ΠΡΣ-Η ΗΛΜ m 1.420,00 0,55 781,00 97 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17, για υπόγεια τοποθέτηση, με ριζοαπωθητικό, με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες μήκους 33 cm ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 1.700,00 1, ,00 98 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός 10 cm ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ. 28,00 4,60 128,80 99 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 45,00 31, ,00 μήκους 10 cm, πλαστικός 100 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 4,00 31,00 124,00 m, πλαστικός 101 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες ρυθμιζόμενου τομέα, ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ. 28,00 2,80 78,40 κανονικής παροχής ακτίνας 2-5m 102 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' ΠΡΣ-H ΗΛΜ τεμ 20,00 32,00 640, Πηνία ηλεκτροβανών 24V AC ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 10,00 9,50 95,00 Πηνία συγκράτησης (latching) 104 ηλεκτροβανών (9Volt) ΠΡΣ-H ΗΛΜ τεμ 10,00 19,00 190,00 Προγραμματιστής άρδευσης, 105 μπαταρίας, τύπου φρεατίου, 1 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 3,00 125,00 375,00 ελεγχόμενης ηλεκτροβάνας 106 Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, 2 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 2,00 130,00 260,00 ελεγχόμενων ηλεκτροβανών 107 Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, 4 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 1,00 175,00 175,00 ελεγχόμενων ηλεκτροβανών 108 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 8-9 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 1,00 255,00 255, Αισθητήρας βροχής ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 1,00 80,00 80,00 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'', Η/Β ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 16,00 9,50 152,00 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών Χ60 cm, 6 Η/Β ΠΡΣ-Η ΗΛΜ τεμ 7,00 48,00 336, Φρεάτιο Ύδρευσης ΗΜΧ N Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, 113 μεταλλικά, διαστάσεων/πάχους 50Χ40Χ20/1,2 Καλώδια τύπου E1VV-U (πρωην 114 ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm2 Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου 115 Venturi), Φ 1'' Πλαστικό δοχείο λιπαντικού 116 διαλύματος, χωρητικότητας 200 lt Άθροισμα ομάδας 7 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΣ- Η ΟΙΚ τεμ 32,00 100, ,00 ΗΛΜ τεμ 1,00 75,00 75,00 ΠΡΣ-Η ΗΛΜ m 55,00 0,58 31,90 ΠΡΣ-Κ1.1 ΗΛΜ τεμ 1,00 99,00 99,00 ΠΡΣ-K3.1 ΗΛΜ τεμ 1,00 15,00 15, ,80 161

6 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 117 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ-Γ1 118 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ-Γ2 119 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΠΡΣ-Γ4 120 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ-Δ Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ-Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ-Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ-Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ-Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ-Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ-Δ Ποώδη πολυετή φυτά Π3 N-ΠΡΣ-Δ Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ-Δ7 129 Προμήθεια τύρφης ΠΡΣ-Δ10 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,0 Χ 132 1,0 Χ 1,0 m, με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 133 όγκου 2,00-4,00 lt 134 όγκου 4,50-12,00 lt 135 όγκου 12,50-22,00 lt 136 όγκου 23,00-40,00 lt 137 όγκου 41,00-80,00 lt Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 138 πασσάλου (>2,5m) Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 139 χλοοτάπητα Άθροισμα ομάδας 10ης: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ 11η: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 140 (αυτοματοποιημένο σύστημα) Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης με 141 παροχές Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης με 142 επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη 143 χλοοκοπτική μηχανή Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με 144 ψεκαστικό μηχάνημα ΠΡΣ-Ε2.1 ΠΡΣ-Ε2.2 ΠΡΣ-Ε4.3 ΠΡΣ-Ε9.4 ΠΡΣ-Ε9.5 ΠΡΣ-Ε9.6 ΠΡΣ-Ε9.7 ΠΡΣ-Ε9.8 ΠΡΣ-Ε ΠΡΣ-Ε13.2 ΠΡΣ-ΣΤ ΠΡΣ-ΣΤ ΠΡΣ-ΣΤ ΠΡΣ-ΣΤ ΠΡΣ-ΣΤ Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια ΠΡΣ-ΣΤ ΠΡΣ 1140 ΠΡΣ 1620 ΠΡΣ 1620 Άθροισμα ομάδας 8 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ 9: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Άθροισμα ομάδας 9η : ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑ 10η : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων ΠΡΣ-ΣΤ Βοτάνισμα χώρων εδαφοκάλυψης ΠΡΣ-ΣΤ7.3 Άθροισμα ομάδας 11ης : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-5220 ΠΡΣ-1710 ΠΡΣ-5340 ΠΡΣ 5130 ΠΡΣ 5120 ΠΡΣ 5110 ΠΡΣ 5240 ΠΡΣ 5510 ΠΡΣ 5522 ΠΡΣ 5622 ΠΡΣ 5622 ΠΡΣ 5530 ΠΡΣ 5560A ΠΡΣ 5371 ΠΡΣ 5372 ΠΡΣ στρ. 2,02 105,00 212, m3 237,00 5, , m ,00 0,25 505, τεμ 185,00 48, , τεμ 21,00 122, , τεμ 567,00 3, , τεμ 1.561,00 6, , τεμ 320,00 13, , τεμ 30,00 31,00 930, τεμ 20,00 52, , τεμ 816,00 3, , m3 455,00 8, , m3 20,00 45,00 900, τεμ 3.264,00 0, , τεμ 236,00 2,30 542, τεμ 20,00 4,50 90, τεμ 2.098,00 1, , τεμ 1.166,00 1, , τεμ 30,00 3,20 96, τεμ 206,00 4,50 927, τεμ 20,00 6,80 136, τεμ 432,00 4, , στρ. 0, , , στρ. 26,80 1,90 50, στρ. 0,65 15,00 9, στρ. 13,00 3,00 39, στρ. 6,70 60,00 402, στρ. 0,67 55,00 36, στρ. 0,67 55,00 36, στρ. 0,67 45,00 30, στρ. 2,60 60,00 156, , , ,80 761,52 162

7 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Άρθρου ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,42 Σύνολο Βασικών Εργασιών ,07 ΓΕ & ΟΕ 18,00% ,29 Μερικό Σύνολο ,36 Απρόβλεπτα 15% ,00 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς αναθεωρηση και ΦΠΑ) ,36 Αναθεώρηση ,36 Σύνολο Δαπανών χωρίς ΦΠΑ ,72 ΦΠΑ 23,00% ,28 Συνολική με ΦΠΑ ,00 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. α/α ΜΠΑΝΤΟΥΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 163

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Ποσότητα ΟΔΟ-1123Α m 3 3.900 8,80 34.320,00 2 ΟΔΟ-1212 m 3 50 9,63 481,50 3 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004080403 016-03-8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. m3 50,00 1,84 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. m3 50,00 1,84 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν

Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 350.000,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε.Π., «Δυτική Ελλάδα» 80% ΕΤΠΑ 20% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Αριθμός Μελέτης : 62/2014 Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα. 2 +ΜΤΦ μ3.κμ 13.680,00. 4 +ΜΤΦ μ3.κμ 180,00. 8 +ΜΤΦ μ3.κμ 144,00. 10 +ΜΤΦ μ3.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα. 2 +ΜΤΦ μ3.κμ 13.680,00. 4 +ΜΤΦ μ3.κμ 180,00. 8 +ΜΤΦ μ3.κμ 144,00. 10 +ΜΤΦ μ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ " 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καράτουλας, Ν. Ηλέιας Έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα