Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7"

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/ ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της ) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από 46

2 Περιεχόμενα 1. Γενικά Αντικείμενο Ορισμοί Σύμβαση Τροποποίηση Προσφοράς Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική παροχή τερματικών και Ζευκτικών τμημάτων ΜΓ Προσφερόμενες Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Περιγραφή Υπηρεσίας Ζευκτικών Τμημάτων Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης Ειδικές Πρόσθετες Απαιτήσεις Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Αίτηση Χορήγησης Υπηρεσίας Τερματικά Τμήματα Ζευκτικά Τμήματα Σύνδεση Μετάδοσης Μεταβατικές Διατάξεις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ Οικονομικοί όροι Χρεώσεις - Όροι πληρωμής Πληροφορίες Τιμολογίων Χρόνος Εξόφλησης Λογαριασμών Τόκοι Υπερημερίας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών Αμφισβήτηση Λογαριασμού Δομή τιμοκαταλόγου Τερματικών Τμημάτων Δομή τιμοκαταλόγου Ζευκτικών Τμημάτων Σύνδεση Μετάδοσης Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών Διάρκεια παροχής Τερματικού και Ζευκτικού Τμήματος Διάρκεια παροχής Σύνδεσης Μετάδοσης Εγγυοδοσία Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Σκοπός Π.Σ Σύνδεση με το σύστημα Πληροφοριακά Στοιχεία Δείκτες Αποδοτικότητας (ΔΑ)...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας ΚοΜΓ ΟΤΕ...28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακας Κατανομής Ψηφιακών Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ...30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Ορισμοί...35 Σελίδα 2 από 46

3 2. Γενικά Λόγοι Καθυστέρησης Παράδοσης Συνδέσεων «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Χρόνοι Παράδοσης Τερματικού Τμήματος Χρόνος Παρόδοσης Ζευκτικού Τμήματος Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης Ημι-ζεύξης Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης Προβλέψεις Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Νέων Συνδέσεων Βλάβες Αναγγελία Βλαβών Χρόνος Άρσης Βλάβης Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Τακτοποίηση Ρητρών...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Αρχή της Εμπιστευτικότητας- Συμφωνία Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Καταγγελία Δημοσιότητα Ανωτέρα Βία Αποζημίωση Ευθύνη Επίλυση Διαφορών Ισχύον Δίκαιο Τροποποίηση Σύμβασης Πλαίσιο Επικεφαλίδες - Παραρτήματα...46 Σελίδα 3 από 46

4 1. Γενικά 1.1. Αντικείμενο Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς (εφεξής προσφορά) αφορά τις υπηρεσίες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών (αγορές αριθ. 13 και 14) τις οποίες προσφέρει ο ΟΤΕ στους αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (Τ.Π.) στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σε εφαρμογή της 401/14/ ΑΠ της ΕΕΤΤ ( ΦΕΚ 1419/τ. Β της ) Ορισμοί Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα Προσφορά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο: «Δικαιούχος»: Ο εκάστοτε Πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών νόμιμα αδειοδοτημένος για την παροχή υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών (ΜΓ). «Πελάτης ΜΓ»: O πελάτης του Δικαιούχου, ή και ο ίδιος ο Δικαιούχος, πλην του ΟΤΕ. «Αστικό κέντρο» : Το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ στο οποίο ανήκει ο Τοπικός Βρόχος του πελάτη ΜΓ (θέση Κεντρικού Κατανεμητή ΟΤΕ). «Κόμβος παροχής ΜΓ χονδρικής ΟΤΕ (ΚοΜΓ)»: Κόμβος της ιεραρχίας του δικτύου του ΟΤΕ μέσω του οποίου ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες ΜΓ όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προσφορά στους Δικαιούχους. «Οικείος ΚοΜΓ»: ΚοΜΓ ο οποίος εξυπηρετεί την γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης ή το ΣΠ του Δικαιούχου. «Σ.Π.»: Σημείο παρουσίας (κόμβος) του Δικαιούχου. «Σύνδεση Μετάδοσης»: Η συμπληρωματική υπηρεσία η οποία απαιτείται προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. «Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ.)»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ το οποίο βρίσκεται στη γειτνίαση του ΚοΜΓ (περίπου 50 μ) σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από τον ΟΤΕ με γνώμονα την τεχνική ευκολία της λύσης. «Σημείο Οριοθέτησης των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου (ΣΟ)»: Το σημείο στο οποίο σταματά η ευθύνη του ΟΤΕ και ξεκινά η ευθύνη του Δικαιούχου. «ΚΟΙ»: Καλώδιο Οπτικών Ινών «Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ στο χώρο του Πελάτη αναγκαίες για τη παροχή της υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων μισθωμένων γραμμών και των Συνδέσεων Μετάδοσης. «Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον Δικαιούχο/Πελάτη στον χώρο του για την εκμετάλλευση της ΜΓ και πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002). Σελίδα 4 από 46

5 «ΠΠΠ»: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Σελίδα 5 από 46

6 2. Σύμβαση Για την εφαρμογή της προσφοράς υπογράφεται σχετική σύμβαση πλαίσιο την οποία συνάπτει ο ΟΤΕ με τον Δικαιούχο. Για την σύναψη της σύμβασης πλαίσιο ο Δικαιούχος πρέπει να παράσχει κατάλογο των ΣΠ με λεπτομερή στοιχεία τόπου και διεύθυνσης από όπου ο Δικαιούχος θα παραλαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Προσφορά. Ο κατάλογος των ΣΠ δύναται να ενημερώνεται με προσθήκη περαιτέρω ΣΠ. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος διαθέτει ήδη υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής, θα πρέπει - με την ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιών χονδρικής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων ΜΓ - να ορίζει τις λεπτομέρειες και τους χρόνους μετάβασης από τις σημερινές χονδρικές υπηρεσίες ΜΓ σε τερματικά και ζευκτικά τμήματα ΜΓ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6 Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων ΜΓ που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 θα αποτελούν μέρος της «Σύμβασης Πλαίσιο για την χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων ΜΓ από τον ΟΤΕ». 3. Τροποποίηση Προσφοράς Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα προσφορά, λόγω ενδεχόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών καθώς και μεταβολών λόγω επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του δικτύου του, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην δομή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σελίδα 6 από 46

7 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική παροχή τερματικών και Ζευκτικών τμημάτων ΜΓ. Ο ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη, την αρχιτεκτονική δομή του δικτύου του και την υφιστάμενη τοπολογία των κόμβων του που παρέχουν λειτουργικότητα επιπέδου tandem/nodal, και για τις ανάγκες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ορίζει 45 περιφέρειες μετάδοσης. Η δομή των περιφερειών είναι συνεπής με την τεχνική αρχιτεκτονική του δικτύου μετάδοσης του ΟΤΕ και επιτρέπει την άμεση σύνδεση οποιουδήποτε γεωγραφικού σημείου στην αντίστοιχη περιφέρεια του. Εντός εκάστης των περιφερειών αυτών ο ΟΤΕ διαθέτει κόμβο χονδρικής παροχής τερματικών ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ο οποίος συνιστά το φυσικό σημείο οριοθέτησης μεταξύ της αγοράς των Τερματικών Τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής (εντός της περιφέρειας) και εκείνης των Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ χονδρικής (μεταξύ των διαφόρων περιφερειών) όπως προβλέπει η σχετική Απόφαση ΕΕΤΤ καθώς και σημείο παράδοσης από τον ΟΤΕ προς τον Δικαιούχο. Ο κάθε κόμβος δύναται να παρέχει α) πρόσβαση μέσα στην αντίστοιχη περιφέρεια μετάδοσης για την παροχή τερματικών τμημάτων β) πρόσβαση σε διαφορετική περιφέρεια μετάδοσης για την παροχή ζευκτικών τμημάτων Οι κόμβοι αυτοί για συντομία θα αναφέρονται ως ΚοΜΓ. Σε κάθε ΚοΜΓ ο ΟΤΕ παρέχει τις απαιτούμενες Συνδέσεις Μετάδοσης μεταξύ ΚοΜΓ και ΣΠ Δικαιούχου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.3 «Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης». Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 2 παρουσιάζονται οι 45 ΚοΜΓ ΟΤΕ καθώς και τα Ψηφιακά Κέντρα που εξυπηρετούνται από κάθε ΚοΜΓ, αντίστοιχα. Σελίδα 7 από 46

8 5. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Η παρούσα Προσφορά περιλαμβάνει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Τερματικά Τμήματα (Τερματικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών) ψηφιακά με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως 155 Mbit/s. 2. Ζευκτικά Τμήματα (Ζευκτικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών) ψηφιακά με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως 155 Mbit/s. 3. Συνδέσεις Μετάδοσης στον ΚοΜΓ που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση του Δικαιούχου στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Τα Τερματικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών, ή Τερματικά Τμήματα, είναι η συμμετρική σύνδεση αποκλειστικής χωρητικότητας ψηφιακής τεχνολογίας, μεταξύ ενός Πελάτη ΜΓ και του Οικείου ΚοΜΓ του Παραρτήματος 1, στο οποίο ανήκει ο Πελάτης ΜΓ, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του δικτύου του ΟΤΕ. Τα Τερματικά Τμήματα είναι διαθέσιμα στις ταχύτητες των 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s και 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τις διεπαφές που ορίζονται στη Παράγραφο 6.7. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Πελάτη/ Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία του Τερματικού Τμήματος. Για τη πρόσβαση του Δικαιούχου στην υπηρεσία Τερματικών Τμημάτων, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε : να διαθέτει μια Σύνδεση Μετάδοσης μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου στη περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης είτε να αιτείται ένα Ζευκτικό Τμήμα ίδιας χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα, σε περίπτωση όπου το ΣΠ του Δικαιούχου βρίσκεται σε διαφορετική περιφέρεια από αυτήν που ανήκει ο πελάτης. Η παροχή Τερματικών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται από το Οικείο ΚοΜΓ του Πελάτη ΜΓ στις εξής (ενδεικτικά) και όχι περιοριστικά περιπτώσεις : i. Έλλειψη ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του Πελάτη ΜΓ με το Αστικό του Κέντρο ή εάν ο Πελάτης ΜΓ βρίσκεται εκτός οργανωμένου δικτύου του ΟΤΕ. ii. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ, δηλαδή μεταξύ του Αστικού Κέντρου και του Οικείου ΚοΜΓ. iii. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στη Σύνδεση Μετάδοσης (γραμμή Ημιζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης). Ειδικότερα, για τη περίπτωση (i) η παροχή τερματικού τμήματος ΜΓ δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των εγγυημένων χρόνων παράδοσης της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) ενώ για τις περιπτώσεις (ii), και (iii), αυτές θα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες προβλέψεις του Δικαιούχου βάσει της παραγράφου 4.5 της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Περιγραφή Υπηρεσίας Ζευκτικών Τμημάτων Τα Ζευκτικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών, ή Ζευκτικά Τμήματα, είναι οι συμμετρικές συνδέσεις αποκλειστικής χωρητικότητας μεταξύ οποιονδήποτε δύο ΚοΜΓ ΟΤΕ του Παραρτήματος 1. Σελίδα 8 από 46

9 Τα Ζευκτικά Τμήματα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, και παρέχονται με χωρητικότητα ίση με : 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s και 155 Mbit/s. Για τη πρόσβαση του Δικαιούχου στην υπηρεσία Ζευκτικών Τμημάτων, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε i Να διαθέτει Συνδέσεις Μετάδοσης και στους δύο ΚοΜΓ που αποτελούν άκρα του Ζευκτικού Τμήματος ii Να διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης σε ένα ΚοΜΓ, στη περίπτωση που το Ζευκτικό Τμήμα αποτελεί προέκταση Τερματικού Τμήματος όπως αναφέρεται στη περιγραφή της υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Η παροχή Ζευκτικών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται στις εξής (ενδεικτικά) και όχι περιοριστικά περιπτώσεις : i. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ. ii. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στην σύνδεση μετάδοσης (γραμμή Ημιζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης). Κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή και αθροιστικά, θα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες προβλέψεις του Δικαιούχου βάσει της Παραγράφου 4.5 της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης Η παρούσα προσφορά περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές υπηρεσίες Συνδέσεων Μετάδοσης που απαιτούνται προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Ως Σύνδεση Μετάδοσης ορίζεται η σύνδεση μεταξύ του Σ.Π. του Δικαιούχου, και του Οικείου ΚοΜΓ. Η αίτηση για Σύνδεση Μετάδοσης σε ΚοΜΓ ΟΤΕ και η αποδοχή της αίτησης από τον ΟΤΕ πρέπει να προηγείται της υποβολής της αίτησης παροχής των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων στο συγκεκριμένο ΚοΜΓ. Η παροχή της υπηρεσίας υπόκειται, σε κάθε περίπτωση, σε τεχνικό έλεγχο ως προς τη διαθεσιμότητα των υποδομών για την υλοποίηση της υπηρεσίας μεταξύ του Σ.Π. του Δικαιούχου και του Οικείου ΚοΜΓ. Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται τα δυο είδη Συνδέσεων Μετάδοσης, της Πλήρους Ζεύξης και της Ήμι-ζεύξης. Σε κάθε περίπτωση η Σύνδεση Μετάδοσης περιλαμβάνει τον αναγκαίο εξοπλισμό πολυπλεξίας Περιγραφή Υπηρεσίας Πλήρους Ζεύξης Η Πλήρης Ζεύξη αποτελεί μια συμμετρική γραμμή αφιερωμένης χωρητικότητας της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στον Οικείο ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου που θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια του Οικείου ΚοΜΓ του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία της Σύνδεσης Μετάδοσης. Η Πλήρης ζεύξη είναι διαθέσιμη στις χωρητικότητες των 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τις διεπαφές που ορίζονται στη Παράγραφο 6.7. Σελίδα 9 από 46

10 Ο Δικαιούχος οφείλει να παρέχει στον ΟΤΕ αδαπάνως τον αναγκαίο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ για την τροφοδοσία καθώς και τις συναφείς ευκολίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού του ΟΤΕ στο χώρο του. Η ανάλυση της χωρητικότητας (αποπολυπλεξία) των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων τα οποία δρομολογούνται μέσω της Πλήρους Ζεύξης στο Σ.Π. του Δικαιούχου είναι στην ευθύνη του ιδίου. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ανάλυσης της χωρητικότητας της πλήρους ζεύξης στα τερματικά και ζευκτικά που περιέχονται σε αυτήν (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη) Περιγραφή Υπηρεσίας Ημι-Ζεύξης Η Ημι-ζεύξη αποτελεί γραμμή αποκλειστικής χωρητικότητας το ένα άκρο της οποίας είναι ο Οικείος ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο άκρο είναι το ΦΥΠ. Το ΦΥΠ είναι φρεάτιο κοινής υποδοχής Παρόχων και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση, λειτουργία και συντήρηση του ΦΥΠ σύμφωνα με του κανόνες ασφαλείας που τηρούνται στο Οπτικό δίκτυο Πρόσβασής του. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά ΚΟΙ που τερματίζει σε ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) εκτός του περιβόλου του κτηρίου Οικείου ΚοΜΓ του ΟΤΕ Αναγκαίο εξοπλισμό πολυπλεξίας για την παροχή ΜΓ. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά αντίστοιχο εξοπλισμό (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη) στις εγκαταστάσεις του καθώς και ΚΟΙ έως το ΦΥΠ. Η διασύνδεση του ΚΟΙ του ΟΤΕ με το ΚΟΙ του Παρόχου θα πραγματοποιείται με κατάλληλο οπτικό σύνδεσμο (fibre splice) στο ΦΥΠ, το οποίο θα αποτελεί και το ΣΟ μεταξύ των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου. Η Ημι-ζεύξη διατίθεται στη χωρητικότητα των 155 Mbit/s και παραδίδεται στον Δικαιούχο με τις διεπαφές που ορίζονται στη Παράγραφο 6.7 Σελίδα 10 από 46

11 5.4. Ειδικές Πρόσθετες Απαιτήσεις Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις προκειμένου να του διατεθούν ΜΓΧ, τότε ο ΟΤΕ καταθέτει τεχνοοικονομική προσφορά στον Δικαιούχο. Οι ειδικές απαιτήσεις αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: αίτηση ειδικών Τερματικών συσκευών που είναι αναγκαίες για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του Δικαιούχου ή του πελάτη του, ανάγκη διέλευσης από ιδιωτικό έδαφος, κατασκευές που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου (εκσκαφές για την τοποθέτηση καλωδίων/ινών, τοποθέτηση πασάλων, κλπ) ad hoc από τον Δικαιούχο σε σημεία εκτός της κάλυψης του δικτύου του ΟΤΕ ή σε σημεία όπου η υφιστάμενη υποδομή είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αιτημάτων του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη δύνανται να διαπραγματεύονται μέσω διμερούς συμφωνίας διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των ειδικών πρόσθετων απαιτήσεων, καθώς επίσης δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ σε ότι αφορά τους εγγυημένους χρόνους παράδοσης υπηρεσιών που απορρέουν από την Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA). Σελίδα 11 από 46

12 6. Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης 6.1. Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Η παρούσα προσφορά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (www.wholesale.gr). Επιπλέον ο ΟΤΕ παρέχει στους Δικαιούχους γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα, το χρόνο παράδοσης και το κόστος των ακόλουθων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής: Τερματικό Τμήμα, Ζευκτικό Τμήμα, Σύνδεση Μετάδοσης o Ημι-ζεύξη και o Πλήρης-ζεύξη. Οι πληροφορίες παρέχονται ύστερα από υποβολή σχετικού ερωτήματος το οποίο υποβάλλεται εγγράφως, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Οι απαντήσεις του ΟΤΕ σε ερωτήματα δίνονται εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση που απαιτείται ειδική διερεύνηση για την κατασκευή της αιτηθείσας Σύνδεσης Μετάδοσης ή Τερματικού Τμήματος, όπως πχ στις περιπτώσεις απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης των άκρων της γραμμής ή στην περίπτωση όπου για την υλοποίηση της αιτηθείσας γραμμής απαιτείται η εγκατάσταση υποδομής δικτύου, η απάντηση δίνεται εγγράφως το πολύ δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: OTE A.E. Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας Υποδ/νση Πωλήσεων Δ.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, Τηλέφ Fax : : Αίτηση Χορήγησης Υπηρεσίας Γενικοί Όροι Οι αιτήσεις χορήγησης των υπηρεσιών ΜΓ χονδρικής υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα ΧΧΧ και το έντυπο των οποίων διατίθεται από την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ, συμπληρώνονται πλήρως και υπογράφονται από τον Δικαιούχο. Οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο θα εφαρμόζεται μέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφορικό σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 10 «Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)» της παρούσας προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι πιο κάτω διαδικασίες. Σελίδα 12 από 46

13 Κατάθεση Παραλαβή Αιτήσεων Το υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο έντυπο της αιτήσεως που αφορά τις υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής κατατίθεται στην Αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής ΜΓ χονδρικής δεν αποτελεί και αυτόματη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει απάντηση για την ικανοποίηση ή όχι της αίτησης, ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης: i. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προωθείται για ii. υλοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτούμενων, αναφέροντας τους λόγους αδυναμίας. Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συμπλήρωση της και ως προς την ορθότητα και πληρότητά της και εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ζητείται η εκ νέου κατάθεση της αίτησης από τον Δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, οι ζητούμενες διευκρινήσεις από τον ΟΤΕ αφορούν αποκλειστικά ουσιώδεις παραλείψεις συμπλήρωσης από τον Δικαιούχο της σχετικής αίτησης και o χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσμετράται από την ημερομηνία της ορθά συμπληρωμένης αίτησης. Σε περίπτωση κατάθεσης πολλαπλών έντυπων αιτήσεων, ο Δικαιούχος καταθέτει και τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων (Παράρτημα Χ). Ο ΟΤΕ συμπληρώνει στη Συγκεντρωτική Κατάσταση τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής κάθε αίτησης μισθωμένης γραμμής χονδρικής, και το επιστρέφει στον Δικαιούχο. Οι αιτήσεις δύνανται να υποβληθούν είτε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη έντυπη αίτηση, είτε μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων που πρόκειται να αναπτύξει ο ΟΤΕ για τον σκοπό αυτό. Ο ΟΤΕ προβαίνει σε έλεγχο «εφικτότητας» για την παροχή της υπηρεσίας ΜΓ. Σε περίπτωση μη εφικτότητας ο ΟΤΕ ενημερώνει εντός 15 εργάσιμων ημερών τον Δικαιούχο για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματός του, αναλύοντας επαρκώς τους λόγους αδυναμίας και προσδιορίζοντας τον νέο εκτιμώμενο χρόνο χορήγησης της γραμμής. Στη περίπτωση όπου ο Δικαιούχος δε ζητήσει ρητώς απάντηση από τον ΟΤΕ για την αποδοχή ή όχι της αίτησης ο ΟΤΕ προωθεί την αίτηση για υλοποίηση της ενώ εάν ο ΟΤΕ αδυνατεί να ικανοποιήσει άμεσα την αίτηση, ενημερώνει τον Δικαιούχο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο. Η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις όπως ορίζονται στο Παράρτημα 3, Παράγραφος 4.5. Ελέγχεται αν ο αριθμός των κατατεθειμένων αιτήσεων συμφωνεί με τις σχετικές, προβλέψεις για κάθε μια κατηγορία μισθωμένων γραμμών χονδρικής Τερματικά Τμήματα Αίτηση Χορήγησης Τερματικού Τμήματος Για τη πρόσβαση του Δικαιούχου στην υπηρεσία Τερματικών Τμημάτων, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε : Σελίδα 13 από 46

14 Να έχει καταθέσει και να έχει γίνει αποδεκτή από τον ΟΤΕ αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου στη περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης είτε να διαθέτει μια σύνδεση Μετάδοσης μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου στη περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης είτε, να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για ένα Ζευκτικό Τμήμα ίδιας χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα, σε περίπτωση όπου το ΣΠ του Δικαιούχου βρίσκεται σε διαφορετική περιφέρεια από αυτήν που ανήκει ο πελάτης άλλως η αίτηση παροχής Τερματικού Τμήματος απορρίπτεται. Η αίτηση (Παράρτημα Χ) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο με τα ακόλουθα στοιχεία: - Πλήρη στοιχεία αιτούντος «Δικαιούχου» όπως επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. κτλ. - Χωρητικότητα Τερματικού Τμήματος. - Πλήρη στοιχεία του άκρου που τερματίζει στο χώρο του Πελάτη ΜΓ, όνομα/επωνυμία και πλήρη διεύθυνση του πελάτη ΜΓ. - Στοιχεία του ΚοΜΓ του ΟΤΕ (διαφορετικός του Οικείου ΚοΜΓ) από όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί να συλλέξει το Τερματικό Τμήμα. - Στοιχεία τεχνικών υπευθύνων συνεννόησης του Δικαιούχου. - Στοιχεία υπευθύνων συνεννόησης του πελάτη ΜΓ. - Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Δικαιούχου κατά το στάδιο της κατασκευής ή της δρομολόγησης αυτής. - Χρόνος σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου και ειδικά για την ορισμένου χρόνου και τη χρονική διάρκεια αυτής. - Το έντυπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για αποδοχή των όρων χορήγησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας Ακύρωση Αιτήματος Τερματικού Τμήματος Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χορήγηση του Τερματικού Τμήματος οποτεδήποτε πριν την παράδοση σε αυτόν του Τμήματος έτοιμου προς χρήση, ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης Αίτημα Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήματος Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει εγγράφως τη μεταφορά του άκρου του Τερματικού Τμήματος που αφορά τη θέση πελάτη ΜΓ εντός των ορίων του συγκεκριμένου Οικείου Κόμβου ΚοΜΓ ΟΤΕ. Η μεταφορά ισοδυναμεί με την ενεργοποίηση νέου άκρου ΜΓ και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση άκρου. Ο συνολικός χρόνος πραγματοποίησης μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης Τερματικού Τμήματος της ίδιας κατηγορίας Αίτημα Κατάργησης Τερματικού Τμήματος Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση του Τερματικού Τμήματος, υποβάλλοντας έγγραφη αίτησή του προς τον ΟΤΕ, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάργησης. Σελίδα 14 από 46

15 Σε περίπτωση που το Τερματικό Τμήμα παραδίδεται μέσω ενός αντίστοιχου Ζευκτικού Τμήματος σε ΚοΜΓ ΟΤΕ που ορίζει ο Δικαιούχος στην σχετική αίτηση του (όπου και διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης), διαφορετικό από τον Οικείο ΚοΜΓ ΟΤΕ, τότε θα επέρχεται αυτόματα και κατάργηση στο αντίστοιχο Ζευκτικό Τμήμα εντός της ίδιας ημερομηνίας. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος κατάργησης Τερματικού Τμήματος ΜΓ από τον Δικαιούχου, πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (ΠΠΠ) Με την ενεργοποίηση ενός Τερματικού Τμήματος από τον ΟΤΕ, υπογράφεται και από τα δύο μέρη πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση Τερματικού Τμήματος. Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του Τερματικού Τμήματος και επιστρέφει με φαξ υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ ( Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας) εντός 24 ωρών, οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο Τερματικό Τμήμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας του Τμήματος, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή ΠΠΠ Ζευκτικά Τμήματα Αίτηση Χορήγησης Νέας Σύνδεσης Ζευκτικού Τμήματος Της κατάθεσης του αιτήματος για παροχή Ζευκτικού Τμήματος προηγείται η εξασφάλιση των αναγκαίων Συνδέσεων Μετάδοσης και στους δύο ΚοΜΓ από τον Δικαιούχο άλλως η αίτηση παροχής Ζευκτικού Τμήματος απορρίπτεται. Εξαίρεση αποτελεί η παροχή της υπηρεσίας Τερματικού Τμήματος ΜΓ η οποία συνοδεύεται από την παροχή αντίστοιχου Ζευκτικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας. Η αίτηση (Παράρτημα Χ) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο με τα ακόλουθα στοιχεία: - Πλήρη στοιχεία αιτούντος «Δικαιούχου» όπως επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. κτλ. - Χωρητικότητα Ζευκτικού Τμήματος. - Τα στοιχεία των ΚοΜΓ του ΟΤΕ, τα οποία αποτελούν τα άκρα του ζευκτικού τμήματος ή Στοιχεία του Τερματικού Τμήματος που θα συνδεθεί το ένα άκρο του ζευκτικού. - Στοιχεία των Συνδέσεων Μετάδοσης των ΚοΜΓ ΟΤΕ - Στοιχεία τεχνικών υπευθύνων συνεννόησης του Δικαιούχου. - Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Δικαιούχου κατά το στάδιο της κατασκευής ή της δρομολόγησης αυτής. - Χρόνος σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου και ειδικά για την ορισμένου χρόνου και τη χρονική διάρκεια αυτής. Σελίδα 15 από 46

16 - Το έντυπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για αποδοχή των όρων χορήγησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας Ακύρωση Αιτήματος Ζευκτικού Τμήματος Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χορήγηση της Ζευκτικού Τμήματος οποτεδήποτε πριν την παράδοση σε αυτόν της γραμμής έτοιμης προς χρήση επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης Αίτημα Κατάργησης Ζευκτικού Τμήματος Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση Ζευκτικού Τμήματος υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτησή του προς τον ΟΤΕ, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάργησης. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος κατάργησης Ζευκτικού Τμήματος ΜΓ από τον Δικαιούχου, πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Ζευκτικού Τμήματος Με την ενεργοποίηση ενός Ζευκτικού Τμήματος από τον ΟΤΕ, υπογράφεται από τα δύο μέρη πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση Ζευκτικού Τμήματος. Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του Ζευκτικού Τμήματος και επιστρέφει με φαξ υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ (Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας) εντός 24 ωρών, οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο Ζευκτικό Τμήμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας του Τμήματος, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης / παραλαβής Σύνδεση Μετάδοσης Αίτηση Χορήγησης Νέας Σύνδεσης Μετάδοσης Η αίτηση (Παράρτημα Χ) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο με τα ακόλουθα στοιχεία: - Πλήρη στοιχεία αιτούντος «Δικαιούχου» όπως επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. κτλ. - Κόμβος ΚοΜΓ που θα συνδέεται η Σύνδεση Μετάδοσης - Σημείο Παρουσίας του Δικαιούχου στην περίπτωση της Πλήρους Ζεύξης - Είδος σύνδεσης μετάδοσης (Ήμι-ζεύξη ή Πλήρη Ζεύξη) - Χωρητικότητα Σύνδεσης Μετάδοσης. - Στοιχεία τεχνικών υπευθύνων συνεννόησης του Δικαιούχου. Σελίδα 16 από 46

17 - Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Δικαιούχου κατά το στάδιο της κατασκευής ή της δρομολόγησης αυτής. - Χρόνος σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου και ειδικά για την ορισμένου χρόνου και η χρονική διάρκεια αυτής. - Το έντυπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για αποδοχή των όρων χορήγησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας Ακύρωση Αιτήματος Σύνδεσης Μετάδοσης Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χορήγηση της Σύνδεσης Μετάδοσης οποτεδήποτε πριν την παράδοση σε αυτόν της γραμμής έτοιμης προς χρήση επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης Αίτημα Μεταφοράς Άκρου Σύνδεσης Μετάδοσης- Πλήρους ζεύξης Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει εγγράφως τη μεταφορά του άκρου της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους-Ζεύξης που αφορά τη θέση (Σ.Π.) του Δικαιούχου εντός των ορίων του συγκεκριμένου Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ. Η μεταφορά ισοδυναμεί με την ενεργοποίηση νέου άκρου Σύνδεσης Μετάδοσης και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση άκρου. Σε περίπτωση μεταφοράς του άκρου της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους-Ζεύξης πριν τη λήξη του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παροχής της υπηρεσίας, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Αίτημα Αναβάθμισης ταχύτητας Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει εγγράφως την αναβάθμιση της ταχύτητας της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης. Η αναβάθμιση Σύνδεσης Μετάδοσης από 2 Mbps σε 34 ή από 2Mbps σε 155 Μbps ισοδυναμεί με ενεργοποίηση νέας Σύνδεσης Μετάδοσης και ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με το αντίστοιχο τέλος σύνδεσης. Η αναβάθμιση Σύνδεσης Μετάδοσης από 34Mbps σε 155 Μbps θα επιβαρύνεται με το αντίστοιχο τέλος αναβάθμισης Αίτημα Κατάργησης Σύνδεσης Μετάδοσης Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση της Σύνδεσης Μετάδοσης υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτησή του προς τον ΟΤΕ, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάργησης. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος κατάργησης της Σύνδεσης Μετάδοσης από τον Δικαιούχο, πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Αναδρομολόγηση της Πλήρους Ζεύξης Σε Ήμι-Ζεύξη και αντίστροφα Σελίδα 17 από 46

18 Στη περίπτωση που ο Δικαιούχος επιθυμεί την αναδρομολόγηση των Τερματικών ή/και Ζευκτικών Τμημάτων από μια Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης σε Σύνδεση Μετάδοσης Ημι-ζεύξης, θα πρέπει αρχικά να έχει αιτηθεί τη κατασκευή και να έχει παραλάβει την Σύνδεση Μετάδοσης της Ημι-ζεύξης και στη συνέχεια να αιτηθεί την αναδρομολόγηση της Πλήρους ζεύξεως. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την αναδρομολόγηση των Τερματικών ή/και Ζευκτικών Τμημάτων από Ημι-ζεύξη σε Πλήρη Ζεύξη Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (ΠΠΠ) Σύνδεσης Μετάδοσης Με την ενεργοποίηση μίας Σύνδεσης Μετάδοσης (Πλήρους Ζεύξης ή Ημι-Ζεύξης) από τον ΟΤΕ, υπογράφεται από τα δύο μέρη ΠΠΠ. Το ΠΠΠ υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση. Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του Τμήματος και εντός 24 ωρών αποστέλλει με φαξ το υπογεγραμμένο ΠΠΠ στον ΟΤΕ (Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας), οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο Τμήμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας στη Σύνδεση Μετάδοσης, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή του ΠΠΠ Μεταβατικές Διατάξεις Μετατροπή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής σε Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής. Η διαδικασία κατά την οποία μια υφιστάμενη μισθωμένη γραμμή χονδρικής (από σημείο σε σημείο) του Δικαιούχου, που πληροί τις προϋποθέσεις των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων, μεταβαίνει στο καθεστώς των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. Η διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς των μισθωμένων γραμμών χονδρικής στο καθεστώς των Ζευκτικών και Τερματικών Τμημάτων έχει ως ακολούθως: i. Υποβολή αιτήματος κατάργησης υφιστάμενης μισθωμένης γραμμής ii. Ταυτόχρονη υποβολή αιτημάτων για παροχή Σύνδεσης Μετάδοσης, Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. Ο ΟΤΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τον χρόνο διακοπής της υπηρεσίας του πελάτη στον ελάχιστο δυνατό. Για να μετατραπεί μια μισθωμένη γραμμή σε καθεστώς Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων θα πρέπει να έχει παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσής της. Σε κάθε περίπτωση, για να ισχύσει η διαδικασία της μετατροπής, πρέπει η Μισθωμένη Γραμμή και τα Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα να είναι στη χρήση του Δικαιούχου που έχει ζητήσει τη μετατροπή. Η νέα σύνδεση Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων χρεώνεται με τα προβλεπόμενα τέλη σύνδεσης Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. Σελίδα 18 από 46

19 6.7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι υπηρεσίες των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων καθώς και οι Συνδέσεις Μετάδοσης που παρέχει ο ΟΤΕ, έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων : Πίνακας 1 Τερματικά Τμήματα Τερματικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής. Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων n X 64 Kbit/s, n>1, n<32 ETS ETS ETS ETS Mbit/s αδόμητη ETS ETS ETS /A1 2 Mbit/s-δομημένη ETS ETS Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Πίνακας 2 - Ζευκτικά Τμήματα Ζευκτικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής. Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων n X 64 Kbit/s, n>1, n<32 ETS ETS ETS ETS Mbit/s αδόμητη ETS ETS ETS /A1 2 Mbit/s-δομημένη ETS ETS Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Πίνακας 3 - Σύνδεση μετάδοσης (Πλήρης ζεύξη) Ροή σύνδεσης (Πλήρη ζεύξη) Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 2 Mbit/s αδόμητη ETS ETS ETS /A1 2 Mbit/s-δομημένη ETS ETS Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Πίνακας 4 - Σύνδεση μετάδοσης (Ημί-ζεύξη) Ροή σύνδεσης (Ημιζεύξη) Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 155 Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Σελίδα 19 από 46

20 6.8. Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ Εφόσον για την κατασκευή των Τερματικών Τμημάτων καθώς και των Συνδέσεων Μετάδοσης απαιτείται εγκατάσταση στους χώρους του Δικαιούχου ή του πελάτη ΜΓ τερματικών διατάξεων μετάδοσης και πολυπλεξίας, ο ΟΤΕ παρέχει στον Δικαιούχο υπό μορφή χρησιδανείου και σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, τον απαιτούμενο τερματικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ στους χώρος του Δικαιούχου ή του πελάτη ΜΓ και παραμένει εκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί τον εξοπλισμό αυτό σε καλή κατάσταση και να τον επιστρέψει στον ΟΤΕ σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και χωρίς πραγματικά ελαττώματα μετά τη λήξη της μίσθωσης ή άλλως χρεώνεται για αυτά. Σελίδα 20 από 46

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα