Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού"

Transcript

1 Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του. Αν και ο ρόλος γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολεοδομικό επίπεδο έχει επανειλημμένως αμφισβητηθεί, γεγονός παραμένει ότι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ήταν και είναι ο κύριος αρμόδιος για την κίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των πολεοδομικών σχεδίων ενώ παράλληλα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση είναι ο άμεσος αποδέκτης κάθε δυσαρέσκειας από την τοπική κοινωνία, η οποία ιεραρχεί ψηλά τα πολεοδομικά προβλήματα στην κλίμακα των θεμάτων που την απασχολούν. Έτσι σήμερα Ο ΔΗΜΟΣ μας καθίσταται υπόλογος στη συνείδηση των δημοτών για τις αβελτηρίες του πολεοδομικού σχεδιασμού του, ενώ παράλληλα λογοδοτεί σε αυτούς για θέματα που ανάγονται στη δική του ευθύνη. Υπάρχουν ήδη Εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, κυρωμένες Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεις Εφαρμογής, αλλά με δική του ευθύνη επί σειρά ετών δεν εφαρμόζονται. Τα ερωτήματα πολλά αλλά δυστυχώς αναπάντητα. Να σημειώσουμε πώς κάθε δημοτική αρχή έχει την υποχρέωση να προωθεί και να παρακολουθεί τη διαδικασία έγκρισης/χρηματοδότησης προκαταρτικών μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και όχι να την αφήνει επί σειρά ετών στα υπηρεσιακά συρτάρια για να την ανασύρει κατά βούληση μόνο για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους και όχι ουσίας. Εδώ δεν εφαρμόζονται τα ήδη εγκεκριμένα Σχέδια Πόλεως προς τι «τα πυροτεχνήματα» περί σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου; Ταυτόχρονα, όπως διαπιστώνεται από πρόσφατες εκθέσεις ανεξάρτητων αρχών και ελεγκτικών σωμάτων της Διοίκησης (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Ελεγκτών και Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης), ο ΔΗΜΟΣ μας εγκαλείται για σημαντικές παρατυπίες, αυθαιρεσίες και ανεπάρκεια κατά την άσκηση των χρηστών διοικητικών και πολεοδομικών του καθηκόντων. Είναι προφανές ότι η αιτία αυτών των προβλημάτων δεν οφείλεται μόνο στην πλημμελή στελέχωση, στην ελλιπή κατάρτιση, στην έλλειψη πόρων ή στη μη συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου και κυρώσεων, όπως συχνά διαπιστώνεται στις εκθέσεις των πιο πάνω ελεγκτικών μηχανισμών. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι ελλείψεις και οι αδυναμίες αυτές αλλά και οι συχνά αθέμιτες πελατειακές πρακτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που όμως παρατηρούνται και σε άλλα επίπεδα της Διοίκησης, ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι, ειδικώς στο πεδίο των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις παρεχόμενες και οφειλόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες. Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. Ακολούθως: α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Έχει την ευθύνη για: Την Κατάρτιση κάθε είδους Πολεοδομικών μελετών που αφορούν σε επεκτάσεις και τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Πόλεως, καθώς και προτάσεις για αλλαγή χρήσης γης και όρων δόμησης.

2 Τη Συμμετοχή στη μελέτη και στις διαδικασίες τυχόν αναθεωρήσεων του Γ.Π.Σ. Την Προώθηση προτάσεων του Δήμου στους αρμόδιους φορείς για θέματα αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και του Γ.Π.Σ. Την γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων & δραστηριοτήτων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, Ν.3010/02 και Ν4014/11). Την Τήρηση αρχείου φακέλων για τροποποιήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα ή αποφάσεις, καθώς και για όλα τα θέματα για τα οποία εκκρεμούν σχετικές τροποποιήσεις. Την Παροχή πληροφοριών σε Δημότες, καθώς και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου. Την Έκδοση βεβαιώσεων επιτρεπομένων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίου Γ.Π.Σ. Την έκδοση βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας σε νεοεισαχθείσες περιοχές, όπου οι πράξεις εφαρμογής δεν έχουν ανατεθεί ή δεν έχουν κυρωθεί. Τη Θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (υπογείων - υπέργειων - υπαιθρίων) σε συνεννόηση με άλλους φορείς. Τη Σύνταξη Πολεοδομικών μελετών και προγραμμάτων ανάπλασης και αναβάθμισης. Τη Δημοσιοποίηση και προβολή των Πολεοδομικών προτάσεων και μελετών, επικοινωνία με πολίτες και φορείς και εν γένει ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Την Προώθηση ερευνών για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων. Τη Διαχείριση, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών πολεοδομικού και χωροταξικού ενδιαφέροντος και αποστολή τους στην κεντρική βάση της Δ/νσης Πληροφορικής; β. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων Έχει την ευθύνη για: Τις εισηγήσεις και προώθηση διαδικασίας για τις ονομασίες οδών και πλατειών. Το Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, (πρώην) Νομαρχίας και Περιφέρειας. Το Αρχείο Ιστορικό, και αρχείο τιμωμένων προσώπων και τόπων. Τις διορθώσεις αρίθμησης των κτηρίων. Τη χορήγηση βεβαιώσεων και πληροφοριών σε Δημότες, σχετικά με ονομασίες οδών και αρίθμηση κτηρίων. Την προμήθεια και τοποθέτηση άλλων ενδεικτικών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους, σύνταξη μελετών για την προμήθειά τους, ονομασίας των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Τη σύνταξη μελετών κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων. Τη μέριμνα για την έκδοση σχετικής άδειας κατεδάφισης. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατεδάφισης. Η ανωτέρω διαδικασία με επίβλεψη αρμοδίου πολιτικού μηχανικού.

3 Τη διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής (επιβολή εισφοράς - διορθωτικές πράξεις). Την αποσαφήνιση των ορίων του Δήμου και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών. Την τήρηση αρχείου Αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων και παροχή σχετικών βεβαιώσεων και πληροφοριών σε δημότες και υπηρεσίες. Την τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, παροχής πληροφοριών και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων, καθώς και για οποιαδήποτε εργασία σχεδιασμού και εφαρμογής. Την αναζήτηση και καταγραφή ιδιωτικών οδών, σκεπασμένων ρεμάτων και όλων των χώρων που για διάφορους λόγους έχουν παραμείνει σε κοινή χρήση και που βάσει του Ν. 1337/83 περιέρχονται στο Δήμο. Την προσπάθεια εξασφάλισή τους σε συνεργασία με την Δημοτική Περιουσία. Τη μέριμνα για την συνηγορία του Δήμου σε περιπτώσεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Τον έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. Την προώθηση απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου, βάσει του οποίου προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού. Τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, πράξεων τακτοποίησης κλπ., χορήγηση βεβαιώσεων τελεσιδικίας, αδυνάτου τακτοποίησης, τυφλών οικοπέδων. Την κοινοποίηση των πράξεων στους εμπλεκόμενους, παραλαβή των ενστάσεων προς υποβολή στην Περιφέρεια μαζί με την πράξη αναλογισμού, προς έκδοση απόφασης γενικού γραμματέα Περιφέρειας. Την ογκομέτρηση των κτισμάτων που ρυμοτομούνται και κατά νόμο απαλλοτριώνονται. Σύνταξη σχετικών εκθέσεων. Τήρηση αντιστοίχου αρχείου. Παροχή πληροφοριών στους Δημότες. Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. Έκδοση βεβαίωσης αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδου. Την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης. Τη σύνταξη, παρακολούθηση, επίβλεψη μελετών πράξεων εφαρμογής και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την κύρωσή τους. Την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας και έκδοση πιστοποιητικών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας Τη σύνταξη βεβαιώσεων σχετικά με υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα Τη σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα Τη διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής ως προς τις υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτητών και Δήμου, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες υπηρεσίας. γ. Τμήμα Τοπογραφικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών Έχει την ευθύνη για:

4 Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών όσον αφορά την ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις προδιαγραφές συντάξεώς του και στην περιοχή αρμοδιότητας του. Τη χορήγηση βεβαιώσεων χρήσης γης, όρων δόμησης, διατηρητέων κτηρίων, πλάτους πρασιάς και βεβαιώσεις περί ρυμοτόμησης ή μη ακινήτων ή τμημάτων τους. Τις βεβαιώσεις περί αποστάσεων οίκου ανοχής που πρόκειται να λειτουργήσει σύμφωνα με την 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99. Τον καθορισμός οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (ΟΓ-ΡΓ) και όρων δόμησης σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών, καθώς και σε διαγράμματα της Υπηρεσίας για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, τακτοποιήσεων. Τον έλεγχος και θεώρηση ΟΓ-ΡΓ και Ο.Δ (όρων δόμησης) σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών. Τη βεβαίωση ορθότητας ΟΓ-ΡΓ διαγραμμάτων για χρήση φαρμακείου. Τον καθορισμός προσωρινών οριογραμμών ρέματος σε τοπογραφικό διάγραμμα υποβαλλόμενο από ιδιώτη ή την Υπηρεσία. Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης. Την τήρηση Αρχείου: ρυμοτομικών πινακίδων - τεχνικών εκθέσεων - διαγραμμάτων εφαρμογής - τροποποιητικών ρυμοτομικών διαταγμάτων - διαταγμάτων όρων δόμησης - Αποφάσεων Νομάρχη περί αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του Τη σύνταξη τοπογραφικών, κτηματογραφικών διαγραμμάτων για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις. Υψομετρική μελέτη οδού - έλεγχος και έγκριση υψομετρικών μελετών (υψομετρική οριζοντιογραφία - μηκοτομή - διατομές). Λήψη υψομέτρων κρασπέδων, ρείθρων. Τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση οικοδομών στοιχεία του υψομετρικού σχεδίου πόλης (βεβαίωση υψομέτρου). Λήψη στοιχείων για σύνταξη κατά μήκος τομών οικοδομικών γραμμών. Λήψη επιμετρικών στοιχείων εδάφους (για την σύνταξη ογκομετρικών πινάκων κυβισμού χωματουργικών έργων). Τις εφαρμογές μελετών οδών και πλατειών προς κατασκευή. Τη σύνταξη τοπογραφικών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων κοινοχρήστων χώρων. Τις εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας. Τη συμπλήρωση, χάραξη και ενημέρωση διαγραμμάτων ταφολογίων. Την επίβλεψη για την ορθή υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής. Τις εμβαδομετρήσεις βιομηχανιών, Ξενοδοχειακών κ.λ.π. χώρων (για επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού) ως και των χώρων πλατειών προς εκμίσθωση. δ. Τμήμα Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών Εκδίδει τις οικοδομικές άδειες ανέγερσης, κατεδάφισης κτηρίων και πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών σε εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος

5 Οικοδομικού Κανονισμού, με ταυτόχρονη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου νέων οικοδομικών αδειών. Ελέγχει την εφαρμογή του ΓΟΚ, και σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις σεισμικής επικινδυνότητας των περιοχών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Ελέγχει κατά ΓΟΚ και σε συνδυασμό με τους ισχύοντες όρους δόμησης, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία σχέδια που συνοδεύουν την αίτηση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ προβαίνει και σε προέλεγχο οικοδομικής άδειας έπειτα από αίτηση. Συνεργάζεται όπου απαιτείται με συναρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ,ΥΠΕΚΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ). Ελέγχει την πληρότητα των στατικών μελετών βάσει των εκάστοτε αρμοδιοτήτων. Ελέγχει την πληρότητα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών βάσει των εκάστοτε αρμοδιοτήτων του, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας. Ελέγχει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών. Ελέγχει την έκδοση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτηρίων κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 5 του ΠΔ. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α). Τηρεί αρχείο φακέλων οικοδομικών αδειών για χορήγηση σχετικών αντιγράφων. Τηρεί ηλεκτρονικό Μητρώο Έργου και Ταυτότητας κτηρίου. Χορηγεί βεβαιώσεις για κτίσματα προϋφιστάμενα του Χορηγεί βεβαιώσεις κύριας χρήσης για κτήρια. Χορηγεί βεβαιώσεις για σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ (οργανισμοί κοινής ωφέλειας), καθώς και για συντελεστή δόμησης. Χορηγεί βεβαιώσεις του άρθρου 22 ΓΟΚ/85 για εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας. Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας. Η χορήγηση της έγκρισης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθ.24α του Ν. 2075/92 (ΦΕΚ 129Α). Μεριμνά για τις αδειοδοτήσεις ανελκυστήρων σε νέες και υπάρχουσες οικοδομές. Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και διακίνησή τους στο Τμήμα, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου. Τηρεί αρχείο φακέλων και ηλεκτρονικό αρχείο οικοδομικών αδειών. ε. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Τηρεί ελέγχει και εκδίδει αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία επιβολής προστίμων σε αυθαίρετες κατασκευές. Τηρεί την διαδικασία επικινδύνων κατασκευών. Ελέγχει την εφαρμογή προδιαγραφών και κανονισμών ειδικών οικοδομικών εργασιών όπως υγρομόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία κλ.π. Ελέγχει τις ειδικές εργασίες κατασκευής κτηριακών έργων.

6 Ελέγχει οικοδομικές εργασίες για την τήρηση των νομίμων διαδικασιών και διαπιστώνει αυθαίρετες κατασκευές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ελέγχει οικοδομές για διαπίστωση επικινδύνων κατασκευών και τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Προβαίνει σε κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών. Πραγματοποιεί αυτοψίες αυθαιρέτων στον χώρο αρμοδιότητας του πολεοδομικού γραφείου. Τηρεί τη διαδικασία για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών βάσει της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας. Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και διακίνησή τους στο Τμήμα. στ. Τμήμα Γραμματείας & Αρχείου Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Δ/νση. Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Δ/νσης. Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στην Δ/νση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας και εισηγείται προς την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού την στελέχωση και την μετακίνηση προσωπικού. Παραλαμβάνει και αποστέλλει στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Δ/ντή. Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Δ/νση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι αυτά, και τα αποστέλλει στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων. Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης και για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιακήρυξη ιαγωνισμού για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74894 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ «ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ημερομηνία Έκδοση Συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα