Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2013"

Transcript

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2013 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (γνωστός και ως «EMSA», εφεξής «ο Οργανισμός»), με έδρα στη Λισαβόνα, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. Αποστολή του Οργανισμού αποτελούν η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του Οργανισμού. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά περίπτωση) και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 3 και τις εκθέσεις σχετικά με την ΕΕ L 208 της , σ. 1. Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Οργανισμού. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

3 3 εκτέλεση του προϋπολογισμού 4 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. Ευθύνη της διοίκησης 4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται 5 : α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα την επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής 6 και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της , σ. 42). Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, κατά περίπτωση, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

4 4 λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού. β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως. Ευθύνη του ελεγκτή 5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 7 δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των 7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.

5 5 διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

6 6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 10. Στο παράρτημα Ι παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο σε προηγούμενα έτη. Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κύριος Milan Martin CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουλίου Για το Ελεγκτικό Συνέδριο Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Πρόεδρος

7 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού 1 για το 2011 ανήλθε σε 56 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 51 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος. Δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 0,9 εκατομμυρίων ευρώ δεν αντιστοιχούσαν σε υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις και ο Οργανισμός έπρεπε να είχε αποδεσμεύσει και επιστρέψει το ποσό στην Επιτροπή στις αρχές του Ωστόσο, ο Οργανισμός δρομολόγησε τη διαδικασία με μεγάλη καθυστέρηση. Κατά συνέπεια, λόγω περιορισμών που επιβάλλει το σύστημα ΤΠ, τα κονδύλια θα δεσμευθούν για ένα έτος και θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν και να επιστραφούν μόλις στο τέλος του Το Συνέδριο διαπίστωσε την ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του Οργανισμού. Υπάρχουν ανεξήγητες διαφορές μεταξύ της καταχωρισθείσας ετήσιας απόσβεσης και της αθροιστικής απόσβεσης. Όσον αφορά τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούνται στο εσωτερικό του Οργανισμού, οι λογιστικές διαδικασίες και οι πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες δεν είναι αξιόπιστες. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τηρείται κατάσταση απογραφής του διοικητικού εξοπλισμού εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων (Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε όσον αφορά τη φυσική απογραφή Σε εξέλιξη όσον αφορά τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό του Οργανισμού

8 2 Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου Μία δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης ύψους 0,8 εκατομμυρίων ευρώ δεν αντιστοιχούσε σε υφιστάμενη νομική δέσμευση και, ως εκ τούτου, ήταν παράτυπη. Όσον αφορά τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούνται στο εσωτερικό του Οργανισμού, οι λογιστικές διαδικασίες και οι πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες δαπάνες δεν είναι πλήρως αξιόπιστες. Το Συνέδριο εντόπισε ανεπάρκειες όσον αφορά τη διαφάνεια δύο διαδικασιών πρόσληψης που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του Οι ερωτήσεις για τις γραπτές δοκιμασίες και τις συνεντεύξεις, καθώς και οι συντελεστές στάθμισής τους, δεν είχαν καθοριστεί πριν από την εξέταση των αιτήσεων. Επιπλέον, η ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κατάσταση των επιτυχόντων υποψηφίων δεν είχε καθοριστεί πριν από την εξέταση των αιτήσεων. Ωστόσο, κατόπιν των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο το προηγούμενο έτος, ο Οργανισμός εφάρμοσε διορθωτικά μέτρα και δεν διαπιστώθηκαν τέτοιου είδους αδυναμίες για τις δύο ελεγχθείσες διαδικασίες πρόσληψης που πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων (Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) ά.α. Εν εξελίξει Ολοκληρώθηκε 1 Σύμφωνα με την τρίτη τροποποίηση του προϋπολογισμού της , η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα οι πιστώσεις αφορούν μόνο το τρέχον έτος.

9 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (Λισαβόνα) Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης βάσει της Συνθήκης (άρθρο 100 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Αρμοδιότητες του Οργανισμού (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1644/2003 και (ΕΚ) αριθ. 724/2004, καθώς και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 100/2013) Κοινή πολιτική μεταφορών «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές». Στόχοι Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ιδρύθηκε με στόχο τη διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα πλοία στην Ένωση. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και επιστημονική βοήθεια, καθώς και εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου, για να τους συνδράμει: στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία, στον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ισχυόντων μέτρων. Ο Οργανισμός παρέχει, επίσης, επιχειρησιακά μέσα, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, καθώς και τεχνική και επιστημονική συνδρομή στα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να αντιμετωπίζουν τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλούν τα πλοία στην ΕΕ. Καθήκοντα Με την τελευταία τροποποίηση, ρυθμίστηκε με ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες η εντολή του Οργανισμού, ώστε, αφενός, να υπάρχει καλύτερη συνδρομή προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού και, αφετέρου, να χρησιμοποιούνται ευρύτερα οι πόροι του Οργανισμού ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία στην ΕΕ, καθώς και τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλούν εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον, ανατέθηκαν και δευτερεύοντα καθήκοντα στον Οργανισμό, ο οποίος διαθέτει πλέον τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης και των εργαλείων του σε άλλες δραστηριότητες της ΕΕ σχετικές με την πολιτική θαλάσσιων μεταφορών της Ένωσης. Τα καθήκοντα του Οργανισμού εμπίπτουν γενικά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του και τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ. Πρώτον, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την εξέταση και πιστοποίηση πλοίων, την πιστοποίηση θαλάσσιου εξοπλισμού, την ασφάλεια των πλοίων, την κατάρτιση ναυτικών και τον έλεγχο του κράτους του λιμένα. Δεύτερον, ο Οργανισμός αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία δομές πληροφόρησης για τη θαλάσσια κυκλοφορία σε επίπεδο ΕΕ. Σημαντικά παραδείγματα είναι το σύστημα παρακολούθησης σκαφών SafeSeaNet (SSN), το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση σκαφών και των φορτίων τους σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την παρακολούθηση ατυχημάτων και συμβάντων επί των σκαφών το ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων LRIT, για τη διασφάλιση του εντοπισμού και της παρακολούθησης των πλοίων με σημαία ΕΕ παγκοσμίως και το σύστημα πληροφοριών THETIS για την υποστήριξη του νέου καθεστώτος ελέγχου από το κράτος του λιμένα. Παράλληλα, ο Οργανισμός διαθέτει την ικανότητα ετοιμότητας, εντοπισμού και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης την οποία παρέχει στα παράκτια κράτη. Σε αυτή περιλαμβάνεται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σκαφών άμεσης ετοιμότητας για την καταπολέμηση πετρελαιοκηλίδων, καθώς και η ευρωπαϊκή δορυφορική υπηρεσία παρακολούθησης των πετρελαιοκηλίδων (CleanSeaNet), τα οποία συμβάλλουν στην ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας των ακτών και των υδάτων της ΕΕ από τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία. Τέλος, ο Οργανισμός παρέχει τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές στην Επιτροπή, στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία, στο πλαίσιο της συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ισχυόντων μέτρων και της επικαιροποίησης της νομοθεσίας, καθώς και της κατάρτισης νέας νομοθεσίας. Επίσης, παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους και διαδίδει βέλτιστες πρακτικές.

10 2 Διοίκηση Πόροι που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού το 2013 (2012) Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2013 (2012) Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση Ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος, τέσσερις εκπρόσωποι της Επιτροπής και τέσσερις εκπρόσωποι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους οικείους επαγγελματικούς τομείς. Καθήκοντα Έγκριση του πολυετούς σχεδίου πολιτικής προσωπικού, του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος εργασίας, της ετήσιας έκθεσης και λεπτομερούς σχεδίου σχετικά με την ετοιμότητα και τις δράσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης εκ μέρους του Οργανισμού. Εποπτεία του έργου του εκτελεστικού διευθυντή. Εκτελεστικός διευθυντής Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει έναν ή περισσότερους υποψηφίους. Εξωτερικός έλεγχος Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Εσωτερικός έλεγχος Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕΕ). Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού. Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. Οριστικός προϋπολογισμός Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (πιστώσεις C1) 57,8 (55,1) εκατομμύρια ευρώ, Πιστώσεις πληρωμών (πιστώσεις C1) 54,03 (57,5) εκατομμύρια ευρώ, Διορθωτικοί προϋπολογισμοί που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης, με τις πιστώσεις C1 να αποτελούν την αποκλειστική σχεδόν πηγή χρηματοδότησης. Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, αναφέρονται μόνον οι επικρατούσες και, επομένως, οι συναφείς πιστώσεις C1 του προϋπολογισμού. Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Μόνιμοι υπάλληλοι Στον πίνακα προσωπικού προβλέπονταν 210 (213) θέσεις, εκ των οποίων είχαν πληρωθεί 203 (204). Συμβασιούχοι υπάλληλοι Στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 29 (29) θέσεις, εκ των οποίων είχαν πληρωθεί 25 (25). Ο Οργανισμός προσέλαβε, επίσης, τρεις επιπλέον συμβασιούχους, η χρηματοδότηση των οποίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου. Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 15 (15) θέσεις, εκ των οποίων είχαν πληρωθεί 14 (12). Σημείωση: Όσον αφορά τις θέσεις μονίμων υπαλλήλων, ο Οργανισμός έλαβε υπόψη του τον αριθμό-στόχο των 210 θέσεων που έπρεπε να υπάρχουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, αντί για τον αριθμό των 213 θέσεων που προέβλεπε ο πίνακας προσωπικού για το Ας σημειωθεί ότι το 2013 υπήρχαν ήδη διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι για 18 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. 53 (53) εργαστήρια και λοιπές εκδηλώσεις (με περίπου (1 300) συμμετέχοντες στα εργαστήρια), 35 (28) διαφορετικές ενότητες κατάρτισης, με αποτέλεσμα την κατάρτιση 861 (734) εθνικών εμπειρογνωμόνων, 74 (109) επιθεωρήσεις και επισκέψεις, το σύστημα SSN ήταν διαθέσιμο κατά το 99,43 % (99,33 %) του χρόνου καθ όλη τη διάρκεια του έτους, 2547 (2 234) δορυφορικές εικόνες παραγγέλθηκαν και αναλύθηκαν μέσω του CleanSeaNet, το ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων LRIT ήταν διαθέσιμο κατά το 99,68 % καθ όλη τη διάρκεια του έτους,

11 3 16 (16) συμβάσεις για σκάφη απορρύπανσης, 65 (65) γυμνάσια και 33 (33) ασκήσεις με τα σκάφη απορρύπανσης (10 (16) επιχειρησιακές ασκήσεις και 11 (17) ασκήσεις γνωστοποίησης), λειτουργία των υπηρεσιών ναυτιλιακής υποστήριξης του EMSA σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, το σύστημα THETIS ήταν διαθέσιμο κατά το 99,61 % (99,23 %) καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από τον Οργανισμό.

12 EMSA European Maritime Safety Agency ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου. 2013_EMSA_EL

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 11.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ COCOF 09/0003/00-EL Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ Το παρόν είναι έγγραφο εργασίας που καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Με βάση το εφαρμοζόμενο

Διαβάστε περισσότερα