Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7"

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/ ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της ) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από 46

2 Περιεχόμενα 1. Γενικά Αντικείμενο Ορισμοί Σύμβαση Τροποποίηση Προσφοράς Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική παροχή τερματικών και Ζευκτικών τμημάτων ΜΓ Προσφερόμενες Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Περιγραφή Υπηρεσίας Ζευκτικών Τμημάτων Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης Ειδικές Πρόσθετες Απαιτήσεις Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Αίτηση Χορήγησης Υπηρεσίας Τερματικά Τμήματα Ζευκτικά Τμήματα Σύνδεση Μετάδοσης Μεταβατικές Διατάξεις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ Οικονομικοί όροι Χρεώσεις - Όροι πληρωμής Πληροφορίες Τιμολογίων Χρόνος Εξόφλησης Λογαριασμών Τόκοι Υπερημερίας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών Αμφισβήτηση Λογαριασμού Δομή τιμοκαταλόγου Τερματικών Τμημάτων Δομή τιμοκαταλόγου Ζευκτικών Τμημάτων Σύνδεση Μετάδοσης Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών Διάρκεια παροχής Τερματικού και Ζευκτικού Τμήματος Διάρκεια παροχής Σύνδεσης Μετάδοσης Εγγυοδοσία Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Σκοπός Π.Σ Σύνδεση με το σύστημα Πληροφοριακά Στοιχεία Δείκτες Αποδοτικότητας (ΔΑ)...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας ΚοΜΓ ΟΤΕ...28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακας Κατανομής Ψηφιακών Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ...30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Ορισμοί...35 Σελίδα 2 από 46

3 2. Γενικά Λόγοι Καθυστέρησης Παράδοσης Συνδέσεων «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Χρόνοι Παράδοσης Τερματικού Τμήματος Χρόνος Παρόδοσης Ζευκτικού Τμήματος Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης Ημι-ζεύξης Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης Προβλέψεις Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Νέων Συνδέσεων Βλάβες Αναγγελία Βλαβών Χρόνος Άρσης Βλάβης Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Τακτοποίηση Ρητρών...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Αρχή της Εμπιστευτικότητας- Συμφωνία Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Καταγγελία Δημοσιότητα Ανωτέρα Βία Αποζημίωση Ευθύνη Επίλυση Διαφορών Ισχύον Δίκαιο Τροποποίηση Σύμβασης Πλαίσιο Επικεφαλίδες - Παραρτήματα...46 Σελίδα 3 από 46

4 1. Γενικά 1.1. Αντικείμενο Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς (εφεξής προσφορά) αφορά τις υπηρεσίες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών (αγορές αριθ. 13 και 14) τις οποίες προσφέρει ο ΟΤΕ στους αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (Τ.Π.) στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σε εφαρμογή της 401/14/ ΑΠ της ΕΕΤΤ ( ΦΕΚ 1419/τ. Β της ) Ορισμοί Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα Προσφορά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο: «Δικαιούχος»: Ο εκάστοτε Πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών νόμιμα αδειοδοτημένος για την παροχή υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών (ΜΓ). «Πελάτης ΜΓ»: O πελάτης του Δικαιούχου, ή και ο ίδιος ο Δικαιούχος, πλην του ΟΤΕ. «Αστικό κέντρο» : Το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ στο οποίο ανήκει ο Τοπικός Βρόχος του πελάτη ΜΓ (θέση Κεντρικού Κατανεμητή ΟΤΕ). «Κόμβος παροχής ΜΓ χονδρικής ΟΤΕ (ΚοΜΓ)»: Κόμβος της ιεραρχίας του δικτύου του ΟΤΕ μέσω του οποίου ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες ΜΓ όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προσφορά στους Δικαιούχους. «Οικείος ΚοΜΓ»: ΚοΜΓ ο οποίος εξυπηρετεί την γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης ή το ΣΠ του Δικαιούχου. «Σ.Π.»: Σημείο παρουσίας (κόμβος) του Δικαιούχου. «Σύνδεση Μετάδοσης»: Η συμπληρωματική υπηρεσία η οποία απαιτείται προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. «Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ.)»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ το οποίο βρίσκεται στη γειτνίαση του ΚοΜΓ (περίπου 50 μ) σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από τον ΟΤΕ με γνώμονα την τεχνική ευκολία της λύσης. «Σημείο Οριοθέτησης των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου (ΣΟ)»: Το σημείο στο οποίο σταματά η ευθύνη του ΟΤΕ και ξεκινά η ευθύνη του Δικαιούχου. «ΚΟΙ»: Καλώδιο Οπτικών Ινών «Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ στο χώρο του Πελάτη αναγκαίες για τη παροχή της υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων μισθωμένων γραμμών και των Συνδέσεων Μετάδοσης. «Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον Δικαιούχο/Πελάτη στον χώρο του για την εκμετάλλευση της ΜΓ και πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002). Σελίδα 4 από 46

5 «ΠΠΠ»: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Σελίδα 5 από 46

6 2. Σύμβαση Για την εφαρμογή της προσφοράς υπογράφεται σχετική σύμβαση πλαίσιο την οποία συνάπτει ο ΟΤΕ με τον Δικαιούχο. Για την σύναψη της σύμβασης πλαίσιο ο Δικαιούχος πρέπει να παράσχει κατάλογο των ΣΠ με λεπτομερή στοιχεία τόπου και διεύθυνσης από όπου ο Δικαιούχος θα παραλαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Προσφορά. Ο κατάλογος των ΣΠ δύναται να ενημερώνεται με προσθήκη περαιτέρω ΣΠ. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος διαθέτει ήδη υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής, θα πρέπει - με την ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιών χονδρικής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων ΜΓ - να ορίζει τις λεπτομέρειες και τους χρόνους μετάβασης από τις σημερινές χονδρικές υπηρεσίες ΜΓ σε τερματικά και ζευκτικά τμήματα ΜΓ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6 Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων ΜΓ που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 θα αποτελούν μέρος της «Σύμβασης Πλαίσιο για την χονδρική παροχή τερματικών και ζευκτικών τμημάτων ΜΓ από τον ΟΤΕ». 3. Τροποποίηση Προσφοράς Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα προσφορά, λόγω ενδεχόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών καθώς και μεταβολών λόγω επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του δικτύου του, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην δομή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σελίδα 6 από 46

7 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική παροχή τερματικών και Ζευκτικών τμημάτων ΜΓ. Ο ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη, την αρχιτεκτονική δομή του δικτύου του και την υφιστάμενη τοπολογία των κόμβων του που παρέχουν λειτουργικότητα επιπέδου tandem/nodal, και για τις ανάγκες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ορίζει 45 περιφέρειες μετάδοσης. Η δομή των περιφερειών είναι συνεπής με την τεχνική αρχιτεκτονική του δικτύου μετάδοσης του ΟΤΕ και επιτρέπει την άμεση σύνδεση οποιουδήποτε γεωγραφικού σημείου στην αντίστοιχη περιφέρεια του. Εντός εκάστης των περιφερειών αυτών ο ΟΤΕ διαθέτει κόμβο χονδρικής παροχής τερματικών ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ο οποίος συνιστά το φυσικό σημείο οριοθέτησης μεταξύ της αγοράς των Τερματικών Τμημάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής (εντός της περιφέρειας) και εκείνης των Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ χονδρικής (μεταξύ των διαφόρων περιφερειών) όπως προβλέπει η σχετική Απόφαση ΕΕΤΤ καθώς και σημείο παράδοσης από τον ΟΤΕ προς τον Δικαιούχο. Ο κάθε κόμβος δύναται να παρέχει α) πρόσβαση μέσα στην αντίστοιχη περιφέρεια μετάδοσης για την παροχή τερματικών τμημάτων β) πρόσβαση σε διαφορετική περιφέρεια μετάδοσης για την παροχή ζευκτικών τμημάτων Οι κόμβοι αυτοί για συντομία θα αναφέρονται ως ΚοΜΓ. Σε κάθε ΚοΜΓ ο ΟΤΕ παρέχει τις απαιτούμενες Συνδέσεις Μετάδοσης μεταξύ ΚοΜΓ και ΣΠ Δικαιούχου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.3 «Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης». Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 2 παρουσιάζονται οι 45 ΚοΜΓ ΟΤΕ καθώς και τα Ψηφιακά Κέντρα που εξυπηρετούνται από κάθε ΚοΜΓ, αντίστοιχα. Σελίδα 7 από 46

8 5. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Η παρούσα Προσφορά περιλαμβάνει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Τερματικά Τμήματα (Τερματικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών) ψηφιακά με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως 155 Mbit/s. 2. Ζευκτικά Τμήματα (Ζευκτικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών) ψηφιακά με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως 155 Mbit/s. 3. Συνδέσεις Μετάδοσης στον ΚοΜΓ που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση του Δικαιούχου στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Τα Τερματικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών, ή Τερματικά Τμήματα, είναι η συμμετρική σύνδεση αποκλειστικής χωρητικότητας ψηφιακής τεχνολογίας, μεταξύ ενός Πελάτη ΜΓ και του Οικείου ΚοΜΓ του Παραρτήματος 1, στο οποίο ανήκει ο Πελάτης ΜΓ, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του δικτύου του ΟΤΕ. Τα Τερματικά Τμήματα είναι διαθέσιμα στις ταχύτητες των 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s και 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τις διεπαφές που ορίζονται στη Παράγραφο 6.7. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Πελάτη/ Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία του Τερματικού Τμήματος. Για τη πρόσβαση του Δικαιούχου στην υπηρεσία Τερματικών Τμημάτων, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε : να διαθέτει μια Σύνδεση Μετάδοσης μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου στη περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης είτε να αιτείται ένα Ζευκτικό Τμήμα ίδιας χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα, σε περίπτωση όπου το ΣΠ του Δικαιούχου βρίσκεται σε διαφορετική περιφέρεια από αυτήν που ανήκει ο πελάτης. Η παροχή Τερματικών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται από το Οικείο ΚοΜΓ του Πελάτη ΜΓ στις εξής (ενδεικτικά) και όχι περιοριστικά περιπτώσεις : i. Έλλειψη ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του Πελάτη ΜΓ με το Αστικό του Κέντρο ή εάν ο Πελάτης ΜΓ βρίσκεται εκτός οργανωμένου δικτύου του ΟΤΕ. ii. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ, δηλαδή μεταξύ του Αστικού Κέντρου και του Οικείου ΚοΜΓ. iii. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στη Σύνδεση Μετάδοσης (γραμμή Ημιζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης). Ειδικότερα, για τη περίπτωση (i) η παροχή τερματικού τμήματος ΜΓ δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των εγγυημένων χρόνων παράδοσης της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) ενώ για τις περιπτώσεις (ii), και (iii), αυτές θα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες προβλέψεις του Δικαιούχου βάσει της παραγράφου 4.5 της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Περιγραφή Υπηρεσίας Ζευκτικών Τμημάτων Τα Ζευκτικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών, ή Ζευκτικά Τμήματα, είναι οι συμμετρικές συνδέσεις αποκλειστικής χωρητικότητας μεταξύ οποιονδήποτε δύο ΚοΜΓ ΟΤΕ του Παραρτήματος 1. Σελίδα 8 από 46

9 Τα Ζευκτικά Τμήματα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, και παρέχονται με χωρητικότητα ίση με : 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s και 155 Mbit/s. Για τη πρόσβαση του Δικαιούχου στην υπηρεσία Ζευκτικών Τμημάτων, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε i Να διαθέτει Συνδέσεις Μετάδοσης και στους δύο ΚοΜΓ που αποτελούν άκρα του Ζευκτικού Τμήματος ii Να διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης σε ένα ΚοΜΓ, στη περίπτωση που το Ζευκτικό Τμήμα αποτελεί προέκταση Τερματικού Τμήματος όπως αναφέρεται στη περιγραφή της υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Η παροχή Ζευκτικών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται στις εξής (ενδεικτικά) και όχι περιοριστικά περιπτώσεις : i. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ. ii. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στην σύνδεση μετάδοσης (γραμμή Ημιζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης). Κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή και αθροιστικά, θα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις υποβληθείσες προβλέψεις του Δικαιούχου βάσει της Παραγράφου 4.5 της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης Η παρούσα προσφορά περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές υπηρεσίες Συνδέσεων Μετάδοσης που απαιτούνται προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Ως Σύνδεση Μετάδοσης ορίζεται η σύνδεση μεταξύ του Σ.Π. του Δικαιούχου, και του Οικείου ΚοΜΓ. Η αίτηση για Σύνδεση Μετάδοσης σε ΚοΜΓ ΟΤΕ και η αποδοχή της αίτησης από τον ΟΤΕ πρέπει να προηγείται της υποβολής της αίτησης παροχής των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων στο συγκεκριμένο ΚοΜΓ. Η παροχή της υπηρεσίας υπόκειται, σε κάθε περίπτωση, σε τεχνικό έλεγχο ως προς τη διαθεσιμότητα των υποδομών για την υλοποίηση της υπηρεσίας μεταξύ του Σ.Π. του Δικαιούχου και του Οικείου ΚοΜΓ. Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται τα δυο είδη Συνδέσεων Μετάδοσης, της Πλήρους Ζεύξης και της Ήμι-ζεύξης. Σε κάθε περίπτωση η Σύνδεση Μετάδοσης περιλαμβάνει τον αναγκαίο εξοπλισμό πολυπλεξίας Περιγραφή Υπηρεσίας Πλήρους Ζεύξης Η Πλήρης Ζεύξη αποτελεί μια συμμετρική γραμμή αφιερωμένης χωρητικότητας της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στον Οικείο ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου που θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια του Οικείου ΚοΜΓ του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία της Σύνδεσης Μετάδοσης. Η Πλήρης ζεύξη είναι διαθέσιμη στις χωρητικότητες των 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τις διεπαφές που ορίζονται στη Παράγραφο 6.7. Σελίδα 9 από 46

10 Ο Δικαιούχος οφείλει να παρέχει στον ΟΤΕ αδαπάνως τον αναγκαίο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ για την τροφοδοσία καθώς και τις συναφείς ευκολίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού του ΟΤΕ στο χώρο του. Η ανάλυση της χωρητικότητας (αποπολυπλεξία) των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων τα οποία δρομολογούνται μέσω της Πλήρους Ζεύξης στο Σ.Π. του Δικαιούχου είναι στην ευθύνη του ιδίου. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ανάλυσης της χωρητικότητας της πλήρους ζεύξης στα τερματικά και ζευκτικά που περιέχονται σε αυτήν (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη) Περιγραφή Υπηρεσίας Ημι-Ζεύξης Η Ημι-ζεύξη αποτελεί γραμμή αποκλειστικής χωρητικότητας το ένα άκρο της οποίας είναι ο Οικείος ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο άκρο είναι το ΦΥΠ. Το ΦΥΠ είναι φρεάτιο κοινής υποδοχής Παρόχων και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση, λειτουργία και συντήρηση του ΦΥΠ σύμφωνα με του κανόνες ασφαλείας που τηρούνται στο Οπτικό δίκτυο Πρόσβασής του. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά ΚΟΙ που τερματίζει σε ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) εκτός του περιβόλου του κτηρίου Οικείου ΚοΜΓ του ΟΤΕ Αναγκαίο εξοπλισμό πολυπλεξίας για την παροχή ΜΓ. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά αντίστοιχο εξοπλισμό (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη) στις εγκαταστάσεις του καθώς και ΚΟΙ έως το ΦΥΠ. Η διασύνδεση του ΚΟΙ του ΟΤΕ με το ΚΟΙ του Παρόχου θα πραγματοποιείται με κατάλληλο οπτικό σύνδεσμο (fibre splice) στο ΦΥΠ, το οποίο θα αποτελεί και το ΣΟ μεταξύ των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου. Η Ημι-ζεύξη διατίθεται στη χωρητικότητα των 155 Mbit/s και παραδίδεται στον Δικαιούχο με τις διεπαφές που ορίζονται στη Παράγραφο 6.7 Σελίδα 10 από 46

11 5.4. Ειδικές Πρόσθετες Απαιτήσεις Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις προκειμένου να του διατεθούν ΜΓΧ, τότε ο ΟΤΕ καταθέτει τεχνοοικονομική προσφορά στον Δικαιούχο. Οι ειδικές απαιτήσεις αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: αίτηση ειδικών Τερματικών συσκευών που είναι αναγκαίες για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του Δικαιούχου ή του πελάτη του, ανάγκη διέλευσης από ιδιωτικό έδαφος, κατασκευές που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου (εκσκαφές για την τοποθέτηση καλωδίων/ινών, τοποθέτηση πασάλων, κλπ) ad hoc από τον Δικαιούχο σε σημεία εκτός της κάλυψης του δικτύου του ΟΤΕ ή σε σημεία όπου η υφιστάμενη υποδομή είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αιτημάτων του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη δύνανται να διαπραγματεύονται μέσω διμερούς συμφωνίας διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των ειδικών πρόσθετων απαιτήσεων, καθώς επίσης δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ σε ότι αφορά τους εγγυημένους χρόνους παράδοσης υπηρεσιών που απορρέουν από την Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA). Σελίδα 11 από 46

12 6. Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης 6.1. Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Η παρούσα προσφορά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (www.wholesale.gr). Επιπλέον ο ΟΤΕ παρέχει στους Δικαιούχους γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα, το χρόνο παράδοσης και το κόστος των ακόλουθων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής: Τερματικό Τμήμα, Ζευκτικό Τμήμα, Σύνδεση Μετάδοσης o Ημι-ζεύξη και o Πλήρης-ζεύξη. Οι πληροφορίες παρέχονται ύστερα από υποβολή σχετικού ερωτήματος το οποίο υποβάλλεται εγγράφως, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Οι απαντήσεις του ΟΤΕ σε ερωτήματα δίνονται εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση που απαιτείται ειδική διερεύνηση για την κατασκευή της αιτηθείσας Σύνδεσης Μετάδοσης ή Τερματικού Τμήματος, όπως πχ στις περιπτώσεις απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης των άκρων της γραμμής ή στην περίπτωση όπου για την υλοποίηση της αιτηθείσας γραμμής απαιτείται η εγκατάσταση υποδομής δικτύου, η απάντηση δίνεται εγγράφως το πολύ δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: OTE A.E. Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας Υποδ/νση Πωλήσεων Δ.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, Τηλέφ Fax : : Αίτηση Χορήγησης Υπηρεσίας Γενικοί Όροι Οι αιτήσεις χορήγησης των υπηρεσιών ΜΓ χονδρικής υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα ΧΧΧ και το έντυπο των οποίων διατίθεται από την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ, συμπληρώνονται πλήρως και υπογράφονται από τον Δικαιούχο. Οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο θα εφαρμόζεται μέχρι ο ΟΤΕ να αναπτύξει το κατάλληλο πληροφορικό σύστημα, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 10 «Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)» της παρούσας προσφοράς και από το οποίο θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι πιο κάτω διαδικασίες. Σελίδα 12 από 46

13 Κατάθεση Παραλαβή Αιτήσεων Το υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο έντυπο της αιτήσεως που αφορά τις υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής κατατίθεται στην Αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Η κατάθεση των αιτήσεων παροχής ΜΓ χονδρικής δεν αποτελεί και αυτόματη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει απάντηση για την ικανοποίηση ή όχι της αίτησης, ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης: i. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ότι η αίτηση προωθείται για ii. υλοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτούμενων, αναφέροντας τους λόγους αδυναμίας. Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συμπλήρωση της και ως προς την ορθότητα και πληρότητά της και εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ζητείται η εκ νέου κατάθεση της αίτησης από τον Δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, οι ζητούμενες διευκρινήσεις από τον ΟΤΕ αφορούν αποκλειστικά ουσιώδεις παραλείψεις συμπλήρωσης από τον Δικαιούχο της σχετικής αίτησης και o χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσμετράται από την ημερομηνία της ορθά συμπληρωμένης αίτησης. Σε περίπτωση κατάθεσης πολλαπλών έντυπων αιτήσεων, ο Δικαιούχος καταθέτει και τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων (Παράρτημα Χ). Ο ΟΤΕ συμπληρώνει στη Συγκεντρωτική Κατάσταση τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής κάθε αίτησης μισθωμένης γραμμής χονδρικής, και το επιστρέφει στον Δικαιούχο. Οι αιτήσεις δύνανται να υποβληθούν είτε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη έντυπη αίτηση, είτε μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων που πρόκειται να αναπτύξει ο ΟΤΕ για τον σκοπό αυτό. Ο ΟΤΕ προβαίνει σε έλεγχο «εφικτότητας» για την παροχή της υπηρεσίας ΜΓ. Σε περίπτωση μη εφικτότητας ο ΟΤΕ ενημερώνει εντός 15 εργάσιμων ημερών τον Δικαιούχο για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματός του, αναλύοντας επαρκώς τους λόγους αδυναμίας και προσδιορίζοντας τον νέο εκτιμώμενο χρόνο χορήγησης της γραμμής. Στη περίπτωση όπου ο Δικαιούχος δε ζητήσει ρητώς απάντηση από τον ΟΤΕ για την αποδοχή ή όχι της αίτησης ο ΟΤΕ προωθεί την αίτηση για υλοποίηση της ενώ εάν ο ΟΤΕ αδυνατεί να ικανοποιήσει άμεσα την αίτηση, ενημερώνει τον Δικαιούχο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο. Η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις όπως ορίζονται στο Παράρτημα 3, Παράγραφος 4.5. Ελέγχεται αν ο αριθμός των κατατεθειμένων αιτήσεων συμφωνεί με τις σχετικές, προβλέψεις για κάθε μια κατηγορία μισθωμένων γραμμών χονδρικής Τερματικά Τμήματα Αίτηση Χορήγησης Τερματικού Τμήματος Για τη πρόσβαση του Δικαιούχου στην υπηρεσία Τερματικών Τμημάτων, ο Δικαιούχος θα πρέπει είτε : Σελίδα 13 από 46

14 Να έχει καταθέσει και να έχει γίνει αποδεκτή από τον ΟΤΕ αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου στη περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης είτε να διαθέτει μια σύνδεση Μετάδοσης μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου στη περιφέρεια στην οποία ανήκει ο πελάτης είτε, να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για ένα Ζευκτικό Τμήμα ίδιας χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα, σε περίπτωση όπου το ΣΠ του Δικαιούχου βρίσκεται σε διαφορετική περιφέρεια από αυτήν που ανήκει ο πελάτης άλλως η αίτηση παροχής Τερματικού Τμήματος απορρίπτεται. Η αίτηση (Παράρτημα Χ) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο με τα ακόλουθα στοιχεία: - Πλήρη στοιχεία αιτούντος «Δικαιούχου» όπως επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. κτλ. - Χωρητικότητα Τερματικού Τμήματος. - Πλήρη στοιχεία του άκρου που τερματίζει στο χώρο του Πελάτη ΜΓ, όνομα/επωνυμία και πλήρη διεύθυνση του πελάτη ΜΓ. - Στοιχεία του ΚοΜΓ του ΟΤΕ (διαφορετικός του Οικείου ΚοΜΓ) από όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί να συλλέξει το Τερματικό Τμήμα. - Στοιχεία τεχνικών υπευθύνων συνεννόησης του Δικαιούχου. - Στοιχεία υπευθύνων συνεννόησης του πελάτη ΜΓ. - Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Δικαιούχου κατά το στάδιο της κατασκευής ή της δρομολόγησης αυτής. - Χρόνος σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου και ειδικά για την ορισμένου χρόνου και τη χρονική διάρκεια αυτής. - Το έντυπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για αποδοχή των όρων χορήγησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας Ακύρωση Αιτήματος Τερματικού Τμήματος Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χορήγηση του Τερματικού Τμήματος οποτεδήποτε πριν την παράδοση σε αυτόν του Τμήματος έτοιμου προς χρήση, ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης Αίτημα Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήματος Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει εγγράφως τη μεταφορά του άκρου του Τερματικού Τμήματος που αφορά τη θέση πελάτη ΜΓ εντός των ορίων του συγκεκριμένου Οικείου Κόμβου ΚοΜΓ ΟΤΕ. Η μεταφορά ισοδυναμεί με την ενεργοποίηση νέου άκρου ΜΓ και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση άκρου. Ο συνολικός χρόνος πραγματοποίησης μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης Τερματικού Τμήματος της ίδιας κατηγορίας Αίτημα Κατάργησης Τερματικού Τμήματος Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση του Τερματικού Τμήματος, υποβάλλοντας έγγραφη αίτησή του προς τον ΟΤΕ, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάργησης. Σελίδα 14 από 46

15 Σε περίπτωση που το Τερματικό Τμήμα παραδίδεται μέσω ενός αντίστοιχου Ζευκτικού Τμήματος σε ΚοΜΓ ΟΤΕ που ορίζει ο Δικαιούχος στην σχετική αίτηση του (όπου και διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης), διαφορετικό από τον Οικείο ΚοΜΓ ΟΤΕ, τότε θα επέρχεται αυτόματα και κατάργηση στο αντίστοιχο Ζευκτικό Τμήμα εντός της ίδιας ημερομηνίας. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος κατάργησης Τερματικού Τμήματος ΜΓ από τον Δικαιούχου, πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (ΠΠΠ) Με την ενεργοποίηση ενός Τερματικού Τμήματος από τον ΟΤΕ, υπογράφεται και από τα δύο μέρη πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση Τερματικού Τμήματος. Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του Τερματικού Τμήματος και επιστρέφει με φαξ υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ ( Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας) εντός 24 ωρών, οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο Τερματικό Τμήμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας του Τμήματος, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή ΠΠΠ Ζευκτικά Τμήματα Αίτηση Χορήγησης Νέας Σύνδεσης Ζευκτικού Τμήματος Της κατάθεσης του αιτήματος για παροχή Ζευκτικού Τμήματος προηγείται η εξασφάλιση των αναγκαίων Συνδέσεων Μετάδοσης και στους δύο ΚοΜΓ από τον Δικαιούχο άλλως η αίτηση παροχής Ζευκτικού Τμήματος απορρίπτεται. Εξαίρεση αποτελεί η παροχή της υπηρεσίας Τερματικού Τμήματος ΜΓ η οποία συνοδεύεται από την παροχή αντίστοιχου Ζευκτικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας. Η αίτηση (Παράρτημα Χ) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο με τα ακόλουθα στοιχεία: - Πλήρη στοιχεία αιτούντος «Δικαιούχου» όπως επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. κτλ. - Χωρητικότητα Ζευκτικού Τμήματος. - Τα στοιχεία των ΚοΜΓ του ΟΤΕ, τα οποία αποτελούν τα άκρα του ζευκτικού τμήματος ή Στοιχεία του Τερματικού Τμήματος που θα συνδεθεί το ένα άκρο του ζευκτικού. - Στοιχεία των Συνδέσεων Μετάδοσης των ΚοΜΓ ΟΤΕ - Στοιχεία τεχνικών υπευθύνων συνεννόησης του Δικαιούχου. - Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Δικαιούχου κατά το στάδιο της κατασκευής ή της δρομολόγησης αυτής. - Χρόνος σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου και ειδικά για την ορισμένου χρόνου και τη χρονική διάρκεια αυτής. Σελίδα 15 από 46

16 - Το έντυπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για αποδοχή των όρων χορήγησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας Ακύρωση Αιτήματος Ζευκτικού Τμήματος Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χορήγηση της Ζευκτικού Τμήματος οποτεδήποτε πριν την παράδοση σε αυτόν της γραμμής έτοιμης προς χρήση επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης Αίτημα Κατάργησης Ζευκτικού Τμήματος Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση Ζευκτικού Τμήματος υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτησή του προς τον ΟΤΕ, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάργησης. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος κατάργησης Ζευκτικού Τμήματος ΜΓ από τον Δικαιούχου, πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Ζευκτικού Τμήματος Με την ενεργοποίηση ενός Ζευκτικού Τμήματος από τον ΟΤΕ, υπογράφεται από τα δύο μέρη πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση Ζευκτικού Τμήματος. Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του Ζευκτικού Τμήματος και επιστρέφει με φαξ υπογεγραμμένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ (Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας) εντός 24 ωρών, οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο Ζευκτικό Τμήμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας του Τμήματος, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης / παραλαβής Σύνδεση Μετάδοσης Αίτηση Χορήγησης Νέας Σύνδεσης Μετάδοσης Η αίτηση (Παράρτημα Χ) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη από τον Δικαιούχο με τα ακόλουθα στοιχεία: - Πλήρη στοιχεία αιτούντος «Δικαιούχου» όπως επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. κτλ. - Κόμβος ΚοΜΓ που θα συνδέεται η Σύνδεση Μετάδοσης - Σημείο Παρουσίας του Δικαιούχου στην περίπτωση της Πλήρους Ζεύξης - Είδος σύνδεσης μετάδοσης (Ήμι-ζεύξη ή Πλήρη Ζεύξη) - Χωρητικότητα Σύνδεσης Μετάδοσης. - Στοιχεία τεχνικών υπευθύνων συνεννόησης του Δικαιούχου. Σελίδα 16 από 46

17 - Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Δικαιούχου κατά το στάδιο της κατασκευής ή της δρομολόγησης αυτής. - Χρόνος σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου και ειδικά για την ορισμένου χρόνου και η χρονική διάρκεια αυτής. - Το έντυπο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για αποδοχή των όρων χορήγησης και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας Ακύρωση Αιτήματος Σύνδεσης Μετάδοσης Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χορήγηση της Σύνδεσης Μετάδοσης οποτεδήποτε πριν την παράδοση σε αυτόν της γραμμής έτοιμης προς χρήση επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης Αίτημα Μεταφοράς Άκρου Σύνδεσης Μετάδοσης- Πλήρους ζεύξης Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει εγγράφως τη μεταφορά του άκρου της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους-Ζεύξης που αφορά τη θέση (Σ.Π.) του Δικαιούχου εντός των ορίων του συγκεκριμένου Οικείου ΚοΜΓ ΟΤΕ. Η μεταφορά ισοδυναμεί με την ενεργοποίηση νέου άκρου Σύνδεσης Μετάδοσης και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση άκρου. Σε περίπτωση μεταφοράς του άκρου της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους-Ζεύξης πριν τη λήξη του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παροχής της υπηρεσίας, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Αίτημα Αναβάθμισης ταχύτητας Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει εγγράφως την αναβάθμιση της ταχύτητας της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης. Η αναβάθμιση Σύνδεσης Μετάδοσης από 2 Mbps σε 34 ή από 2Mbps σε 155 Μbps ισοδυναμεί με ενεργοποίηση νέας Σύνδεσης Μετάδοσης και ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με το αντίστοιχο τέλος σύνδεσης. Η αναβάθμιση Σύνδεσης Μετάδοσης από 34Mbps σε 155 Μbps θα επιβαρύνεται με το αντίστοιχο τέλος αναβάθμισης Αίτημα Κατάργησης Σύνδεσης Μετάδοσης Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση της Σύνδεσης Μετάδοσης υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτησή του προς τον ΟΤΕ, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάργησης. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος κατάργησης της Σύνδεσης Μετάδοσης από τον Δικαιούχο, πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι της συμπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης Αναδρομολόγηση της Πλήρους Ζεύξης Σε Ήμι-Ζεύξη και αντίστροφα Σελίδα 17 από 46

18 Στη περίπτωση που ο Δικαιούχος επιθυμεί την αναδρομολόγηση των Τερματικών ή/και Ζευκτικών Τμημάτων από μια Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης σε Σύνδεση Μετάδοσης Ημι-ζεύξης, θα πρέπει αρχικά να έχει αιτηθεί τη κατασκευή και να έχει παραλάβει την Σύνδεση Μετάδοσης της Ημι-ζεύξης και στη συνέχεια να αιτηθεί την αναδρομολόγηση της Πλήρους ζεύξεως. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την αναδρομολόγηση των Τερματικών ή/και Ζευκτικών Τμημάτων από Ημι-ζεύξη σε Πλήρη Ζεύξη Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (ΠΠΠ) Σύνδεσης Μετάδοσης Με την ενεργοποίηση μίας Σύνδεσης Μετάδοσης (Πλήρους Ζεύξης ή Ημι-Ζεύξης) από τον ΟΤΕ, υπογράφεται από τα δύο μέρη ΠΠΠ. Το ΠΠΠ υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση. Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του Τμήματος και εντός 24 ωρών αποστέλλει με φαξ το υπογεγραμμένο ΠΠΠ στον ΟΤΕ (Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας), οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο Τμήμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας στη Σύνδεση Μετάδοσης, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή του ΠΠΠ Μεταβατικές Διατάξεις Μετατροπή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής σε Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής. Η διαδικασία κατά την οποία μια υφιστάμενη μισθωμένη γραμμή χονδρικής (από σημείο σε σημείο) του Δικαιούχου, που πληροί τις προϋποθέσεις των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων, μεταβαίνει στο καθεστώς των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. Η διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς των μισθωμένων γραμμών χονδρικής στο καθεστώς των Ζευκτικών και Τερματικών Τμημάτων έχει ως ακολούθως: i. Υποβολή αιτήματος κατάργησης υφιστάμενης μισθωμένης γραμμής ii. Ταυτόχρονη υποβολή αιτημάτων για παροχή Σύνδεσης Μετάδοσης, Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. Ο ΟΤΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τον χρόνο διακοπής της υπηρεσίας του πελάτη στον ελάχιστο δυνατό. Για να μετατραπεί μια μισθωμένη γραμμή σε καθεστώς Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων θα πρέπει να έχει παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσής της. Σε κάθε περίπτωση, για να ισχύσει η διαδικασία της μετατροπής, πρέπει η Μισθωμένη Γραμμή και τα Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα να είναι στη χρήση του Δικαιούχου που έχει ζητήσει τη μετατροπή. Η νέα σύνδεση Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων χρεώνεται με τα προβλεπόμενα τέλη σύνδεσης Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. Σελίδα 18 από 46

19 6.7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι υπηρεσίες των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων καθώς και οι Συνδέσεις Μετάδοσης που παρέχει ο ΟΤΕ, έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων : Πίνακας 1 Τερματικά Τμήματα Τερματικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής. Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων n X 64 Kbit/s, n>1, n<32 ETS ETS ETS ETS Mbit/s αδόμητη ETS ETS ETS /A1 2 Mbit/s-δομημένη ETS ETS Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Πίνακας 2 - Ζευκτικά Τμήματα Ζευκτικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής. Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων n X 64 Kbit/s, n>1, n<32 ETS ETS ETS ETS Mbit/s αδόμητη ETS ETS ETS /A1 2 Mbit/s-δομημένη ETS ETS Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Πίνακας 3 - Σύνδεση μετάδοσης (Πλήρης ζεύξη) Ροή σύνδεσης (Πλήρη ζεύξη) Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 2 Mbit/s αδόμητη ETS ETS ETS /A1 2 Mbit/s-δομημένη ETS ETS Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Πίνακας 4 - Σύνδεση μετάδοσης (Ημί-ζεύξη) Ροή σύνδεσης (Ημιζεύξη) Προδιαγραφές διεπαφών. Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 155 Mbit/s (STM-1) ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G.709 Σελίδα 19 από 46

20 6.8. Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ Εφόσον για την κατασκευή των Τερματικών Τμημάτων καθώς και των Συνδέσεων Μετάδοσης απαιτείται εγκατάσταση στους χώρους του Δικαιούχου ή του πελάτη ΜΓ τερματικών διατάξεων μετάδοσης και πολυπλεξίας, ο ΟΤΕ παρέχει στον Δικαιούχο υπό μορφή χρησιδανείου και σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, τον απαιτούμενο τερματικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ στους χώρος του Δικαιούχου ή του πελάτη ΜΓ και παραμένει εκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί τον εξοπλισμό αυτό σε καλή κατάσταση και να τον επιστρέψει στον ΟΤΕ σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και χωρίς πραγματικά ελαττώματα μετά τη λήξη της μίσθωσης ή άλλως χρεώνεται για αυτά. Σελίδα 20 από 46

Μαρούσι, Ιούνιος 2009. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2009. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 470/37/2008 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6-9-2006»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΚΟΜΒΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ 1. Κόµβος Μισθωµένων Γραµµών (ΚοΜΓ) 1.1 Ορισµός Για την παροχή Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΚΟΜΒΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1. Κόµβος Μισθωµένων Γραµµών (ΚοΜΓ) 1.1 Ορισµός Ο ΟΤΕ λαµβάνοντας υπόψη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ PDH/SDH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ PDH/SDH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ PDH/SDH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΜΓ ΚΑΙ Α/Κ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΓΧ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ PDH/SDH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚοΜΓ TANDEM ΑΚΡΟΠΟΛΗ TANDEM ΑΡΗ TANDEM ΚΩΛΕΤΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ

ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ ΤΗΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ADSL κάλυψη ανά κέντρο - τεχνολογία & ΧΑΚ A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ XAK ΦΑΣΜΑ ΕΕΑΠ 1 INTRACOM ΑΤΤΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΩΛΕΤΗ 210 762

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ Σηµεία Παρουσίας - Πρόσβαση SHDSL 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΥΣΙ Α ΤΚ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΚΛΗΣ ΤΚ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΚ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Υποσύστηµα Πελατών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΑΜΕΙΟ Φ Υ Σ Ε Ι Σ Α Π Α Ν Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 12/11/2016. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1552 28 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η εβδομάδα. 3 η εβδομάδα

2 η εβδομάδα. 3 η εβδομάδα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 η εβδομάδα 30/9 έως 6/10 AB Παπάγος ΑΒ Χολαργός ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ Βύρωνας 2 ΑΒ Ζωγράφου ΑΒ City Καισαριανή ΑΒ City Καρέας ΑΒ City Ζωγράφου Δημοτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 :

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 : Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 : Σελ. COSMOTE Μισθωμένες Αναλογικές Αστικές Γραμμές 2) Όταν απαιτούνται ειδικές μετρήσεις (Μ-1025 & Μ-1020) 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Σημείωμα. Θέμα: Προασφαλιστικός Έλεγχος και Νέα συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εσωτερικό Σημείωμα. Θέμα: Προασφαλιστικός Έλεγχος και Νέα συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. Αγαπητοί Συνεργάτες, Εσωτερικό Σημείωμα Από : Διεύθυνση Ασφαλίσεων Ζωής Τμήμα Underwriting Σελίδες : 2 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8701 Fax : Email: Αριθμός επιστολής : Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τρεις στις τέσσερις (76%) επιχειρήσεις παρουσίασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα