Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 ( χωρίς ΦΠΑ) 18 μήνες Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντομογραφίες - γενικά 10 Συντομογραφίες Έργου 10 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 12 A.1 Περιβάλλον του Έργου 12 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 12 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας 12 A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου 13 A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 14 A Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου 14 A.1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 15 A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 15 A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 15 A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας των λοιπών εμπλεκόμενων Εκκλησιαστικών Φορέων 15 A Ιερές Μητροπόλεις 15 A ΕΚΥΟ 15 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 16 A Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας 16 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων 18 A Ιερές Μητροπόλεις 18 A ΕΚΥΟ 18 A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 19 A Επιχειρησιακές διαδικασίες Φορέα Υλοποίησης και λοιπών Ιερών Μητροπόλεων 19 A Επιχειρησιακές διαδικασίες λοιπών Ιερών Μητροπόλεων 20 A Επιχειρησιακές διαδικασίες ΕΚΥΟ 20 A Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 20 A Υφιστάμενες υποδομές Φορέα Υλοποίησης 20 A Υφιστάμενες υποδομές ΕΚΥΟ 21 A Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης 22 A.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου - Σκοπός - Στόχοι - Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας του Έργου 23 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης 23 A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 25 A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 26 A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 30 A.3.1 Γενικές απαιτήσεις 30 A.3.2 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω του Έργου 30 A.3.3 Προσδιορισμός προγραμμάτων κατάρτισης 31 A Συνδυασμός μορφών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 31 A Απαιτούμενες κατηγορίες προγραμμάτων επιμόρφωσης της ΙΑΑ 32 A Ποσοτικά στοιχεία προγραμμάτων επιμόρφωσης της ΙΑΑ 32 A Ενδεικτική κατανομή ανά κατηγορία (τύπο) προγράμματος 32 A Ενδεικτική κατανομή ανά μορφή διάδρασης 33 A Ενδεικτική κατανομή ανά ειδικό «κανάλι» διάθεσης 33 A Θεματικές ενότητες και περιεχόμενο προγραμμάτων επιμόρφωσης της ΙΑΑ 33 A.3.4 Απαιτήσεις ψηφιοποίησης πρωτογενούς υλικού για χρήση στα προγράμματα επιμόρφωσης 34 A.3.5 Λειτουργικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού 36 A Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 36 A Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης σύγχρονης τηλεκατάρτισης 37 A Δισδιάστατα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά πολυμέσα και παιχνίδια 38 A Προσαρμογή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για έξυπνες κινητές συσκευές 40 A.3.6 Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας 40 A.3.7 Απαιτήσεις πολυκαναλικής διάθεσης 41 A.3.8 Απαιτήσεις ασφάλειας 41 A.3.9 Απαιτήσεις ευχρηστίας συστήματος 42 A.3.10 Απαιτήσεις προσβασιμότητας 43 A.4 Παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες 44 A.4.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 44 A.4.2 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης 45 A.4.3 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας 46 A.4.4 Υπηρεσίες παραγωγικής λειτουργίας 46 A.4.5 Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας μετά το πέρας του Έργου 46 A Περίοδος Εγγύησης (ΠΕ) 46 A Περιγραφή Υπηρεσιών 47 A Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας 47 A Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 47 A Γραμμή άμεσης βοήθειας 47 A Τρόπος Παροχής των Υπηρεσιών

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ρήτρες 49 A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 50 A.5.1 Διάρκεια Έργου - Ανάλυση σε διακριτές Φάσεις 50 A Φάση 1 50 A Φάση 2 52 A Φάση 3 52 A Φάση 4 54 A Φάση 5 54 A Φάση 6 55 A Φάση 7 56 A.5.2 Χρονοδιάγραμμα του Έργου 57 A.5.3 Πίνακας Παραδοτέων Έργου 58 A.5.4 Ομάδα και Σχήμα Διοίκησης του Έργου 60 A Γενικά 60 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 60 A Μέλη Ομάδας Έργου 60 A.5.5 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 60 A.5.6 Τόπος υλοποίησης παράδοσης Έργου 61 A.5.7 Διαδικασία παραλαβής Έργου 61 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 62 Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 62 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 62 Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 63 Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 63 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 63 Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 64 Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 65 Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 66 Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 66 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 67 Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 71 Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 71 Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 73 Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 76 Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 78 Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 80 Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 82 Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 82 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 83 i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 83 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 84 Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 90 Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 92 Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 92 Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 92 Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 96 Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 96 Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 98 Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 98 Β3.3 Ισχύς Προσφορών 99 Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 99 Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 100 Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 101 Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 101 Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 104 Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 105 Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 106 Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 110 Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 111 Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 111 Β4.3 Προσφυγές 113 Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 113 Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης 115 Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 115 Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 116 Β5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 118 Β5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 118 Β5.5 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου 119 Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 120 Β5.7 Υπεργολαβίες 124 Β5.8 Εμπιστευτικότητα 124 Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα 126 Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 128 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 129 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 129 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 129 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 131 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 135 C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 137 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 139 C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 139 C.3.2 C.3.3 Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης139 Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης144 C.3.4 Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Πολυμέσα και Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 146 C.3.5 Προδιαγραφές ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για πρόσβαση από έξυπνα κινητά τηλέφωνα 149 C.3.6 Διεπαφή χρήστη για άτομα με ειδικές ανάγκες 149 C.3.7 Μελέτη εφαρμογής του έργου, Ανάλυση Αναγκών, Καταγραφή Ομάδων Στόχου, Αξιολόγηση Υφιστάμενου εκπαιδευτικού Υλικού 150 C.3.8 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 150 C.3.9 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 151 C.3.10 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 151 C.3.11 Υπηρεσίες Εγγύησης Συντήρησης 151 C.3.12 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 151 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 153 C.4.1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης 153 C.4.2 Υπηρεσίες 153 C.4.3 Άλλες δαπάνες 153 C.4.4 Εκπαίδευση χρηστών 154 C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 154 C.4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 154 C.4.7 Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα 155 C.5 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 156 C.5.1 Κατηγορία Καταρτιζομένων: Στελέχη της ΙΑΑ (εσωτερικοί χρήστες) 156 C.5.2 Κατηγορία Καταρτιζομένων: Διάφορες κοινωνικές ομάδες (εξωτερικοί χρήστες)

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.5.3 Κατηγορία Καταρτιζομένων: Χρήστες και άλλοι εμπλεκόμενοι στα έργα της ΙΑΑ στα πλαίσια της ΨΣ

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και διαδραστικών εφαρμογών» Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ Αθήνα, καθώς και στα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή Προμήθεια. Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες πληροφορικής, Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα Ευρώ, ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,00 - ΦΠΑ ,00). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Μέχρι 20% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑ Ε5198 και τον Κωδικό Πράξης 2012ΣΕ Δεκαοκτώ (18) μήνες Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.5.7«Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 9-163

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφοράς δεν βρέθηκε.», από την υπογραφή της σύμβασης. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης έργου δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της 31/12/2015 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου ΙΑΑ ΕΚΥΟ ΕΠΠΕ ΙΜ ΙΝ ΜΚΟ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ιερά Μητρόπολις Ιερός Ναός Μη Κυβερνητική Οργάνωση

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΕ ΠΕΣ Ομάδα Διοίκησης Έργου Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - βλ. παρ. A Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977, ΦΕΚ 146/Α ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Στη χωρική και ποιμαντική αρμοδιότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπάγονται 145 Ενοριακοί Ναοί κατανεμημένοι σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, 12 Κοιμητηριακοί Ναοί, 9 Μοναστηριακοί Ναοί και 158 Παρεκκλήσια. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καθώς επίσης και: το σύνολο των ανωτέρω δομών που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της το σύνολο των Ιερών Μητροπόλεων και των λοιπών εκκλησιαστικών δομών (μονών, ιερών ναών, κλπ) που υπάγονται στη χωρική και ποιμαντική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, εκτός της τέλεσης πράξεων θρησκευτικού και λατρευτικού περιεχομένου, υλοποιούν ευρείες φιλανθρωπικές, κοινωνικές, ποιμαντικές, καθοδηγητικές, πολιτιστικές, αλλά και αμιγώς διοικητικού/ διαχειριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της ΙΑΑ μπορούν να ομαδοποιηθούν ως ακολούθως: Διοικητική Διαχειριστική Λειτουργία (π.χ. διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έκδοση πιστοποιητικών, κλπ), Ποιμαντική Λειτουργία, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νεολαίας και του θεσμού της οικογένειας, Ανθρωπιστική & Κοινωνική Λειτουργία, εντός της οποίας εντάσσονται οι δομές και οι δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ψυχοκοινωνικής στήριξης, άρσης του αποκλεισμού και αλληλεγγύης

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών διαχειρίζεται, ενισχύει και διευρύνει σε διαρκή βάση ένα εκτενές δίκτυο από φορείς και ιδρύματα, κυρίως προνοιακού, εκπαιδευτικού ή ποιμαντικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά: Δομές στήριξης ατόμων με αναπηρίες, Δομές στήριξης των θεσμών της νεολαίας και της οικογένειας, Δομές παροχής αρωγής και στήριξης ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα, Άλλες δομές κοινωνικού ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όπως στέγες γερόντων, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα άμεσης παρέμβασης και προστασίας (όπως π.χ. το Κέντρο Πρώτων Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Στέγη Προσωρινής Φιλοξενίας, κλπ). Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΙΑΑ μπορεί να ανακτηθεί μέσω του δικτυακού τόπου A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί μία εξαιρετικά αποκεντρωμένη ολότητα που απαρτίζεται από πολυάριθμες αυτοτελείς νομικές οντότητες, όπως ενδεικτικά: η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), οι διοικητικές δομές της Ιεράς Συνόδου, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιεροί Ναοί, η Βιβλιοθήκη της Ι.Α.Α., οι λοιποί εκκλησιαστικοί/ φιλανθρωπικοί φορείς. Η ΙΑΑ συνιστά εξέχουσα οντότητα Μητροπολιτικού χαρακτήρα, η οποία κατέχει κομβικό/ συντονιστικό ρόλο επί των εκκλησιαστικών θεμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της ΙΑΑ προσανατολίζεται προς την υλοποίηση οριζόντιων, επεκτάσιμων έργων, τα οποία θα είναι εφικτό στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυμάτων (διακριτών νομικών οντοτήτων) που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Υπό αυτό το πρίσμα: Α. Εκτός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των διακριτών εκκλησιαστικών οντοτήτων (ενοριών, μονών, πνευματικών κέντρων κλπ.) που εμπίπτουν στην χωρική και ποιμαντική δικαιοδοσία της, άμεσα ωφελούμενοι από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προκηρυσσόμενου έργου πρόκειται επίσης να είναι: Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικού (ΕΚΥΟ - η οποία αποτελεί κεντρική εκκλησιαστική νομική οντότητα υπαγόμενη στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΕΚΥΟ παρακολουθεί και διαχειρίζεται την εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία της οποίας έχει καταστεί ιδιοκτήτης και η οποία αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτησιών/ δικαιωμάτων χρήσης εντός της Εκκλησίας της Ελλάδας, Στην ΕΚΥΟ υπάγονται η

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διεύθυνση Περιουσίας, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Δ/νση Ναοδομίας, η οποία αποτελεί κεντρική δομή που εξυπηρετεί το σύνολο των οντοτήτων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Οι Ιερές Μητροπόλεις (Ι.Μ.) o o o Θηβών & Λεβαδείας ( Ηλείας ( Ελασσώνος ( και οι αντίστοιχες διακριτές εκκλησιαστικές οντότητες (ενορίες, μονές, κλπ) που εμπίπτουν στην χωρική και ποιμαντική δικαιοδοσία αυτών. Για τους σκοπούς του προκηρυσσόμενου έργου, η ΙΑΑ έχει υπογράψει σχετικά μνημόνια συνεργασίας με τους ανωτέρω φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των προδιαγραφών και στην επιτυχή έκβαση του προκηρυσσόμενου έργου. Β. Πέραν των ανωτέρω, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου, όπως αναλύονται εκτενώς στις επόμενες παραγράφους, είναι πλήρως συμβατά με την προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυμάτων (διακριτών νομικών οντοτήτων) που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) A Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ αναφέρει στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή στο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, από το τελευταίο, όργανο της ΙΑΑ. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του Υποέργου (βλ. παρ. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. «Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.»)

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A.1.2 A A Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Στο πλαίσιο της διοικητικής διαχειριστικής λειτουργίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, περιλαμβάνονται οι παρακάτω κύριες διαδικασίες: 1. Διαχείριση Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Διαχείριση Διοικητικών Υπηρεσιών με τους εξής Υποτομείς: i) Διαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού ii) Διαχείριση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων iii) Διαχείριση Εγγράφων & Ροών Εργασίας iv) Διαχείριση Γάμων & Διαζυγίων 3. Διαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Διαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας 5. Διαχείριση εποπτευόμενων φορέων και ιδρυμάτων A A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας των λοιπών εμπλεκόμενων Εκκλησιαστικών Φορέων Ιερές Μητροπόλεις Η διοικητική διαχειριστική λειτουργία των λοιπών εμπλεκόμενων οντοτήτων Μητροπολιτικού χαρακτήρα αντιστοιχεί σε εκείνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο A ανωτέρω, με πιθανές επιμέρους διαφοροποιήσεις περιορισμένης εμβέλειας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις προτεραιότητες και τις τοπικά επικρατούσες συνθήκες. A ΕΚΥΟ Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών Ε.Κ.Υ.Ο. (Ν.Π.Δ.Δ.) Η ΕΚΥΟ τελεί υπό την εποπτεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ως Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος διοικεί, διαχειρίζεται και αξιοποιεί το σύνολο της ρευστοποιητέας μοναστηριακής, κινητής και ακίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, μετά από σχετική έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Ε.Κ.Υ.Ο. συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην εποπτεία Νομικών Προσώπων που ιδρύονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρ. 2 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Πέραν των ανωτέρω, η ΕΚΥΟ διατηρεί την αρμοδιότητα αδειοδότησης για την ανέγερση ναών εντός του συνόλου της χωρικής και ποιμαντικής αρμοδιότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος (κεντρικά παρεχόμενη υπηρεσία προς το σύνολο των προσώπων που συνιστούν την Εκκλησία της Ελλάδος καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 19 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ )

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η λειτουργία της ΕΚΥΟ διέπεται από τους Ιερούς Κανόνες, τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και δη τον Ν. 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος) και τους Κανονισμούς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας Η οργανωτική διάρθρωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διακρίνεται σε Κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακές Δομές. Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από τους παρακάτω κύριους τομείς δραστηριοτήτων (οργανωτικές μονάδες). Αυτές είναι: Το ιδιαίτερο γραφείο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Η Πρωτοσυγκελλία. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Συμβούλια (στην παρούσα μελέτη δίδεται έμφαση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο). Το Γραφείο Προσωπικού. Το Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων. Οικονομικές Υπηρεσίες. Νομική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία. Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως. Βιβλιοθήκη. Κέντρο Στήριξης Οικογένειας. Η οργανωτική δομή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μπορεί να αποτυπωθεί σχηματικά ως ακολούθως:

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Μακαριώτατος Επισκοπικό Δικαστήριο Γραμματεία Μακαριωτάτου Ειδικοί Σύμβουλοι Μητροπολιτικό Συμβούλιο Γραμματεία Συμβουλίου Πρωτοσυγκελλία Νομική Υπηρεσία Γραφείο Επικοινωνίας Οικονομικές Υπηρεσίες Διοικητικές Υπηρεσίες Εποπτευόμενοι Φορείς Γραφείο Προσωπικού Γραφείο Γάμων Διαζυγίων Γενικό Φιλόπτωχο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης Βιβλιοθήκη ΚΕ.Σ.Ο

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Οι Περιφερειακές Δομές συνίστανται σε 145 Ενοριακούς Ναούς, κατανεμημένους σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, 12 Κοιμητηριακούς Ναούς, 9 Μοναστηριακούς Ναούς και 158 Παρεκκλήσια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι Περιφερειακές δομές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες, οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική και ποιμαντική αρμοδιότητα της ΙΑΑ. A A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων Ιερές Μητροπόλεις Οι λοιπές Ιερές Μητροπόλεις που εμπλέκονται στο έργο έχουν παρεμφερή δομή και οργάνωση με εκείνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με επιμέρους διαφοροποιήσεις περιορισμένης εμβέλειας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις προτεραιότητες και τις τοπικά επικρατούσες συνθήκες. A ΕΚΥΟ Η Ε.Κ.Υ.Ο. αποτελείται από τις εξής κύριες οργανωτικές μονάδες: Διοικούσα Επιτροπή: Είναι η ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα της ΕΚΥΟ, με αρμοδιότητα τη διοίκηση και τη συνολική εποπτεία της Υπηρεσίας. Γενική Διεύθυνση: Έχει ως αρμοδιότητα τον συντονισμό των Διευθύνσεων και Γραφείων Διευθύνσεις: o o o o o Γραφεία: o o o Διοικήσεως, με κύρια αρμοδιότητα την υλοποίηση των διοικητικών διεργασιών του Φορέα. Τα τμήματα και αντίστοιχες αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Περιουσίας, με κύρια αρμοδιότητα την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας της ΕΚΥΟ. Τα τμήματα και αντίστοιχες αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 16 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Οικονομικών, με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση των οικονομικών και τη λογιστική αποτύπωση των χρηματοροών. Τα τμήματα και αντίστοιχες αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Τεχνικών Υπηρεσιών, με κύρια αρμοδιότητα την εκτέλεση Τεχνικών Έργων. Τα τμήματα και αντίστοιχες αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Ναοδομίας, με κύρια αρμοδιότητα την αδειοδότηση δραστηριοτήτων ναοδομίας. Τα τμήματα και αντίστοιχες αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Νομικών Υποθέσεων Γραμματείας Διοικούσας Επιτροπής Μακεδονίας Θράκης Στο πλαίσιο της ΕΚΥΟ δραστηριοποιούνται επίσης, τα ακόλουθα Συλλογικά Όργανα γνωμοδοτικού χαρακτήρα: Α. Επιτροπή Έργων

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Β. Τεχνικό Συμβούλιο Η οργανωτική διάρθρωση της ΕΚΥΟ μπορεί να αποτυπωθεί σχηματικά ως ακολούθως: Διαρκής Ιερά Σύνοδος Διοικούσα Επιτροπή Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Περιουσίας Διεύθυνση Οικονομικών Τεχνική Διεύθυνση Διεύθυνση Ναοδομίας A A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Επιχειρησιακές διαδικασίες Φορέα Υλοποίησης και λοιπών Ιερών Μητροπόλεων Οι βασικές λειτουργίες και οι κύριες διαδικασίες των επιμέρους οργανωτικών μονάδων που συνθέτουν την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις λοιπές συμμετέχουσες στο παρόν έργο Ιερές Μητροπόλεις αποτυπώνονται κατά κύριο λόγο: αφενός στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν.590/1977 ΦΕΚ 146/Α ) αφετέρου στον Κανονισμό 58/1975 (ΦΕΚ 4/Α ) «Περί αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων»

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου σε εσωτερικές εγκυκλίους που χειρίζονται επιμέρους διαχειριστικά διαδικαστικά θέματα. Πέραν των ανωτέρω, οι αναλυτικές διαδικασίες που αφορούν σε διοικητικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, είναι προσβάσιμες μέσω του δικτυακού τόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ( A Επιχειρησιακές διαδικασίες λοιπών Ιερών Μητροπόλεων Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των λοιπών Εκκλησιαστικών Φορέων Μητροπολιτικού χαρακτήρα είναι αντίστοιχες των διαδικασιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δεδομένου ότι διέπονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. A Επιχειρησιακές διαδικασίες ΕΚΥΟ Οι λειτουργίες και οι κύριες διαδικασίες των επιμέρους οργανωτικών μονάδων που συνθέτουν την ΕΚΥΟ αποτυπώνονται αναλυτικά στον Κανονισμό 211/2010 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 135/Α /2010), όπως ισχύει. A A Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υφιστάμενες υποδομές Φορέα Υλοποίησης Οι υφιστάμενες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχουν ως εξής: A/A Τύπος Ποσότητα Παρατηρήσεις 1 HP Proliant DL Servers (HDD 2x72Gb) 2 HP Proliant ML Servers για ERP 3 HP Server 1 Collocated Servers στην Otenet που λειτουργεί ως webserver της ΙΑΑ 4 HP StorageWorks SAN 1 Storage (HDD 5x72Gb) 5 HP StorageWorks Ultrium 1/8 Autoloader 1 Backup 6 UPS 1 Άγνωστα kva (2U) 7 Racks (42u) 2 Με παρελκόμενα (KVΜ κλπ) 8 Cisco Switch Cisco Switch ESW520 1 Για PBX 10 Cisco Switch Cisco UC560 FXO T1/E1 1 PBX 12 Cisco ASA SMM 10 1 Firewall 13 Cisco Router Για γραμμή ADSL 14 Cisco Για γραμμή οπτικής ίνας απο πάροχο

21 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» της 3ης Προγραμματικής Περιόδου, έχει υλοποιήσει τα εξής έργα: ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διοίκηση αλλαγής και εφαρμοσμένος ανασχεδιασμός διαδικασιών λόγω έργων ΤΠΕ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΟΠΣ ) Ψηφιακός Χάρτης των πολιτιστικών θησαυρών της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΟΠΣ ) Ανάπτυξη Πληροφοριακών συστημάτων παροχής εκκλησιαστικών υπηρεσιών από την ΙΑΑ προς τους πολίτες (ΟΠΣ ) ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π/Υ 1/11/ /12/ ,45 4/12/2006 6/8/ ,81 26/6/ /12/ ,07 Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Φορέα Υλοποίησης - συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού που είχε εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Παροχής Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών απο την ΙΑΑ προς τους Πολίτες» (χρηματοδοτούμενου απο το Γ ΚΠΣ ΟΠΣ ) - θα αποτιμηθεί ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, προκειμένου να ενσωματωθεί στις υποδομές του παρόντος Έργου (όπου αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη και την παλαιότητά του). A Υφιστάμενες υποδομές ΕΚΥΟ Οι υφιστάμενες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΕΚΥΟ έχουν ως εξής: α/α Περιγραφή Εξοπλισμού Ποσότητα P4 Celeron 2,8 GHz, 256 MB RAM, 40 GB HD, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003/Open Office P4 2,8 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HD, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003/Open Office P4 Celeron 3,06 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HD, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003/Open Office Pentium Dual Core, 2 GB RAM, 160 GB HD, Microsoft Windows XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/Open Office 5 Plotter: HP Z Scanner: Contex wide format 1 7 Printer A3 HP K8000/ Printer A4 HP 2600DN 2 9 Miltifunction HP Officejet

22 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου α/α Περιγραφή Εξοπλισμού Ποσότητα 10 Printer HP 1010/ Printer HP Printer HP 1300N 1 13 Printer HP Deskjet 1220C 2 14 Fax Panasonic KX-FL 411/ Fax Samsung SF 560 X Fax Samsung SM Copier Toshiba e-studio 452/ Copier Canon IR2520 X Copier Canon IR Call Center Siemens Realitis DX 1 Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της ΕΚΥΟ θα αποτιμηθεί ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, προκειμένου να ενσωματωθεί στις υποδομές του παρόντος Έργου (όπου αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο παλαιότητάς του). A Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (διακριτό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διαφορετικού του Τελικού Δικαιούχου της παρούσας πράξης) υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου της Ιεράς Συνόδου και Δημιουργία Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας», το οποίο βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των προσφορών του σχετικού διαγωνισμού. Μέσω του Έργου αναμένεται να υλοποιηθεί / παρασχεθεί ολοκληρωμένη πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία πέραν της αξιοποίησής της στο συγκεκριμένο έργο- αναμένεται να αποτελέσει το περιβάλλον φιλοξενίας του συνόλου του υλικού (ηλεκτρονικών μαθημάτων) τηλεκατάρτισης που αναπτύσσει το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, όταν υλοποιηθεί, προγραμματίζεται να φιλοξενήσει και το υλικό ηλεκτρονικής τηλεκατάρτισης που θα αναπτυχθεί μέσω του παρόντος Έργου

23 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου - Σκοπός - Στόχοι - Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικών μαθημάτων περιλαμβανομένων και διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΙΑΑ συνολικής διάρκειας 517 εκπαιδευτικών ωρών, τα οποία θα είναι προσπελάσιμα μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα διατεθεί προς χρήση στον Ανάδοχο του παρόντος έργου από τον Φορέα. Μέρος αυτών θα είναι προσβάσιμο και μέσω εναλλακτικών καναλιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθούν συγκεκριμένοι κύκλοι ηλεκτρονικών μαθημάτων και διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα είναι προσβάσιμοι μέσω διαδικτύου (βασικό εκπαιδευτικό υλικό). Επιπλέον: Ένα ποσοστό περίπου 15% επί του ανωτέρω υλικού -το οποίο θα αποτελείται κυρίως από διαδραστικά εκπαιδευτικά πολυμέσα και παιχνίδια- θα διαμορφωθεί ώστε να είναι προσβάσιμο και από έξυπνες κινητές συσκευές. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου, ένα επιλεγμένο τμήμα σε ποσοστό 10% επί του ανωτέρω υλικού και κυρίως τμήματα από τα ψηφιακά μαθήματα που απευθύνονται στις διάφορες κοινωνικές ομάδες με τις οποίες έρχεται σε επαφή η ΙΑΑ, θα διαμορφωθεί ώστε να είναι κατάλληλα προσβάσιμο από ΑμεΑ, με κινητικές κυρίως δυσκολίες. Οι ομάδες στόχου στις οποίες θα απευθύνεται το συγκεκριμένο υλικό θα είναι: Στελέχη της ΙΑΑ (εσωτερικοί χρήστες) Ιερείς Εξομολόγοι Υποψήφιοι Πνευματικοί Κατηχητές (ηλικίας προερχόμενοι από τις κατηχητικές συντροφιές των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών) Κληρικοί Υποψήφιοι Κληρικοί Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι Διάφορες κοινωνικές ομάδες (εξωτερικοί χρήστες) Μαθητές Φοιτητές Γονείς Παιδιά Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Χρήστες και άλλοι εμπλεκόμενοι στα έργα της ΙΑΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Απλοί Χρήστες Εξωτερικοί συνεργάτες o o Ιατροί Ψυχολόγοι

24 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου o o Κοινωνικοί Λειτουργοί Εθελοντές Για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και των ηλεκτρονικών μαθημάτων θα πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: Μελέτη και καταγραφή των αναγκών ηλεκτρονικής επιμόρφωσης και του προφίλ των ομάδων καταρτιζομένων που στοχεύει η ΙΑΑ. Αποτύπωση των ήδη παρεχόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης με συμβατικούς τρόπους και συλλογή του αντίστοιχου επιμορφωτικού υλικού. Καταγραφή, παροχή, ψηφιοποίηση και επεξεργασία πρωτογενούς επιμορφωτικού υλικού από τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης της ΙΑΑ, καθώς και καταγραφή, παροχή και επεξεργασία ήδη υπάρχοντος ψηφιοποιημένου υλικού (από άλλα έργα της ΙΑΑ) που δύναται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς επιμόρφωσης του έργου. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία ζωντανών διαλέξεων από έμπειρους ομιλητές-επιμορφωτές της ΙΑΑ για παροχή τους με τη μορφή βιντεο-διαλέξεων (webcasts ή vid/podcasts) ως μαθησιακά αντικείμενα των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Εκπαιδευτική σχεδίαση των μαθησιακών αντικειμένων (learning objects) και των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων. Δόμηση και ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων (learning objects) και των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων σε συμβατά κατά διεθνή μαθησιακά πρότυπα (π.χ. SCORM 2004) μαθησιακά πακέτα, έτοιμα για εισαγωγή στην υφιστάμενη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (η οποία θα πρέπει να υποστηρίζει τα σχετικά πρότυπα). Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών και ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για συγκεκριμένες ομάδες στόχους (κατά κύριο λόγο νέους) και δόμησή τους σε συμβατά κατά διεθνή μαθησιακά πρότυπα (π.χ. SCORM 2004) μαθησιακά αντικείμενα, που ενσωματώνονται ως τέτοια στη δομή των ηλεκτρονικών μαθημάτων της προηγούμενης περίπτωσης. Το Έργο, εκτός από τις παραπάνω ενέργειες, συμπεριλαμβάνει και επιπρόσθετες υποστηρικτικές δράσεις που συμπληρώνουν τις πιο πάνω αναφερόμενες και επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι υποστηρικτικές δράσεις είναι: Μετατροπή (επιλεγμένου) περιεχομένου κυρίως από διαδραστικά εκπαιδευτικά πολυμέσα και εκπαιδευτικά παιχνίδια σε "φιλική προς έξυπνα κινητά" μορφή (mobile-friendly) για πρόσβαση από έξυπνα κινητά μέσω του Περιηγητή Διαδικτύου τους σε ένα ποσοστό περίπου 15% του τελικού ψηφιακού υλικού κατάρτισης (κυρίως αυτού που προορίζεται για νέους). Λειτουργική διαχείριση της υφιστάμενης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και των ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης που θα δημιουργηθούν καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η λειτουργική διαχείριση θα περιλαμβάνει: Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών και προφίλ χρηστών και μαθησιακών κοινοτήτων χρηστών, εισαγωγή και διαχείριση των ψηφιακών μαθημάτων, δημιουργία και διαχείριση στατιστικών και αναφορών χρήσης και επίδοσης. Υποστήριξη των εκπαιδευτών της ΙΑΑ στη φάση των δοκιμών του έργου. Αυτή θα περιλαμβάνει και φυσική παρουσία κυρίως κατά τη διεξαγωγή επιλεγμένων μεικτών ψηφιακών μαθημάτων. Εκπαίδευση εκπαιδευτών της ΙΑΑ που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου και μετά τη λήξη αυτού (train the trainers)

25 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η πρόσβαση στα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης θα γίνεται μέσω πλατφόρμας την οποία προγραμματίζεται να αποκτήσει η ΙΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. A «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης». Σε περίπτωση που η ΙΑΑ δεν έχει παραλάβει τη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και τα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης έχουν ολοκληρωθεί, ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου θα πρέπει να φιλοξενήσει τα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης σε δικές του υποδομές με κατάλληλη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, μέχρις ότου η ΙΑΑ αποκτήσει τη δική της πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το παρόν Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΙΑΑ για ενδυνάμωση των δεσμών της με την κοινωνία, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Η ΙΑΑ, εκτός από το θρησκευτικό έργο, προσφέρει και εκπαιδευτικό έργο απευθυνόμενη κυρίως σε μειονεκτούσες ομάδες συνανθρώπων μας. Με στόχο την ενίσχυση του επιμορφωτικού έργου της ΙΑΑ -μέσω του παρόντος έργου- θα αναπτυχθούν ψηφιακά επιμορφωτικά προγράμματα, μέσω των οποίων θα υποστηριχθεί και θα διευρυνθεί, με τη χρήση σύγχρονης και εύχρηστης τεχνολογίας, η δια βίου μάθηση και η παροχή γνώσης σε ποικίλες ομάδες καταρτιζομένων που συμπεριλαμβάνουν στελέχη της ΙΑΑ και διάφορες κοινωνικές ομάδες. Την ευθύνη ανανέωσης, οργάνωσης και παροχής των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα αναλάβουν καταλλήλως καταρτισμένα στελέχη της ΙΑΑ. Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο Έργο επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί τόσο η ΙΑΑ όσο και οι εποπτευόμενοι από αυτήν Φορείς, Ιδρύματα και Οργανισμοί, με θετικές επιπτώσεις στην παρεχόμενη ποιμαντική και κοινωνική καθοδήγηση αλλά και στη συνοχή του κοινωνικού ιστού και επιπλέον η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στη γνώση όλων των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητας (κληρικοί, υποψήφιοι κληρικοί, κατηχητές, εκκλησιαστικοί σύμβουλοι εθελοντές κ.λπ.). Το προτεινόμενο Έργο βοηθά σημαντικά και προσφέρει επιπλέον λύσεις και ισχυροποιεί: αφενός τον ισχυρά αποκεντρωμένο χαρακτήρα της εκκλησιαστικής διάρθρωσης, αφετέρου τον κομβικό/ συντονιστικό ρόλο της ΙΑΑ στο πλαίσιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Η ολοκλήρωση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Έργου αυτού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τελούνται σήμερα οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνολο των οργανωτικών και θεσμικών διαδικασιών της ΙΑΑ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης στους πολίτες. Τα αποτελέσματα του Έργου αναμένεται να συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού καταρτιζομένων στο εκπαιδευτικό έργο της Εκκλησίας. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα ενισχύσει την εμβέλεια του εκπαιδευτικού έργου της Εκκλησίας και θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα (απομακρυσμένες περιοχές, νησιωτικές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές κ.λπ.) να έλθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εκκλησίας. Η χρήση διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών παιχνιδιών θα προσελκύσει επιπλέον ομάδες στόχου και ειδικότερα τους νέους. Τέλος, επικουρικά η χρήση της τεχνολογίας θα ωφελήσει το σύνολο της εκκλησιαστικής κοινότητας γιατί θα τους δώσει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία

26 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Βάσει των ανωτέρω, η υλοποίηση του Έργου θα έχει θετική συμβολή στην οργάνωση και στις λειτουργίες της ΙΑΑ, μέσα από τις ακόλουθες επιδιώξεις: Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών και χρησιμοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και στον εμπλουτισμό των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γνωστικών αντικειμένων. Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και καλλιέργεια του κατάλληλου υποβάθρου για την προσαρμογή της ΙΑΑ στις νέες εξελίξεις και την εκπόνηση και άλλων παρόμοιων δράσεων στο εγγύς μέλλον, με στόχο τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι όσοι έρχονται ή θέλουν να έρθουν σε επαφή με την Εκκλησία. Ενδυνάμωση των δεσμών της Εκκλησίας με την κοινωνία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Εκτός της ΙΑΑ, στο συγκεκριμένο Έργο συμμετέχουν επιπλέον πιλοτικοί χρήστες, που στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των υπηρεσιών. Στους πιλοτικούς χρήστες εντάσσονται οι κάτωθι εκκλησιαστικοί φορείς: Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικού Ιερές Μητροπόλεις (Ι.Μ.) Θηβών & Λεβαδείας, Ηλείας, Ελασσώνος. Η εμπλοκή των πιλοτικών φορέων θα συμβάλει στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για σταδιακή αξιοποίηση του Έργου και από τους υπόλοιπους Φορείς που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος (Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, κ.λπ.) μετά την ολοκλήρωσή του. A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το παρόν Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για ενδυνάμωση των δεσμών της Εκκλησίας με την κοινωνία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο Έργο επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί τόσο η ΙΑΑ όσο και οι εποπτευόμενοι από αυτήν Φορείς, Ιδρύματα και Οργανισμοί, με θετικές επιπτώσεις στην παρεχόμενη ποιμαντική και κοινωνική καθοδήγηση. Ως επιμέρους στόχοι του Έργου τίθενται: Στόχος 1: Οργάνωση και διαχείριση της κατάρτισης των στελεχών της ΙΑΑ. Στόχος 2: Βέλτιστη επιμόρφωση αλλά και καλύτερη επικοινωνία και εκτέλεση του κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου της ΙΑΑ. Στόχος 3: Υποστήριξη των εκκλησιαστικών λειτουργών, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα σημαντικά κοινωνικά θέματα. Στόχος 4: Ευρύτερη ενημέρωση/ κατάρτιση των πολιτών και κυρίως των νέων σχετικά με δράσεις της Εκκλησίας. Στόχος 5: Παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έρχονται σε επαφή με την Εκκλησία

27 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Στόχος 6: Υποστήριξη ατόμων με εξάρτηση, αστέγων, μεταναστών, ανύπανδρων μητέρων, κακοποιημένων γυναικών και άλλων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού. Στόχος 7: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης για ΑμεΑ. Στόχος 8: Προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σύγχρονα πρότυπα και στις σύγχρονες διεθνείς κατευθύνσεις. Στόχος 9: Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα εξασφαλίζουν τη σφαιρική επιμόρφωση και την πολυδιάστατη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος 10: Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της δυνατότητας χρησιμοποίησης εκπαιδευτικών παιχνιδιών και προσέλκυσης νέων. Στόχος 11: Επέκταση των υπηρεσιών εκπαίδευσης της Εκκλησίας μέσω Διαδικτύου. Πέραν των ανωτέρω, πρωταρχικός στόχος και βασικό συστατικό στοιχείο στο σχεδιασμό του Έργου είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε τα αποτελέσματά του να αξιοποιηθούν σταδιακά από το σύνολο των Εκκλησιαστικών Φορέων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδας (Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, κλπ.). Αναφορικά με τους ποσοτικούς στόχους του έργου ισχύουν τα ακόλουθα: Μετρήσιμος Στόχος Εκροών Εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίζει ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης (υλικό ηλεκτρονικών μαθημάτων περιλαμβανομένων διαδραστικών εφαρμογών) και θα είναι προσβάσιμο μέσω Web Επιπλέον διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από κινητά τηλέφωνα Επιπλέον διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από ΑμεΑ με κινητικές κυρίως δυσκολίες ΣΥΝΟΛΟ: Τιμή 414 εκπαιδευτικές ώρες 62 εκπαιδευτικές ώρες 41 εκπαιδευτικές ώρες 517 εκπαιδευτικές ώρες Μετρήσιμος Στόχος Αποτελέσματος Ποσοστό ιερέων εξομολόγων που θα χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Τιμή 20% Ποσοστό υποψηφίων πνευματικών που θα χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης το 30% Ποσοστό υποψηφίων κληρικών που θα χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Αριθμός ατόμων από διάφορες κοινωνικές ομάδες που έρχονται σε επαφή με την Εκκλησία (εξωτερικοί χρήστες) μέσω των νέων τεχνολογικών 20%

28 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου καναλιών Ποσοστό εμπλεκομένων στα υπόλοιπα έργα της ΙΑΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση που θα αξιοποιήσουν το υλικό ψηφιακής κατάρτισης 30% A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα του Έργου και τις πολλαπλές σκοπιμότητες που αυτό εξυπηρετεί, ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή υλοποίησή του θεωρούνται κυρίως οι ακόλουθοι: Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Πλήρης κατανόηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής και των απαιτήσεων του Έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο Έγκαιρη ανάπτυξη, ψηφιοποίηση (όπου απαιτείται) και επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού που θα εισαχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης Απαιτούμενη Τεχνογνωσία του υποψηφίου Αναδόχου σε θέματα ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών διαδραστικών εκπαιδευτικών πολυμέσων και παιχνιδιών Απαιτούμενη Τεχνογνωσία του υποψηφίου Αναδόχου στην εισαγωγή ( φόρτωση ) ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών διαδραστικών εκπαιδευτικών πολυμέσων και παιχνιδιών και στη λειτουργική υποστήριξη του υλικού και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα διαθέσει η ΙΑΑ Τύπος Οργανωτικός Τεχνολογικός Τεχνολογικός Τεχνολογικός Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Στενή συνεργασία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη ολοκλήρωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξή του Προσδιορισμός των κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου στους όρους του διαγωνισμού, ιδιαίτερα σε επίπεδο ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής Προσδιορισμός των κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου στους όρους του διαγωνισμού, ιδιαίτερα σε επίπεδο ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκατάρτισης

29 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Πλήρης συμμόρφωση του υποψηφίου Αναδόχου με το σύνολο των ποιοτικών, τεχνικών και ποσοτικών προδιαγραφών καθώς και με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υλικού που θα αναπτυχθεί Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στον κατάλληλο χρόνο Τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου Τύπος Τεχνολογικός Διοικητικός Οργανωτικός Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Προσδιορισμός των κατάλληλων ποιοτικών, τεχνικών ποσοτικών προδιαγραφών καθώς και των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας στους όρους του διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα μεριμνήσει για την έγκαιρη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, αλλιώς θα πρέπει σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προταθεί εναλλακτική λύση Ορθή Παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου και στενή συνεργασία Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου

30 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου A.3.1 Γενικές απαιτήσεις Η πολυμορφία και διαφορετικότητα των ομάδων στόχου που θα αποτελέσουν τους καταρτιζομένους και επομένως και του προφίλ αυτών, το οποίο θα μελετηθεί εμπεριστατωμένα στις φάσεις της ανάλυσης και εκπαιδευτικής σχεδίασης του Έργου, απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις ανά ομάδα στόχο για την επίτευξη του εκπαιδευτικού αποτελέσματος που επιδιώκεται μέσω των ηλεκτρονικών μαθημάτων επιμόρφωσης που θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του Έργου. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του Έργου, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει μερικά ή συμπληρωματικά υφιστάμενα προγράμματα συμβατικής κατάρτισης ή να δημιουργεί νέα ολοκληρωμένα ψηφιακά προγράμματα επιμόρφωσης που θα σχεδιαστούν στα πλαίσια του Έργου. Επίσης, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να υποστηρίζει ασύγχρονες και σύγχρονες διαδικασίες ηλεκτρονικής κατάρτισης και να ενσωματώνει καινοτόμες μορφές εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και πλούσιο εκπαιδευτικό πολυμεσικό λογισμικό. Όπως έχει αναφερθεί ένα ποσοστό 15% επιλεγμένο από το τελικό ψηφιακό υλικό, το οποίο θα αποτελείται κυρίως από διαδραστικά εκπαιδευτικά πολυμέσα και παχνίδια (που προορίζονται για νέους) θα μετατραπεί σε περιεχόμενο προσβάσιμο από «έξυπνα κινητά» μέσω του Περιηγητή Διαδικτύου τους (mobile-friendly). Επίσης, ένα επιλεγμένο τμήμα σε ποσοστό 10% από το τελικό ψηφιακό υλικό, θα διαμορφωθεί ώστε να είναι κατάλληλα προσβάσιμο από ΑμεΑ με κινητικές κυρίως δυσκολίες. Στις παρακάτω ενότητες θα περιγραφούν οι υπηρεσίες, τα λειτουργικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης. A.3.2 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω του Έργου Στο πλαίσιο του Έργου ηλεκτρονικές υπηρεσίες: θα αναπτυχθούν και θα καταστούν διαθέσιμες οι παρακάτω Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Επίπεδο 1 Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή διαθέσιμο προς μεταφόρτωση Στοιχεία πρόσβασης στο σύστημα (όπου απαιτείται) Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (έγγραφα, πολυμεσικά αρχεία κ.λπ.) 2 Ψηφιακή παροχή μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης Επιλογή εκπαιδευτικού αντικειμένου Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό ψηφιακών μαθημάτων Πληροφοριακό, 2 - Επικοινωνιακό, 3 - Διαδραστικό, 4 - Προσωποποιημένο

31 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Επίπεδο 1 Ψηφιακή παροχή μαθημάτων σύγχρονης τηλεκατάρτισης Πρόσβαση σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια Επιλογή εκπαιδευτικού αντικειμένου Επιλογή εκπαιδευτικού αντικειμένου Επιλογή θεματικής ενότητας και εκπαιδευτικού αντικειμένου Συμμετοχή σε σεμινάρια σύγχρονης τηλεκατάρτισης Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικά παιχνίδια Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεδομένα εισόδου-εξόδου είναι ενδεικτικά. Τα δεδομένα ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ή/και να οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο της Φάσης 1 «Μελέτη Εφαρμογής του έργου, Ανάλυση Αναγκών, Καταγραφή Ομάδων Στόχου, Αξιολόγηση Υφιστάμενου Εκπαιδευτικού Υλικού» A.3.3 A Προσδιορισμός προγραμμάτων κατάρτισης Συνδυασμός μορφών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης Η εκπαίδευση ουσιαστικά βασίζεται στη διάδραση του εκπαιδευόμενου με το εκπαιδευτικό υλικό και τον εκπαιδευτή και, μέσω αυτής της διάδρασης, στη μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων. Στην ηλεκτρονική μάθηση υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας: ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας (synchronous mode) και ο ασύγχρονος τρόπος επικοινωνίας (asynchronous mode). Με βάση αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, έχουμε και δύο μορφές εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση και την Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση. Η Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκειά της μπορούν να ανταλλάσσονται απόψεις, να απαντώνται ερωτήσεις, ο εκπαιδευτής να συντονίζει δραστηριότητες, να αναθέτει εργασίες και να χρησιμοποιεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στα συγκεκριμένα προγράμματα, ολοκληρώνεται μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως επικοινωνία με κείμενο, ήχο ή/και εικόνα. Η Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να αλληλεπιδρούν μόνοι τους με το εκπαιδευτικό υλικό. Στην ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, το σημαντικότερο ρόλο, λόγω της απουσίας του εκπαιδευτή, παίζει το εκπαιδευτικό υλικό. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, για τη δημιουργία του, βασίζεται σε αντίστοιχες παιδαγωγικές αρχές, όπως στη σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά στο υλικό αυτό βασική δομική μονάδα αποτελεί το μαθησιακό αντικείμενο (learning object), πάντα σε συνάφεια με το πρόγραμμα σπουδών αναφοράς, ενώ τα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο» και το Υποέργο 2 «Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Εθελοντισμού - Συντονισμού Προνοιακού Έργου» του Έργου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 75 Αθήνα, 17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ 6872-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ 6872-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6890 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6890 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.05 15:16:31 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΡΓΡ465ΦΘΘ-ΦΡ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων Πρωτ. ΥΕΕΠ: 661 Αθήνα, 22.10. 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8463-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8463-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΔΑ: ΩΒ4ΥΝ-Μ11 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.03 12:47:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα