(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/65 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος όσον αφορά τα στρώματα κρεβατιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 4597] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/598/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, Ύστερα από διαβουλεύσεις με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το κοινοτικό οικολογικό σήμα μπορεί να απονεμηθεί σε προϊόντα που διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση καθοριστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων, με βάση τα κριτήρια που καταρτίστηκαν από το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος, καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης που αφορούν τα κριτήρια αυτά διενεργείται εγκαίρως, προτού λήξει η περίοδος ισχύος των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για την οικεία κατηγορία προϊόντων. (4) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, διενεργήθηκε εγκαίρως αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίστηκαν με την απόφαση 2002/740/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2002, για καθορισμό αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της Κοινότητας σε στρώματα κρεβατιών ( 2 ). Τα εν λόγω οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου (5) Με βάση την αναθεώρηση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο ορισμός της κατηγορίας προϊόντων και να καθοριστούν νέα οικολογικά κριτήρια, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και της αγοράς. (6) Τα οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. (7) Ως εκ τούτου, η απόφαση 2002/740/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθεί. (8) Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα έλαβαν οικολογικό σήμα για στρώματα κρεβατιών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 2002/740/ΕΚ, προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους ώστε να συμμορφώνονται με τα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 2002/740/ΕΚ ή που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση έως ότου λήξει η περίοδος ισχύος της εν λόγω απόφασης. ( 1 ) ΕΕ L 237 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 236 της , σ. 10.

2 L 203/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Η κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» περιλαμβάνει τα εξής: α) στρώματα κρεβατιών, τα οποία ορίζονται ως προϊόντα που παρέχουν μια επιφάνεια για ύπνο ή ανάπαυση σε εσωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα αποτελούνται από υφασμάτινο κάλυμμα το οποίο έχει πληρωθεί με υλικά και μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε υφιστάμενη υποστηρικτική δομή κρεβατιού β) τα υλικά με τα οποία έχουν πληρωθεί τα στρώματα κρεβατιών, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής: αφρώδες ελαστικό, αφρός πολυουρεθάνης και ελατήρια γ) ξύλινες βάσεις κρεβατιού που στηρίζουν τα στρώματα κρεβατιών. 2. Η κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνει πλαισιωμένα στρώματα με ελατήρια, τα οποία ορίζονται ως ταπετσαρισμένες βάσεις κρεβατιού αποτελούμενες από ελατήρια τα οποία επικαλύπτονται με άλλα υλικά, καθώς και στρώματα με καλύμματα που μπορούν να αφαιρεθούν ή/και να πλυθούν. 3. Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα φουσκωτά στρώματα και τα στρώματα με νερό, καθώς και τα στρώματα που ταξινομούνται με βάση την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ). Άρθρο 2 Τα στρώματα κρεβατιών, για να λάβουν το κοινοτικό οικολογικό σήμα για προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, συμμορφώνονται με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» φέρει τον κωδικό αριθμό «014». Άρθρο 5 Η απόφαση 2002/740/ΕΚ καταργείται. Άρθρο 6 1. Οι αιτήσεις για την απονομή του οικολογικού σήματος σε προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση 2002/740/ΕΚ. 2. Οι αιτήσεις για την απονομή του οικολογικού σήματος σε προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» οι οποίες έχουν υποβληθεί από ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης αλλά πριν από τις 31 Μαρτίου 2010 δύνανται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2002/740/ΕΚ είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια στα οποία βασίζονται. 3. Όταν το οικολογικό σήμα απονέμεται με βάση μια αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2002/740/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί 12 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 7 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 169 της , σ. 1.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Σκοπός των κριτηρίων Τα κριτήρια αποβλέπουν ιδίως: στη χρήση υλικών που έχουν παραχθεί με πιο βιώσιμο τρόπο (σύμφωνα με μια προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής), στον περιορισμό της χρήσης τοξικών για το περιβάλλον συστατικών, στον περιορισμό των επιπέδων των τοξικών καταλοίπων, στον περιορισμό της συμβολής των στρωμάτων στη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, στην προώθηση πιο ανθεκτικού προϊόντος, το οποίο να τηρεί τις ακόλουθες έξι αρχές (UNEP 2007): επανεξέταση του προϊόντος και των λειτουργιών του: π.χ., το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται με πιο αποδοτικό τρόπο, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης υλικών και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων καθ όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, επαναχρησιμοποίηση: σχεδιασμός του προϊόντος που να καθιστά εφικτή την αποσυναρμολόγησή του, ώστε μέρη του να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακύκλωση: επιλογή υλικών τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν, επισκευή: κατασκευή προϊόντος που να είναι εύκολο να επισκευαστεί: π.χ. μέσω στοιχείων τα οποία να μπορούν εύκολα να αλλαχθούν, αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες. Τα επίπεδα των κριτηρίων έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να προωθούν τη σήμανση των στρωμάτων κρεβατιών των οποίων η κατασκευή επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον. Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης Σε κάθε κριτήριο αναφέρονται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης. Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τα κριτήρια, θεωρείται ότι αυτά μπορούν να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον (τους) προμηθευτή(-ές) του ή/και από τον (τους) προμηθευτή(-ές) του (των) τελευταίου(-ων) κ.λπ., κατά περίπτωση. Όταν είναι εφικτό, η εκτίμηση της συμμόρφωσης πραγματοποιείται από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος φορέας δύναται να απαιτεί πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργεί ανεξάρτητες εξακριβώσεις. Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS ή το ISO 14001, καθώς και των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων κατά την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της τήρησης των κριτηρίων. (Σημείωση: δεν απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω δηλώσεων και των συστημάτων διαχείρισης.) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Σημείωση: Ορίζονται ειδικά κριτήρια για τα ακόλουθα υλικά: αφρώδες ελαστικό, αφρός πολυουρεθάνης, σύρματα και ελατήρια, ίνες κοκοφοίνικα, ξύλο, υφαντικές ίνες και υφάσματα. Επιτρέπεται η χρήση άλλων υλικών για τα οποία δεν έχουν οριστεί ειδικά κριτήρια υλικού. Η τήρηση των κριτηρίων για το αφρώδες ελαστικό, τον αφρό πολυουρεθάνης ή τις ίνες κοκοφοίνικα απαιτείται μόνο εάν το βάρος των υλικών αυτών είναι μεγαλύτερο από το 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών οφείλει να παρέχει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη σύνθεση των υλικών του στρώματος.

4 L 203/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρώδες ελαστικό Σημείωση: Η τήρηση των κριτηρίων για το αφρώδες ελαστικό απαιτείται μόνο εάν το βάρος του είναι μεγαλύτερο από το 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα Οι συγκεντρώσεις των ακόλουθων μετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές: Αντιμόνιο 0,5 ppm Αρσενικό 0,5 ppm Μόλυβδος 0,5 ppm Κάδμιο 0,1 ppm Χρώμιο (ολικό) 1,0 ppm Κοβάλτιο 0,5 ppm Χαλκός 2,0 ppm Νικέλιο 1,0 ppm Υδράργυρος 0,02 ppm Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: κονιοποιημένο δείγμα εκχυλίζεται σύμφωνα με το DIN S4, L/S = 10. Διήθηση με ηθμό μεμβράνης των 0,45 μm. Ανάλυση με φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής με πλάσμα επαγωγής (ICP-AES) ή με υβριδική ή ψυχρών ατμών τεχνική Φορμαλδεΰδη Η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ppm όπως μετράται σύμφωνα με το EN ISO Εναλλακτικά, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,005 mg/m 3 όπως μετράται με τη δοκιμασία θαλάμου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: EN ISO Δείγμα 1 g με 100 g νερό θερμαίνεται στους 40 C για 1 ώρα. Η φορμαλδεΰδη του εκχυλίσματος αναλύεται με ακετυλακετόνη φωτομετρικά. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δοκιμή θαλάμου εκπομπών: ENV , με EN ISO ή VDI για δειγματοληψία και ανάλυση αέρα. Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται εντός μίας εβδομάδας, κατ ανώτατο όριο, από την παραγωγή του αφρώδους υλικού. Συσκευασία του δείγματος: αέρας ερμητικά κλειστός, σε ατομική συσκευασία, σε φύλλο αλουμινίου και φύλλο PE. Διατήρηση: το συσκευασμένο δείγμα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες τουλάχιστον, και κατόπιν το δείγμα αποσυσκευάζεται και μεταφέρεται κατευθείαν στον θάλαμο δοκιμής. Συνθήκες δοκιμής: το δείγμα τοποθετείται στη θήκη δειγμάτων που επιτρέπει την πρόσβαση του αέρα από όλες τις πλευρές κλιματικοί παράγοντες όπως στο ENV για σύγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ο εξαρτώμενος από την περιοχή ρυθμός ανανέωσης του αέρα (q = n/l) πρέπει να είναι 1 ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 και 1 η δειγματοληψία αέρα πρέπει να ξεκινά 24 ώρες μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο και να τελειώνει το αργότερο 30 ώρες μετά την τοποθέτηση Πτητικές οργανικές ενώσεις Η συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 mg/m 3. Σε αυτό το πλαίσιο, πτητική οργανική ένωση είναι κάθε οργανική ουσία που εμφανίζει πίεση ατμών 0,01 kpa ή περισσότερο στους 293,15 K ή αντίστοιχη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: δοκιμή θαλάμου (υπό τις συνθήκες του κριτηρίου που προβλέπεται στο σημείο 1.2 για τη φορμαλδεΰδη) σύμφωνα με το DIN ISO για τη δειγματοληψία και ανάλυση αέρα Χρώματα, πιγμέντα, επιβραδυντικά φλόγας και βοηθητικές χημικές ουσίες Όλα τα χρησιμοποιούμενα χρώματα, πιγμέντα, επιβραδυντικά φλόγας και βοηθητικές χημικές ουσίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα κριτήρια (που παρατίθενται στη συνέχεια): α) Προσμείξεις στις βαφές: χρωστική ουσία που παρουσιάζει συγγένεια με τις ίνες (διαλυτή ή αδιάλυτη) Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων βαφών σε προσμείξεις ιόντων πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Ag 100 ppm As 50 ppm Ba 100 ppm Cd 20 ppm Co 500 ppm Cr 100 ppm Cu 250 ppm Fe ppm Hg 4 ppm Mn ppm Ni 200 ppm Pb 100 ppm Se 20 ppm Sb 50 ppm Sn 250 ppm Zn ppm.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/69 Οποιοδήποτε μέταλλο χρησιμοποιείται ως συστατικό του μορίου της βαφής (π.χ. βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο, ορισμένες αντιδραστικές βαφές κ.λπ.) δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αξιολογείται η συμμόρφωση προς τις τιμές αυτές, οι οποίες αφορούν μόνο τις προσμείξεις. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δήλωση συμμόρφωσης. β) Προσμείξεις στα χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα): αδιάλυτη χρωστική ουσία που δεν παρουσιάζει συγγένεια με τις ίνες Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων πιγμέντων σε προσμείξεις ιόντων πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: As 50 ppm Ba 100 ppm Cd 50 ppm Cr 100 ppm Hg 25 ppm Pb 100 ppm Se 100 ppm Sb 250 ppm Zn ppm. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δήλωση συμμόρφωσης. γ) Βαφή πρόστυψης χρωμίου Δεν επιτρέπεται η βαφή πρόστυψης χρωμίου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω βαφή. δ) Αζωχρώματα Δεν επιτρέπεται η χρήση αζωχρωμάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρωματικές αμίνες: 4-αμινοδιφαινύλιο ( ) βενζιδίνη ( ) 4-χλωρο-ο-τολουιδίνη ( ) 2-ναφθυλαμίνη ( ) ο-αμινο-αζωτολουόλιο ( ) 2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο ( ) p-χλωρανιλίνη ( ) 2,4-διαμινοανισόλη ( ) 4,4 -διαμινοδιφαινυλομεθάνιο ( ) 3,3 -διχλωροβενζιδίνη ( ) 3,3-διμεθοξυβενζιδίνη ( ) 3,3 -διμεθυλοβενζιδίνη ( ) 3,3 -διμεθυλο-4,4 -διαμινοδιφαινυλομεθάνιο ( ) p-κρεσιδίνη ( ) 4,4 -οξυδιανιλίνη ( ) 4,4 -θειοδιανιλίνη ( ) o-τολουιδίνη ( ) 2,4-διαμινοτολουόλιο ( ) 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη ( ) 4-αμινοαζωβενζόλιο ( ) o-ανισιδίνη ( ) 2,4-ξυλιδίνη 2,6-ξυλιδίνη Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα χρώματα. Αν η εν λόγω δήλωση υπόκειται σε εξακρίβωση, χρησιμοποιείται το πρότυπο EN και 2. (Σημείωση: δεδομένου ότι είναι δυνατόν να ληφθούν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα σχετικά με την παρουσία 4-αμινοαζωβενζολίου, συνιστάται επιβεβαιωτική δοκιμή.)

6 L 203/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε) Βαφές καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή Πρέπει να μην χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βαφές: C.I. Basic Red 9, C.I. Disperse Blue 1, C.I. Acid Red 26, C.I. Basic Violet 14, C.I. Disperse Orange 11, C.I. Direct Black 38, C.I. Direct Blue 6, C.I. Direct Red 28, C.I. Disperse Yellow 3. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση ότι δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές. Δεν επιτρέπεται η χρήση βαφών ή παρασκευασμάτων βαφών που περιέχουν άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσίες οι οποίες, κατά την υποβολή της αίτησης, πληρούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους με μια από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμούς αυτών): R40 (περιορισμένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης), R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο), R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες), R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται), R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα), R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση της γονιμότητας), R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R68 (πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες), όπως ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ). Εναλλακτικά, για την ταξινόμηση μπορεί να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ( 2 ). Σε αυτή την περίπτωση, καμία ουσία και κανένα παρασκεύασμα δεν μπορούν να προστεθούν στις πρώτες ύλες στις οποίες αποδίδεται, ή μπορεί να αποδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης, μία από τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας (ή συνδυασμοί αυτών): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές. στ) Δυνάμει ευαισθητοποιητικές βαφές Οι ακόλουθες βαφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται: C.I. Disperse Blue 3 C.I C.I. Disperse Blue 7 C.I ( 1 ) ΕΕ 196 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 353 της , σ. 1.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/71 C.I. Disperse Blue 26 C.I C.I. Disperse Blue 35 C.I. Disperse Blue 102 C.I. Disperse Blue 106 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse Brown 1 C.I. Disperse Orange 1 C.I C.I. Disperse Orange 3 C.I C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Orange 76 (προηγούμενη ονομασία: Orange 37) C.I. Disperse Red 1 C.I C.I. Disperse Red 11 C.I C.I. Disperse Red 17 C.I C.I. Disperse Yellow 1 C.I C.I. Disperse Yellow 9 C.I C.I. Disperse Yellow 39 C.I. Disperse Yellow 49 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές Βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο Δεν επιτρέπεται η χρήση βαφών με συμπλοκοποιημένο μέταλλο οι οποίες έχουν ως βάση χαλκό, μόλυβδο, χρώμιο ή νικέλιο. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές Χλωροφαινόλες Δεν επιτρέπεται η παρουσία χλωροφαινολών (αλάτων και εστέρων) σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 ppm, εκτός των μονοκαι δι-χλωριωμένων φαινολών (αλάτων και εστέρων) οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 ppm. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: κονιοποίηση δείγματος 5 g, εκχύλιση της χλωροφαινόλης ή του άλατος νατρίου ανάλυση με αεριοχρωματογραφία (GC), ανίχνευση με φασματοφωτόμετρο μάζας ή ανίχνευση σύλληψης ηλεκτρονίου (ECD) Βουταδιένιο Η συγκέντρωση βουταδιενίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 ppm. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: κονιοποίηση και ζύγιση του δείγματος δειγματοληψία με ειδικό δειγματολήπτη (headspace sampler) ανάλυση με αεριοχρωματογραφία, ταυτοποίηση με ανιχνευτή ιοντισμού σε φλόγα Νιτροζαμίνες Η συγκέντρωση Ν-νιτροζαμινών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,0005 mg/m 3 όπως μετράται με τη δοκιμασία θαλάμου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: δοκιμή θαλάμου (υπό τις συνθήκες του κριτηρίου 1.2 για τη φορμαλδεΰδη) σύμφωνα με το Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ZH 1/ (ή ισοδύναμο) για τη δειγματοληψία και ανάλυση αέρα. 2. Αφρός πολυουρεθάνης (PUR) Σημείωση: τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να τηρούνται μόνο αν το βάρος του αφρού πολυουρεθάνης είναι μεγαλύτερο από το 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος.

8 L 203/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκχυλίσιμα βαρέα μέταλλα Οι συγκεντρώσεις των ακόλουθων μετάλλων πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις για το αφρώδες ελαστικό, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο κριτήριο που παρατίθεται στο σημείο 1.1. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με εκείνες του κριτηρίου που παρατίθεται στο σημείο Φορμαλδεΰδη Η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις για το αφρώδες ελαστικό, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο κριτήριο που παρατίθεται στο σημείο 1.2. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με εκείνες του κριτηρίου που παρατίθεται στο σημείο Πτητικές οργανικές ενώσεις Ο αφρός πολυουρεθάνης πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις για το αφρώδες ελαστικό, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο κριτήριο που παρατίθεται στο σημείο 1.3. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με εκείνες του κριτηρίου που παρατίθεται στο σημείο Χρώματα, πιγμέντα, επιβραδυντικά φλόγας και βοηθητικές χημικές ουσίες Ο αφρός πολυουρεθάνης πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις για το αφρώδες ελαστικό, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο κριτήριο που παρατίθεται στο σημείο 1.4. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με εκείνες του κριτηρίου που παρατίθεται στο σημείο Βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο Ο αφρός πολυουρεθάνης πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις για το αφρώδες ελαστικό, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο κριτήριο που παρατίθεται στο σημείο 1.5. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις με εκείνες του κριτηρίου που παρατίθεται στο σημείο Οργανικός κασσίτερος Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μονο-, δι- και τρι-οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω ενώσεις. Δεν απαιτείται δοκιμή. Εάν, ωστόσο, διενεργηθεί δοκιμή (π.χ. για σκοπούς εξακρίβωσης ή παρακολούθησης), πρέπει να εφαρμόζεται η εξής μέθοδος δοκιμής: κάθε μέθοδος η οποία μετρά συγκεκριμένα μια οργανοκασσιτερική ένωση χωρίς μέτρηση της παρουσίας τυχόν ανόργανες ενώσεις κασσιτέρου, όπως ο οκτανοϊκός κασσίτερος Διογκωτικά Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οργανικές αλογονούχες ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται τα εν λόγω διογκωτικά. 3. Σύρματα και ελατήρια Σημείωση: τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να τηρούνται μόνο αν το βάρος του αφρού πολυουρεθάνης είναι μεγαλύτερο από το 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος Απολίπανση Αν χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες για την απολίπανση ή/και τον καθαρισμό των συρμάτων ή/και των ελατηρίων, το χρησιμοποιούμενο σύστημα καθαρισμού/απολίπανσης πρέπει να είναι κλειστού τύπου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη δήλωση Επιψευδαργύρωση (γαλβανισμός) Η επιφάνεια των ελατηρίων δεν πρέπει να καλύπτεται από γαλβανισμένο μεταλλικό επίχρισμα. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη δήλωση.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/73 4. Ίνες κοκοφοίνικα Εάν οι περιεχόμενες ίνες κοκοφοίνικα έχουν υποβληθεί σε κατεργασία ελαστικοποίησης, πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ισχύουν για το αφρώδες ελαστικό. Σημείωση: το κριτήριο αυτό πρέπει να τηρείται μόνο αν το βάρος των ινών κοκοφοίνικα είναι μεγαλύτερο από το 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών είτε υποβάλλει δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται ελαστικοποιημένες ίνες κοκοφοίνικα είτε υποβάλλει τα πρακτικά των δοκιμών που απαιτούνται στο σημείο 1 για το αφρώδες ελαστικό. 5. Υλικά από ξύλο 5.1. Αειφόρος διαχείριση των δασών Αν χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες για την απολίπανση ή/και τον καθαρισμό των συρμάτων ή/και των ελατηρίων, το χρησιμοποιούμενο σύστημα καθαρισμού/απολίπανσης πρέπει να είναι κλειστού τύπου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη δήλωση. α) Όλη η παρθένος συμπαγής δασική ξυλεία πρέπει να προέρχεται από δάση η διαχείριση των οποίων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζονται οι αρχές και τα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση αειφόρου διαχείρισης των δασών. Στην Ευρώπη, οι προαναφερθείσες αρχές και μέτρα πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στον ορισμό της αειφόρου διαχείρισης των δασών που υιοθετήθηκε στο ψήφισμα 1 της 2ης υπουργικής συνδιάσκεψης για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (Ελσίνκι, Ιουνίου 1993), στις πανευρωπαϊκές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο διαχείριση των δασών, που υιοθετήθηκαν από την 3η υπουργική συνδιάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (Λισαβόνα, 2 4 Ιουνίου 1998) και τους βελτιωμένους πανευρωπαϊκούς δείκτες για την αειφόρο διαχείριση των δασών, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων του MCPFE στις 7 8 Οκτωβρίου 2002 και υιοθετήθηκαν στην 4η υπουργική συνδιάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (Βιέννη, Απριλίου 2003). Εκτός Ευρώπης, πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις δασικές αρχές της UNCED (Ρίο ντε Τζανέιρο, Ιούνιος του 1992) και, κατά περίπτωση, στα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο διαχείριση των δασών, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των αντίστοιχων διεθνών και περιφερειακών πρωτοβουλιών (ΙΤΤΟ, Διαδικασία του Μοντρεάλ, Διαδικασία του Tarapoto, Αφρικανική πρωτοβουλία για τη ζώνη ξηρασίας των UNEP/FAO). β) Τουλάχιστον το 60 % της παρθένου συμπαγούς δασικής ξυλείας, όπως ορίζεται στο κριτήριο που προβλέπεται στο στοιχείο α), πρέπει να προέρχεται από δάση αειφορικής διαχείρισης, που πιστοποιούνται από ανεξάρτητα συστήματα δασικής πιστοποίησης τρίτων, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15 του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τη δασοκομική στρατηγική της ΕΕ και την περαιτέρω ανάπτυξή της. γ) Η ξυλεία από δάση που δεν είναι πιστοποιημένα ως προς την αειφόρο διαχείρισή τους δεν πρέπει να προέρχεται από: αμφισβητούμενα δικαιώματα γης ή πρωτογενή/υπεραιωνόβια δάση, παράνομη υλοτόμηση: ξυλεία της οποίας η υλοτόμηση, εμπορία ή μεταφορά παραβιάζουν τις εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και διεθνείς συνθήκες (κανονιστικές διατάξεις που αφορούν, π.χ., τα είδη CITES, το ξέπλυμα χρήματος, τη διαφθορά και τη δωροδοκία ( 1 ), καθώς και άλλες σχετικές εθνικές κανονιστικές διατάξεις), μη πιστοποιημένα δάση υψηλής αξίας διατήρησης: δάση των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί προστατευόμενη και στα οποία δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δασοκομικές δραστηριότητες, δηλαδή δάση τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης λόγω ορισμένων καθεστώτων προστασίας. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών πρέπει να προσδιορίσει τους τύπους, τις ποσότητες και την καταγωγή της ξυλείας που χρησιμοποιείται στο προϊόν που φέρει οικολογικό σήμα. Η καταγωγή της παρθένου συμπαγούς ξυλείας πρέπει να αναφέρεται με αρκετή ακρίβεια, ώστε να είναι εφικτή η διενέργεια ελέγχων, κατά περίπτωση. Για την παρθένο συμπαγή ξυλεία που προέρχεται από πιστοποιημένα δάση αειφόρου διαχείρισης απαιτείται ο έλεγχος όλων των σταδίων της αλυσίδας παραγωγής («chain of custody») ως απόδειξη της προμήθειας αειφόρων δασικών πόρων. Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ελήφθησαν μέτρα για την απόκτηση αξιόπιστου πιστοποιητικού ελέγχου όλης της αλυσίδας παραγωγής, δηλαδή διαδικασία ιχνηλάτησης, αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα, επιστολή με την οποία υποβάλλεται αίτημα ελέγχου όλης της αλυσίδας παραγωγής με επιπλέον έλεγχο από τρίτους. Για την παρθένο συμπαγή ξυλεία που προέρχεται από μη πιστοποιημένα δάση αειφόρου διαχείρισης, ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του αναφέρει το είδος, την ποσότητα και την καταγωγή της χρησιμοποιηθείσας ξυλείας. Η καταγωγή πρέπει να αναφέρεται με επαρκή ακρίβεια, ώστε να εξακριβώνεται ότι η ξυλεία προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης. Πρέπει να προσκομίζονται οι κατάλληλες βεβαιώσεις, καταστατικά, κώδικες συμπεριφοράς ή δηλώσεις που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου που ορίζεται στα στοιχεία α) και γ). Πρέπει να παρέχονται στοιχεία αναφοράς από υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης των δασών, τα οποία να αποδεικνύουν την εφαρμογή απαιτήσεων που αποβλέπουν στην πρόληψη της χρήσης πρώτων υλών από αμφιλεγόμενες πηγές. ( 1 ) Αυτά είναι τα ζητήματα που εξετάζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την επιβολή της νομοθεσίας περί δασών, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο.

10 L 203/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκλυση φορμαλδεΰδης από ακατέργαστα υλικά με βάση το ξύλο Επιτρέπεται η χρήση υλικών με βάση το ξύλο στα στρώματα, αν τα υλικά αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: Μοριοσανίδες: η έκλυση φορμαλδεΰδης από μοριοσανίδες σε ακατέργαστη μορφή, δηλαδή προτού υποβληθούν σε βιομηχανική κατεργασία ή επικάλυψη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής κατωφλίου που θα επέτρεπε την ταξινόμηση των μοριοσανίδων ως E1 σύμφωνα με το πρότυπο EN Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα υλικά με βάση το ξύλο συμμορφώνονται με την παρούσα απαίτηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Ινοσανίδες: η φορμαλδεΰδη που μετράται σε οποιαδήποτε ινοσανίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής κατωφλίου που θα επέτρεπε την ταξινόμηση της ινοσανίδας στην κατηγορία ποιότητας Α σύμφωνα με το πρότυπο EN Ωστόσο, οι ινοσανίδες που ταξινομούνται στην κατηγορία ποιότητας A θα γίνονται δεκτές, αν δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50 % του συνόλου των ξύλινων υλικών και των υλικών με βάση το ξύλο που χρησιμοποιούνται στο προϊόν. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών ή/και ο προμηθευτής του πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα υλικά με βάση το ξύλο συμμορφώνονται με την παρούσα απαίτηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN (Απρίλιος 2005). 6. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ίνες και υφάσματα) Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο κάλυμμα του στρώματος πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια για βαφές και άλλα χημικά προϊόντα, καθώς και για την καταλληλότητα για χρήση (τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν λάβει το κοινοτικό οικολογικό σήμα πληρούν τα εν λόγω κριτήρια): 6.1. Βιοκτόνα Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση στρωμάτων και ημικατεργασμένων στρωμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χλωροφαινόλες (τα άλατα και οι εστέρες τους), πολυχλωριούχο διφαινύλιο (PCB) και οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιεί τις εν λόγω ουσίες ή ενώσεις στο νήμα, το ύφασμα και το τελικό προϊόν. Εάν η δήλωση αυτή υπόκειται σε εξακρίβωση, πρέπει να χρησιμοποιούνται η ακόλουθη μέθοδος δοκιμής και τιμή κατωφλίου: κατά περίπτωση εκχύλιση, σχηματισμός παραγώγων εστέρων με οξικό ανυδρίτη, προσδιορισμός διά χρωματογραφίας υγρού-αερίου σε τριχοειδή στήλη με ανίχνευση σύλληψης ηλεκτρονίου, οριακή τιμή 0,05 ppm Βοηθητικές χημικές ουσίες Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ούτε να υπεισέρχονται στη σύνθεση χρησιμοποιουμένων παρασκευασμάτων, αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις (APEO), γραμμικά αλκυλοβενζολοσουλφονικά άλατα (LAS), χλωριούχο δις(υδρογονωμένο αλκυλοστέαρ)διμεθυλαμμώνιο (DTDMAC), χλωριούχο διστεαρυλοδιμεθυλαμμώνιο (DSDMAC), χλωριούχο δις(υδρογονωμένο στέαρ)διμεθυλαμμώνιο (DHTDMAC), αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) και διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ (DTPA). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω ουσίες Απορρυπαντικά, μαλακτικά υφασμάτων και συμπλεκτικοί παράγοντες Σε κάθε εγκατάσταση υγρής επεξεργασίας, τουλάχιστον το 95 % κατά βάρος των μαλακτικών υφασμάτων, των συμπλεκτικών παραγόντων και των απορρυπαντικών πρέπει να είναι επαρκώς βιοδιασπάσιμο ή δυνάμενο να απομακρυνθεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Τούτο με εξαίρεση τις επιφανειοδραστικές ουσίες στα απορρυπαντικά σε κάθε εγκατάσταση υγρής επεξεργασίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι τελικά βιοδιασπάσιμες υπό αερόβιες συνθήκες. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η φράση «επαρκώς βιοδιασπάσιμο ή δυνάμενο να απομακρυνθεί» νοείται όπως ορίζεται παραπάνω στο κριτήριο σχετικά με τις βοηθητικές ουσίες και ουσίες για το φινίρισμα ινών και νημάτων. Ο αιτών πρέπει να παρέχει κατάλληλη τεκμηρίωση, φύλλα δεδομένων ασφαλείας, πρακτικά δοκιμών ή/και βεβαιώσεις, όπου να αναφέρονται οι ως άνω μέθοδοι δοκιμής και αποτελέσματα, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το κριτήριο αυτό για όλα τα απορρυπαντικά, τα μαλακτικά υφασμάτων και τους συμπλεκτικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται. Η φράση «τελικά βιοδιασπάσιμες υπό αερόβιες συνθήκες» πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Ο αιτών πρέπει να παρέχει κατάλληλη τεκμηρίωση, φύλλα δεδομένων ασφαλείας, πρακτικά δοκιμών ή/και βεβαιώσεις, όπου να αναφέρονται οι ως άνω μέθοδοι δοκιμής και αποτελέσματα, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το κριτήριο αυτό για όλα τα απορρυπαντικά, τα μαλακτικά υφασμάτων και τους συμπλεκτικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται Λευκαντικοί παράγοντες Οι παράγοντες χλωρίου αποκλείονται για τη λεύκανση νημάτων, υφασμάτων και τελικών προϊόντων. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την παραγωγή συνθετικών ινών κυτταρίνης. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω χλωριωμένοι λευκαντικοί παράγοντες. ( 1 ) ΕΕ L 104 της , σ. 1.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/ Προσμείξεις στις βαφές Χρωστική ουσία που παρουσιάζει συγγένεια με τις ίνες (διαλυτή ή αδιάλυτη) Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων βαφών σε προσμείξεις ιόντων πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Ag 100 ppm As 50 ppm Ba 100 ppm Cd 20 ppm Co 500 ppm Cr 100 ppm Cu 250 ppm Fe ppm Hg 4 ppm Mn ppm Ni 200 ppm Pb 100 ppm Se 20 ppm Sb 50 ppm Sn 250 ppm Zn ppm. Οποιοδήποτε μέταλλο χρησιμοποιείται ως συστατικό του μορίου της βαφής (π.χ. βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο, ορισμένες αντιδραστικές βαφές κ.λπ.) δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αξιολογείται η συμμόρφωση προς τις τιμές αυτές, οι οποίες αφορούν μόνο τις προσμείξεις. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δήλωση συμμόρφωσης Προσμείξεις στα χρώματα επίστρωσης (πιγμέντα) Αδιάλυτη χρωστική ουσία που δεν παρουσιάζει συγγένεια με τις ίνες Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων πιγμέντων σε προσμείξεις ιόντων πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: As 50 ppm Ba 100 ppm Cd 50 ppm Cr 100 ppm Hg 25 ppm Pb 100 ppm Se 100 ppm Sb 250 ppm Zn ppm. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δήλωση συμμόρφωσης Βαφή πρόστυψης χρωμίου Δεν επιτρέπεται η βαφή πρόστυψης χρωμίου. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω βαφή Βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο οι οποίες έχουν ως βάση χαλκό, χρώμιο ή νικέλιο: Για τη διεργασία βαφής με κυτταρίνη, όπου στη σύνθεση της βαφής περιέχονται βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο, το ποσοστό κάθε χρησιμοποιούμενης βαφής με συμπλοκοποιημένο μέταλλο (εισροή στη διεργασία) που διοχετεύεται στην επεξεργασία λυμάτων (είτε εντός είτε εκτός της βιομηχανικής εγκατάστασης) πρέπει να είναι χαμηλότερο από 20 %. Για όλες τις άλλες διεργασίες βαφής, όπου στη σύνθεση της βαφής περιέχονται βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο, το ποσοστό κάθε χρησιμοποιούμενης βαφής με συμπλοκοποιημένο μέταλλο (εισροή στη διεργασία) που διοχετεύεται στην επεξεργασία λυμάτων (είτε εντός είτε εκτός της βιομηχανικής εγκατάστασης) πρέπει να είναι χαμηλότερο από 7 %. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές είτε τεκμηρίωση και πρακτικά δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι: ISO 8288 για τον Cu και το Ni EN 1233 για το Cr. Οι απορρίψεις στο νερό μετά την επεξεργασία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές: Cu 75 mg/kg (ίνες, νήματα ή υφάσματα) Cr 50 mg/kg Ni 75 mg/kg. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει είτε βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές είτε τεκμηρίωση και πρακτικά δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι: ISO 8288 για τον Cu και το Ni EN 1233 για το Cr Αζωχρώματα Δεν επιτρέπεται η χρήση αζωχρωμάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρωματικές αμίνες: 4-αμινοδιφαινύλιο ( ) βενζιδίνη ( ) 4-χλωρο-ο-τολουιδίνη ( ) 2-ναφθυλαμίνη ( ) ο-αμινο-αζωτολουόλιο ( ) 2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο ( )

12 L 203/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης p-χλωρανιλίνη ( ) 2,4-διαμινοανισόλη ( ) 4,4 -διαμινοδιφαινυλομεθάνιο ( ) 3,3 -διχλωροβενζιδίνη ( ) 3,3-διμεθοξυβενζιδίνη ( ) 3,3 -διμεθυλοβενζιδίνη ( ) 3,3 -διμεθυλο-4,4 -διαμινοδιφαινυλομεθάνιο ( ) p-κρεσιδίνη ( ) 4,4 -οξυδιανιλίνη ( ) 4,4 -θειοδιανιλίνη ( ) o-τολουιδίνη ( ) 2,4-διαμινοτολουόλιο ( ) 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη ( ) 4-αμινοαζωβενζόλιο ( ) o-ανισιδίνη ( ) 2,4-ξυλιδίνη 2,6-ξυλιδίνη Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές. Εάν η εν λόγω δήλωση υπόκειται σε εξακρίβωση, χρησιμοποιείται το πρότυπο EN και 2. (Σημείωση: δεδομένου ότι είναι δυνατόν να ληφθούν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα σχετικά με την παρουσία 4-αμινοαζωβενζολίου, συνιστάται επιβεβαιωτική δοκιμή.) Βαφές καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή α) Πρέπει να μη χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βαφές: C.I. Basic Red 9, C.I. Disperse Blue 1, C.I. Acid Red 26, C.I. Basic Violet 14, C.I. Disperse Orange 11, C.I. Direct Black 38, C.I. Direct Blue 6, C.I. Direct Red 28, C.I. Disperse Yellow 3. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές. β) Δεν επιτρέπεται η χρήση βαφών ή παρασκευασμάτων βαφών που περιέχουν άνω του 0,1 % κατά βάρος ουσίες οι οποίες, κατά την υποβολή της αίτησης, πληρούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους με μια από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμούς αυτών): R40 (περιορισμένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης), R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο), R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες),

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/77 R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται), R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα), R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση της γονιμότητας), R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R68 (πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες), όπως ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Εναλλακτικά, για την ταξινόμηση μπορεί να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Σε αυτή την περίπτωση, καμία ουσία και κανένα παρασκεύασμα δεν μπορούν να προστεθούν στις πρώτες ύλες στις οποίες αποδίδεται, ή μπορεί να αποδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης, μία από τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας (ή συνδυασμοί αυτών): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές Δυνάμει ευαισθητοποιητικές βαφές Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βαφές: C.I. Disperse Blue 3 C.I C.I. Disperse Blue 7 C.I C.I. Disperse Blue 26 C.I C.I. Disperse Blue 35 C.I. Disperse Blue 102 C.I. Disperse Blue 106 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse Brown 1 C.I. Disperse Orange 1 C.I C.I. Disperse Orange 3 C.I C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Orange 76 (προηγούμενη ονομασία: Orange 37) C.I. Disperse Red 1 C.I C.I. Disperse Red 11 C.I C.I. Disperse Red 17 C.I C.I. Disperse Yellow 1 C.I C.I. Disperse Yellow 9 C.I C.I. Disperse Yellow 39 C.I. Disperse Yellow 49 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω βαφές Σταθερότητα του χρώματος στον ιδρώτα (όξινο και αλκαλικό) Η σταθερότητα του χρώματος στον ιδρώτα (όξινο και αλκαλικό) πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 3 4 (αλλαγή χρώματος και λέκιασμα).

14 L 203/78 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ωστόσο, επιτρέπεται σταθερότητα επιπέδου 3, όταν τα υφάσματα είναι σκουρόχρωμα (πρότυπο βάθος χρώματος > 1/1) και κατασκευασμένα από αναγεννημένο μαλλί ή περιέχουν άνω του 20 % μετάξι. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εξής πρότυπο ΕΝ: ISO 105 E04 (σταθερότητα του χρώματος στον όξινο και αλκαλικό ιδρώτα, σύγκριση με ύφασμα πολλών ινών) Σταθερότητα του χρώματος σε υγρή τριβή Η σταθερότητα του χρώματος σε υγρή τριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 2 3. Ωστόσο, επιτρέπεται επίπεδο 2, όταν πρόκειται για ντένιμ που έχει βαφεί με ινδικό (indigo). Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εξής πρότυπο ΕΝ: ISO 105 X Σταθερότητα του χρώματος σε ξηρή τριβή Η σταθερότητα του χρώματος σε ξηρή τριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 4. Ωστόσο, επιτρέπεται σταθερότητα επιπέδου 3 4, όταν πρόκειται για ντένιμ που έχει βαφεί με ινδικό (indigo). Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για λευκά προϊόντα ή προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει πρακτικά δοκιμών κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εξής πρότυπο ΕΝ: ISO 105 X Κόλλες Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κόλλες που περιέχουν οργανικούς διαλύτες. (Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται για τις κόλλες που χρησιμοποιούνται για περιστασιακές επισκευές.) Σε αυτό το πλαίσιο, πτητική οργανική ένωση είναι κάθε οργανική ένωση που εμφανίζει πίεση ατμών 0,01 kpa ή περισσότερο στους 293,15 K ή αντίστοιχη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συγκολλητική ουσία η οποία, κατά την υποβολή της αίτησης, πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμούς αυτών): Καρκινογόνος (R45, R49, R40), Επιβλαβής για το σύστημα αναπαραγωγής (R46, R40), Επιβλαβής για τη γονιμότητα (R60-R63), Τοξική (R23-R28), σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ταξινόμηση και την επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε οποιοδήποτε κοινοτικό σύστημα ταξινόμησης (οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Εναλλακτικά, για την ταξινόμηση μπορεί να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Σε αυτή την περίπτωση, καμία ουσία και κανένα παρασκεύασμα δεν μπορούν να προστεθούν στις πρώτες ύλες στις οποίες αποδίδεται, ή μπορεί να αποδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης, μία από τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας (ή συνδυασμός αυτών): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df,.H331, H330, H311, H301, H310, H300, H370, H372. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία οι κόλλες που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται με αυτό το κριτήριο, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση. 8. Πτητικές οργανικές ενώσεις και ημιπτητικές οργανικές ενώσεις σε ολόκληρο το στρώμα Οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από ολόκληρο το στρώμα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές εκπομπών στη δοκιμή θαλάμου κατ αναλογία με τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία όσον αφορά τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από δομικά προϊόντα, η οποία αναπτύχθηκε το 2005 από την επιτροπή AgBB (διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( 1 ) ΕΕ L 200 της , σ. 1.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/79 Ουσία Τελική τιμή 7ης ημέρας Τελική τιμή 28ης ημέρας Φορμαλδεΰδη < 60 μg/m 3 (< 0,05 ppm) Άλλες αλδεΰδες < 60 μg/m 3 (< 0,05 ppm) < 60 μg/m 3 (< 0,05 ppm) < 60 μg/m 3 (< 0,05 ppm) Ολικές οργανικές ενώσεις (εύρος συγκράτησης: C6-C16) Ολικές οργανικές ενώσεις (εύρος συγκράτησης: άνω του C16) < 500 μg/m 3 < 200 μg/m 3 < 100 μg/m 3 < 40 μg/m 3 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει ανάλυση θαλάμου δοκιμής, με βάση τα πρότυπα EN και EN Η ανάλυση των πτητικών οργανικών ενώσεων πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO Επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το στρώμα Μόνο τα επιβραδυντικά φλόγας που είναι χημικώς δεσμευμένα στα υλικά του στρώματος ή στις επιφάνειες των υλικών (αντιδραστικά επιβραδυντικά φλόγας) μπορούν να χρησιμοποιούνται στο προϊόν. Αν τα επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται φέρουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις R, τα εν λόγω αντιδραστικά επιβραδυντικά φλόγας πρέπει, κατά την εφαρμογή, να υφίστανται χημική μετατροπή ώστε να μην είναι πλέον δυνατός ο χαρακτηρισμός τους με οποιαδήποτε από αυτές τις φράσεις R. (Ποσοστό μικρότερο από 0,1 % του επιβραδυντικού φλόγας μπορεί να παραμένει στη μορφή που είχε πριν από την εφαρμογή.) R40 (περιορισμένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης), R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο), R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες), R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται), R50 (πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς), R51 (τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς), R52 (βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς), R53 (μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον), R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα), R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση της γονιμότητας), R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), R68 (πιθανός κίνδυνος για μόνιμες βλάβες), όπως ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Τα επιβραδυντικά φλόγας που αναμειγνύονται μόνο φυσικά στα υλικά του στρώματος ή στα επιχρίσματα αποκλείονται (πρόσθετα επιβραδυντικά φλόγας). Εναλλακτικά, για την ταξινόμηση μπορεί να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Σε αυτή την περίπτωση, καμία ουσία και κανένα παρασκεύασμα δεν μπορούν να προστεθούν στις πρώτες ύλες στις οποίες αποδίδεται, ή μπορεί να αποδοθεί κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, μία από τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας (ή συνδυασμός αυτών): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα επιβραδυντικά φλόγας, δηλώνει τα τυχόν αντιδραστικά επιβραδυντικά φλόγας που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρέχει τεκμηρίωση (όπως π.χ. φύλλα δεδομένων ασφαλείας) ή/και βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτά τα επιβραδυντικά φλόγας πληρούν το εν λόγω κριτήριο.

16 L 203/80 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοκτόνα στο τελικό προϊόν Επιτρέπονται μόνο τα βιοκτόνα προϊόντα που περιέχουν βιοκτόνες δραστικές ουσίες οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα I, IA και IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά ( 1 ), και μόνο τα βιοκτόνα των οποίων η δραστική ουσία είναι εγκεκριμένη προς χρήση σε στρώματα κρεβατιών, σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει βεβαίωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιούνται τα εν λόγω βιοκτόνα προϊόντα ή κατάλογο των χρησιμοποιούμενων βιοκτόνων προϊόντων. 11. Αντοχή Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός στρώματος που χρησιμοποιείται σε κρεβάτι σπιτιού είναι 10 χρόνια. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής ενός στρώματος που χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους, δηλαδή σε φυλακές ή ξενοδοχεία, ποικίλλει. Στρώματα για ενήλικες: απώλεια ύψους: < 15 % απώλεια σταθερότητας: < 20 % Βρεφικά στρώματα: απώλεια ύψους: < 15 % απώλεια σταθερότητας: < 20 % Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει πρακτικό δοκιμών, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο δοκιμής: EN Οι απώλειες ύψους και σταθερότητας αναφέρονται στη διαφορά μεταξύ των αρχικών μετρήσεων (στους 100 κύκλους) και των μετρήσεων μετά το πέρας της δοκιμής αντοχής ( κύκλοι). 12. Απαιτήσεις συσκευασίας Η χρησιμοποιούμενη συσκευασία πρέπει: να είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, να επισημαίνεται ώστε να ταυτοποιείται ο τύπος του πλαστικού σύμφωνα με το πρότυπο ISO Το ακόλουθο κείμενο πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο: Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για να σας υποδείξουν τον καλύτερο τρόπο απόρριψης του παλιού σας στρώματος. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος και των πληροφοριών που συνοδεύουν το προϊόν, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο. 13. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα Το τετραγωνίδιο 2 του οικολογικού σήματος περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Ελαχιστοποιεί τη ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων» «Περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών» «Ανθεκτικό και υψηλής ποιότητας» Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου να εμφανίζεται η ετικέτα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με αυτό το κριτήριο. ( 1 ) ΕΕ L 123 της , σ. 1.

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 17.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/1 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0343 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 197/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005D0341 EL 19.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2005 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Ερευνητικό Υποέργο 3: «GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε πηγές φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οικιακοί ρύποι Επιπτώσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/87 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 196/27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 8/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε ξύλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε ελαφρούς

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002D0741 EL 04.12.2009 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Σεπτεμβρίου 2002 για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.3.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1476/2009, της Marga Santamaría, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ANDAFED (Εθνική Ένωση Πληγέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 149/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί φωτοαντιγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία λήξης της ΡΗΜΒ (1 6 0 0 1.8) [«ρο- : 9 5 6 g/kg (υπολογιζό 1η Ιουλίου 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό βάρος (Μη) το 1 6 0 0 και

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα