Θ έ μ α : «Η σςμβολή τος Τοςπισμού στην Οικονομική ανάπτςξη των νησιών τηρ Ελλάδαρ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ έ μ α : «Η σςμβολή τος Τοςπισμού στην Οικονομική ανάπτςξη των νησιών τηρ Ελλάδαρ»"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τμήμα: Λογιστικής Καθηγηηήρ: Κος Γιάννης Σσέλιος Ακαδ. Έηορ: Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α Θ έ μ α : «Η σςμβολή τος Τοςπισμού στην Οικονομική ανάπτςξη των νησιών τηρ Ελλάδαρ» Δπιμέλεια: Παρασκεσάς Αθ. Παποστσής Α.Μ.: 8686 Δξάμηνο: Πτ 1 Καβάλα, Οκτώβριος 2010

2 ΑΝΣΙ Π ΡΟΛOΓΟΤ Με αθοπμή ηην ολοκλήπυζη αςηήρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ, θέλυ να εκθπάζυ ηην εςγνυμοζύνη μος, ζηοςρ Καθηγηηέρ μος ηηρ Σσολήρ ΓΗΟΗΚΖΣΖΣ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑΣ ηος Τμήμαηορ ΛΟΓΗΣΤΗΚΖΣ ηος Α.Τ.Δ.Η. Καβάλαρ, για ηιρ πολύηιμερ γνώζειρ πος μος πποζέθεπαν. Ηδιαίηεπα θέλυ να εςσαπιζηήζυ, ηον Καθηγηηή μος κύπιο Γιάννη Τζέλιο, γιαηί με βοήθηζε 1) ν αποκηήζυ έναν ηπόπο ζκέτηρ ηέηοιο, ώζηε να μποπέζυ να καηανοήζυ και να εμπεδώζυ όζο ηο δςναηόν καλύηεπα, ηοςρ βαζικούρ κανόνερ ηηρ αγοπάρ, ζε μια οικονομία ηος ελεύθεπος ανηαγυνιζμού και 2) για ηο ενδιαθέπον και ηιρ ςποδείξειρ ηος, ζσεηικά με ηην εκπόνηζη αςηήρ ηηρ επγαζίαρ. Με ηην εςκαιπία αςηή, θέλυ επίζηρ να εκθπάζυ ηην εςγνυμοζύνη, ηην αγάπη και ηο ζεβαζμό μος ππορ ηοςρ γονείρ μος, για ηο αδιάπηυηο ενδιαθέπον ηοςρ, ηη ζςμπαπάζηαζή ηοςρ και ηη πολύηιμη και αμέπιζηη βοήθειά ηοςρ, καθ όλη ηη διάπκεια ηυν ζποςδών μος. Παρασκεσάς Αθ. Παποστσής

3 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α σελ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι: ΔΙΑΓΩΓΗ 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: Μεπικά σαπακηηπιζηικά.9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Ο ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1. Μεπικά σαπακηηπιζηικά Παπάγονηερ ηοςπιζηικήρ ποήρ ζηην Δλλάδα.22 Α Ποιοηικοί Θεζμικοί παπάγονηερ..22 Β Οικονομικοί παπάγονηερ.24 Γ Κοινυνικο-δημογπαθικοί παπάγονηερ...25 Γ Τεσνολογικοί παπάγονηερ 25 Δ Δλληνικέρ ηοςπιζηικέρ πποοπηικέρ 27 ΣΤ Φαπακηηπιζηικά ηοςπιζηικών ειζππάξευν...29 Ε Δκηιμήζειρ για ηιρ ελληνικέρ ηοςπιζηικέρ ειζππάξειρ Εήηηζη ζςγκεκπιμένυν ηοςπιζηικών ςπηπεζιών Βαθμόρ ικανοποιήζευρ δςζαπέζκειαρ.37 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV: Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Αξιολόγηζη ςθιζηάμενηρ ηοςπιζηικήρ πποζθοπάρ και ζύνθεζηρ ηος ηοςπιζηικού πποφόνηορ ηηρ πεπιθέπειαρ Δκηίμηζη ηηρ «θέποςζαρ ικανόηηηαρ ζςγκεκπιμένυν πεπιοσών ηηρ πεπιθέπειαρ υρ ππορ ηη βιώζιμη ηοςπιζηική ανάπηςξη Ανάλςζη πλεονεκηημάηυν και αδςναμιών ηηρ ζημεπινήρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ Καθοπιζμόρ ζηπαηηγικήρ για ηη πποώθηζη ηηρ βιώζιμηρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ πεπιθέπειαρ 52 ΚΔΦΑΛΑΙΟ V: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Αθίξειρ και πποζέλεςζη ηοςπιζηών Αθίξειρ καηά σπονική πεπίοδο.57 3.Αθίξειρ καηά σώπα πποέλεςζηρ Γιανςκηεπεύζειρ ηοςπιζηών.58

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑ ΓΩΓΔΚΑΝΗΑ: ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 1. Το Διδικό πλαίζιο συποηαξικού Σσεδιαζμού Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηο ηοςπιζμό. Ζ Σηόσεςζη για ηα Γυδεκάνηζα Οι καηεςθύνζειρ ηος Σσεδίος Κ.Υ.Α., για ηα Γυδεκάνηζα Τα Γυδεκάνηζα οι αναπηςζζόμενερ ηοςπιζηικά πεπιοσέρ Γιανςκηεπεύζειρ Σσέζη διανςκηεπεύζευν και αθίξευν...74 ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIΙ: ΜΔΡΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 80 ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙΙI: ΔΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Α Δλληνική..81 Β Ξενόγλωσση.83 ΛΙΣΑ ΤΝΣΜΗΔΩΝ 5

5 Λ Ι Σ Α Τ Ν Σ Μ Η Δ Ω Ν 1. Α.Δ.Π. : Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποφόν 2. Α.Π.Θ. : Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 3. Δ.Ο.Σ. : Δλληνικόρ Οπγανιζμόρ Τοςπιζμού 4. Δ..Τ.Δ. : Δθνική Σηαηιζηική Υπηπεζία Δλλάδορ 5. Ι.Σ.Δ.Π. : Ηνζηιηούηο Τοςπιζηικών Δπεςνών και Πποβλέτευν 6. Σ.Σ.Ι. : Travel and Tourism Intelligence 7. W.T.T.C. : Παγκόζμιο Σςμβούλιο Τοςπιζμού και Ταξιδιών 8. Γ.Ο.Δ. : Γιεθνήρ Ολςμπιακή Δπιηποπή

6 6 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τουριστικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης μιας χώρας, ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει μεγάλη βιομηχανία τουρισμός είναι ο σημαντικότερος τομέας για την ανάπτυξη της Ελλάδας, με ιδιαίτερα κρίσιμη συμβολή, τόσο στη διαμόρφωση του εγχώριου προϊόντος, όσο και στην απασχόληση, ιδιαίτερα μάλιστα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως γράφει ο καθηγητής κ. Δ.Παπαβασιλείου στο βιβλίο του της μικροοικονομικής (έκδοση: Λιβάνη, 2002, σελ. 249), η πολιτική τουρισμού είναι μια από τις τομεακές οικονομικές πολιτικές που συμβάλλει μαζί με άλλες (βιομηχανική, αγροτική πολιτική κ.α.) στην επίτευξη μακροοικονομικών στόχων. Η τουριστική ανάπτυξη όμως, μπορεί να είναι ολοκληρωμένη μόνο όταν έχει γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας ως «μέτρο» τον άνθρωπο. Η τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, βρίσκεται σ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το κλασσικό μοντέλο «ήλιος θάλασσα», η μικρή χρονική τουριστική περίοδος, τα πρόσφατα κόσμο -ιστορικά γεγονότα μετά την 11 η Σεπτεμβρίου, η νέα χιλιετία που ανέτειλε, επιβάλλουν χάραξη νέας στρατηγικής, ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα. Για την χάραξη αυτής της στρατηγικής, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε κάθε περιφέρεια, και ειδικότερα να διερευνηθούν οι υφιστάμενοι τουριστικοί πόροι, να διαπιστωθούν, οι αδυναμίες και οι πιέσεις που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα, να ανιχνευθούν οι διαφαινόμενες τάσεις εξέλιξης του τουρισμού, να καθορισθούν προτεραιότητες και να προταθούν ολοκληρωμένα προγράμματα δράσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

7 7 Σκοπός της έρευνάς μου, είναι η παρούσα εργασία να εξετάσει, τη σημασία του τουρισμού και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη, γενικότερα στην οικονομία της χώρας και ιδιαίτερα των νησιών μας. Αντικείμενο αυτής της ανάλυσης, είναι: α) η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης των νησιών μας, σε σχέση με τους δείκτες τουριστικής κίνησης προς αυτά και εξετάζεται ο αριθμός των τουριστών (Ελλήνων και αλλοδαπών), οι διανυκτερεύσεις, η τουριστική υποδομή, η προέλευση και το εισοδηματικό επίπεδο των τουριστών. β) Επίσης, θα εξετασθεί ως σημαντικός παράγων της τουριστικής κίνησης, η συχνότητα, το κόστος και το είδος των μεταφορικών μέσων (πλοία, αεροπλάνα, ταξί κ.λπ. μέσα).γ) Τα είδη του τουρισμού που εξετάζονται στην εργασία αυτή, είναι πολλά όπως: ο συνεδριακός,ο θεραπευτικός ιαματικός, ο προσκυνηματικός,ο περιηγητικός, ο ιστιοπλοϊκός (και σπορ θαλάσσης) κ.α. Η εργασία λοιπόν αυτή, ασχολείται με τα είδη του τουρισμού, όπως είναι αυτά που προαναφέραμε, αλλά επιπλέον και τις τρεις κατηγορίες τους που είναι: α) ο εσωτερικός τουρισμός που είναι οι Έλληνες, β) ο τουρισμός που ασχολείται με τους αλλοδαπούς και γ) με μία τρίτη κατηγορία που ασχολείται και με τους δύο μαζί, που είναι οι οργανωμένες εκδρομές με διάφορα μεταφορικά μέσα. Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, έχει τα πλεονεκτήματά της όπως είναι: η γεωγραφική θέση, το κλίμα, η γεωλογική διαμόρφωση (πολλά νησιά), το ιστορικό παρελθόν της (μνημεία), αλλά και τα μειονεκτήματά της, όπως το ότι μεσολαβούν τα Βαλκάνια, η γειτνίαση με χώρες της Μέσης Ανατολής, που δοκιμάζονται από κρίσεις κ.λπ., κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα, στα θέματα μεταφοράς με αμάξι ή τρένο, σε τουρίστες του εξωτερικού. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, είναι αυτά τα οποία παίζουν τελικά τον σημαντικότερο ρόλο, στην οικονομική ευημερία των νησιών μας. Ο λόγος που ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα είναι, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει διαχρονικά η διαχειριστική διάθεση των τουριστικών εσόδων της χώρας μας, προς όφελος των νησιών. Στην εργασία αυτή, υπάρχουν οικονομικά στοιχεία που δείχνουν έσοδα, που λαμβάνει η Ελλάδα για την ανάπτυξη των νησιών, στη δημιουργία θέσεων

8 8 εργασίας, στην καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας, και την αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού της πλούτου. Το θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία, είναι ένα θέμα σύνθετο και περίπλοκο, που θα απαιτούσε πολύωρες έρευνες για να το αναλύσουν. Στην παρούσα εργασία, αναφέρω στοιχεία αφίξεων τουριστών σε διάφορα νησιά ή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, από τουρίστες διαφόρων χωρών,καθώς και την ποιότητα των τουριστών αυτών, ανάλογα για ποιο σκοπό έχουν έρθει στην Ελλάδα.Την εισοδηματική τους κατάσταση και το πόσα χρήματα έχουν ως σκοπό ν αφήσουν στη χώρα μας ή εάν οι τουρίστες είναι εσωτερικοί (Έλληνες), για το λόγο που τα νησιά μας τους είχαν προσελκύσει. Συνεπώς, η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναδείξει και να συγκρίνει ορισμένους τομείς της τουριστικής ανάπτυξης των νησιών μεταξύ τους. Ειδικότερα αυτούς του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων με τα Δωδεκάνησα, γιατί τα Δωδεκάνησα και τα νησιά των Κυκλάδων παρουσιάζουν στοιχεία που κάνουν έναν τόπο ενδιαφέροντα, για τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα από άποψη φυσικού, γεωγραφικού, ιστορικού, θρησκευτικού αλλά και παραγωγικού πλούτου.

9 9 ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο τουρισμός, αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία και έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σε ότι αφορά το μερίδιο του,στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την απασχόληση, βοηθώντας σημαντικά στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Μία σειρά παραγόντων, επηρέασαν τις παγκόσμιες τουριστικές εξελίξεις τα τελευταία τρία χρόνια, όπως ο πόλεμος στο Ιράκ και η αβεβαιότητα που δημιούργησε το τρομοκρατικό κτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, η επιδημία SARS, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και η υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1,το δολάριο από το 2001, έχει μία συνεχή πτώση έναντι του ευρώ. Η υποτίμηση αυτή του δολαρίου, είναι γενικότερη και αφορά και τα άλλα βασικά νομίσματα. Το τουριστικό αποτέλεσμα, δεν ήταν τόσο η μείωση των παγκόσμιων τουριστικών ροών, όσο η διοχέτευση των αλλοδαπών τουριστών, σε χώρες που κέρδισαν σε ανταγωνιστικότητα, από αυτή την υποτίμηση του δολαρίου. Για παράδειγμα, το ατλαντικό ταξίδι έγινε πιο φθηνό για τους Ευρωπαίους, ενώ αντίστοιχα έγινε ακριβότερο για την Ευρώπη των Αμερικανών τουριστών. Οι τελευταίοι, προτίμησαν τον εσωτερικό τουρισμό, σε σχέση με τα ταξίδια στο εξωτερικό, μία τάση που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τη διεθνή πολιτική αστάθεια και τους πολέμους.

10 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Συναλλαγματική Ισοτιμία ECU/Ευρώ-Δολαρίου 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Η παραδοσιακή καλοκαιρινή τουριστική ροή, από τη Βόρεια Ευρώπη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, επηρεάστηκε εκτός από τους άλλους παράγοντες που ήδη αναφέρθηκαν και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της υπερβολικής ζέστης. Πολλοί προτίμησαν να μείνουν στη χώρα τους ή να ταξιδεύσουν σε κοντινές χώρες. Ο καιρός και η ζώνη του ευρώ, βοήθησαν χώρες όπως την Κροατία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο να σημειώσουν σημαντικές αυξήσεις,στις διεθνείς αφίξεις. Η γενικότερη παγκοσμιοποίηση των αγορών, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή αγορά του τουρισμού, αυξάνοντας σημαντικά τις ανταγωνιστικές πιέσεις. Η στρατηγική που αναμένεται να ακολουθήσουν, πολλές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, είναι αυτή του συνεχούς εκσυγχρονισμού και της επέκτασης. Η παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλάζει δραστικά, κυρίως όσον αφορά, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων. Από ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις, γίνονται πολυεθνικές επιχειρήσεις, μέσω συνενώσεων και εξαγορών.

11 11 Σύμφωνα με έκθεση του Travel and Tourism Intelligence (T.T.I.) το 2001, πάνω από το ένα τρίτο των ξενοδοχειακών δωματίων, ελέγχονται από τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Οι 12 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου : (8 των Η.Π.Α. και 4 ευρωπαϊκές), ηγούνται των συνενώσεων με αυξητικούς ρυθμούς, τα τελευταία χρόνια! Την περίοδο , ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αυτών των εταιρειών, ήταν 4,2%. Την περίοδο , όμως η αύξηση του μεγέθους αυτών των εταιρειών ήταν 6,4%.Δύο είναι οι σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν τη συγκέντρωση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, η δημιουργία επώνυμων «προϊόντων» (brands) και η νέα τεχνολογία, κυρίως το διαδίκτυο (internet). Το πρώτο εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχομένων ξενοδοχειακών υπηρεσιών, δηλαδή τη σιγουριά στον παγκόσμιο ταξιδιώτη.το δεύτερο αυξάνει σημαντικά το σταθερό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι συνενώσεις να καθίστανται αναγκαίες, λόγω των σημαντικών οικονομιών κλίμακας (economies of scale), οι οποίες είναι το αποτέλεσμα της νέας τεχνολογίας. Συνεπώς, οι εταιρείες αυτές μπορούν να τιμολογούν τα δωμάτιά τους σε υψηλότερες τιμές. Η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, όσον αφορά στη διεθνοποίησή της, η BASS (Holiday Inn and Inter- continental) έχει επωνυμίες της σε 100 χώρες. Κατά μέσο όρο, οι 12 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, έχουν η κάθε μία δραστηριότητες σε 56 χώρες. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, η ACCORCSofitel), έχει θέσει ως στρατηγικό της στόχο, τη συνεχή επέκτασή της, δηλ.: στον αριθμό των ξενοδοχείων (3.500, το 2001), στον αριθμό των χωρών (90, το 2001) και στον αριθμό των προσφερόμενων υπηρεσιών (241, το 2001 από 204 το 2000). Πάντως, ο τουριστικός και ξενοδοχειακό κλάδος, κυριαρχείται ακόμη από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως καταδεικνύουν πολλοί ειδήμονες του κλάδου, όπως π.χ. Baumann (1998), μπορούν να επιβιώσουν. Εκείνες όμως, που θα κερδίσουν τα μέγιστα, από την παγκοσμιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, είναι οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, διότι έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να εκπαιδεύουν κατάλληλα το προσωπικό τους.

12 12 Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Ελλάδος, όπου τα οικογενειακά ξενοδοχεία αποτελούν το 43%, του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, τα μικρά το 37%, τα μεσαία το 13% και τα μεγάλα μόνο το 7%. Τα καταλύματα αυτά περιλαμβάνουν, εκτός από ξενοδοχεία κλασικού τύπου, οργανωμένες κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), μπανγκαλόους, επιπλωμένα διαμερίσματα και παραδοσιακά καταλύματα. Το 70%,είναι ξενοδοχεία κλασικού τύπου, το 21%, επιπλωμένα διαμερίσματα, το 4% μπανγκαλόους, το 3% παραδοσιακά καταλύματα και το 3% κάμπινγκ. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών ξενοδοχείων, τα καθιστά αδύναμα απέναντι στον ανταγωνισμό και εύκολη λεία στους οργανωτές ταξιδιών (tour operators). Λίγα είναι τα ξενοδοχεία όμως, που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με ίσους όρους αυτές τις σχέσεις, αν και υπάρχει κάποια δυνατότητα μέσα από την τεχνολογία του διαδικτύου και την οριζόντια ολοκλήρωση αυτών των επιχειρήσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ταξινόμηση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τα Δωμάτια α/α Μέγεθος Ξενοδοχείου Αριθμός Δωματίων Αριθμός Ξενοδοχείων Ποσοστό Ξενοδοχείων Απασχόληση Μέση Μέγιστη 1 Οικογενειακό % 1, Μικρό % 4, Μεσαίο % Μεγάλο % Σύνολο ,8 210 Η τεχνολογία, είναι μόνο ένας προσδιοριστικός παράγοντας που καθιστά απαραίτητη την αναδιάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας, μέσα από συνεργασίες, συνενώσεις και εξαγορές. Το νέο περιβάλλον, έχει και άλλα χαρακτηριστικά, όπως αλλαγές στο πολιτικό θεσμικό πλαίσιο, κυρίως σε ότι αφορά τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως σε ότι αφορά την αύξηση του εισοδήματος και του πλούτου, τις κοινωνικό-δημογραφικές τάσεις και τις ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις,

13 13 κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Η ανάλυση αυτών των παραγόντων γίνεται παρακάτω, η οποία είναι κατ ανάγκη επιγραμματική. Η έμφαση δίνεται στο πως αυτοί οι παράγοντες, θα επηρεάσουν τον ελληνικό τουρισμό, ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η παρούσα έρευνα για το κομμάτι αυτό, στηρίζεται σε διαστρωματικά στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν για τα έτη 2001 και Οι πιο πολλές μελέτες των προσδιοριστικών παραγόντων των τουριστικών εισπράξεων, αφορούν χρονολογικές σειρές και μακροοικονομικά στοιχεία.τα διαστρωματικά στοιχεία, επιτρέπουν την εκτίμηση των επιπτώσεων σημαντικών μεταβλητών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στις τιμές. Σ αυτό το μέρος, γίνεται μια επιλεκτική παρουσίαση των εμπειρικών μελετών, που σχετίζονται με το αντικείμενο αυτής της έρευνας. Οι Davies & Mangan (1992), χρησιμοποίησαν διαστρωματικά στοιχεία,για την εκτίμηση εισοδημάτων ελαστικοτήτων των τουριστικών εισπράξεων. Η μελέτη εστιάζεται στον υπολογισμό, των ελαστικοτήτων ανά κατηγορία εισοδήματος. Η πηγή των στοιχείων, είναι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί της Μ. Βρετανίας, από ένα δείγμα νοικοκυριών. Η καμπύλη Engel εκτιμάται οικονομετρικά, σε λογαριθμική και απλή γραμμική μορφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στην ελαστικότητα του εισοδήματος, ανάλογα με το επίπεδο της εισοδηματικής τάξης. Πάντως όλες οι εισοδηματικές ομάδες, οι δαπάνες των νοικοκυριών για ξενοδοχεία και διακοπές, είναι ελαστική. Μια αύξηση του συνόλου των καταναλωτικών δαπανών, των χαμηλόμισθων νοικοκυριών κατά 19%, αυξάνει τις τουριστικές τους δαπάνες κατά 4,1%. Αντίστοιχα, για τα υψηλόμισθα νοικοκυριά, η εισοδηματική ελαστικότητα είναι μόνο 1,5%. Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, δαπανούν λίγα για διακοπές, αλλά μια μικρή αύξηση του εισοδήματός τους, θα τους προτρέψει να δαπανήσουν πολύ περισσότερα. Αυτό ίσως να εξηγεί, γιατί η Ελλάδα δέχεται Βρετανούς τουρίστες χαμηλής εισοδηματικής κλίμακας, όπως θα δούμε παρακάτω.

14 14 Το πρώτο βασικό συμπέρασμα για τους υπεύθυνους τουρισμού της Μεγάλης Βρετανίας, είναι ότι η ελκυστικότητα μιας περιοχής, είναι παράγοντας που ωθεί κάποιους να επισκεφθούν μια περιοχή. Όμως από μόνη της, αυτή δεν συνεπάγεται και μεγαλύτερη δαπάνη. Απαιτείται η δημιουργία ενός «χαρτοφυλακίου», ελκυστικότητας της περιοχής που θα μεγιστοποιεί τις τουριστικές εισπράξεις. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, θα πρέπει να αποσκοπεί στην επιμήκυνση της παραμονής και στην αύξηση του αριθμού των συνταξιδιωτών (παρέας). Οι συγγραφείς και μελετητές που αναφέραμε, μέσα από τις έρευνές τους καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, μεταξύ των τουριστών που πληρώνουν πολλά και εκείνων που πληρώνουν λίγα για τις διακοπές τους. Αυτοί που πληρώνουν πολλά, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) Πληρώνουν περισσότερα και στις δύο κατηγορίες πληρωμών στη χώρα προέλευσης και στη χώρα προορισμού. β) Ελκύονται περισσότερο, στην πραγματοποίηση αγορών (shopping) από τους άλλους. γ) Είναι νεότερης ηλικίας δ) Μένουν περισσότερο ε) Έχουν μικρότερο αριθμό συνταξιδιωτών στ) Προτιμούν να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι, παρά να συμμετέχουν σε πακέτα ταξιδιών ζ) Πραγματοποιούν το ταξίδι του μέλιτος. Τέλος, αν και η έρευνα εξέταζε την επιθυμία των τουριστών να πληρώσουν, για την αισθητική πλευρά του φυσικού περιβάλλοντος, εντούτοις στο υπόδειγμα συμπεριλήφθησαν και άλλες επεξηγηματικές μεταβλητές, όπως η κατηγορία του καταλύματος, ο αριθμός των εργαζομένων ανά δωμάτιο, η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού, η εποχικότητα, η χώρα προέλευσης και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποδομών. Η εξαρτημένη μεταβλητή, είναι η τιμή του δωματίου. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης, είναι ότι οι τουρίστες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως τη μόλυνση, το θόρυβο και τη πολυκοσμία. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο απαξίωσης του περιβάλλοντος.

15 15 Το γενικό συμπέρασμα των εμπειρικών μελετών- που παρουσιάστηκαν παραπάνω -,είναι ότι η οικονομετρική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις τουριστικές εισπράξεις, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χάραξη μιας τουριστικής πολιτικής, που θα μεγιστοποιεί τη δαπάνη των τουριστών στη χώρα προορισμού. Εξάλλου, αυτό είναι και του ζητούμενο όλων όσων ασχολούνται με τη χάραξη, μιας αποτελεσματικής τουριστικής πολιτικής. Αυτή η μελέτη, ασχολείται με τις ελληνικές τουριστικές εισπράξεις. Θα εξετάσουμε λοιπόν παρακάτω και θα παραθέσουμε στοιχεία για αυτήν την έρευνα. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η θεωρητική ανάλυση των τουριστικών εισπράξεων, βασίζεται στα οικονομικά υποδείγματα της ζήτησης, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στηριζόμενα στα κύρια αξιώματα και υποθέσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το τουριστικό προϊόν δεν είναι ένα ομοιογενές προϊόν, αλλά αποτελεί ένα σύνθετο αγαθό, όπου τα φυσικά χαρακτηριστικά του, δεν είναι εύκολο να εκφραστούν ποσοτικά. Αυτός είναι και ο λόγος, όπου στις σχετικές μελέτες η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος, εκφράζεται με την καμπύλη Engel, η οποία συνδέει το σύνολο της τουριστικής πληρωμής, με τιμές και εισόδημα. Η διαίρεση αυτού του χρηματικού μεγέθους, με κάποιο δείκτη τιμών του τουριστικού προϊόντος, δεν είναι εφικτή, αφού τα συνθετικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος είναι πολλά και σε πολλές περιπτώσεις μη μετρήσιμα, π.χ. η αισθητική του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα. Αν αυτό ήταν εφικτό, τότε σύμφωνα με το θεώρημα του σύνθετου αγαθού, η αντίστοιχη ομάδα των αγαθών, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αγαθό: Στην περίπτωση του τουρισμού, αυτό δεν συμβαίνει. Συνεπώς, η τουριστική πληρωμή ή το μερίδιο των τουριστικών πληρωμών στο σύνολο του οικογενειακού προϋπολογισμού, είναι η κατάλληλη ερμηνευτική *Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό αντλήθηκαν κατά βάση από τα βιβλία :Παπανίκος Γ. Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Η απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία, Οι Ελληνικές τουριστικές εισπράξεις.

16 16 ΙΙΙ. O ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όσο χρόνο στο Ι.Τ.Ε.Π., βρισκόταν σε τελική φάση η μελέτη για εκτίμηση οικονομικών μεγεθών, που συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα, κατέστησαν διαθέσιμες και οι σχετικές εκτιμήσεις του W.T.T.C., οι οποίες συμπίπτουν- σχεδόν ταυτίζονται, με τις εκτιμήσεις του Ι.Τ.Ε.Π.. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις του W.T.T.C., έγιναν με διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση (εθνικολογιστική). Η εκτίμηση του Ι.Τ.Ε.Π.,ακολούθησε την πολλαπλασιαστική διαδικασία προσδιορισμού του εισοδήματος,-εξατομίκευση αυτονόμων δαπανών τουριστικού προσανατολισμού, επιλογή καταλλήλου πολλαπλασιαστού-, ενώ η προσέγγιση του W.T.T.C., είναι η κλασική υπολογιστική προσέγγιση καταρτίσεως των Εθνικών Λογαριασμών. Τα ποσοτικά αποτελέσματα του ερευνητικού εγχειρήματος, είναι πράγματι άκρως αποκαλυπτικά και επιτρέπουν όχι απλώς απόκτηση ασφαλούς γνώσης, για την συγκριτική ποσοτική σπουδαιότητα του τουριστικού τομέα, αλλά το σημαντικότερο, τη συνειδητοποίηση των ευθυνών της πολιτείας και των αμέσως εμπλεκόμενων, στην σχετική παραγωγική διαδικασία. Οι αριθμοί που παρήχθησαν, υπογραμμίζουν με έμφαση, το μέγεθος της σπατάλης πολύτιμων οικονομικών πόρων, οι οποίοι διετέθησαν σε μια προσπάθεια στηρίξεως μη βιώσιμων μακροπροθέσμως οικονομικών δραστηριοτήτων, υπογραμμίζουν με έμφαση την ανάγκη αναπροσανατολισμού της κλαδικής οικονομικής πολιτικής, η οποία ακόμη και σήμερα είναι προσκολλημένη, σε ιδεολογήματα και φαντασιώσεις φετιχιστικού του τύπου : περί εκβιομηχανίσεως και περί ιεραρχήσεως των κλάδων παραγωγής, με βάση τη σπουδαιότητα τους, για κοινωνία χωρίς καμία αναφορά στην οικονομική πραγματικότητα. Συνοπτικά αναφέρουμε, τα σημαντικότερα ποσοτικά ευρήματα της δημοσιευθείσας έρευνας του Ι.Τ.Ε.Π :

17 17 H τουριστική οικονομία, δηλ. Το σύνολο της προστιθέμενης αξίας, που προσδιορίζεται αμέσως και εμμέσως από την τουριστική ζήτηση, κυμαίνεται σήμερα στο επίπεδο % του ΑΕΠ. Η αντίστοιχη απασχόληση, ανέρχεται σε άτομα. Το συνάλλαγμα που αποκτάται, είναι της τάξεως των 9 δισ. Δολαρίων. Έχει αποδειχθεί σε άλλη μελέτη, ότι ο τουρισμός έχει προκαλέσει σχεδόν το σύνολο της βελτιώσεως της κατανομής του περιφερειακού εισοδήματος, που συντελέσθηκε κατά Τα τελευταία χρόνια. Το τουριστικό συνάλλαγμα, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος από το συνάλλαγμα από τις βιομηχανικές εξαγωγές και 1,8 φορές μεγαλύτερο, από το σύνολο των εξαγωγών. Το 1960, το τουριστικό ακαθάριστο προϊόν, ήταν ίσο με το 3% του ΑΕΠ, σήμερα είναι κοντά στο 20%. Στην περίοδο , ο Τουρισμός συνεισέφερε κατά 53%, στην αύξηση του ΑΕΠ, έναντι μόνον 4,6% στη βιομηχανία. Στην περίοδο , η αύξηση της απασχολήσεως στην τουριστική οικονομία, ήταν 87%, έναντι 9,2% της συνολικής απασχολήσεως και έναντι της μείωσης στην μεταποίηση κατά 15%. Ο τουρισμός, έχει πάρει οριστικά τη σκυτάλη ως πρωταγωνιστής στην αναπτυξιακή διαδικασία και ως πρωταθλητής χωρίς ορατό αντίπαλο προς το παρόν. Η σημαντικότερη αυτή διαπίστωση, πρέπει να αφυπνίσει επιτέλους τους αρμόδιους φορείς, ιδιαιτέρως αν γίνει αναφορά, στο σοβαρό πλέον πρόβλημα της ανεργίας. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος. αν δεν είναι το κύριο, αποτελεί πάντως βασικό μέσο προβολής, του συγκεκριμένου προϊόντος διότι : α) διαχέει τη γνώση ύπαρξης του αγαθού και β) παρέχει τη δυνατότητα, στον υποψήφιο καταναλωτή να μορφώσει έστω και ατελή εικόνα του, προς αγορά αγαθού.

18 18 Η αναγκαιότητα της διαφήμισης, ως κυρίου η συμπληρωτικού -οπωσδήποτε όμως, κυρίου, όταν απευθύνεται σε νέες αγορές-, μέσου προβολής πηγάζει από το βασικό χαρακτηριστικό, του τουριστικού προϊόντος που συνίσταται στην κατανάλωση αυτού αποκλειστικώς, στον τόπο παραγωγής, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες υπηρεσίες. Από τη φύση του το τουριστικό προϊόν, δεν προσφέρεται προς δοκιμή με μικρή δαπάνη, όπως συμβαίνει με το πλήθος των καταναλωτικών αγαθών, τουλάχιστο για τον αλλοδαπό καταναλωτή. Ωστόσο, δημιουργούνται ερωτήματα που αφορούν τόσο σε εναλλακτικές προσεγγίσεις προβολής, όσο και στη στρατηγική διαφημιστικής προβολής, στα οποία οφείλουμε να δώσουμε την προσοχή μας κατά περίπτωση και αίσθημα ευθύνης. Το πρώτο βασικό ερώτημα αναφέρεται στην υπάρχουσα γνώση των πηγών, από τις οποίες οι αλλοδαποί τουρίστες συγκεντρώνουν τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα μας. Με βάση τις ενδείξεις από σχετική δειγματοληπτική έρευνα, κύρια πηγή πληροφόρησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι η προσωπική εμπειρία (επαναλαμβανόμενα ταξίδια) και η εμπειρία συγγενών και φίλων. Το σχετικό ποσοστό για τις δύο αυτές πηγές (προσωπικών εμπειριών) είναι 50%. Αναδεικνύεται επομένως, η ολική ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, σε πρώτης τάξεως παράγοντα προβολής της τουριστικής Ελλάδος. Στην σπουδαιότητα της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, πρέπει να συνυπολογισθεί και η αποκτηθείσα εμπειρία,από πολλούς ξενοδόχους και κυρίως αυτούς, που διακρίνονται για συνέπεια και ποιότητα του προϊόντος που προσφέρουν, κυρίως για το αξιόλογο κομμάτι της πελατείας τους, που πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αξιόλογο για την κοινή αυτή εμπειρία, είναι και το στοιχείο από σχετική έρευνα, ότι 64,5 % των ερωτηθέντων επισκεπτών της χώρας μας σε συγκεκριμένη περίοδο δήλωσε με βεβαιότητα, ότι προτίθεται να επισκεφθεί πάλι τη χώρα μας, ενώ το 77% δήλωσε, επίσης με βεβαιότητα, ότι προτίθεται να συστήσει με ευχαρίστηση τη χώρα μας, σε γνωστούς και φίλους ως ιδανικό τόπο διακοπών. Ασφαλώς, δεν είναι σαφές αν καλές εντυπώσεις δημιουργήθηκαν και σε ποία έκταση από τις φυσικές ομορφιές, τη θάλασσα και το κλίμα, η από την ποιότητα των ανθρωπογενών υπηρεσιών, δεδομένου ότι και οι θετικά διακείμενοι είχαν σχηματίσει αρνητική εικόνα για μεγάλο αριθμό από το πλήθος των

19 19 στοιχείων που συνθέτουν την ολική ποιότητα του προϊόντος. Ιδιαιτέρα, δε, αναφέρονται οι υποδομές, οι χερσαίες μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και οι συνθήκες υγιεινής, καθώς και συμπεριφορές, που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη τουριστικής εκπαίδευσης. Οι προαναφερόμενες ενδείξεις στοχεύουν κατ ευθείαν την καρδιά του προβλήματος. Τον πρωτεύοντα ρόλο της ανθρωπογενούς ποιότητας του τουριστικού προϊόντος για την προσέλευση των αλλοδαπών τουριστών και όχι μόνο. Ενόψει της παγκόσμιας πλέον αναγνωρισμένης ποσοτικής σπουδαιότητας του τουρισμού, ως τομέα ικανού λόγω μεγέθους και δυναμικής, να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και διέξοδο στην ανεργία, το χρέος της τουριστικής πολιτικής είναι προφανές. Οφείλει να εστιασθεί στην αναβάθμιση της ποιότητας, άμεσα μεν, με δημιουργία κατ απόλυτη προτεραιότητα όλων των αναγκαίων γνωστών υποδομών, έμμεσα δε με ενίσχυση και εξαναγκασμό, για τη βελτίωση της ποιότητας που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας ως ξενοδοχείο, ως εστιατόριο, ως μεταφορά, κ.λ.π. Το τρίτο, ΚΠΣ,παρέχει μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες ωστόσο δε φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να αξιοποιηθούν για τον τουρισμό στην έκταση που επιβάλλεται και είναι ταυτόχρονα εφικτό. Πρώτ απ όλα, το μέγεθος του ποσού που έχει προβλεφθεί για τον τουρισμό στην υιοθετηθείσα κατανομή, είναι συγκριτικά μικρό. Δεύτερον, ακόμη και το ποσό αυτό, δεν θα καταστεί δυνατόν να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού, κυρίως δε στις κατηγορίες Β και Γ, στις οποίες και αντιστοιχεί ο κύριος όγκος του ξενοδοχειακού δυναμικού (60% του συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών). Είναι μεγάλη ευκαιρία για την αναβάθμιση της ποιότητας αλλά και της κατηγορίας μεγάλου βαθμού Β και Γ κατηγορίας μονάδων με χρηματοδοτικές διευθετήσεις και αναγκαία περιθώρια ελαστικότητας κατά την διαδικασία θεσπίσεως και εφαρμογής των μέτρων αστεροποιήσεως των ξενοδοχειακών μονάδων. Υπάρχει πλήθος περιορισμών που δεν επιτρέπουν σε όλες τις υπάρχουσες μονάδες να προσαρμοσθούν στα σχεδιαζόμενα desiderate, μερικά από τα οποία δεν είναι λογικά. Π.χ. δεν είναι επιτρεπτών να υποχρεωθούν όλα τα ξενοδοχεία ανεξαρτήτως τεχνικής δυνατότητας να προσφέρουν τις αναγκαίες υπηρεσίες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα

20 20 έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ των ξενοδοχείων, που διαθέτουν τις αναγκαίες γι αυτά διευκολύνσεις. Είναι κρίσιμης σπουδαιότητας η ποιοτική αναβάθμιση, ιδίως των ξενοδοχείων Γ κατηγορίας, τα οποία συνιστούν ποσοτικά το μεγαλύτερο τμήμα της ξενοδοχείας 47% του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων και περίπου το 35% του αριθμού των κλινών. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει -λόγω ακριβώς του σχετικού μεγέθους της κατηγορίας αυτής-, είναι γενικώς χαμηλή με αποτέλεσμα τις δυσμενείς επιπτώσεις στις εντυπώσεις των τουριστών μεγάλης εμβέλειας. Η πολιτεία οφείλει, να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες σε χρηματοδοτικές ενισχύσεις και απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την αναβάθμιση του μέγιστου δυνατού αριθμού μονάδων Γ κατηγορίας σε μονάδες Β κατηγορίας. Πλην των χρηματοδοτικών εμποδίων, υπάρχουν και άλλα τα οποία <<ελαφρά τη καρδία>>, έχουν θεσπισθεί για τα Β κατηγορίας, και τα οποία πρέπει να αλλάξουν (π.χ. υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών εστιατορίου), όχι μόνο γιατί δημιουργούν πρόβλημα επιβίωσης για τα αναφερόμενα ξενοδοχεία -που αποτελούν και τον κύριο κορμό του ξενοδοχειακού δυναμικού των μικρών νησιών-, αλλά επίσης και γιατί οι τουρίστες δεν ενδιαφέρονται σε τέτοιες υπηρεσίες για αυτούς τους προορισμούς. Το επίπεδο υπηρεσιών Β κατηγορίας είναι αυτό, στο οποίο απευθύνεται η μεγάλη μάζα των τουριστών και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης φροντίδας. Ούτε το ύψος της θεσπισμένης 25% επιχορήγησης, ούτε και το σύστημα μορίων που εφαρμόζεται συνάδουν προς την ανωτέρω επισημανθείσα ανάγκη. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, έχει επισημανθεί από τις στήλες της εξαμηνιαίας έκθεσης του Ι.Τ.Ε.Π., ότι σημαντικός παράγοντας, αναβάθμισης της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι η διακριτή αύξηση του ποσοστού του ξενοδοχειακού δυναμικού που προσφέρει επώνυμο προϊόν, τόσο στην Α όσο και στη Β κατηγορία. Το υπάρχον δυναμικό παρέχει δυνατότητες δημιουργίας 5-10 αλυπιών στη Β κατηγορία. Φυσικά, υπάρχουν, σοβαρά φορολογικά και άλλα εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή, τα οποία πρέπει να αρθούν. Αυτό όμως, ίσως να μην επαρκεί. Ενδεχομένως, να απαιτείται και σχετική ευαισθητοποίηση του ξενοδοχειακού

21 21 επιχειρηματικού δυναμικού, με υποδείξεις, μελέτη βιώσιμων σχημάτων, και άλλων προβλημάτων. Τελικά, η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού Β και Γ κατηγορίας, είτε υπό την έννοια εκσυγχρονισμού και βελτιώσεως της ποιότητας, είτε από την έννοια της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία ( αυτό αφορά κυρίως τα Γ κατηγορίας), συνιστά σήμερα πρωταρχικής σημασίας παράγοντα για την διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της προτιμήσεως για την τουριστική Ελλάδα, που προκαλεί στον επισκέπτη, η ελληνική φύση και ιστορία. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και οι εντυπώσεις που αποκτώνται αποτελούν πολύ πιο αποτελεσματικό συντελεστή προσέλκυσης τουριστών παρ ότι η διαφήμιση και προβολή. Η ανάγκη ειδικής προσέγγισης στο μείζον αυτό πρόβλημα, τονίζεται και από το γεγονός, ότι τα περισσότερα των μονάδων αυτών -ιδιαίτερα στις πόλεις -, είναι συγκριτικά μεγαλύτερης ηλικίας, με τα ήδη υπάρχοντα γνωστά μειονεκτήματα. Στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος θα συμβάλλει επίσης, και μάλιστα δραστικά, η θέσπιση προϋποθέσεων που σήμερα δεν προβλέπονται, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας, οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των ενοικιαζόμενων δωματίων. Ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν π.χ. η παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου. Διότι η λειτουργία της μικρής τουριστικής εκμετάλλευσης δεν ταυτίζεται από άποψη ποιότητας υπηρεσιών με την λειτουργία του νοικοκυριού. Ο υποψήφιος «ξενοδόχος» πρέπει να διαθέτει τη στοιχειώδη τουριστική παιδεία και γνώση του αντικειμένου, με το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί επαγγελματικά. Εδώ υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μ έναν άλλο επαγγελματικό κλάδο π.χ. τη βιοτεχνική επιχείρηση. Ο υποψήφιος βιοτέχνης γνωρίζει κατά τεκμήριο το αντικείμενο στο οποίο εισέρχεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, μεταβαίνοντας σ αυτό από, από προηγούμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ο υποψήφιος όμως ξενοδόχος -κατά βάση στις μικρομεσαίες μονάδες-, ξεκινά από το πουθενά και εκλαμβάνει την όλη λειτουργία απλουστευτικά ως προέκταση της λειτουργίας του νοικοκυριού. Κάποτε ίσχυσε αλλά στη συνέχεια ξεχάστηκε, το βιβλίο εντυπώσεων των επισκεπτών, με την έννοια του επίσημα θεωρημένου, το οποίο

22 22 υπόκειντο σε τακτικό έλεγχο.ένα βιβλίο όμως εντυπώσεων, με τον προγενέστερο αναφερόμενο τακτικό έλεγχο, θα ταράξει επίσης, τα ήσυχα νερά στο λιμνάζον τμήμα της ξενοδοχείας και παραξενοδοχείας. Αυτό εάν εφαρμοστεί, θα είναι πολύ ευεργετικό και για την ίδια επιχείρηση μικρή ή μεγάλη-, γιατί θα μπορέσει να εντοπίσει τις ελλείψεις σε άψυχο ή έμψυχο δυναμικό και να προβεί στις δέουσες αλλαγές διορθώσεις. Είναι αυτονόητο, ότι ο μηχανισμός αυτός ελέγχου, θα λειτουργήσει αυτοδιορθωτικά και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της επιχειρήσεις. Για τη διαφήμιση, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα πέραν των κατ επανάληψη έχουν επισημανθεί, από αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς και μελετητές (ύψος δαπάνης, χρόνος διαφήμισης, μέσα διαφήμισης κ.λπ.) Σήμερα με το άνοιγμα των αγορών, αλλά και υπό το φώς των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί, από τη συμπεριφορά χωρών παραδοσιακής προέλευσης, η προβολή του τουριστικού προϊόντος πρέπει να προσβλέψει σε προσέλκυση τουριστών από νέες πηγές προέλευσης στις οποίες η Ελλάδα είναι προσπελάσιμος χώρος. Είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση προς την κατεύθυνση ώστε να σχηματισθεί αρκετά ευρεία βάση από την οποία θα υπάρξει στη συνέχεια αυτοτροφοδότηση, σύμφωνα με το πρότυπο των χωρών παραδοσιακής προέλευσης. Γιατί όπως γνωρίζουμε, οι δυνατότητες συνολικής εξωτερικής ζήτησης του τουριστικού προϊόντος είναι πολύ μεγάλες κατά την απόλυτη και δυναμική έννοια. Για την αξιοποίηση δε αυτών δεν είναι δυνατό να αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη, στην αύξηση των εισοδημάτων και των ενεργειών από τουρίστες προερχόμενους από παραδοσιακές χώρες. Απαιτείται δε και πληρέστερη αξιοποίηση νέων και ευχερέστερων τόπων προέλευσης. 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. Πολιτικοί Θεσμικοί Παράγοντες 1) Η διεθνής αγορά τουρισμού, θα επηρεασθεί σημαντικά από τις πολιτικές εξελίξεις σε διάφορα μέρη του πλανήτη, κυρίως όμως στην Κίνα, που αποτελεί το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι πολιτικές εξελίξεις στην

23 23 περιοχή, της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας και της Μεσογείου θα επηρεάσουν σημαντικά τις τουριστικές προοπτικές της Ελλάδας. Όσον αφορά την Κίνα, η αναγνώρισης της Ελλάδας, από τις Κινέζικες αρχές της Ελλάδα, ως τόπου τουριστικού προορισμού έχει ήδη εξελιχθεί σε αρκετά καλές. Αυτές ήδη ενισχύθηκαν από τις σχέσεις που ήδη αναπτύχτηκαν μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου, αμέσως μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και την οργανωτική μας βοήθεια για την προετοιμασία των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Πεκίνο, τη χρονιά που διανύουμε. 2) Η κατάργηση των εμποδίων μετακίνησης των ταξιδιωτών, κυρίως στις χώρες που οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και ενέχουν κόστος, π.χ. έκδοση βίζας, θα διευκολύνει την τουριστική ανάπτυξη. 3) Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού, διαδραματίζει η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν, κυρίως τους τουρίστες πολύ μακρινών ταξιδιών. Ο τουρισμός της Ελλάδος έχει επηρεασθεί πολλές φορές από φαινόμενα εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών, με αρνητικές συνέπειες για τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών, κυρίως από τις Η.Π.Α. 4) Οι συγχωνεύσεις που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο, δεν έχουν τύχει της ανάλογης προσοχής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Αναμένεται μεγαλύτερη ανάμειξη των εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκοσμίων ρυθμιστικών αρχών. Ηδη αναπτύσσεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μία νομολογία, με κανονιστικές παρεμβάσεις που διέπουν τις σχέσεις οργανωτών ταξιδιών με μικρούς και μεσαίους ξενοδόχους. 5) Συναφές με το προηγούμενο, είναι και η φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος, που ποικίλει από χώρα σε χώρα και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται, είτε ως μέσο προώθησης του τουρισμού, είτε ως μέσο αύξησης των κρατικών εσόδων. 6) Η γενικότερη τάση απελευθέρωσης της αγοράς από κρατικές παρεμβάσεις θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επικοινωνίες και τις μεταφορές. Το κόστος τους θα μειωθεί σημαντικά. 7) Αναμένεται η διαμόρφωση ενός αυστηρότερου πλαισίου προστασίας του τουρίστα καταναλωτή, κυρίως στο θέμα της ποιότητας των

24 24 παρεχομένων ξενοδοχειακών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αλλά ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο θέμα της ασφάλειας. 8) Τέλος, στην περίπτωση της Ελλάδος, πολύ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι διάφορες κρατικές παρεμβάσεις, που αφορούν την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως η επιδότηση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Πάντως, τα προγράμματα ενίσχυσης, στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ., της συνεργασίας και των συγχωνεύσεων δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Β. Οικονομικοί Παράγοντες 1) Η παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή οικονομία, αναμένεται να συνεχίσει τους υψηλούς ρυθμούς δημιουργίας πλούτου και εισοδήματος, επηρεάζοντας θετικά τον τουρισμό. Ο παράγοντας αυτός, δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για την παγκόσμια αγορά τουρισμού. 2) Στην Ευρώπη, η καθιέρωση του ευρώ μειώνει σημαντικά το κόστος συναλλαγών των ευρωπαϊκών τουριστών. Για την Ελλάδα, αυτό θα έχει και αρνητικές συνέπειες, στο βαθμό που η Τουρκία θα μπορεί, μέσω των υποτιμήσεων του εθνικού νομίσματος, -απέναντι στο ευρώ-, να κάνει,από πλευράς τιμής τουλάχιστον, πιο ελκυστικό το τουριστικό της προϊόν. Ήδη τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ευρώ, πιστοποιούν την αρνητική αυτή επίπτωση. 3) Όσον αφορά στην Ελλάδα, η συμμετοχή της στην ευρωζώνη και η μακροοικονομική σταθερότητα που συνεπάγεται, δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα, για σημαντικές τουριστικές επενδύσεις και συνεργασίες. 4) Συναφές με το ευρώ, είναι και το ζήτημα της σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυρίως για τις χώρες που έχουν παράδοση μεγάλης απάθειας στις ισοτιμίες τους, με τα ξένα νομίσματα και της ύπαρξης μαύρης αγοράς συναλλάγματος.

25 25 Γ. Κοινωνικοί δημογραφικοί παράγοντες 1) Η πιο σημαντική δημογραφική εξέλιξη, θα είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών. Αυτό το τμήμα της αγοράς, αποτελεί την πρόκληση για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων. Για την Ελλάδα, το ευρωπαϊκό τμήμα αυτής της αγοράς, θα αποτελεί σημαντική πηγή τουριστικών αφίξεων. Η αγορά αυτή, μπορεί να συνδυαστεί και με τον θεματικό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 2) Σημαντική θα είναι η αύξηση, των ατομικών νοικοκυριών και των μονογονεϊκών οικογενειών. 3) Σημαντικές αλλαγές, αναμένονται στον τρόπο ζωής των πολιτών, κυρίως στις αναπτυγμένες κοινωνίες, με έμφαση στις τέχνες και τον πολιτισμό και στο σεβασμό στο περιβάλλον. Αναμένεται λοιπόν, μεγαλύτερη έμφαση στην βιώσιμη (Sustainable)τουριστική ανάπτυξη. 4) Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αναμένεται να διαμορφώσει τμήματα της τουριστικής αγοράς, ανάλογα με τον πλούτο (εισόδημα) και το μέγεθος του ελεύθερου χρόνου. Η τμηματοποίηση αυτή, διαμορφώνει τέσσερις κατηγορίες τουριστών. Πλούσιους με λίγο ελεύθερο χρόνο, πλούσιους με πολύ ελεύθερο χρόνο, φτωχούς με πολύ ελεύθερο χρόνο (π.χ. άνεργους) και φτωχούς με πολύ λίγο διαθέσιμο χρόνο (ανειδίκευτους εργάτες). 5) Οι προτιμήσεις των τουριστών, αναμένεται να αλλάζουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με μελέτη της Τ.Τ.Ι., παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για πλήρως προ-πληρωμένες διακοπές. Δ. Τεχνολογικοί Παράγοντες 1) Το διαδίκτυο (internet) αναφέρθηκε ήδη. Αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του διαδικτύου, κάθε πρόβλεψη θα ήταν παρακινδυνευμένη, Ηδη όμως, διαφαίνονται οι θετικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

26 26 2) Η ηλεκτρονική τεχνολογία, θα γίνει ισχυρότατος προσδιοριστικός παράγοντας της επιλογής και της διανομής τόπων προορισμού. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα κρατήσεων των αεροπορικών, ναυτιλιακών εταιρειών, έχουν ήδη επιπτώσεις στην τουριστική αγορά. 3) Η Τεχνολογία θα μειώσει σημαντικά το χρόνο και το κόστος μεταφοράς, καθιστώντας οικονομικά πιο ελκυστικά τα ταξίδια, σε πιο μακρινές περιοχές. Ήδη, υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι τα πραγματικά ταξίδια θα αντικατασταθούν, με τα «ταξίδια» της εικονικής πραγματικότητας. Η παραπάνω ανάλυση δείχνει, ότι το εξωτερικό περιβάλλον του τουρισμού αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι αλλαγές αυτές, διαμορφώνουν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες, για σημαντικές αναδιαρθρώσεις στον Ευρωπαϊκό κυρίως τουρισμό. Αναμένεται λοιπόν, η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, όσον αφορά κυρίως, τους οργανωτές ταξιδιών, αλλά και η συνέχιση των συγχωνεύσεων και συνεργατών, που τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν έξαρση. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου Kuoni, οι παραπάνω παράγοντες θα διαμορφώσουν δύο ειδών τουριστικές αγορές, που μπορούν να θεωρηθούν σχετικά ανεξάρτητες. α) Η αγορά του μαζικού τουρισμού, η οποία εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη, με συνεχή προοπτική ανάπτυξης, θα αποτελέσει το πεδίο σφοδρού ανταγωνισμού, με κάθετη ολοκλήρωση όλης της τουριστικής διαδικασίας, από την αεροπορική ή και ναυτιλιακή εταιρεία, στη λιανική διάθεση των τουριστικών πακέτων, στο ξενοδοχείο και στο πλήρεις μάνατζμεντ του τόπου προορισμού. β) Σε τουρισμό a la carte που κυρίως αφορά εξειδικευμένο τουρισμό και δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συγχωνεύσεων και κάθετων συνενώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα κεντρικό σύστημα μάνατζμεντ. Πολύ μεγάλο ρόλο, παίζουν το μάνατζμεντ των επωνύμων, της πληροφορικής τεχνολογίας και η ποιότητα των διαφόρων υπηρεσιών. Το πλαίσιο της παραπάνω ανάλυσης, είναι χρήσιμο για τη σωστή αξιολόγηση των προοπτικών του παγκοσμίου τουρισμού, μέρους του οποίου είναι και ο ευρωπαϊκός τουρισμός, που ενδιαφέρει την Ελλάδα

27 27 άμεσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αναμένεται να φθάσουν στις 1,56 δισεκατομμύρια το έτος από αυτές οι 1,18 δισεκατομμύρια θα είναι ενδοπεριφερειακές και οι 0,38 εκατομμύρια θα αφορούν μακρινά ταξίδια. Η περιφερειακή διάρθρωση των διεθνών αφίξεων, δείχνει ότι το 2020, οι μεγαλύτερες περιοχές υποδοχής αλλοδαπών τουριστών, θα είναι η Ευρώπη (397 εκατομμύρια) και η Αμερικανική Ήπειρος (282 εκατομμύρια). Όσον αφορά στο ρυθμό αύξησης των διεθνών αφίξεων, οι περιοχές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής θα ηγηθούν με ποσοστό 5% το χρόνο, που είναι επάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο της τάξης του 4%. Οι πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης και της Αμερικανικής Ηπείρου θα έχουν μικρότερα ποσοστά αύξησης από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Ε. Ελληνικές Τουριστικές Προοπτικές Πολλοί παράγοντες, θα επηρεάσουν την προοπτική του ελληνικού τουρισμού. Ένας παράγοντας ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μία από τις σημαντικότερες επιδράσεις που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες -κυρίως για τις μικρές φιλοξενούσες χώρες-, είναι η προβολή που απολαμβάνουν από τα παγκόσμια μέσα επικοινωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μία αύξηση της επιθυμίας των αλλοδαπών να επισκεφτούν τη χώρα μας όχι μόνο στη διάρκεια των Αγώνων, αλλά και την περίοδο πριν και μετά τους Αγώνες. Η τουριστική επίδραση ξεκίνησε από τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της ΔΟΕ και εκτείνεται σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα μετά τους αγώνες. Για τη Βαρκελώνη, από το χρονικό διάστημα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αν και έχουν περάσει 16 χρόνια από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η τουριστική επίδραση μεγιστοποιείται, όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των τουριστικών ωφελειών, είναι η κατάστρωση ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ προβολής, της χώρας στο εξωτερικό και η άμεση εφαρμογή του, από τη στιγμή της γνωστοποίησης της ανάθεσης. Στην περίπτωση της Αθήνας, αυτό έπρεπε να είχε γίνει από το Δυστυχώς μέχρι σήμερα, κανένα τέτοιο σχέδιο δεν έχει εφαρμοστεί.

28 28 Είναι γνωστό σε όλους, ότι η διαφημιστική δαπάνη ήταν επενδυτική δαπάνη και τα αποτελέσματα της δεν φάνηκαν αμέσως. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, συστηματικής παρέμβασης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν μία μεγάλη ευκαιρία, που ακόμη και τώρα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Η διαφημιστική δαπάνη για τον τουρισμό, με έμφαση τις ελληνικές δαπάνες αναλύθηκε σε σχετική μελέτη του Ι.Τ.Ε.Π. Μία δεύτερη προϋπόθεση, είναι το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη διεθνή σκηνή. Αν το κλίμα είναι ευνοϊκό και υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας, στις διεθνείς μεταφορές, τότε ο διεθνής τουρισμός ανθεί. Αντιθέτως, αν έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες και πόλεμους, ο κόσμος δεν ταξιδεύει ούτε για επαγγελματικούς λόγους, πόσο μάλλον για λόγους τουριστικής αναψυχής. Η μικρότερη, από την αναμενόμενη επίδραση που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 την περίοδο , οφείλεται και στο γεγονός, ότι το διεθνές πολιτικό σκηνικό δεν ήταν ευνοϊκό, ιδιαιτέρως μετά το Μία Τρίτη προϋπόθεση είναι, η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Ο διεθνής τουρισμός, επηρεάζεται σημαντικός από τον οικονομικό κύκλο. Αν η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ο πρώτο κλάδος που πλήττεται, είναι αυτός του παγκόσμιου τουρισμού. Αν κατά το έτος τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων και την περίοδο αμέσως μετά τους Αγώνες, η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν σε ύφεση, τότε η επίδραση θα ήταν μικρή. Πάντως, η επίδραση αυτή θα ήταν συγκυριακή, αλλά εφόσον οι αγώνες έγιναν με πολύ καλή οργάνωση και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα που να δυσφημούσε τη χώρα, τότε οι υποδομές και οι εξοπλισμοί που αφήνουν ως κληρονομιά οι Αγώνες, θα έχουν μακροχρόνια θετική επίπτωση,στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό. Μάλιστα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέλκυσαν υψηλού εισοδήματος τουρίστες, που πραγματοποιούν ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους αλλά και για αναψυχή κατά τη μετά ολυμπιακή περίοδο. Μία τέταρτη προϋπόθεση, για την πλήρη τουριστική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τέλεσης των Αγώνων. Πολιτικές αναταραχές και φυσικές καταστροφές, δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από τους τελειότερους Αγώνες και από την καλύτερη

29 29 δυνατή παγκόσμια προβολή που μπορούν να τύχουν. Σ αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται πολύ καλή διαχείριση των κρίσεων από τους υπεύθυνους της τουριστικής πολιτικής της χώρας, κράτος και φορείς. ΣΤ. Χαρακτηριστικά Τουριστικών Εισπράξεων Οι τουριστικές εισπράξεις αποτελούν, σημαντική εισροή για την ελληνική Οικονομία. Ο τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη βιομηχανία της Ελλάδος και η ανάλυση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο αλλοδαπός τουρίστας στην Ελλάδα, μπορεί να ενισχύει τις θετικές επιδράσεις, που αυτές έχουν στην αύξηση του Α.Ε.Π. και την απασχόληση, βοηθώντας ταυτόχρονα στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Τα πιο βασικά συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου είναι τα εξής: 1. Ένα μεγάλο μέρος των τουριστικών υπηρεσιών, προάγονται στη χώρα προέλευσης και μέρος αυτής της δαπάνης παραμένει στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι θετικές επιδράσεις στην Ελληνική οικονομία. Η εκτίμηση της μελέτης είναι, ότι η συνολική πληρωμή (κόστος) του αλλοδαπού τουρίστα για ένα ταξίδι του στην Ελλάδα, την περίοδο ήταν ευρώ, εκ των οποίων τα 850 ευρώ (66%), αφορούσαν προαγορά τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα του και τα 443 ευρώ (34%), πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα. Σε σχέση με το 2001 το 2002, σημειώθηκε μια μείωση της συνολικής πληρωμής που πραγματοποιήθηκε πριν το ταξίδι κατά 6,5% και σημαντική μείωση της πληρωμής, που πραγματοποίησε στην Ελλάδα κατά 13,2%. 2. Τα στοιχεία της έρευνας δεν διαψεύδουν την κοινή αντίληψη, ότι οι τουρίστες που προέρχονται από τις Η.Π.Α., πληρώνουν περισσότερα από κάθε άλλο αλλοδαπό, σχεδόν διπλάσια από τους αλλοδαπούς που προέρχονται από την Ευρώπη. Ο τουρίστας από τις Η,Π,Α, πληρώνει άμεσα στην Ελλάδα -δεν συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή που πραγματοποίησε πριν ταξιδεύσει-, 55,00.- ευρώ την ημέρα έναντι 42,00.- του Βρετανού, 25,00.- του Γερμανού, 36,00.- του Ιταλού και 39,00.- του Γάλλου. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις.

30 30 3. Η Αθήνα η οποία τις τελευταίες δεκαετίες, έχει γνωρίσει έναν τουριστικό μαρασμό, είναι η περιοχή της Ελλάδος όπου πραγματοποιείται η μεγαλύτερη μέση τουριστική πληρωμή 38%, μεγαλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο, ακολουθούν οι Κυκλάδες και η Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα πρωτοπορεί στις πληρωμές στον τόπο προέλευσης και σε αυτές που πραγματοποιούνται στην περιοχή προορισμού. Τα περιγραφικά αυτά στοιχεία, δεν επιβεβαιώνονται από τα οικονομετρικά ευρήματα, όπου η μεταβλητή Αθήνα δεν είναι στατιστικά σημαντική. 4. Η κατηγορία ξενοδοχείου, επηρεάζει τη συνολική τουριστική πληρωμή. Κατά μέσο όρο η τουριστική πληρωμή ανά αύξηση, ανέρχεται σε 1.431,00.- ευρώ όταν ο τουρίστας διαμένει σε ξενοδοχείο Α κατηγορίας, σε 1.309,00, σε Β 1.255,00, σε Γ 1.075,00 και Δ και Ε κατηγορίας ξενοδοχεία. Το σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι,ότι η πληρωμή που πραγματοποιείται άμεσα στην Ελλάδα δεν είναι ανάλογη της κατηγορίας του ξενοδοχείου. Η μεγιστοποίηση αυτής της πληρωμής, 491,00 ευρώ ανά αύξηση, πραγματοποιείται από πελάτες των Γ κατηγορίας ξενοδοχείων. Οι πελάτες των Β κατηγορίας ξενοδοχείων πραγματοποιούν πληρωμές 477,00 ευρώ, λίγο περισσότερες από τις 472,00 ευρώ, που πληρώνουν οι πελάτες των Α κατηγορίας ξενοδοχείων. 5. Οι πληρωμές που πραγματοποιεί ο αλλοδαπός τουρίστας της Ελλάδος, τόσο στη χώρα του όσο και στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα, εξαρτώνται από τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού του. Για παράδειγμα, η μικρότερη πληρωμή στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τουρίστες που επέλεξαν ένα οργανωμένο πακέτο ταξιδιού, από αυτά που συνήθως προσφέρει ένας οργανωτής τέτοιων ταξιδιών. Κατά μέσο όρο, ένας τέτοιος τουρίστας πληρώνει 398,00 ευρώ, ενώ κάποιος άλλος που οργανώνει τα ταξίδια του μόνος του πληρώνει άμεσα στην Ελλάδα 611 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό είναι 482,00 ευρώ, για κάποιον που κλείνει το ταξίδι του μέσω ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Η συνολική πληρωμή είναι μικρότερη όταν μεσολαβεί ένας οργανωτής ταξιδιών 1.176,00 ευρώ, ενώ η μεσολάβηση του ταξιδιωτικού γραφείου επιφέρει συνολική πληρωμή 1.329,00 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για κάποιον που οργανώνει μόνος του το ταξίδι είναι 1.320,00 ευρώ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 9 Ιουνίου 1998 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Τάσεις του Παγκόσµ ιου ιεθνούς Τουρισµ ού Το ΙΤΕΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Μελέτη Προσδιορισμού Αγορών Στόχων για την Προσέλκυση Επενδυτών Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ της πρωτεύουσας και ποια τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate Οκτώβριος 2015 Στοιχεία & Αριθμοί Στοιχεία & Αριθμοί Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη Ιανουάριος-Ιούλιος Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου [1] ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη πρόκληση η σημερινή συνάντηση που διοργανώνεται από το Economist υπό την αιγίδα της Προεδρίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 8 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000 2015...13 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Διδακτική Ενότητα Μια εισαγωγή στον τουρισμό. Βασικές έννοιες και σύγχρονες εξελίξεις

1 η Διδακτική Ενότητα Μια εισαγωγή στον τουρισμό. Βασικές έννοιες και σύγχρονες εξελίξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 1 η Διδακτική Ενότητα Μια εισαγωγή στον τουρισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κινεζικός Εξερχόµενος Τουρισµός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κινεζικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των πόλεων τόσο μειώνεται ο αριθμός τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε συνεχείς σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00 Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Η Ελλάδα ευνοείται από εγγενή γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και μακρόχρονες παραδόσεις, που από μόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 1

Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 1 Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού 1 Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς 1 Η οικονομική σημασία του τουρισμού Παγκόσμιος τουρισμός: 1,035 δις

Διαβάστε περισσότερα

1.8.2 Η δεύτερη περίοδος: 1970-1975 έως 2000 (Β ). Διείσδυση του «ποιοτικού κριτηρίου»

1.8.2 Η δεύτερη περίοδος: 1970-1975 έως 2000 (Β ). Διείσδυση του «ποιοτικού κριτηρίου» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΜΕΡΟΣ A. Το τουριστικό φαινόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Διαχρονική επισκόπηση των εξελικτικών φάσεων... 19 1.1 Η αρχαιότητα... 20 1.1.1 Τα ξενοδοχειακά καταλύματα... 23 1.2 Ο Μεσαίωνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα