Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο» και το Υποέργο 2 «Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Εθελοντισμού - Συντονισμού Προνοιακού Έργου» του Έργου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Οργάνωσης του Εθελοντισμού και Συντονισμού του Προνοιακού Έργου της Εκκλησίας» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση Προϋπολογισμός: ,72 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: Ημερομηνία Διενέργειας: 1. 40% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο 2. 30% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά σε υπηρεσίες Συντήρησης ,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 9 Συντομογραφίες - γενικά 10 Συντομογραφίες Έργου 10 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 11 A.1 Περιβάλλον του Έργου 11 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 11 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας 11 A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 13 A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 14 A Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου 14 A.1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 15 A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 15 A Γενικά στοιχεία 15 A Περιγραφή της λειτουργίας που συνδέεται με το προνοιακό έργο της ΙΑΑ 15 A Ενδεικτικές Δράσεις 15 A Μέγεθος Παρέμβασης 16 A Υφιστάμενες Προτεραιότητες του Φορέα που συνδέονται με το έργο 17 A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας των λοιπών εμπλεκόμενων Εκκλησιαστικών Φορέων 18 A Ιερές Μητροπόλεις 18 A ΕΚΥΟ 19 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα 19 A Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας 19 A Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων 22 A Ιερές Μητροπόλεις 22 A ΕΚΥΟ 22 A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 24 A Επιχειρησιακές διαδικασίες Φορέα Υλοποίησης και λοιπών Ιερών Μητροπόλεων 24 A Επιχειρησιακές διαδικασίες ΕΚΥΟ 24 A Επιχειρησιακές διαδικασίες που συνδέονται με το προνοιακό έργο της ΙΑΑ 25 A Είδη προνοιακού έργου 25 A Βασικές διεργασίες προνοιακού έργου 29 A Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 31 A Υφιστάμενες υποδομές Φορέα Υλοποίησης 31 A Υφιστάμενες υποδομές ΕΚΥΟ 32 A Έργα υπό εκτέλεση Δυνητικές Συνέργειες

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου - Σκοπός - Στόχοι - Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας του Έργου 36 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης 36 A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 37 A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 37 A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 39 A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 40 A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 40 A Βασικοί άξονες οριοθέτησης του Έργου 40 A Συστατικά στοιχεία του Έργου 40 A Ειδικά χαρακτηριστικά του έργου που συνδέονται με τη φύση των παρόχων προνοιακού έργου 40 A Βασική λειτουργικότητα Τηλεματικού Κέντρου 41 A Βασική λειτουργικότητα Πληροφοριακού συστήματος ΟΕ-ΣΠΕ 43 A Κάθετη Λειτουργικότητα που συνδέεται με την παροχή προνοιακού έργου 43 A Πρόσθετη οριζόντια Λειτουργικότητα 45 A Σύνθεση απαιτήσεων λειτουργικότητας 47 A Αποτύπωση επιμέρους υποσυστημάτων Συστήματος 49 A Υποσύστημα Διαχείρισης Εισροών 49 A Υποσύστημα Αντιστοίχισης προσφοράς - ζήτησης 54 A Υποσύστημα Project Planning 57 A Υποσύστημα Μητρώου Προσφερόντων (Εθελοντών, Χορηγών, Δωρητών) 57 A Υποσύστημα Μητρώου Δικαιούχων 58 A Υποσύστημα Αναφορών & Επιχειρησιακής Ευφυΐας 59 A Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης (portal) & Mobile Εφαρμογών 60 A Δυνατότητα αξιοποίησης υποδομών της Αναθέτουσας Αρχής 63 A.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 65 A Γενικές Αρχές Σχεδιασμού 65 A Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος 66 A Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος 68 A.3.3 Χρονοδιάγραμμα του Έργου 69 A.3.4 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 71 A Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής 71 A Αντικείμενο/ Περιεχόμενο Φάσης 71 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα 72 A Φάση 2: Προμήθεια, Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Λογισμικού Συστήματος Πρότυπου Τηλεματικού Κέντρου και θέση σε πλήρη λειτουργία 74 A Αντικείμενο/ Περιεχόμενο Φάσης 74 A Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών Τηλεματικού Κέντρου 75 A Ολοκλήρωση (Integration) Τηλεματικού Κέντρου 75 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα 75 A Φάση 3: Προμήθεια και Εγκατάσταση Έτοιμου Λογισμικού Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΟΕ- ΣΠΕ Εκκλησίας Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. A Αντικείμενο/ Περιεχόμενο Φάσης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. A Φάση 3: Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Υλοποίηση εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών 77 A Αντικείμενο/ Περιεχόμενο Φάσης 77 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα 78 A Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΟΕ-ΣΠΕ 79 A Αντικείμενο/ Περιεχόμενο Φάσης 79 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα 80 A Φάση 5: Δοκιμαστική Παραγωγική λειτουργία 81 A Αντικείμενο/ Περιεχόμενο Φάσης 81 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα 82 A.3.5 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης 82 A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 82 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 83 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα Περιόδου Εγγύησης 83 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 83 A Αναμενόμενα Παραδοτέα/ Αποτελέσματα Περιόδου Συντήρησης 85 A Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 86 A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 88 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 89 A.4.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 89 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 89 A Μέλη Ομάδας Έργου 89 A.4.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 90 A.4.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 90 A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου 90 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 92 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 92 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 92 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 93 Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 94 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 94 Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 94 Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 95 Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά 95 Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 95 Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 96 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 97 Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 102 Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 103 Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 105 Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 107 Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 110 Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 113 Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 115 Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 116 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 116 Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 120 Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 121 Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 121 Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 122 Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 124 Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 124 Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 127 Β3.3 Ισχύς Προσφορών 127 Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 128 Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 128 Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών 129 Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 129 Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 129 Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 131 Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 132 Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 132 Β Πίνακας κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 132 Β Εξειδίκευση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 134 Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 136 Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 137 Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 138 Β4.3 Προσφυγές 139 Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 139 Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης 141 Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 141 Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 142 Β5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 144 Β5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 144 Β5.5 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου 144 Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β5.7 Υπεργολαβίες 149 Β5.8 Εμπιστευτικότητα 149 Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα 150 Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 151 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 152 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 152 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 153 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 154 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 155 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 156 C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 157 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 159 C.3.1 Γενικές Αρχές 159 C.3.2 Προδιαγραφές Εξοπλισμού Λογισμικού Υποδομής 160 C Εξοπλισμός και Λογισμικό Τηλεματικού Κέντρου 160 C Εξοπλισμός Πληροφοριακού Συστήματος 162 C Λογισμικό Υποδομής 165 C Γενικές απαιτήσεις 165 C.3.3 Λογισμικό Εφαρμογών/ Υποσυστημάτων 166 C Υποσύστημα Διαχείρισης Εισροών 166 C Υποσύστημα Αντιστοίχισης προσφοράς - ζήτησης 172 C Υποσύστημα Project Planning 174 C Υποσύστημα Μητρώου Προσφερόντων (Εθελοντών, Χορηγών, Δωρητών) 174 C Υποσύστημα Μητρώου Δικαιούχων 177 C Υποσύστημα Αναφορών & Επιχειρηματικής Ευφυΐας 178 C Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης (portal) & Mobile Εφαρμογών 187 C.3.4 Υπηρεσίες 189 C Ανάλυση απαιτήσεων Έργου 189 C Εγκατάσταση Πρότυπου Τηλεματικού Κέντρου 189 C Εγκατάσταση Έτοιμου λογισμικού Πλατφόρμας ΟΕ-ΣΠΕ

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C Υλοποίηση Εφαρμογών Ψηφιακών Υπηρεσιών 189 C Πιλοτική Λειτουργία 190 C Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία 190 C.3.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης Υποστήριξης 191 C Μεθοδολογία, Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Παραδοτέα 191 C Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης 191 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 192 C.4.1 Τηλεματικό Κέντρο 192 C Εξοπλισμός 192 C Έτοιμο Λογισμικό 192 C Υπηρεσίες 193 C Άλλες δαπάνες 193 C.4.2 Πληροφοριακό Σύστημα 194 C Εξοπλισμός 194 C Έτοιμο Λογισμικό 194 C Υπηρεσίες 195 C Άλλες δαπάνες 195 C.4.3 Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών 196 C Τηλεματικό Κέντρο 196 C Πληροφοριακό Σύστημα 196 C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 196 C.4.5 Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα 198 C.4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Εθελοντισμού - Συντονισμού Προνοιακού Έργου & Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών & Δικτύων Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ Αθήνα, καθώς και στα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV : : Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες : Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός : Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη. Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών, ,72 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ). (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ: ,72) 40% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο Φυσικό Αντικείμενο 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), όσον αφορά σε υπηρεσίες Συντήρησης ,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑ Ε5198 και τον Κωδικό Πράξης 2012ΣΕ Τριάντα (30) μήνες Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα 9-199

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.4 «Διαδικασία παραλαβής Έργου», από την υπογραφή της σύμβασης. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης έργου δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της 31/12/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - βλ. παρ. A A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977, ΦΕΚ 146/Α ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Στη χωρική και ποιμαντική αρμοδιότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπάγονται 145 Ενοριακοί Ναοί κατανεμημένοι σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, 12 Κοιμητηριακοί Ναοί, 9 Μοναστηριακοί Ναοί και 158 Παρεκκλήσια. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καθώς επίσης και: το σύνολο των ανωτέρω δομών που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της το σύνολο των Ιερών Μητροπόλεων και των λοιπών εκκλησιαστικών δομών (μονών, ιερών ναών, κλπ) που υπάγονται στη χωρική και ποιμαντική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, εκτός της τέλεσης πράξεων θρησκευτικού και λατρευτικού περιεχομένου, υλοποιούν ευρείες φιλανθρωπικές, κοινωνικές, ποιμαντικές, καθοδηγητικές, πολιτιστικές, αλλά και αμιγώς διοικητικού/ διαχειριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της ΙΑΑ μπορούν να ομαδοποιηθούν ως ακολούθως: Διοικητική Διαχειριστική Λειτουργία (π.χ. διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έκδοση πιστοποιητικών, κλπ), Ποιμαντική Λειτουργία, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νεολαίας και του θεσμού της οικογένειας,

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ανθρωπιστική & Κοινωνική Λειτουργία, εντός της οποίας εντάσσονται οι δομές και οι δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ψυχοκοινωνικής στήριξης, άρσης του αποκλεισμού και αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών διαχειρίζεται, ενισχύει και διευρύνει σε διαρκή βάση ένα εκτενές δίκτυο από φορείς και ιδρύματα, κυρίως προνοιακού, εκπαιδευτικού ή ποιμαντικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά: Δομές στήριξης ατόμων με αναπηρίες, Δομές στήριξης των θεσμών της νεολαίας και της οικογένειας, Δομές παροχής αρωγής και στήριξης ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα, Άλλες δομές κοινωνικού ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όπως στέγες γερόντων, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα άμεσης παρέμβασης και προστασίας (όπως π.χ. το Κέντρο Πρώτων Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Στέγη Προσωρινής Φιλοξενίας, κλπ). Η ένταση και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων προνοιακού χαρακτήρα της Εκκλησίας επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό: από το εκάστοτε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, από τους λοιπούς διαθέσιμους πόρους (π.χ. διαθεσιμότητα δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης, διαθεσιμότητα πόρων από αξιοποίηση ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας, κλπ), από το πληθυσμιακό μέγεθος και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής που εμπίπτει στη χωρική αρμοδιότητα του κατά περίπτωση εκκλησιαστικού νομικού προσώπου (Ιεράς Μητροπόλεως, Ιερού Ναού, κλπ). Αντίστοιχα, ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της ΙΑΑ και της Εκκλησίας της Ελλάδας εν γένει, καθώς επίσης και: η αποδοτικότητα των εργασιών των εκκλησιαστικών φορέων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδας, ο βαθμός παραγωγικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού, δομών κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, κινητής και ακίνητης περιουσίας, κλπ), προς όφελος του προνοιακού έργου της Εκκλησίας έχουν άμεσο αντίκτυπο: κατά κύριο λόγο στις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας που εντάσσονται στα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού, οι οποίοι προσβλέπουν στις υπηρεσίες της Εκκλησίας προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν, κατά δεύτερο λόγο στους χιλιάδες συνανθρώπους μας που συνεισφέρουν οικονομικά στην Εκκλησία, προκειμένου να ενισχύσουν το κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο της, οι οποίοι αναμένουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων προς όφελος των ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού. Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΙΑΑ μπορεί να ανακτηθεί μέσω του δικτυακού τόπου

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί μία εξαιρετικά αποκεντρωμένη ολότητα που απαρτίζεται από πολυάριθμες αυτοτελείς νομικές οντότητες, όπως ενδεικτικά: η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), οι διοικητικές δομές της Ιεράς Συνόδου, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιεροί Ναοί, η Βιβλιοθήκη της Ι.Α.Α., οι λοιποί εκκλησιαστικοί/ φιλανθρωπικοί φορείς. Η ΙΑΑ συνιστά εξέχουσα οντότητα Μητροπολιτικού χαρακτήρα, η οποία κατέχει κομβικό/ συντονιστικό ρόλο επί των εκκλησιαστικών θεμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της ΙΑΑ προσανατολίζεται προς την υλοποίηση οριζόντιων, επεκτάσιμων έργων, τα οποία θα είναι εφικτό στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυμάτων (διακριτών νομικών οντοτήτων) που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Υπό αυτό το πρίσμα: Α. Εκτός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των διακριτών εκκλησιαστικών οντοτήτων (ενοριών, μονών, πνευματικών κέντρων κλπ.) που εμπίπτουν στην χωρική και ποιμαντική δικαιοδοσία της, άμεσα ωφελούμενοι από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προκηρυσσόμενου έργου πρόκειται επίσης να είναι: Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικού (ΕΚΥΟ - η οποία αποτελεί κεντρική εκκλησιαστική νομική οντότητα υπαγόμενη στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΕΚΥΟ παρακολουθεί και διαχειρίζεται την εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία της οποίας έχει καταστεί ιδιοκτήτης και η οποία αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτησιών/ δικαιωμάτων χρήσης εντός της Εκκλησίας της Ελλάδας, Στην ΕΚΥΟ υπάγονται η Διεύθυνση Περιουσίας, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Δ/νση Ναοδομίας, η οποία αποτελεί κεντρική δομή που εξυπηρετεί το σύνολο των οντοτήτων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Οι Ιερές Μητροπόλεις (Ι.Μ.) o Θηβών & Λεβαδείας (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/thebes/thebes.html), o Ηλείας (http://www.imilias.gr), o Ελασσώνος (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/elassonos/elassonos.html) και οι αντίστοιχες διακριτές εκκλησιαστικές οντότητες (ενορίες, μονές, κλπ) που εμπίπτουν στην χωρική και ποιμαντική δικαιοδοσία αυτών. Για τους σκοπούς του προκηρυσσόμενου έργου, η ΙΑΑ έχει υπογράψει σχετικά μνημόνια συνεργασίας με τους ανωτέρω φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των προδιαγραφών και στην επιτυχή έκβαση του προκηρυσσόμενου έργου

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Β. Πέραν των ανωτέρω, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου, όπως αναλύονται εκτενώς στις επόμενες παραγράφους, είναι πλήρως συμβατά με την προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυμάτων (διακριτών νομικών οντοτήτων) που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) A Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ αναφέρει στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή στο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, από το τελευταίο, όργανο της ΙΑΑ. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του Υποέργου (βλ. παρ. A.4.4 «Διαδικασία παραλαβής Έργου»)

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A.1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας A Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της διοικητικής διαχειριστικής λειτουργίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, περιλαμβάνονται οι παρακάτω κύριες διαδικασίες: 1. Διαχείριση Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Διαχείριση Διοικητικών Υπηρεσιών με τους εξής Υποτομείς: i) Διαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού ii) Διαχείριση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων iii) Διαχείριση Εγγράφων & Ροών Εργασίας iv) Διαχείριση Γάμων & Διαζυγίων 3. Διαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Διαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας 5. Διαχείριση εποπτευόμενων φορέων και ιδρυμάτων A Περιγραφή της λειτουργίας που συνδέεται με το προνοιακό έργο της ΙΑΑ Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ) αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κυριότερους πυλώνες παροχής φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δραστηριοποιούμενη σε μία ευαίσθητη κοινωνικά περιοχή (λεκανοπέδιο της Αθήνας) η ΙΑΑ στοχεύει στην ανακούφιση και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως τα άτομα που ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας, οι άνεργοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, τα ΑμΕΑ, οι μετανάστες, άτομα με εξάρτηση κλπ. Επιπλέον, ένα μεγάλο τμήμα του κοινωνικού της έργου στοχεύει στους νέους και εφήβους, καθώς και στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. A Ενδεικτικές Δράσεις Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας παρέχεται υπό πολλαπλές και διαφορετικές μορφές, όπως ενδεικτικά: Σίτιση (στην παρούσα φάση, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ΙΑΑ παρέχονται άνω των μερίδες ημερησίως) Ρουχισμός και άλλα υλικά αγαθά άμεσης ανάγκης

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σε ενοριακό επίπεδο (φιλόπτωχο ταμείο) ή ακόμα και σε μητροπολιτικό επίπεδο γίνεται στήριξη εισοδήματος των απόρων και όσων έχουν τις μεγαλύτερες και πιο επιτακτικές ανάγκες. Μία ακόμα σημαντική διάσταση του κοινωνικού έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών. Ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, βοήθεια στο σπίτι κλπ. είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατά τόπου σε άτομα που έχουν ανάγκη. Οι Δράσεις υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου διαφοροποιούνται μεταξύ τους σημαντικά και μετεξελίσσονται διαρκώς, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Ενδεικτικά: Από το 2004 έχει δημιουργηθεί το Φιλανθρωπικό κατάστημα «Ταβιθά» που δέχεται δωρεές ρούχων σε καλή κατάσταση με σκοπό τη διανομή στους έχοντες ανάγκη πτωχούς και αστέγους. Η πρωτοβουλία της διάθεσης ρούχων έχει ξεκινήσει από το 2004 και ετησίως δίνονται περί τα είδη ένδυσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι όμως και η βοήθεια που προσφέρει η Εκκλησία σε φυλακισμένους ή ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο φυλάκισης επειδή δεν έχουν χρήματα για να εξαγοράσουν την ποινή τους. Σύμφωνα με υπολογισμούς, κατά το προηγούμενο έτος το ποσό που διατέθηκε για την οικονομική ενίσχυση των φυλακισμένων ή την πληρωμή για παροχή νομικής βοήθειας ανήλθε σε περίπου ευρώ. Επίσης, μεταξύ των φιλανθρωπικών ενεργειών της Αρχιεπισκοπής είναι το πρόγραμμα αιμοδοσίας (ετησίως διαθέτει φιάλες αίματος κυρίως στα νοσοκομεία της Αττικής), ενώ σε συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα (όπως είναι ο «Ευαγγελισμός», το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» και το «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών») καθιστά εφικτή τη διενέργεια εγχειρήσεων ή ιατρικών εξετάσεων σε ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Αιχμές του δόρατος του φιλανθρωπικού έργου της ΙΑΑ είναι η Χριστιανική Αλληλεγγύη (διακριτή υπηρεσία της ΙΑΑ), το Φιλόπτωχο Ταμείο και η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ) Αποστολή. Το δίκτυο δομών της ΙΑΑ συμπληρώνεται με γηροκομεία, ορφανοτροφεία, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, φορείς στήριξης εξαρτημένων ατόμων, ιδρύματα καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας και του αποκλεισμού, κλπ. A Μέγεθος Παρέμβασης Ενδεικτικό του μεγέθους και της πολλαπλότητας των κοινωνικών δομών της ΙΑΑ είναι το γεγονός ότι μόνο για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές διατίθεται ποσό ύψους 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα έξοδα της ΙΑΑ στα πλαίσια της φιλανθρωπικής διακονίας για το έτος 2010 (αφορούν μόνο οικονομική βοήθεια):

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γηροκομεία Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων ,00 Γενικό Φιλόπτωχο ,00 Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία ,00 Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί ,00 Συσσίτια Τράπεζες Αγάπης ,00 Ορφανοτροφεία Οικοτροφεία ,00 Πνευματικά Πολιτιστικά Κέντρα ,00 Τράπεζες Τροφίμων & Ρούχων ,00 Νοσοκομεία Ιατρεία ,00 Υποτροφίες ,00 Σχολές Διαφόρων Ειδικοτήτων ,00 Φροντιστήρια Σχολικών Μαθημάτων ,00 Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» ,00 Λοιπά Ιδρύματα ,00 Γενικό Σύνολο: ,00 Εκτός των παραπάνω πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο, αντίστοιχη είναι η δραστηριοποίηση των ενοριών που εμπίπτουν στη χωρική και ποιμαντική αρμοδιότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος των βοηθημάτων προς απόρους που δόθηκαν εντός του 2010 από τις ενορίες της ΙΑΑ ανήλθε σε ευρώ. A Υφιστάμενες Προτεραιότητες του Φορέα που συνδέονται με το έργο Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών την πενταετία έχει θέσει ως προτεραιότητες τα ακόλουθα: Ενίσχυση του προγράμματος σίτισης της ΙΑΑ και των ενοριών της. Ενίσχυση του προγράμματος Ταβιθά που αφορά στην ένδυση προσφύγων, μεταναστών και απόρων. Ανοικτή γραμμή καταπολέμησης της φτώχειας μέσω τηλεματικού κέντρου. Ίδρυση δικτύου Κοινωνικών Παντοπωλείων

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Επαγγελματική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ΑμΕΑ, μεταναστών, μακροχρόνια ανέργων, ατόμων σε κατάσταση φτώχειας κ.λπ.). Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ψηφιακό Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης της κοινωνικής επανένταξης και της απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με τη δημιουργία Κινητών Μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης προς αστέγους, μετανάστες, κ.λπ. Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με τη δημιουργία Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας για την υποστήριξη ατόμων σε κρίση (θύματα trafficking, κακοποιημένες γυναίκες, ουσιοεξαρτημένα άτομα). Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης Απεξαρτημένων Ατόμων σε κτήριο της οδού Ιουλιανού. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πόνου Ασθενών με ανίατες νόσους ή σε τελικό στάδιο. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση λειτουργίας ειδικής μονάδας προστασίας και περίθαλψης μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων. Αμφίδρομη διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για εφήβους. Ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης νοητικά και ψυχικά ασθενών με τη δημιουργία Μονάδας Αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών στο Καρέλλειο Ίδρυμα. Δημιουργία Κέντρου Ημέρας και Κέντρου Εκπαίδευσης αυτιστικών παιδιών στα Πατήσια. Ανάπτυξη και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down του ιδρύματος Μ. Κόκκορη. Πρόγραμμα δικτύωσης εκκλησιαστικών δομών Ψυχικής Υγείας και κατάρτισης στελεχών, προσωπικού, εκπαιδευτών και φροντιστών. Δημιουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Γεροντολογίας στο Πολυδένδρι (Καπανδρίτι). Ενίσχυση του εθελοντισμού και αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εκκλησιαστικών στελεχών για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας των λοιπών εμπλεκόμενων Εκκλησιαστικών Φορέων A Ιερές Μητροπόλεις Η διοικητική διαχειριστική λειτουργία των λοιπών εμπλεκόμενων οντοτήτων Μητροπολιτικού χαρακτήρα αντιστοιχεί σε εκείνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα