β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98)."

Transcript

1 Αριθµ. 436/10 (ΦΕΚ 44 Β/ ) : Καθορισµός ελαχίστων τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστηµα από µέχρι Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α. Του ν. 2160/93 (ΦΕΚ118/Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού σε συνδυασµό µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98). γ. Του ν. 3270/04 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα Τουρισµού» (ΦΕΚ 187/Α). δ. Του άρθρου 8 του ν.1652/86 (ΦΕΚ 167/Α) µε το οποίο κυρώθηκε ο Κανονισµός σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών. ε. Του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α) περί κατάταξης ενοικιαζοµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών, όπως ισχύει. στ. Του π.δ. 186/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α). ζ. Του π.δ. 187/ «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α). η. Του αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/ «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 2403/Β). θ. Του άρθρου 37 του ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α). 2) Το υπ' αριθµ. 945/ (ΑΠ: 20735/ ) έγγραφο της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων

2 ωµατίων/ ιαµερισµάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε...Ε.) που αφορά στις προτάσεις του κλάδου για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών έτους ) Την ανάγκη καθορισµού των εισπραττοµένων από τις αναφερόµενες στο θέµα επιχειρήσεις ελαχίστων τιµών για το έτος 2010 µε γνώµονα την αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και διατήρηση της τιµολογιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, αποφασίζουµε: Α. Καθορίζουµε για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2010 µέχρι 31/12/2010 τις ελάχιστες τιµές για τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση τουριστικά καταλύµατα ως κατωτέρω: 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ 1α. ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ µονόκλινα δίκλινα τρίκλινα ΚΛΕΙ ΙΑ λουτρό λουτρό λουτρό 4 7,99 9,88 10,28 14,40 15,24 17,52 3 και 2 6,48 8,73 9,12 12,60 12,60 13,68 1 5,70 7,20 7,99 11,04 11,04 12,24 1β. ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ µονόκλινα δίκλινα τρίκλινα ΚΛΕΙ ΙΑ λουτρό λουτρό λουτρό 4 8,73 10,68 11,04 15,60 15,96 18,60 3 και 2 7,08 9,12 9,84 13,44 12,96 14,40 1 6,00 7,56 8,40 11,40 11,40 12,24

3 1γ. ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ µονόκλινα δίκλινα τρίκλινα ΚΛΕΙ ΙΑ λουτρό λουτρό λουτρό 4 12,60 15,60 16,32 22,44 23,19 27,00 3 και 2 9,80 12,90 14,07 19,44 19,44 21,30 1 8,40 11,04 11,04 16,38 16,32 17,88 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 2α. ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΛΕΙ ΙΑ µονόχωρα δίχωρα τρίχωρα 4 25,48 39,60 54,00 2 και 3 19,80 30,00 39, ,68 25,20 34,80 2β. ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΛΕΙ ΙΑ µονόχωρα δίχωρα τρίχωρα 4 38,40 60,48 79,48 2 και 3 30,43 46,02 60, ,91 38,40 53,64 2γ. ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΛΕΙ ΙΑ µονόχωρα δίχωρα τρίχωρα 4 38,40 61,20 83,28 2 και 3 30,43 46,44 60, ,91 38,88 53,64 3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΝ

4 Οι τιµές των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων διαµορφώνονται ελεύθερα από τους επιχειρηµατίες. Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1) Για όλα τα καταλύµατα της παρούσας απόφασης οι χρονικές περίοδοι είναι τρεις, ήτοι χαµηλή - µέση -υψηλή, ενώ οι επιχειρηµατίες έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν και να δηλώσουν ποια περίοδο θεωρούν χαµηλή, µέση ή υψηλή. 2) Οι τιµές των ενοικιαζοµένων δωµατίων/διαµερισµάτων, των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η µίσθωσή τους ανά χώρο ή ανά κλίνη. 3) Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες όλων των καταλυµάτων να δηλώνουν διαφορετική τιµή στην ίδια χρονική περίοδο λόγω θέσεως (ισόγειο -όροφος- θέα), σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% της δυναµικότητάς τους. 4) Οι επιχειρηµατίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιµές για το έτος 2010 το αργότερο µέχρι και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύµατος, στα αντίστοιχα υποδείγµατα αίτησης δήλωσης τιµών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης απόφασης. Εξαιρούνται οι επιχειρηµατίες που λαµβάνουν το ειδικό σήµα λειτουργίας µετά την ανωτέρω προθεσµία. Επιχειρήσεις που λειτουργούν από υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιµές τους και να έχουν προµηθευτεί και θεωρήσει τους τιµοκαταλόγους τους για το 2010 εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσης. Στις επιχειρήσεις που δεν θα δηλώσουν τιµές ή δεν θα θεωρήσουν τιµοκαταλόγους επιβάλλεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ πρόστιµο 293,47. 5) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιµών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του καταλύµατος εις πενταπλούν και υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές Οµοσπονδίες, µέλη της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ωµατίων ιαµερισµάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε...Ε). Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήµατος λειτουργίας. Αντίγραφο της δήλωσης τιµών διαβιβάζεται µε συγκεντρωτική

5 κατάσταση άµεσα από τις τοπικές Οµοσπονδίες στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του ΕΟΤ. 6) Το θεωρηµένο αντίγραφο της δήλωσης τιµών αναρτάται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο της υποδοχής του καταλύµατος κάτωθεν του εντύπου του ειδικού σήµατος λειτουργίας. 7) Επιχειρηµατίες που δεν θα δηλώσουν τιµές εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας στο στοιχείο 4 της παραγράφου αυτής, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τις τιµές του προηγούµενου έτους ανά χρονική περίοδο, αρκεί αυτές να µην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιµών που καθορίζονται µε την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιµές της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται όµως να σφραγίσουν στην τοπική Οµοσπονδία, µέλος της Σ.Ε.Ε...Ε, νέες πινακίδες τιµών για το έτος 2010 προσκοµίζοντας την εγκεκριµένη αίτηση-δήλωση τιµών ) Όλοι οι επιχειρηµατίες µηδέ εξαιρουµένων και αυτών που διατηρούν για το νέο έτος τις προηγούµενες εγκεκριµένες τιµές τους ή επιθυµούν να εισπράτουν τις ελάχιστες καθορισθείσες µε την παρούσα απόφαση τιµές, υποχρεούνται προ της έναρξης λειτουργίας τους να προµηθευτούν και να αναρτήσουν στα καταλύµατά τους τιµοκαταλόγους του έτους 2010 θεωρηµένους από τις τοπικές Οµοσπονδίες, µέλη της Σ.Ε.Ε...Ε.. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να θεωρήσουν τους τιµοκαταλόγους είναι: α) φωτοαντίγραφο του Eιδικού Σήµατος Λειτουργίας. β) θεωρηµένο αντίγραφο της αίτησης- δήλωσης τιµών του έτους γ) τιµοκαταλόγους υπογεγραµµένους και συµπληρωµένους από τον υπεύθυνο του καταλύµατος σύµφωνα µε τη θεωρηµένη δήλωση τιµών, ένα για κάθε δωµάτιο σύµφωνα µε την εγκεκριµένη δυναµικότητα του καταλύµατος. 9) Επισηµαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του Ν. 3498/ 2006 η Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ωµατίων ιαµερισµάτων Ελλάδος (ΣΕΕ Ε) µε ευθύνη της οφείλει να προµηθεύσει εγκαίρως τους επιχειρηµατίες του κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραµµένα µέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Οµοσπονδιών της, µε τιµοκαταλόγους, εγκεκριµένα έντυπα δήλωσης τιµών καθώς και

6 κάθε άλλο ενηµερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 10) εν επιτρέπονται αυξοµειώσεις των εγκεκριµένων τιµών πλην µόνο για όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο Κεφάλαιο «περί εκπτώσεων», της παρούσας. 11) εν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2160/93 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2636/1998 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 3498/ ) Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωµάτια των καταλυµάτων ενοικιαζοµένων δωµατίων δεν δηµιουργεί υποχρέωση καταβολής αντιτίµου. 13) Εφόσον δίκλινο δωµάτιο διατεθεί σε µεµονωµένο άτοµο θα εισπράττεται το 80% της τιµής του δίκλινου δωµατίου και δεν θα υπολείπεται της τιµής του µονόκλινου της αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο. 14) Όταν σε µονόκλινο δωµάτιο υπάρχει ηµίδιπλη κλίνη και διαµένουν σ αυτό δύο άτοµα τότε θα εισπράττεται η τιµή του µονόκλινου προσαυξηµένη κατά 20% χωρίς να υπερβαίνει την τιµή του δίκλινου δωµατίου. 15) Στις ελάχιστες τιµές της παρούσας καθώς και στις εγκεκριµένες συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµοι φόροι, ήτοι Φ. Π. Α. και.φ. 16) Στις ελάχιστες τιµές της παρούσας καθώς και στις εγκεκριµένες συµπεριλαµβάνεται επίσης η παροχή των ακολούθων αγαθών και υπηρεσιών, ήτοι: α) Παροχή θερµού ύδατος υποχρεωτικά καθ όλο το 24ωρο. β) Παροχή θέρµανσης το χειµώνα σε όλους τους χώρους. γ) Παροχές εντός των δωµατίων: Ψυγείο, θυρίδες φύλαξης τιµαλφών, τηλεόραση, κλιµατισµός κ.λ.π. δ) Καθηµερινός καθαρισµός και αλλαγή του ιµατισµού κάθε δύο µέρες στα καταλύµατα τεσσάρων κλειδιών. ε) Καθαρισµός και αλλαγή του ιµατισµού κάθε δύο µέρες στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών.

7 17) Παρέχεται στα καταλύµατα της παρούσης η δυνατότητα παροχής πρωινού, σύµφωνα µε το άρθρο 154 της Α 7/2009 (ΦΕΚ Β 1388) αγορανοµικής διάταξης, εφ όσον διαθέτουν αίθουσα πρωινού µε παρασκευαστήριο ή εστιατόριο. Στην περίπτωση αυτή κατά τη θεώρηση της δήλωσης τιµών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 18) Η τιµή του πρωϊνού υπό µορφή ταµπλ-ντοτ είναι ελεύθερη πρέπει όµως να δηλώνεται και να περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις. 19) Για όλα τα καταλύµατα της παρούσας απόφασης ισχύει ο «Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών» (άρθρο 8 του ν.1652/86) καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώµατα στις σχέσεις µε τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισµούς µέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισµού λειτουργίας για αυτά. 20) Ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ επιχειρηµατία και πελάτη οι οποίες µειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νοµοθεσία, δεν επιτρέπονται. 21) Πέραν όλων των αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση επισηµαίνουµε ότι οι επιχειρηµατίες όλων των καταλυµάτων υποχρεούνται: α) να τηρούν βιβλίο κινήσεως πελατών (πόρτας), θεωρηµένο αρµοδίως, το οποίο θα περιλαµβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος - διαβατηρίου των πελατών. β) να τηρούν «βιβλίο εντυπώσεων» σύµφωνα µε την υπ αρ / εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ. Γ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1) Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριµένες τιµές των καταλυµάτων εφόσον ο ενοικιαστής παραµείνει στο κατάλυµα µέχρι και δύο διανυκτερεύσεις. 2) Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριµένων, τότε η τιµή προσαυξάνεται για όλα τα καταλύµατα της παρούσης κατά 20%.

8 . ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 1) Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηµατίες όλων των καταλυµάτων της παρούσης απόφασης µπορούν για µεµονωµένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις µέχρι 30% επί των εγκεκριµένων τιµών και µέχρι 50% για GROUPS και συµβάσεις ALLOTMENT, µε την προϋπόθεση ότι η τιµή του δωµατίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιµή της κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η µονάδα και αναγράφεται στους αντίστοιχους, κατά περίοδο, πίνακες της παρούσας απόφασης. 2) Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραµµάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού Τουρισµού, οι επιχειρηµατίες µπορούν, σύµφωνα µε την σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ αυτών και των φορέων του ηµοσίου που εφαρµόζουν τα προγράµµατα αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις µεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριµένων τιµών. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και για µεµονωµένους φοιτητές και σπουδαστές. Ε. Προσαρτούνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τα ακόλουθα υποδείγµατα της αίτησης δήλωσης τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων και διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων από 1/1/2010 έως 31/12/2010.

9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ : Οµοσπονδία. Ο/Η... µεα..τ.... και Α.Φ.Μ.... ΟΥ... εκµεταλλευτής ενοικιαζοµένων δωµατίων / διαµερισµάτων στην περιοχή... και µε αρ. Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας κλειδιών... δηλώνω υπεύθυνα σύµφωνα µε την µε αρ... απόφαση Υπ. Πολιτισµού Τουρισµού ότι θα εισπράττω για το έτος 2010 τις Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ (Σύνολο δωµατίων...) Χαµηλή περίοδος ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΝΩΝ απλά µε λουτρό απλά Τιµή Β' ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Α'... Μέση Περίοδος Τιµή Β' ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Α'... µε λουτρό απλά µε λουτρό ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Β'. ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Β'.

10 Υψηλή Περίοδος Τιµή Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Α'... ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Β'. Β. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (Σύνολο διαµ/των...) Χαµηλή Περίοδος 2 ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΟ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3 4 Τιµή Β" ΑΡΙΘ. ΙΑΜ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Α' ΑΡΙΘ. ΙΑΜ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Β'. Mέση Περίοδος Τιµή Β" ΑΡΙΘ. ΙΑΜ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Α' ΑΡΙΘ. ΙΑΜ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Β'. Υψηλή Περίοδος 2 Τιµή Β"

11 ΑΡΙΘ. ΙΑΜ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Α'... ΑΡΙΘ. ΙΑΜ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ Β'. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΙΝΟΥ ( στο κατάλυµα) ΝΑΙ... ΟΧΙ.. Ηµεροµηνία.../ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο/ Η ΗΛ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ (σφραγίδα της επιχ/σης)

12 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΕΠΑΥΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ :Οµοσπονδία. Ο/Η...µε Α Τ... και ΑΦΜ.... ΟΥ... εκµεταλλευτής Τουριστικών επιπλ. Κατοικιών επαύλεων στην περιοχή... µε αριθ. ειδ. Σήµατος λειτουργίας... και διακριτικό τίτλο... δηλώνω υπεύθυνα σύµφωνα µε την µε αρ...απόφαση Υπουργού Πολιτισµού & Τουρισµού ότι για το έτος 2010 θα εισπράττω τις παρακάτω τιµές : Τιµή Α ' ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΕΠΑΥΛΕΙΣ ενός χώρου ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ δύο χώρων τριών χώρων τεσσάρων χώρων Τιµή Β' Τιµή Β' ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ

13 ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Τιµή Β' Στις παραπάνω δηλωθείσες τιµές το ποσοστό έκπτωσης για µεµονωµένους πελάτες και συµβάσεις µε GROUPS - ALLOTMENT θα είναι αντίστοιχα...% και... % Ηµεροµηνία.../../.2010 Ο/Η ΗΛ.. ( σφραγίδα της επιχ/σης) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΣΤ. Τυχόν παράβαση των διατάξεων της παρούσης επισύρει κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2160/93. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26040 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303, 310 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.31618 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014)

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 7 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4254 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα