Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας"

Transcript

1 Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ίντας Γεώργιος Νοσηλευτής Π.Ε., MSc, Υποψήφιος διδάκτωρ πανεπιστηµίου Αθηνών. Πιτσόλη Μαρία Νοσηλεύτρια Π.Ε. Μυριανθεύς Παύλος Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής, Αθήνα. Μπαλτόπουλος Γεώργιος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής, Αθήνα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης µελέτης ήταν ο υπολογισµός του κόστους διαφόρων ιατρονοσηλευτικών πράξεων ρουτίνας σε Μ.Ε.Θ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ ΟΣ: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς ΜΕΘ για 166 ηµέρες νοσηλείας. Η µελέτη είχε διάρκεια 5 περίπου µηνών, ενώ η συλλογή των δεδοµένων ξεκίνησε στις 1/6/2005 και ολοκληρώθηκε στις 13/11/2005. Υπολογίσθηκε το κόστος για τη τοποθέτηση αρτηριακής και περιφερικής γραµµής, τη µεταφορά του ασθενούς εκτός µονάδας για αξονική τοµογραφία, τη βρογχοαναρρόφηση, τη λήψη καλλιέργειας αίµατος, ούρων και πτυέλων, την αλλαγή τραχειοστόµατος, την τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα και καθετήρα Swan Ganz. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ειδική φόρµα καταγραφής, ενώ η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 13 και χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος χ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν έτη. Το κόστος των πράξεων ήταν: τοποθέτηση κεντρικής γραµµής 67.03±29.18 ευρώ, τοποθέτηση αρτηριακής γραµµής 3.92±0.18 ευρώ, αλλαγή τραχειοστό- µατος 17.23±0.33 ευρώ, βρογχοαναρρόφηση 3.32±0.03 ευρώ, µεταφορά ασθενούς εκτός ΜΕΘ 0.49±0 ευρώ, λήψη αερίων αίµατος 1.6±0 ευρώ, λήψη βρογχικών εκκρίσεων 3.46±0.56 ευρώ, λήψη δειγµάτων ούρων 1.26±0.43 ευρώ, περιποίηση κατακλίσεων 8.48±0.28 ευρώ, τοποθέτηση περιφερικής φλεβικής γραµµής 1.71±0.28 ευρώ, τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα 5.81±0.62 ευρώ και τοποθέτηση Swan-Ganz ±0.86 ευρώ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η µελέτη έδειξε το κόστος των πιο κοινών ιατρονοσηλευτικών πράξεων σε ΜΕΘ και τη συσχέτισή του µε την εξειδίκευση των επαγγελµατιών υγείας. Λέξεις-κλειδιά: Κόστος, εξειδίκευση, Περιποίηση κατακλίσεων, Βρογχοαναρροφήσεις, Λήψη καλλιεργειών, Αρτηριακή γραµµή, Περιφερική γραµµή, Μεταφορά ασθενούς για αξονική τοµογραφία, ρινογαστρικός σωλήνας, καθετήρας Swan-Ganz. Εισαγωγή Το κόστος των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) µπορεί να χωρισθεί σε άµεσες δαπάνες για τη λειτουργία τους και σε έµµεσες δαπάνες (Arthur, 1979, Health technology, 2003). Ο Sanders εκτίµησε ότι για το Massachusetts γενικό νοσοκοµείο της Βοστώνης οι άµεσες δαπάνες (εξοπλισµός κ.α.) αποτελούν τον 65%, ενώ το 35% αποτελούν οι έµµεσες δαπάνες (γενικά έξοδα, καθαριότητα κ.α.) (Sanders, 1983, Health technology, 2003). Οι άµεσες δαπάνες περιλαµβάνουν σταθερά και µεταβλητά έξοδα. Οι σταθερές δαπάνες δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των νοσηλευόµενων ασθενών και περιλαµβάνουν τα έξοδα κατασκευής, ανακαίνισης, αγοράς και συντήρησης εξοπλισµού (Arthur, 1979, Health technology, 2003). Οι µεταβλητές δαπάνες εξαρτώνται από τον όγκο των παρεχόµενων Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #14#

2 υπηρεσιών. Μερικές µεταβλητές δαπάνες, όπως οι αµοιβές των επαγγελµατιών υγείας είναι σταθερές για ένα συγκεκρι- µένο όγκο ασθενών και αλλάζουν όταν ο αριθµός των ασθενών υπερβεί το αναµενόµενο. Άλλες µεταβλητές δαπάνες, όπως ο αναλώσιµος εξοπλισµός και το οξυγόνο, εξαρτώνται απευθείας από το αριθµό των βαρέως πασχόντων που νοσηλεύονται σε µία Μ.Ε.Θ. (Arthur, 1979, Health technology, 2003). εδοµένα από Μ.Ε.Θ. έδειξαν ότι το 50-80% των άµεσων δαπανών είναι έξοδα προσωπικού, κυρίως για νοσηλεία (Sanders, 1983, Civetta, 1973, Griner, 1971, McCleave, 1977). Κατά µέσο όρο, οι ασθενείς Μ.Ε.Θ. απαιτούν τρεις φορές περισσότερο χρόνο για νοσηλεία από τους ασθενείς εκείνους που νοσηλεύονται στα τµήµατα (Russell, 1979). Σκοπός Σκοπός της µελέτης ήταν να υπολογισθεί το κόστος (σε ευρώ) των πιο κοινών πράξεων που πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση στη Μ.Ε.Θ., αναφέροντας τόσο το απόλυτο κόστος µιας πράξης, όσο και το σχετιζόµενο µε διάφορους παραµέτρους όπως η εξειδίκευση των επαγγελµατιών υγείας και η βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς. Υλικό και Μέθοδος Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 60 ασθενείς, από τους οποίους 43 ήταν άντρες (71,67%) και 17 γυναίκες (28,33%), που εισήχθησαν για νοσηλεία στη πολυδύναµη Πανεπιστηµιακή ΜΕΘ του ΚΑΤ σε χρονικό διάστηµα 166 ηµερών (1 Ιουνίου Νοεµβρίου 2005). Κριτήρια αποκλεισµού ασθενών από τη µελέτη δεν υπήρχαν. Υπολογίσθηκε το κόστος στις κάτωθι πράξεις: τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραµµής, τοποθέτηση αρτηριακής και περιφερικής γραµµής, αλλαγή τραχειοστόµατος, βρογχοαναρροφήσεις, µεταφορά για αξονική τοµογραφία, λήψη αερίων αίµατος, λήψη καλλιεργειών και περιποίησης κατακλίσεων. Για την συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε φόρµα καταγραφής που περιελάµβανε τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς, τα συστήµατα µέτρησης της βαρύτητας της νόσου των ασθενών, τα υλικά που απαιτούνται προκειµένου να πραγ- µατοποιηθεί µία πράξη, τον αριθµό των προσπαθειών που έγιναν για να επιτευχθεί και ποιος επαγγελµατίας υγείας συµµετείχε στη διαδικασία. Σε όλους τους ασθενείς υπολογίστηκε η βαρύτητα της νόσου τους κατά τα συστήµατα APACHE II (Knaus, 1985) και SAPS II (Le Gall, 1993), µε βάση τα δεδοµένα που προέρχονταν από το φάκελό του και από τα ηλεκτρονικά συστήµατα συνεχής παρακολούθησής του, βάσει των οδηγιών που περιγράφονται στα άρθρα ανάπτυξης των πρωτότυπων συστηµάτων. Η καταγραφή των δεδοµένων γινόταν µόνο κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας. Το κόστος των πράξεων έχει υπολογισθεί µε βάσει τα τιµολόγια που δόθηκαν από το γραφείο προµηθειών του νοσοκοµείου και έχει συνυπολογισθεί ο φόρος προστιθέ- µενης αξίας 19%. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της µελέτης πραγ- µατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 13. Πιο συγκεκρι- µένα, χρησιµοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική και ο στατιστικός έλεγχος του χ 2. Αποτελέσµατα Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 53.6±3.33 έτη (µέσος±τυπικό σφάλµα). Το 63,2% των ασθενών εισήχθη για ιατρικούς λόγους, δηλαδή χωρίς να προηγηθεί χειρουργείο, το 13,2% µετά από προγραµµατισµένο χειρουργείο και το 23,5% µετά από επείγουσα χειρουργική επέµβαση. Οι ασθενείς χωρίστηκαν ανάλογα µε τη διάγνωση κατά την εισαγωγή σε πέντε κατηγορίες: επιπλεγµένοι τραυµατισµοί (συνήθως µετά από τροχαία) µε ποσοστό 35%, ασθενείς για µετεγχειρητική παρακολούθηση ύστερα από επείγον χειρουργείο µε ποσοστό 40%, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια µε ποσοστό 15%, συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια µε ποσοστό 6.67% και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε ποσοστό 3.33%. Η βαρύτητα της νόσου των ασθενών βρέθηκε µε το APACHE II = 16.52±0.31 και µε το SAPS II = 46.37±0.73 Ο µέσος χρόνος καταγραφής των ασθενών ήταν 18,6±2.86 ηµέρες µε ελάχιστο µία (1) ηµέρα νοσηλείας και µέγιστο εξήντα τέσσερις (64). Στον Πίνακα Ι δίνεται το πλήθος των ιατρονοσηλευτικών πράξεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της µελέτης. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, καταγράφηκαν και κοστολογήθηκαν ανά πράξη είναι: Τοποθέτηση κεντρικής γραµµής:ένα flagon τοπικό αναισθητικό (xylocaine 2%), ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια, µία σύριγγα των 5ml, ένα σετ κεντρικής φλεβικής προσπέλασης απλό ή αργύρου αναλόγως τις ανάγκες του ασθενούς, δύο βελόνες για σύριγγα µεγέθους 18G και 25G, ένα νυστέρι Νο 11, ένα flagon ηπαρίνη, ράµµα δέρµατος (2-0 ή 3-0) µε βελονοκάτοχο, ένα σετ που περιλαµβάνει γάζες για επίδεση και διαφανές επικάλυµ- µα, µία αποστειρωµένη µπλούζα, µία µάσκα, ένα σκούφο και ένα αποστειρωµένο πεδίο. Τοποθέτηση αρτηριακής γραµµής: ένας αρτηριακός καθετήρας ή ενδοφλέβιος καθετήρας 18-20G, ένα Tesoplast (διαφανές αυτοκόλλητο επίθεµα σταθεροποίησης του καθετήρα), διάλυµα έκπλυσης ml (φυσιολογικός ορός), ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια και ένα flagon ηπαρίνης. #15# Τόµος 02 Τεύχος 01

3 Αλλαγή τραχειοστόµατος:ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια, µία µάσκα, δύο λεπίδες χειρουργικού µαχαιριού Νο 15 και Νο11, ένα flagon τοπικό αναισθητικό (xylocaine 2%), µία σύριγγα των 5 ml, ένα σετ διαδερµικής τραχειοστοµίας, ένα πακέτο αποστειρωµένων γαζών, ένας καθετήρας αναρρόφησης elaton, ράµµατα µετάξι 3-0 ή 4-0 και δύο βελόνες 18G και 27G. Βρογχοαναρρόφηση: ένα δοχείο ή σάκος αναρρόφησης, ένα συνδετικό σωλήνα αναρρόφησης, ένας αποστειρωµένος καθετήρας αναρρόφησης µε αντιστόµιο διακεκοµµένου ελέγχου της αναρρόφησης, ένα ζευγάρι αποστειρω- µένα γάντια και 10ml φυσιολογικού ορού N/S 0.9%. Μεταφορά ασθενούς εκτός Μ.Ε.Θ. για υπολογιστική αξονική τοµογραφία: το µόνο αναλώσιµο που χρειαζόταν σε κάθε περίπτωση ήταν µία φιάλη οξυγόνου. Λήψη αερίων αίµατος: µία σύριγγα 2.5 ή 5 ml, µία βελόνη 20G µε διαφανή θάλαµο στο άκρο της, µία σύριγγα 1-2 ml και 0 units ηπαρίνης. Λήψη δειγµάτων για καλλιέργεια. Για βρογχικές εκκρίσεις χρειάστηκαν µία συσκευή συλλογής εκκρίσεων, ένας σωλήνας αναρρόφησης και ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια. Για συλλογή ούρων ήταν αναγκαία ένα δοχείο περισυλλογής ούρων, ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια και µία σύριγγα 20 ml. Περιποίηση κατακλίσεων: επιθέµατα διαφόρων τύπων αναλόγως µε την ανατοµική θέση της κατάκλισης, ένα Seasorb soft filler, ένα purilon gel, ένα πακέτο αποστειρω- µένων γαζών, ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια, φυσιολογικό ορό σε αµπούλες των 10 ml. Τοποθέτηση περιφερικής γραµµής:ένας φλεβοκαθετήρας και ένα επίθεµα κάλυψης σηµείου φλεβοκέντησης (Opsite). Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα:µία σύριγγα 60ml, ένα gel ξυλοκαΐνης, ένα νεφροειδές µιας χρήσεως και ένας ρινογαστρικός σωλήνας. Τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz: ένα ζευγάρι αποστειρωµένα γάντια, ένα αποστειρωµένο πεδίο, µία σύριγγα 20 ml, ένα σετ Swan-Ganz, ένα σετ διαδερµικής εισαγωγής και ένα 3-way stop cock. Στις ανωτέρω πράξεις δεν µπορούσε να υπολογισθεί το κόστος που απαιτήθηκε για αντισηπτικό διάλυµα γιατί κάθε φορά χρησιµοποιούταν µία συγκεκριµένη ποσότητα και όχι όλη η συσκευασία, τα γάντια µιας χρήσεως (µη αποστειρω- µένα) καθώς και οι γάζες που χρειάζονταν κάθε φορά για να πραγµατοποιηθεί µία πράξη. Το πλήθος των ιατρονοσηλευτικών πράξεων, το απόλυτο κόστος των πράξεων, δηλαδή το κόστος το οποίο προκύπτει βάσει των υλικών που προαναφέρθηκαν και το µέσο κόστος, δηλαδή το κόστος που προκύπτει από επιπλέον υλικά που χρησιµοποιήθηκαν αποτυπώνεται στον πίνακα Ι. Σε µερικές περιπτώσεις λόγω έλλειψης υλικών, χρησιµοποιήθηκαν λιγότερα µε αποτέλεσµα να υπάρχει µειωµένο κόστος. H τοποθέτηση της αρτηριακής γραµµής γινόταν κατά κόρον (96.83%) από γιατρό, ενώ σε ποσοστό 3.17% συµµετείχε και νοσηλευτής. Στη δεύτερη περίπτωση υπήρχε σηµαντική στατιστική διαφορά στο κόστος της διαδικασίας (Ρ<0.001). Η τοποθέτηση περιφερικής γραµµής πραγµατοποιούταν από γιατρό κατά 70%, ενώ µόνο στο 30% των περιπτώσεων από νοσηλευτή. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο κόστος (Ρ=0,12). Επιπλέον οι βρογχοαναρροφήσεις στο τµήµα γινόντουσαν κατά 28,15% από φυσιοθεραπευτή, 34,5% από νοσηλευτές και 37,35% από γιατρό. εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο κόστος των βρογχοαναρροφήσεων ανάλογα µε το ποιος την έκανε. Η µεταφορά των ασθενών εκτός ΜΕΘ είτε για αξονική τοµογραφία, είτε για άλλες διαγνωστικές εξετάσεις γινόταν πάντα σε συνεργασία ιατρού και νοσηλευτή. Η λήψη δείγµατος το οποίο λαµβάνεται για καλλιέργειες πραγµατοποιείται κατά 85,47% από γιατρούς, 11,96% από φυσιοθεραπευτές και 2,57% από γιατρό και νοσηλευτή µαζί. εν παρατηρήθηκε σηµαντική στατιστική διαφορά (Ρ=0,02). Οι κατακλίσεις που δηµιουργούνται και αναπτύσσονται στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς φροντίζονται αποκλειστικά από τους νοσηλευτές και κατά τη διάρκεια της πρωινής φροντίδας. Κατακλίσεις τετάρτου βαθµού που έχριζαν χειρουργική αντι- µετώπιση δεν υπήρξαν. Η τοποθέτηση κεντρικής γραµµής, ρινογαστρικού σωλήνα, η αλλαγή τραχειοστόµατος και η τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz γινόταν αποκλειστικά σε συνεργασία γιατρού και νοσηλευτή. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙΙ για την επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριµένων πράξεων χρειάστηκαν περισσότερες από µία προσπάθειες, ενώ άλλες φορές µερικές πράξεις δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Αυτή είναι η κύρια αιτία που το κόστος των πράξεων αυτών δεν είναι σταθερό, αλλά ποικίλλει αναλόγως των επιπροσθέτων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν. Σε επείγουσες και απειλητικές για τον βαρέως πάσχοντα καταστάσεις δεν παρατηρήθηκε σηµαντική στατιστική διαφορά στο κόστος των παρεµβατικών διαδικασιών που έγιναν. Σε προσπάθεια συνδυασµού κόστους πράξεων και βαρύτητας νόσου του ασθενούς, µετρούµενη µε τα Apache II score και Saps II score δεν βρέθηκε σηµαντική στατιστική διαφορά. Το φύλο και η ηλικία των ασθενών δεν έπαιξαν ρόλο στο κόστος των καταγραφόµενων ιατρονοσηλευτικών πράξεων. Συζήτηση Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το ακριβές κόστος των προαναφερθέντων ιατρονοσηλευτικών διαδικασιών δεν βρέθηκαν αποτελέσµατα εκτός από την τοποθέτηση των κεντρικών φλεβικών γραµµών και τη διαδικασία της τραχειοστοµίας. Έχει γίνει διεθνής προτεραιότητα στις µέρες µας ο έλεγχος του κόστους της φροντίδας υγείας. Το κόστος που απαιτείται για τη λειτουργία µιας Μ.Ε.Θ. ανέρχεται στο 28% του συνολικού κόστους ενός νοσοκοµείου (Critical Care in the united states, 1992,American medical Association council, 1999). Ο Halpern et al (2004) σε µελέτη που έκανε και διήρκησε από κατέγραψε πως ο συνολικός αριθµός των Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #16#

4 νοσοκοµείων στις Η.Π.Α. µειώθηκε κατά 8.9% (από σε 5.494), ενώ τα νοσοκοµεία που προσφέρουν εντατική θεραπεία µειώθηκαν κατά 13.7% (από σε 3.581). Ο συνολικός αριθµός των κρεβατιών σε νοσοκοµεία µε Μ.Ε.Θ. µειώθηκαν κατά 26.4% (από σε ) εν αντιθέσει µε τα κρεβάτια στις Μ.Ε.Θ. που αυξήθηκαν κατά 26.2% (από σε ). Το κόστος λειτουργίας ανά ηµέρα των κρεβατιών εντατικής θεραπείας αυξήθηκε κατά 126% (από 1.185$ σε 2.674$). Αν και το συνολικό κόστος των Μ.Ε.Θ. στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 190.4% ( δισεκατοµµύρια δολάρια) ο κρατικός προϋπολογισµός για τον τοµέα της υγείας µειώθηκε κατά 5.4%. Οι Warren et al (2004) σε µελέτη τους επικεντρώθηκαν στο να εκπαιδεύσουν γιατρούς για 24 µήνες στη διαδικασία εισαγωγής κεντρικών φλεβικών γραµµών. Στη µελέτη υπήρχαν δύο οµάδες παρατήρησης. Στη µία συµµετείχαν εκπαιδευµένοι γιατροί µε το συγκεκριµένο σεµινάριο και στην άλλοι µη εξειδικευµένοι. Το αποτέλεσµα ήταν πως οι εξειδικευµένοι γιατροί είχαν λιγότερες επιπλοκές στην τοποθέτηση των κεντρικών φλεβικών γραµµών µε αποτέλεσµα το κόστος να µειωθεί από $ σε $. µελέτη αυτή αποδεικνύει πως η εξειδίκευση των επαγγελµατιών υγείας µειώνει το κόστος της φροντίδας υγείας. Το κόστος σχετιζόµενο µε τις λοιµώξεις και τις επιπλοκές που εµφανίζονται στους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες κυµαίνεται από 3.700$ µέχρι $ (Dimick, 2001, Digiovine, 1999,Arnow, 1993). Η Kinsella et al (2008) υπολόγισε πως το κόστος τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραµµής στις ΗΠΑ είναι $. Σε αυτό το ποσό έχει υπολογιστεί και η ακτινογραφία θώρακος η οποία παραγγέλλεται για να πιστοποιήσει την ορθή θέση του καθετήρα. Οι Knudsen et al (1999) στο Durham των ΗΠΑ υπολόγισαν το κόστος για 13 τραχειοστοµίες, το οποίο υπολογίστηκε σε $. Οι τιµές υπολογίστηκαν µε βάσει το εκάστοτε κοστολόγιο, µιας και η µελέτη διεξήχθη τον Ιούλιο του Οι Hakellis et al (1996) µελέτησαν 30 ασθενείς οι οποίοι ανέπτυξαν 45 κατακλίσεις. Το µέσο κόστος της θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένων τα µακράς διαρκείας κόστη της περιποίησης και νοσηλείας ήταν 2.731$ για κάθε έλκος. Αν εξαιρεθούν τα έξοδα για τη νοσηλεία το καθαρό κόστος για τα έλκη ήταν 489 δολάρια. Το µέσο κόστος θεραπείας για κάθε ασθενή ήταν 4.647$. Αν εξαιρεθούν οι δαπάνες για τη νοσηλεία το καθαρό κόστος για κάθε ασθενή ήταν δολάρια. Το 80% του συνολικού κόστους των ελκών που θεραπεύτηκαν προήλθαν από το 4% των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκοµείο για θεραπεία των κατακλίσεών τους. Είκοσι έξι µελέτες υπολόγισαν το κόστος για κάθε κατάκλιση που θεραπεύτηκε από 910$ µέχρι 2179$. Για ένα υποθετικό πλάνο φροντίδας, η διαφορά µεταξύ του ελάχιστου και του πιο οικονοµικά-αποδοτικού πλάνου ήταν 1.9 εκατοµµύρια δολάρια για τα έλκη πίεσης. Οι παρατηρηθείσες διαφορές αποδόθηκαν γενικά στις διαφορές στις εκβάσεις και τις αποκλίσεις δαπανών σχετικές µε τη συχνότητα των αλλαγών επιθεµάτων. Οι συχνότητες επίσκεψης παθολόγων ήταν µία φορά κάθε τέσσερις εβδοµάδες. Τα µεγέθη ελκών κυµάνθηκαν από 2.5cm2 σε 5.6cm2 για τα έλκη πίεσης. Όλοι οι ασθενείς µε τα έλκη πίεσης χρειάστηκαν ανακούφιση από την πίεση, θρεπτική υποστήριξη και τη διαχείριση της ακράτειας. Οι δαπάνες ανά ασθενή που θεραπεύθηκε µε έλκη πίεσης µε υδροκολλοειδή ήταν χαµηλότερες και υψηλότερες σε αυτούς που θεραπεύτηκαν µε γάζα και φυσιολογικό ορό. (Kerstein et al, 2001). Είναι αξιοσηµείωτη µία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε κατοίκον νοσηλεία και σύγκρινε κόστος και ποσοστά επούλωσης θεραπείας κατακλίσεων µε δύο διαφορετικά είδη επιθεµάτων. Το ένα είναι µε γάζα και ταινία και το άλλο µε διαφανές επίθεµα που επιτρέπει την εξάτµιση της υγρασίας (MVP). Κάθε πληγή τυχαία επουλωνόταν είτε µε τη µία µέθοδο είτε µε την άλλη. Ο βαθµός της κατάκλισης υπολογιζόταν την πρώτη ηµέρα (κριτήρια Shea) και κάθε εβδοµάδα για µία περίοδο δύο µηνών. Στη αρχή και στο τέλος της θεραπείας οι κατακλίσεις φωτογραφίζονταν. Το µέσο κόστος για κάθε έλκος χρησιµοποιώντας την MVP µέθοδο ήταν 845$, ενώ η θεραπεία µε τις γάζες κόστισε 1359$, ρ<0,05. Η διαφορά του κόστους για κατακλίσεις τρίτου βαθµού δεν είχε σηµαντικά στατιστική διαφορά στις δύο οµάδες. (Sebern, 1986). Μία αναδροµική ερευνητική µελέτη σχεδιάστηκε για να περιγράψει τις δαπάνες 830 κρεβατιών στα οποία θεραπεύτηκαν 81 κατακλίσεις βάσει πρωτοκόλλου. Το συνολικό κόστος ήταν δολάρια εκ των οποίων το 73% ήταν νοσηλευτικά έξοδα. Το µέσο κόστος της θεραπείας βάσει πρωτοκόλλου ήταν3.74$/κατάκλιση/ηµέρα, ενώ το κόστος χωρίς πρωτόκολλο ήταν 5.35 δολάρια/κατάκλιση/ηµέρα. (Frantz et al, 1995). Ο Alterescu (1981) σε µία τρίµηνη αναδροµική ερευνητική µελέτη εξέτασε 75 ασθενείς µε κατακλίσεις. Το µέσο κόστος της θεραπείας την ηµέρα ήταν δολάρια. Το µέσο συνολικό κόστος ανά ασθενή ήταν 1.300,37 δολάρια. Το µέσο κόστος για ασθενή ο οποίος εισήχθη για θεραπεία κατακλίσεως ήταν 3.746,03$, ενώ το µέσο κόστος για ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν για άλλους λόγους ήταν 621,02 δολάρια. Μία Ευρωπαϊκή κόστους αποτελεσµατικότητας µελέτη πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας δηµοσιευµένα κλινικά δεδοµένα από πολυεθνικές µελέτες σε χρόνια φλεβικά έλκη ποδιών και κατακλίσεις. Σε αυτή τη µελέτη παρουσιάζονται δεδοµένα σχετικά µε τη διαχείριση ελκών στο Ηνωµένο Βασίλειο. Συνολικά 15 µελέτες κατακλίσεων περιλαµβάνουν 519 τραύµατα-πληγές και 12 µελέτες φλεβικών ελκών ποδιών περιλαµβάνουν 843 έλκη και χρησιµοποιούνται σε µία συγκεντρωτική ανάλυση. Ο στόχος της µελέτης ήταν η σύγκριση των δαπανών σε στερλίνες Αγγλίας για τρία διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα για κάθε είδους τραύµα. Τα πρωτόκολλα προσαρµόστηκαν βάσει των κλινικών του Ηνωµένου Βασιλείου και στα δύο νοσοκοµεία και είναι βασισµένα αρχικά στα επιθέµατα και κόστος του νοσηλευτικού χρόνου εργασίας, στην καθαριότητα των τραυµάτων και τη χειρουργική περιποίηση όπου χρειάζεται, τη χρήση ειδικών υλικών πλήρωσης και συµπίεσης όπου χρειάζονταν. Η εστίαση της µελέτης ήταν η σύγκριση #17# Τόµος 02 Τεύχος 01

5 κόστους-αποτελεσµατικότητας (όπως µετρήθηκε από το κόστος ανά θεραπευµένο τραύµα) δύο καινούργιων επιθε- µάτων - Granuflex(R) υδροκολλοειδές επίθεµα και Apligraf(R) υποκατάστατο δέρµατος- και οι παραδοσιακές γάζες ως επιθέµατα ως θεραπεία για τα φλεβικά έλκη ποδιού και στην περίπτωση των κατακλίσεων, σύγκριση του Granuflex(R) Comfeel(R) υδροκολλοειδούς επιθέµατος και των παραδοσιακών γαζών ως επίθεµα µε φυσιολογικό ορό. Η επιλογή των επιθεµάτων που µελετήθηκαν βασίστηκε στη διαθέσιµη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία. Η σύνταξη των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και οι υποθέσεις των θεραπειών που έλλειπαν από τις δηµοσιευµένες εργασίες επιτεύχθηκαν µέσω µιας ειδικής επιτροπής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το Granuflex(R) ήταν κατά 50% περισσότερο οικονοµικά πιο αποδοτικό, σε 422 pounds ανά θεραπευµένη κατάκλιση από το Comfeel(R) (643 pounds) και % περισσότερο από τις γάζες µε φυσιολογικό ορό (2548 pounds) στη θεραπεία των κατακλίσεων. Το Granuflex(R) µε 342 pounds ήτα επίσης πιο αποδοτικό οικονοµικά από τις γάζες (541 pounds) ή το Apligraf(R) (6741 pounds) στη θεραπεία των φλεβικών ελκών στα πόδια. Αυτά τα στοιχεία θα παράσχουν µια πολύτιµη προσθήκη στα δηµοσιευµένα κλινικά στοιχεία, προσφέροντας συµπληρωµατικές πληροφορίες µε τις οποίες οι φροντιστές µπορούν να βασίσουν την επιλογή των επιθεµάτων για τη θεραπεία των ελκών. (Harding et al, 2000). Οι Bennet et al (2004) εκτίµησαν το ετήσιο κόστος θεραπείας κατακλίσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο το Το κόστος της θεραπείας των κατακλίσεων ποικίλλει από pounds (βαθµός 1) µέχρι pounds (βαθµός 4). Το κόστος αυξάνεται όσο αυξάνεται ο βαθµός διότι ο χρόνος επούλωσης είναι µεγαλύτερος και οι εµφανιζόµενες επιπλοκές πιο σοβαρές στις περισσότερες περιπτώσεις. Το συνολικό ετήσιο κόστος στο Ηνωµένο Βασίλειο για τις κατακλίσεις είναι δισεκατοµµύρια pounds (4% του ΕΑΠ). Το περισσότερο από αυτό το κόστος είναι χρόνος εργασίας των νοσηλευτών. Το κόστος ανά ηµέρα για κατακλίσεις πρώτου βαθµού ήταν το pounds, για του δευτέρου βαθ- µού 42 pounds και για τους βαθµούς III και IV 50 pounds. Συµπεράσµατα Η µελέτη έδειξε το κόστος των πιο κοινών ιατρονοσηλευτικών πράξεων σε ΜΕΘ. Επίσης µέσω των δεδοµένων αποδείχτηκε πως υπάρχει συσχέτιση µεταξύ κόστους µιας πράξης και εξειδίκευσης των επαγγελµατιών υγείας. Οι µη ειδικευµένοι θεράποντες ή νοσηλευτές χρησιµοποιούσαν περισσότερα υλικά µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος που απαιτείται για µία παρεµβατική διαδικασία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. American Medical Association Council on Long Range Planning and Development in cooperation with the Council on Constitution and Bylaws, and the Council on Ethical and Judicial Affairs. Policy Compendium. Chicago:American Medical Association, 1999: H-425.0, H Alterescu V. The financial costs of inpatient pressure ulcers to an acute care facility. Decubitus Aug;2(3): Arnow PM, Quimosing EM, Beach M. Consequences of intravascular catheter sepsis. Clin Infect Dis 1993; 16: Arthur D. Little, Inc., Planning for General Medical and Surgical Intensive Care Units:A Technical Assistance Document for Planning Agencies, prepared for the U.S. Department of Health, Education, and Welfare, publication No.(HRS) (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1979). 5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. The cost of pressure ulcers in the UK.Age and Ageing 2004; 33: Civetta, J. M., The Inverse Relationship between Cost and Survival. Res. 14(3):265, Critical care in the United States: coordinating intensive care resources for positive cost-effective patient outcomes. Anaheim, Calif: Society of Critical Care Medicine, 1992; David K.Warren, MD; Jeanne E. Zack, BSN; Jennie L. Mayfield, MPH; Alexander Chen, MD; Donna Prentice, MSN;Victoria J. Fraser, MD; and Marin H. Kollef, MD, FCCP.The Effect of an Education Program on the Incidence of Central Venous Catheter-Associated Bloodstream Infection in a Medical ICU. Chest 2004; 126; Digiovine B, Chenoweth C,Watts C, et al.the attributable mortality and costs of primary nosocomial bloodstream infections in the intensive care unit.am J Respir Crit Care Med 1999; 160: Dimick JB, Pelz RK, Consunji R, et al. Increased resource use associated with catheter-related bloodstream infection in the surgical intensive care unit.arch Surg 2001; 136: Frantz RA, Bergquist S, Specht J.The cost of treating pressure ulcers following implementation of a research-based skin care protocol in a long-term care facility.adv Wound Care Jan-Feb;8(1): Griner, P. F. and Liptzin, B., Use of the Laboratory in a Teaching Hospital: Implications for Patient Care, Education, and Hospital Costs,Ann. Intern. Med Aug; 75(2): Halpern, Neil A. MD, FCCM; Pastores, Stephen M. MD, FCCM; Greenstein, Robert J. MD. Critical care medicine in the United States : An analysis of bed numbers, use and costs [Feature Articles]. Critical Care Medicine:Volume 32(6)June 2004pp Harding K, Cutting K, Price P. The cost-effectiveness of wound management protocols of care. Br J Nurs Oct;9(19 Suppl):S6, S8, S10 passim. 15. HEALTH TECHNOLOGY CASE STUDY 28 Intensive Care Units (ICUs) Clinical Outcomes, Costs, and Decision making. 2003; 23: Kerstein, Morris D.; Gemmen, Eric; van Rijswijk, Lia; Lyder, Courtney H.; Phillips, Tania; Xakellis, George; Golden, Katharine; Harrington, Catherine. Cost and Cost Effectiveness of Venous and Pressure Ulcer Protocols of Care. Disease Management & Health Outcomes. 9(11): , Kinsella S,Young N. Ultrasound-Guided Central Line Placement as Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #18#

6 Compared with Standard Landmark Technique: Some Unpleasant Arithmetic for the Economics of Medical Innovation.Value Health Jul Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985, 13: Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a European/ North American multicenter study. JAMA 1993, 270: McCleave, D. J., Gilligan, J. E., and Worthley, L. 1. G., The Role and Function of an Australian Intensive Care Unit, Crit. Care Med. 5(5):245, NW Knudsen, MW Sebastian, RA Perez-Tamayo,WL Johanson and SN Vaslef. Intensive care unit procedures: cost savings and patient safety. Crit Care 1999; 158: Russell, L. B., Intensive Care, ch. 3 in Technology in Hospitals: Medical Advances and Their Diffusion (Washington, DC: The Brookings Institution, 1979). 23. Sanders, C. A., Hospital Management of Critical Care I, presentation at the National Institute of Health Consensus Development Conference, Critical Care Medicine, Mar. 8, Sebern MD. Pressure ulcer management in home health care: efficacy and cost effectiveness of moisture vapor permeable dressing.arch Phys Med Rehabil Oct;67(10): Xakellis GC, Frantz R. The cost of healing pressure ulcers across multiple health care settings. Adv Wound Care Nov- Dec;9(6): Πίνακας 1: Κόστος ιατρονοσηλευτικών πράξεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Ag ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ ΛΗΨΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SWAN-GANZ ΑΡΙΘΜΟΣ Ν ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ) ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ) 67.03± ± ± ± ±0 1.6±0 3.46± ± ± ± ± ±0.86 Πίνακας ΙΙ ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ 2,6±0,29 2,3±0,2 1,1±7,1 1±0,8 1,6±0,2 1,3±0,3 1±0,1 2±0.1 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2% ΝΑΙ 19% ΝΑΙ ΟΧΙ 63.7% ΝΑΙ 34% ΝΑΙ 18.8% ΝΑΙ ΟΧΙ 21.05% ΝΑΙ #19# Τόµος 02 Τεύχος 01

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ ΛΕΟΝΙΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57, 26441 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. - FAX: 2610 425205, 2610 425006 ΚΙΝ.: 6977.571005-6977.410855 ΣΕΡΕΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος

Ο καθένας στο αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος «Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες: από την Ανάπτυξη έως την Εφαρμογή» Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (ΟΑΚΚΟ) Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ.

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ Φ.600,163/107/14051/Σ.3368/5-9-2013 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (CPV : 33000000-0) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

" fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.

 fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. ΑΘΗΝΑ 19-2-2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Aριθµ. Πρωτ.: Γ55/614 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ----------------------------- ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Π Ρ Ο Σ Ταχ. /νση:αγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Τι είναι το ISO? Διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html Page 1 of 15 A/A: 572 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΝΙΑΙΟΣ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 1 17310 2 17311 3 17313 4 17318 5 17319 6 17320 7 17323 8 17324 9 17326 10 17327 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις decutastar TM Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις Αυτοκόλλητα και μη αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα Υδροκολλοειδή Υδατική γέλη Μεμβράνες Αλγινικά Επιθέματα κολλαγόνου Υαλουρονικός άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές. Γ. Σαρόγλου

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές. Γ. Σαρόγλου Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές Γ. Σαρόγλου 26-11 11-2008 Dennis Maki et al, Lancet Infect Dis 2007;7:645-57 ΤΥΠΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Περιφερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός Επαγγελματική έκθεση ΟΡΙΣΜΟΣ: η επαφή των επαγγελματιών υγείας με υλικά που είναι ή μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης είναι γνωστός σαν τύπου 1 και αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010 ΜΟΝΑΔΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY 1 ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΕΜ 30 Ν.,5F,,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ M.X. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY 2 ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος παράδοσης : το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τόπος παράδοσης : το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4H Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 02 11-2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. Δ/νση : Iπποκράτους τέρμα - Δράμα Ταχ. Κώδικας : 66100 Πληροφορίες : Καλαϊτζίδου Παρασκευή Τηλέφωνο : 25210-61228

Διαβάστε περισσότερα

, MD, Δρόσος Ε. Καραγεωργόπουλος 1

, MD, Δρόσος Ε. Καραγεωργόπουλος 1 Επίδραση μετεωρολογικών μεταβλητών στην συχνότητα λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικ Ματθαίος Φαλάγγας 123, MD, MSc, DSc, Γεώργιος Πέππας 14, MD, PhD, Δημήτριος Ματθαίου 1, MD, Δρόσος Ε. Καραγεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα.

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 31-01-2014 Αριθµ.Πρωτ: 350 Βαθ. Προτερ/τας Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 06/05/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης

Στο Δήμο Παλλήνης Φλεβική Θρόμβωση Δήμος Παλλήνης Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κος Αθανάσιος Ζούτσος κα Πόπη Ζινέλη κος Δημήτριος Χριστοδουλάκης Στο Δήμο Παλλήνης Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η Ενημερωτική Εκδήλωση που διοργάνωσαν για τη Φλεβική Θρόμβωση ο Δήμος Παλλήνης και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, στο Δημαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Γιώργος Μιξίδης MD FRCPC Ιούνιος 2010 Ι. Τι είναι Τραχειοστομία; Είναι ένα άνοιγμα (τομή) στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού μέσω του οποίου τοποθετείται σωλήνας (Σωλήνας τραχειοστομίας)

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΘ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός τύπος).

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη Αντιμετώπιση και αγωγή νεογνού Το νεογνό πρέπει να καθαρίζεται από το αίμα και τις εκκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14: ΤΡΑΥΜΑ Η διατροφική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη κατά την φλεγμονώδη και μεταβολική φάση διότι βελτιώνει σημαντικά την έκβαση του ασθενούς. Η μέτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [1] α/α 1. Ονομασία Υλικού Kάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού Mayo 2. Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο από τη μία πλευρά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Δρ Παναγιώτα Ν.Τ. Λαζάρου Τμήμα Ποιότητας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 21 Ιουνίου 2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος

Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος Τίτλος μελέτης: Ένα εκατομμύριο καθετήριες παγκοσμίως: Παγκόσμια Μελέτη Επιπολασμού Περιφερικών Ενδοφλέβιων Καθετήρων (ΠΕΚ) (μελέτη OMG) Principal Chief Investigator: Mr

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΤΣΕΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Η κατ οίκον νοσηλεία αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και τμήμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας 82 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό ΧΟΘ κατ οίκον, παλαιάς TBC πνευμόνων και Α/Υ Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013

ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013 ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013 08.00-08.30 Εγγραφές 08.30-09.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες) 09.30-10.30 Κλινικό Φροντιστήριο (3 Φροντιστήρια ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες) ΘΕΜΑ: «Κατακλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση οµάδας διαβητικού ποδιού στην δευτεροβάθµια περίθαλψη

Οργάνωση οµάδας διαβητικού ποδιού στην δευτεροβάθµια περίθαλψη ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Οργάνωση οµάδας διαβητικού ποδιού στην δευτεροβάθµια περίθαλψη Δρ Μαγδαληνή Μπριστιάνου Επιµ. Α Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Παθολογική Κλινική Γ. Ν. Λαµίας!"!#$%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1. Τη συνέχιση της φροντίδας. 2. Την προαγωγή της υγείας. 3. Τη θεραπευτική παρέμβαση. 4. Τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. 5. Την αποκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι παράγοντες για την επούλωση των διαβητικών ελκών

Νέοι παράγοντες για την επούλωση των διαβητικών ελκών Νέοι παράγοντες για την επούλωση των διαβητικών ελκών Παππάς Άγγελος ιαβητολογικό Ιατρείο - Βενιζέλειο ΓΝ Ηρακλείου Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Ε Ε 4-5 Νοεµ Ιωνικό Κέντρο Αυξητικοί παράγοντες Πολυπεπτίδια που

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός παραδοτέου: 6.3 (ΜΑΙΟΣ 2013)

Αριθμός παραδοτέου: 6.3 (ΜΑΙΟΣ 2013) Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Αριθμός παραδοτέου: 6.3 () Τίτλος παραδοτέου: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα