ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας του νερού σε κάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) (ΦΕΚ 197/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 70Α/ ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α/ ) και των άρθρων 9 και 13 του Π. /τος 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/ ). 4. Τις διατάξεις του Ν.1515/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18Α/1985) και του 1561/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148Α/1985), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 13 των Νόµων αυτών όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του ως άνω Νόµου 1650/ Τις οδηγίες 76/464/ΕΟΚ, 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ και 84/491/ΕΟΚ, των Συµβουλίων της , , , και αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 6. Την αριθ /1697/ κοινή εισήγηση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζει: Άρθρο 1 Σκοπός Με την Πράξη αυτή αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις διατάξεις των υπ αριθ. 76/464/ΕΟΚ, 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΙΚ, 84/156/ΕΟΚ και 84/491/ΕΟΚ, οδηγιών των Συµβουλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , , , και , αντίστοιχα «περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον», «οριακές τιµές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις υδραργύρου από τον βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων», «οριακές τιµές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις καδµίου», «οριακές τιµές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις υδραργύρου σε τοµείς άλλους εκτός από τον τοµέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων και αλκαλίων», «οριακές τιµές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου», και ειδικότερα µε αυτές που αναφέρονται στον καθορισµό των οριακών τιµών των χηµικών παραµέτρων ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος, για την αποτελεσµατική προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρµογής

2 Η παρούσα Πράξη εφαρµόζεται: α) στα εσωτερικά επιφανειακά νερά β.)στα εσωτερικά παράκτια νερά Άρθρο 3 Ορισµοί Σύµφωνα µε την έννοια της παρούσας Πράξης ως: α) «εσωτερικά επιφανειακά νερά» νοούνται όλα τα στάσιµα ή ρέοντα νερά επιφάνειας β) «εσωτερικά παράκτια νερά» νοούνται τα νερά που βρίσκονται στην προς ξηρά πλευρά της βασικής γραµµής από την οποία µετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων και που εκτείνονται στην περίπτωση υδάτινων ροών, µέχρι το όριο των γλυκών νερών. γ) «Όριο των γλυκών νερών» νοείται το µέρος της ροής των νερών, όπου κατά την άµπωτη και σε περίοδο χαµηλής ροής των γλυκών νερών, η αλµυρότητα αυξάνει σηµαντικά από την παρουσία θαλάσσιου νερού. δ) «Απόρριψη» νοείται η εισαγωγή στα νερά που προβλέπονται στο άρθρο 2, των οικογενειών και οµάδων ουσιών που απαριθµούνται στους καταλόγους Ι και ΙΙ του παραρτήµατος Α, µε εξαίρεση: Τις απορρίψεις βυθοκόρων πλοίων Τις απορρίψεις καταλοίπων από πλοία µέσα στα χωρικά ύδατα Τις καταβυθίσεις αποβλήτων πλοίων µέσα στα χωρικά ύδατα Απ τις οικογένειες και τις οµάδες των ουσιών αυτών η παρούσα πράξη εφαρµόζεται ειδικότερα για τις απορρίψεις καδµίου, υδραργύρου και (HCH) όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο. στ) «Κάδµιο» νοείται σαν στοιχείο µεµονωµένο αλλά και µε µορφή χηµικής ένωσης ζ) «Υδράργυρος» νοείται ως στοιχείο µεµονωµένο αλλά και µε τη µορφή χηµικής ένωσης η) «HCH» νοούνται τα ισοµερή 1,2,3,4,5,6 εξαχλωροκυκλοεξανίου θ) «Λιντέιν» νοείται το προϊόν που περιέχει τουλάχιστον 99% του γ-ισοµερούς του 1,2,3,4,5,6, εξαχλωροκυκλοεξανίου. ι) «ιαχωρισµός του λιντέιν» νοείται ο διαχωρισµός του Λιντέιν από το µίγµα ισοµερών του εξαχλωροκυκλοεξάνιου. κ) «Υδατική περιοχή που επηρεάζεται από απορρίψεις» νοείται το τµήµα του υδάτινου αποδέκτη κοντά στο σηµείο εκβολής, στο οποίο παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στις συγκεντρώσεις επικινδύνων ουσιών ή παραµέτρων που οφείλονται σε απορρίψεις. λ) «Οριακές τιµές ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος» νοούνται οι ανώτατες συγκεντρώσεις επικινδύνων ουσιών ή παραµέτρων σε υδατικές περιοχές που επηρεάζονται από τις απορρίψεις των ουσιών αυτών. µ) «Οριακές τιµές ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος σε κάδµιο, υδράργυρο και HCH» νοούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα Β του άρθρου 6 της παρούσας. Άρθρο 4 Καθορισµός υδατικών περιοχών που επηρεάζονται από τις απορρίψεις. 1. Με αποφάσεις της αρµόδιας κατά περίπτωση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86, καθορίζονται οι περιοχές του υδατικού αποδέκτη που επηρεάζονται από τις απορρίψεις υδραργύρου, ή/και καδµίου ή/και HCH. Στις υδατικές αυτές περιοχές εφαρµόζονται οι αντίστοιχες οριακές τιµές ποιότητας υδατικού περιβάλλοντος που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β του άρθρου 6 της παρούσας. Εάν η υδατική περιοχή που επηρεάζεται από απορρίψεις εκτείνεται σε δύο ή περισσότερους Νοµούς η απόφαση καθορισµού των ορίων της εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε. Η προσδιοριζόµενη περιοχή µαζί µε τοπογραφικό διάγραµµα της ευρύτερης

3 περιοχής κλίµακας 1: (απόσπασµα χάρτου ΓΥΣ) κοινοποιείται και στην αντίστοιχη /νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε. 2. Σε περίπτωση που από άλλες διατάξεις υπάρχουν ή θεσπιστούν οριακές τιµές ποιότητας νερών για τις ουσίες υδραργύρου, καδµίου και HCH αυστηρότερες από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας, αυτές υπερισχύουν. Άρθρο 5 Πρότυποι µέθοδοι προσδιορισµού 1. Οι ορισµοί των ορίων «όρια ανίχνευσης», «ακρίβεια» και «προσέγγιση» που υπάρχουν στην µε αριθ /1352/1986 απόφαση (ΦΕΚ 438/Β/3-7-86) «Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών» ισχύουν και για την εφαρµογή της παρούσας. 2. Οι πρότυποι µέθοδοι προσδιορισµού της συγκέντρωσης των ουσιών Hg, Cd και HCH, το όριο ανίχνευσης η προσέγγιση και η ακρίβεια της µεθόδου καθορίζονται στο παράρτηµα Γ του άρθρου 6 της παρούσας. 3. Είναι όµως δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι προσδιορισµού µε την προϋπόθεση ότι τα όρια ανίχνευσης, η ακρίβεια και η προσέγγιση των µεθόδων αυτών είναι τουλάχιστον ανάλογες µε εκείνες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Γ της παρούσας. Άρθρο 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος Ι των οικογενειών και των οµάδων ουσιών Ο Κατάλογος Ι περιλαµβάνει ορισµένες µεµονωµένες ουσίες που αποτελούν µέρος των ακολούθων οικογενειών και οµάδων ουσιών, οι οποίες πρέπει να επιλέγονται κυρίως βάσει την τοξικότητάς των, της ανθεκτικότητάς των στο περιβάλλον, της βιοσυσσωρεύσεώς των, εξαιρέσει των βιολογικώς αβλαβών ή αυτών που µετατρέπονται γρήγορα σε ουσίες βιολογικών αβλαβείς: 1. Αλογονούχες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν τέτοιου είδους ενώσεις µέσα στο υδάτινο περιβάλλον 2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις 3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 4. Ουσίες που έχουν αποδεδειγµένα καρκινογόνο ιδιότητα µέσα στο υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού. 5. Υδράργυρος και ενώσεις του. 6. Κάδµιο και ενώσεις του. 7. Ανθεκτικά ορυκτέλαια και ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως. 8. Ανθεκτικές συνθετικές ύλες που µπορούν να επιπλέουν, να αιωρούνται ή να ρέουν όπως και να καθιστούν δυσχερή κάθε χρήση των υδάτων. Κατάλογος ΙΙ οικογενειών και οµάδων ουσιών Ο Κατάλογος ΙΙ περιλαµβάνει: Ουσίες που αποτελούν µέρος των οικογενειών και οµάδων ουσιών που απαριθµούνται στον κατάλογο Ι και για τις οποίες οι οριακές τιµές που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις δεν έχουν καθοριστεί. Ορισµένες µεµονωµένες ουσίες και ορισµένες κατηγορίες ουσιών που αποτελούν µέρος των οικογενειών και οµάδων ουσιών που αναφέρονται κατωτέρω και οι οποίες µέσα σε υδάτινο περιβάλλον έχουν βλαβερή επίδραση που δύναται πάντως να περιοριστεί σε ορισµένη ζώνη και που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη και της τοποθεσίας στην οποία ευρίσκονται.

4 Οικογένειες και οµάδες ουσιών που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση 1. Μεταλλοειδή και µέταλλα καθώς και οι ενώσεις αυτών: 1. Ψευδάργυρος 2. Χαλκός 3. Νικέλιο 4. Χρώµιο 5. Μόλυβδος 6. Σελήνιο 7. Αρσενικό 8. Αντιµόνιο 9. Μολυβδένιο 10. Τιτάνιο 11. Κασσίτερος 12. Βάριο 13. Βηρύλιο 14. Βόριο 15. Ουράνιο 16. Βανάδιο 17. Κοβάλτιο 18. Θάλλιο 19. Τελλούριο 20. Άργυρος 2. Βιοκτόνα και τα παράγωγά τους που δεν εµφανίζονται στο κατάλογο Ι. 3. Ουσίες µε επιβλαβή επίδραση στη γεύση και στην οσµή των προϊόντων που καταναλώνονται από τον άνθρωπο που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον όπως και οι ενώσεις που µπορούν να παράγουν τέτοια ουσία µέσα στα ύδατα. 4. Ενώσεις οργανοπυριτικές, τοξικές ή ανθεκτικές και ουσίες που µπορούν να παράγουν τέτοιου είδους ενώσεις µέσα στα ύδατα, εξαιρέσει των βιολογικώς αβλαβών που µετατρέπονται γρήγορα µέσα στο νερό σε αβλαβείς ουσίες. 5. Ανόργανοι ενώσεις του φωσφόρου και φωσφόρος. 6. Ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως µη ανθεκτικοί στο περιβάλλον. 7. Κυανιούχοι ενώσεις, φθοριούχοι ενώσεις 8. Ουσίες που ασκούν δυσµενή επίδραση επί της ισορροπίας του οξυγόνου, ιδίως: αµµωνία, νιτρώδη.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Οριακές τιµές ποιότητας νερών για τις ουσίες Hg, Cd,και HCH Υδράργυρος, Hg Κάδµιο, Cd HCH Εσωτερικά επιφανειακά νερά (Ολική ουσία) Νερά εκβολών ποταµών ( ιαλυτή ουσία) Εσωτερικά παράκτια νερά Θαλάσσια χωρικά νερά ( ιαλυτή ουσία) * ** * ** * ** 1 mg/i - 5 mg/i 1 mg/i 100 mg/i 50 mg/i 0.5 mg/i - 5 mg/i 1 mg/i - 20 mg/i 0.3 mg/i mg/i 0.5 mg/i - 20 mg/i * για τις υδατικές περιοχές που επηρεάζονται από απορρίψεις ** για νερά που µετρώνται βάσει του εθνικού δικτύου παρακολούθησης ποιότητας νερών 1. οι συγκεντρώσεις που αναφέρονται, αντιστοιχούν στο µέσο όρο αποτελεσµάτων που προσδιορίστηκαν σε ένα χρόνο 2. η συνολική συγκέντρωση των ουσιών Hg,Cd και HCH στα ιζήµατα ή και στα µαλάκια, ή και οστρακοειδή ή και στα ψάρια δεν πρέπει να αυξάνεται σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου 3. η συγκέντρωση του Hg στη σάρκα των ψαριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3mg/kg υγρής σάρκας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πρότυποι µέθοδοι προσδιορισµού Υ ΡΑΡΓΥΡΟΣ Η µέθοδος προσδιορισµού που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της περιεκτικότητας σε υδράργυρο των νερών, της σάρκας των ιχθύων, των ιζηµάτων και των µαλακίων και µαλακόστρακων, είναι η µέτρηση της ατοµικής απορρόφησης άνευ φλόγας µε φασµατοφωτοµετρία, αφού το δείγµα έχει προηγουµένως υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την προηγούµενη οξείδωση του υδραργύρου και τη διαδοχική αναγωγή των υδραργυρικών ιόντων Hg (ΙΙ). Τα όρια ανίχνευσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση υδραργύρου να δύναται να µετρηθεί µε ακρίβεια της τάξεως του ± 30% και µε προσέγγιση της τάξεως του ±30% για τις ακόλουθες συγκεντρώσεις: Στην περίπτωση επιφανειακών νερών το εν δέκατο της συγκέντρωσης σε υδράργυρο όπως αυτή ορίζεται από την οριακή τιµή ποιότητας των νερών. Στην περίπτωση της σάρκας των ιχθύων, καθώς και των µαλακίων και µαλακόστρατων, το εν δέκατο της συγκέντρωσης σε υδράργυρο όπως αυτή ορίζεται από την οριακή τιµή της ποιότητας. Στην περίπτωση ιζηµάτων, το εν δέκατο της συγκέντρωσης του υδράργυρου του δείγµατος ή 0,05 mg/kg ξηρού βάρους, λαµβανοµένης υπόψη της µεγαλύτερης τιµής από τις δύο. ΚΑ ΜΙΟ Η µέθοδος προσδιορισµού για την ανάλυση που θα χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας των νερών, των ιζηµάτων, των µαλακίων και οστρακοειδών σε κάδµιο, είναι η φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης µετά από κατάλληλη συντήρηση και κατεργασία του δείγµατος.

6 Τα όρια ανίχνευσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση της συγκέντρωσης του καδµίου µε ακρίβεια ± 30% και προσέγγιση ± 30 % στις ακόλουθες συγκεντρώσεις: Στην περίπτωση των επιφανειακών νερών, 0,1 mg/i ή ένα δέκατο της συγκέντρωσης καδµίου που ορίζεται από την οριακή τιµή ποιόητας νερών, επιλεγοµένης της υψηλότερης τιµής. Στην περίπτωση µαλακίων και οστρακοειδών 0,1 mg/kg βάρος σε υγρή κατάσταση. Στην περίπτωση των ιζηµάτων το ένα δέκατο της συγκέντρωσης του καδµίου του δείγµατος ή 0,1 mg ανά χιλιόγραµµο βάρους υλικού αποξηραµένου σε θερµοκρασία 105 έως 110 C µέχρι σταθερού βάρους, επιλεγοµένης της υψηλότερης τιµής. ΕΞΑΧΛΩΡΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ Η πρότυπη µέθοδος για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των σκοπούµενων ουσιών στις απορρίψεις και τα νερά είναι η χρωµατογραφία αέριας φύσης µε ανίχνευση δέσµευσης ηλεκτρονίων µετά από εκχύλιση µε κατάλληλο διαλύτη και καθαρισµό. Η ακρίβεια και η προσέγγιση της µεθόδου πρέπει να είναι ± 50%, για συγκέντρωση που αντιπροσωπεύει το διπλάσιο του ορίου ανίχνευσης. Το όριο ανίχνευσης πρέπει να είναι: Στην περίπτωση νερών: i) για τα επιφανειακά εσωτερικά νερά, το ένα δέκατο της συγκέντρωσης που καθορίζει η οριακή τιµή ποιότητας νερών ii) στην περίπτωση των νερών εκβολών ποταµών και των χωρικών υδάτων, το ένα πέµπτο της συγκέντρωσης που καθορίζει η οριακή τιµή ποιότητας νερών. Στην περίπτωση των ιζηµάτων, 1 mg/kg βάρους ξηράς ουσίας. Στην περίπτωση των ζώντων οργανισµών, 1 mg/kg βάρους υγρής ουσίας. Άρθρο 7 Κυρώσεις Σε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συµβάλλει σε πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος, µε πράξη ή παράλειψη, µε αποτέλεσµα την υπέρβαση των οριακών τιµών ποιότητας νερού που ορίζει στις διατάξεις της η παρούσα Πράξη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/86. Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων προκειµένου για τις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1515/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86. Άρθρο 8 Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας Πράξης καταργείται. Άρθρο 9 Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα