ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ» Προϋπολογισµός: ,73 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: ,15 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια: 20 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού:hh/mm/2012 Κωδικός ΟΠΣ:373582

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 8 Συντοµογραφίες γενικά 9 Συντοµογραφίες Έργου 10 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 11 A.1 Περιβάλλον του Έργου 11 A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 11 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 11 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης 12 A Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 13 A Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου 13 A.1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου 13 A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 13 A Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα 14 A Οργανωτική ιάρθρωση και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας 14 A Οργανωτική οµή και Στελέχωση των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων 16 A Ιερές Μητροπόλεις 16 A ΕΚΥΟ 16 A Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 17 A Υφιστάµενες υποδοµές Φορέα Υλοποίησης 17 A Υφιστάµενες υποδοµές ΕΚΥΟ 18 A.2 Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 21 A.2.1 Αντικείµενο του Έργου 21 A.2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 22 A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 24 A.2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 26 A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 27 A.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 28 A.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος 30 A.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) 33 A Λειτουργική Ενότητα «ιαδικτυακή Πύλη» 1 33 A Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αναζήτησης Θρησκευτικών Προορισµών» 2 35 A Λειτουργική Ενότητα «Γεωγραφική Απεικόνιση Σηµείων Ενδιαφέροντος και Location-Based Προβολή Σηµείων Ενδιαφέροντος» 3 36 A Λειτουργική Ενότητα «Πολυκαναλικές παρεχόµενες υπηρεσίες παρουσίασης θρησκευτικών προορισµών στο ευρύ κοινό» 4 37 A Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσία διάθεσης Πολυµεσικών Εφαρµογών Εικονικής Περιήγησης - Πολυµεσικές Εφαρµογές Αφήγησης (Rich Media Storytelling)» 5 39 A Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Προβολής Τοπικών Επιχειρήσεων (Ψηφιακό Εκθετήριο)» 6 41 A.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 41 A.3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού 44 A.3.7 ιαλειτουργικότητα 45 A.3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 46 A.3.9 Ανοιχτά δεδοµένα 47 A.3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας 51 A.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 52 A.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας 52 A.3.13 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 53 A Φάση 1 - Ανάλυση Απαιτήσεων 54 A Φάση 2 - Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρµογών και Μετάπτωσης Υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού56 A Φάση 3 - Συγκέντρωση και Παραγωγή Περιεχοµένου, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση, Ενσωµάτωση Ψηφιοποιηµένου Υλικού 58 A Φάση 4 - Πιλοτική Λειτουργία 61 A Φάση 5 - οκιµαστική Παραγωγική Λειτουργία 62 A.3.14 Πίνακας Παραδοτέων 64 A.3.15 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου 66 A.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 67 A.4.1 Υπηρεσίες Σχεδιασµού, Ανάπτυξης, παραµετροποίησης, ελέγχου και τεκµηρίωσης εφαρµογών και ψηφιακών υπηρεσιών 67 A.4.2 Υπηρεσίες Παραγωγής, Τεκµηρίωσης & Προσαρµογής Περιεχοµένου 68 A.4.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.4.4 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 70 A.4.5 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 71 A.4.6 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 73 A.4.7 Υπηρεσίες Συντήρησης 74 A.4.8 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 77 A.5 Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 79 A.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 79 A.5.2 Σχήµα ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου 80 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 81 A Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου 81 A Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Συστήµατος & Μέλη της Οµάδας Έργου 82 A.5.3 Σχέδιο και Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας 83 A.5.4 Σχέδιο και Σύστηµα ιαχείρισης Κινδύνων 85 A.5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου 85 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 87 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 87 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 87 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 87 B.1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 88 B.1.4 Ηµεροµηνία αποστολής της ιακήρυξης 88 B.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 88 B.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 89 B.1.7 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 90 B.2 ικαίωµα Συµµετοχής ικαιολογητικά 90 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 90 B.2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής 92 B.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 99 B Οι Έλληνες Πολίτες 99 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 102 B Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 105 B Οι συνεταιρισµοί 109 B Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 112 B Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 116 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινήσεις 117 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 118 i) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) 118 ii) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 118 B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 125 B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 126 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 126 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 127 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 130 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 130 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 133 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 133 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 133 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 134 B.3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 134 B.4 ιενέργεια ιαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών 135 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισµού 135 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών 135 B ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 138 B Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών 139 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 139 B ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 141 B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 141 B.4.2 Απόρριψη Προσφορών

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.4.3 Προσφυγές 143 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 144 B.5 Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί Όροι Σύµβασης 145 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις 145 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 147 B.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ασµοί 149 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 149 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 150 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 151 B.5.7 Υπεργολαβίες 154 B.5.8 Εµπιστευτικότητα 155 B.5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα 156 B.5.10 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 157 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 158 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 158 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 158 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 159 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 161 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 163 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 165 C.2 Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 166 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 168 C.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 168 C.3.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 169 C Λογισµικό ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης εδοµένων (στην περίπτωση που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο)

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 171 C Κοινές προδιαγραφές συστήµατος λογισµικού εφαρµογών 171 C Προδιαγραφές Υποσυστηµάτων 180 C.3.4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 180 C Υπηρεσίες ανάπτυξης / παραµετροποίησης / εγκατάστασης εφαρµογών λογισµικού 180 C Υπηρεσίες Παραγωγής, Τεκµηρίωσης & Προσαρµογής Περιεχοµένου 183 C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 184 C Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 184 C Περίοδος Πιλοτικής και οκιµαστικής Λειτουργίας 185 C Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 187 C ιοίκηση και διαχείριση έργου (µεθοδολογία υλοποίησης) 188 C.4 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 189 C.4.1 Πληροφορικό Σύστηµα 189 C Έτοιµο Λογισµικό 189 C Εφαρµογή/ές 189 C Υπηρεσίες 189 C Άλλες δαπάνες 190 C Υποστήριξη Πιλοτικής και οκιµαστικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή) 190 C Εκπαίδευση χρηστών 190 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 190 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης

8 Γενικές Πληροφορίες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ Αθήνα, καθώς και στα εκάστοτε σηµεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσίες. Ταξινόµηση κατά CPV : Υπηρεσίες πληροφορικής Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενος εκατοµµυρίου διακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκα επτά ευρώ και ενός λεπτού, ,70 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ). (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,73 - ΦΠΑ: ,97) Μέχρι 20% του προϋπολογισµού του έργου (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ), όσον αφορά στο κόστος συντήρησης για την διάρκεια της ΠΕΣ µετά την περίοδο εγγύησης καθώς και επιπλέον φυσικό αντικείµενο έργου ,04(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,88(χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) και συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό ΣΑ Ε5198 και τον Κωδικό Πράξης 2012ΣΕ

9 Γενικές Πληροφορίες Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Είκοσι (20) µήνες Η Μέγιστη διάρκεια της σύµβασης υπολογίζεται ως το άθροισµα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάµεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής µε βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.5.5 «Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου», από την υπογραφή της σύµβασης. Η µέγιστη διάρκεια της σύµβασης έργου δεν δύναται να επεκταθεί πέραν της 31/12/2015 Συντοµογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥ ΨΣ ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 9-191

10 Γενικές Πληροφορίες Συντοµογραφίες Έργου ΙΑΑ ΕΚΥΟ ΕΠΠΕ ΙΜ ΙΝ ΜΚΟ Ο Ε ΠΕΣ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονοµικών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ιερά Μητρόπολις Ιερός Ναός Μη Κυβερνητική Οργάνωση Οµάδα ιοίκησης Έργου Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου

11 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - βλ. παρ. A A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), σύµφωνα µε τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977, ΦΕΚ 146/Α ) αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου. Στη χωρική και ποιµαντική αρµοδιότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπάγονται 145 Ενοριακοί Ναοί κατανεµηµένοι σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, 12 Κοιµητηριακοί Ναοί, 9 Μοναστηριακοί Ναοί και 158 Παρεκκλήσια. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καθώς επίσης και: το σύνολο των ανωτέρω δοµών που υπάγονται στη χωρική αρµοδιότητα της το σύνολο των Ιερών Μητροπόλεων και των λοιπών εκκλησιαστικών δοµών (µονών, ιερών ναών, κλπ) που υπάγονται στη χωρική και ποιµαντική αρµοδιότητα των αντίστοιχων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, εκτός της τέλεσης πράξεων θρησκευτικού και λατρευτικού περιεχοµένου, υλοποιούν ευρείες φιλανθρωπικές, κοινωνικές, ποιµαντικές, καθοδηγητικές, πολιτιστικές, αλλά και αµιγώς διοικητικού/ διαχειριστικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της ΙΑΑ µπορούν να οµαδοποιηθούν ως ακολούθως: ιοικητική ιαχειριστική Λειτουργία (π.χ. διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, έκδοση πιστοποιητικών, κλπ), Ποιµαντική Λειτουργία, µε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη της νεολαίας και του θεσµού της οικογένειας, Ανθρωπιστική & Κοινωνική Λειτουργία, εντός της οποίας εντάσσονται οι δοµές και οι δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ψυχοκοινωνικής στήριξης, άρσης του αποκλεισµού και αλληλεγγύης

12 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών διαχειρίζεται, ενισχύει και διευρύνει σε διαρκή βάση ένα εκτενές δίκτυο από φορείς και ιδρύµατα, κυρίως προνοιακού, εκπαιδευτικού ή ποιµαντικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά: οµές στήριξης ατόµων µε αναπηρίες, οµές στήριξης των θεσµών της νεολαίας και της οικογένειας, οµές παροχής αρωγής και στήριξης ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα, Άλλες δοµές κοινωνικού ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όπως στέγες γερόντων, βρεφονηπιακούς σταθµούς, κέντρα άµεσης παρέµβασης και προστασίας (όπως π.χ. το Κέντρο Πρώτων Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Στέγη Προσωρινής Φιλοξενίας, κλπ). Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις δραστηριότητες της ΙΑΑ µπορεί να ανακτηθεί µέσω του δικτυακού τόπου A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί µία εξαιρετικά αποκεντρωµένη ολότητα που απαρτίζεται από πολυάριθµες αυτοτελείς νοµικές οντότητες, όπως ενδεικτικά: η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), οι διοικητικές δοµές της Ιεράς Συνόδου, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιεροί Ναοί, η Βιβλιοθήκη της Ι.Α.Α., οι λοιποί εκκλησιαστικοί/ φιλανθρωπικοί φορείς. Η ΙΑΑ συνιστά εξέχουσα οντότητα Μητροπολιτικού χαρακτήρα, η οποία κατέχει κοµβικό/ συντονιστικό ρόλο επί των εκκλησιαστικών θεµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός της ΙΑΑ προσανατολίζεται προς την υλοποίηση οριζόντιων, επεκτάσιµων έργων, τα οποία θα είναι εφικτό στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυµάτων (διακριτών νοµικών οντοτήτων) που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Υπό αυτό το πρίσµα: Α. Εκτός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των διακριτών εκκλησιαστικών οντοτήτων (ενοριών, µονών, πνευµατικών κέντρων κλπ.) που εµπίπτουν στην χωρική και ποιµαντική δικαιοδοσία της, άµεσα ωφελούµενοι από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του προκηρυσσόµενου έργου πρόκειται επίσης να είναι: Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονοµικού (ΕΚΥΟ - η οποία αποτελεί κεντρική εκκλησιαστική νοµική οντότητα υπαγόµενη στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ΕΚΥΟ παρακολουθεί και διαχειρίζεται την εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία της οποίας έχει καταστεί ιδιοκτήτης και η οποία αποτελεί σήµερα τον µεγαλύτερο αριθµό ιδιοκτησιών/ δικαιωµάτων χρήσης εντός της Εκκλησίας της Ελλάδας, Στην ΕΚΥΟ υπάγονται η ιεύθυνση Περιουσίας, η /νση Τεχνικών

13 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Υπηρεσιών και η /νση Ναοδοµίας, η οποία αποτελεί κεντρική δοµή που εξυπηρετεί το σύνολο των οντοτήτων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Οι Ιερές Μητροπόλεις (Ι.Μ.) o o o Θηβών& Λεβαδείας (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/thebes/thebes.html), Ηλείας (http://www.imilias.gr), Ελασσώνος (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/elassonos/elassonos.html) και οι αντίστοιχες διακριτές εκκλησιαστικές οντότητες (ενορίες, µονές, κλπ) που εµπίπτουν στην χωρική και ποιµαντική δικαιοδοσία αυτών. Για τους σκοπούς του προκηρυσσόµενου έργου, η ΙΑΑ έχει υπογράψει σχετικά µνηµόνια συνεργασίας µε τους ανωτέρω φορείς, προκειµένου οι τελευταίοι να συµβάλουν ενεργά στη διαµόρφωση των προδιαγραφών και στην επιτυχή έκβαση του προκηρυσσόµενου έργου. Β. Πέραν των ανωτέρω, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προκηρυσσόµενου έργου, όπως αναλύονται εκτενώς στις επόµενες παραγράφους, είναι πλήρως συµβατά µε την προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων και ιδρυµάτων (διακριτών νοµικών οντοτήτων) που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. A Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου A Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ αναφέρει στο Μητροπολιτικό Συµβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή στο κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο, από το τελευταίο, όργανο της ΙΑΑ. Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του Υποέργου (βλ. παρ. A.5.5). A.1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Στο πλαίσιο της διοικητικής διαχειριστικής λειτουργίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, περιλαµβάνονται οι παρακάτω κύριες διαδικασίες: 1. ιαχείριση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2. ιαχείριση ιοικητικών Υπηρεσιών µε τους εξής Υποτοµείς: i) ιαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού ii) ιαχείριση Εκκλησιαστικών Συµβουλίων iii) ιαχείριση Εγγράφων & Ροών Εργασίας

14 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου iv) ιαχείριση Γάµων & ιαζυγίων 3. ιαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. ιαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας 5. ιαχείριση εποπτευόµενων φορέων και ιδρυµάτων A Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα A Οργανωτική ιάρθρωση και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας Η οργανωτική διάρθρωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διακρίνεται σε Κεντρική ιοίκηση και Περιφερειακές οµές. Η Κεντρική ιοίκηση αποτελείται από τους παρακάτω κύριους τοµείς δραστηριοτήτων (οργανωτικές µονάδες). Αυτές είναι: Το ιδιαίτερο γραφείο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Η Πρωτοσυγκελλία. Το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων. Τα Συµβούλια (στην παρούσα µελέτη δίδεται έµφαση στο Μητροπολιτικό Συµβούλιο). Το Γραφείο Προσωπικού. Το Γραφείο Γάµων και ιαζυγίων. Οι Οικονοµικές Υπηρεσίες. Η Νοµική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταµείο. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως. Η Βιβλιοθήκη. Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας. Η οργανωτική δοµή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών µπορεί να αποτυπωθεί σχηµατικά ως ακολούθως:

15 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου

16 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Οι Περιφερειακές οµές συνίστανται σε 145 Ενοριακούς Ναούς, κατανεµηµένους σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, 12 Κοιµητηριακούς Ναούς, 9 Μοναστηριακούς Ναούς και 158 Παρεκκλήσια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι Περιφερειακές δοµές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συνιστούν διακριτές νοµικές οντότητες, οι οποίες εµπίπτουν στη χωρική και ποιµαντική αρµοδιότητα της ΙΑΑ. A Οργανωτική οµή και Στελέχωση των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων A Ιερές Μητροπόλεις Οι λοιπές Ιερές Μητροπόλεις που εµπλέκονται στο έργο έχουν παρεµφερή δοµή και οργάνωση µε εκείνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, µε επιµέρους διαφοροποιήσεις περιορισµένης εµβέλειας, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις προτεραιότητες και τις τοπικά επικρατούσες συνθήκες. A ΕΚΥΟ Η Ε.Κ.Υ.Ο. αποτελείται από τις εξής κύριες οργανωτικές µονάδες: ιοικούσα Επιτροπή: Είναι η ανώτερη ιεραρχικά βαθµίδα της ΕΚΥΟ, µε αρµοδιότητα τη διοίκηση και τη συνολική εποπτεία της Υπηρεσίας. Γενική ιεύθυνση: Έχει ως αρµοδιότητα τον συντονισµό των ιευθύνσεων και Γραφείων ιευθύνσεις: o o o o o Γραφεία: o o o ιοικήσεως, µε κύρια αρµοδιότητα την υλοποίηση των διοικητικών διεργασιών του Φορέα.Τα τµήµατα και αντίστοιχες αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κανονισµού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Περιουσίας, µε κύρια αρµοδιότητα την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας της ΕΚΥΟ. Τα τµήµατα και αντίστοιχες αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 16 του Κανονισµού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Οικονοµικών, µε κύριες αρµοδιότητες τη διαχείριση των οικονοµικών και τη λογιστική αποτύπωση των χρηµατοροών. Τα τµήµατα και αντίστοιχες αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 17 του Κανονισµού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Τεχνικών Υπηρεσιών, µε κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση Τεχνικών Έργων. Τα τµήµατα και αντίστοιχες αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 18 του Κανονισµού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Ναοδοµίας, µε κύρια αρµοδιότητα την αδειοδότηση δραστηριοτήτων ναοδοµίας. Τα τµήµατα και αντίστοιχες αρµοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 19 του Κανονισµού 211/2010 (ΦΕΚ 135/Α/ ). Νοµικών Υποθέσεων Γραµµατείας ιοικούσας Επιτροπής Μακεδονίας Θράκης

17 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Στο πλαίσιο της ΕΚΥΟ δραστηριοποιούνται χαρακτήρα: Α. Επιτροπή Έργων Β. Τεχνικό Συµβούλιο επίσης, τα ακόλουθα Συλλογικά Όργανα γνωµοδοτικού A Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A Υφιστάµενες υποδοµές Φορέα Υλοποίησης Οι υφιστάµενες υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έχουν ως εξής: A/A Τύπος Ποσότητα Παρατηρήσεις 1 HP Proliant DL Servers (HDD 2x72Gb) 2 HP Proliant ML Servers για ERP 3 HP Server 1 Collocated Servers στηνotenetπουλειτουργείως webserver τηςιαα 4 HP StorageWorks SAN 1 Storage (HDD 5x72Gb) 5 HP StorageWorks Ultrium 1/8 Autoloader 1 Backup 6 UPS 1 Άγνωστα kva (2U) 7 Racks (42u) 2 Με παρελκόµενα (KVΜ κλπ) 8 Cisco Switch Cisco Switch ESW520 1 Για PBX 10 Cisco Switch Cisco UC560 FXO T1/E1 1 PBX 12 Cisco ASA SMM 10 1 Firewall 13 Cisco Router Για γραµµή ADSL 14 Cisco Για γραµµή οπτικής ίνας απο πάροχο Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου, έχει υλοποιήσει τα εξής έργα:

18 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π/Υ ιοίκηση αλλαγής και εφαρµοσµένος ανασχεδιασµός διαδικασιών λόγω έργων ΤΠΕ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΟΠΣ ) Ψηφιακός Χάρτης των πολιτιστικών θησαυρών της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΟΠΣ ) Ανάπτυξη Πληροφοριακών συστηµάτων παροχής εκκλησιαστικών υπηρεσιών από την ΙΑΑ προς τους πολίτες (ΟΠΣ ) 1/11/ /12/ ,45 4/12/2006 6/8/ ,81 26/6/ /12/ ,07 Ο υφιστάµενος εξοπλισµός του Φορέα Υλοποίησης - συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού που είχε εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Παροχής Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών από την ΙΑΑ προς τους Πολίτες» (χρηµατοδοτούµενου από το Γ ΚΠΣ ΟΠΣ ) - θα αποτιµηθεί ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, προκειµένου να ενσωµατωθεί στις υποδοµές του παρόντος Έργου (όπου αυτό είναι εφικτό λαµβάνοντας υπόψη και την παλαιότητά του). A Υφιστάµενες υποδοµές ΕΚΥΟ Οι υφιστάµενες υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΕΚΥΟ έχουν ως εξής: α/α Περιγραφή Εξοπλισµού Ποσότητα P4 Celeron 2,8 GHz, 256 MB RAM, 40 GB HD, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003/Open Office P4 2,8 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HD, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003/Open Office P4 Celeron 3,06 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HD, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003/Open Office Pentium Dual Core, 2 GB RAM, 160 GB HD, Microsoft Windows XP/Vista/7, Microsoft Office 2003/Open Office 5 Plotter: HP Z Scanner: Contex wide format

19 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου α/α Περιγραφή Εξοπλισµού Ποσότητα 7 Printer A3 HP K8000/ Printer A4 HP 2600DN 2 9 Miltifunction HP Officejet Printer HP 1010/ Printer HP Printer HP 1300N 1 13 Printer HP Deskjet 1220C 2 14 Fax Panasonic KX-FL 411/ Fax Samsung SF 560 X Fax Samsung SM Copier Toshiba e-studio 452/ Copier Canon IR2520 X Copier Canon IR CallCenter Siemens Realitis DX 1 Μέρος των υποδοµών του έργου δύναται να καλυφθούν από τις υποδοµές της Πράξης «Εφαρµογή Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην ΙΑΑ», η οποία προτείνεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31. Αντικείµενο της παραπάνω πράξης αποτελεί ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία ενός µικρής εµβέλειας Υπολογιστικού Κέντρου (minidatacenter) Κόµβου Φιλοξενίας, µε σκοπό την παροχή υπολογιστικής και αποθηκευτικής ισχύος µέσω προηγµένων οριζόντιων υποδοµών υλικού και λογισµικού ΤΠΕ. Οι υποδοµές που θα αναπτυχθούν θα χρησιµοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες: αφενός του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας, αφετέρου των λοιπών Εκκλησιαστικών Ιδρυµάτων που συµµετέχουν στο Έργο, προοπτικά του συνόλου των προσώπων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Ο κόµβος φιλοξενίας θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος θα βρίσκεται εντός των ορίων χωρικής και ποιµαντικής αρµοδιότητας αυτού. Ενδεικτικές επιµέρους δράσεις της ως άνω πράξης είναι:

20 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Η δηµιουργία κεντρικής υποδοµής (εξοπλισµός και λογισµικό) σε χώρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ώστε να γίνει δυνατή η παροχή υπηρεσιών Infrastructure as a Service (IaaS) Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet για τα περιφερειακά πιλοτικά sites. Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης µεταξύ του mini datacenter και της Ε.Κ.Υ.Ο. & πρόσβασης στο Internet ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης θα προσφέρει ένα ενιαίο τεχνολογικό περιβάλλον υψηλής διαθεσιµότητας και τεχνολογικών πόρων. Ο ανάδοχος, για τις ανάγκες του Υποέργου 3, δύναται να αξιοποιήσει στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική της προσφοράς του, µέρος των προσφερόµενων κοινών υποδοµών και τεχνολογικών πόρων (εξοπλισµός, applicationservers, databaseservers, systemsoftware, RDBMS κλπ). Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να προδιαγράψει και να προσφέρει το απαιτούµενο λογισµικό συστήµατος και λογισµικό εφαρµογών που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου

21 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A.2 Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2.1 Αντικείµενο του Έργου Το έργο έχει ως αντικείµενο τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη διαδικτυακής Πύλης για την διάθεση ενός πολυµεσικού πολυτροπικού περιβάλλοντος (multimedia multimodal environment) που θα προβάλει και θα αναδεικνύει το υπάρχον θρησκευτικό τουριστικό πλέγµα και τις αντίστοιχες τουριστικές υπηρεσίες και περιλαµβάνει τα εξής: 1. µελέτη εφαρµογής µε αναλυτικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της Πύλης και των εφαρµογών υπηρεσιών που θα ενσωµατωθούν στην Πύλη, 2. προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση του απαραίτητου (για την υλοποίηση των εφαρµογών) συστηµικού λογισµικού (π.χ. database server, web/application server, backup κλπ). Οι σχετικές υποδοµές θα καλυφθούν από τις υποδοµές της Πράξης «Εφαρµογή Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην ΙΑΑ», η οποία προτείνεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31, 3. ανάπτυξη του Συστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου για την ευέλικτη και παραµετρική διαχείριση των τµηµάτων της Πύλης, 4. ανάπτυξη εφαρµογών ανάδειξης θρησκευτικών προορισµών και διαδροµών (ολοκληρωµένη παρουσίαση µε φωτογραφικό υλικό, video και ιστορικά στοιχεία για κάθε µνηµείο ή περιοχή), 5. χρήση ψηφιακών χαρτών που θα εµφανίζουν πληροφορίες κάθε περιοχής, όπως σηµαντικά µνηµεία, χώρους εστίασης και εξυπηρέτησης επισκεπτών, άλλα πολιτισµικά και φυσικά αξιοθέατα, σηµεία πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, δραστηριότητες ψυχαγωγίας στην ευρύτερη περιοχή, 6. µέσο διάθεσης Πολυµεσικών Εφαρµογών Εικονικής Περιήγησης - Πολυµεσικές Εφαρµογές Αφήγησης (Rich Media Storytelling), 7. ανάπτυξη εφαρµογών προσωποποιηµένης παροχής πληροφοριών µέσω κινητού τηλεφώνου, 8. ανάπτυξη web εφαρµογών προβολής ψηφιακών διαδροµών και ιδεατής περιήγησης σε κάποια προκαθορισµένα µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, 9. ανάπτυξη βίντεο µε σκοπό την πολυµεσική παρουσίαση ολοκληρωµένων τουριστικών εµπειριών και ενσωµάτωση τους στις βάσεις δεδοµένων

22 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Η Πύλη προορίζεται να έχει ιδιαίτερη αποτελεσµατικότητα όσον αφορά τον εντοπισµό και την ανάκτηση του θρησκευτικού τουριστικού περιεχοµένου που φιλοξενεί. Ιδιαίτερη σηµασία επίσης δίνεται στην πρόσβαση στην Πύλη µέσω κινητού τηλεφώνου. Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν θα δίνουν τη δυνατότητα λήψης µέσω κινητού τηλεφώνου µε ενσωµατωµένο GPS προσωποποιηµένων πληροφοριών από χρήστες που ταξιδεύουν σε διάφορα σηµεία της χώρας για τόπους και εκδηλώσεις που αφορούν την περιοχή όπου εκάστοτε βρίσκονται. Επιπρόσθετα όσοι έχουν έξυπνο κινητό τηλέφωνο θα µπορούν να λαµβάνουν επιτόπου πληροφορία σχετικά µε χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος όπως ναοί, µοναστήρια, µνηµεία κ.α. Επίσης, οι απανταχού χρήστες του web θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν σε προσοµοίωση στον υπολογιστή ψηφιακές διαδροµές που τους ενδιαφέρουν αλλά και να περιηγούνται ιδεατά σε κάποια προκαθορισµένα σηµεία. A.2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Το Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο µίας συνολικότερης στρατηγικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία στοχεύει στην ενδυνάµωση των δεσµών της µε την κοινωνία, αξιοποιώντας µεταξύ άλλων και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Το προκηρυσσόµενο έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και ευρεία διάχυση µε καινοτόµες ενοποιηµένες ψηφιακές βιωµατικές και κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες της εκκλησιαστικής πολιτιστικής ταυτότητας, ρόλου και κληρονοµιάς στην ορθόδοξη κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ανά τον κόσµο πληθυσµό της οµογένειας και της διεθνούς ορθόδοξης και φιλορθόδοξης κοινότητας, µέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Μέσω του προκηρυσσόµενου έργου, το υφιστάµενο µοντέλο λειτουργίας θα ενδυναµωθεί σηµαντικά µε ειδικά σχεδιασµένες ενοποιηµένες ψηφιακές υπηρεσίες προς όλους, οι οποίες αναµένεται να δράσουν πολλαπλασιαστικά ως προς την προβολή και ανάδειξη της πολύτιµης εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και να παρέχουν ευρύτερη, ορθότερη και πιο εµπεριστατωµένη διάχυση αυτής στο ευρύ κοινό. Οι Στόχοι του Έργου µπορούν να εξειδικευθούν ως εξής: ηµιουργία Ψηφιακής Πλατφόρµας ιαχείρισης Θρησκευτικών Προορισµών, προκειµένου να καταστεί εφικτή η προσέλκυση και η ενίσχυση της εµπειρίας των δυνητικών επισκεπτών θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέµατος, η οποία θα έχει την εξής βασική λειτουργικότητα:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα