ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ SiO 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ SiO 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ Si 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ Άννα Τσιστράκη, Ιωάννα Αντωνακάκη και Κωνσταντίνος. ηµάδης * Εργαστήριο Μηχανικής, Ανάπτυξης και Σχεδιασµού Κρυστάλλων, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ , fax , * Web: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σηµαντικό πρόβληµα στα βιοµηχανικά ψυκτικά συστήµατα νερού είναι η καθίζηση δυσδιαλύτων αλάτων π.χ CaC 3, BaS 4, Mg(H) 2, Si 2, MgSi 3 κ.α. πάνω σε µεταλλικές επιφάνειες όπως σωληνώσεις και εναλλάκτες θερµότητας, προκαλώντας προβλήµατα στην αποδοτική θερµοµηχανική λειτουργία του συστήµατος. Λύσεις στα προβλήµατα αυτά προσφέρει η χηµική επεξεργασία των βιοµηχανικών υδάτων µε τη χρήση προσθέτων που δρουν παρεµποδιστικά ως προς τον σχηµατισµό των δυσδιαλύτων αλάτων. Για την παρεµπόδιση σχηµατισµού Si 2 έχουµε χρησιµοποιήσει βιοαποικοδοµήσιµα µόρια δενδριµερούς δοµής που έχουν πολυαµινοαµιδική (PAMAM) διάθρωση και υπάρχουν σε διάφορες γενεές (0.5, 1, 1.5, 2 και 2.5), µε κάθε γενεά να έχει διαφορετικό είδος τερµατικών οµάδων (-ΝΗ 2 ή CH) και µοριακό µέγεθος. Οι µελέτες απέδειξαν ότι η παρεµποδιστική ικανότητά τους είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών κάθε γενεάς δενδριµερούς. Φιλικές προς το περιβάλλον και ασφαλείς λύσεις σχετικά µε τη διαλυτοποίηση του εναποθέντος Si 2 µπορεί να επιτευχθεί µε φιλικά προς το περιβάλλον µόρια όπως κιτρικά πολυανιόντα, πολυµερή καρβοµεθοξυ-ινουλίνης (παράγωγο της φρουκτόζης) και οξαλικά ανιόντα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για τη σύνθεση και τις εφαρµογές µικροσωµατιδίων κολλοειδούς Si 2. Επιθυµητές ιδιότητες είναι η προβλεψιµότητα του µεγέθους των σωµατιδίων (αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρµογή) και η πορωσιµότητα. Σε άλλες εφαρµογές ο σχηµατισµός του κολλοειδούς Si 2 είναι ανεπιθύµητος και η παρουσία του δηµιουργεί λειτουργικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, σε βιοµηχανικά συστήµατα που το νερό χρησιµοποιείται σαν ψυκτικό µέσο και είναι υπερκορεσµένο σε πυριτικά άλατα, η καταβύθιση και εναπόθεση του κολλοειδούς Si 2 (Σχήµα 1) αποτελεί µείζον πρόβληµα και υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον έλεγχό του. Σχήµα 1. Εναποθέσεις κολλοειδούς Si 2. Η παρεµπόδιση σχηµατισµού κολλοειδούς Si 2 δεν αποτελεί κοινό πρόβληµα, όπως π.χ. η παρεµπόδιση κρυσταλλικών αλάτων (CaC 3, CaS 4, BaS 4, κτλ). Οι τεχνικές 1

2 αντιµετώπισης τέτοιων αλάτων σε υδατικά συστήµατα είναι γνωστές και συνίστανται στη χρήση φωσφονικών πολυανιόντων (phosphonates). Η άµορφη φύση του κολλοειδούς Si 2 καθιστά τις παραπάνω προσεγγίσεις αναποτελεσµατικές, αφού ο µηχανισµός παρεµπόδισης των φωσφονικών πολυανιόντων περιλαµβάνει προσρόφησή τους πάνω σε κρυσταλλικές µικροεπιφάνειες του σχηµατιζόµενου κρυσταλλικού άλατος. Οι µέχρι τώρα προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση εναποθέσεων κολλοειδούς Si 2 συνοψίζονται στη χρήση πολυµερών διασποράς τα οποία προσροφώνται στην επιφάνεια των σωµατιδίων του Si 2 και έτσι τα διατηρούν στο διάλυµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει προβλεψιµότητα στο ποιά πολυµερή είναι αποτελεσµατικά και ποιά όχι. Γενικά, ο έλεγχος σχηµατισµού κολλοειδούς Si 2 ακολουθεί δύο βασικές προσεγγίσεις: την παρεµπόδιση και τη διασπορά (Σχήµα 2). Κατά την παρεµπόδιση διακόπτεται ο πολυµερισµός πυριτικών ανιόντων στα πρώιµα στάδια, µε αποτέλεσµα να διατηρούνται τα πυριτικά στο διάλυµα. Κατά τη διασπορά, «αφήνεται» ο πολυµερισµός να λάβει χώρα, αλλά διακόπτεται η συσσωµάτωση (agglomeration) των µικρών σωµατιδίων κολλοειδούς Si 2 σε µεγαλύτερου µεγέθους σωµατίδια που µπορούν πολύ πιο εύκολα να επικαθίσουν σε επιφάνειες του συστήµατος. Οι προσπάθειες της ερευνητικής µας οµάδας στην αποτελεσµατική παρεµπόδιση καταβύθισης και επικάθισης κολλοειδούς Si 2 εστιάζονται στη χρησιµοποίηση προσθέτων τα οποία δρουν ως παρεµποδιστές. Βρέθηκε ότι µόρια δενδριµερούς πολυαµινοαµιδικής δοµής (ΡΑΜΑΜ) είναι αποτελεσµατικοί παρεµποδιστές. Πιο συγκεκριµένα, τα δενδριµερή STARBURST που χρησιµοποιήθηκαν υπάρχουν σε διάφορες γενεές (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 και 2.5), µε κάθε γενεά να έχει διαφορετικό είδος τερµατικών οµάδων (-ΝΗ 2 ή CH) και µοριακό µέγεθος (βλ. Σχήµα 3). Οι µελέτες απέδειξαν ότι η παρεµποδιστική ικανότητά τους είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών κάθε γενεάς δενδριµερούς. Από τα δενδριµερή που µελετήθηκαν κάτω από τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες αυτά που έδειξαν δραστικότητα υψηλότερη του control στην παρεµπόδιση σχηµατισµού Si 2 ήταν των γενεών 1 και 2, δηλαδή µε τελικές αµινοµάδες (- ΝΗ 2 ). Τα δενδριµερή µε τελικές καρβοξυλικές οµάδες (-CH) δεν έδειξαν αξιοσηµείωτη δραστικότητα. Παρόλο που τα δενδριµερή γενεάς 1 και 2 είναι αποτελεσµατικοί παρεµποδιστές (διατηρούν διαλυτό περίπου το % των αρχικών πυριτικών) Σχήµα 2. Προσεγγίσεις στον έλεγχο σχηµατισµού και εναπόθεσης κολλοειδούς Si 2. παρουσιάζουν µια δυσλειτουργικότητα: συσσωµατώνουν το κολλοειδές Si 2 που αδυνατούν να παρεµποδίσουν, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό λευκών ιζηµάτων στα προς µελέτη διαλύµατα. Η εξήγηση που δίδεται είναι ότι το ΡΑΜΑΜ 1 σε ph 7 όπου διεξήχθησαν τα 2

3 πειράµατα είναι (έστω και εν µέρει) κατιοντικό, πράγµα που ευνοεί τις αλληλεπιδράσεις ΡΑΜΑΜ 1 και ανιοντικού Si 2. Συχνά τέτοιες ισχυρές αλληλεπιδράσεις πολυανιόντοςπολυκατιόντος οδηγούν σε δηµιουργία ιζηµάτων που εµπεριέχουν παγιδευµένο τον παρεµποδιστή. Παγίδευση του δενδριµερούς στο σύνθετο ίζηµα σηµαίνει µικρότερα ποσά παρεµποδιστή διαθέσιµου για παρεµπόδιση και κατά συνέπεια µειωµένη παρεµποδιστική δραστικότητα. Παρόµοια φαινόµενα παρατηρούνται στα πειράµατα «όσης-απόκρισης» για το δενδριµερές ΡΑΜΑΜ 2. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού γίνεται µε τη χρήση ανιοντικών πολυηλεκτρολυτών. Πολυµερή που µελετήθηκαν είναι τα πολυακρυλικό οξύ (ΡΑΑ), συµπολυµερές πολυακρυλαµιδίου/ πολυακρυλικού (PAM-co-PAA), καρβοξυµεθυλινουλίνη (καρβοξυλιωµένη ινουλίνη, CMI) και πολυβινυλοφωσφονικό οξύ. H 2 H Σχήµα 3. Σχηµατική δοµή δενδριµερούς γενεάς 1 µε 8 τελικές οµάδες H ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Οι πειραµατικές διαδικασίες έχουν περιγραφεί αναλυτικά στη βιβλιογραφία (βλ. Use of Antiscalants for Mitigation of Silica Fouling and Deposition: Fundamentals and Applications in Desalination Systems. eofotistou, E.; Demadis, K.D. Desalination 2004, 167, 257, Silica Scale Growth Inhibition By Polyaminoamide STARBURST Dendrimers, eofotistou, E.; Demadis, K.D. Colloids & Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2004, 242, 213, Mitigation Approaches for Silica (Si 2 ) Fouling and Deposition in Water Systems: Inhibition and Dissolution, Mavredaki, E.; eofotistou, E.; Demadis, K.D. Industrial & Engineering Chemistry Research 2005, submitted, Inorganic Foulants in Membrane Systems: Chemical Control Strategies and the Contribution of Green Chemistry, Demadis, K.D.; eofotistou, E.; Mavredaki, E.; Tsiknakis, M.; Sarigiannidou, E.-M.; Katarachia, S.D. Desalination 2005, 179, 281). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1. Επίδραση συνέργειας δενδριµερών και πολυηλεκτρολυτών στην παρεµπόδιση σχηµατισµού Si 2 Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται µέρος των αποτελεσµάτων. Χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των πολυηλεκτρολυτών είναι ότι µειώνουν την αποτελεσµατικότητα των δενδριµερών 1 και 2, εκτός από το πολυµερές ιαλυτό Si 2 (ppm) H H H H H H 2 H H H 2 H H H CTRL PAMAM 1.0 (40ppm) PAMAM 1.0 (40ppm) - PAMCAA (40ppm) PAMAM 1.0 (40ppm) - PAA(LW MW) (40ppm) PAMAM 1.0 (40ppm) - PAA(HIGH MW) (40ppm) PAMAM 1.0 (40ppm) - CMI (40ppm) χρόνος (min) H H 2 H H 2 H H 2 CMI που φαίνεται να µην έχει κάποια αρνητική επίδραση. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι οι οπτικές παρατηρήσεις που εµφανίζουν τα διαλύµατα που περιέχουν δενδριµερές και κάποιο πολυηλεκτρολύτη είναι δραµατικές. Αυτά τα διαλύµατα εµφανίζουν ένα

4 Σχήµα 4. Επίδραση των υπό µελέτη πολυηλεκτρολυτών στο διαλυτό Si 2. ελαφρό θόλωµα το οποίο δεν καταλήγει σε ίζηµα αλλά παραµένει επί µήνες. Αυτό είναι εµφανές από το Σχήµα 5. Η εξήγηση των αποτελεσµάτων αυτών επικεντρώ-νεται στην επίδραση που έχει το εκάστοτε πολυµερές διασποράς στην παρεµποδιστική ικανότητα των δενδριµερών. Τα ανιοντικά αυτά πολυµερή εξουδετερώνουν εν µέρει τις πρωτονιωµένες - ΝΗ 2 τερµατικές οµάδες και έτσι µειώνουν το θετικό φορτίο στο δενδριµερές καθιστώντας έτσι την αλληλεπίδρασή του µε τα αρνητικά φορτισµένα ολιγοµερή/πολυµερή του Si 2 πιο αποτελεσµατική. Αυτό όµως ακριβώς το φαινόµενο της µερικής εξουδετέρωσης του θετικού φορτίου στο δενδριµερές επιφέρει µείωση της αποτελεσµατικότητάς του ως παρεµποδιστή του κολλοειδούς Si 2. Από τα αποτελέσµατα είναι φανερό ότι µπορούµε να επέµβουµε στη δράση των δενδριµερών ως παρεµποδιστών σχηµατισµού κολλοειδούς Si 2 χρησιµοποιώντας ανιοντικούς πολυηλεκτρολύτες, «διορθώνοντας» τα προβλήµατα που δηµιουργούνται λόγω της κατιοντικής φύσης τους κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες µελέτης. Συµπερασµατικά, οι λύσεις παρόµοιων προβληµάτων στη χηµική επεξεργασία βιοµηχανικών υδάτων µπορεί να απαιτούν προσεκτικά προσχεδιασµένες προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται σε µελέτη χηµικών διεργασιών σε µοριακό επίπεδο Χηµικοί καθαρισµοί εναποθέσεων Si 2 Υπάρχουν δύο τεχνικές για τον καθαρισµό αποθεµάτων του κολλοειδούς διοξειδίου του πυριτίου από τα ψυκτικά συστήµατα. Αυτές είναι η «µηχανική» και η «χηµική». Κατά τον µηχανικό τρόπο οι επιφάνειες του εξοπλισµού καθαρίζονται από ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο χρησιµοποιεί λαστιχένιες βούρτσες. Με αυτήν την τεχνική είναι πολύ δύσκολο να αποµακρυνθεί το άµορφο διοξείδιο του πυριτίου από σηµεία που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Η τεχνική φέρει κινδύνους για τα άτοµα που θα εργαστούν για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, κατά την επαφή της βούρτσας πάνω στις επιφάνειες, λαµβάνει χώρα αποµάκρυνση ουσιαστικής ποσότητας µετάλλου του εξοπλισµού, οπότε το σύστηµα φθείρεται. Η µηχανική µέθοδος καθαρισµού δεν ενδείκνυται γιατί απαιτεί την παύση λειτουργίας της βιοµηχανικής µονάδας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σχήµα 5. Επίδραση του πολυµερούς PAM-co-AA στο σχηµατιζόµενο ίζηµα Si 2 σε διαλύµατα που περιέχουν PAMAM 1 και 2. Ο χηµικός καθαρισµός του κολλοειδούς Si 2 πραγµατοποιείται µε την εισαγωγή χηµικών πρόσθετων στο νερό του ψυκτικού συστήµατος. Σκοπός των ενώσεων αυτών είναι να αυξήσουν την διαλυτοποίηση του Si 2. Στον χώρο της βιοµηχανίας ήδη έχει καθιερωθεί η 4

5 χρήση της ένωσης H 4 F 2 H για τον σκοπό αυτό. Αντιδρώντας µε το υδροχλώριο παράγεται υδροφθόριο σύµφωνα µε την αντίδραση: H 4 F 2 H + HCl H 4 Cl + 2HF Ακολουθεί αντίδραση του κολλοειδούς Si 2 µε το υδροφθόριο οπότε παράγεται φθοροπυριτικό οξύ, το οποίο είναι αρκετά διαλυτό. Si 2 + 6HF H 2 SiF 6 + 2H 2 Ο Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν συγκεντρώσει τα πολυµερή καρβοµεθοξυινουλίνης (CMI, παράγωγα της φρουκτόζης). Τα µόρια αυτά είναι πλήρως ασφαλή και άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα και παρουσιάζουν ρεαλιστικά υποκατάστατα των συνθετικών πολυακρυλικών πολυµερών Σχήµα 5. ιαλυτοποίηση κολλοειδούς Si 2 µε βιοπολυµερή καρβοξυµεθυλινουλίνης. 72 hours Τα πολυµερή CMI δεν είναι ενεργοί 200 παρεµποδιστές σχηµατισµού Si 2, αλλά 150 εµφανίζουν ικανοποιητική αποτελεσµατικότητα ως καθαριστικά (cleaners) εναποθέσεων Si 2. Στο Σχήµα 5 συγκρίνονται διάφορες δοσολογίες του CMI 0 (0, 2500, 5000, 7500 και ppm). Είναι φανερό ότι ο χρόνος καθαρισµού δοσολογία καρβοξυµεθυλινουλίνης (ppm) διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη διαλυτοποίηση του Si 2. Έτσι τα επίπεδα του διαλυτού Si 2 είναι πάντα υψηλότερα στις µετρήσεις των 72 ωρών. Επίσης αύξηση της δοσολογίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα και βελτίωση της διαλυτοποιητικής ικανότητας του CMI. Η δοσολογία των 2500 ppm φαίνεται να δείχνει την καλύτερη αποτελεσµατικότητα. Πιθανό είναι ότι σε υψηλότερες δοσολογίες τα κολλοειδή του Si 2 καλύπτονται απο τα βιοπολυµερή του CMI και κατά κάποιο τρόπο «προστατεύονται» από την περαιτέρω διαλυτοποίηση. διαλυτό Si2 (ppm) 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 24 hours 48 hours Ο σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να αναγνωριστούν και να προωθηθούν νέες, πράσινες κατευθύνσεις στην χηµεία της παρεµπόδισης και της διαλυτοποίησης ιζηµάτων Si 2 στα βιοµηχανικά νερά. Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την συγκεκριµένη εργασία συνοψίζονται στα εξής: (1) Χηµικά πρόσθετα δενδριµερούς δοµής παρουσιάζουν ικανοποιητική παρεµποδιστική ικανότητα για τα ιζήµατα του Si 2, σε δόσεις 40 ppm. (2) Τα δενδριµερή αυτά παρουσιάζουν συνεργιστική παρεµποδιστική δράση µε ανιοντικούς πολυηλεκτρολύτες. (3) Πολυµερή µε βάση την καρβοξυµεθυλινουλίνη διαλυτοποιούν κολλοειδές Si 2. Τα ιζήµατα κολλοειδούς Si 2 παρουσιάζουν µια πρόκληση για πληθώρα εφαρµογών του βιοµηχανικού νερού όπως είναι οι θερµοεναλλάκτες, µεµβράνες αντιστρεπτής όσµωσης, σωληνώσεις κτλ. Η παρεµπόδιση ή διαλυτοποίηση τέτοιων ιζηµάτων, όπως το Si 2 αποτελεί ένα από τα θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε την απόδοση αλλά και την περιβαλλοντική συµµόρφωση. 5

6 Οι πράσινες χηµικές µέθοδοι αντιµετώπισης εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του εργαστηρίου µας να προωθήσει την φιλική προς το περιβάλλον χρήση προσθέτων στο βιοµηχανικό νερό προς αντιµετώπιση προβληµάτων επικάθισης και διάβρωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Water Treatment s Gordian Knot, Demadis, K.D. Chem. Processing, 2003, 66(5), Inhibition and Growth Control of Colloidal Silica: Designed Chemical Approaches. Demadis, K.D.; eofotistou, E. Materials Performance 2004, 43(4), Silica Scale Growth Inhibition By Polyaminoamide STARBURST Dendrimers. eofotistou, E.; Demadis, K.D. Coll. & Surf. A: Physicochem. Engin. Asp. 2004, 242, Use of Antiscalants for Mitigation of Silica Fouling and Deposition: Fundamentals and Applications in Desalination Systems. eofotistou, E.; Demadis, K.D. Desalination 2004, 167, Focus on peration & Maintenance: Scale Formation and Removal. Demadis, K.D. Power 2004, 148(6), Combating Heat Exchanger Fouling and Corrosion Phenomena in Process Waters. Demadis, K.D. in Compact Heat Exchangers and Enhancement Technology for the Process Industries; Editor: Shah, R.K, Begell House Inc.; ew York: 2003, p Inorganic Foulants in Membrane Systems: Chemical Control Strategies and the Contribution of Green Chemistry, Demadis, K.D.; eofotistou, E.; Mavredaki, E.; Tsiknakis, M.; Sarigiannidou, E.-M.; Katarachia, S.D. Desalination 2005, 179, A Structure/Function Study of Polyaminoamide (PAMAM) Dendrimers As Silica Scale Growth Inhibitors. Demadis, K.D. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2005, 80,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μέρος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ» Ζάγκλης Δημήτρης Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ !Unexpected End of Formula l Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΝΑΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΟΞΙΚΟ ΧΑΛΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοπτερίδου Θεοδώρα Πρόλογος Η εργασία αυτή εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία νερού µε µεµβράνες νανοδιήθησης για την αποµάκρυνση τοξικών οργανικών µικρορυπαντών Απόδοση και προοπτικές

Επεξεργασία νερού µε µεµβράνες νανοδιήθησης για την αποµάκρυνση τοξικών οργανικών µικρορυπαντών Απόδοση και προοπτικές Επεξεργασία νερού µε µεµβράνες νανοδιήθησης για την αποµάκρυνση τοξικών οργανικών µικρορυπαντών Απόδοση και προοπτικές Κ.Β. Πλάκας, Α.Ι. Καράµπελας Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών.

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Aνάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών του Ιωσήφ Χάφεζ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ, 2006 ΕYXAΡΙΣΤΙΕΣ Η εκπόνηση αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 960-431-957-4 Copyright, 2004, Eκδόσεις ZHTH, Νίκος Νικολαΐδης Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Το πείραµα στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5 ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Η µικροβιολογικά επηρεασµένη διάβρωση προκαλείται από βιολογικούς οργανισµούς (µικρόβια).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης Αθήνα, Ιανουάριος 2005 A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΡΡΟΗ - ΣΥΣΚΕΥΗ CRAIG A.1 Θεωρία Η εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα