ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.227/ πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες: Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος) 2.- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος) 3.- Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Τακτ.Μέλος) 4.- Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος) 5.- Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Βουγιουκλής Ηλίας (Αντιπρόεδρος) 2.- Χατζηκυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος) οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα Αριθ. Απόφ : 9/2017 ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1o Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών και διάθεσης των πιστώσεων Υστερα από σχετικό αίτημα των υπηρεσιών απαιτείται η ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού 2017 που αφορούν δαπάνες, συνεχιζόμενες συμβάσεις και δαπάνες κρατήσεων: Αναλυτικά οι πιστώσεις είναι : KAE Περιγραφή 00/6031 Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 2017 ΠΟΣΟ ,00 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.200,00

2 00/6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρ.3 Ν 1726/44, 30 Ν.2262/ , ν.δ.4260/61 και ν.δ.5441/66) 00/6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 00/6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 00/ Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία για απομαγνητοφώνηση 5.000,00 πρακτικών Δ.Σ.και Δ.Ε. 00/ Αμοιβή εκκαθαριστή εταιρείας ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2.400,00 ΦΑΛΑΚΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ 00/6121 Αντιμισθία Αιρετών -Έξοδα Παράστασης (άρθρο Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97) ,00 00/ Εργοδοτική είσφορα Αιρετών υπέρ ΕΟΠΠΥ 2.650,00 00/ Εργοδοτική είσφορα Αιρετών υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΚΥ) 1.750,00 00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 5.000,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 4.000,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ,00 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 4.000,00 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες 1.800,00 00/ Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ-ΦΑΠ) / Φόρος Είσοδήματος και Λοιποί Φόροι /6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00/6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 3. μέσα 00/ Συνδρομές σε ηλετρονικά μέσα (βάσης δεδομένων) ,00 00/6452 Συνδρομές Internet 300,00 00/6453 Λοιπές συνδρομές 700,00 00/6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.200,00 00/ Λοιπά Έξοδα Τραπεζών 4. 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές ,00 00/6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 00/6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις ,00 εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π.&Δ.). 00/6738 Χρηματοδοτήσεις Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων ,00 (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.200,00 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης ,00 10/ Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων ,00 10/ Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Κ.Ε.Π ,00 10/ Αμοιβή Ληξιάρχου 1.000,00 10/ Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου 10/ Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων 2.000,00 Τοπικών Συμβουλίων 10/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 10/ Αποζημίωση ασκούμενων Μαθητών ΕΠ.ΑΣ (ΟΑΕΔ) ,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ ,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ ,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων ΚΕΠ 9. 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ υπαλλήλων ΚΕΠ 2.650,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ 1.350,00

3 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ 900,00 10/ Εργοδοτική Εισφορά Κύριας Σύνταξης ,00 10/ Εργοδοτική Εισφορά Κύριας Σύνταξης υπαλλήλων ΚΕΠ ,00 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 7.600,00 χρόνου 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 10/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 10/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1. 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές ,00 τους υπηρεσίες 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 2.442,92 (καύσιμα,λιπαντικά διόδια κλπ) 10/ Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα 300,00 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 400,00 υπαλλήλων 10/6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 300,00 10/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 10/6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1. 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,37 10/6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινης και καθαριότητας 5. 10/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 10/ Προμήθεια Ελαστικών Επιβατικών Οχημάτων 1.000,00 20/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 20/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Υπαλλήλου Αορίστου χρόνου 4.600,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ Υπαλλήλου 150,00 Αορίστου χρόνου 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ) 680,00 Υπαλλήλου Αορίστου χρόνου 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΟΠΥΥ Υπαλλήλου 780,00 Αορίστου χρόνου 20/ Προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους 8.000,00 20/6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 25. φόρων 20/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 20/ Μίσθωση χημικών τουαλετών ,00 20/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 20/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9.000,00 20/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 750,00 υπαλλήλων 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,25 20/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ.καθαριότητας /6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.000,00 20/ Ελαστικά μεταφορικών μέσων 4.000,00

4 25/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 25/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 5.000,00 25/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ 1.450,00 25/ Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης 5.200,00 25/ Προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους 850,00 25/ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης ,00 25/ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης ,00 25/6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ,00 25/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 25/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 25/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 6.425,51 μέσων 25/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ.ύδρευσης. 25/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 25/ Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.000,00 25/6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 30/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 30/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ 4.600,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΠΥ 2.200,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ 3% 1. 30/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ νέων υπαλλήλων ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 9.300,00 30/ Προμήθεια γάλακτος για τους Υπαλλήλους ,00 30/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 30/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.000,00 30/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 30/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 30/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.200,00 30/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1. υπαλλήλων 30/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 30/6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 30/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών ,27 μέσων 30/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ.τεχνικών 9.633,64 έργων. 30/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9. 30/ Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων /6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 9.000,00 30/ Ελαστικών λοιπών μηχανημάτων /6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,79 35/ Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα 2.000,00

5 45/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 1.800,00 τους υπηρεσίες 70/ Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων ,00 70/ Αποζημίωση Απόλυσης Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ ,00 70/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ ,00 70/ Προμήθεια γάλακτος για τους Υπαλλήλους ,00 70/6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3.700,00 70/ Μισθώματα κτιρίων 300,00 00/ Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμου από οδοιπορικά 540,00 έξοδα 00/ Πληρωμή οφειλής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 396,04 00/ Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ ,11 00/ Πληρωμή οφειλών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 292,55 00/ Απόδοση κράτησης Φόρου Προμηθευτών 1% Δεκεμβρίου 114,78 Π.Ο.Ε. 00/ Απόδοση κράτησης Φόρου Προμηθευτών 4% Δεκεμβρίου 2.563,61 Π.Ο.Ε. 00/ Απόδοση κράτησης Φόρου Προμηθευτών 8% Δεκεμβρίου 4.933,78 Π.Ο.Ε. 00/ Αποδόση Φόρου 20% ελευθέρων επαγγελματιών 1.173,70 Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε. 00/ Αποδόση Φόρου 3% Μηχ/κων Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε ,36 00/ Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής 100,00 Δημοσίων Συμβάσεων 00/ Πληρωμή οφειλών προς Δήμο Δοξάτου για Ύδρευση ,00 Μαυρολεύκης 00/ Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και 837,74 συνδρομών σε εφημερίδες και έντυπα. 00/ Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων ,75 00/ Πληρωμή οφειλών από προμήθειες παγίων από Ιδίους 9.999,90 Πόρους 00/ Απόδοση οικονομικής συμμετοχής αιρετών για λογαριασμό 800,00 Κινητής Τηλεφωνίας. 00/ Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων σε 600,00 φορολογούμενους 10/ Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς ΔΕΗ ,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 61/ Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου ΤΚ Πετρούσας ,62 30/7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων 5.000,00 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση /6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ) 1.057,08 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,75 25/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.574,49 30/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,73 35/6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.924,21 30/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ. Τεχνικών έργων 366,36 10/ Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 4.100,10

6 00/ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.775,47 00/ Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2.775,00 00/ Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Προσοτσάνης 6.321,28 00/ Υλοιποίηση Προγ/κης Σύμβασης "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ.Απορριμμάτων Δ.Προσ/νης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης κ αποκατάστασης εναπομείναντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης ,00 15/ Συντηρήσεις Γηπέδων Δήμου (ΣΑΤΑ π.ε.) 4.660,00 30/ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (ΣΑΤΑ 2015) 25/ Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών τάφρων Δ.Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2015) 63/ Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για το έργο:κατασκευή Εγκατάστσης Επεξεργασίας λιμάτων Οικισμού Προσοτσάνης , , ,44 63/ Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Προσοτσάνης (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ- Υποέργο 1) ,40 30/ Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τ.Κ.Φωτολίβους ΤΟΥ Δήμου Προσοτσάνης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.510,63 KAE ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟ 00/ Απόδοση κράτησης σύνταξης (0824) υπερ δημοσίου ,00 00/ Απόδοση κράτησης χορηγίας Δημάρχου (Κ.Α.0823) / Απόδοση εισφοράς (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα Β+Α ,00 00/8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 3.000,00 00/8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ,00 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών 1.400,00 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 00/ Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 280,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 1. 00/ Απόδοση Φόρου Εργολάβων 3% ,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% ,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8% ,00 00/ Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 00/ Χαρτόσημο αμοιβών λοιπών τρίτων 00/ ΟΓΑ Χαρτοσήμου αμοιβών λοιπών τρίτων 100,00 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Μισθωμάτων ,00 00/ Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων 400,00 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου +ΟΓΑ Χαρτοσήμου (3,6%) στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων 60,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ ,00

7 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 4.000,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΚΥ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΚΥ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ 00/ Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.800,00 ΟΣΕ) 00/ Απόδοση Εκτακτης εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 1% επί των ,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9.000,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 6. 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 3.000,00 00/ Απόδοση Εκτακτης εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1% επί των 1.300,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΟΠΥΥ 1.800,00 00/8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ,00 υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ 00/ Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση ,00 δανείων τους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 00/ Απόδοση Κράτησης υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 1. Συμβάσεων 00/ Απόδοση κράτησης 0,02% ΕΣΗΔΗΣ 300,00 00/ Απόδοση Εκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί των ,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Απόδοση έκτακτης εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% επί των 7.000,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των τακτικών και όλων των ,00 πρόσθετων αμοιβών 00/ Απόδοση κράτησης επί των αποδοχών υπαλλήλων λόγω εντολής κατάσχεσης από ΔΟΥ 00/ Απόδοση Κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων 1.200,00 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις διατάξεις του από 17.5/ Β.Δ/τος, Περί Οικον. Δ/σεως & Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων την εγκύκλιο 30/19664 / στην οποία γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Π.6 113/2010 περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες» στους δήμους και στα ΝΠΔΔ τον προύπολογισμό του Δήμου έτους 2017 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προκειμένου ν αντιμετωπιστούν καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών προτείνεται να ψηφιστεί και ο ΚΑ.25/ με τίτλο «Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης» ποσού ,00 ευρώ

8 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις των ΚΑ του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 : 00/6031 Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.200,00 00/6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρ.3 Ν 1726/44, 30 Ν.2262/ , ν.δ.4260/61 και ν.δ.5441/66) 00/6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 00/6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 00/ Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία για απομαγνητοφώνηση 5.000,00 πρακτικών Δ.Σ.και Δ.Ε. 00/ Αμοιβή εκκαθαριστή εταιρείας ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2.400,00 ΦΑΛΑΚΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ 00/6121 Αντιμισθία Αιρετών -Έξοδα Παράστασης (άρθρο Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97) ,00 00/ Εργοδοτική εισφορά Αιρετών υπέρ ΕΟΠΠΥ 2.650,00 00/ Εργοδοτική εισφορά Αιρετών υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΚΥ) 1.750,00 00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 5.000,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 4.000,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ,00 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 4.000,00 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες 1.800,00 00/ Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ-ΦΑΠ) / Φόρος Εισοδήματος και Λοιποί Φόροι /6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00/6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 3. μέσα 00/ Συνδρομές σε ηλετρονικά μέσα (βάσης δεδομένων) ,00 00/6452 Συνδρομές Internet 300,00 00/6453 Λοιπές συνδρομές 700,00 00/6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.200,00 00/ Λοιπά Έξοδα Τραπεζών 4. 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές ,00 00/6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 00/6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις ,00 εισοδημάτων σε τρίτους (Τ.Α.Π. για Τ.Π.&Δ.). 00/6738 Χρηματοδοτήσεις Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων ,00 (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.200,00 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης ,00 10/ Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων ,00 10/ Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Κ.Ε.Π ,00 10/ Αμοιβή Ληξιάρχου 1.000,00 10/ Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου 10/ Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Τοπικών Συμβουλίων 2.000,00

9 10/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 10/ Αποζημίωση ασκούμενων Μαθητών ΕΠ.ΑΣ (ΟΑΕΔ) ,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ ,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ ,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων ΚΕΠ 9. 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ υπαλλήλων ΚΕΠ 2.650,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ 1.350,00 10/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ 900,00 10/ Εργοδοτική Εισφορά Κύριας Σύνταξης ,00 10/ Εργοδοτική Εισφορά Κύριας Σύνταξης υπαλλήλων ΚΕΠ ,00 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 7.600,00 χρόνου 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 10/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 10/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1. 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές ,00 τους υπηρεσίες 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 2.442,92 (καύσιμα,λιπαντικά διόδια κλπ) 10/ Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα 300,00 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 400,00 υπαλλήλων 10/6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 300,00 10/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 10/6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1. 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,37 10/6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινης και καθαριότητας 5. 10/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 10/ Προμήθεια Ελαστικών Επιβατικών Οχημάτων 1.000,00 20/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 20/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης ,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Υπαλλήλου Αορίστου χρόνου 4.600,00 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ Υπαλλήλου 150,00 Αορίστου χρόνου 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ) 680,00 Υπαλλήλου Αορίστου χρόνου 20/ Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΟΠΥΥ Υπαλλήλου 780,00 Αορίστου χρόνου 20/ Προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους 8.000,00 20/6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 25. φόρων 20/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 20/ Μίσθωση χημικών τουαλετών ,00

10 20/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 20/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9.000,00 20/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 750,00 υπαλλήλων 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,25 20/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ.καθαριότητας /6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.000,00 20/ Ελαστικά μεταφορικών μέσων 4.000,00 25/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 25/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 5.000,00 25/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ 1.450,00 25/ Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης 5.200,00 25/ Προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους 850,00 25/ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης ,00 25/ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης ,00 25/6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ,00 25/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 25/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 25/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 6.425,51 μέσων 25/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ.ύδρευσης. 25/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 25/ Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.000,00 25/6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 30/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 30/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΚΥ 4.600,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΠΥ 2.200,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ 3% 1. 30/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ νέων υπαλλήλων ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης ,00 30/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 9.300,00 30/ Προμήθεια γάλακτος για τους Υπαλλήλους ,00 30/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 30/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.000,00 30/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 30/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 30/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.200,00 30/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1. υπαλλήλων 30/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 30/6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 30/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,27

11 30/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ.τεχνικών 9.633,64 έργων. 30/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9. 30/ Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων /6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 9.000,00 30/ Ελαστικών λοιπών μηχανημάτων /6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ,79 35/ Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα 2.000,00 45/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 1.800,00 τους υπηρεσίες 70/ Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων ,00 70/ Αποζημίωση Απόλυσης Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ ,00 70/ Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ ,00 70/ Προμήθεια γάλακτος για τους Υπαλλήλους ,00 70/6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3.700,00 70/ Μισθώματα κτιρίων 300,00 00/ Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμου από οδοιπορικά 540,00 έξοδα 00/ Πληρωμή οφειλής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 396,04 00/ Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ ,11 00/ Πληρωμή οφειλών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 292,55 00/ Απόδοση κράτησης Φόρου Προμηθευτών 1% Δεκεμβρίου 114,78 Π.Ο.Ε. 00/ Απόδοση κράτησης Φόρου Προμηθευτών 4% Δεκεμβρίου 2.563,61 Π.Ο.Ε. 00/ Απόδοση κράτησης Φόρου Προμηθευτών 8% Δεκεμβρίου 4.933,78 Π.Ο.Ε. 00/ Αποδόση Φόρου 20% ελευθέρων επαγγελματιών 1.173,70 Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε. 00/ Αποδόση Φόρου 3% Μηχ/κων Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε ,36 00/ Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής 100,00 Δημοσίων Συμβάσεων 00/ Πληρωμή οφειλών προς Δήμο Δοξάτου για Ύδρευση ,00 Μαυρολεύκης 00/ Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και 837,74 συνδρομών σε εφημερίδες και έντυπα. 00/ Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων ,75 00/ Πληρωμή οφειλών από προμήθειες παγίων από Ιδίους 9.999,90 Πόρους 00/ Απόδοση οικονομικής συμμετοχής αιρετών για λογαριασμό 800,00 Κινητής Τηλεφωνίας. 00/ Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων σε 600,00 φορολογούμενους 10/ Πληρωμή οφειλής κατανάλωσης ρεύματος προηγούμενων ετών προς ΔΕΗ ,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 61/ Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου ΤΚ Πετρούσας ,62 30/7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων 5.000,00 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση /6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ) 1.057,08

12 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,75 25/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.574,49 30/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,73 35/6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.924,21 30/ Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ. Τεχνικών 366,36 έργων 10/ Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων 4.100,10 00/ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.775,47 00/ Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2.775,00 00/ Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Προσοτσάνης 6.321,28 00/ Υλοιποίηση Προγ/κης Σύμβασης "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχ.Απορριμμάτων Δ.Προσ/νης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης κ αποκατάστασης εναπομείναντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης ,00 15/ Συντηρήσεις Γηπέδων Δήμου (ΣΑΤΑ π.ε.) 4.660,00 30/ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (ΣΑΤΑ 2015) 25/ Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών τάφρων Δ.Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2015) 63/ Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για το έργο:κατασκευή Εγκατάστσης Επεξεργασίας λιμάτων Οικισμού Προσοτσάνης , , ,44 63/ Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Προσοτσάνης (ΠΡΟΓ/ΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ- Υποέργο 1) ,40 30/ Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τ.Κ.Φωτολίβους ΤΟΥ Δήμου Προσοτσάνης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.510,63 KAE ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟ 00/ Απόδοση κράτησης σύνταξης (0824) υπερ δημοσίου ,00 00/ Απόδοση κράτησης χορηγίας Δημάρχου (Κ.Α.0823) / Απόδοση εισφοράς (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα ,00 Β+Α. 00/8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 3.000,00 00/8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ,00 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, 1.400,00 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 00/ Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 280,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 1. 00/ Απόδοση Φόρου Εργολάβων 3% ,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% ,00

13 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8% ,00 00/ Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 00/ Χαρτόσημο αμοιβών λοιπών τρίτων 00/ ΟΓΑ Χαρτοσήμου αμοιβών λοιπών τρίτων 100,00 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Μισθωμάτων ,00 00/ Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων 400,00 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου +ΟΓΑ Χαρτοσήμου (3,6%) στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων 60,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 4.000,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΚΥ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΚΥ ,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ 00/ Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΜΕΙΟ 1.800,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ) 00/ Απόδοση Εκτακτης εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 1% επί ,00 των τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9.000,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 6. 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 3.000,00 00/ Απόδοση Εκτακτης εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1% επί των 1.300,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 1.800,00 ΕΟΠΥΥ 00/8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ,00 υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ 00/ Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση ,00 δανείων τους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 00/ Απόδοση Κράτησης υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής 1. Δημοσίων Συμβάσεων 00/ Απόδοση κράτησης 0,02% ΕΣΗΔΗΣ 300,00 00/ Απόδοση Εκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί των ,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Απόδοση έκτακτης εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% επί των 7.000,00 τακτικών και όλων των πρόσθετων αμοιβών 00/ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των τακτικών και όλων ,00 των πρόσθετων αμοιβών 00/ Απόδοση κράτησης επί των αποδοχών υπαλλήλων λόγω εντολής κατάσχεσης από ΔΟΥ 00/ Απόδοση Κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών 1.200,00 Υπαλλήλων 25/ Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης ,00

14 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 9/2017 Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές Απόσπασμα Ο Δήμαρχος Ως πρόεδρος της ΟΕ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Οικον.Ετος: 2017 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/27-01-2015 εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.951.705,78 1.951.705,78

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 264/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 35/19-10-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 5-10-2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-01-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 32/18-08-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 04/2015 Ημέρ. Απόφασης : 23/01/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ. δημιουργια. Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας 0129.

Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ. δημιουργια. Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας 0129. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Αλέξ/πολη 08/05/2015 0,00 0,00 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. 0,00 0,00 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα