ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π."

Transcript

1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γραµµατεία Γενικού Τµήµατος : τηλ , fax Προϊστάµενος Τµήµατος: ρ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος, ιατρός Νευρολόγος- Ψυχίατρος Α ' Τοµέας Μαθηµάτων Ανατοµικής - Χειρουργικής και συναφών µαθηµάτων Υπεύθυνος Τοµέα : ρ. Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Ιατρός Παθολογοανατόµος Β' Τοµέας Μαθηµάτων Φυσιολογίας-Νοσολογίας και συναφών µαθηµάτων Υπεύθυνος Τοµέα : ρ. Βενετίκου Μαρία, Ιατρός Ενδοκρινολόγος Γ Τοµέας Μαθηµάτων Νευρολογίας, Ψυχικής Υγείας-Ψυχοπαθολογίας και συναφών µαθηµάτων Υπεύθυνος Τοµέα: ρ. Φαλάρας Βασίλειος, Ιατρός Ψυχίατρος ΤΜΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα Αισθητικής Κοσµητολογίας Τµήµα ηµόσιας Υγιεινής Γραµµατεία Τµήµατος : Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Επισκεπτών-τριών Υγείας Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Εργοθεραπείας Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Μαιευτικής Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Νοσηλευτικής Α' Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Νοσηλευτικής Β' Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Οδοντικής Τεχνολογίας Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Οπτικής και Οπτοµετρίας Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Γραµµατεία Τµήµατος : Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραµµατεία Τµήµατος : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Φοίτηση, Έλεγχος Επίδοσης, Επιτυχής Παρακολούθηση Φοίτηση 1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών τους, σύµφωνα µε τη δήλωση τους και τις ρυθµίσεις των άρθρων του παρόντος. 2. Oι προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάµηνο για κάθε µάθηµα καθορίζονται από την οµάδα µαθηµάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαµήνου, µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος, αφού ληφθούν υπόψη οι ηµέρες που επίσηµα δεν θα πραγµατοποιηθούν µαθήµατα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος. 3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθµός των εβδοµαδιαίων µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα διδακτικό αντικείµενο είναι για οποιονδήποτε λόγο µικρότερος των δέκα (10) για όλο το διδακτικό εξάµηνο, το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Η διαπίστωση πραγµατοποίησης ή µη του µαθήµατος γίνεται κατά τη λήξη του εξαµήνου, µετά από γραπτή δήλωση του διδάσκοντος και απόφαση της Οµάδας Μαθηµάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το Συµβούλιο του Τµήµατος.

2 2 Βαθµολογική Κλίµακα 1. Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται µε την αριθµητική κλίµακα: µηδέν έως δέκα (0-10), µε βάση επιτυχίας το βαθµό πέντε. 2. O χαρακτηρισµός της επίδοσης των σπουδαστών κατά µάθηµα καθορίζεται ως εξής: -από 0-3,9 : «κακώς» -από 4-4,9 : «ανεπαρκώς» -από 5-6,9 : «καλώς» -από 7-8,4: «λίαν καλώς» -από 8,5-10: «άριστα» 3. Όλοι οι βαθµοί υπολογίζονται και καταχωρούνται µε προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακεραίας µονάδας. Βαθµοί Εργαστηρίου, Προόδου και Εξετάσεων 1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού µαθήµατος ή του εργαστηριακού µέρους µικτού µαθήµατος απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξάγει µε επιτυχία τουλάχιστον το 80% των πραγµατοποιηθεισών ασκήσεων. Την τελευταία εβδοµάδα του εξαµήνου δίνεται η δυνατότητα συµπληρωµατικών ασκήσεων, µέχρι δύο (2) τον αριθµό, για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει. Η µορφή και ο τρόπος της συµπληρωµατικής αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση της Οµάδας Μαθηµάτων. β) Ο βαθµός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού µέρους µικτού µαθήµατος είναι, ανάλογα µε τη φύση του εργαστηρίου και µετά από απόφαση της Οµάδας Μαθηµάτων, ο µέσος όρος όλων των επιµέρους βαθµών των ασκήσεων, που ο σπουδαστής έχει διεξάγει µε επιτυχία στα ποσοστά του προηγούµενου εδαφίου. Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ή τουλάχιστον τρεις φορές το εξάµηνο. γ) Σε πέντε (5) ηµέρες από το τέλος του εξαµήνου ο διδάσκων καταθέτει στο Τµήµα τη βαθµολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων, που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται. 2. α) Η αξιολόγηση του σπουδαστή για την επίδοση του καθ' όλη τη διάρκεια του εξαµήνου σε κάθε µάθηµα ή µέρος µαθήµατος, που παρέχεται µε τη µορφή θεωρητικής διδασκαλίας γίνεται: ϊ. Από µία προαιρετική ενδιάµεση αξιολόγηση στη διάρκεια του διδακτικού εξαµήνου επί του 40% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράµµατος ή µε την ανάθεση στους σπουδαστές ατοµικών ή συλλογικών εργασιών µε διακριτούς ρόλους (βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση θεµάτων ενώπιον ακροατηρίου, µελέτες περιπτώσεων κ.α.) ή µε µορφή ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της προαιρετικής ενδιάµεσης αξιολόγησης όσο και των ατοµικών ή συλλογικών εργασιών ή ασκήσεων θα είναι 40%. Ο σπουδαστής θα δηλώνει στη Γραµµατεία, εάν θέλει ή όχι να συµµετάσχει στην αξιολόγηση και µέσα σε διάστηµα τριών εβδοµάδων θα µπορεί, εάν το επιθυµεί, να τροποποιεί την αρχική του δήλωση. Η Συνέλευση του Τµήµατος θα αποφασίζει την περίοδο που θα πραγµατοποιηθεί η ενδιάµεση αξιολόγηση, η οποία θα ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος της 9ης εβδοµάδας. Σε περίπτωση γραπτής αξιολόγησης η διάρκεια δεν µπορεί να υπερβαίνει την µία (1) ώρα. ϊϊ. Από την τελική γραπτή εξέταση εφ' όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας 2-3 ωρών µε συντελεστή 60%, για αυτούς που θα µετέχουν στην αξιολόγηση. 3. Με το τέλος της τελευταίας εβδοµάδας διεξαγωγής µαθηµάτων του εξαµήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τµήµα κατάσταση των σπουδαστών µε τον αντίστοιχο βαθµό της ενδιάµεσης αξιολόγησης για τον καθένα σε κάθε µάθηµα, που του έχει ανατεθεί. Με ευθύνη του

3 3 Προϊσταµένου του Τµήµατος ανακοινώνεται έγκαιρα και πάντως πριν από τις τελικές εξετάσεις, ο πίνακας µε τους βαθµούς, που συγκέντρωσαν σε κάθε µάθηµα οι σπουδαστές. 4. α) Ο τελικός βαθµός θεωρητικού µαθήµατος ή θεωρητικού µέρους µικτού µαθήµατος, είναι; το άθροισµα των βαθµών που συγκεντρώνει ο σπουδαστής από την επίδοση του στην ενδιάµεση αξιολόγηση και την τελική εξέταση, πολλαπλασιασµένων µε τους συντελεστές του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για αυτούς που επέλεξαν ενδιάµεση αξιολόγηση. β) Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα µαθήµατα εκείνα που συγκέντρωσε βαθµό τουλάχιστον πέντε (5). 5. Ο βαθµός αυτών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής: το Τµήµα Υποδοχής µε απόφαση του Συµβουλίου του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόµενους από µαθήµατα ή ασκήσεις, που έχουν εξετασθεί µε επιτυχία στη Σχολή ή το Τµήµα Προέλευσης, µη καταγράφοντας τους βαθµούς των µαθηµάτων αυτών. Καθορίζει δε τα µαθήµατα και ασκήσεις προηγουµένων εξαµήνων, στα οποία οι κατατασσόµενοι οφείλουν να εξετασθούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε αυτά στη Σχολή ή το Τµήµα Προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάµηνο που έγινε η κατάταξη. 6. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε µε επιτυχία υποχρεωτικό µάθηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, πρέπει να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο. Εάν απέτυχε σε κατ' επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα ενός συνόλου µαθηµάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, τότε πρέπει το µάθηµα αυτό να το επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο ή να αλλάξει το µάθηµα ή την κατεύθυνση, ενώ εάν απέτυχε σε προαιρετικό µάθηµα, µπορεί να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο. Για κάθε µάθηµα που δηλώνει ο σπουδαστής, µπορεί να συµµετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάµηνο. 7. α) Ο τελικός βαθµός προκύπτει απ' το συνυπολογισµό των βαθµών του θεωρητικού και εργαστηριακού/πρακτικού µέρους του µικτού µαθήµατος µε συντελεστές, που κυµαίνονται µεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισµα ένα (1). Η κατανοµή αυτή καθορίζεται από την Οµάδα Μαθηµάτων µε βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, ως και τη φύση κάθε µέρους του µαθήµατος. β) Η παρακολούθηση σε ένα µάθηµα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθµός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό/πρακτικό µέρος του µαθήµατος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον «5». γ) Ο τελικός βαθµός αµιγώς εργαστηριακού/πρακτικού ή αµιγώς θεωρητικού µαθήµατος είναι ο βαθµός που καθορίζεται στις παραγράφους 1,4 και 6 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. Για όσους από τους σπουδαστές δεν επέλεξαν ενδιάµεση αξιολόγηση, τότε ο βαθµός της τελικής εξέτασης είναι ο τελικός. δ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός µόνο µέρους µικτού µαθήµατος, ο βαθµός του µέρους αυτού κατοχυρώνεται και το µάθηµα επαναλαµβάνεται µόνο ως προς το άλλο µέρος. Οργάνωση Σπουδών, Μορφές ιδασκαλίας, Εκπαιδευτικές Εκδροµές Οργάνωση Μαθηµάτων - Προγράµµατα Σπουδών 1. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται µε βάση το εξαµηνιαίο µάθηµα. Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών κάθε Τµήµατος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, ως εξής: α) Γενικά υποχρεωτικά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα υποδοµής και τα βασικά µαθήµατα

4 4 ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους του σπουδαστές του Τµήµατος. β) Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα είναι µαθήµατα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων µαθηµάτων. Τα µαθήµατα αυτά µπορεί να είναι οµαδοποιηµένα, οπότε ο σπουδαστής επιλέγει, υποχρεωτικά όλα τα µαθήµατα µιας οµάδας, εκτός εάν είναι αδύνατη η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων της οµάδας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ελεύθερη επιλογή για τη συµπλήρωση των µαθηµάτων της οµάδας. Εάν έχουν οριστεί κατευθύνσεις, τα µαθήµατα που τις χαρακτηρίζουν είναι οµαδοποιηµένα. γ) Τα προαιρετικά µαθήµατα, είναι µαθήµατα γενικής µόρφωσης ή µαθήµατα εµβάθυνσης, υποδοµής ή διεπιστηµονικά. 2. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα µάθηµα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου µαθήµατος, το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούµενο του δεύτερου. Ένα µάθηµα µπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούµενο ενός µαθήµατος και εξαρτώµενο από άλλο µάθηµα. Τα προαπαιτούµενα και εξαρτώµενα µαθήµατα καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τµήµατος. Οι αλληλοσυνδεόµενα µε τον τρόπο αυτό µαθήµατα σχηµατίζουν οµάδες, που περιλαµβάνουν µέχρι τρία (3) µαθήµατα, που δεν έχουν µεταξύ τους κοινά µαθήµατα και ο ολικός αριθµός των αλληλοσυνδεόµενων µαθηµάτων δεν υπερβαίνει το 40% του συνόλου των υποχρεωτικών µαθηµάτων του Τµήµατος και ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 3. Εάν στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Γενικού Τµήµατος ή Τοµέα Μαθηµάτων άλλου Τµήµατος, για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος, αναφορικά µε τα µαθήµατα αυτά, και κατ' ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν.1404/1983, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Γενικού Τµήµατος ή της οικείου Τοµέα Μαθηµάτων. Εάν δεν γίνει δυνατή η επίτευξη συµφωνίας, η οριστική απόφαση λαµβάνεται από το Συµβούλιο της Σχολής, προκειµένου για Τµήµατα και Τοµέα Μαθηµάτων της ίδιας Σχολής, ή από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. σε διαφορετική περίπτωση. 4. Το αργότερο µία (1) εβδοµάδα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου συντάσσεται µε τη φροντίδα του Συµβουλίου του Τµήµατος και ανακοινώνεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου του Τµήµατος, το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων του Τµήµατος, το οποίο περιέχει: α) τα τυπικά προγράµµατα σπουδών κάθε εξαµήνου, β) τα µέλη του Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε µάθηµα των τυπικών προγραµµάτων και γ) την ηµέρα, την ώρα και την αίθουσα ή τον χώρο που θα πραγµατοποιηθεί κάθε µάθηµα. Κατά την κατάρτιση του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος κάθε Τµήµατος λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να συµπίπτει ελεύθερος χρόνος 3-4 ωρών σε συγκεκριµένη ηµέρα της εβδοµάδας που θα χρησιµοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του Τµήµατος ή συνελεύσεων των µελών του Τ.Ε.Ι. 5. α) Τα τυπικά προγράµµατα των εξαµήνων σπουδών του Τµήµατος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του Τµήµατος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου αυτού. Ο σπουδαστής µπορεί για κάθε διδακτικό εξάµηνο να καταρτίζει το ατοµικό του πρόγραµµα σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει τα µαθήµατα που επιθυµεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάµηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τµήµα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα µε την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής τους. Μέσα σε µία (1) εβδοµάδα από την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσης του για δύο το πολύ µαθήµατα. β) Κατά την κατάρτιση του ατοµικού προγράµµατος σπουδών του εξαµήνου ο σπουδαστής λαµβάνει υποχρεωτικά πρόνοια, ώστε:

5 5 ί. το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα µαθήµατα που δηλώνει είναι µέχρι 45 ώρες για τα τυπικά εξάµηνα σπουδών και για τους επί πτυχίω σπουδαστές 55 ώρες χωρίς να ισχύουν για τους δεύτερους τα υπό του άρθρου 4 παράγραφος 2 προβλεπόµενα. ii. να µη δηλώνονται µαθήµατα, τα προαπαιτούµενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο σπουδαστής. γ) Εάν στη δήλωση των µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάµηνο δεν τηρούνται οι όροι του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται αυτοδίκαια, ότι η δήλωση περιλαµβάνει τα µαθήµατα του εξαµήνου εισαγωγής, προκειµένου για πρωτοεισαγόµενους σπουδαστές ενώ για παλαιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση µαθηµάτων µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος ύστερα από συνεννόηση µε τον σπουδαστή. Κατοχυρωµένο µάθηµα Είναι σηµαντικό για κάθε σπουδαστή να γνωρίζει τον τρόπο κατά τον οποίο προκύπτει η βαθµολογία του σε κάθε µάθηµα. Ο τελικός βαθµός στα θεωρητικά µαθήµατα είναι το άθροισµα του βαθµού της προόδου πολλαπλασιασµένου µε 0,4 και µε τον βαθµό της εξεταστικής πολλαπλασιασµένου µε 0,6. Στην περίπτωση που το άθροισµα αυτό είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε πέντε (5) τότε ο σπουδαστής έχει περάσει το µάθηµα. Αν όµως ο βαθµός κυµαίνεται µεταξύ (4) και (4,9) ο σπουδαστής έχει δικαίωµα κατοχύρωσης του µαθήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να συµπεριλάβει το συγκεκριµένο µάθηµα στα µαθήµατα που επιθυµεί να παρακολουθήσει το επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο, και να δώσει µόνο στις εξετάσεις των δύο εξεταστικών του εξαµήνου αυτού χωρίς να χρειαστεί να παραβρεθεί στην πρόοδο και να παρακολουθήσει τις παραδόσεις. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο κάθε σπουδαστής ότι το κατοχυρωµένο µάθηµα συνυπολογίζεται στο σύνολο των διδακτικών ωρών που παρακολουθεί ανά εξάµηνο και ότι το δικαίωµα της κατοχύρωσης χάνεται µετά την προσέλευση του στις δύο εξεταστικές του εξαµήνου για το οποίο έχει δηλώσει την κατοχύρωση. Από την µία εξεταστική στην άλλη του ίδιου εξαµήνου, η κατοχύρωση ισχύει. Στα εργαστήρια δεν υπάρχει δικαίωµα κατοχύρωσης. Η βαθµολογία του φοιτητή προκύπτει από την τελική εξέταση του στο εργαστήριο και από την παρουσία του σε αυτό κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα να απουσιάσει σε ποσοστό 20% των πραγµατοποιηθέντων µαθηµάτων (τα οποία σε καµία περίπτωση δεν είναι λιγότερα από δέκα(10) συµπεριλαµβανοµένης και της εξέτασης) σε κάθε εξάµηνο από κάθε εργαστηριακό µάθηµα. Αν το µάθηµα αυτό περιλαµβάνει και αντίστοιχο θεωρητικό η βαθµολογία προκύπτει από το άθροισµα των δύο τελικών βαθµών εργαστηρίου και θεωρίας και την διαίρεση του µε το δύο (Βαθµός εργαστηρίου + βαθµός θεωρίας / 2) Αν το εργαστήριο αποτελεί προαπαιτούµενο*µάθηµα για παρακολούθηση µαθήµατος µεγαλύτερου εξαµήνου, είναι απαραίτητο για κάθε σπουδαστή να το περάσει µαζί µε τη θεωρία του, προκειµένου να παρακολουθήσει το επόµενο στην σειρά της "αλυσίδας" µάθηµα. ηλαδή, για να µπορεί να συµµετάσχει ο σπουδαστής στις θεωρητικές ή εργαστηριακές εξετάσεις του επόµενου στην αλυσίδα µαθήµατος δεν αρκεί να έχει περάσει µόνο το εργαστήριο ή τη θεωρία, αλλά και τα δυο. * Προαπαιτούµενο είναι το µάθηµα το οποίο κάθε σπουδαστής οφείλει να κατέχει προκειµένου να παρακολουθήσει κάποιο άλλο µεγαλύτερου εξαµήνου. Για το λόγο αυτό οφείλει να το περάσει για να µπορεί να δηλώσει, στα ακόλουθα εξάµηνα, το επόµενο, στη σειρά της "αλυσίδας", µάθηµα. Προαπαιτούµενα µπορεί να είναι και εργαστηριακά αλλά και θεωρητικά µαθήµατα.

6 6 Μορφές ιδασκαλίας, Συνδιδασκαλία 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω µορφές: θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία, σεµινάρια, φροντιστηριακές και άλλες µορφές διδασκαλίας, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατοµικά ή οµαδικά και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές. 2. α) Η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία µαθήµατος, παρουσιάζει εποπτικά µία ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειµένου και τον σχετικό µε αυτή επιστηµονικό προβληµατισµό. Τµήµα της διδασκαλίας αυτής µπορεί να περιλαµβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εµπέδωση των θεωρητικών γνώσεων µε τη µορφή φροντιστηριακών ασκήσεων. Επίσης µέρος της ύλης µπορεί να ανατίθεται για παρουσίαση σε σπουδαστές ατοµικά ή οµαδικά. Η συνθετική εφαρµογή γνώσεων, µεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγµένα θέµατα που αναθέτει ο διδάσκων στους σπουδαστές, κατά οµάδες ή ατοµικά. β) Τα σεµινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκεκριµένων θεµάτων σε µεγαλύτερο βάθος και έκταση µε τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας. γ) Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγµατοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Τ.Ε.Ι. ή σε χώρους εργασίας, στους οποίους οι σπουδαστές κάτω από την επίβλεψη και µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά µικρές οµάδες στην εφαρµογή θεωρητικών, επαγγελµατικών ή τεχνολογικών µεθόδων, στον χειρισµό τεχνικών συστηµάτων, στον εθισµό στην οµαδική εργασία, στη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κλπ, ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. 3. α) εν επιτρέπεται κατάτµηση θεωρητικού µαθήµατος σε περισσότερα τµήµατα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο αριθµός των παρακολουθούντων σπουδαστών είναι πολύ µεγάλος, µπορεί να γίνει κατάτµηση. β) Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων ο αριθµός των παρακολουθούντων σπουδαστών ανά τµήµα θα έχει ελάχιστο όριο δέκα πέντε (15) και µέγιστο είκοσι (20) ατόµων, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η έγκριση από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Συµβουλίου του Τµήµατος,. Ο αριθµός των µελών Ε. Π. ανά τµήµα εργαστηριακών ασκήσεων δεν µπορεί να είναι ανώτερος των δύο (2). γ) Σε περίπτωση κατάτµησης Τµήµατος λόγω µεγάλου αριθµού σπουδαστών, οι διδάσκοντες συντονίζουν µεταξύ τους τη διδακτέα ύλη και την ύλη των τελικών εξετάσεων. δ) Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται ανάθεση θεωρητικού µαθήµατος σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς. ιάρκεια ιδασκαλίας και Ασκήσεων 1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, µετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί: διάλειµµα δέκα πέντε (15) λεπτών. 2. Η διάρκεια των ωριαίων πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε (55) λεπτά. Οι φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις µπορεί να γίνονται και χωρίς διάλειµµα. 3. Η διάρκεια διεξαγωγής των σεµιναρίων ρυθµίζεται από τον διδάσκοντα σε συνεννόηση µε τους σπουδαστές. Κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του T.E.Ι. 4. Η διάρκεια της θεωρητικής διδασκαλίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχείς

7 7 ώρες διδασκαλίας στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Κανονισµός Εξετάσεων Περιόδου Εξεταστικές Περίοδοι Εξαµήνου, Πρόγραµµα Εξετάσεων 1. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδοµάδων η κάθε µία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς. Κατ' εξαίρεση, υπάρχει δυνατότητα σπουδαστές να εξετασθούν προφορικώς από τον καθηγητή του µαθήµατος, εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή ειδικών Περιπτώσεων, για τις οποίες θα αποφαίνεται το Συµβούλιο του Τµήµατος, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράµµατα. 2. Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά µαθήµατα, ή στο θεωρητικό µέρος µικτών µαθηµάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται µε βάση το πρόγραµµα, που συντάσσεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος και ανακοινώνεται, µε ευθύνη του Προϊσταµένου του Τµήµατος, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραµµα εξετάσεων περιλαµβάνει: -το εξεταζόµενο µάθηµα µε τον κωδικό του αριθµό -τον εισηγητή των θεµάτων -ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων -τα ονοµατεπώνυµα των εποπτών και επιτηρητών 3. Σε περίπτωση που, για λόγους µη υπαιτιότητας των σπουδαστών, δεν πραγµατοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της µιας ή και των δύο εξεταστικών περιόδων σε µάθηµα ή µαθήµατα του οικείου διδακτικού εξαµήνου, αυτές διενεργούνται στο αµέσως επόµενο διδακτικό εξάµηνο και µετά τη λήξη των εβδοµάδων διδασκαλίας του εξαµήνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνεται ο βαθµός ενδιάµεσης αξιολόγησης. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις µαθηµάτων που διεξάγονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα, στο αµέσως επόµενο διδακτικό εξάµηνο δεν απαιτείται δήλωση του µαθήµατος από τον σπουδαστή, ούτε έχουν εφαρµογή, όσον αφορά στα µαθήµατα, αυτά οι περιορισµοί της διάταξης των περιπτώσεων i, ii του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος. Εξεταστικές περίοδοι Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δυο (2) εβδοµάδων η κάθε µια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος. Οι τελικές εξετάσεις (περιόδου) σε θεωρητικά µαθήµατα, ή στο θεωρητικό µέρος µικτών µαθηµάτων είναι για όλους τους φοιτητές που τα έχουν δηλώσει, υποχρεωτικές. Σύµφωνα µε την απόφαση Συµβουλίου T.E.l.-Αθήνας µε αριθµό αρ. 46/ και µε βάση το άρθρο 27 του Ν. 1404/83 και την Υ.Α. Ε5/2672/99, άρθρο 3 "Κανονισµός Σπουδών του Τ.Ε,Ι Αθήνας", και το Νόµο 3794/2009 άρθρο 13, σύµφωνα µε τον οποίο οι εβδοµάδες διδασκαλίας µαθηµάτων για κάθε διδακτικό εξάµηνο υπολογίζονται σε δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για κάθε εξάµηνο, το Πρόγραµµα Σπουδών για το ακαδηµαϊκό έτος , έχει όπως παρακάτω:

8 8 Πρόγραµµα Σπουδών Ακαδηµαϊκού έτους ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ανανεώσεις Εγγραφών Χειµερινού εξαµήνου για όλα τα Τµήµατα Μαθήµατα Χειµερινού εξαµήνου Εξετάσεις Α περιόδου Χειµερινού Εξαµήνου Κενή εβδοµάδα Εξετάσεις Β περιόδου Χειµερινού Εξαµήνου Ανανεώσεις Εγγραφών Εαρινού Εξαµήνου Μαθήµατα Εαρινού Εξαµήνου Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Tα δύο (2) από τα τρία (3) Εργαστήρια της Ανατοµίας (αίθουσα Α1 και Α2), το Εργαστήριο των Πρώτων Βοηθειών, και η αίθουσα Θεωρίας (αίθουσα Α3), στεγάζονται σε ιδιαίτερο χώρο επί της οδού Άργους 147 και Λεωφόρου Αθηνών. Τα εργαστήρια αυτά παρακολουθούν όλα τα Τµήµατα που στεγάζονται στο κτίριο ΕΡΓΑΣ (Νοσηλευτικής Α και Β, Μαιευτικής, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας), όπως και τα Τµήµατα του Κεντρικού ΤΕΙ που έχουν έλλειψη αιθουσών υποδοχής για τη θεωρητική διδασκαλία του µαθήµατος της Ανατοµίας και των Πρώτων Βοηθειών (Ιατρικών Εργαστηρίων, ηµόσιας Υγιεινής, Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, Αισθητικής και Κοσµητολογίας, Οδοντικής Τεχνολογίας, και τα περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΙ-Α (Προσχολικής Αγωγής, Επισκεπτών/ριών Υγείας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα. ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. Εγγραφές Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα ΑΡΘΡΟ 1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές 1. Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα Κανονισμός Σπουδών Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα ΆΡΘΡΟ 1 ο : Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εγγραφές. 1. Προπτυχιακοί σπουδαστές Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Οι φοιτητές που εγγράφονται το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο 1 ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, ακολουθούν το

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Σκοπός Ι.Ε.Κ. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ιστοσελίδα : http://www.teiion.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Φοιτητές, εγγραφές Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΕΚ) & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΜ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΕΚ) & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΜ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 Ημερομηνία έκδοσης 5 Ιουλίου 2018 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΕΚ) & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΜ) 1 ο εξάμηνο ΥΕΚ & ΥΘΜ Δ.M. E.C.T.S./Π.Μ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δοκίμιο Εσωτερικού Κανονισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δοκίμιο Εσωτερικού Κανονισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δοκίμιο Εσωτερικού Κανονισμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Το Σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014, μετά το Σχέδιο Οργανισμού, σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Το τρέχον πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας ακολουθείται από τους φοιτητές που εισήλθαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ορίσατε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας!

Καλώς Ορίσατε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας! Αγαπητοί Σπουδαστές, Καλώς Ορίσατε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας! Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε χρήσιμες (θέλουμε να πιστεύουμε) πληροφορίες που αφορούν στις Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Οδηγός Σπουδών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγός Σπουδών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγός Σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Πίνακας περιεχομένων Γενικές Αρχές... 6 Σχολές και Τμήματα... 8 Τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.... 9 Φοιτητές του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μαθητών

Αξιολόγηση των μαθητών Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Αξιολόγηση των μαθητών Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι προπτυχιακές σπουδές διέπονται βασικά από τις διατάξεις των Νόμων 4009/11, 4076/12 και 4115/13, τις μη κατηργημένες διατάξεις του Ν. 1268/82 και τον Εσωτερικό Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017-2018 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περίοδος 2017 2018 Περιεχόμενα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ..4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 1. Το Τμήμα ΔΕΟ (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών) έχει δύο κατευθύνσεις: κατεύθυνση ΔΜΥΠ (το παλαιό

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 11/18-11-2013 Στο Αιγάλεω, σήμερα στις 18-11-2013 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΕΑΠΤ

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΕΑΠΤ Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΕΑΠΤ Προοίμιο 1. Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει κατ αρχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ληξούρι, Μάρτιος 2009 Οδηγός Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαδικασίες Τμήματος... 4 2.1. Ανάληψη καθήκοντος... 4 2.2. Υποβολή περιγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής. Κανόνες Λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικής

Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής. Κανόνες Λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικής Εργαστήριο: ΦΥΣΙΚΗΣ Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μ.Πηλακούτα Αίθουσα: Κτίριο Β, Αίθουσα Β 111, Β 227 Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής Προσαρμοσμένος στον Εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2015-16 1 Άρθρο 1 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή...4 Β. Διαδικασία πιστοποίησης ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2019 2 Κανονισμός Εξετάσεων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κωδικός.210 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 5 1 ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης της µάθησης στο Τµήµα και της καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρµόζεται για όλα τα µαθήµατα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA MHXANIΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Σεπτέμβριος 2017 Αγαπητοί πρωτοετείς σπουδαστές, Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Θηβών 274/ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας : Τηλέφωνο : 5385671

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών 2015 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ακ. έτος 212-213 Εαρινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 212-213 Εαρινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Χαρακτηριστικά φοιτητή Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Παρακολουθώ τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ - - Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων που

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος 2016-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΕΣΥΠ ΣΑΜΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 145329/Δ2/8-9-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς ,18 0, ,5 4,31 0, ,29 0, ,82 1, ,71 1,27 1 5

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς ,18 0, ,5 4,31 0, ,29 0, ,82 1, ,71 1,27 1 5 ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Μάθημα Ακ. έτος 214-215 Εαρινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς Η ύλη που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 492 4 3,81 1,8 1 5 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α ): α) άρθρο 30, εδάφιο β παρ. 2: Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περίοδος αξιολόγησης: 9- Υπεύθυνος της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.): ρ. Μάριος Μοσχάκης Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( ΦΕΚ 787Β / 7-3-2018 ) Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα